OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK"

Transkrypt

1 OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK Chełm, 2013 rok

2 Spis treści Demografia...3 Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń w mieście Chełm...5 Analiza umieralności...6 Stan zdrowia dzieci i młodzieży do 18 roku życia...18 Stan zdrowia osób powyżej 18 roku życia...19 Stan zdrowia mieszkańców w świetle sytuacji epidemiologicznej...24 Stan zdrowia mieszkańców w świetle hospitalizacji...25 Stan zdrowia mieszkańców Chełma w świetle działań profilaktycznych podejmowanych przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie...29 Posumowanie...33 Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 2 z 33

3 Demografia Ludność miasta Chełm Na dzień 31 grudnia 2012r. ludność miasta Chełm wyniosła osób (w 2011r osób, w tym mężczyzn i kobiet), w tym: mężczyzn i kobiet. Z powyższego wynika, iż ludność Chełma nadal się zmniejsza, w porównaniu do 2005r. łącznie ubyło mieszkańców, co odzwierciedla niejako prognozę dla powiatów i miast na prawach powiatu oraz podregionów na lata Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), z której wynika, iż liczba ludności miasta Chełm nadal systematycznie będzie spadać. Szacuje się, że w 2015r. będzie to osób, a w 2035r osoby, w tym ponad 26 tys. mężczyzn i ponad 30 tys. kobiet. Wykres nr 1 Liczba ludności Chełma (faktyczne miejsce zamieszkania) w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Wśród mieszkańców miasta, osób stanowią osoby w wieku nieprodukcyjnym (do 17 roku życia), osób w wieku produkcyjnym (osoby zdolne do pracy: mężczyźni w wieku lat i kobiety lat) oraz osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 27,3 osoby w wieku poprodukcyjnym (w 2002r. wskaźnik ten wynosił 19,8). Przy czym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym przypada 110,9 osób w wieku poprodukcyjnym Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 3 z 33

4 (w 2002r. wskaźnik ten wynosił 56,4). Z powyższego wynika, iż w ogólnej liczbie Chełmian zwiększa się udział osób po 60 roku życia, obecnie seniorzy stanowią 18% społeczności miasta. Wykres nr 2 Liczba mieszkańców miast Chełm w 2005r. i 2012r. (faktyczne miejsce zamieszkania) w ujęciu procentowym w podziale na: ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjnym) % ludności w wieku poprodukcyjnym 13,7 18 % ludności w wieku produkcyjnym 65,9 66,7 % ludności w wieku przedprodukcyjnym 16,1 19, Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Na liczbę ludności mają wpływ różne czynniki, w tym np. urodzenia żywe, zgony, ale również migracje ludności (emigracje i imigracje). Z danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego prezentujących ruch naturalny i wędrówkowy ludności 1 miasta Chełm wynika, iż w 2012r. zanotowano odpływ mieszkańców w liczbie 774 osoby (wymeldowania na pobyt stały) oraz napływ ludności w liczbie 499 (zameldowania na pobyt stały). Z powyższego wynika, że w 2012r. saldo migracji wyniosło minus 275 osób. Wg kierunków wskazywanych migracji, mieszkańcy miasta Chełm najczęściej meldowali się kolejno: na wsi, w miastach oraz za granicą. Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku wymeldowań, najczęściej mieszkańcy miasta Chełm migrują na wieś. Województwo lubelskie w 2012r. zamieszkiwało osób ( w 2011r osób), co stanowi spadek w porównaniu do danych z roku poprzedniego o osób, przy czym nadal jest 1 Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Migracje wewenętrzne i zagraniczne oraz Stan ludności i ruch naturalny w 2012r. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 4 z 33

5 to więcej niż w 2010r. (2010r ). Miasto Chełm jest nadal drugim, pod względem liczby mieszkańców, miastem województwa. Wykres nr 3 Liczba mieszkańców miast województwa lubelskiego w 2012r. (faktyczne miejsce zamieszkania) Lublin Chełm Zamość Biała Podlaska Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Przyrost naturalny w mieście Chełm W 2012r. odnotowano 566 urodzeń żywych oraz 567 zgonów. Ujemny przyrost naturalny wyniósł minus 1 osoba (w 2011r. - minus 43 osoby, w 2010r. - minus 6 osób), przy czym wśród mężczyzn odnotowano przyrost naturalny minus 8, wśród kobiet natomiast dodatni przyrost naturalny wyniósł 7. W mieście Chełm wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców wyniósł minus 0,02. Dla porównania: średnia wojewódzka to minus 0,36, przy czym w Lublinie i Zamościu odnotowano dodatni przyrost naturalny: Lublin 0,70 (wskaźnik na 1000 mieszkańców) i Zamość 1,11 (wskaźnik na 1000 mieszkańców). Analiza urodzeń w mieście Chełm W 2012r. zanotowano 567 urodzeń, w tym 566 urodzeń żywych (2010r ) i jedno urodzenie martwe (2010r. - 4). Wśród narodzonych: 301 stanowiły noworodki płci męskiej (2010r ) i 266 noworodki płci żeńskiej (2010r ). Przeciętne dalsze trwanie życia u nowo Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 5 z 33

6 narodzonych mieszkańców podregionu chełmsko - zamojskiego szacuje się na około 70,9 lat (mężczyźni) oraz 81,2 lat (kobiety) 2. Wykres nr 4 Liczba urodzeń żywych w mieście Chełm w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Analiza umieralności W 2012r. odnotowano 567 zgonów mieszkańców Chełma (liczba wg stałego miejsca zamieszkania), w tym 283 mężczyzn i 284 kobiety, trzy zgony odnotowano wśród dzieci do lat 0. W porównaniu do 2011r. liczba zgonów mieszkańców miasta zmniejszyła się o 42 i jest najniższa od 2003r., kiedy to odnotowano 548 zgonów. 2 Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego - Przeciętne dalsze trwanie życia w 2010r. według podregionów Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 6 z 33

7 Wykres nr 5 Zgony mieszkańców Chełma w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego W 2012r. wskaźnik zgonów na 100 tysięcy ludności danej płci i grupy wieku dla województwa lubelskiego wyniósł 1040,4 w tym: 1126,8/100 tys. mężczyzn i 951,9/100 tys. kobiet. Podobny wskaźnik dla miasta Chełm to 812,1/100 tys. mieszkańców. A zatem liczba zgonów wśród mieszkańców Chełma w przeliczeniu na 100 tysięcy ludności danej płci i grupy wieku jest niższa od średniej wojewódzkiej, jak również od średniej krajowej wynoszącej 918,9/100 tys. Wykres nr 6 Zgony mieszkańców miasta Chełm w podziale na przyczyny w 2012r Choroby 25 układu krążenia Nowotwory Objawy, 40 cechy chorobowe oraz nieprawodłowe wyniki badań gdzie indziej niesklasyfikowane Choroby układu oddechowego Choroby układu trawiennego Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu Inne 147 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Baza Demografia Głównego Urzędu Statystycznego Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 7 z 33

8 Według danych za 2011r. 3 do najczęstszych przyczyn zgonów 4 mieszkańców Chełma zalicza się: 1) choroby układu krążenia (282 zgony); 2) nowotwory (147 zgonów), w tym nowotwory złośliwe (143 zgony) i nowotwory niezłośliwe (4 zgony); 3) zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (45 zgonów); 4) objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (40 zgonów), w tym niedokładnie określone lub nieznane przyczyny umieralności, tj. nagła śmierć i śmierć nieoczekiwana (27 zgonów) oraz starość (13 zgonów); 5) choroby układu trawiennego (39 zgonów), 6) choroby układu oddechowego (25 zgony). W porównaniu do danych z 2010r. zwiększyła się liczba zgonów spowodowanych zewnętrznymi przyczynami zachorowania i zgonu oraz chorobami układu trawiennego. Przy czym spośród 45 zgonów spowodowanych zewnętrznymi przyczynami, najwięcej nastąpiło kolejno w wyniku: 1) wypadku komunikacyjnego (12 przypadków), w tym wypadki, gdzie pieszy został ranny w kolizji z samochodem (5 przypadków), 2) zamierzonego samouszkodzenia przez powieszenie, zadzierzgnięcie i zadławienie (12 przypadków, z których 8 miało miejsce w domu), 3) upadku na tym samym poziomie wskutek potknięcia, poślizgnięcia (6 przypadków), 4) zamierzonego zatrucia przez narażenie na alkohol, które miało miejsce w domu (5 przypadków). Porównując do 2010r., w którym odnotowano 31 zgonów spowodowanych przyczynami zewnętrznymi (w 2009r zgony spowodowane zewnętrznymi przyczynami zachorowania i zgonów), liczba podobnych przypadków wzrosła. Nadal zdecydowaną większość osób, które umierają w ten sposób stanowią mężczyźni około 75% zgonów spowodowanych zewnętrznymi przyczynami. 3 Dane dotyczące zgonów według przyczyn za 2012r. będą dostępne w 2014r. 4 Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WH) do przyczyn zgonów zalicza się: choroby, stany chorobowe, które kończą się, albo wiodą do śmierci; urazy, które kończą się, albo wiodą do śmierci, okoliczności wypadku lub użycia przemocy, które powodują ww. urazy. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 8 z 33

9 W przypadku zgonów spowodowanych zewnętrznymi przyczynami wskaźnik dla miasta Chełm wyniósł w 2011r. 24,1/10 tys. mieszkańców, przy czym wskaźnik dla województwa lubelskiego to: 21,4/10 tys. mieszkańców, a wskaźnik dla Polski 25,6/10 tys. mieszkańców. A zatem ogółem dane są niższe w porównaniu do danych ogólnopolskich, ale wyższe w porównaniu do podobnych danych dotyczących województwa. Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadków zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia: wskaźnik na 10 tys. mieszkańców wynosi odpowiednio: dla miasta Chełm - 46,3, dla województwa 49,5, dla Polski 45,2. A zatem wg powyższego wskaźnika, zgony spowodowane chorobami układu krążenia są niższe od danych wojewódzkich, ale wyższe od średniej ogólnopolskiej. W 2011r. najwięcej zgonów kobiet spowodowanych było przez: 1) choroby układu krążenia (154 zgony), 2) nowotwory (71 zgonów), 3) objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (21 zgonów), w tym 9 zgonów starość, 12 zgonów niedokładnie określone lub nieznane przyczyny umieralności, 4) choroby układu trawiennego (11 zgonów), w tym alkoholowa marskość wątroby (2 zgony), 5) choroby układu oddechowego 8 zgonów, 6) choroby układu nerwowego 4 zgony, 7) choroby układu moczowo płciowego 3 zgony. Wykres nr 7 Zgony kobiet - mieszkanek Chełma w latach w podziale na przyczyny zgonów Choroby układu krążenia Nowotwory Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wy - niki badań kliniczny chi laboratory j- ny ch jednostek chorobowy ch gdzie indziej niesklasy - f ikowane Choroby układu nerwowego Choroby układu trawiennego Choroby układu oddechowego choroby układu moczowo - płciowego Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Baza Demografia Głównego Urzędu Statystycznego Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 9 z 33

10 Z analizy porównawczej danych z lat wynika, że więcej kobiet zmarło z powodu 1) chorób układu krążenia, 2) objawów, cech chorobowych oraz nieprawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowanych, 3) chorób układu oddechowego. Zmniejszyła się liczba zgonów kobiet spowodowanych chorobami układu nerwowego, układu trawiennego oraz układu moczowo płciowego. Jednak różnice pomiędzy danymi z poszczególnych lat nie są na tyle duże, aby zmieniły istniejące tendencje choroby układu krążenia oraz nowotwory to dwie podstawowe przyczyny zgonów wśród kobiet. Trzecią przyczynę zgonu kobiet stanowią objawów, cech chorobowych oraz nieprawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowanych, tj. starość czy niedokładnie określone lub nieznane przyczyny umieralności. Najwięcej zgonów wśród mężczyzn spowodowanych było przez: 1) choroby układu krążenia (128 zgonów), 2) nowotwory (76 zgonów), 3) zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (35 zgonów), 4) choroby układu trawiennego (28 zgonów), w tym alkoholowa choroba wątroby, tj. alkoholowa marskość wątroby lub niewydolność (15 zgonów), 5) objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane (19 zgonów), w tym niedokładnie określone lub nieznane przyczyny umieralności (15 zgonów) oraz śmierć (4 zgony), 6) choroby układu oddechowego (17 zgonów), w tym inna przewlekła zaporowa choroba płuc (13 zgonów), 7) choroby układu moczowo płciowego (6 zgonów), w tym przewlekła niewydolność nerek (5 zgonów). Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 10 z 33

11 Wykres nr 8 Zgony mężczyzn - mieszkańców Chełma w latach w podziale na przyczyny zgonów Choroby układu krążenia Nowotwory Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wy - niki badań kliniczny chi laboratory j- ny ch jednostek chorobowy ch gdzie indziej niesklasy - f ikowane Zewnetrzne przy czy ny zgonu Choroby układu oddechowego Choroby układu trawiennego choroby układu moczowo - płciowego Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Baza Demografia Głównego Urzędu Statystycznego Z analizy porównawczej danych z lat wynika, że wzrosła liczba zgonów wśród mężczyzn z powodu: 1) zewnętrznych przyczyn zgonu, 2) chorób układu trawiennego. Zmniejszyła się liczba zgonów mężczyzn spowodowanych: 1) chorobami układu krążenia, 2) nowotworami, 3) objawami, cechami chorobowymi oraz nieprawidłowymi wynikami badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane, 4) chorobami układu oddechowego, 5) chorobami układu moczowo płciowego. Powyższe zmiany nie są na tyle duże, aby zmieniły istniejące tendencje, gdyż znajdują się na tym samym poziomie, jak dane z 2009r. Trzy podstawowe przyczyny zgonów wśród mężczyzn to choroby układu krążenia, nowotwory oraz zewnętrzne przyczyny zgonów. Na wysokim poziomie odnotowuje się zgony spowodowane chorobami układu trawiennego, przy czym połowę z nich stanowią konsekwencję nadużywania alkoholu. Zamierzone zatrucie przez narażenie na alkohol (dom) odnotowano jako przyczynę zgonów jedynie wśród mężczyzn. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 11 z 33

12 Z danych statystycznych prezentujących przyczyny zgonów mieszkańców miasta Chełm w 2011r. wynika, że podstawową przyczyną śmierci są choroby układu krążenia (282 zgony), w tym: 1) inne choroby serca 86 zgony (w 2010r zgonów), w tym niewydolność serca 69 zgonów (w 2010r zgonów), 2) choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych 82 zgony (w 2010r zgonów) wszystkie z powodu miażdżycy, 3) choroby naczyń mózgowych 73 zgony (w 2010r zgonów), w tym 35 z powodu zawału mózgu (w 2010r zgonów), 4) choroby niedokrwienne serca 34 zgony (w 2010r zgonów), w tym 23 ostre zawały serca (w 2010r zgonów), 5) choroba nadciśnieniowa 6 zgonów (w 2010r zgonów), w tym 4 zgony spowodowane chorobą nadciśnieniową z zajęciem serca, 6) zespół sercowo płucny i choroby krążenia płucnego 1 zgon (w 2010r. - 4 zgony). Podsumowując, miażdżyca, niewydolność serca, zawał mózgu oraz ostry zawał serca to najczęstsze przyczyny zgonów zaliczanych do chorób układu krążenia. Wykres nr 9 Zgony mieszkańców miasta Chełm z powodu chorób układu krążenia w 2011r. w podziale na płeć Kobiety Mężczyźni Miażdży ca Niewy dolność serca Zawał mózgu Ostry zawał serca Samoistne nadciśnienie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Baza Demografia Głównego Urzędu Statystycznego Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 12 z 33

13 Z porównania danych dotyczących zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia wynika, iż kobiety zdecydowanie częściej umierały z powodu miażdżycy, niewydolności serca i zawałów mózgu, mężczyźni natomiast z powodu: ostrego zawału serca oraz samoistnego nadciśnienia. Z informacji publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w 2011r. z powodu nowotworów złośliwych zmarło 147 mieszkańców miasta Chełm. W 2011r. najwięcej mężczyzn umierało kolejno na nowotwory złośliwe: 1) narządów trawiennych 24 zgony, w tym spowodowanych: nowotworem żołądka (5 zgonów), nowotworem odbytnicy (5 zgonów), nowotworem jelita grubego (4 zgony), trzustki (4 zgony), 2) narządów oddechowych i klatki piersiowej 18 zgonów, w tym 15 zgonów spowodowanych nowotworem złośliwym oskrzela i płuca, 3) układu moczowego 11 zgonów, w tym 6 przypadków nowotwór nerki i 5 złośliwych pęcherza moczowego, 4) niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu 6 zgonów, 5) męskich narządów płciowych 4 zgony. 6) tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych 4 zgony, w tym 3 zgony spowodowane białaczką limfatyczną. Wykres nr 10 Zgony mężczyzn mieszkańców Chełma z powodu nowotworów złośliwych w latach r Narządów trawienny ch Układu moczowego Narządów oddechowy ch i klatki piersiowej Męskich narządów płciowy ch Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślony m umiejscowieniu Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Baza Demografia Głównego Urzędu Statystycznego Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 13 z 33

14 Z analizy porównawczej danych dotyczących zgonów z powodu nowotworów złośliwych w latach wynika, że zwiększyła się liczba mężczyzn, którzy zmarli z powodu nowotworów złośliwych układu moczowego. W porównaniu do danych z 2010r. zwiększyła się liczba zgonów spowodowanych nowotworami złośliwymi narządów oddechowych, jednak nadal ich liczba jest mniejsza niż w 2009r. Zmniejszyła się liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych narządów trawiennych, płciowych oraz nowotworów niedokładnie określonych, wtórnych i o nieokreślonym umiejscowieniu, oddechowych i klatki piersiowej. W 2011r., podobnie jak w roku poprzednim, jedynym nowotworem złośliwym męskich narządów płciowych był nowotwór złośliwy gruczołu krokowego (4 zgony). W 2011r. najwięcej kobiet umierało kolejno na nowotwory złośliwe: 1) narządów trawiennych 14 zgonów, 2) sutka 12 zgonów, 3) żeńskich narządów płciowych 12 zgonów, w tym: nowotwór złośliwy szyjki macicy 3 zgony, nowotwór złośliwy jajnika 9 zgonów, 4) narządów oddechowych i klatki piersiowej, w tym nowotworów złośliwych oskrzela i płuc 9 zgonów, 5) tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych 6 zgonów, 6) niedokładnie określonych, wtórnych i o nieokreślonym umiejscowieniu 4 zgony, 7) mózgu 4 zgony, 8) czerniak 3 zgony. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 14 z 33

15 Wykres nr 11 Zgony kobiet mieszkańców Chełm z powodu nowotworów złośliwych w latach Narządów oddechowy ch i klatki piersiowej Narządów trawienny ch Sutka Żeńskich narządów płciowy ch Układu moczowego Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Baza Demografia Głównego Urzędu Statystycznego Mózgu Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślony m umiejscowieniu Z analizy porównawczej danych dotyczących zgonów z powodu nowotworów złośliwych w latach wynika, że zwiększyła się liczba kobiet, które umarły z powodu nowotworów złośliwych żeńskich narządów płciowych oraz nowotworów niedokładnie określonych, jednak nadal liczba ta jest mniejsza od danych z 2009r. Zmniejszyła się liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych narządów trawiennych, narządów oddechowych i klatki piersiowej, układu moczowego, mózgu. Jednak liczba nowotworów złośliwych wzrasta, w 1999r. z tego powodu odnotowano 125 zgonów, w 2011r zgony. Z powodu nowotworów w latach zmarło łącznie 913 mieszkańców miasta Chełm płci męskiej oraz 770 osób płci żeńskiej. Zjawiska demograficzne zachodzące w polskiej populacji wskazują, że liczba zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych w Polsce będzie prawdopodobnie nadal rosła w najbliższych dekadach. Zachorowalność i umieralność z powodu nowotworów złośliwych wskazują bowiem silną zależność od wieku, z czym związana jest długość ekspozycji na czynniki rakotwórcze. Można przypuszczać, iż podobne trendy obecne będą również w województwie lubelskim oraz mieście Chełm. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 15 z 33

16 Wykres nr 12 Zgony mężczyzn mieszkańców Chełm z powodu nowotworów złośliwych w latach Nowotwór złośliwy oskrzela i płuc Nowotwór jelita grubego Nowotwór gruczołu krokowego Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Baza Demografia Głównego Urzędu Statystycznego Z danych zaprezentowanych na powyższym wykresie (wykres nr 12) wynika, iż liczba zgonów mężczyzn spowodowanych nowotworami: oskrzeli i płuc, jelita grubego i sutka wykazuje tendencję wzrostową. Następuje spadek w liczbie zgonów spowodowanych nowotworem oskrzeli i płuc. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 16 z 33

17 Wykres nr 13 Zgony kobiet mieszkańców Chełm z powodu nowotworów złośliwych w latach Nowotwór oskrzela i płuca Nowotwór jelita grubego Nowotwór sutka Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Baza Demografia Głównego Urzędu Statystycznego Z danych zaprezentowanych na powyższym wykresie (wykres nr 13) wynika, iż liczba zgonów kobiet spowodowanych nowotworami: jelita grubego i sutka wykazuje tendencję wzrostową. Standaryzowany współczynnik (miara) umieralności z powodu nowotworów dla miasta Chełm w 2010r. został określony na poziomie 156/100 tys. mieszkańców (kobiety) i 272/100 tys. mieszkańców (mężczyźni). W przypadku kobiet, jest to jeden z najwyższych wskaźników w regionie. 5 Liczba zgonów mężczyzn spowodowanych zewnętrznymi przyczynami nadal utrzymuje się na wysokim poziomie (31 zgonów 2009r., 27 zgonów 2010r., 34 zgony 2011r.). Do najczęstszych przyczyn zgonów zewnętrznych wśród mężczyzn zalicza się kolejno te spowodowane przez: 1) zamierzone samouszkodzenie (15 zgonów), w tym zamierzone: a) zatrucie przez narażenie na alkohol (5 zgony), b) samouszkodzenie przez powieszenie, zadzierzgnięcie i zadławienie (10 zgonów), 2) uraz pieszego, rowerzysty oraz użytkownika samochodu w wypadku komunikacyjnym 5 Źródło: na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 17 z 33

18 (11 zgonów), 3) upadki (5 zgonów). Około 44% zgonów mężczyzn spowodowanych przyczynami zewnętrznymi stanowią zamierzone samouszkodzenia, czyli samobójstwa. W 2011r. zewnętrzne przyczyny zgonu dotyczyły 10 zgonów wśród kobiet (w 2010r. - 4 zgony) w tym te spowodowane: 1) wypadkiem komunikacyjnym (2 zgony), 2) upadkiem (4 zgony), 3) zamierzonym samouszkodzeniem (2 zgony). Stan zdrowia mieszkańców Na stan zdrowia ludności mają wpływ zarówno negatywne, jak i pozytywne czynniki, tj. liczba urodzeń żywych, chorobowość, zapadalność/zachorowalność. Stan zdrowia dzieci i młodzieży do 18 roku życia Według danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, iż w 2012r dzieci i młodzieży do 18 roku życia było objętych podstawową opieką zdrowotną, u 698 z nich stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w danym roku. Najwyższy udział w chorobowości dzieci i młodzieży do 18 roku życia w 2012r. miały kolejno: 1) alergie, w tym: dychawica oskrzelowa, alergia pokarmowa, alergia skórna, 2) zniekształcenie kręgosłupa, 3) zaburzenia refrakcji i akomodacji oka, 4) niedokrwistość, 5) otyłość, 6) choroby tarczycy, 7) zaburzenia odżywiania. Najwyższy udział w zachorowalności dzieci i młodzieży do 18 roku życia w 2012r. miały kolejno: 1) alergie, w tym: alergia pokarmowa, dychawica oskrzelowa, alergia skórna, 2) zniekształcenie kręgosłupa, 3) niedokrwistość, Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 18 z 33

19 4) zaburzenia refrakcji i akomodacji oka, 5) zaburzenia odżywiania. Wykres nr 14 Zachorowalność dzieci i młodzieży do 18 roku życia będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w roku 2009 i 2012 /wskaźnik na 10 tys. mieszkańców/ Niedokrwistość Alergie - dychawica oskrzelowa Alergie - pokarmowe Alergie skórne Zniekształcenia kręgosłupa Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka Zaburzenia odżywiania Trwałe uszkodzenia ruchu Otyłość Zaburzenia rozwoju Padaczka Choroby tarczycy Choroba nadciśnieniowa Wady rozwojowe układu krążenia Choroby układu moczowego Cukrzyca Niedożywienie Upośledzenie umysłowe Dziecięce porażenie mózgowe Wady aberracje chromosomów Wady rozwojowe układu nerwowego wady rozwojowe narządów płciowych Nowotwory 52,45 46,43 33,95 34,39 4,63 19,78 18,52 17,2 12,34 11,18 25,46 17,2 23,92 20,64 20,83 20,64 44,75 23,22 9,26 7,74 25,46 12,9 9,26 9,46 8,49 2,58 2,31 2,58 1,54 2,58 3,09 1,72 3,09 74,84 87,7 65,35 73,95 83,33 70,98 108,79 105,7 106,47 146,17 161, Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Analiza danych z powyższego wykresu wskazuje, iż w porównaniu do 2009r., w 2012r. wśród dzieci i młodzieży do 18 roku życia nastąpił znaczny wzrost zachorowalności na alergie pokarmowe, przy czym największą grupę chorujących na alergie stanowią dzieci w wieku od 0 do 4 lat (podobnie jest w przypadku zaburzeń odżywiania i niedokrwistości). Przy czym z powodu zniekształcenia kręgosłupa i zaburzeń refrakcji i akomodacji oka choruje najwięcej dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 14 lat. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 19 z 33

20 Stan zdrowia osób powyżej 18 roku życia Według danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego obrazujących stan zdrowia dorosłych mieszkańców miasta Chełm będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wynika, że ogółem w 2012r. chorowało osób (9 152,32 wskaźnik na 10 tys. ludności), w tym osób (1 559,57 wskaźnik na 10 tys. ludności ) zachorowało po raz pierwszy na daną jednostkę chorobową. Wykres nr 15 Chorobowość osób w wieku powyżej 18 roku życia będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w 2012r. /liczby bezwzględne/ Choroby układu krążenia Choroby układu mięśniowo kostnego i tkanki łącznej Przewlekła choroba układu trawiennego Choroby obwodowego układu nerwowego Cukrzy ca 5241 Cukrzy ca - leczeni insuliną 1113 Przewlekły nieży t oskrzeli, dy chawica oskrzelowa Choroby tarczy cy Niedokrwistość Nowotwory Pacjenci z inny mi schorzeniami wy magający opieki czy nnej Gruźlica Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Z analiz powyższych danych wynika, że największy udział w chorobowości dorosłych mieszkańców miasta Chełm w 2012r. miały, podobnie jak w roku ubiegłym: 1) choroby układu krążenia, 2) choroby układu mięśniowo kostnego i tkanki łącznej, 3) choroby układu trawiennego, 4) choroby obwodowego układu nerwowego, Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 20 z 33

21 5) cukrzyca, w tym cukrzyca leczona insuliną. Pod względem zachorowalności u osób powyżej 18 roku życia najwyższe wartości osiągnęły kolejno: 1) choroby układu mięśniowo kostnego i tkanki łącznej, 2) choroby układu krążenia, 3) choroby układu trawiennego, 4) choroby obwodowego układu nerwowego, 5) przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa, 6) choroby tarczycy, 7) cukrzycy, 8) nowotwory, 9) niedokrwistość. Porównując wskaźniki na 10 tys. z 2009r. wynika, iż ogółem liczba chorujących wzrosła (chorobowość: 4643,7210 tys. mieszkańców i zachorowalność 665,06/10 tys. mieszkańców). Wykres nr 16 Zachorowalność osób powyżej 18 roku życia będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w roku 2009 i 2012 /wskaźnik na 10 tys. mieszkańców/ Choroby układu krążenia Choroby układu mięśniowo kostnego i tkanki łącznej Przewlekła choroba układu trawiennego Choroby obwodowego układu nerwowego Cukrzy ca Cukrzy ca - leczeni insuliną Przewlekły nieży t oskrzeli, dy chawica oskrzelowa Choroby tarczy cy Niedokrwistość Nowotwory Pacjenci z inny mi schorzeniami wy magający opieki czy nnej Gruźlica 90,62 121, ,34 89,71 75,16 36,36 17,09 47,14 89,67 24,3 86,18 30,51 45, ,43 6,21 25,54 1,28 2,76 262,59 353,72 477,04 537, Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 21 z 33

22 Analiza danych z powyższego wykresu wskazuje, iż w porównaniu do 2009r., w 2012r. wśród mieszkańców miasta Chełm powyżej 18 roku życia nastąpił znaczny wzrost zachorowalności na: choroby układu mięśniowo kostnego i tkanki łącznej, choroby układu krążenia, przewlekłe choroby układu trawiennego, choroby obwodowego układu nerwowego, przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa, choroby tarczycy, nowotwory, niedokrwistość, gruźlica. Przy czym najwięcej osób chorujących stanowią najstarsi mieszkańcy miasta, czyli osoby w wieku 65 lat i powyżej. Jedynie w przypadku gruźlicy i chorób obwodowego układu nerwowego najwięcej chorujących jest pomiędzy rokiem życia. Choroby układu krążenia (ChUK), do których zalicza się: przewlekłą chorobę reumatyczną, chorobę nadciśnieniową, chorobę naczyń mózgowych, niedokrwienną chorobę serca (w tym przebyty zawał) stanowią nadal najczęstszą przyczynę zgonów, chorobowości oraz hospitalizacji dorosłych mieszkańców miasta Chełm w wieku powyżej 18 roku życia. W 2012r. na choroby układu krążenia chorowało osób (w 2011r osób), w tym ponad 2,5 tys. zachorowało po raz pierwszy (w 2011r osób). Najpowszechniejszym schorzeniem zaliczanym do ChUK jest choroba nadciśnieniowa, w 2012r. chorowało na nią osoby (w 2011r osób), w tym ponad 1,5 tysiąca osób zachorowało po raz pierwszy (w 2011r osób). Wykres nr 17 Chorobowość osób w wieku powyżej 18 roku życia będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (ChUK) w 2012r. /liczby bezwzględne/ Przewlekła choroba reumatyczna Choroba nadciśnieniowa Choroba naczyń mózgowych Niedokrwienna choroba serca Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 22 z 33

23 Największą liczbę chorujących na schorzenia układu krążenia stanowią osoby w wieku powyżej 64 lat, jednak schorzenie to dotyczy również osób młodszych od 19 do 34 roku życia, z których to 6% było w 2012r. pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, z uwagi na choroby układu krążenia. Wykres nr 18 Chorobowość z powodu ChUK osób powyżej 18 roku życia będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w 2009r. i 2012r. /wskaźnik na 10 tys. ludności/ Przewlekła choroba reumaty czna 36,36 28,85 Choroba nadciśnieniowa 2432, ,41 Choroba naczy ń mózgowy ch 382,59 552,38 Niedokrwienna choroba secra 967, , Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Z powyższego wykresu wynika, iż w porównaniu do 2009r. zwiększyła się liczba osób chorujących na chorobę nadciśnieniową, chorobę naczyń mózgowych, niedokrwienną chorobę serca. Zmniejszyła się liczba osób będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z powodu przewlekłej choroby reumatycznej. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 23 z 33

24 Stan zdrowia mieszkańców w świetle sytuacji epidemiologicznej Według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie w 2012r. wśród zachorowań na choroby zakaźne najczęściej odnotowywano: 1) ospę wietrzną (428 zachorowań), 2) biegunki (103 zachorowania), 3) wirusowe zakażenia jelitowe (101 zachorowań), 4) gruźlica (34 zachorowania), 5) borelioza (25 zachorowań). Wykres nr 19 Liczba zachorowań na choroby zakaźne w latach Salmonellozy Wzw ty pu C Wzw ty pu B Ospa wietrzna Borelioza Płonica Świnka Róża Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Chełmie zakaźnych. W 2012r. na terenie miasta Chełm nie było epidemiologicznego występowania chorób Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 24 z 33

25 Stan zdrowia mieszkańców w świetle hospitalizacji W 2012r. hospitalizowano 9086 mieszkańców miasta Chełm, w tym 5204 kobiety i 3882 mężczyzn (lecznictwo niepsychiatryczne sklasyfikowane wg rozpoznania i miejsca zamieszkania pacjenta). Tabela nr 1 Hospitalizowani w 2012r. mieszkańcy miasta Chełm w podziale na rodzaj schorzenia i płeć Lp. Jednostka chorobowa Liczba pacjentów Liczba pacjentów Kobiety Mężczyźni 1. Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze Nowotwory Choroby krwi i narządów krwiotwórczych Zaburzenia wydzielania wewnętrznego Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Choroby układu nerwowego Choroby oka i przydatków oka Choroby ucha i wyrostka sutkowego Choroby układu krążenia Choroby układu oddechowego Choroby układu trawiennego Choroby skóry i tkanki podskórnej Choroby układu kostno stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej Choroby układu moczowo - płciowego Ciąża, poród i połóg Niektóre stany zaczynające się w okresie okołoporodowym Wady rozwoj.wrodzone, zniekszt. i aberracje chrom Objawy, cechy chorobowe gdzie indziej nie klasyf Urazy, zatrucia i inne skutki czynników zew Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 25 z 33

26 Zgodnie z danymi przekazanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia do najczęstszych powodów hospitalizacji mieszkańców miasta Chełm w 2012r. zaliczyć można, podobnie jak w roku ubiegłym: 1) choroby układu krążenia, 2) choroby układu moczowo płciowego, 3) choroby układu trawiennego, 4) choroby układu oddechowego, 5) nowotwory, 6) ciąża, poród i połóg, 7) urazy, zatrucia i inne skutki czynników zewnętrznych, 8) choroby układu kostno stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. Mężczyźni, częściej niż kobiety byli hospitalizowani m.in. z powodu: 1) niektórych chorób zakaźnych i pasożytniczych, 2) chorób układu krążenia, 3) choroby układu oddechowego, 4) urazy, zatrucia i inne skutki czynników zewnętrznych. Wykres nr 20 Liczba osób hospitalizowanych z powodu chorób układu krążenia w latach mężczy źni kobiety Źródło: opracowanie własne na podstawie danych i Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie Choroby układu moczowo płciowego stanowią drugą, pod względem częstotliwości, Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 26 z 33

27 przyczynę hospitalizacji mieszkańców miasta Chełm. W porównaniu do danych z lat poprzednich, liczba hospitalizacji zmniejszyła się. Lecznictwem szpitalnym z powodu chorób układu trawiennego w 2012r., podobnie jak w roku poprzednim, objętych było 935 osób (470 kobiet i 464 mężczyzn). Wykres nr 21 Liczba osób hospitalizowanych z powodu chorób układu trawiennego w latach mężczyźni kobiety Źródło: opracowanie własne na podstawie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie W 2012r. lecznictwem szpitalnym z powodu nowotworów objętych było 661 osób, w tym 406 kobiet i 255 mężczyzn. Wykres nr 22 Liczba osób hospitalizowanych z powodu chorób nowotworowych w latach mężczyźni kobiety Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 27 z 33

28 Analizując dane z wykresu nr 21, można zauważyć, iż liczba osób hospitalizowanych zmniejszyła się na przestrzeni ostatnich lat. Nie zmienia to jednak faktu, iż nowotwory są drugą przyczyną zgonów mieszkańców miasta Chełm. Standaryzowany współczynnik zapadalności (liczba nowych przypadków nowotworów) na nowotwory u kobiet w 2010 roku dla województwa lubelskiego wyniósł 198,8/100 tys. mieszkańców. A Standaryzowany współczynnik zapadalności na nowotwory u mężczyzn w 2010 roku 255,5/100 tys. Piątą, pod względem częstotliwości występowania, przyczyną hospitalizacji jest ciąża, poród i połóg. W 2012r. z tego powodu, hospitalizowanych było 669 kobiet, z których najliczniejszą grupę stanowiły te w wieku lat. Kolejnym, najczęstszym powodem hospitalizacji w 2012r. były choroby układu kostno stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej 649 osób, w tym 423 kobiety i 226 mężczyzn. Wykres nr 23 Liczba hospitalizowanych z powodu chorób układu kostno stawowego w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie mężczyżni kobiety Na przestrzeni lat liczba hospitalizowanych z powodu chorób układu kostno stawowego w 2012r. spadła. Zdecydowaną większość hospitalizowanych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania stanowią mężczyźni, co wynika m.in. z tego iż są oni zazwyczaj częstszymi pacjentami oddziałów odwykowych, gdyż częściej borykają się z problemem zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych użyciem środków (substancji) psychoaktywnych, w tym alkoholu. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 28 z 33

29 Stan zdrowia mieszkańców Chełma w świetle działań profilaktycznych podejmowanych przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie (MSP ZOZ) od lat kontynuuje realizację pięciu programów profilaktyki zdrowotnej finansowanych z budżetu miasta Chełm, w tym: 1) program profilaktyki gruźlicy i raka płuc, 2) program profilaktyki osteoporozy, 3) program profilaktyki chorób układu krążenia, 4) program profilaktyki raka piersi, 5) program ochrony dzieci z miasta Chełm przed inwazyjną chorobą pneumokokową. W 2012r. na gruźlicę chorowało 72 mieszkańców miasta Chełm, przy czym 15 z nich zachorowało po raz pierwszy. Wskaźnik na 10 tys. mieszkańców: Wykres nr 24 Chorobowość i zachorowalność z powodu gruźlicy w 2007r., 2009r., 2012r ,1 6, ,8 Chorobowość Zachorowalość ,76 13, Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 29 z 33

30 Programem profilaktyki gruźlicy i raka płuc w 2012r. objęto osób w 2011r osób (2010r osób), a efektem podjętych działań było wykrycie wśród uczestników programu: 1) gruźlicy 1 osoba (w 2011r. - 6 osób, w 2010r. - 3 osoby), 2) raka płuc 2 osoby (w 2011r. - 2 osoby, w 2010r. - 5 osób), 3) innych schorzeń płuc osoby (w 2011r osób, w 2010r osób). Wielkość populacji objętej programem ulega zmniejszeniu (od ponad 8,5 tys. mieszkańców, do ponad 3 tys.), a wykrywalność innych schorzeń płuc wzrasta. Choroby układu kostno stawowego, mięśniowego oraz tkanki łącznej, stanowią drugą, pod względem częstotliwości występowania przyczynę chorobowości. Z kolei wskaźnik nowych przypadków zachorowań na choroby układu kostno stanowego, mięśniowego oraz tkanki łącznej był w 2012r. z większy niż wskaźnik zachorowalności ChUK. W 2012r. programem profilaktyki osteoporozy objętych było 1000 osób (w 2011r osób), w tym 78,30% pacjentów stanowiły kobiety. Wśród uczestników programu zdiagnozowano: 1) u 34,6% badanych kobiet podejrzenie osteopenii, 2) u 22% badanych kobiet podejrzenie osteoporozy, 3) u 17% badanych mężczyzn podejrzenie osteopenii, 4) u 1,8% badanych mężczyzn podejrzenie osteoporozy. Choroby układu krążenia to podstawowa przyczyna zgonów i chorobowości oraz hospitalizacji ludności w 2012r. Programem profilaktyki chorób układu krążenia objęto 2170 osób (w 2011r osób, w 2010r osób). W wyniku przeprowadzonych badań zdiagnozowano kolejno: 1) podwyższony poziom cholesterolu u 1032 osób 47,5% badanych, 2) nadwagę u 967 osób 44,5% badanych, 3) podwyższone ciśnienie tętnicze krwi u 310 osób 14,2% badanych, 4) podwyższony poziom glukozy we krwi u 177 osób 8,1% badanych, 5) otyłość u 136 osób 6,1% badanych. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 30 z 33

31 Efektem udziału w Programie było określenie wśród przebadanych ryzyka zachorowania na serce. U większości pacjentów oceniono je jako przeciętne (68,6% badanych), ryzyko umiarkowane stwierdzono natomiast u około 23,8% badanych. U 2 osób (0,09% badanych) oceniono duże ryzyko zachorowania na serce. Diagnoza pn. poniżej przeciętnego lub znacznie poniżej przeciętnego dotyczyła 7,4% badanych. Programem profilaktyki raka piersi w 2012r. objęto 1000 kobiet. (w 2011r kobiet), u połowy uczestniczek przeprowadzono badanie ultrasonograficzne (usg) piersi, w efekcie którego: 1) zmianę łagodną stwierdzono u 168 kobiet (w 2011r. u 253 kobiety, w 2010r. - u 164 kobiet), 2) zmianę łagodną niepewną stwierdzono u 22 kobiet (w 2011r. - u 9 kobiet, w 2010r. - u 20 kobiet), 3) zmianę podejrzaną stwierdzono u 1 kobiety (w 2011r. - u 2 kobiet, w 2010r. - u 1 kobiety). Zmian nie stwierdzono u 31% badanych (w 2011r. u 44%), natomiast 35 kobiet skierowano na dalsze badania diagnostyczne, w tym: 34 kobiet skierowano na konsultację onkologiczną, a 1 kobietę na badanie mammograficzne. Od 2009r. w MSP ZOZ prowadzona jest kontynuacja programu ochrony dzieci z miasta Chełm przed inwazyjną chorobą pneumokokową, którego celem jest uodpornienie 3-letnich dzieci na zakażenia wywoływane przez pneumokoki stanowiące przyczynę m.in. takich schorzeń jak: zapalenie ucha środkowego, zatok przynosowych, płuc, czy opon mózgowo rdzeniowych. W 2012r. programem objęto 141 osób (w 2011r osób) w tym: 67 dzieci urodzonych w 2008r. i 74 dzieci urodzonych w 2009r. Łącznie w ciągu 3 lat realizacji programu zaszczepiono 901 dzieci. Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 31 z 33

32 Wykres nr 25 Zestawienie dzieci zaszczepionych w ramach programu ochrony dzieci z miasta Chełm przed inwazyjną chorobą pneumokokową Rocznik 2006 Rocznik 2007 Rocznik 2008 Rocznik 2009 Liczba zaszczepionych dzieci Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 32 z 33

33 Posumowanie Choroby układu krążenia stanowiły podstawową przyczynę chorobowości, hospitalizacji oraz zgonów mieszkańców miasta Chełm w 2012r., nie mniej jednak z Prognozy zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn i kobiet ogółem w Polsce do 2025 roku 6 wynika, iż w Polsce sukcesywnie zwiększać będzie się liczba zgonów spowodowanych chorobą nowotworową. Przewiduje się, iż w 2025r. ponad 56 tysięcy Polek i prawie 79 tysięcy Polaków umrze właśnie z tego powodu. Za przyczyny nowotworów uznaje się geny, wiek oraz tryb życia, jednakże tylko niewielka część chorób nowotworowych rozwija się w wyniku dziedziczenia określonych predyspozycji. Prowadząc zdrowy styl życia, można poprawić ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom, zarówno z powodu nowotworów złośliwych, jak również chorób układu krążenia. W związku z powyższym Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012r. wskazuje na konieczność kontynuowania działań profilaktycznych zawartych w Programie Promocji i Ochrony Zdrowia w mieście Chełm na 2013r. zmierzających do poprawy zdrowia mieszkańców miasta, tj. 1) promocja właściwych NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH i ZACHOWAŃ SPOŁECZNO KULTUROWYCH (edukacja mieszkańców, jak i uczniów chełmskich placówek oświatowo wychowawczych poprzez działania podejmowane w ramach Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie), 2) zwiększenie promocji programów profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych, w tym m.in. badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy, raka piersi i raka jelita grubego. 6 Źródło: Centrum Onkologi Instytut im. M.Skłodowskiej Curie w Warszawie Ocena stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2012 rok 33 z 33

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2013 ROK

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2013 ROK OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 213 ROK Chełm, 214 rok Spis treści Demografia... 3 Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń w

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2014 ROK

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2014 ROK OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2014 ROK Chełm, 2015 rok Spis treści Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń w mieście Chełm...6

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2015 ROK

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2015 ROK OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2015 ROK Chełm, 2016 rok Spis treści Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń w mieście Chełm...6

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA UWAGI WSTĘPNE Ogólnopolskie badanie chorobowości hospitalizowanej prowadzone jest na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej rozdział Zdrowie i ochrona

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Kraków 212 Zlecenie wykonane dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zgodnie z umową nr PS.812.2.212 2 Spis treści Spis wykresów...4 Spis tabel...9

Bardziej szczegółowo

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI Ogólna liczba zgonów w województwie lubelskim w 2003 roku wyniosła 22 807 osób. Od lat utrzymuje się tendencja zwiększonej umieralności mężczyzn (53,9%

Bardziej szczegółowo

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski Częstochowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1521 1521 Ludność - 135760 135633 Mężczyźni 66509 66415 Kobiety 69251 69218 Wiek przedprodukcyjny 23365 23014 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski Powiat Bielski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 459 459 Ludność - 161359 162128 Mężczyźni 78692 79139 Kobiety 82667 82989 Wiek przedprodukcyjny 30941 31008 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI Wodzisławski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 287 287 Ludność - 158029 157831 Mężczyźni 76887 76830 Kobiety 81142 81001 Wiek przedprodukcyjny 28450 28272 Wiek produkcyjny 99369

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki Powiat Żywiecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1040 1040 Ludność - 153189 153047 Mężczyźni 74850 74774 Kobiety 78339 78273 Wiek przedprodukcyjny 29143 28763 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 13 13 Ludność - 51494 50970 Mężczyźni 24755 24496 Kobiety 26739 26474 Wiek przedprodukcyjny 8645 8533 Wiek produkcyjny 32447 31726 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński Bieruńsko - Lędziński POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 158 158 Ludność - 58815 58973 Mężczyźni 29031 29092 Kobiety 29784 29881 Wiek przedprodukcyjny 11243 11319 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 78 78 Ludność - 140669 139844 Mężczyźni 68107 67685 Kobiety 72562 72159 Wiek przedprodukcyjny 24600 24487 Wiek produkcyjny 89373 87944 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 110337 109757 Mężczyźni 52456 52223 Kobiety 57881 57534 Wiek przedprodukcyjny 18659 18543 Wiek produkcyjny 67710 66975 Wiek

Bardziej szczegółowo

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski Powiat Mikołowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 233 233 Ludność - 96107 96457 Mężczyźni 46790 46949 Kobiety 49317 49508 Wiek przedprodukcyjny 17920 18076 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI Powiat Rybnicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 224 224 Ludność - 77150 77431 Mężczyźni 38074 38164 Kobiety 39076 39267 Wiek przedprodukcyjny 14743 14794 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 25 25 Ludność - 68634 68231 Mężczyźni 32827 32621 Kobiety 35807 35610 Wiek przedprodukcyjny 10857 10889 Wiek produkcyjny 43310 42503 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 189 189 Ludność - 123376 122712 Mężczyźni 59224 58983 Kobiety 64152 63729 Wiek przedprodukcyjny 18901 18846 Wiek produkcyjny 79148 77226 Wiek

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 160 160 Ludność - 230123 228179 Mężczyźni 108124 107205 Kobiety 121999 120974 Wiek przedprodukcyjny 34852 34511 Wiek produkcyjny 143075 139722

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2014-2015 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI Powiat Lubliniecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 822 822 Ludność - 76980 76951 Mężczyźni 37913 37880 Kobiety 39067 39071 Wiek przedprodukcyjny 13780 13695 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Departament Polityki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. 1. Diagnoza stanu zdrowia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r.

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r. 1. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNA 3.1. Struktura demograficzna Gminę Bestwina zamieszkuje 10.434 mieszkańców (dane za 2006 r.). W poniższej tabeli zestawiono liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach:

Bardziej szczegółowo

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI Powiat Gliwicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 664 664 Ludność - 115128 115179 Mężczyźni 55845 55780 Kobiety 59283 59399 Wiek przedprodukcyjny 20208 20233 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r.

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta w 2009 roku IBMed 2010 Spis treści Spis wykresów...3 Spis tabel...5 Wstęp...6 1 Stan ludności oraz ruch naturalny...6 2 Struktura ludności wg wieku, płci i grup

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w latach 2009-. Stan w dniu 31.12. Lp. zapadalność na 100 tys.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 CZĘŚĆ II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie (

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie ( 22/06/2011 Podstawowe dane demograficzne Współczynnik feminizacji Współczynnik dzietności kobiet Struktura populacji Struktura populacji prognozy Współczynnik urodzeń żywych Współczynnik zgonów Przyrost

Bardziej szczegółowo

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013 Załącznik nr 1 WYKAZ NIEULECZALNYCH, POSTĘPUJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH ŻYCIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH INIENOWOTWOROWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Kołpak-Kowalczuk. Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach

Małgorzata Kołpak-Kowalczuk. Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach Małgorzata Kołpak-Kowalczuk Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach 2007-2012 Streszczenie Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie Ośrodek Statystyki i Analiz Ochrony Zdrowia Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Jadwiga Jagiełło-Kotwica

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI Do sytuacji demograficznej kraju odnoszą się tablice: 1.1, 1.2, 1.4, w których zamieszczono dane dotyczące:! stanu ludności Polski w latach:

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 (wybrane zagadnienia) Poznań, 2012 rok 61 285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel. 61-877-90-11 /fax 61-877-99-99 www.wczp.poznan.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Część II: Diagnoza do Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Załącznik 1: Diagnoza Stanu Zdrowia Mieszkańców Województwa Lubuskiego Zielona

Bardziej szczegółowo

Analiza bazy łóżkowej na tle sytuacji demograficznej w województwie warmińsko-mazurskim

Analiza bazy łóżkowej na tle sytuacji demograficznej w województwie warmińsko-mazurskim Analiza bazy łóżkowej na tle sytuacji demograficznej w województwie warmińsko-mazurskim Małgorzata Łowcewicz Warmińsko-Mazurskie Centrum Zdrowia Publicznego w Olsztynie Województwo warmińsko-mazurskie

Bardziej szczegółowo

OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS

OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa 2014 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Warszawa 2013 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS

OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Warszawa 2015 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach URZĄD MIASTA ST. WARSZAWY Biuro Polityki Zdrowotnej Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 1999 2008 Warszawa, styczeń 2011 1 Zakres merytoryczny opracowania: 1. Sytuacja demograficzna ludności Warszawy.

Bardziej szczegółowo

Część I Charakterystyka Województwa

Część I Charakterystyka Województwa Część I Charakterystyka Województwa 1. Diagnoza stanu zdrowia populacji województwa Województwo Kujawsko Pomorskie zajmuje środkowopółnocną część Polski i graniczy z województwami pomorskim, warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr XI/ 137/03 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26. 06. 03 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego SPIS TREŚĆI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.05.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 84676 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2014 roku.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2014 roku. Tab. 2.1 Stan w dniu 31.12. Lp. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. 1 Salmoneloza 357 12,30 8 392 21,80 zatrucia pokar. (A02.0) 346 11,90 8 197 21,30 zakażenia

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009 Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-29 W 29 roku woj. dolnośląskie liczyło 2 874 88, w tym Wrocław 622 986 mieszkańców, mieszkańcy Wrocławia stanowili więc 21,7%

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia r. w sprawie przyjęcia Programu - Zdrowie dla Lublina na lata

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia r. w sprawie przyjęcia Programu - Zdrowie dla Lublina na lata Projekt z dnia 6 listopada 2015 r. autor: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych DRUK NR 366-1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu - Zdrowie dla Lublina na lata

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii W trosce o młode pokolenie. Jak wychować zdrowe dziecko? Konferencja prasowa 09.09.2015 Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

Zdrowie warszawiaków raport z dekady

Zdrowie warszawiaków raport z dekady Zdrowie warszawiaków raport z dekady Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Najnowsza edycja raportu o stanie zdrowia mieszkańców dotyczy 10 lat (na podstawie uaktualnionych edycji dla lat 1999-2008). Jest to wystarczająco

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH

RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH RAPORT O ZDROWIU MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA I JEGO UWARUNKOWANIACH URZĄD MIASTA KRAKOWA Kraków, 2017 Opracowanie: IBMed Sp. z o.o. ul. Retoryka3/2 31-108 Kraków Na zlecenie: Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2014 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2014 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/424/13 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2014r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

Zapadalność. I.3. Zapadalność

Zapadalność. I.3. Zapadalność I.3. Zapadalność Ocenę stanu zdrowia ludności uzupełniają informacje na temat rozpowszechniania się chorób w populacji. Rejestracja przypadków zachorowań jest trudniejsza w porównaniu z odnotowywaniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013 Opracowanie przygotowane dla: Urzędu Miejskiego w Białymstoku Autor opracowania: dr nauk o zdrowiu Agnieszka Genowska 2015 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w I półroczu 2017 roku

Informacja o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w I półroczu 2017 roku Informacja o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w I półroczu 2017 roku D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2017 Opracowała: Agnieszka Sikora Akceptowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. Warszawa 2016 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZDROWOTNY POWIATU POZNAŃSKIEGO na lata 2009-2013

PROGRAM ZDROWOTNY POWIATU POZNAŃSKIEGO na lata 2009-2013 PROGRAM ZDROWOTNY POWIATU POZNAŃSKIEGO na lata 2009-2013 POZNAŃ 2009 SPIS TREŚCI Wprowadzenie s. 2 I. Ocena realizacji Programu Zdrowotnego Powiatu Poznańskiego na lata 2005-2008 2008 s. 4 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do uchwały Nr XX/258/04 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Część I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13 marca 2008 roku

Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13 marca 2008 roku Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie: przyjęcia miejskiego programu ochrony i promocji zdrowia Zdrowe Miasto Skarżysko-Kamienna 2008-2010 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 GORZÓW WLKP. 2014 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Informacja o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w I półroczu 2018 roku

Informacja o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w I półroczu 2018 roku Informacja o absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS w I półroczu 2018 roku D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2018 Opracowała: Agnieszka Sikora Akceptowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UWAGI WSTĘPNE Do celów statystyki państwowej dokumentacja medyczna dotycząca okresu okołoporodowego ujmuje wszystkie płody i noworodki, które w chwili urodzenia ważyły co najmniej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach 1946-2010 Tabela 1 Stan w dniu 31 XII Ludność w tys. Zmiany przyrost, ubytek w okresie tendencje w tys. w % 1946 23 640 - - - - 1966 31 811 1946-1966 rosnąca

Bardziej szczegółowo

STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 ROKU.

STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 ROKU. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl STAN, RUCH NATURALNY

Bardziej szczegółowo

ZMIANY UMIERALNOŚCI W WOJ. WROCŁAWSKIM W LATACH

ZMIANY UMIERALNOŚCI W WOJ. WROCŁAWSKIM W LATACH WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu ZMIANY UMIERALNOŚCI W WOJ. WROCŁAWSKIM W LATACH 1980-1994 10.5t ogółem miasto ZGONY NA 1000 LUDNOŚCI WROCŁAW 1995 r. V *». *r * * i*. % v - * N * %. v'-. *«l'

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZDROWOTNY POWIATU WĄGROWIECKIEGO na lata 2008-2011

PROGRAM ZDROWOTNY POWIATU WĄGROWIECKIEGO na lata 2008-2011 Załącznik do uchwały Nr XXIV /150/ 2008 Rady powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 października 2008 roku Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach 2012-2013 W roku 2013 woj. dolnośląskie liczyło 2.908.457 mieszkańców. Od roku 2000, kiedy wprowadzono administracyjne

Bardziej szczegółowo

ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok

ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ORGANIZACJI I PROMOCJI ZDROWIA I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok Szczecin lipiec 2006 ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 10 lutego 2015r.

Sztum, dnia 10 lutego 2015r. Konferencja inaugurująca projekt pn. Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim finansowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 Gorzów Wielkopolski 2015 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 49 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Warszawa 2010 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Zalewska

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Dział Nadzoru w Zakresie Opieki nad Matką i Dzieckiem Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo