Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA"

Transkrypt

1 Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

2

3 Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz w jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, o działalności różnych form opieki pozaszpitalnej, o sprzęcie medycznym będącym własnością jednostek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i stacjach dializ pochodzą ze sprawozdawczości statystycznej ustalonej w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, koordynowanej przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego: - MZ-11 Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, - MZ-15 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. 2. Dane statystyczne dotyczące porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej ogółem i w podstawowej opiece zdrowotnej oraz liczby ludności, na podstawie której obliczono wskaźniki pobrano z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (stat.gov.pl). 3. Dane statystyczne dotyczące porad w specjalistycznej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej pochodzą ze sprawozdania ZD-3 Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i udostępnione zostały przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Uwagi ogólne i definicje 1. Prezentowane w rozdziale dane statystyczne o pracujących w podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, działalności różnych form opieki pozaszpitalnej, sprzęcie medycznym będącym własnością jednostek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i stacjach dializ dotyczą resortu zdrowia oraz resortu obrony narodowej (MON). Obejmują jednostki udzielające świadczeń w ramach środków publicznych. Nie obejmują natomiast danych resortu spraw wewnętrznych (MSW), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz danych dotyczących ochrony zdrowia w zakładach karnych (MS). Dane o poradach udzielonych w ramach podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dotyczą resortu zdrowia oraz od 2012 r. MON i MSW. Obejmują porady udzielone w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej we wszystkich podmiotach prowadzących działalność leczniczą oraz praktykach prywatnych udzielających świadczeń w ramach środków publicznych. 2. Zestawienia danych dokonano w oparciu o dane podmiotów leczniczych oraz indywidualnych i grupowych zawodowych praktyk lekarzy, pielęgniarek i położnych. 3. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmują świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu. Udzielanie tych świadczeń może odbywać się w pomieszczeniach przedsiębiorstwa, w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń, lub w miejscu pobytu pacjenta. Działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne może obejmować także udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego. Ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych udziela się w ambulatorium (przychodni, poradni, ośrodku zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych), a także zakładzie badań diagnostycznych i medycznym laboratorium diagnostycznym. (ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; Dz. U. z 2013, poz. 217 z późn. zm.). 4. Podstawowa opieka zdrowotna świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (art. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). 5. Świadczenie specjalistyczne świadczenie opieki zdrowotnej we wszystkich dziedzinach medycyny z wyłączeniem świadczeń udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

4 2 Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna (art. 5 pkt 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). 6. Świadczenia inne niż szpitalne świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego, udzielane pacjentom, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonych, stałych pomieszczeniach. 7. Porada to świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych lub domowych przez lekarza, lekarza dentystę lub psychologa. 8. W jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych liczba porad obejmuje również świadczenia innych pracowników medycznych (psychologów, innych terapeutów). 9. Dane o pracujących obejmują lekarzy, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy i lekarzy dentystów pracujących w poradniach specjalistycznych, indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktykach lekarskich bez względu na formę zatrudnienia i wymiar czasu pracy. 10. Podziału na powiaty dokonano według lokalizacji świadczeniodawców. 11. Przy przeliczeniu na określoną liczbę mieszkańców danych według stanu w końcu roku przyjęto liczbę ludności według faktycznego miejsca zamieszkania w dniu 31 grudnia, a przy przeliczeniu danych charakteryzujących wielkość zjawiska w ciągu roku w dniu 30 czerwca. PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Porady udzielone w ramach podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej resort zdrowia, od 2012 r. resort obrony narodowej i resort spraw wewnętrznych W 2014 r. w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. udzielono porad lekarskich o 1% ( ) więcej niż w roku poprzednim. Na 1 mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego przypadało średnio 7,2 porady lekarza (w Polsce 7,1). Najwięcej porad na 1 mieszkańca przypadło w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim 10,4, w Toruniu i powiecie toruńskim 9,3 oraz we Włocławku i powiecie włocławskim 8,8. Najmniej porad udzielono w powiecie chełmińskim 5,0. W 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej udzielono porad lekarskich o 0,5% ( porad) więcej niż w 2013 r. Na 1 mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego przypadały średnio 4,4 porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (w Polsce 4,2). Najwięcej porad na 1 mieszkańca przypadło w powiecie radziejowskim 5,6, golubsko-dobrzyńskim 5,2 oraz rypińskim 5,1. Najmniej w powiecie chełmińskim 3,9 oraz w Grudziądzu wraz z powiatem grudziądzkim 3,5. W poradniach specjalistycznych ogółem udzielono porad, kobietom. Najwięcej porad udzielonych zostało w poradniach chirurgicznych ( ), ginekologiczno-położniczych ( ) oraz okulistycznych ( ). Pracujący w podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej resort zdrowia, resort obrony narodowej Personel medyczny w podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej przedstawiono na podstawie sprawozdań MZ-11 dotyczących jednostek posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na koniec 2014 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w podstawowej opiece zdrowotnej świadczeń udzielało ogółem lekarzy (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 8,4). Na jednego lekarza przypadało mieszkańców województwa. Spośród lekarzy pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej 498 posiadało specjalizację z medycyny rodzinnej, a 451

5 Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 3 specjalizację w zakresie pediatrii. W poradniach podstawowej opieki zdrowotnej tylko 21,1% lekarzy zatrudnionych było na podstawie stosunku pracy, a 68,1% w ramach umowy cywilnoprawnej. W 2014 r. liczba pielęgniarek pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej wynosiła osób (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 9,0). 77,9% pielęgniarek zatrudnionych było na podstawie stosunku pracy, a 19,3% w ramach umowy cywilnoprawnej. Na jedną pielęgniarkę przypadało mieszkańców województwa. Liczba pracujących położnych w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na koniec 2014 r. wynosiła 372 (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 3,5). Wśród położnych 59,4% zatrudnionych było na podstawie stosunku pracy, a 35,2% pracowało w ramach umowy cywilnoprawnej. Na jedną położną przypadało kobiet zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie. Na koniec 2014 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w specjalistycznych poradniach lekarskich świadczeń udzielało lekarzy specjalistów (wskaźnik na 10 tys. ludności 19,7). Na jednego lekarza specjalistę przypadało 508 mieszkańców województwa. Lekarzy dentystów było 806 (wskaźnik na 10 tys. ludności 3,9). Na jednego lekarza dentystę przypadało mieszkańców województwa. Działalność jednostek lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych resort zdrowia, resort obrony narodowej W dniu r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonowało 81 poradni zdrowia psychicznego. Udzielono w nich łącznie porad (lekarze , psycholodzy , a inni terapeuci udzielili porad). Na koniec 2014 r. działalność prowadziło 31 poradni dla osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. W ciągu 2014 r. we wszystkich placówkach leczenia uzależnień lekarze, psycholodzy i inni terapeuci udzielili łącznie porad. Ponadto na teranie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonowały 32 poradnie psychologiczne, w których udzielono łącznie porad. Pracujący w jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych resort zdrowia, resort obrony narodowej Na koniec 2014 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego we wszystkich placówkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w bezpośrednim kontakcie z pacjentem pracowało 255 lekarzy ( 35 psychiatrów ze specjalizacją I stopnia i 208 ze specjalizacją II stopnia lub nową specjalizacją w systemie jednostopniowym), 241 psychologów, 103 pielęgniarki oraz 115 specjalistów i instruktorów terapii uzależnień. W ramach umów cywilnoprawnych pracowało 214 lekarzy (83,9%), 167 psychologów (69,3%), 44 pielęgniarek (42,7%) oraz 63 specjalistów i instruktorów terapii uzależnień (54,8%).

6 4 Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna Tabl Porady lekarskie udzielone w poradniach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotne j według województw w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej i resort spraw wewnętrznych Lp. Województwo ogółem (w tys.) na 1 mieszkańca POLSKA , , ,3 6,8 7,0 7,1 1 Dolnośląskie , , ,2 6,9 6,9 6,9 2 Kujawsko-pomorskie , , ,2 7,0 7,1 7,2 3 Lubelskie , , ,9 6,9 7,0 7,1 4 Lubuskie 6 284, , ,1 6,1 6,5 6,6 5 Łódzkie , , ,9 7,2 7,4 7,5 6 Małopolskie , , ,6 6,7 6,9 7,0 7 Mazowieckie , , ,0 7,1 7,2 7,4 8 Opolskie 6 044, , ,0 6,0 6,2 6,3 9 Podkarpackie , , ,6 6,2 6,5 6,5 10 Podlaskie 8 425, , ,0 7,0 7,2 7,3 11 Pomorskie , , ,7 6,6 6,7 6,9 12 Śląskie , , ,2 7,1 7,4 7,5 13 Świętokrzyskie 8 042, , ,3 6,3 6,5 6,6 14 Warmińsko-mazurskie 9 162, , ,4 6,3 6,5 6,5 15 Wielkopolskie , , ,2 6,7 6,8 6,9 16 Zachodniopomorskie , , ,1 6,8 7,0 7,1 Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (stat.gov.pl). Liczba porad lekarskich Liczba porad lekarskich udzielonych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 1 mieszkańca według województw w 2014 r. POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie 7,1 6,9 7,2 7,1 6,6 7,5 7,0 7,4 6,3 6,5 7,3 6,9 7,5 6,6 Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie 6,5 6,9 7, Na 1 mieszkańca

7 Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 5 Tabl Porady lekarskie udzielone w poradniach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej i resort spraw wewnętrznych Lp. Liczba porad lekarskich Powiaty i miasta ogółem na 1 mieszkańca na prawach powiatu WOJEWÓDZTWO ,0 7,1 7,2 1 aleksandrowski ,2 6,6 6,4 2 brodnicki ,8 6,0 6,2 3 Bydgoszcz bydgoski ,0 9,0 9,0 5 chełmiński ,0 5,0 5,0 6 golubsko-dobrzyński ,4 6,6 6,7 7 Grudziądz grudziądzki ,6 6,8 6,9 9 inowrocławski ,6 6,8 7,0 10 lipnowski ,1 6,1 6,0 11 mogileński ,4 5,5 5,5 12 nakielski ,6 5,9 5,7 13 radziejowski ,4 7,4 7,5 14 rypiński ,3 6,4 6,6 15 sępoleński ,4 5,8 6,0 16 świecki ,3 5,8 5,7 17 Toruń toruński ,3 7,4 7,6 19 tucholski ,7 5,6 6,0 20 wąbrzeski ,1 6,5 6,5 21 Włocławek włocławski ,9 6,6 7,0 23 żniński ,8 6,2 6,3 Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (stat.gov.pl). 10 Liczba porad lekarskich udzielonych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na 1 mieszkańca według powiatów województwa kujawskopomorskiego w 2014 r. 9,0 Na 1 mieszkańca ,2 6,4 6,2 5,0 6,7 6,9 7,0 6,0 5,5 5,7 7,5 6,6 6,0 5,7 7,6 6,0 6,5 7,0 6,3 0 Powiaty i miasta na prawach powiatu

8 6 Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna Tabl Porady udzielone w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej według województw w latach stan w dniu resort zdrowia (od 2012 r. również resort obrony narodowej i resort spraw wewnętrznych) Lp. POLSKA Województwo ogółem (w tys.) , , , , ,9 4,0 4,1 4,0 4,1 4,2 1 Dolnośląskie , , , , ,5 4,1 4,4 4,3 4,2 4,2 2 Kujawsko-pomorskie 9 031, , , , ,1 4,3 4,4 4,3 4,4 4,4 3 Lubelskie 8 901, , , , ,1 4,1 4,3 4,2 4,3 4,4 4 Lubuskie 3 786, , , , ,5 3,7 3,7 3,8 4,0 4,1 5 Łódzkie , , , , ,2 4,5 4,7 4,5 4,6 4,7 6 Małopolskie , , , , ,8 3,7 3,9 3,7 3,9 3,9 7 Mazowieckie , , , , ,0 3,5 3,5 3,5 3,6 3,7 8 Opolskie 3 928, , , , ,1 3,9 3,9 3,9 4,0 4,1 9 Podkarpackie 7 943, , , , ,1 3,7 3,9 3,9 4,0 4,1 10 Podlaskie 5 036, , , , ,5 4,2 4,3 4,1 4,2 4,2 11 Pomorskie 8 445, , , , ,0 3,7 3,8 3,8 4,0 4,0 12 Śląskie , , , , ,1 4,1 4,2 4,1 4,2 4,2 13 Świętokrzyskie 5 176, , , , ,0 4,0 4,1 4,0 4,1 4,1 14 Warmińsko-mazurskie 5 797, , , , ,7 4,0 4,1 4,0 4,1 4,1 15 Wielkopolskie , , , , ,0 3,9 4,2 4,2 4,3 4,4 16 Zachodniopomorskie 7 192, , , , ,2 4,2 4,2 4,3 4,4 4,5 Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (stat.gov.pl). Liczba porad na 1 mieszkańca Liczba porad udzielonych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na 1 mieszkańca według województw w 2014 r. POLSKA Dolnośląskie 4,2 4,2 Kujawsko-pomorskie Lubelskie 4,4 4,4 Lubuskie 4,1 Łódzkie 4,7 Małopolskie Mazowieckie 3,7 3,9 Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie 4,1 4,1 4,2 4,0 4,2 4,1 4,1 Wielkopolskie Zachodniopomorskie 4,4 4, Na 1 mieszkańca

9 Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 7 Tabl Porady udzielone w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia (od 2012 r. również resort obrony narodowej i resort spraw wewnętrznych) Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu ogółem WOJEWÓDZTWO ,3 4,4 4,3 4,4 4,4 1 aleksandrowski ,6 4,9 4,6 4,7 4,8 2 brodnicki ,5 4,3 4,1 4,4 4,5 3 Bydgoszcz bydgoski chełmiński ,8 3,8 3,9 3,8 3,9 6 golubsko-dobrz ,6 5,0 4,9 5,1 5,2 7 Grudziądz ,5 3,5 3,4 3,5 3,5 8 grudziądzki inowrocławski ,1 5,0 4,7 4,8 4,9 10 lipnowski ,2 4,1 4,8 4,8 4,7 11 mogileński ,7 4,3 4,2 4,5 4,4 12 nakielski ,1 4,4 4,3 4,6 4,4 13 radziejowski ,6 5,9 5,5 5,6 5,6 14 rypiński ,8 5,0 4,8 5,0 5,1 15 sępoleński ,2 4,4 4,8 4,2 4,3 16 świecki ,7 5,1 4,8 4,4 4,3 17 Toruń ,0 4,3 4,2 4,2 4,3 18 toruński tucholski ,9 4,8 4,4 4,3 4,6 20 wąbrzeski ,0 5,1 4,8 4,9 4,9 21 Włocławek włocławski żniński ,5 4,7 4,5 4,7 4,8 Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (stat.gov.pl). Liczba porad 4,0 4,6 na 1 mieszkańca 4,1 4,7 4,2 4,3 4,3 4,2 4,3 4,5 Liczba porad udzielonych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na 1 mieszkańca według powiatów województwa kujawsko-pomorskim w 2014 r. Na 1 mieszkańca ,4 4,8 4,5 4,3 3,9 5,2 3,5 4,9 4,7 4,4 4,4 5,6 5,1 4,3 4,3 4,3 4,6 4,9 4,5 4,8 0 Powiaty i miasta na prawach powiatu

10 8 Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna Tabl Porady udzielone przez lekarzy specjalistów w wybranych poradniach według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Powiaty i miasta na prawach powiatu Udzielone ogółem kobietom kobietom kobietom kobietom udzielone w poradniach w tys. kobietom kobietom kardiologicznych dermatologicznych neurologicznych ginekologicznopołożniczych chirurgicznych okulistycznych otolaryn- gologicz- nych kobietom kobietom WOJEWÓDZTWO 5 735, ,1 310,2 164,4 335,8 206,0 396,4 227,6 742,1 742, ,2 543,8 523,9 310,9 387,7 208,2 aleksandrowski 94,4 58,3 3,3 1,5 5,3 3,0 4,1 2,4 13,2 13,2 19,9 9,7 7,2 4,5 6,3 3,5 brodnicki 130,3 82,9 8,4 4,5 8,3 5,1 6,1 3,4 19,1 19,1 31,0 14,5 16,0 9,2 12,4 8,2 bydgoski 72,2 50,7 2,3 1,3 4,5 3,0 4,1 2,7 19,3 19,3 16,8 10,0 6,8 4,3 4,7 2,8 chełmiński 59,8 38,7 2,2 1,1 5,0 3,3 4,9 3,1 11,1 11,1 15,1 7,5 5,6 3,5 3,9 2,2 golubsko-dobrzyński 66,4 41,0 3,3 1,7 5,6 3,3 6,8 3,7 14,1 14,1 13,5 6,2 2,8 1,6 4,3 2,2 grudziądzki 13,8 10, ,0 6,0 4,9 2,8 1,2 0,6 - - inowrocławski 340,2 223,9 12,1 6,7 25,6 16,6 31,4 17,7 39,8 39,8 54,3 37,7 39,1 26,1 27,4 17,6 lipnowski 89,6 55,6 2,6 1,4 3,8 2,4 10,7 6,5 17,8 17,8 15,1 6,6 4,2 2,4 7,2 3,5 mogileński 51,3 29,9 0,9 0,5 2,9 1,8 4,7 2,7 8,6 8,6 13,7 6,3 5,8 3,4 3,2 1,7 nakielski 116,6 71,9 5,9 3,2 9,7 6,1 6,9 3,9 18,4 18,4 28,5 14,2 9,1 5,2 6,2 4,0 radziejowski 77,4 48,4 2,5 1,0 2,6 1,5 4,8 2,4 18,7 18,7 16,6 8,7 5,1 2,6 3,9 1,6 rypiński 66,6 42,8 2,4 1,2 7,1 4,6 3,7 2,2 12,9 12,9 14,7 7,1 7,1 4,2 3,9 2,2 sępoleński 68,0 41,4 2,9 1,4 2,7 1,8 5,9 3,5 13,6 13,6 14,7 7,0 3,2 2,0 3,0 1,7 świecki 141,0 89,5 7,0 3,5 7,7 5,0 13,5 7,2 30,6 30,6 23,4 11,3 10,1 4,4 11,4 5,2 toruński 62,8 40,7 6,3 3,4 3,0 1,8 3,6 2,0 16,7 16,7 13,1 6,1 4,0 2,3 3,4 1,9 tucholski 67,5 41,3 3,5 1,9 3,8 2,5 5,5 3,7 9,8 9,8 18,4 8,6 4,8 3,0 2,3 1,3 wąbrzeski 54,2 32,8 2,4 1,4 4,2 2,6 3,4 1,9 7,4 7,4 9,2 4,5 6,3 3,5 5,1 2,5 włocławski 26,2 25, ,9 22, żniński 106,5 71,3 2,8 1,6 7,2 4,3 8,1 5,2 28,4 28,4 17,5 8,7 10,3 5,9 6,8 3,9 Bydgoszcz 2 140, ,8 125,7 65,0 123,3 74,0 134,5 75,9 199,8 199,8 298,8 167,4 206,0 121,6 159,7 80,7 Grudziądz 463,3 296,1 32,0 19,7 28,9 16,9 30,0 19,1 48,1 48,0 91,4 56,4 42,6 26,3 17,6 10,0 Toruń 945,1 594,3 52,9 28,2 51,0 33,1 65,3 37,5 107,4 107,4 177,8 96,4 89,9 54,4 63,6 36,5 Włocławek 481,7 286,2 28,5 14,2 23,8 13,3 38,5 21,0 58,4 58,4 94,0 46,0 36,8 20,1 31,3 15,0 Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie, sprawozdanie ZD Porady lekarzy specjalistów w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r Porady lekarzy specjalistów w miastach na prawach powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. 0 Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek

11 Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 9 Tab Pracujący w podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim i Polsce - stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Liczby bezwzględne Wyszczególnienie Lekarze razem województwo Polska województwo Polska województwo Polska specjaliści lekarze POZ lekarze rodzinni pediatrzy Lekarze dentyści Pielegniarki razem zatrudnione w POZ środowiskowe rodzinne środowiskowe nauczania i wychowania Położne razem Udzielający świadczeń ogółem zatrudnieni na podstawie stosunku pracy pracujący w ramach umowy cywilnoprawnej zatrudnione w POZ Źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Udzielający świadczeń w podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim - stan w dniu Lekarze Lekarze POZ Pielęgniarki Pielęgniarki POZ Położne Położne POZ właściciele podmiotów i praktyk prywatnych zatrudnieni na podstawie stosunku pracy pracujący w ramach umowy cywilnoprawnej

12 10 Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna Tab Pracujący w podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim i Polsce - stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Wskaźniki Wskaźnik na 10 tys. ludności Liczba ludności na 1 pracownika medycznego 1) Wyszczególnienie udzielający świadczeń ogółem zatrudnieni na podstawie stosunku pracy pracujący w ramach umowy cywilnoprawnej udzielający świadczeń ogółem zatrudnieni na podstawie stosunku pracy pracujący w ramach umowy cywilnoprawnej województwo Polska województwo Polska województwo Polska województwo Polska województwo Polska województwo Polska Lekarze razem 24,5 21,2 3,5 5,5 19,4 13, specjaliści 19,7 17,4 2,9 4,5 15,5 11, lekarze POZ 8,4 7,2 1,8 2,5 5,7 3, lekarze rodzinni 2,4 2,5 0,6 0,9 1,4 1, pediatrzy 11,8 9,1 2,6 3,2 8,0 4, Lekarze dentyści 3,9 3,2 0,4 0,8 1,7 1, Pielegniarki razem zatrudnione w POZ 14,9 15,1 10,5 9,3 3,9 5, ,0 7,9 7,0 5,8 1,7 1, środowiskowe rodzinne 4,3 4,1 3,3 3,1 0,9 0, środowiskowe nauczania i wychowania Położne razem 1,6 1,1 1,3 0,9 0,3 0, ,9 10,9 3,0 2,2 4,8 1, zatrudnione w POZ 3,5 7,6 2,1 1,5 3,4 0, ) Do wskaźnika dotyczącego pediatrów użyto do przeliczeń liczby dzieci w wieku 0-17 lat, a do wskaźnika dotyczącego położnych użyto liczby kobiet. Źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 25,0 20,0 24,5 21,2 Udzielający świadczeń w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim i Polsce na 10 tys. ludności - stan w dniu Na 10 tys. ludności 15,0 10,0 8,4 7,2 14,9 15,1 9,0 7,9 10,9 7,6 5,0 4,9 3,5 0,0 Lekarze Lekarze POZ Pielęgniarki Pielęgniarki POZ Położne Położne POZ województwo Polska

13 Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 11 Tabl Lekarze pracujący w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia oraz resort obrony narodowej Wyszczególnienie WOJEWÓDZTWO aleksandrowski brodnicki Bydgoszcz bydgoski chełmiński golubsko-dobrz. Grudziądz grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki Toruń toruński tucholski wąbrzeski Włocławek włocławski żniński 2012 Ogółem rodzinni pediatrzy prac. na podst. umowy 1) cyw.-praw. o pracę l % 24,4 23,1 6,5 42,6 21,7 15,8 10,8 3,5 8,8 18,2 14,3 13,3 17,9 3,3 6,5 11,8 26,7 25,4 23,8 13,3 12,5 37,1 11,3 27,3 l % 64,1 48,7 65,2 55,3 69,6 84,2 62,2 96,5 91,2 56,8 57,1 46,7 68,7 76,7 61,3 85,3 72,1 67,7 49,2 56,7 79,2 53,8 67,6 62,1 10 tys. ludności 8,5 7,0 5,9 9,6 7,2 8,1 8,6 5,4 6,2 9,6 7,7 7,2 6,9 8,2 8,6 10,2 6,2 6,8 10,0 9, Ogółem rodzinni pediatrzy prac. na podst. umowy 1) cyw.-praw. o pracę l % 22,5 16,3 3,4 36,6 21,9 10,5 10,5 3,3 16,7 16,1 9,4 15,0 12,3-6,3 14,7 26,1 23,3 20,3 29,3 14,3 41,9 11,8 28,1 l % 66,4 55,8 71,2 61,4 68,5 89,5 65,8 96,7 77,1 41,4 66,0 77,5 76,7 59,4 71,9 82,4 72,8 71,7 60,9 56,1 75,0 46,5 65,8 64,1 10 tys. ludności Ogółem rodzinni pediatrzy 8,9 7,7 7,6 10,1 7,2 8,4 10,0 5,3 7,9 8,6 8,4 7,7 7,2 8,2 9,2 9,6 8,5 8,0 10,2 9, prac. na podst. umowy 1) o pracę cyw.-praw. l % 21,1 17,9 16,3 35,1 31,1 7,5 10,0 4,0 12,8 14,8 8,6 13,9 14,1-6,3 15,2 25,3 18,2 23,9 12,5 23,8 36,5 11,1 19,4 l % 68,1 64,1 53,1 59,2 63,9 92,5 80,0 96,0 87,2 49,4 74,1 83,3 77,5 77,1 81,3 81,8 72,3 76,7 38,0 87,5 66,7 57,4 61,1 65,7 10 tys. ludności 8,4 7,0 6,3 9,1 7,6 6,6 8,3 5,0 8,7 7,8 8,2 4,0 7,2 7,9 8,3 10,6 6,6 6,0 9,3 9,5 1) Bez właścicieli podmiotów leczniczych i praktyk. Źródło: sprawozdania MZ-11.

14 12 Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna Tabl Pielęgniarki pracujące w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia oraz resort obrony narodowej Wyszczególnienie WOJEWÓDZTWO aleksandrowski brodnicki Bydgoszcz bydgoski chełmiński golubsko-dobrz. Grudziądz grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki Toruń toruński tucholski wąbrzeski Włocławek włocławski żniński Ogółem środowisk. rodzinne środowisk. nauczania i wychow. prac. na podst. umowy 1) o pracę cyw.-praw l % 77,6 55,8 59,3 84,6 81,6 76,7 75,0 54,9 86,1 92,7 60,6 81,3 75,0 93,2 40,8 78,0 80,7 75,4 78,0 86,3 81,3 90,2 64,1 67,5 l % 18,6 32,7 32,2 12,9 15,8 23,3 18,8 43,7 13,9 3,0 12,7 18,8 25,0 4,5 51,0 16,0 17,0 21,1 22,0 7,8 15,6 8,1 35,9 32,5 10 tys. ludności 9,6 9,3 7,6 9,2 8,2 10,6 7,7 10,0 10,5 10,2 9,7 10,5 10,9 12,0 8,8 8,5 10,6 9,1 12,4 11,3 Ogółem środowisk. rodzinne środowisk. nauczania i wychow. prac. na podst. umowy 1) o pracę cyw.-praw l % 77,6 72,7 61,3 80,9 87,7 75,6 71,7 53,6 76,9 92,6 78,2 75,6 72,9 95,3 42,9 71,7 79,8 82,4 76,2 86,8 54,8 87,2 68,6 65,8 l % 20,1 23,6 37,1 17,7 11,0 24,4 18,9 46,4 23,1 4,3 20,0 17,8 24,7 2,3 53,1 19,6 19,0 12,9 23,8 13,2 45,2 11,6 29,1 34,2 10 tys. ludności 9,4 9,8 7,9 9,5 7,8 11,7 7,8 10,0 8,2 9,7 9,8 10,3 11,0 11,0 8,4 7,7 11,0 8,8 12,4 10, Ogółem środowisk. rodzinne środowisk. nauczania i wychow prac. na podst. umowy 1) o pracę cyw.-praw. l % 77,9 74,4 56,3 79,1 88,1 76,2 73,5 55,6 75,7 92,3 83,3 89,6 68,5 91,3 44,7 75,0 73,3 81,3 77,8 93,0 62,2 88,3 73,5 68,7 l % 19,3 20,9 34,4 17,7 7,5 23,8 24,5 44,4 24,3 3,2 10,0 10,4 31,5 4,3 55,3 10,0 26,7 16,9 22,2 4,7 37,8 11,7 21,7 26,9 10 tys. ludności 9,0 7,7 8,2 8,8 8,0 10,8 7,3 9,5 8,9 10,3 10,2 11,1 8,5 9,6 9,0 7,5 8,9 10,6 11,4 9,5 1) Bez właścicieli podmiotów leczniczych i praktyk. Źródło: sprawozdania MZ-11.

15 Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 13 Tabl Położne pracujące w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia oraz resort obrony narodowej Wyszczególnienie WOJEWÓDZTWO aleksandrowski brodnicki Bydgoszcz bydgoski chełmiński golubsko-dobrz. Grudziądz grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki Toruń toruński tucholski wąbrzeski Włocławek włocławski żniński 2012 Ogółem prac. na podst. umowy 1) o pracę cyw.-praw. l % 59,1 46,7 23,5 58,2 63,2 66,7 70,0 60,0 88,9 70,4 60,0 64,3 66,7 60,0 12,5 28,6 57,9 65,9 26,3 50,0 50,0 88,0 58,3 80,0 l % 35,8 53,3 76,5 38,8 31,6 33,3 20,0 40,0 11,1 22,2 26,7 35,7 33,3 40,0 75,0 42,9 36,8 25,0 73,7 12,5 50,0 8,0 37,5 20,0 10 tys. kobiet 10 tys.ludności 3,8 5,2 4,3 3,5 3,3 4,4 3,4 3,2 4,4 5,9 2,7 4,7 3,5 3,3 3,7 3,9 3,3 4,5 4,7 2,8 2,0 2,7 2,2 1,8 1,7 2,2 1,7 1,6 2,2 3,0 1,4 2,4 1,8 1,7 1,9 2,1 1,7 2,3 2,4 1, Ogółem prac. na podst. umowy 1) o pracę cyw.-praw. l % 55,8 43,8 27,8 57,4 76,5 62,5 50,0 53,3 70,0 66,7 46,7 69,2 66,7 60,0 12,5 28,6 60,0 68,3 25,0 50,0 37,5 89,5 61,5 33,3 l % 37,4 43,8 66,7 38,2 17,6 37,5 40,0 46,7 30,0 29,6 33,3 30,8 33,3 40,0 87,5 57,1 40,0 26,8 75,0 12,5 62,5 10,5 38,5 11,1 10 tys. kobiet 10 tys.ludności 3,8 5,6 4,6 3,5 3,0 4,4 3,5 3,2 4,4 5,5 2,7 4,8 3,5 3,4 4,0 3,8 3,3 4,5 4,3 2,5 2,0 2,9 2,3 1,8 1,5 2,2 1,8 1,6 2,2 2,8 1,4 2,4 1,8 1,7 2,0 2,0 1,7 2,3 2,2 2, Ogółem prac. na podst. umowy 1) o pracę cyw.-praw. l % 59,4 54,5 40,0 50,0 68,4 62,5 60,0 57,1 85,7 75,0 57,1 60,0 58,3 75,0 42,9 28,6 63,2 76,7 30,0 50,0 33,3 85,7 66,7 70,0 l % 35,2 45,5 50,0 46,7 21,1 37,5 40,0 42,9 14,3 20,8 28,6 30,0 41,7 25,0 57,1 42,9 36,8 16,7 70,0 12,5 66,7 9,5 29,2 20,0 10 tys. kobiet 10 tys.ludności 3,5 3,8 5,1 3,2 3,0 4,4 3,0 2,9 4,2 4,2 2,7 3,8 3,1 3,4 3,8 3,1 3,3 5,1 4,3 2,8 1,8 2,0 2,6 1,7 1,5 2,2 1,5 1,5 2,1 2,2 1,4 1,9 1,6 1,7 4,6 1,6 1,7 2,6 2,2 1,4 1) Bez właścicieli podmiotów leczniczych i praktyk. Źródło: sprawozdania MZ-11.

16 14 Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna Lekarze pracujący w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów - stan w dniu r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej 12 10,6 Na 10 tys. ludnosci 8 4 8,4 7,0 6,3 9,1 7,6 6,6 8,3 5,0 8,7 7,8 8,2 4,0 7,2 7,9 8,3 6,6 6,0 9,3 9,5 0 Powiaty i miasta na prawach powiatu Na 10 tys. ludnosci Pielęgniarki pracujące w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów - stan w dniu r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej 9,0 7,7 8,2 8,8 8,0 10,8 7,3 9,5 8,9 10,3 10,2 11,1 8,5 9,6 9,0 7,5 8,9 10,6 11,4 9,5 0 Powiaty i miasta na prawach powiatu Położne pracujące w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów - stan w dniu r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej 6 5,1 5,1 Na 10 tys. kobiet 4 2 3,5 3,8 3,2 3,0 4,4 3,0 2,9 4,2 4,2 2,7 3,8 3,1 3,4 3,8 3,1 3,3 4,3 2,8 0 Powiaty i miasta na prawach powiatu

17 Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 15 Tabl Działalność różnych form opieki pozaszpitalnej w województwie kujawsko-pomorskim i Polsce w 2014 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej Wyszczególnienie Miejsca (stan w dniu 31.12) Objęci opieką Osobodni Polska województwo Polska województwo Polska województwo Oddziały psychiatryczne razem liczba % liczba % liczba % , , ,3 dla dzieci i młodzieży , , ,5 dla pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi , , ,5 Ośrodek alzheimerowski Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu Oddział terapii uzależnienia od środków psychotropowych , , , Hostele Zespoły leczenia środowiskowego i domowego x x x Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych Opieka psychiatryczna Oddziały dzienne ogólne Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej x x x , ,3 Długoterminowa opieka domowa x x x , ,0 Rehabilitacja domowa x x x , ,1 Hospicja domowe x x x , ,8 Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej x x x , ,5 Geriatryczny zespół opieki domowej Ośrodek rehabilitacji dziennej x x x , ,4 Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej x x x , ,0 Ośrodek rehabilitacji pulmonologicznej Żródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

18 16 Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna Tabl Wybrany sprzęt medyczny będący własnością jednostek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia, resort obrony narodowej Lp. Wyszczególnienie Liczba aparatów Analizator biochemiczny wieloparametrowy Gammakamera Litotrypter Rezonans magnetyczny Urządzenie angiograficzne, zestaw do badań naczyniowych Tomograf komputerowy Echokardiograf (ultrasonograf kardiologiczny) Mammograf Aparat RTG z opcją naczyniową i obróbką cyfrową Aparat RTG z torem wizyjnym Źródło: do 2013 r. sprawozdania MZ-12; za 2014 r. sprawozdania MZ-11. Tabl Stacje dializ działające w ramach przychodni specjalistycznych w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia, resort obrony narodowej Wyszczególnienie Stanowiska Osoby dializowane Wykonane dializy Źródło: do 2013 r. sprawozdania MZ-12; za 2014 r. sprawozdania MZ-11.

19 Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 17 Tabl Działalność poradni zdrowia psychicznego, poradni terapii uzależnień od alkoholu oraz poradni terapii uzależnień od środków psychoaktywnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia, resort obrony narodowej z tego: Wyszczególnienie Ogółem poradnie zdrowia psychicznego 1) poradnie leczenia uzależnień 2) poradnie psychologiczne Liczba placówek (przychodni lub poradni) czynnych - stan w dniu z tego: Ogółem liczba wszystkich porad z tego: porady udzielone przez lekarza porady udzielone przez psychologa porady innego terapeuty Psychoterapia indywidualna (liczba osób) Psychoterapia grupowa/rodzinna (liczba osób) Liczba interwencji pracownika socjalnego Liczba wizyt w środowisku chorego (z wyłączeniem interwencji pracownika socjalnego) Liczba porad telefonicznych Liczba skierowań do stacjonarnych placówek psychiatrycznych i odwykowych ) W skład poradni zdrowia psychicznego wchodzą: poradnie dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży, psychogeriatryczne. 2) W skład poradni leczenia uzależnień wchodzą: poradnie terapii uzależnienia od alkoholu oraz poradnie terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Źródło: sprawozdania MZ-15.

20 18 Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna Tabl Pracujący w poradniach zdrowia psychicznego, poradniach terapii uzależnienia od alkoholu, poradniach terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz poradniach psychologicznych w województwie kujawsko-pomorskim w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Personel działalności podstawowej 1) Razem z tego: poradnie zdrowia psychicznego 3) poradnie leczenia uzależnień 4) poradnie psychologiczne Wyszczególnienie pracujący ogółem (w osobach) 2) pracujący ogółem (w osobach) 2) ; na podstawie stosunku pracy w ramach umów cywilnoprawnych na podstawie stosunku pracy w ramach umów cywilnoprawnych pracujący ogółem (w osobach) 2) na podstawie stosunku pracy w ramach umów cywilnoprawnych pracujący ogółem (w osobach) 2) na podstawie stosunku pracy w ramach umów cywilnoprawnych Lekarze ogółem psychiatrzy I st. psychiatrzy II st. i specjaliści psychiatrzy (w nowym systemie jednostopniowym) Pielęgniarki ) Osoby pracujące w bezpośrednim kontakcie z pacjentem; bez osób przebywających na urlopach wychowawczych, bezpłatnych, osób powołanych do pełnienia zasadniczej lub okresowej służby wojskowej. 2) Łącznie z właścicielami zakładów i praktyk. 3) W skład poradni zdrowia psychicznego wchodzą: poradnie dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży, psychogeriatryczne. 4) W skład poradni leczenia uzależnień wchodzą: poradnie terapii uzależnienia od alkoholu oraz poradnie terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Źródło: sprawozdania MZ-15. Psycholodzy Specjaliści terapii uzależnień Instruktorzy terapii uzależnień Terapeuci zajęciowi Pracownicy socjalni Inni terapeuci

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 321 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o działalności pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego w latach 2005 2007 udostępnił Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne 1. DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach 1999 2005 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. rok 2009

Wyszczególnienie. rok 2009 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki

Bardziej szczegółowo

MZ-30. Sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej. za rok 2011. utworzył zakład (część III) ZESTAWIENIE ZBIORCZE

MZ-30. Sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej. za rok 2011. utworzył zakład (część III) ZESTAWIENIE ZBIORCZE MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-30 ul. Dubois 5A, 00 184 Warszawa Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie zakładu

Bardziej szczegółowo

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kadencję 018-0 Warunki prawne opracowania podziału województwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-30 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach a uzależnień,

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

Raport sumacyjny. sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Raport sumacyjny. sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Raport sumacyjny Ilość spraozdań: 848 Kryteria: WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE 0400000 - - Wykonanie raportu dla szystkich organó założycielskich Wykonanie raportu dla szystkich typó jednostek Wykonanie raportu

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2010 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Przed wypełnieniem sprawozdania prosimy zapoznać się z objaśnieniami na str. 6. Dział 1. Dane ogólne 1

Przed wypełnieniem sprawozdania prosimy zapoznać się z objaśnieniami na str. 6. Dział 1. Dane ogólne 1 MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ-30 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 liczba porad Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w podmiotach leczniczych i praktykach

Bardziej szczegółowo

MZ-30 Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą udzielającego stacjonarnych świadczeń zdrowotnych z wyłączeniem szpitali ogólnych

MZ-30 Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą udzielającego stacjonarnych świadczeń zdrowotnych z wyłączeniem szpitali ogólnych MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, UL. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat Numer identyfikacyjny REGON MZ-30 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. rok 2008

Wyszczególnienie. rok 2008 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-19 Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 201 ze środków Funduszu Pracy L.p. Województwo L.p. nazwa dziedziny 1 2 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 225 - Źródło danych statystycznych i definicji. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach a uzależnień, hospicjach stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców w ramach projektu Rynek

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w podmiotach leczniczych i praktykach zawodowych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dotyczące deinstytucjonalizacji form opieki nad osobami niesamodzielnymi. Toruń, r.

Spotkanie informacyjne dotyczące deinstytucjonalizacji form opieki nad osobami niesamodzielnymi. Toruń, r. Spotkanie informacyjne dotyczące deinstytucjonalizacji form opieki nad osobami niesamodzielnymi Toruń, 10.05.2018r. Usługi zdrowotne muszą być świadczone na poziomie lokalnych społeczności, czyli umożliwiać

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami realizowana przez pielęgniarki i higienistki szkolne oraz lekarzy POZ w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2009/2010 I. Organizacja profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII)

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej MZ-15 Adresat Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica, nr kod, miejscowość województwo Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

MZ-30. ROCZNE SPRAWOZDANIE zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej. za rok... kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-30. ROCZNE SPRAWOZDANIE zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej. za rok... kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-30 ul. ST. Dubois 5A, 00-184 Warszawa Adresat ROCZNE SPRAWOZDANIE zakładu psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

dotyczące: i punktów krwiodawstwa.

dotyczące: i punktów krwiodawstwa. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 15 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015)

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku I. Sytuacja demograficzna województwa wg GUS Liczba ludności w województwie kujawsko-pomorskim na dzień 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 2. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek 3. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 2. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek 3. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych do dofinansowania z budżetu państwa w latach 2007-2008, z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych w poszczególnych województwach Lp

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. Białystok, 2012 r. Spis treści: Wstęp... 5 I. Działalność

Bardziej szczegółowo

za rok 2011 Rodzaj poradni

za rok 2011 Rodzaj poradni MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, ul. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa jednostki macierzystej Adresat MZ-15 Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica,

Bardziej szczegółowo

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Lp Zakres Świadczenie jednostkowe Projekt Taryfy Uwagi dodatkowe 1 świadczenia psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura opieki psychiatrycznej

Infrastruktura opieki psychiatrycznej Załącznik nr 3 Infrastruktura opieki psychiatrycznej Tabela 3.1. Poradnie zdrowia psychicznego w 2009 roku według województw Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Dyrektor Wydziału

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE W SZPITALACH UZDROWISKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2002,

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne w Polsce. Departament Pielęgniarek i Położnych, sierpień 2016 r.

Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne w Polsce. Departament Pielęgniarek i Położnych, sierpień 2016 r. Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne w Polsce Departament Pielęgniarek i Położnych, sierpień 2016 r. 2 Podstawa prawna wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 311 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej, zakładach opieki hospicyjno-paliatywnej,

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 47 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN Aktywizacja osób 50+ - perspektywa organizacji Pracodawców dr Maria Anna Karwowska Prezes Zarządu KPOP Lewiatan Ludność według 5-letnich grup wieku i

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski Trzeci rok działania sieci w Polsce Rozszerzona sieć liczy 49 ośrodków obejmujących swoim zasięgiem cały kraj Sieć

Bardziej szczegółowo

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013)

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ Strona 1 Załącznik Nr 2 do Regulaminu 2017 WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ II III Część IX Część X Oddział Wewnętrzny Szpital SPZOZ 01 001 4000 HC.1.1. 07 43 1.08.1975 Oddział

Bardziej szczegółowo

Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań

Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań Partner Jednostka Opis 01. 02. 03. 04. Społecznej w Bydgoszczy Toruń e Włocławku Grudziądzu W ramach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w zakładach, nie oraz indywidualnych i grupowych

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU TORUŃ sierpień 2012 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Wyzwania demograficzne Województwa Kujawsko- Pomorskiego na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017

Wyzwania demograficzne Województwa Kujawsko- Pomorskiego na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 Wyzwania demograficzne Województwa Kujawsko- Pomorskiego na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU Demografia Z danych Głównego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury własności i. sposobu użytkowania gruntów

Analiza struktury własności i. sposobu użytkowania gruntów Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na dzień 01.01.2018 r. 0 Spis treści Rozdział I WPROWADZENIE... 5 Wstęp... 6 Rozdział II INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Przedmiotem niniejszego opracowania jest infrastruktura ochrony zdrowia i dostępność do służby zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 r. Dane zaprezentowane zostały na tle Polski oraz innych

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2016 Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

MZ- 15 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz

MZ- 15 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz MZ- 15 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych Podstawy Prawne Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ EKSPORTOWY. Granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego. Toruń, 15 marca 2019 r.

FUNDUSZ EKSPORTOWY. Granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego. Toruń, 15 marca 2019 r. FUNDUSZ EKSPORTOWY Granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego Toruń, 15 marca 2019 r. Partnerzy Nazwa Punkt kontaktowy dla firm z: Bydgoszcz oraz powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2007-2011 Szpitale LICZBA SZPITALI LICZBA ŁÓŻEK 2007 2008 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo