Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI"

Transkrypt

1 Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

2

3 Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą ze sprawozdawczości statystycznej ustalonej w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 prowadzonej przez Ministra Zdrowia, koordynowanej na terenie województwa przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego: - MZ-88 Sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych i grupowych, - MZ-89 Sprawozdanie o specjalistach pracujących w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych. 2. Dane statystyczne dotyczące liczby ludności, na podstawie której obliczono wskaźniki oraz dane o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych pobrano ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego z Banku Danych Lokalnych ( 3. Publikacje: - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010, Warszawa 2010 (Rok LXX), - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia: Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2010, Warszawa Uwagi ogólne 1. Prezentowane w dziale dane statystyczne dotyczą resortu zdrowia, tj. nie obejmują danych resortu obrony narodowej (MON), resortu spraw wewnętrznych i administracji (MSWiA), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz danych dotyczących ochrony zdrowia w zakładach karnych (MS). 2. Dane dla województwa obejmują pracujących w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, pracujących w ramach praktyk lekarskich, pielęgniarskich i położniczych realizujących świadczenia zdrowotne w ramach środków publicznych oraz pracujących w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych. 3. Dane o pracownikach medycznych obejmują osoby pracujące w podstawowym miejscu pracy bez względu na formę zatrudnienia i wymiar czasu pracy, zgodnie z wyuczonym zawodem na podstawie dokumentu poświadczającego dany zawód. Każda z osób wykazana jest tylko raz według podstawowego miejsca pracy, niezależnie od liczby miejsc pracy. 4. Lekarzy w latach wykazano łącznie z lekarzami odbywającymi staż, a od 2008 r. bez lekarzy odbywających staż, ale łącznie z lekarzami rezydentami. 5. Przez pielęgniarkę należy rozumieć też pielęgniarza, a przez położną również położnego. 6. Lekarze specjaliści są to lekarze, którzy uzyskali uprawnienia specjalistyczne I i II stopnia w danej dziedzinie medycyny oraz lekarze którzy uzyskali specjalizację na nowych zasadach, nowym trybem tj. jednostopniową na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 83, poz. 905, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779, z późn. zm.). Lekarz posiadający więcej niż jedną specjalizację wykazany został raz w specjalności, w której pracuje podstawowo. 7. Przy przeliczeniu na określoną liczbę mieszkańców (np. 10 tys. ludności) danych według stanu w końcu roku przyjęto liczbę ludności według faktycznego miejsca zamieszkania w dniu 31 grudnia.

4 PRACOWNICY MEDYCZNI Na podstawie otrzymanych sprawozdań w dniu r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz w praktykach lekarskich, pielęgniarskich i położnych realizujących świadczenia zdrowotne w ramach środków publicznych oraz w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych pracowało: lekarzy (o 5 osób więcej w porównaniu do 2009 r.), lekarzy dentystów (o 8 osób mniej w porównaniu do 2009 r.), pielęgniarek (o 117 osób więcej w porównaniu do 2009 r.) położnych (o 69 osób mniej w porównaniu do 2009 r.), farmaceutów (o 35 osób więcej w porównaniu do 2009 r.), ratowników medycznych (o 80 osób więcej w porównaniu do 2009 r.). Na 10 tys. mieszkańców regionu przypadało średnio 19,9 lekarzy (tyle samo co w 2009 r.), 3,0 lekarzy dentystów (w 2009 r. 3,1 ), 46,9 pielęgniarek (w 2009 r. 46,4), 5,7 położnych (w 2009 r. 6,1), 5,2 farmaceutów (w 2009 r. 5,0) i 3,0 ratowników medycznych (w 2009 r. 2,6). W samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej pracowało na koniec 2010 r lekarzy (o 2,5% mniej niż w 2009 r.), 105 dentystów (tyle samo w 2009 r.), pielęgniarek (o 1,0% mniej), 712 położnych (o 4,7% mniej). W stosunku do 2009 r. zwiększyła się liczba pracujących lekarzy w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej - była wyższa o 5,6%. Liczba lekarzy dentystów była niższa o 3,8%, pielęgniarek zwiększyła się o 5,7%, położnych zmniejszyła się o 6,9%. W ramach praktyk zawodów medycznych udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych w 2010 r. pracowało 69 lekarzy, 319 lekarzy dentystów, 104 pielęgniarki i 23 położne. Rozmieszczenie kadry medycznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest zróżnicowane. Najwyższe wskaźniki pracowników medycznych na 10 tys. ludności występują w miastach na prawach powiatu, jednakże należy zaznaczyć, że w miastach tych funkcjonują placówki o zasięgu regionalnym czy kilku powiatów. Na koniec 2010 r. w wymienionych na wstępie jednostkach pracowało lekarzy specjalistów. Lekarze specjaliści w 2010 r. stanowili 83,1% ogółu wszystkich pracujących lekarzy. 534 lekarzy posiadało specjalizację I stopnia 13,0% ogólnej liczby lekarzy, specjalizację II stopnia (58,0%), natomiast 501 specjalizację uzyskaną na nowych zasadach, tj. jednostopniową (12,2%). Najwięcej lekarzy w 2010 r. posiadało specjalizację z zakresu: - chorób wewnętrznych 517 osób (o 23 osób więcej w porównaniu do 2009 r.), - pediatrii 355 osób (o 11 osób więcej), - medycyny rodzinnej 275 osób (o 8 osób więcej), - położnictwa i ginekologii 245 osób (o 22 osób mniej), - anestezjologii i intensywnej terapii 196 osób (o 14 więcej) - chirurgii ogólnej 191 osób (o 6 osób mniej). Największy wzrost liczby specjalistów zanotowano w dziedzinach: chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, medycyny rodzinnej. Spadek liczby specjalistów zaobserwowano w dziedzinach: położnictwa i ginekologii, radiodiagnostyki, chirurgii ogólnej, medycyny ogólnej, otolaryngologii. Spośród pracujących lekarzy dentystów w 2010 r. specjalizacje posiadało 447 osób, z tego 288 I stopnia, 139 II stopnia oraz 20 posiadających specjalizację uzyskaną na nowych zasadach. Procentowy udział specjalistów w ogólnej liczbie pracujących dentystów to 71,1%, specjaliści I stopnia 45,8%, specjaliści II stopnia 22,1% i 3,2% to lekarze dentyści ze specjalizacją jednostopniową. Najliczniejszą grupę stanowili specjaliści w zakresie stomatologii ogólnej 272 osób.

5 Tabl Pracownicy medyczni 1/ - stan w dniu resort zdrowia Wyszczególnienie Województwo kujawsko-pomorskie Polska 2/ / Liczby bezwzględne Wskaźniki na 10 tys. ludności Liczba ludności na 1 osobę personelu Lekarze Lek. dentyści Pielęgniarki 3/ Położne 3/ Farmaceuci 4/ Ratownicy medyczni 3/ Lekarze 18,4 18,8 18,1 19,9 19,9 20,3 20,5 20,5 20,7 Lek. dentyści 2,9 3,0 2,9 3,1 3,0 3,2 3,4 3,3 3,1 Pielęgniarki 3/ 44,4 45,1 45,2 46,4 46,9 46,9 47,9 47,9 48,7 Położne 3/ 5,8 6,0 6,0 6,1 5,7 5,5 5,6 5,7 5,8 Farmaceuci 4/ 5,1 4,9 5,1 5,0 5,2 5,9 6,0 6,1 6,3 Ratownicy medyczni 3/ 1,5 1,9 2,2 2,6 3,0 1,4 1,8 2,0 2,4 Lekarze Lek. dentyści Pielęgniarki 3/ Położne 3/ Farmaceuci 4/ Ratownicy medyczni 3/ Pracujący w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz osoby, dla których głównym miejscem pracy są praktyki zawodów medycznych udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych. 2/ Brak danych dla Polski za 2010 r. 3/ W tym z wyższym wykształceniem, łącznie z magistrami. 4/ Z pracującymi w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych. Źródło: Województwo - sprawozdanie MZ-88, farmaceuci pracujący w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych: dane Głównego Urządu Statystycznego z Banku Danych Lokalnych Polska - dane Głównego Urządu Statystycznego z Banku Danych Lokalnych ratownicy medyczni: dane Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Na 10 tys. ludności ,4 Wybrani pracownicy medyczni w latach stan w dniu ,8 18,1 19,9 19,9 2,9 3,0 2,9 3,1 3,0 44,4 45,1 45,2 46,4 Lekarze Lek. dentyści Pielęgniarki (w tym z wyższym wykształ.) 46,9 5,8 6,0 6,0 6,1 Położne (w tym z wyższym wykształ.) 5,7 5,1 4,9 5,1 5,0 Farmaceuci 5,2 1,5 1, ,2 2,6 Ratownicy medyczni (w tym z wyższym wykształ.) 3,0

6 Tabl Pracownicy medyczni 1/ według głównego miejsca pracy w województwie kujawsko-pomorskim - stan w dniu resort zdrowia Wyszczególnienie Liczby bezwzględne Struktura procentowa Pracujący ogółem w podstawowym miejscu pracy Lekarze ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Lek. dentyści ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Pielęgniarki 2/ ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Położne 2/ ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Farmaceuci 3/ ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Pracujący w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej Lekarze ,1 66,3 64,3 64,7 63,0 Lek. dentyści ,9 17,4 18,3 16,5 16,7 Pielęgniarki 2/ ,8 68,7 65,7 63,9 62,5 Położne 2/ ,8 66,3 63,9 59,5 60,0 Farmaceuci 3/ ,3 4,4 4,7 5,0 5,2 Pracujący w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej Lekarze ,3 31,2 33,3 33,1 34,9 Lek. dentyści ,8 34,3 32,1 33,3 32,4 Pielęgniarki 2/ ,9 29,1 32,0 33,9 35,4 Położne 2/ ,3 29,9 33,3 38,2 37,7 Farmaceuci 3/ ,8 2,1 1,6 1,6 1,1 Pracujący, dla których głównym miejscem pracy są praktyki zawodów medycznych realizujące świadczenia zdrowotne w ramach środków publicznych Lekarze ,0 1,9 1,9 1,7 1,7 Lek. dentyści ,1 48,1 49,4 50,1 50,7 Pielęgniarki 2/ ,1 1,2 1,2 1,1 1,1 Położne 2/ ,1 2,8 2,0 1,7 1,9 Farmaceuci 3/ Pracujący w innych jednostkach organizacyjnych 4/ Lekarze ,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Lek. dentyści ,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Pielęgniarki 2/ ,1 1,1 1,0 1,0 1,0 Położne 2/ ,8 0,9 0,7 0,6 0,3 Farmaceuci 3/ ,3 0,2 0,2 0,2 0,1 1/ Pracujący w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz osoby, dla których głównym miejscem pracy są praktyki zawodów medycznych udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych. 2/ W tym z wyższym wykształceniem, łącznie z magistrami. 3/ Z pracującymi w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych. 4/ Pracujący w publicznych zakładach opieki zdrowotnej prowadzonych w formie jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego (w tym: pracujący w stacjach sanitarno-epidemiologicznych i żłobkach). Źródło: sprawozdanie MZ-88; farmaceuci pracujący w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych: dane Głównego Urządu Statystycznego z Banku Danych Lokalnych

7 Tabl Wybrani pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem według formy zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim - stan w dniu resort zdrowia Wyszczególnienie Pracujący 1/ w osobach (stan w dniu 31.12) Ogółem w tym zatrudnieni na podstawie stosunku pracy Z ogółem pracujący, dla których jednostka jest głównym miejscem pracy 2/ Lekarze w tym: kobiety Lekarze dentyści w tym: kobiety Farmaceuci 3/ Analitycy medyczni Pracownicy z wyższym wykształ. zatrudnieni w pracowniach diagnost. 4/ Pielegniarki z wyższym wykształceniem z tego: mgr licencjat Położne z wyższym wykształceniem z tego: mgr licencjat Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem 5/ z tego: mgr licencjat Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem x x x 205 x x x 62 x x x 154 z tego: mgr x x x 59 x x x 28 x x x 44 licencjat x x x 146 x x x 34 x x x 110 Dietetycy (technolodzy żywności i żywienia) Psycholodzy Logopedzi / Pracujący - bez względu na liczbę miejsc pracy i bez względu na rodzaj umowy, na podstawie której wykonywana jest praca (np. umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, w tym umowa zlecenia) oraz bez względu na wymiar czasu pracy. Wykazano także prowadzących praktyki lekarskie, pielęgniarskie i położnych oraz właścicieli zakładów niepublicznych. 2/ Na podstawie oświadczenia pracującego. 3/ Bez pracujących w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych. 4/ Np. chemicy, biolodzy, lekarze weterynarii. 5/ W tym rehabilitanci. Źródło: sprawozdanie MZ-88.

8 Tabl Wybrani pracownicy medyczni 1/ z wyższym wykształceniem według głównego miejsca pracy w województwie kujawsko-pomorskim - stan w dniu resort zdrowia Pracujący, dla których jednostka jest głównym miejscem pracy 2/ Wyszczególnienie liczby bezwzględne wskaźniki na 10 tys. ludności Lekarze ,8 18,1 19,9 19,9 w tym: kobiety ,2 9,8 10,9 10,7 Lekarze dentyści ,0 2,9 3,1 3,0 w tym: kobiety ,3 2,2 2,3 2,3 Farmaceuci 3/ ,3 0,3 0,3 0,3 Analitycy medyczni ,9 0,9 1,3 1,1 Pracownicy z wyższym wykształ. zatrudnieni ,8 1,0 1,1 1,2 w pracowniach diagnost. 4/ Pielegniarki z wyższym wykształceniem ,0 5,6 8,0 9,7 z tego: mgr ,4 2,5 3,2 3,8 licencjat ,7 3,1 4,8 5,9 Położne z wyższym wykształceniem ,3 0,7 1,3 1,3 z tego: mgr ,1 0,1 0,1 0,2 licencjat ,2 0,7 1,1 1,2 Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem 5/ ,8 2,1 2,3 2,5 z tego: mgr ,6 1,9 1,9 2,0 licencjat ,2 0,2 0,4 0,4 Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem x x x 154 x x x 0,7 z tego: mgr x x x 44 x x x 0,2 licencjat x x x 110 x x x 0,5 Dietetycy (technolodzy żywności i żywienia) ,3 0,3 0,3 0,3 Psycholodzy ,7 0,7 0,8 0,8 Logopedzi ,2 0,3 0,3 0,3 1/ Pracujący w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz osoby, dla których głównym miejscem pracy są praktyki zawodów medycznych udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych. 2/ Na podstawie oświadczenia pracującego. 3/ Bez pracujących w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych. 4/ Np. chemicy, biolodzy, lekarze weterynarii. 5/ W tym rehabilitanci. Źródło: sprawozdanie MZ-88.

9 Tabl Wybrani pracownicy medyczni ze średnim wykształceniem według formy zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim - stan w dniu resort zdrowia Wyszczególnienie Pracujący 1/ w osobach (stan w dniu 31.12) Ogółem w tym zatrudnieni na podstawie stosunku pracy Z ogółem pracujący, dla których jednostka jest głównym miejscem pracy 2/ Pielęgniarki Położne Ratownicy medyczni Fleczerzy Technicy dentystyczni Technicy farmaceutyczni Technicy elektroniki medycznej Technicy (laboranci) analityki med Technicy (laboranci) elektroradiologii Technicy fizjoterapii Technicy biomechaniki Technicy masażyści w tym: niewidomi Instruktorzy higieny Instruktorzy terapii zajęciowej Dietetycy (ze średnim wykształceniem) Higienistki szkolne Higienistki stomatologiczne Asystentki stomatologiczne Ortoptyści Opiekunki dziecięce / Pracujący - bez względu na liczbę miejsc pracy i bez względu na rodzaj umowy, na podstawie której wykonywana jest praca (np. umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, w tym umowa zlecenia) oraz bez względu na wymiar czasu pracy. Wykazano także prowadzących praktyki lekarskie, pielęgniarskie i położnych oraz właścicieli zakładów niepublicznych. 2/ Na podstawie oświadczenia pracującego. Źródło: sprawozdanie MZ-88.

10 Tabl Wybrani pracownicy medyczni 1/ ześrednim wykształceniem według głównego miejsca pracy w województwie kujawsko-pomorskim - stan w dniu resort zdrowia Pracujący, dla których jednostka jest głównym miejscem pracy 2/ Wyszczególnienie liczby bezwzględne wskaźniki na 10 tys. ludności Pielęgniarki ,1 39,6 38,4 37,2 Położne ,7 5,2 4,8 4,4 Ratownicy medyczni ,9 2,2 2,6 2,2 Fleczerzy ,04 0,02 0,02 0,03 Technicy dentystyczni ,2 0,1 0,1 0,1 Technicy farmaceutyczni ,4 0,4 0,4 0,5 Technicy elektroniki medycznej ,03 0,02 0,05 0,03 Technicy (laboranci) analityki med ,0 2,9 2,9 2,9 Technicy (laboranci) elektroradiologii ,7 1,8 1,8 1,8 Technicy fizjoterapii ,8 3,6 3,5 3,4 Technicy biomechaniki ,00 0,00 0,00 0,00 Technicy masażyści ,4 0,5 0,6 0,6 w tym: niewidomi ,3 0,2 0,2 0,2 Instruktorzy higieny ,3 0,2 0,2 0,2 Instruktorzy terapii zajęciowej ,3 0,3 0,3 0,4 Dietetycy (ze średnim wykształceniem) ,7 0,7 0,7 0,7 Higienistki szkolne ,2 0,2 0,2 0,2 Higienistki stomatologiczne ,4 0,4 0,4 0,4 Asystentki stomatologiczne ,2 1,3 1,4 1,4 Ortoptyści ,03 0,03 0,02 0,02 Opiekunki dziecięce ,5 0,5 0,4 0,4 1/ Pracujący w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz osoby, dla których głównym miejscem pracy są praktyki zawodów medycznych udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych. 2/ Na podstawie oświadczenia pracującego. Źródło: sprawozdanie MZ-88.

11 Wybrani pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem według głównego miejsca pracy w województwie kujawsko-pomorskim w latach Na 10 tys. ludności ,8 18,1 19,9 19,9 8,0 9, Lekarze 3,0 2,9 3,1 Lekarze dentyści 3,0 4,0 5,6 0,3 0,7 1,3 1,3 1,8 2,1 2,3 2,5 Pielegniarki Położne Fizjoterapeuci Na 10 tys. ludności Wybrani pracownicy medyczni ze średnim wykształceniem według głównego miejsca pracy w województwie kujawsko-pomorskim w latach ,1 39,6 38,4 37, ,7 5,2 4,8 4,4 1,9 2,2 2,6 2,2 3,0 2,9 2,9 2,9 3,8 3,6 3,5 3,4 0 Pielęgniarki Położne Ratownicy medyczni Technicy (laboranci) analityki med. Technicy fizjoterapii

12 Tabl Wybrani pracownicy medyczni 1/ według powiatów województwa kujawskopomorskiego - stan w dniu resort zdrowia Liczby bezwzględne Pielęgniarki 2/ Położne 2/ 1/ Wszczególnienie Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci 3/ Ratownicy medyczni 2/ Analitycy medyczni z wyższym wykształceniem Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem 4/ Lata Ogółem województwo brodnicki bydgoski chełmiński grudziądzki lipnowski mogileński nakielski aleksandrowski golubskodobrzyński inowrocławski radziejowski Pracujący w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz osoby, dla których głównym miejscem pracy są praktyki zawodów medycznych udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych. 2/ W tym z wyższym wykształceniem, łącznie z magistrami. P o w i a t y i m i a s t a n a p r a w a c h p o w i a t u 3/ Z pracującymi w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych. 4/ W tym rehabilitanci. Źródło: sprawozdanie MZ-88; farmaceuci pracujący w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych: dane Głównego Urządu Statystycznego z Banku Danych Lokalnych

13 Tabl Wybrani pracownicy medyczni 1/ według powiatów województwa kujawskopomorskiego - stan w dniu resort zdrowia (dok.) Liczby bezwzględne P o w i a t y i m i a s t a n a p r a w a c h p o w i a t u Wszczególnienie Lata rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek Lekarze Lekarze dentyści Pielęgniarki 2/ Położne 2/ Farmaceuci 3/ Ratownicy medyczni 2/ Analitycy medyczni z wyższym wykształceniem Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem 4/ / Pracujący w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz osoby, dla których głównym miejscem pracy są praktyki zawodów medycznych udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych. 2/ W tym z wyższym wykształceniem, łącznie z magistrami. 3/ Z pracującymi w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych. 4/ W tym rehabilitanci. Źródło: sprawozdanie MZ-88; farmaceuci pracujący w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych: dane Głównego Urządu Statystycznego z Banku Danych Lokalnych

14 Tabl Wybrani pracownicy medyczni 1/ według powiatów województwa kujawskopomorskiego - stan w dniu resort zdrowia Wskaźniki na 10 tys. ludności Wszczególnienie Lekarze Lekarze dentyści Pielęgniarki 2/ Położne 2/ Farmaceuci 3/ Ratownicy medyczni 2/ Analitycy medyczni z wyższym wykształceniem Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem 4/ 1/ Lata Ogółem województwo brodnicki bydgoski chełmiński grudziądzki lipnowski mogileński nakielski aleksandrowski golubskodobrzyński inowrocławski radziejowski ,4 19,0 9,5 4,2 9,9 12,6 4,2 13,3 12,1 10,7 9,1 10, ,8 18,8 9,6 3,5 10,7 12,6 4,1 12,9 12,0 11,1 8,1 10, ,1 18,1 10,9 3,2 9,5 13,0 4,4 14,2 10,0 10,0 8,0 11, ,9 16,6 12,2 3,6 9,7 11,7 5,4 15,1 13,0 9,2 8,2 12, ,9 17,2 12,5 3,3 10,5 15,7 3,9 14,5 12,7 12,8 9,0 12, ,9 2,4 2,0 1,5 1,4 1,3 2,3 2,4 2,7 1,5 2,2 1, ,0 3,3 2,4 1,5 1,8 1,8 2,1 2,5 2,7 1,7 2,5 1, ,9 2,7 2,7 1,5 1,9 1,8 2,1 2,0 2,7 1,9 2,6 1, ,1 2,7 2,8 1,6 1,7 1,8 2,3 2,4 2,7 2,1 2,7 1, ,0 2,7 2,9 1,6 1,7 1,8 2,6 2,4 3,0 2,3 2,3 1, ,4 59,7 26,4 8,5 33,9 30,6 19,5 45,5 36,5 33,1 27,6 41, ,1 59,4 27,9 8,8 33,5 34,4 17,4 46,0 38,0 33,3 22,9 41, ,2 59,6 31,5 8,3 31,3 31,6 17,3 46,3 34,8 32,9 26,0 40, ,4 60,5 28,8 8,3 30,7 33,1 20,9 46,8 37,3 34,1 25,6 41, ,9 61,3 31,0 8,2 29,9 37,3 18,3 47,1 39,8 37,3 27,6 38, ,8 5,1 4,0 1,9 3,7 4,7 1,6 4,3 7,9 7,0 5,1 8, ,0 5,2 4,3 1,3 3,3 4,7 1,6 4,3 7,9 6,8 3,5 7, ,0 5,6 5,0 1,6 3,5 4,9 1,6 4,4 8,6 5,8 4,1 7, ,1 5,4 3,4 1,7 3,3 5,1 2,1 4,5 9,2 6,4 5,0 7, ,7 4,9 4,2 1,6 3,3 4,0 1,8 4,4 7,0 6,2 4,1 7, ,1 5,1 4,0 2,6 2,3 2,7 2,3 4,6 3,8 3,6 4,2 4, ,9 5,2 3,7 2,5 2,3 2,9 2,9 4,4 3,5 3,6 4,0 4, ,1 5,4 3,4 2,6 2,5 2,7 2,6 4,4 4,2 3,8 3,9 3, ,0 5,6 4,2 2,4 2,9 3,8 2,6 4,7 4,1 3,2 4,1 4, ,2 5,4 3,8 3,8 3,3 3,5 1,8 5,4 4,1 3,4 3,9 3, ,5 2,9 1,6 0,1 1,2 1,3-0,9 2,3 1,7 0,1 1, ,9 2,9 2,1 0,4 1,4 1,6-1,3 1,4 1,9 0,5 1, ,2 3,4 3,4 0,5 1,4 1,1 0,3 2,4 1,2 1,7 0,7 0, ,6 3,3 4,1 0,3 2,3 1,1 0,3 3,0 1,2 2,6 0,8 5, ,0 3,3 4,1 0,3 2,5 2,4 0,3 3,4 3,0 3,6 0,6 7, ,8 0,4 0,4-0,4 0,4-0,5 0,9 0,9-0, ,9 0,4 0,4-0,6 0,4 0,3 0,5 0,9 0,9-1, ,9 0,4 0,5 0,1 0,6 0,4 0,3 0,7 0,3 0,9 0,1 0, ,3 0,4 0,4-0,6 0,4 0,5 0,7 0,5 0,9 0,5 0, ,1 0,4 0,5-0,6 0,4 0,5 0,7 0,2 0,9 0,4 0, ,5 7,8 0,4 0,3 0,8 0,2-1,9 0,3 0,6 0,5 0, ,8 9,8 0,4 0,2 1,0 0,2 0,5 1,8 0,3 0,6 0,6 0, ,1 11,4 0,7 0,4 1,0 0,2 0,5 2,3 0,3 0,6 0,5 1, ,3 13,7 0,3 0,5 1,2 0,2 0,8 2,5 0,5 0,9 0,6 1, ,5 13,9 0,7 0,5 1,6 0,2 1,0 3,0 0,5 1,1 0,8 0,7 2/ W tym z wyższym wykształceniem, łącznie z magistrami. P o w i a t y i m i a s t a n a p r a w a c h p o w i a t u Pracujący w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz osoby, dla których głównym miejscem pracy są praktyki zawodów medycznych udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych. 3/ Z pracującymi w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych. 4/ W tym rehabilitanci.

15 Tabl Wybrani pracownicy medyczni 1/ według powiatów województwa kujawskopomorskiego - stan w dniu resort zdrowia (dok.) Wskaźniki na 10 tys. ludności P o w i a t y i m i a s t a n a p r a w a c h p o w i a t u Wszczególnienie Lata rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek Lekarze Lekarze dentyści Pielęgniarki 2/ Położne 2/ Farmaceuci 3/ Ratownicy medyczni 2/ Analitycy medyczni z wyższym wykształceniem Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem 4/ ,6 8,5 7,6 6,3 11,0 8,6 4,6 9,0 39,0 27,1 28,3 27, ,3 9,5 12,3 5,3 10,1 8,6 4,5 8,6 41,1 27,2 28,9 26, ,3 8,5 10,9 4,8 10,3 7,8 4,1 9,1 38,3 23,8 29,5 26, ,9 8,5 12,4 5,0 10,7 9,5 4,9 8,6 46,3 23,5 30,6 26, ,4 8,3 12,0 5,0 10,9 6,6 5,4 9,0 46,1 24,8 29,3 27, ,5 2,4 2,3 2,0 2,3 1,7 2,3 3,0 4,2 3,2 4,8 3, ,0 2,4 2,5 1,7 2,3 1,7 2,2 2,9 4,0 3,3 4,7 4, ,3 2,4 2,2 2,1 2,5 2,3 2,0 2,9 3,7 3,1 4,9 4, ,1 3,7 2,4 2,0 2,9 2,0 2,1 2,9 4,3 3,1 4,7 4, ,7 3,7 2,1 1,8 2,9 2,0 2,3 2,9 4,3 3,1 4,3 4, ,8 29,3 32,8 13,6 26,0 29,3 12,2 25,8 75,0 60,6 65,9 60, ,3 29,3 45,8 12,7 28,7 29,9 12,1 26,8 75,8 58,6 67,4 59, ,8 29,5 50,6 11,8 29,4 27,7 12,2 30,6 72,3 61,0 67,9 62, ,6 28,3 50,9 12,1 29,6 27,9 11,2 24,9 78,7 59,3 70,5 64, ,4 27,8 50,4 11,9 28,9 29,6 11,8 26,3 79,2 60,7 70,4 67, ,3 3,7 1,2 2,5 5,5 5,7 2,2 4,0 10,3 5,8 7,0 9, ,5 3,9 4,0 2,1 5,7 5,8 2,2 4,0 10,5 5,8 8,1 9, ,0 3,4 4,5 1,8 6,1 5,8 2,3 4,3 10,1 5,9 7,8 8, ,8 3,7 4,3 2,0 5,0 6,3 2,5 4,9 9,7 6,6 9,0 8, ,2 3,4 4,0 2,6 5,9 6,3 2,1 4,4 9,6 5,8 7,5 8, ,5 3,9 3,8 2,7 2,7 2,9 3,2 4,0 8,3 5,6 7,5 6, ,3 3,4 3,8 2,7 2,7 2,3 3,3 4,2 7,8 5,8 7,6 6, ,5 2,9 3,4 3,1 2,7 2,0 3,6 3,9 7,9 5,6 8,3 7, ,4 3,9 3,4 2,2 2,5 2,6 3,6 4,9 7,9 4,5 7,5 6, ,5 4,1 3,5 2,8 2,9 2,9 3,2 4,9 8,4 5,0 7,3 6, ,4 1,5-0,1 0,2 1,7-1,3 2,0 3,5 2,7 2, ,4 1,5 0,4-0,2 1,7-1,6 2,8 5,4 3,2 3, ,4 2,2 0,2-0,2 2,0-2,0 3,1 6,7 2,8 3, ,9 2,2 1,9-0,2 0,9-2,6 3,5 7,6 3,0 3, ,9 2,9 2,1-0,2 2,6-3,1 4,0 8,6 3,0 3, ,5 0,2 0,2 0,3 0,8 0, ,6 0,7 0,8 0, ,5 0,2 0,4 0,2 0,8 0, ,0 0,8 0,9 1, ,5 0,2 0,8 0,2 0,6 0, ,8 0,8 1,0 1, ,5-1,0 0,2-0,3-0,1 4,2 1,9 1,3 1, ,5 0,2 1,1 0,2 0, ,1 3,6 1,9 1,2 0, ,9 0,5 0,4 0,3 0,4 0,9 0,5 0,6 2,9 1,0 2,1 1, ,9 0,5 0,6 0,9 0,6 0,9 0,7 0,6 3,3 1,3 3,0 1, ,9 0,5 0,6 0,5 0,8 0,9 0,9 0,7 4,2 1,2 3,9 2, ,1 0,5 1,0 0,9 0,8 0,9 1,1 0,7 4,3 1,7 4,1 2, ,4 1,2 0,6 1,0 1,0 1,2 1,2 0,7 4,4 1,6 4,6 2,6 1/ Pracujący w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz osoby, dla których głównym miejscem pracy są praktyki zawodów medycznych udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych. 2/ W tym z wyższym wykształceniem, łącznie z magistrami. 3/ Z pracującymi w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych. 4/ W tym rehabilitanci.

16 Wybrani pracownicy medyczni na 10 tys. ludności według powiatów na tle średniej wojewódzkiej - stan na r. - resort zdrowia Lekarze Średnia wojewódzka Na 10 tys. ludności aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrzyński grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński Powiaty i miasta na prawach powiatów tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek Na 10 tys. ludności Lekarze dentyści Średnia wojewódzka 0 aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrzyński grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński Powiaty i miasta na prawach powiatów tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek 100 Pielegniarki (w tym z wyższym wykształceniem) Średnia wojewódzka 80 Na 10 tys. ludności aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrzyński grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński Powiaty i miasta na prawach powiatów tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek

17 Wybrani pracownicy medyczni na 10 tys. ludności według powiatów na tle średniej wojewódzkiej - stan na r. - resort zdrowia (dok.) Na 10 tys. ludności Położne (w tym z wyższym wykształceniem) Średnia wojewódzka 0 aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrzyński grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński Powiaty i miasta na prawach powiatów tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek Na 10 tys. ludności Ratownicy medyczni Średnia wojewódzka 0 aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrzyński grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński Powiaty i miasta na prawach powiatów tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek 10 Farmaceuci Średnia wojewódzka 8 Na 10 tys. ludności aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrzyński grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński Powiaty i miasta na prawach powiatów tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek

18 Tabl Lekarze i lekarze dentyści ze specjalizacją 1/ według niektórych specjalności w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce - stan w dniu resort zdrowia Województwo kujawsko - pomorskie 2/ Polska 2/ Wyszczególnienie Ogółem Specjaliści ze spec. II o +nowy tryb Ogółem Specjaliści ze spec. II o +nowy tryb Ogółem Specjaliści ze spec. II o +nowy tryb Ogółem Specjaliści ze spec. II o +nowy tryb Ogółem Specjaliści ze spec. II o +nowy tryb Specjaliści ze spec. II o + nowy tryb Lekarze specjaliści razem % ogółu lekarzy 80,9 63,2 81,4 65,5 83,6 68,6 83,4 69,2 83,1 70,1 63,0 65,9 67,3 66,5 wskaźniki na 10 tys. ludności w tym: anestezjologii i intensywnej terapii 14,9 11,6 15,3 12,3 15,1 12,4 16,6 13,8 16,5 14,0 12,8 13,5 13,8 13, chirurgii 3/ chorób płuc chorób wewnętrznych dermatologii 4/ i wenerologii kardiologii 4/ medycyny rodzinnej neurologii 4/ 5/ okulistyki onkologii 6/ otolaryngologii 4/ pediatrii położnictwa i ginekologii psychiatrii 4/ radiologii i diagnostyki obrazowej 7/ Lekarze dentyści ze specjalizacją razem % ogółu lekarzy dentystów 75,1 24,6 72,4 23,7 71,9 24,5 70,8 24,3 71,1 25,3 20,0 20,1 21,1 22,4 wskaźniki na 10 tys. ludności 2,2 0,7 2,2 0,7 2,1 0,7 2,2 0,7 2,2 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 w tym: chirurgii stomatolog chirurgii szczękowej ortodoncji periodontologii protetyki stomatologicznej stomatologii ogólnej 282 x 281 x 266 x 279 x 272 x x x x x stom. dziecięcej (pedodoncja) stomatologii zachowawczej / Lekarze i lekarze dentyści, którzy uzyskali uprawnienia specjalistyczne I i II stopnia w danej dziedzinie medycyny oraz lekarze, którzy uzyskali specjalizację na nowych zasadach, nowym trybem tj. jednostopniową. 2/ Pracujący w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz osoby, dla których głównym miejscem pracy są praktyki zawodów medycznych udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych. 3/ Specjaliści w zakresie chirurgii: ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowej, kardiochirurgii, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii. 4/ Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. 5/ Również specjaliści w zakresie neuropatologii. 6/ Również specjaliści w zakresie patologii onkologicznej i onkologii i hematologii dziecięcej. 7/ Również specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej, radiologii dziecięcej. Źródło: Województwo - sprawozdanie MZ-89; Polska - Główny Urząd Statystyczny: "Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010", Warszawa 2010 (Rok LXX), s

19 Lekarze i lekarze specjaliści (II stopień i specjalizacja jednostopniowa) na 10 tys. ludności - resort zdrowia Na 10 tys. ludności ,4 11,6 18,8 12,3 18,1 12,4 19,9 13,8 19,9 14,0 20,3 12,8 20,5 13,5 20,5 13,8 20,7 13, Województwo kujawsko-pomorskie Polska lekarze ogółem w tym lekarze specjaliści: II stopień + specjaliz. jednostopniowa Lekarze dentyści i lekarze dentyści ze specjalizacją (II stopień i specjalizacja jednostopniowa) na 10 tys. ludności - resort zdrowia 6 5 Na 10 tys. ludności ,9 3,0 2,9 3,1 3,0 3,2 3,4 3,3 3,1 1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,6 0,7 0,7 0, Województwo kujawsko-pomorskie Polska lekarze dentyści ogółem w tym lekarze dentyści ze specjalizacją: II stopień + specjaliz. jednostopniowa

20 Tabl Lekarze specjaliści 1/ ogółem w województwie kujawsko-pomorskim 2/ - stan w dniu resort zdrowia Wyszczególnienie Liczby bezwzględne Wskaźniki na 100 tys. mieszkańców Lekarze ogółem ,4 188,3 181,2 198,8 199,0 w tym: lekarze specjaliści ,1 153,3 151,5 165,7 165,4 z tego w zakresie: alergologii ,4 1,5 1,4 1,5 1,5 anestezjologii i intensywnej terapii ,5 8,6 7,0 8,8 9,5 angiologii ,05 0,05 0,1 0,1 audiologii ,1 0,05 0,05 0,05 0,05 balneoklimatologii i med. fizykalnej ,2 1,2 1,1 1,2 1,0 chemioterapii nowotworów ,1 0,0 0,3 0,2 0,1 chirurgii ogólnej ,4 9,3 8,8 9,5 9,2 chirurgii dziecięcej ,7 2,2 1,5 1,7 1,6 chirurgii klatki piersiowej ,3 0,3 0,4 0,4 0,4 chirurgii naczyniowej ,1 0,1 0,2 0,3 0,2 chirurgii onkologicznej ,4 1,3 1,4 1,5 1,5 chirurgii plastycznej ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 chirurgii szczękowej ,1 0,1 0,1 - - chorób płuc ,2 3,2 3,3 3,1 2,9 chorób wewnętrznych ,6 21,5 21,6 23,9 25,0 chorób zakaźnych ,4 2,4 2,3 2,2 2,1 dermatologii i wenerologii ,1 3,1 3,3 3,6 3,4 dermatologii dziecięcej ,05-0,05 0,05 0,05 diabetologii ,8 0,9 1,1 1,0 1,3 diagnostyki laboratoryjnej ,2 0,2 0,2 0,2 0,2 epidemiologii ,3 0,3 0,2 0,3 0,2 endokrynologii ,3 1,2 1,2 1,4 1,4 farmakologii klinicznej ,1 - foniatrii ,2 0,3 0,3 0,2 0,2 ginekologii onkologicznej ,05 0,05 0,05 0,1 0,1 gastroenterologii ,6 0,8 0,9 1,1 0,9 geriatrii ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 genetyki klinicznej ,05 0,05 hematologii ,2 0,1 0,1 0,4 0,4 higieny i epidemiologii ,05 0,05 0,05 0,05 higieny pracy hipertensjologii ,05 0,1 0,1 immunologii klinicznej ,05 0,05 0,05 0,0 kardiologii ,2 3,7 3,8 4,6 4,4 kardiologii dziecięcej ,05 0,1 0,05 0,0 kardiochirurgii ,1 0,3 0,2 - - medycyny kolejowej ,05 0,1 0,1 0,1 medycyny morskiej i tropikalnej ,05 0,05 0,05 0,05 medycyny nuklearnej ,1 0,1 0,2 0,3 0,2 medycyny ogólnej ,2 2,0 1,6 1,9 1,6 medycyny rodzinnej ,4 10,6 12,1 12,9 13,3 medycyny paliatywnej ,2 0,2 0,2 0,2 0,3 medycyny pracy ,8 2,8 2,7 2,8 3,0 medycyny przemysłowej ,8 1,0 0,9 0,8 0,5 medycyny ratunkowej ,3 0,4 0,4 0,5 0,7 medycyny sądowej

21 Tabl Lekarze specjaliści 1/ ogółem w województwie kujawsko - pomorskim 2/ - stan w dniu resort zdrowia (dok.) medycyny społecznej ,1 0,0 - medycyny sportowej ,1 0,2 0,2 0,2 0,1 medycyny szkolnej ,1 0,1 0,1 0,0 0,0 mikrobiologii nefrologii ,4 0,6 0,6 0,8 1,1 neonatologii ,0 2,3 2,2 2,2 2,1 neurochirurgii 3/ ,0 1,4 1,4 1,6 1,6 neurologii ,8 4,5 4,7 5,1 5,4 neurologii dziecięcej ,9 0,9 0,6 1,0 0,9 neuropatologii , okulistyki ,2 6,1 5,9 6,1 5,9 onkologii ,4 0,5 0,6 0,7 0,8 onkologii i hematologii dziecięcej ,0 0,1 0,1 0,2 0,2 organizacji ochrony zdrowia ,4 0,4 0,2 0,2 0,2 ortopedii i traumatologii ,1 3,3 3,6 3,8 4,0 otolaryngologii ,5 4,7 4,5 4,6 4,3 otolaryngologii dziecięcej ,3 0,2 0,2 0,2 0,2 otorynolaryngologii dziecięcej ,2 0,1 0,2 otorynolaryngologii ,05 0,05 patologii onkologicznej , patomorfologii ,9 1,1 1,2 1,2 1,1 pediatrii ,6 16,6 15,7 16,6 17,2 położnictwa i ginekologii ,7 12,1 11,9 12,9 11,8 psychiatrii ,5 4,7 4,6 5,6 5,6 psychiatrii dzieci i młodzieży ,5 0,5 0,5 0,6 0,6 radiodiagnostyki ,9 4,1 4,3 4,9 4,6 radioterapii onkologicznej ,0 0,9 1,2 1,2 1,1 rehabilitacji medycznej ,8 1,9 2,1 1,8 2,0 reumatologii ,2 2,4 2,4 2,2 2,2 seksuologii , transfuzjologii ,1 0,2 0,2 0,3 0,3 transplantologii klinicznej ,0 0,1 0,1 0,1 0,1 urologii ,1 2,2 1,8 2,6 2,8 zdrowia publicznego ,1 0,1 0,1 innych specjalności nie wymienionych ,6 0,6 0,4 0,9 0,4 1/ Lekarze, którzy uzyskali uprawnienia specjalistyczne I i II stopnia w danej dziedzinie medycyny oraz lekarze, którzy uzyskali specjalizację na nowych zasadach, nowym trybem tj. jednostopniową. 2/ Wyszczególnienie Pracujący w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz osoby, dla których głównym miejscem pracy są praktyki zawodów medycznych udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych. Źródło: sprawozdanie MZ-89. Liczby bezwzględne Wskaźniki na 100 tys. mieszkańców

22 Tabl Lekarze specjaliści 1/ w województwie kujawsko-pomorskim 2/ - stan w dniu resort zdrowia Liczby bezwględne Wyszczególnienie I o II o nowy tryb I o II o nowy tryb I o II o nowy tryb I o II o nowy tryb I o II o nowy tryb Lekarze specjaliści razem % ogółu lekarzy 17,7 60,4 2,8 15,9 61,3 4,2 14,9 62,2 6,4 14,1 59,4 9,8 13,0 58,0 12,2 wskaźniki na 10 tys. ludności 3,3 11,1 0,5 3,0 11,6 0,8 2,7 11,3 1,2 2,8 11,8 2,0 2,6 11,5 2,4 z tego w zakresie: alergologii x 27 2 x 31 - x 27 1 x 27 4 x 28 4 anestezjologii i intensywnej terapii angiologii x x - x x 1 x x 1 x x 3 x x 3 audiologii x 2 x x 1 x x 1 x x 1 x x 1 x balneoklimatologii i med. fizykalnej x 25 - x 25 - x 21 1 x 22 3 x 18 3 chemioterapii nowotworów x 3 x x 1 x x 6 x x 4 x x 3 x chirurgii ogólnej chirurgii dziecięcej chirurgii klatki piersiowej x 6 - x 6 - x 8 - x 9 - x 8 - chirurgii naczyniowej x x 3 x x 3 x x 4 x x 7 x x 5 chirurgii onkologicznej x 27 1 x 26 1 x 27 1 x 30 2 x 27 4 chirurgii plastycznej x 1 1 x 1 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 chirurgii szczękowej - 2 x - 2 x - 2 x - - x - - x chorób płuc chorób wewnętrznych chorób zakaźnych dermatologii i wenerologii dermatologii dziecięcej 1 - x - - x 1 - x 1 - x 1 - x diabetologii x 16 - x 19 - x 21 1 x 20 1 x 22 4 diagnostyki laboratoryjnej epidemiologii x 7 - x 6 - x 5 - x 6 - x 5 - endokrynologii x 24 - x 27 1 x 28 2 foniatrii x 5 x x 6 x x 6 x x 5 x x 5 x ginekologii onkologicznej x x 1 x x 1 x x 1 x x 3 x x 3 gastroenterologii x 13 - x 17 - x 15 3 x 17 5 x 15 3 geriatrii x 2 - x 2 - x 2 - x 2 - x 2 1 genetyki klinicznej x x - x x - x x - x x 1 x x 1 hematologii x 4 - x 3 - x 3 - x 6 2 x 5 3 higieny i epidemiologii - - x - 1 x - 1 x - 1 x - 1 x higieny pracy - - x - - x - - x - - x - - x hipertensjologii x x - x x - x x 1 x x 2 x x 2 immunologii klinicznej x x - x x 1 x x 1 x x 1 x x 1 kardiologii x 59 8 x x 72 6 x 88 7 x kardiologii dziecięcej x x - x x 1 x x 2 x x 1 x x 1 kardiochirurgii x 3 - x 6 - x 4 1 x - - x - - medycyny kolejowej - - x - 1 x - 2 x 1 1 x - 2 x medycyny morskiej i tropikalnej x - x x 1 x x 1 x x 1 x x 1 x medycyny nuklearnej medycyny ogólnej x x x x x medycyny rodzinnej x x x x x medycyny paliatywnej x x 4 x x 4 x x 4 x x 4 x x 7 medycyny pracy medycyny przemysłowej 7 10 x x 9 10 x 8 8 x 4 7 x medycyny ratunkowej x x 6 x x 8 x x 9 x x 11 x x 14 medycyny sądowej

23 Tabl Lekarze specjaliści 1/ w województwie kujawsko-pomorskim 2/ - stan w dniu resort zdrowia (dok.) Liczby bezwględne Wyszczególnienie I o II o nowy I o II o nowy I o II o nowy I o II o nowy I o II o nowy tryb tryb tryb tryb tryb medycyny społecznej - - x - - x 2 - x 1 - x - - x medycyny sportowej x 3 - x 5 - x 4 - x 4 - x 3 - medycyny szkolnej x 2 x x 2 x x 2 x x 1 x x 1 x mikrobiologii nefrologii x 9 - x 10 3 x 11 1 x 13 3 x 15 7 neonatologii x 45 - x 39 6 x 37 6 neurochirurgii neurologii neurologii dziecięcej x 12 - x 20 - x 18 - neuropatologii okulistyki onkologii x 9 - x 9 2 x 1 12 x 6 8 x 10 6 onkologii i hematologii dziecięcej x x 1 x x 3 x x 2 x x 5 x x 5 organizacji ochrony zdrowia x 8 x x 8 x x 5 x x 4 x x 5 x ortopedii i traumatologii otolaryngologii x x x x x otolaryngologii dziecięcej x 6 x x 5 x x 5 x x 4 x x 4 x otorynolaryngologii x x - x x - x x 4 x x 2 x x 4 otorynolaryngologii dziecięcej x x - x x - x x - x x 1 x x 1 patologii onkologicznej - - x - - x 1 - x - - x - - x patomorfologii pediatrii położnictwa i ginekologii psychiatrii psychiatrii dzieci i młodzieży radiodiagnostyki radioterapii onkologicznej rehabilitacji medycznej reumatologii x 49 1 x 44 2 x 42 3 seksuologii x 1 - x - - x - - x - - x - - transfuzjologii transplantologii klinicznej x x 1 x x 2 x x 2 x x 2 x x 2 urologii x 42 1 x 44 1 x 34 3 x x zdrowia publicznego x x - x x - x x 2 x x 2 x x 2 innych specjalności nie wymienionych x / Lekarze, którzy uzyskali uprawnienia specjalistyczne I i II stopnia w danej dziedzinie medycyny oraz lekarze, którzy uzyskali specjalizację na nowych zasadach, nowym trybem tj. jednostopniową. 2/ Pracujący w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz osoby, dla których głównym miejscem pracy są praktyki zawodów medycznych udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych. Źródło: sprawozdanie MZ-89.

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach

Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2010-2014 stan w dniu 31.12 personel medyczny ogółem w tym: liczby bezwzględne

Bardziej szczegółowo

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5. Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2009-203 stan w dniu 3.2 personel medyczny ogółem w tym: liczby bezwzględne

Bardziej szczegółowo

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5. Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2008-202 stan w dniu 3.2 liczby bezwzględne wskaźnik na 0 tys. ludności z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki https://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjal izacji-wymaganych-do-ich.html 2019-08-29, 00:01 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r.

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r. / WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r./ Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia 24.06.2019 r. Zakres udzielanych świadczeń udzielanych w lokalizacji Banacha Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne 2. Anestezjologia i Intensywna Terapia

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria Załącznik nr 6 Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty Wykaz w danej specjalizacji, dziedzinie w medycyny których można po uzyskać zrealizowaniu tytuł specjalisty programu w danej

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH ZAŁĄCZNK ZAŁĄCZNK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALZACJ LEKARSKCH LEKARSKCH SPECJALZACJ SZCZEGÓŁOWYCH Moduły podstawowe:. Choroby wewnętrzne. Chirurgia. Pediatria V. Chirurgia głowy i szyi V. Położnictwo i ginekologia

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

Formularz danych liczbowych dotyczacych pracy sadu II instancji NSL rok. 1. Sprawy które wpłynęły do NSL w ciagu roku sprawozdawczego 115

Formularz danych liczbowych dotyczacych pracy sadu II instancji NSL rok. 1. Sprawy które wpłynęły do NSL w ciagu roku sprawozdawczego 115 Formularz danych liczbowych dotyczacych pracy sadu II instancji NSL 2010 rok Lp. Liczba 1. Sprawy które wpłynęły do NSL w ciagu roku sprawozdawczego 115 1.1 Liczba lekarzy, których dotyczyły odwołania

Bardziej szczegółowo

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Podstawy prawne PES Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku Wojciech CKI Przewodnicz¹cy NSL Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku 1. Postêpowanie odwo³awcze od orzeczeñ i postanowieñ OSL Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Liczba spraw,

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 2 listopada 2018 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W DNIACH 1-31 MARCA 2014 ALERGOLOGIA 1. 45126/2014 80,00%

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Wyniki egzaminów testowych PES - jesień 2015 Liczba Średni Odsetek Specjalność zdających Zdało wynik niepowodzeń Chirurgia plastyczna 6 1 60,83 83,3% Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem:

Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem: Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem: 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 11 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załączniki do rozporządzenia z dnia 20 października 2005 r. Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 2 listopada 2018 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim

Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim SPRAWOZDANIE Z KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADRY MEDYCZNEJW SESJI WIOSENNEJORAZ JESIENNEJ 2013ROKU W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM OLSZTYN 2014 Wojewoda Warmińsko - Mazurski Sprawozdanie z kształcenia

Bardziej szczegółowo

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA Śląski Urząd Wojewódzk i w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Uwaga osoby zakwalifikowane!!! LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2015 r. 31 MARCA 2015 r. Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia Dziennik Ustaw Nr 31-1777- Poz. 302 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. (poz. 302) Załącznik nr 1 SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJĄCY SPECJALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013 Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Centrum Egzaminów Medycznych powstało w 2001 roku zadania statutowe CEM obejmują organizację egzaminów

Bardziej szczegółowo

Dane liczbowe obrazujące pracę Naczelnego Sądu Lekarskiego w 2016 roku

Dane liczbowe obrazujące pracę Naczelnego Sądu Lekarskiego w 2016 roku Wojciech ŁĄCKI Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego Dane liczbowe obrazujące pracę Naczelnego Sądu Lekarskiego w 2016 roku Poniżej zamieszczono zestawienia liczbowe ukazujące pracę Naczelnego Sądu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) (wyłączony)

Bardziej szczegółowo

Kształcenie podyplomowe lekarzy po roku 2014

Kształcenie podyplomowe lekarzy po roku 2014 16. Cykliczna Konferencja Naukowa Wyzwania XXI wieku: Ochrona zdrowia i kształcenie medyczne Warszawa 24 kwietnia 218r. Kształcenie podyplomowe lekarzy po roku 214 Joanna Jędrzejczak Centrum Medycznego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r. Lista lekarzy / lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie

Bardziej szczegółowo

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ ZAWÓD: LEKARZ TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ Społeczny - zalicza się do tej grupy ludzi, którzy lubią pracować w grupie, doradzać, wyjaśniać, opiekować się innymi oraz nauczać ich. Są to przede wszystkim osoby

Bardziej szczegółowo

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań kwalifikacyjnych przeprowadzonych w woj. łódzkim w latach 2011-2014 1 ZASADY ODBYWANIA SPECJALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) (wyłączony)

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Specjalizacja Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO. PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO. PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji w Oddziale

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr.

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Na

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. 31 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. 31 PAŹDZIERNIKA 2015 r. WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. 31 PAŹDZIERNIKA 2015 r. LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH Zgodnie z art. 16e ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 997 lub 22 333 77 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 17:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl A Nazwa Pośrednika ID Pieczęć działu Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU Lp. NAZWA JEDNOSTKI Punkty Ogółem Średnia liczba Członków Wynik 1 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej I Topograficznej 255 5 51,00 2 Katedra

Bardziej szczegółowo

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-29 Sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSW za rok 2015 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012 (wybrane dane) Śląski Urząd Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH-RANKING 2017/2018

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH-RANKING 2017/2018 WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH-RANKING 2017/2018 Lp. NAZWA JEDNOSTKI Punkty ogółem Średnia liczba członków Wynik 1 SKN PRZY KATEDRZE I ZAKŁADZIE BIOCHEMII 230 6 38,30 2 SKN PRZY KLINICE DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH. Lp. Nazwa Koła Naukowego Punkty ogółem

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH. Lp. Nazwa Koła Naukowego Punkty ogółem WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Lp. Nazwa Koła Naukowego Punkty ogółem Średnia liczba członków Wynik 1. SKN przy Katedrze Histologii i Embriologii 107 5 21,40 2. SKN przy Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów. Nazwa kierunku studiów. Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE

Informacje ogólne o kierunku studiów. Nazwa kierunku studiów. Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów LEKARSKI Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny L.p. Umiejętność Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny Załącznik nr 2 Dostępna dla innych lekarzy po odbyciu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego Wyniki postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu zakwalifikowanie lekarza do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2014 r. Wydawanie skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013 (wybrane dane) KATOWICE 2014 Śląski

Bardziej szczegółowo

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 321 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o działalności pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego w latach 2005 2007 udostępnił Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Ranking jednostek według punktów uzyskanych przez jednostki za część A ankiety.

Ranking jednostek według punktów uzyskanych przez jednostki za część A ankiety. Ranking jednostek według punktów uzyskanych przez jednostki za część A ankiety. L.p. Nazwa jednostki punkty 1 Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 671 2 Klinika Onkologii Ginekologicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 1 Załącznik nr 3 Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 30.09.2010. Ubezpieczony: Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. Środki trwałe, niskocenne środki trwałe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Specjalności podstawowe L.p. Dziedzina medycyny Imię i nazwisko, tytuł naukowy Adres Telefon Koniec kadencji 1. anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe kryterium. Lp. Nr kodowy Wynik %

Dodatkowe kryterium. Lp. Nr kodowy Wynik % Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego na podstawie art. 16c ust. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2015/2016

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2015/2016 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2015/2016 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2015/2016) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 19 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów Ocena parametryczna jednostek (2011-2012) ranking jednostek według uzyskanych punktów lp nazwa jednostki punkty 1 Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 1247 2 Zakład Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

I Klinika Urologii 7 I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii 57 I Zakład Medycyny Rodzinnej 105 II Klinika Kardiologii 37 II Klinika Urologii

I Klinika Urologii 7 I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii 57 I Zakład Medycyny Rodzinnej 105 II Klinika Kardiologii 37 II Klinika Urologii jednostka nazwa nr jednostki I Klinika Urologii 7 I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii 57 I Zakład Medycyny Rodzinnej 105 II Klinika Kardiologii 37 II Klinika Urologii 206 Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej 1 Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 3 Klinika Chirurgii Ogólnej i

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej 1 Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 3 Klinika Chirurgii Ogólnej i jednostka nazwa nr jednostki Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej 1 Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 3 Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej 4 Klinika

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski:

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski: OKRĘGI WYBORCZE 1. Organy wyborcze przeprowadzają w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli akademickich niebędących

Bardziej szczegółowo

TRYB REZYDENCKI. Nr kodowy wnioskodawcy

TRYB REZYDENCKI. Nr kodowy wnioskodawcy Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2016 r. - 31.03.2016 r. stan na dzień 31.03.2016r. TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2016/2017

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2016/2017 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2016/2017 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2016/2017) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 19 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum Załącznik do zarządzenia Nr 28 Rektora UMK z dnia 31 maja 2005 r. Kod Nazwa 01 01 05 00 00 Prorektor ds. Collegium Medicum 90 01 05 00 00 Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum 16 00

Bardziej szczegółowo

R o z d z i e l n i k

R o z d z i e l n i k Szczecin, dn....2018 r. Dział wysyłający:... W sprawie:... Numer i data pisma:... Biuro Rektora Dział Audytu i Kontroli Dział Kadr Rzecznik Prasowy / Dział Promocji i Informacji Pełnomocnik ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, Szczecin R o z d z i e l n i k. Szczecin, dn r.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, Szczecin R o z d z i e l n i k. Szczecin, dn r. ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin Szczecin, dn.... 2018 r. Dział wysyłający:... W sprawie:... Numer i data pisma:... Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Katedra i Zakład Patomorfologii Katedra i

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek statutowych AMG za lata oraz kategoria przyznana na rok Suma E 1672,50 71,63

Tabela 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek statutowych AMG za lata oraz kategoria przyznana na rok Suma E 1672,50 71,63 Tabela 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek statutowych AMG za lata - oraz kategoria przyznana na rok 2005 Lp. Jednostka 1. Katedra i Klinika Onkologii i adioterapii 1672,50 71,63 2. Zakład mmunopatologii

Bardziej szczegółowo