WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego"

Transkrypt

1 Zarząd Województwa Łódzkiego Departament Polityki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. 1. Diagnoza stanu zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego. 2. Chorobowość i zapadalność. 3. Zapobieganie chorobom. 4. Czynniki ryzyka mieszkańców województwa łódzkiego. 5. Czynniki społeczno-ekonomiczne. 6. Środowisko fizyczne. 7. Zasoby. 8. Społeczna ocena systemu ochrony zdrowia. CZĘŚĆ II ZASPOKOJENIE POTRZEB ZDROWOTNYCH. Departament Polityki Zdrowotnej Łódź ul. Sienkiewicza 3 Tel.: Fax.: Łódź marzec 2004 r. copyright by Departament Polityki Zdrowotnej Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiału wyłącznie z podaniem źródła.

2 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA POPULACJI WOJEWÓDZTWA 1. DIAGNOZA STANU ZDROWIA POPULACJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Współczynnik urodzeń żywych Współczynnik noworodków z niską masą urodzeniową Współczynnik umieralności niemowląt Współczynnik zgonów Struktura zgonów Przyczyny zgonów według klasyfikacji ICD CHOROBOWOŚĆ I ZAPADALNOŚĆ Specjalistyczna opieka ambulatoryjna i pomoc doraźna Specjalistyczna opieka ambulatoryjna wg Kas Chorych Pomoc doraźna Stacjonarna opieka medyczna Struktura hospitalizacji mieszkańców województwa łódzkiego według klasyfikacji ICD Sytuacja epidemiologiczna- choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi Zatrucia pokarmowe Choroby wieku dziecięcego Inne choroby zakaźne i zatrucia chemiczne Wirusowe zapalenie wątroby Zakażenia HIV i AIDS Struktura niepełnosprawności w województwie łódzkim ZAPOBIEGANIE CHOROBOM Profilaktyka w województwie łódzkim Programy profilaktyczne w latach Programy profilaktyczne w 2002 roku Szczepienia ochronne CZYNNIKI RYZYKA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Palenie tytoniu Palenie wśród młodzieży szkolnej Wnioski Uzależnienie od substancji psychoaktywnych Spożycie alkoholu Spożywanie alkoholu wśród młodzieży szkolnej 174

3 5. CZYNNIKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE Sytuacja demograficzna Prognoza demograficzna Przyrost naturalny Współczynnik płodności kobiet Struktura populacji według poziomu wykształcenia Rynek pracy i bezrobocie ŚRODOWISKO FIZYCZNE Ocena stanu sanitarnego wody pitnej Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Ocena jakości powietrza w województwie łódzkim ZASOBY Szpitale podległe organom jednostek terytorialnych Szpitale podległe Samorządowi Województwa Instytuty podległe Ministerstwu Zdrowia Szpital resortowy Szpitale kliniczne Uniwersytetu Medycznego Niepubliczne placówki ochrony zdrowia Gminne placówki ochrony zdrowia SPOŁECZNA OCENA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA SKARGI PACEJNTÓW 300 CZĘŚĆ II ZASPOKOJENIE POTRZEB ZDROWOTNYCH 1. CELE STRATEGICZNE PLANU ZDROWOTNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Cele krótkoterminowe Cele długoterminowe KIERUNKI DZIAŁAŃ Ogólne założenia Podstawowa opieka zdrowotna Opieka stomatologiczna Specjalistyczna opieka ambulatoryjna Lecznictwo zamknięte Ratownictwo medyczne Regionalny System Informacji Medycznej (RSIM Łódź) 316

4 3. WARUNKI ZASPOKOJENIA POTRZEB ZDROWOTNYCH Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i stomatologii Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa stacjonarnego Zbiorczy plan zaspokojenia potrzeb zdrowotnych na ambulatoryjną opiekę zdrowotną Zbiorczy plan zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej. 374

5 CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA POPULACJI WOJEWÓDZTWA 1. DIAGNOZA STANU ZDROWIA POPULACJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 1.1. WSPÓŁCZYNNIK URODZEŃ ŻYWYCH W 2002 roku współczynnik urodzeń żywych na 1000 osób ogółem w województwie wynosił 8,46 i był niższy od współczynnika odnotowanego w roku 2001 (8,54), przy czym po uwzględnieniu podziału miasto wieś należy zauważyć, iż na wsi współczynnik ten wzrósł z 9,70 do 9,71, zaś w mieście zmalał z 7,90 do 7,79. W Polsce współczynnik ten wynosił 9,30. Najwyższe współczynniki odnotowano w powiatach piotrkowskim (10,69), wieruszowskim (10,65), opoczyńskim (10,45) i tomaszowskim (10,18), zaś najniższe w mieście Łodzi (6,96), powiecie pabianickim (7,20) i kutnowskim (7,34). Dane zamieszczono w Tabeli Nr WSPÓŁCZYNNIK NOWORODKÓW Z NISKĄ MASĄ URODZENIOWĄ Niska masa urodzeniowa jest jednym z głównych czynników ryzyka umieralności niemowląt. Według danych dla Polski w 2001 roku 64% zgonów w okresie niemowlęcym miało miejsce w przypadku noworodków ważących poniżej 2500g. Analizując zmiany współczynnika noworodków z niską masą urodzeniową na 1000 urodzeń żywych zachodzące na terenie województwa łódzkiego należy wskazać na fakt, iż w 2002 roku wzrósł on w stosunku do roku 2001 i wyniósł dla noworodków z masą urodzeniową poniżej 2500g 70,49 w tym dla noworodków ważących poniżej 1000g 5,37. W 2001 roku był on odpowiednio niższy i wynosił 69,70 (noworodki poniżej 2500g) i 3,77 (poniżej 1000g). Najwyższe współczynniki odnotowano w mieście Łodzi (96,64), mieście Piotrkowie Tybunalskim (83,63) oraz w powiecie bełchatowskim (83,51), zaś najniższe w powiatach: wieluńskim (37,84), łowickim (40,26) i skierniewickim (47,35). Szczegółowe dane zawarte zostały w Tabeli WSPÓŁCZYNNIK UMIERALNOŚCI NIEMOWLĄT W latach w województwie łódzkim odnotowano wzrost współczynnika umieralności niemowląt na 1000 urodzeń żywych z 6,92 w 2001 roku do 8,04 w 2002 roku, przy czym w mieście (8,48) był wyższy niż na wsi (7,38). Współczynnik dla Polski wynosił w 2002 roku 7,5 i był niższy niż w województwie. Najwyższy współczynnik odnotowano w powiecie pabianickim (11,57), m. Łodzi (11,02) oraz w powiecie tomaszowskim (10,37). Najniższy współczynnik był w powiatach wieruszowskim (2,19), wieluńskim (2,70) oraz skierniewickim (2,79). Wyjątkowo wysoki współczynnik był na terenach wiejskich powiatu pabianickiego (22,32). Współczynnik umieralności niemowląt scharakteryzowano w Tabeli Nr WSPÓŁCZYNNIK ZGONÓW W 2001 roku współczynnik zgonów na mieszkańców wynosił dla województwa 117,35 a w 2002 roku 114,09. W 2002 roku najwyższy współczynnik odnotowano w powiecie poddębickim (132,02), m. Łodzi (130,11) oraz w powiecie łęczyckim (124,27). 1

6 Najmniej osób zmarło w powiecie bełchatowskim (współczynnik 79,99) oraz m. Skierniewicach (współczynnik 78,45). W 2002 roku największa liczba zgonów w grupie mężczyzn miała miejsce w powiecie łęczyckim (współczynnik 135,96) i m. Łodzi (współczynnik 141,61). W grupie kobiet najwyższą liczbę zgonów odnotowano w m. Łodzi (współczynnik 124,49) oraz powiecie zgierskim (współczynnik 108,79). Szczegółowe dane zawarte zostały w Tabeli Nr 10, Nr 11 i Nr STRUKTURA ZGONÓW W 2002 roku w województwie łódzkim zmarło osób (poza terenem województwa zanotowano dodatkowo 737 zgonów mieszkańców regionu, jednak z uwagi na brak szczegółowych danych z GUS liczby tej nie uwzględniono w analizach dotyczących przyczyn zgonów wg grup wieku). Dane wg WCZP w Łodzi. Z analizy struktury zgonów wynika, iż: 46,7% zgonów stanowiły zgony z powodu chorób układu krążenia (13.929), wskaźnik zgonów na mieszkańców wyniósł 53,24 i był wyższy u kobiet niż u mężczyzn, w roku 2001 wskaźnik ten wynosił 56,68. W grupie zgonów z powodu chorób układu krążenia najwięcej było zgonów na skutek choroby niedokrwiennej serca (21,1%), choroby naczyń mózgowych (26,54%). Główną przyczyną zgonów kobiet była miażdżyca, u mężczyzn ostry zawał serca. 22,3% zgonów stanowiły zgony z powodu nowotworów złośliwych -liczba zgonów 6.666, wskaźnik zgonów na mieszkańców wyniósł 25,48 i był wyższy u mężczyzn niż u kobiet. W tej grupie zgonów, u mężczyzn dominował nowotwór złośliwy oskrzeli i płuc, u kobiet nowotwory sutka. Mężczyźni umierali we wcześniejszym wieku niż kobiety. Niemal 82% zgonów ma miejsce powyżej 55 roku życia. 6,46% stanowiły zgony z powodu przyczyn zewnętrznych, w grupie tej dominują, wypadki komunikacyjne - 28,23% i zamierzone samouszkodzenia - 21,28% PRZYCZYNY ZGONÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI ICD 10 W 2002 roku zarejestrowano przypadków zgonów czyli o mniej niż w 2001 roku (rok 2001 to zgonów) bez zgonów mieszkańców województwa, które wystąpiły poza jego obszarem. Szczegółowe dane zawarte zostały w Tabelach Nr 23 i 24. W latach największą liczbę zgonów odnotowano z powodu chorób układu krążenia, nowotworów, chorób układu oddechowego i układu trawiennego. Główną przyczynę zgonów w latach stanowiły choroby układu krążenia. W 2001 roku zmarło z tej przyczyny osób (48,23% wszystkich zgonów). W 2002 roku liczba ta uległa nieznacznemu zmniejszeniu do poziomu co stanowiło 46,7% ogólnej liczby zgonów. Zdecydowanie najczęstszymi przyczynami zgonów były choroby naczyń mózgowych, choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych oraz inne choroby serca. 2

7 Z powodu każdej z wymienionych przyczyn umierało co roku ponad 3 tysiące mieszkańców województwa. Wciąż na wysokim poziomie, mimo 15,5% spadku, utrzymuje się liczba zgonów z powodu zawału serca i jego powikłań (1.976 w 2001 roku, w 2002 roku). Pozostałe przyczyny zgonów z powodu chorób układu krążenia w latach umieszczono w Tabeli Nr 1. Tabela Nr 1 Choroby układu krążenia zgony ogółem w województwie według klasyfikacji ICD-10 (wg WCZP w Łodzi). symbol wzrost/ Choroby układu krążenia ICD-10 spadek I00 - I02 Ostra choroba reumatyczna I05 - I09 Przewlekła choroba reumatyczna serca I10 Samoistne (pierwotne) nadciśnienie I11 - I15 Choroba nadciśnieniowa I20 Dusznica bolesna I21 - I23 Ostry zawał serca, ponowny zawał serca, niektóre powikłania występujące w czasie ostrego zawału serca I24 Inne ostre postacie choroby niedokrwiennej serca I25 Przewlekła choroba niedokrwienna serca I26 - I28 Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego I30 - I52 Inne choroby serca I60 - I69 Choroby naczyń mózgowych I70 - I79 Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych I80 - I89 Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej I95 - I99 Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia Drugą przyczyną zgonów są nowotwory. W 2001 roku zarejestrowano zgony z tej przyczyny, wśród których nowotwory złośliwe stanowiły 96,5% (6.644). W 2002 roku, w porównaniu z rokiem 2001, odsetek zgonów z powodu nowotworów ogółem wzrósł o 0,75% i wynosił 22,95%. Z ogólnej liczby przypadków zgonów było z powodu nowotworów złośliwych (96,6% zgonów z powodu wszystkich nowotworów). W ciągu wspomnianych dwóch lat najwięcej osób umarło z powodu nowotworów złośliwych narządów trawiennych (1.963 w 2001 roku; w 2002 roku wzrost o około 3,4%) oraz nowotworów złośliwych narządów oddechowych i klatki piersiowej (w roku 2001 zmarły z tej przyczyny osoby, w 2002 roku ). Więcej szczegółowych informacji zawiera Tabela Nr 2. Tabela Nr 2 Nowotwory złośliwe zgony ogółem w województwie wg klasyfikacji ICD-10 (wg WCZP w Łodzi). symbol Nowotwory złośliwe ICD-10 wzrost/ spadek C00 - C14 Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła C15 - C26 Nowotwory złośliwe narządów trawiennych C30 - C39 Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej C40 - C41 Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej C43 - C44 Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry C45 - C49 Nowotwory złośliwe międzybłonka i tkanek miękkich C50 Nowotwór złośliwy sutka C51 - C58 Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych

8 symbol wzrost/ Nowotwory złośliwe c.d ICD-10 spadek C60 - C68 Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych i układu moczowego C69 - C72 Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego C73 - C75 Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego C76 - C80 Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu C81 - C96 Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień Znaczącą pozycję wśród wszystkich zgonów w województwie zajmują również zgony z powodu chorób układu oddechowego. W 2002 roku z tej przyczyny zmarły osoby (4,60% ogólnej liczby zgonów w województwie) i było to o 204 osoby mniej niż w roku 2001 (1.374 przypadki 5,09% ogólnej liczby zgonów). Najwięcej osób zmarło z przyczyn zdiagnozowanych jako: zapalenie płuc, inna przewlekła zaporowa choroba płuc oraz inne ostre zakażenie dolnych dróg oddechowych, inne choroby górnych dróg oddechowych, przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych. Szczegółowe dane zawiera Tabela Nr 3. Tabela Nr 3 Choroby układu oddechowego zgony ogółem w województwie - wg klasyfikacji ICD-10 (wg WCZP w Łodzi). symbol wzrost/ Choroby układu oddechowego ICD-10 spadek J00 - J06 Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych J10 - J11 Grypa wywołana zidentyfikowanym wirusem, niezidentyfikowanym wirusem J12 - J18 Zapalenie płuc J20 - J42 Inne ostre zakażenie dolnych dróg oddechowych, inne choroby górnych dróg oddechowych, przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych J43 Rozedma płuc J44 Inna przewlekła zaporowa choroba płuc J45 Dychawica oskrzelowa J46 - J47 Stany astmatyczne, rozstrzenie oskrzeli J60 - J99 Choroby płuc wywołane czynnikami zewnętrznymi, inne choroby układu oddechowego Istotnym problemem były również choroby układu trawiennego. Z ich powodu zmarły w 2001 roku osoby (4,43% ogółu zgonów w województwie). W 2002 roku liczba zgonów z tej przyczyny zmalała do 1.282, co stanowiło 4,3% wszystkich zgonów. Najwięcej zgonów w tej grupie stanowiły zgony z powodu chorób wątroby. W 2001 roku było ich 555, w roku 2002 liczba ta zmniejszyła się do poziomu 475 (spadek o 14,4%). Istotną przyczynę zgonów stanowiły ponadto inne choroby jelit i choroby otrzewnej oraz schorzenia pęcherzyka żółciowego, przewodu żółciowego i trzustki. Więcej informacji w Tabeli Nr 4. 4

9 Tabela Nr 4 Choroby układu trawiennego zgony ogółem w województwie, - według klasyfikacji ICD-10 (wg WCZP w Łodzi). symbol ICD-10 Choroby układu trawiennego wzrost/spadek K00 - K14 Choroba jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk K20 - K31 Choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy K35 - K 52 Choroby wyrostka robaczkowego, przepukliny, niezakaźne zapalenia jelit K55 - K67 Inne choroby jelit i choroby otrzewnej K70 - K77 Choroby wątroby K80 - K87 Schorzenia pęcherzyka żółciowego, przewodu żółciowego i trzustki K90 - K93 Inne choroby układu pokarmowego W 2002 roku pozostałe przyczyny zgonów, (poza wyżej wymienionymi) stanowiły 21,32% ogólnej liczby zgonów a odsetek ten był niewiele wyższy niż w roku poprzednim. W tej grupie na uwagę zasługuje dość wysoka liczba osób zmarłych z powodu cukrzycy. W 2001 roku odnotowano 424 takie przypadki, w 2002 roku Dane w Tabeli Nr 5. Tabela Nr 5 Cukrzyca zgony ogółem w województwie, według klasyfikacji ICD-10 (wg WCZP w Łodzi). symbol Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu ICD-10 odżywienia i przemiany metabolicznej wzrost/spadek E10 Cukrzyca insulinozależna E11 Cukrzyca insulinoniezależna E12 - E14 Inne typy cukrzycy W Tabeli Nr 6 zaprezentowano sytuację w województwie w zakresie zgonów z powodu gruźlicy Tabela Nr 6 Gruźlica zgony ogółem w województwie, według klasyfikacji ICD 10 (wg WCZP w Łodzi). Symbol wg ICD-10 Gruźlica spadek/wzrost A15 Gruźlica układu oddechowego, bakteriologicznie i histopatologicznie potwierdzona A16 Gruźlica układu oddechowego nie potwierdzona bakteriologicznie i histopatologicznie A18 Gruźlica innych narządów A19 Gruźlica prosówkowa ogółem Warto zaznaczyć, iż ponad 70% ogólnej liczby zgonów w województwie łódzkim zarejestrowano wśród osób powyżej 60 roku życia. Wśród osób do 30 roku życia, we wszystkich grupach wiekowych przeważały zewnętrzne przyczyny zgonów. Najmniej zgonów odnotowano w grupie wiekowej 5-14 lat. 5

10 Tabela Nr 7 Współczynnik żywych urodzeń na 1000 osób, ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w latach (wg WUS w Łodzi). Współczynnik żywych urodzeń na 1000 osób w tym ogółem miasto wieś miasto Lp. Powiat ogółem w tym wieś Razem powiaty (województwo) 8,54 7,90 9,70 8,46 7,79 9,71 1 bełchatowski 9,27 8,86 9,95 8,62 8,31 9,17 2 kutnowski 8,25 7,69 9,03 7,34 6,86 8,03 3 łaski 9,03 8,46 9,38 8,71 6,84 9,84 4 łęczycki 9,28 8,86 9,46 9,01 7,68 9,55 5 łowicki 8,98 8,72 9,13 9,15 9,38 9,02 6 łódzki wschodni 8,83 8,94 8,78 8,12 8,39 7,99 7 opoczyński 10,76 11,16 10,57 10,45 10,14 10,60 8 pabianicki 7,75 7,63 8,14 7,20 7,08 7,58 9 pajęczański 9,52 11,80 8,75 9,33 7,56 9,91 10 piotrkowski 10,40 7,77 10,59 10,69 9,53 10,77 11 poddębicki 8,51 7,32 8,90 9,17 9,28 9,14 12 radomszczański 9,79 9,11 10,39 9,53 8,33 10,59 13 rawski 9,49 9,16 9,73 9,74 9,22 10,12 14 sieradzki 9,35 8,80 9,78 9,63 9,28 9,90 15 skierniewicki 11,33-11,33 9,27-9,27 16 tomaszowski 8,70 8,49 8,95 10,18 9,78 10,67 17 wieluński 9,66 8,38 10,24 9,28 7,78 9,97 18 wieruszowski 11,86 13,70 11,39 10,65 9,02 11,07 19 zduńskowolski 8,73 8,78 8,62 9,68 9,61 9,85 20 zgierski 8,27 7,99 9,09 8,32 7,85 9,66 21 brzeziński ,09 8,49 7,81 22 Miasto Łódź 7,10 7,10-6,96 6,96-23 Miasto Piotrków Trybunalski 8,59 8,59-9,73 9,73-24 Miasto Skierniewice 8,12 8,12-8,99 8,99-6

11 Tabela Nr 8 Współczynnik noworodków z niską masą urodzeniową poniżej 2500g, w tym poniżej 1000g na 1000 żywych urodzeń, ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach w latach (wg WUS w Łodzi). Współczynnik noworodków z niską masą urodzeniową na 1000 żywych urodzeń Lp. Powiat poniżej 2500 g. w tym poniżej 1000 g. poniżej 2500 g. w tym poniżej 1000 g. Razem powiaty (województwo) 69,70 3,77 70,49 5,37 1 bełchatowski 55,18 1,94 83,51 6,19 2 kutnowski 69,57 1,09 59,12 5,03 3 łaski 89,96 4,18 60,00 4,44 4 łęczycki 56,60-65,87 2,00 5 łowicki 53,11 2,59 40,26 1,30 6 łódzki wschodni 63,73 2,45 65,35 5,94 7 opoczyński 65,69 2,27 62, 65 3,55 8 pabianicki 78,07 4,28 76,39 8,10 9 pajęczański 48,78 1,88 64,08-10 piotrkowski 68,68 4,16 54,75 4,13 11 poddębicki 100,00-72,32 7,48 12 radomszczański 70,13 5,78 56,95 2,59 13 rawski 69,53 4,09 67,35 6,12 14 sieradzki 72,03 3,39 49,50 4,19 15 skierniewicki 54,42 2,27 47,35-16 tomaszowski 63,99 2,74 59,81 4,78 17 wieluński 48,16-37,84 2,70 18 wieruszowski 39,22 7,84 59,08-19 zduńskowolski 64,46 3,31 72,51 6,04 20 zgierski 69,82 2,25 60,99 6,02 21 brzeziński ,00 4,00 22 Miasto Łódź 83,44 6,29 96,64 8,08 23 Miasto Piotrków Trybunalski 57,39-83,65 7,60 24 Miasto Skierniewice 79,80 9,98 77,63 6,85 7

12 Tabela Nr 9 Współczynnik umieralności niemowląt na 1000 urodzeń żywych w latach (wg WUS w Łodzi). Współczynnik umieralności niemowląt na 1000 urodzeń żywych Lp. Powiat ogółem miasto w tym Razem powiaty (województwo) 6,92 6,97 6,83 8,04 8,48 7,38 1 bełchatowski 7,74 4,88 11,96 5,15 5,04 5,33 2 kutnowski 3,26 4,01 2,38 5,03-11,08 3 łaski 6,28-9,80 6,67-9,46 4 łęczycki 3,77-5,22 7,98 16,26 5,29 5 łowicki 5,18 7,27 4,02 5,19 6,94 4,15 6 łódzki wschodni 3,68 3,38 3,85 9,90-15,06 7 opoczyński 6,80 9,97 5,15 7,09 7,27 7,01 8 pabianicki 4,28 5,71-11,57 7,81 22,32 9 pajęczański 3,75-5,46 5,83 9,80 4,84 10 piotrkowski 5,20-5,48 7,23-7,70 11 poddębicki 15,79 12,35 16,72 7,48-10,03 12 radomszczański 11,55 13,28 10,22 5,18 8,42 2,92 13 rawski 6,13-10,31 8,16 10,26 6,78 14 sieradzki 7,63 6,16 8,66 6,71 3,97 8,72 15 skierniewicki 4,54-4,54 2,79-2,79 16 tomaszowski 5,48 8,46 1,99 10,37 10,51 10,20 17 wieluński 6,34 4,63 6,98 2,70 5,18 1,83 18 wieruszowski 9,80 16,95 7,65 2,19-2,66 19 zduńskowolski 8,26 7,11 10,93 7,55 4,40 14,49 20 zgierski 7,51 6,25 10,75 9,79 9,67 10,08 21 brzeziński ,00-6,94 22 Miasto Łódź 7,91 7,91-11,02 11,02-23 Miasto Piotrków Trybunalski 4,30 4,30-7,60 7,60-24 Miasto Skierniewice 9,98 9,98-9,13 9,13 - wieś ogółem miasto w tym wieś 8

13 Tabela Nr 10 Współczynnik zgonów na 10 tys. osób, ogółem w województwie i w poszczególnych powiatach, z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w latach (wg WUS w Łodzi). Lp. Powiat ogółem Współczynnik zgonów na 10 tys. osób w tym ogółem miasto wieś miasto Razem powiaty (województwo) 119,17 116,44 124,15 116,91 113,65 122,91 1 bełchatowski 86,96 56,62 137,07 81,41 57,81 122,74 2 kutnowski 118,98 107,83 134,51 118,52 107,42 134,16 3 łaski 113,88 75,72 137,68 104,16 86,38 114,89 4 łęczycki 122,78 106,68 129,37 125,71 114,20 130,36 5 łowicki 117,69 86,29 135,87 121,46 94,43 137,00 6 łódzki wschodni 116,70 104,19 123,70 118,86 100,45 127,99 7 opoczyński 102,74 74,16 116,73 101,88 80,00 112,91 8 pabianicki 115,17 113,00 122,08 121,24 126,49 105,19 9 pajęczański 110,96 74,18 123,41 106,38 74,11 116,82 10 piotrkowski 116,74 97,18 118,14 116,25 104,94 117,08 11 poddębicki 116,02 79,49 128,06 134,07 99,18 145,80 12 radomszczański 115,18 100,58 127,98 116,57 105,35 126,48 13 rawski 97,23 73,08 114,69 96,04 73,29 112,55 14 sieradzki 100,46 80,57 115,99 105,76 83,78 122,94 15 skierniewicki 127,45-127,45 126,22-126,22 16 tomaszowski 117,10 120,43 112,98 118,26 113,98 123,56 17 wieluński 109,05 76,47 124,05 102,00 75,34 114,06 18 wieruszowski 110,42 91,70 115,11 119,27 65,73 133,42 19 zduńskowolski 104,74 98,57 118,71 93,59 89,30 103,28 20 zgierski 122,12 120,28 127,50 115,27 114,41 117,77 21 brzeziński ,81 88,13 134,55 22 Miasto Łódź 138,41 138,41-132,48 132,48-23 Miasto Piotrków Trybunalski 103,00 103,00-97,83 97,83-24 Miasto Skierniewice 90,54 90,54-83,17 83,17 - w tym wieś 9

14 Tabela Nr 11 Współczynnik zgonów na 10 tys. osób ogółem w 2001 roku (wg WCZP w Łodzi). Współczynnik zgonów na 10 tys. osób ogółem w roku 2001 z tego w grupach wiekowych Lp. Powiat ogółem poniżej roku Razem powiaty (województwo) 117,35 6,83 14,48 1,95 1,79 4,25 8,07 10,04 13,29 25,65 40,89 63,25 91,55 132,38 179,31 266,21 385,98 951,58 1 bełchatowski 86,07 7,74 17,87 1,38 0,00 5,07 7,65 12,86 3,16 18,56 35,11 45,50 84,22 143,43 171,86 268,50 381, ,91 2 kutnowski 116,38 3,26 12,05 3,09 7,81 4,40 10,04 13,95 14,48 21,78 53,62 58,64 74,01 152,11 196,89 282,18 404,75 983,80 3 łaski 112,75 4,18 11,62 0,00 2,67 6,64 9,77 5,14 11,33 23,28 38,84 64,62 100,74 140,28 169,49 215,89 452,63 970,28 4 łęczycki 121,03 1,89 3,48 8,51 0,00 10,66 13,57 12,55 11,55 24,15 29,47 64,97 81,58 127,19 153,02 280,24 390,53 981,49 5 łowicki 114,44 5,18 11,40 3,74 3,26 4,19 8,84 4,84 15,17 30,96 29,15 62,19 81,13 109,09 176,94 268,40 318,18 981,34 6 łódzki wschodni 115,84 3,68 6,86 5,38 1,56 2,70 4,13 8,76 12,74 26,20 38,85 71,68 75,57 125,36 204,48 277,20 375, ,94 7 opoczyński 99,94 6,80 14,43 0,00 1,47 6,66 11,53 4,87 14,42 34,86 36,72 52,68 75,36 110,51 158,87 231,76 343,09 959,98 8 pabianicki 114,26 4,28 9,86 0,00 1,32 6,57 3,23 10,27 9,06 22,13 43,55 80,71 88,06 121,60 168,87 268,03 362,86 911,78 9 pajęczański 107,38 3,75 6,45 0,00 0,00 2,18 6,53 4,81 16,52 8,67 31,89 51,28 82,18 110,42 178,94 196,84 275,52 978,26 10 piotrkowski 115,99 5,20 13,62 4,83 1,50 5,22 7,86 7,29 15,16 27,89 56,95 57,66 91,50 106,83 189,94 246,34 403,62 901,18 11 poddębicki 113,78 15,79 36,61 0,00 0,00 2,83 2,82 18,29 13,69 29,22 33,11 57,20 92,50 91,65 133,14 225,38 340,67 927,22 12 radomszczański 113,00 11,55 25,19 0,00 2,33 3,05 8,12 7,38 16,06 26,97 35,52 64,11 100,46 130,73 143,50 313,35 378,71 905,60 13 rawski 90,24 6,13 10,99 0,00 7,38 0,00 11,37 5,23 16,35 27,29 32,14 57,66 58,55 94,83 132,89 260,95 311,71 829,17 14 sieradzki 99,19 7,63 13,08 2,30 2,06 3,72 18,95 9,61 7,18 21,02 33,21 31,82 83,21 81,86 163,43 201,76 343,75 959,97 15 skierniewicki 122,57 4,54 9,21 0,00 0,00 0,00 13,86 18,50 8,38 20,54 32,95 69,10 110,38 121,79 134,68 233,64 340,38 899,40 16 tomaszowski 115,03 5,48 9,66 1,35 0,00 5,86 10,59 8,29 15,60 20,96 45,38 71,79 110,63 139,28 136,27 257,91 431,15 985,83 17 wieluński 107,46 6,34 15,81 0,00 0,00 1,47 9,03 6,54 13,08 20,48 19,19 43,10 58,03 151,43 182,14 231,82 326,74 992,61 18 wieruszowski 104,14 9,80 20,32 0,00 0,00 0,00 0,00 9,24 7,16 18,75 28,28 53,95 56,68 88,84 159,95 180,94 328, ,50 19 zduńskowolski 104,02 8,26 14,38 2,35 0,00 5,00 1,76 3,84 15,57 35,42 29,09 62,79 95,18 133,25 201,80 243,56 398,32 967,65 20 zgierski 121,12 7,51 15,02 2,19 0,00 1,62 8,78 9,07 11,20 25,69 42,28 72,84 89,10 116,59 213,20 309,62 417, ,31 21 Miasto Łódź 137,03 7,91 16,69 1,79 2,49 4,06 5,69 12,96 15,94 31,03 47,79 68,27 102,45 153,48 196,12 278,11 399,81 915,33 22 Miasto Piotrków Tryb. 101,89 4,30 7,66 4,37 1,89 9,15 11,29 7,81 13,12 17,98 41,17 56,80 81,28 120,15 170,99 244,87 493, ,28 23 Miasto Skierniewice 87,30 9,98 22,69 3,58 0,00 4,52 14,09 11,45 9,66 8,67 31,25 66,01 70,44 115,26 143,81 383,95 419,08 893,57 10

15 Tabela Nr 12 Współczynnik zgonów na 10 tys. osób ogółem w 2002 roku (wg WCZP w Łodzi). Współczynnik zgonów na 10 tys. osób ogółem w 2002 roku z tego w grupach wiekowych Lp. Powiat ogółem poniżej roku Razem powiaty (województwo) 114,09 7,90 17,53 1,41 2,29 4,87 7,46 9,28 13,34 22,03 38,24 59,08 90,26 122,29 172,01 238,60 360,88 917,42 1 bełchatowski 79,99 5,15 9,44 0,00 0,00 4,26 1,93 7,54 7,69 17,53 19,19 55,63 95,04 106,58 189,41 240,33 349,34 918,08 2 kutnowski 115,75 5,03 10,99 1,64 0,00 1,13 10,97 9,41 10,29 15,73 48,50 54,83 96,12 141,89 199,92 280,51 342,04 978,24 3 łaski 102,80 6,67 16,26 3,12 2,69 0,00 7,38 10,64 8,86 28,42 39,03 61,77 87,62 85,28 94,79 203,99 338,29 939,51 4 łęczycki 124,27 7,98 18,57 0,00 2,59 10,72 7,06 10,92 6,02 19,99 28,50 75,08 87,60 106,57 183,56 232,89 406, ,29 5 łowicki 117,54 5,19 14,58 1,95 5,01 7,09 9,25 10,02 9,84 20,98 37,52 59,52 97,54 107,53 151,89 202,02 417,85 973,38 6 łódzki wschodni 118,38 9,90 21,05 0,00 4,64 7,91 8,35 17,51 14,64 33,69 39,63 54,88 86,47 141,54 198,75 280,37 427,35 999,40 7 opoczyński 97,56 5,91 17,59 1,86 0,00 1,33 7,64 15,43 20,46 21,93 25,81 38,67 60,44 131,27 122,93 170,70 314,23 956,34 8 pabianicki 119,74 10,42 18,45 0,00 0,00 4,40 5,39 7,89 11,70 26,05 38,30 60,50 101,65 117,29 146,88 247,61 380, ,74 9 pajęczański 96,95 5,83 16,94 5,49 0,00 6,56 11,43 9,93 11,15 11,65 41,66 35,59 50,06 73,64 102,45 204,24 324,85 847,11 10 piotrkowski 114,60 7,23 22,19 1,65 1,47 5,46 8,14 5,97 12,28 20,48 30,46 55,42 97,74 111,35 145,91 256,60 337,57 956,32 11 poddębicki 132,02 7,48 14,81 3,68 3,24 0,00 3,04 3,23 6,92 11,01 31,78 56,23 85,70 126,75 222,11 249,36 422, ,89 12 radomszczański 110,57 5,18 13,05 0,00 1,15 7,24 7,51 7,75 12,63 34,58 31,55 57,26 90,12 131,39 161,75 260,76 316,98 915,34 13 rawski 88,09 8,16 24,10 0,00 0,00 4,65 7,54 8,46 23,51 30,87 35,89 44,85 76,14 86,36 151,21 187,88 279,55 778,83 14 sieradzki 103,66 6,71 12,47 1,22 7,28 8,42 14,75 10,02 14,84 19,79 38,04 52,02 72,83 101,09 153,25 208,92 305,74 974,95 15 skierniewicki 121,57 2,79 10,03 0,00 0,00 12,55 17,31 11,38 30,04 16,79 48,09 66,42 79,70 87,26 158,44 224,08 340,85 854,67 16 tomaszowski 116,15 10,37 21,72 0,00 2,36 6,09 11,08 7,61 12,76 17,99 31,55 57,66 119,52 130,02 192,46 238,39 408,00 954,99 17 wieluński 98,36 2,70 4,75 0,00 1,65 3,04 11,19 6,95 9,80 22,06 32,04 47,67 79,85 114,06 133,54 196,65 347,29 817,51 18 wieruszowski 112,05 2,19 4,19 3,48 6,18 10,85 8,81 6,25 14,02 29,91 36,38 42,76 90,94 117,82 161,68 249,70 382,41 995,67 19 zduńskowolski 92,42 7,55 20,96 0,00 1,97 0,00 0,00 13,74 20,31 25,65 28,65 42,62 71,84 118,85 200,30 193,06 275,49 888,50 20 zgierski 113,39 9,79 21,25 2,29 0,99 6,60 7,36 9,17 15,00 24,63 46,02 68,26 94,49 133,55 160,62 272,62 344,51 930,18 21 Miasto Łódź 130,11 11,02 22,93 1,88 2,57 2,84 6,28 9,29 13,90 21,67 45,19 67,28 92,20 131,69 188,52 248,88 375,51 875,60 22 Miasto Piotrków Tryb. 96,11 7,60 15,99 0,00 1,96 6,31 4,29 9,14 9,40 24,36 42,20 60,66 75,72 122,69 142,44 223,20 157,86 907,86 23 Miasto Skierniewice 78,45 6,85 18,34 7,60 2,92 4,82 9,48 5,58 15,88 9,40 12,08 26,20 65,92 115,77 205,37 187,74 308,24 906,68 24 brzeziński 113,22 4,00 13,71 0,00 13,73 20,96 4,03 13,09 14,71 14,98 62,17 58,00 90,38 85,26 236,34 270,88 331,18 951,81 11

16 Tabela Nr 13 Współczynnik zgonów na 10 tys. osób ogółem w 2001 roku mężczyźni (wg WCZP w Łodzi ). Współczynnik zgonów na 10 tys. osób w rok 2001 z tego w grupach wiekowych Lp. Powiat ogółem poniżej roku Razem powiaty (województwo) 129,68 7,82 15,75 2,62 1,81 5,70 12,76 16,15 19,70 40,44 60,78 95,44 135,68 202,52 279,37 402,18 554, ,65 1 bełchatowski 94,18 5,59 10,59 2,70 0,00 4,95 11,25 25,19 6,38 25,27 47,69 61,45 123,76 232,69 267,41 440,34 469, ,89 2 kutnowski 133,36 2,08 11,64 2,98 10,13 6,51 17,38 17,20 17,37 35,21 78,72 93,52 106,15 249,90 328,80 438,72 618, ,35 3 łaski 122,14 4,08 7,77 0,00 0,00 12,82 18,93 9,79 16,51 39,98 52,01 106,28 134,15 232,36 280,84 290,58 652, ,63 4 łęczycki 135,61 0,00 0,00 11,07 0,00 20,90 26,64 24,24 22,66 31,53 48,37 111,73 119,31 153,58 264,85 432,69 484, ,98 5 łowicki 127,22 7,46 13,18 7,47 3,13 2,74 17,09 6,27 29,49 49,61 32,72 99,50 114,38 196,08 299,12 425,90 477, ,86 6 łódzki wschodni 124,35 4,84 8,98 6,91 0,00 5,30 8,13 11,66 18,75 51,83 57,96 107,89 106,75 198,45 250,40 404,98 514, ,86 7 opoczyński 109,80 8,81 19,74 0,00 0,00 10,31 10,91 9,23 19,62 57,33 53,17 73,91 117,89 156,04 228,19 342,90 547, ,24 8 pabianicki 129,47 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 6,40 18,32 10,45 39,81 57,83 129,95 146,28 198,48 285,03 411,31 585,28 995,43 9 pajęczański 118,06 3,55 6,50 0,00 0,00 4,32 12,71 9,14 15,02 10,28 50,09 68,19 110,38 160,38 297,83 275,07 459, ,00 10 piotrkowski 128,41 6,28 11,41 6,18 2,93 7,78 12,98 13,85 22,14 44,87 85,30 96,73 141,39 171,27 292,63 343,02 531, ,13 11 poddębicki 134,33 24,51 45,05 0,00 0,00 5,39 5,42 29,09 19,16 47,49 60,71 92,25 116,04 153,53 211,64 312,50 526, ,55 12 radomszczański 123,53 14,04 30,39 0,00 2,29 2,01 11,93 12,30 25,91 41,39 58,89 98,60 147,83 178,84 203,85 456,07 592, ,67 13 rawski 108,27 0,00 0,00 0,00 4,85 0,00 21,86 10,17 24,59 40,37 47,80 99,67 82,26 158,89 209,42 428,27 485, ,39 14 sieradzki 109,53 6,46 11,42 0,00 2,03 5,46 30,70 14,53 9,48 34,11 41,60 47,37 141,22 129,77 265,52 300,27 474, ,73 15 skierniewicki 140,72 4,39 8,87 0,00 0,00 0,00 19,89 28,69 7,96 23,31 60,48 103,81 182,61 235,13 204,82 338,39 605, ,00 16 tomaszowski 128,14 9,01 15,82 2,59 0,00 7,75 17,03 14,08 22,48 34,13 67,81 116,52 147,48 216,37 222,98 390,26 601, ,16 17 wieluński 114,12 9,88 21,98 0,00 0,00 2,87 14,71 12,63 25,29 21,39 18,23 51,27 84,00 230,96 280,79 304,47 556, ,09 18 wieruszowski 106,97 15,33 32,08 0,00 0,00 0,00 0,00 6,02 13,54 21,25 55,59 61,50 85,23 165,09 259,07 252,10 491, ,19 19 zduńskowolski 112,87 10,07 16,82 4,54 0,00 3,18 3,45 3,82 21,86 62,58 46,53 89,99 155,10 185,19 343,14 347,39 517, ,51 20 zgierski 134,50 8,45 18,45 2,13 0,00 3,15 14,32 12,93 18,48 42,83 55,26 110,66 125,37 168,81 304,80 455,63 586, ,77 21 Miasto Łódź 151,86 9,37 19,55 2,33 3,41 4,70 7,54 20,92 23,86 48,65 73,95 101,54 153,70 231,42 314,01 437,55 564, ,28 22 Miasto Piotrków Tryb. 113,21 8,82 14,93 8,47 0,00 14,95 19,41 15,42 11,43 24,53 78,31 92,41 127,70 159,34 225,52 348,08 679, ,60 23 Miasto Skierniewice 97,71 9,62 16,71 6,78 0,00 4,40 18,75 16,97 19,79 18,29 51,07 91,20 120,68 200,40 183,70 602,24 538,60 943,06 12

17 Tabela Nr 14 Współczynnik zgonów na 10 tys. osób ogółem w 2002 roku mężczyźni (wg WCZP w Łodzi ). Współczynnik zgonów na 10 tys. osób mężczyźni w 2002 roku z tego w grupach wiekowych Lp. Powiaty ogółem poniżej roku Razem powiaty (województwo) 126,73 8,97 19,85 1,65 2,52 6,66 11,81 15,49 20,68 33,74 59,82 90,15 136,45 184,83 268,04 363,24 531, ,28 1 bełchatowski 96,07 5,91 11,20 0,00 0,00 6,64 3,81 14,65 12,41 28,65 25,00 83,62 148,85 159,19 313,68 376,09 502, ,88 2 kutnowski 129,26 7,11 12,76 0,00 0,00 2,24 18,80 7,83 20,86 20,22 83,86 81,25 147,80 231,55 301,39 401,94 531, ,56 3 łaski 122,82 9,35 16,43 6,16 0,00 0,00 14,30 20,60 17,16 57,00 70,60 101,99 156,60 120,87 168,24 364,74 440, ,03 4 łęczycki 135,96 7,14 20,91 0,00 0,00 8,45 9,23 15,72 6,01 38,87 32,07 117,10 137,06 178,04 304,88 301,55 566, ,09 5 łowicki 133,83 5,45 18,78 3,91 3,22 11,11 14,94 16,44 19,41 37,75 63,05 88,05 130,99 149,41 271,74 325,39 634, ,24 6 łódzki wschodni 129,79 8,26 20,56 0,00 9,16 7,68 12,27 35,32 9,87 43,04 68,64 69,77 130,95 206,67 292,68 422,93 632, ,42 7 opoczyński 110,19 4,98 21,31 0,00 0,00 2,56 11,56 25,99 31,53 37,52 41,79 72,90 130,47 226,27 193,64 277,40 470, ,48 8 pabianicki 131,03 17,70 32,19 0,00 0,00 8,53 10,50 15,95 15,76 37,03 54,82 91,58 140,28 188,80 231,24 394,79 574, ,23 9 pajęczański 104,79 7,52 13,63 10,78 0,00 8,58 17,69 18,97 21,53 21,21 61,88 48,76 69,71 112,63 189,05 311,67 473,12 980,72 10 piotrkowski 127,50 7,75 27,52 3,16 2,90 10,75 13,42 11,37 20,52 34,25 43,10 98,44 148,91 194,22 244,92 396,27 467, ,60 11 poddębicki 130,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,82 6,11 13,16 20,72 41,72 65,32 118,06 189,75 360,55 321,05 535, ,89 12 radomszczański 121,46 6,68 18,90 0,00 0,00 6,11 12,49 10,78 19,61 56,45 55,58 77,21 126,17 190,48 226,47 366,74 458, ,34 13 rawski 110,48 4,35 23,96 0,00 0,00 4,47 14,33 16,04 38,73 42,02 64,52 61,79 124,15 127,62 277,47 365,59 452, ,56 14 sieradzki 117,92 11,40 21,15 0,00 10,21 7,37 28,36 13,12 26,55 33,99 52,41 78,14 102,54 165,09 237,58 272,27 474, ,66 15 skierniewicki 138,69 5,46 9,86 0,00 0,00 24,21 32,38 14,79 48,43 32,05 81,97 100,47 122,15 162,30 233,16 346,06 551,18 976,56 16 tomaszowski 135,42 10,72 22,84 0,00 4,63 10,09 19,75 10,54 19,95 21,87 50,56 96,04 192,52 180,31 269,78 413,79 651, ,40 17 wieluński 113,36 4,94 9,02 0,00 0,00 2,93 15,63 13,55 19,21 27,21 48,73 73,46 108,78 190,80 219,18 319,73 574, ,53 18 wieruszowski 119,69 4,37 8,39 6,77 0,00 5,23 11,22 12,20 20,31 49,23 57,69 58,62 138,12 167,71 228,14 435,41 543, ,59 19 zduńskowolski 102,44 5,73 17,65 0,00 3,84 0,00 0,00 19,73 35,48 38,04 49,68 63,77 121,95 203,45 314,83 233,14 405,41 980,72 20 zgierski 130,11 9,00 19,15 0,00 0,00 12,90 12,95 16,53 24,14 30,63 77,34 106,14 146,72 193,58 232,20 440,98 447, ,03 21 Miasto Łódź 141,61 12,68 25,88 3,05 3,53 4,07 7,64 16,20 19,71 32,34 69,06 102,54 139,40 192,97 292,24 376,22 553, ,48 22 Miasto Piotrków Tryb. 110,04 10,20 21,13 0,00 3,88 9,37 8,29 14,80 14,93 40,37 68,08 107,85 126,46 174,84 258,62 340,51 631,58 938,04 23 Miasto Skierniewice 85,22 4,55 8,36 7,08 0,00 4,71 9,47 11,08 24,52 13,43 25,18 50,74 103,77 177,97 299,40 286,83 424, ,51 24 brzeziński 124,09 0,00 0,00 0,00 17,70 32,23 8,08 17,30 9,59 29,04 103,18 92,10 145,85 132,80 381,43 346,02 462, ,03 13

18 Tabela Nr 15 Współczynnik zgonów na 10 tys. osób ogółem w 2001 roku kobiety (wg WCZP w Łodzi ). Współczynnik zgonów na 10 tys. Osób - kobiety w 2001 roku z tego w grupach wiekowych Lp. Powiat ogółem poniżej roku Razem powiaty (województwo) 106,04 5,77 13,13 1,24 1,77 2,73 3,21 3,71 6,69 10,69 21,34 32,40 51,33 72,60 101,37 170,97 283,42 870,03 1 bełchatowski 78,25 10,08 25,33 0,00 0,00 5,19 3,91 0,00 0,00 12,56 22,66 28,89 41,09 64,90 87,67 144,03 322,58 920,38 2 kutnowski 100,44 4,55 12,48 3,19 5,35 2,23 2,29 10,49 11,58 8,21 27,03 25,10 43,92 64,19 89,35 163,16 264,74 879,07 3 łaski 100,72 4,29 15,44 0,00 5,47 0,00 0,00 0,00 5,84 5,93 24,95 19,86 69,00 60,02 75,89 159,33 322,02 927,08 4 łęczycki 107,11 4,13 7,38 5,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,45 9,36 14,94 46,01 104,17 63,94 159,13 323,67 879,86 5 łowicki 102,20 2,70 9,49 0,00 3,39 5,72 0,00 3,33 0,00 11,24 25,35 23,98 48,14 29,79 74,07 145,59 215,15 906,18 6 łódzki wschodni 107,80 2,48 4,66 3,73 3,26 0,00 0,00 5,85 6,50 0,00 19,53 34,84 45,47 62,47 165,84 184,77 287,00 989,57 7 opoczyński 90,16 4,66 8,62 0,00 3,00 2,76 12,22 0,00 8,67 8,43 17,90 28,85 33,31 70,88 104,77 154,89 212,00 847,83 8 pabianicki 100,69 8,05 20,15 0,00 2,74 4,52 0,00 2,27 7,70 5,11 30,16 35,45 36,96 60,36 79,93 167,82 235,74 871,66 9 pajęczański 96,73 3,98 6,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,35 6,61 10,63 32,49 52,42 66,45 77,22 136,61 151,40 850,40 10 piotrkowski 103,91 4,14 15,92 3,36 0,00 2,62 2,64 0,00 7,21 7,64 25,35 13,01 42,05 49,31 109,79 176,47 320,51 797,66 11 poddębicki 93,62 5,68 27,91 0,00 0,00 0,00 0,00 6,41 7,37 7,91 0,00 19,72 70,42 36,50 69,08 157,21 207,02 741,94 12 radomszczański 102,86 8,76 19,61 0,00 2,38 4,12 4,15 2,17 5,20 10,87 9,40 27,98 54,96 87,96 92,50 204,41 235,74 853,50 13 rawski 72,46 13,10 22,54 0,00 9,98 0,00 0,00 0,00 6,98 12,79 15,36 10,63 35,01 36,30 69,44 132,01 183,41 694,85 14 sieradzki 89,24 8,91 14,79 4,68 2,10 1,91 6,23 4,39 4,84 7,20 24,30 15,66 27,87 38,84 80,25 124,64 253,21 860,05 15 skierniewicki 104,79 4,69 9,59 0,00 0,00 0,00 7,25 7,64 8,84 17,44 0,00 25,86 35,87 23,89 73,53 149,67 169,64 816,33 16 tomaszowski 102,78 1,86 3,28 0,00 0,00 3,93 3,92 2,14 8,13 7,84 22,44 28,03 76,16 70,35 69,42 166,04 323,94 909,09 17 wieluński 101,06 2,60 9,29 0,00 0,00 0,00 3,08 0,00 0,00 19,48 20,27 34,35 54,41 79,28 97,99 177,39 183,49 877,08 18 wieruszowski 101,39 4,02 8,24 0,00 0,00 0,00 0,00 12,60 0,00 15,95 0,00 45,90 28,27 20,99 76,42 127,12 220,82 979,57 19 zduńskowolski 95,62 6,51 11,81 0,00 0,00 6,99 0,00 3,85 9,05 8,77 11,09 36,39 40,77 86,47 90,26 166,26 319,67 942,79 20 zgierski 108,79 6,43 11,33 2,26 0,00 0,00 3,20 5,05 3,77 8,03 29,97 36,93 56,71 70,67 140,08 202,35 312,98 930,81 21 Miasto Łódź 124,49 6,34 13,59 1,22 1,53 3,38 3,81 5,08 8,20 14,59 24,92 39,66 59,13 90,68 112,60 178,90 311,24 848,94 22 Miasto Piotrków Tryb. 91,63 0,00 0,00 0,00 3,79 3,11 2,88 0,00 14,75 11,72 8,88 25,44 40,38 87,36 127,75 169,49 377,24 950,70 23 Miasto Skierniewice 77,65 10,36 29,79 0,00 0,00 4,64 9,41 5,80 0,00 0,00 12,90 43,95 24,88 42,70 111,52 232,78 338,57 870,29 14

19 Tabela Nr 16 Współczynnik zgonów na 10 tys. osób ogółem w 2002 roku kobiety (wg WCZP w Łodzi ). Współczynnik zgonów na 10 tys. osób - kobiety w 2002 roku z tego w grupach wiekowych Lp. Powiat ogółem poniżej roku Razem powiaty (województwo) 102,56 6,77 15,09 1,16 2,04 2,99 2,96 2,85 5,80 10,23 17,11 29,27 48,30 68,74 96,88 150,10 256,39 827,78 1 bełchatowski 64,41 4,33 7,65 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 3,05 7,64 13,40 26,08 35,62 57,96 78,43 135,21 246,78 753,92 2 kutnowski 103,20 2,68 9,09 3,42 0,00 0,00 2,53 11,07 0,00 11,33 12,02 29,49 48,49 63,37 115,71 188,05 214,54 895,70 3 łaski 83,79 4,24 16,09 0,00 5,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,38 20,12 21,46 54,95 34,51 83,52 264,55 791,33 4 łęczycki 113,12 9,05 15,90 0,00 5,32 13,06 4,81 5,70 6,04 0,00 24,65 30,09 41,17 40,90 88,62 179,03 295,50 901,42 5 łowicki 102,16 4,96 10,08 0,00 6,93 2,89 3,18 3,39 0,00 3,86 10,14 30,18 65,68 69,74 50,89 102,80 282,15 853,23 6 łódzki wschodni 107,75 11,41 21,55 0,00 0,00 8,16 4,27 0,00 19,31 24,22 12,18 39,65 42,83 85,71 121,05 171,80 298,21 925,76 7 opoczyński 85,11 6,76 13,62 3,82 0,00 0,00 3,24 3,63 8,51 4,26 7,41 0,00 48,39 48,99 66,37 93,27 215,97 830,75 8 pabianicki 109,74 2,43 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,72 15,86 23,10 31,87 67,96 59,49 82,97 140,54 268,92 937,96 9 pajęczański 89,23 4,02 20,20 0,00 0,00 4,46 4,73 0,00 0,00 0,00 17,24 21,24 28,89 37,40 32,26 119,47 222,55 776,40 10 piotrkowski 102,15 6,64 16,57 0,00 0,00 0,00 2,74 0,00 3,60 4,08 16,72 6,57 44,64 36,15 69,32 154,04 256,95 861,02 11 poddębicki 133,92 14,63 30,06 7,56 6,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,42 46,14 54,16 72,93 106,38 195,73 336, ,89 12 radomszczański 100,13 3,57 6,77 0,00 2,34 8,42 2,21 4,55 5,22 11,04 4,93 35,84 55,73 77,52 106,56 178,57 224,23 800,08 13 rawski 66,14 11,54 24,23 0,00 0,00 4,85 0,00 0,00 7,00 19,07 5,30 26,19 28,18 49,22 46,17 50,04 152,80 658,58 14 sieradzki 90,00 1,73 3,22 2,47 4,24 9,51 0,00 6,81 2,54 5,05 22,95 24,49 44,39 43,93 84,51 159,25 188,68 829,70 15 skierniewicki 104,79 0,00 10,19 0,00 0,00 0,00 0,00 7,78 9,17 0,00 8,07 24,65 34,60 21,79 92,06 129,51 200,87 787,78 16 tomaszowski 98,23 9,98 20,55 0,00 0,00 2,04 2,06 4,49 5,23 14,01 12,92 19,49 52,01 84,59 130,96 119,64 251,99 851,20 17 wieluński 84,07 0,00 0,00 0,00 3,41 3,15 6,55 0,00 0,00 16,58 14,03 20,33 51,49 45,27 62,50 103,25 199,49 698,37 18 wieruszowski 104,57 0,00 0,00 0,00 12,93 16,91 6,16 0,00 7,27 7,98 13,66 25,51 42,52 73,87 102,16 115,42 275,72 907,47 19 zduńskowolski 83,03 9,58 24,39 0,00 0,00 0,00 0,00 7,81 4,59 13,72 7,64 21,98 26,59 47,07 107,45 162,91 190,48 839,63 20 zgierski 98,11 10,59 23,51 4,72 2,04 0,00 1,65 1,68 5,68 18,57 16,08 32,72 49,18 80,85 102,71 146,91 280,23 807,79 21 Miasto Łódź 120,42 9,22 19,80 0,64 1,57 1,55 4,93 2,37 8,03 11,48 24,30 37,08 52,80 81,92 114,22 168,67 278,92 804,66 22 Miasto Piotrków Tryb. 83,49 5,04 10,75 0,00 0,00 3,18 0,00 3,14 3,79 8,16 19,15 20,43 32,40 78,38 51,76 137,33 238,24 893,99 23 Miasto Skierniewice 72,14 9,17 30,46 8,21 6,06 4,93 9,49 0,00 6,59 5,88 0,00 4,15 33,13 60,38 131,58 114,94 228,92 857,81 24 brzeziński 102,88 7,69 26,92 0,00 9,48 8,73 0,00 8,81 20,06 0,00 18,37 23,38 35,84 44,99 119,84 213,05 242,91 910,75 15

20 Tabela Nr 17 Współczynnik umieralności na 1000 osób z powodu wszystkich zgonów w 2001 (wg WCZP w Łodzi ). Współczynnik umieralności na 1000 osób z powodu wszystkich zgonów /1 w 2001 roku z tego w grupach wiekowych Lp. Powiaty ogółem poniżej roku Razem powiaty (województwo) 11,74 0,68 1,45 0,20 0,18 0,43 0,81 1,00 1,33 2,57 4,09 6,33 9,16 13,24 17,93 26,62 38,60 95,16 1 bełchatowski 8,61 0,77 1,79 0,14 0,00 0,51 0,77 1,29 0,32 1,86 3,51 4,55 8,42 14,34 17,19 26,85 38,17 101,39 2 kutnowski 11,64 0,33 1,21 0,31 0,78 0,44 1,00 1,40 1,45 2,18 5,36 5,86 7,40 15,21 19,69 28,22 40,48 98,38 3 łaski 11,28 0,42 1,16 0,00 0,27 0,66 0,98 0,51 1,13 2,33 3,88 6,46 10,07 14,03 16,95 21,59 45,26 97,03 4 łęczycki 12,10 0,19 0,35 0,85 0,00 1,07 1,36 1,26 1,16 2,42 2,95 6,50 8,16 12,72 15,30 28,02 39,05 98,15 5 łowicki 11,44 0,52 1,14 0,37 0,33 0,42 0,88 0,48 1,52 3,10 2,92 6,22 8,11 10,91 17,69 26,84 31,82 98,13 6 łódzki wschodni 11,58 0,37 0,69 0,54 0,16 0,27 0,41 0,88 1,27 2,62 3,89 7,17 7,56 12,54 20,45 27,72 37,56 106,99 7 opoczyński 9,99 0,68 1,44 0,00 0,15 0,67 1,15 0,49 1,44 3,49 3,67 5,27 7,54 11,05 15,89 23,18 34,31 96,00 8 pabianicki 11,43 0,43 0,99 0,00 0,13 0,66 0,32 1,03 0,91 2,21 4,36 8,07 8,81 12,16 16,89 26,80 36,29 91,18 9 pajęczański 10,74 0,38 0,65 0,00 0,00 0,22 0,65 0,48 1,65 0,87 3,19 5,13 8,22 11,04 17,89 19,68 27,55 97,83 10 piotrkowski 11,60 0,52 1,36 0,48 0,15 0,52 0,79 0,73 1,52 2,79 5,70 5,77 9,15 10,68 18,99 24,63 40,36 90,12 11 poddębicki 11,38 1,58 3,66 0,00 0,00 0,28 0,28 1,83 1,37 2,92 3,31 5,72 9,25 9,17 13,31 22,54 34,07 92,72 12 radomszczański 11,30 1,16 2,52 0,00 0,23 0,31 0,81 0,74 1,61 2,70 3,55 6,41 10,05 13,07 14,35 31,34 37,87 90,56 13 rawski 9,02 0,61 1,10 0,00 0,74 0,00 1,14 0,52 1,64 2,73 3,21 5,77 5,86 9,48 13,29 26,10 31,17 82,92 14 sieradzki 9,92 0,76 1,31 0,23 0,21 0,37 1,90 0,96 0,72 2,10 3,32 3,18 8,32 8,19 16,34 20,18 34,38 96,00 15 skierniewicki 12,26 0,45 0,92 0,00 0,00 0,00 1,39 1,85 0,84 2,05 3,30 6,91 11,04 12,18 13,47 23,36 34,04 89,94 16 tomaszowski 11,50 0,55 0,97 0,14 0,00 0,59 1,06 0,83 1,56 2,10 4,54 7,18 11,06 13,93 13,63 25,79 43,12 98,58 17 wieluński 10,75 0,63 1,58 0,00 0,00 0,15 0,90 0,65 1,31 2,05 1,92 4,31 5,80 15,14 18,21 23,18 32,67 99,26 18 wieruszowski 10,41 0,98 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 0,72 1,88 2,83 5,40 5,67 8,88 16,00 18,09 32,87 105,85 19 zduńskowolski 10,40 0,83 1,44 0,24 0,00 0,50 0,18 0,38 1,56 3,54 2,91 6,28 9,52 13,33 20,18 24,36 39,83 96,77 20 zgierski 12,11 0,75 1,50 0,22 0,00 0,16 0,88 0,91 1,12 2,57 4,23 7,28 8,91 11,66 21,32 30,96 41,78 105,13 21 Miasto Łódź 13,70 0,79 1,67 0,18 0,25 0,41 0,57 1,30 1,59 3,10 4,78 6,83 10,25 15,35 19,61 27,81 39,98 91,53 22 Miasto Piotrków Tryb. 10,19 0,43 0,77 0,44 0,19 0,92 1,13 0,78 1,31 1,80 4,12 5,68 8,13 12,02 17,10 24,49 49,39 103,43 23 Miasto Skierniewice 8,73 1,00 2,27 0,36 0,00 0,45 1,41 1,15 0,97 0,87 3,13 6,60 7,04 11,53 14,38 38,40 41,91 89,36 16

21 Tabela Nr 18 Współczynnik umieralności na 1000 osób z powodu wszystkich zgonów w 2002 (wg WCZP w Łodzi ). Współczynnik umieralności na 1000 osób z powodu wszystkich zgonów Lp. Powiat ogółem Poniżej roku rok 2002 z tego w grupach wiekowych Razem powiaty (województwo) 11,41 7,90 1,75 0,14 0,23 0,49 0,75 0,93 1,33 2,20 3,82 5,91 9,03 12,23 17,20 23,86 36,09 91,74 1 bełchatowski 8,00 5,15 0,94 0,00 0,00 0,43 0,19 0,75 0,77 1,75 1,92 5,56 9,50 10,66 18,94 24,03 34,93 91,81 2 kutnowski 11,58 5,03 1,10 0,16 0,00 0,11 1,10 0,94 1,03 1,57 4,85 5,48 9,61 14,19 19,99 28,05 34,20 97,82 3 łaski 10,28 6,67 1,63 0,31 0,27 0,00 0,74 1,06 0,89 2,84 3,90 6,18 8,76 8,53 9,48 20,40 33,83 93,95 4 łęczycki 12,43 7,98 1,86 0,00 0,26 1,07 0,71 1,09 0,60 2,00 2,85 7,51 8,76 10,66 18,36 23,29 40,70 100,03 5 łowicki 11,75 5,19 1,46 0,20 0,50 0,71 0,93 1,00 0,98 2,10 3,75 5,95 9,75 10,75 15,19 20,20 41,79 97,34 6 łódzki wschodni 11,84 9,90 2,11 0,00 0,46 0,79 0,84 1,75 1,46 3,37 3,96 5,49 8,65 14,15 19,88 28,04 42,74 99,94 7 opoczyński 9,76 5,91 1,76 0,19 0,00 0,13 0,76 1,54 2,05 2,19 2,58 3,87 6,04 13,13 12,29 17,07 31,42 95,63 8 pabianicki 11,97 10,42 1,85 0,00 0,00 0,44 0,54 0,79 1,17 2,61 3,83 6,05 10,17 11,73 14,69 24,76 38,08 100,17 9 pajęczański 9,70 5,83 1,69 0,55 0,00 0,66 1,14 0,99 1,12 1,17 4,17 3,56 5,01 7,36 10,25 20,42 32,49 84,71 10 piotrkowski 11,46 7,23 2,22 0,17 0,15 0,55 0,81 0,60 1,23 2,05 3,05 5,54 9,77 11,14 14,59 25,66 33,76 95,63 11 poddębicki 13,20 7,48 1,48 0,37 0,32 0,00 0,30 0,32 0,69 1,10 3,18 5,62 8,57 12,68 22,21 24,94 42,21 105,79 12 radomszczański 11,06 5,18 1,31 0,00 0,12 0,72 0,75 0,78 1,26 3,46 3,16 5,73 9,01 13,14 16,18 26,08 31,70 91,53 13 rawski 8,81 8,16 2,41 0,00 0,00 0,47 0,75 0,85 2,35 3,09 3,59 4,49 7,61 8,64 15,12 18,79 27,96 77,88 14 sieradzki 10,37 6,71 1,25 0,12 0,73 0,84 1,48 1,00 1,48 1,98 3,80 5,20 7,28 10,11 15,33 20,89 30,57 97,50 15 skierniewicki 12,16 2,79 1,00 0,00 0,00 1,26 1,73 1,14 3,00 1,68 4,81 6,64 7,97 8,73 15,84 22,41 34,09 85,47 16 tomaszowski 11,62 10,37 2,17 0,00 0,24 0,61 1,11 0,76 1,28 1,80 3,16 5,77 11,95 13,00 19,25 23,84 40,80 95,50 17 wieluński 9,84 2,70 0,48 0,00 0,17 0,30 1,12 0,70 0,98 2,21 3,20 4,77 7,99 11,41 13,35 19,67 34,73 81,75 18 wieruszowski 11,21 2,19 0,42 0,35 0,62 1,09 0,88 0,63 1,40 2,99 3,64 4,28 9,09 11,78 16,17 24,97 38,24 99,57 19 zduńskowolski 9,24 7,55 2,10 0,00 0,20 0,00 0,00 1,37 2,03 2,57 2,87 4,26 7,18 11,89 20,03 19,31 27,55 88,85 20 zgierski 11,34 9,79 2,13 0,23 0,10 0,66 0,74 0,92 1,50 2,46 4,60 6,83 9,45 13,36 16,06 27,26 34,45 93,02 21 Miasto Łódź 13,01 11,02 2,29 0,19 0,26 0,28 0,63 0,93 1,39 2,17 4,52 6,73 9,22 13,17 18,85 24,89 37,55 87,56 22 Miasto Piotrków Tryb. 9,61 7,60 1,60 0,00 0,20 0,63 0,43 0,91 0,94 2,44 4,22 6,07 7,57 12,27 14,24 22,32 15,79 90,79 23 Miasto Skierniewice 7,85 6,85 1,83 0,76 0,29 0,48 0,95 0,56 1,59 0,94 1,21 2,62 6,59 11,58 20,54 18,77 30,82 90,67 24 brzeziński 11,32 4,00 1,37 0,00 1,37 2,10 0,40 1,31 1,47 1,50 6,22 5,80 9,04 8,53 23,63 27,09 33,12 95,18 17

22 Tabela Nr 19 Współczynnik umieralności na 1000 osób z powodu wszystkich zgonów w 2001 mężczyźni (wg WCZP w Łodzi ). Współczynnik umieralności na 1000 osób z powodu wszystkich zgonów - mężczyźni w 2001 roku z tego w grupach wiekowych Lp. Powiaty ogółem Poniżej roku Razem powiaty (województwo) 12,97 0,78 1,58 0,26 0,18 0,57 1,28 1,62 1,97 4,04 6,08 9,54 13,57 20,25 27,94 40,22 55,47 111,87 1 bełchatowski 9,42 0,56 1,06 0,27 0,00 0,50 1,13 2,52 0,64 2,53 4,77 6,15 12,38 23,27 26,74 44,03 46,93 120,19 2 kutnowski 13,34 0,21 1,16 0,30 1,01 0,65 1,74 1,72 1,74 3,52 7,87 9,35 10,62 24,99 32,88 43,87 61,85 122,24 3 łaski 12,21 0,41 0,78 0,00 0,00 1,28 1,89 0,98 1,65 4,00 5,20 10,63 13,42 23,24 28,08 29,06 65,25 105,26 4 łęczycki 13,56 0,00 0,00 1,11 0,00 2,09 2,66 2,42 2,27 3,15 4,84 11,17 11,93 15,36 26,49 43,27 48,48 117,70 5 łowicki 12,72 0,75 1,32 0,75 0,31 0,27 1,71 0,63 2,95 4,96 3,27 9,95 11,44 19,61 29,91 42,59 47,76 113,19 6 łódzki wschodni 12,44 0,48 0,90 0,69 0,00 0,53 0,81 1,17 1,88 5,18 5,80 10,79 10,68 19,85 25,04 40,50 51,48 122,49 7 opoczyński 10,98 0,88 1,97 0,00 0,00 1,03 1,09 0,92 1,96 5,73 5,32 7,39 11,79 15,60 22,82 34,29 54,71 117,52 8 pabianicki 12,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,64 1,83 1,05 3,98 5,78 13,00 14,63 19,85 28,50 41,13 58,53 99,54 9 pajęczański 11,81 0,36 0,65 0,00 0,00 0,43 1,27 0,91 1,50 1,03 5,01 6,82 11,04 16,04 29,78 27,51 45,91 120,80 10 piotrkowski 12,84 0,63 1,14 0,62 0,29 0,78 1,30 1,39 2,21 4,49 8,53 9,67 14,14 17,13 29,26 34,30 53,12 109,71 11 poddębicki 13,43 2,45 4,51 0,00 0,00 0,54 0,54 2,91 1,92 4,75 6,07 9,23 11,60 15,35 21,16 31,25 52,70 127,26 12 radomszczański 12,35 1,40 3,04 0,00 0,23 0,20 1,19 1,23 2,59 4,14 5,89 9,86 14,78 17,88 20,39 45,61 59,24 101,17 13 rawski 10,83 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 2,19 1,02 2,46 4,04 4,78 9,97 8,23 15,89 20,94 42,83 48,58 109,34 14 sieradzki 10,95 0,65 1,14 0,00 0,20 0,55 3,07 1,45 0,95 3,41 4,16 4,74 14,12 12,98 26,55 30,03 47,44 114,47 15 skierniewicki 14,07 0,44 0,89 0,00 0,00 0,00 1,99 2,87 0,80 2,33 6,05 10,38 18,26 23,51 20,48 33,84 60,53 105,00 16 tomaszowski 12,81 0,90 1,58 0,26 0,00 0,78 1,70 1,41 2,25 3,41 6,78 11,65 14,75 21,64 22,30 39,03 60,12 113,62 17 wieluński 11,41 0,99 2,20 0,00 0,00 0,29 1,47 1,26 2,53 2,14 1,82 5,13 8,40 23,10 28,08 30,45 55,69 122,91 18 wieruszowski 10,70 1,53 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 1,35 2,13 5,56 6,15 8,52 16,51 25,91 25,21 49,13 121,32 19 zduńskowolski 11,29 1,01 1,68 0,45 0,00 0,32 0,35 0,38 2,19 6,26 4,65 9,00 15,51 18,52 34,31 34,74 51,80 101,35 20 zgierski 13,45 0,85 1,85 0,21 0,00 0,32 1,43 1,29 1,85 4,28 5,53 11,07 12,54 16,88 30,48 45,56 58,63 129,68 21 Miasto Łódź 15,19 0,94 1,96 0,23 0,34 0,47 0,75 2,09 2,39 4,87 7,40 10,15 15,37 23,14 31,40 43,76 56,47 106,13 22 Miasto Piotrków Tryb. 11,32 0,88 1,49 0,85 0,00 1,50 1,94 1,54 1,14 2,45 7,83 9,24 12,77 15,93 22,55 34,81 67,98 120,96 23 Miasto Skierniewice 9,77 0,96 1,67 0,68 0,00 0,44 1,88 1,70 1,98 1,83 5,11 9,12 12,07 20,04 18,37 60,22 53,86 94,31 18

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 CZĘŚĆ II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%)

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) i zgodnie ze stanem w dniu 31 XII wyniosła 973,7 tys. Liczba mieszkań w miastach wzrosła o 0,5% w stosunku do

Bardziej szczegółowo

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków,

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, z czego 75,1% stanowiły budynki mieszkalne. Spośród 4,6 tys. budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 96,6% (4,4 tys.)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI Łódź grudzień 2014 WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI UL. ROOSEVELTA

Bardziej szczegółowo

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie (

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie ( 22/06/2011 Podstawowe dane demograficzne Współczynnik feminizacji Współczynnik dzietności kobiet Struktura populacji Struktura populacji prognozy Współczynnik urodzeń żywych Współczynnik zgonów Przyrost

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2014-2015 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5

Bardziej szczegółowo

DANE ZA ROK 2016 ISSN

DANE ZA ROK 2016 ISSN ISSN 1896-6195 DANE ZA ROK 2016 Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii I Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 http://wrn.kopernik.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013 Załącznik nr 1 WYKAZ NIEULECZALNYCH, POSTĘPUJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH ŻYCIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH INIENOWOTWOROWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

DANE ZA ROK 2015 ISSN

DANE ZA ROK 2015 ISSN ISSN 1896-6195 W DANE ZA ROK 2015 Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii I Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 http://wrn.kopernik.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim. Opracowanie: Stanowisko ds. adopcji i systemu pieczy zastępczej

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim. Opracowanie: Stanowisko ds. adopcji i systemu pieczy zastępczej Informacja na temat stanu pieczy j w województwie łódzkim Opracowanie: Stanowisko ds. adopcji i systemu pieczy j Łódź, 2015 Wstęp Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr XI/ 137/03 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26. 06. 03 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego SPIS TREŚĆI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE EFEKTÓW PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

PODSUMOWANIE EFEKTÓW PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego PODSUMOWANIE EFEKTÓW PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Łódź, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie Ośrodek Statystyki i Analiz Ochrony Zdrowia Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Jadwiga Jagiełło-Kotwica

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Zestawienie zbiorcze średnich wyników maturalnych powiatami, maj 2015 Województwo łódzkie Powiat Egzamin pisemny Przedmiot matura w nowej formule bełchatowski Biologia

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Informacja sygnalna BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 http://www.stat.gov.pl/lodz/ e-mail: SekretariatUSLDZ@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Struktura ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 i 2020 r

Struktura ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 i 2020 r Struktura ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 i 2020 r Na wykresach 1-7 znajdują się udziały poszczególnych kategorii ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 r. Z wykresu 1 wynika,

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2012 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2012 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA STANU ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r.

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

Część I Charakterystyka Województwa

Część I Charakterystyka Województwa Część I Charakterystyka Województwa 1. Diagnoza stanu zdrowia populacji województwa Województwo Kujawsko Pomorskie zajmuje środkowopółnocną część Polski i graniczy z województwami pomorskim, warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim. Opracowanie: Wydział ds. rodziny i pieczy zastępczej

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim. Opracowanie: Wydział ds. rodziny i pieczy zastępczej Informacja na temat stanu pieczy j w województwie łódzkim Opracowanie: Wydział ds. rodziny i pieczy j Łódź, 2017 Spis treści Wstęp... 3 I. Koordynator rodzinnej pieczy j... 4 II. Organizator rodzinnej

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim Informacja na temat stanu pieczy j w województwie łódzkim Opracowanie: Wydział ds. rodziny i pieczy j Łódź, 2019 Spis treści Wstęp... 3 I. Koordynator rodzinnej pieczy j... 4 II. Organizator rodzinnej

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Kraków 212 Zlecenie wykonane dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zgodnie z umową nr PS.812.2.212 2 Spis treści Spis wykresów...4 Spis tabel...9

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA STANU ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim. Opracowanie: Wydział ds. rodziny i pieczy zastępczej

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim. Opracowanie: Wydział ds. rodziny i pieczy zastępczej Informacja na temat stanu pieczy j w województwie łódzkim Opracowanie: Wydział ds. rodziny i pieczy j Łódź, 2018 Spis treści Wstęp... 3 I. Koordynator rodzinnej pieczy j... 4 II. Organizator rodzinnej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2011 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2011 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2011 ROKU z z ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-203 CZĘŚĆ II DIAGNOZA DO

Bardziej szczegółowo

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki

Według stanu na dzień 10.02.2014 r. Łódzki Oddział Wojewódzki Według stanu na dzień 10.02.2014 r. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Liczba świadczeniodawców nie STM stomatologia AOS ambulatoryjna opieka specjalistyczna REH - rehabilitacja PSY_AMB psychiatria ambulatoryjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 786/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 786/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR 786/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 7 grudnia 2011 r. W SPRAWIE: zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. NA PODSTAWIE: Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA STANU ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 22 GRUDNIA 2010r.

UCHWAŁA NR 35/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 22 GRUDNIA 2010r. UCHWAŁA NR 35/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 22 GRUDNIA 2010r. W SPRAWIE: w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. NA PODSTAWIE: Na

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski Powiat Bielski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 459 459 Ludność - 161359 162128 Mężczyźni 78692 79139 Kobiety 82667 82989 Wiek przedprodukcyjny 30941 31008 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki Powiat Żywiecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1040 1040 Ludność - 153189 153047 Mężczyźni 74850 74774 Kobiety 78339 78273 Wiek przedprodukcyjny 29143 28763 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Polityki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 ( streszczenie ) Materiał opracowano przy współpracy Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Łodzi MARZEC

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA MIESZKAŃCÓW

STAN ZDROWIA MIESZKAŃCÓW Załącznik nr 2 STAN ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Na podstawie danych pochodzących z: - Głównego Urzędu Statystycznego - Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego - Narodowego Funduszu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1. Rozliczenie środków finansowych z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego

Tabela Nr 1. Rozliczenie środków finansowych z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego Informacja dla Zarządu Województwa Łódzkiego na temat realizacji w 2004 roku Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy Płuc

Bardziej szczegółowo

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI Powiat Rybnicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 224 224 Ludność - 77150 77431 Mężczyźni 38074 38164 Kobiety 39076 39267 Wiek przedprodukcyjny 14743 14794 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 110337 109757 Mężczyźni 52456 52223 Kobiety 57881 57534 Wiek przedprodukcyjny 18659 18543 Wiek produkcyjny 67710 66975 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 13 13 Ludność - 51494 50970 Mężczyźni 24755 24496 Kobiety 26739 26474 Wiek przedprodukcyjny 8645 8533 Wiek produkcyjny 32447 31726 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 78 78 Ludność - 140669 139844 Mężczyźni 68107 67685 Kobiety 72562 72159 Wiek przedprodukcyjny 24600 24487 Wiek produkcyjny 89373 87944 Wiek

Bardziej szczegółowo

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski Częstochowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1521 1521 Ludność - 135760 135633 Mężczyźni 66509 66415 Kobiety 69251 69218 Wiek przedprodukcyjny 23365 23014 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski Powiat Mikołowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 233 233 Ludność - 96107 96457 Mężczyźni 46790 46949 Kobiety 49317 49508 Wiek przedprodukcyjny 17920 18076 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 GORZÓW WLKP. 2014 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 GORZÓW WLKP. 2011 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński Bieruńsko - Lędziński POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 158 158 Ludność - 58815 58973 Mężczyźni 29031 29092 Kobiety 29784 29881 Wiek przedprodukcyjny 11243 11319 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Warszawa, czerwiec 2011 r. Opracowanie: Beata

Bardziej szczegółowo

KIELCE, LISTOPAD 2012 r.

KIELCE, LISTOPAD 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1551/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2012 r. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OCENA STANU ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KIELCE, LISTOPAD 2012

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 160 160 Ludność - 230123 228179 Mężczyźni 108124 107205 Kobiety 121999 120974 Wiek przedprodukcyjny 34852 34511 Wiek produkcyjny 143075 139722

Bardziej szczegółowo

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI Wodzisławski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 287 287 Ludność - 158029 157831 Mężczyźni 76887 76830 Kobiety 81142 81001 Wiek przedprodukcyjny 28450 28272 Wiek produkcyjny 99369

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 Gorzów Wielkopolski 2015 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Kwartał IV, 2018 Q Województwo łódzkie. str. 1

Kwartał IV, 2018 Q Województwo łódzkie. str. 1 Q4 2018 Województwo łódzkie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzkim

Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzkim Dane Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzkim Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Łódź bełchatowski brzeziński kutnowski

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK Chełm, 2013 rok Spis treści Demografia...3 Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 GORZÓW WLKP. 2010 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA do Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

DIAGNOZA do Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 DIAGNOZA do Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Spis treści Spis treści... 2 1. Wprowadzenie... 4 2. Sytuacja społeczno-demograficzno-ekonomiczna województwa łódzkiego...

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI Do sytuacji demograficznej kraju odnoszą się tablice: 1.1, 1.2, 1.4, w których zamieszczono dane dotyczące:! stanu ludności Polski w latach:

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. Informacja Sygnalna Maj, 2016 W Y B R A N E D A N E W dniu 31 VII 2015 r. w województwie łódzkim zlokalizowane były 352 turystyczne obiekty noclegowe. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2017 Q Województwo łódzkie. str. 1

Kwartał III, 2017 Q Województwo łódzkie. str. 1 Q3 2017 Województwo łódzkie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2013 ROK

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2013 ROK OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 213 ROK Chełm, 214 rok Spis treści Demografia... 3 Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń w

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2137/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2009 r.

Uchwała Nr 2137/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2009 r. Uchwała Nr 2137/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2014 ROK

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2014 ROK OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2014 ROK Chełm, 2015 rok Spis treści Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń w mieście Chełm...6

Bardziej szczegółowo

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej Choroby układu krążenia Katowice 2013 Śląski Urząd

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

Uchwała 580/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2007 r.

Uchwała 580/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2007 r. Uchwała 580/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI Powiat Gliwicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 664 664 Ludność - 115128 115179 Mężczyźni 55845 55780 Kobiety 59283 59399 Wiek przedprodukcyjny 20208 20233 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/153/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r.

Uchwała Nr XVI/153/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r. Uchwała Nr XVI/5/4 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 4 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Zdrowotnego dla Województwa Świętokrzyskiego na rok 5. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ZDROWOTNY. Opole marzec 2004 r. WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO na 2005 rok

PLAN ZDROWOTNY. Opole marzec 2004 r. WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO na 2005 rok Załącznik do Uchwały Nr XVIII /162/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2004 r PLAN ZDROWOTNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole marzec 2004 r. Załącznik do Uchwały Nr XVIII/162/2004 Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok

ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ORGANIZACJI I PROMOCJI ZDROWIA I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok Szczecin lipiec 2006 ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku)

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku) Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 357 z ogółem: obiekty całoroczne 319 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 211 obiekty indywidualnego zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta w 2009 roku IBMed 2010 Spis treści Spis wykresów...3 Spis tabel...5 Wstęp...6 1 Stan ludności oraz ruch naturalny...6 2 Struktura ludności wg wieku, płci i grup

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ WEWNĘTRZNO - KARDIOLOGICZNY

WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ WEWNĘTRZNO - KARDIOLOGICZNY WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ WEWNĘTRZNO - KARDIOLOGICZNY Kod usługi Nazwa usługi A26 ZABIEGI ZWALCZAJĄCE BÓL 1NA UKŁADZIE 5.51.01.0001026 WSPÓŁCZULNYM 5.51.01.0001031

Bardziej szczegółowo

Głosowanie. Głosowanie odbędzie się w październiku 2018 roku. papierowo od 1 do 22 października. elektronicznie od 1 do 31 października

Głosowanie. Głosowanie odbędzie się w październiku 2018 roku. papierowo od 1 do 22 października. elektronicznie od 1 do 31 października Wyboru zadań do realizacji może dokonać każdy mieszkaniec województwa (również osoby niepełnoletnie, za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna), na drodze głosowania. Głosowanie odbędzie się w październiku

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2016 roku. Kazimierz Drosik Urszula Wojciechowska Teresa Gebauer Danuta Owsiak

Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2016 roku. Kazimierz Drosik Urszula Wojciechowska Teresa Gebauer Danuta Owsiak 2 Nowotwory złośliwe w województwie m w 216 roku azimierz Drosik Urszula Wojciechowska Teresa Gebauer Danuta Owsiak Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza oszarowskiego Opole 218 3 Podziękowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.05.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 84676 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Wewnętrznych - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

Oddział Chorób Wewnętrznych - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Nazwa świadczenia A26 zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym A31 choroby nerwów obwodowych A32 choroby mięśni A33 zaburzenia równowagi A34c guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni A34d guzy

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Poziom oraz struktura sektorowa i zawodowa podaży pracy w województwie łódzkim w latach

Poziom oraz struktura sektorowa i zawodowa podaży pracy w województwie łódzkim w latach Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poziom oraz struktura sektorowa i zawodowa

Bardziej szczegółowo