2. SYTUACJA ZDROWOTNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. SYTUACJA ZDROWOTNA"

Transkrypt

1 2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2

3 Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy. 2. Dane statystyczne o zachorowaniach na gruźlicę zarejestrowane w poradniach gruźlicy i chorób płuc udostępniło Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. 3. Dane statystyczne o leczonych w poradniach skórno-wenerologicznych przekazała Wojewódzka Przychodnia Dermatologiczna w Bydgoszczy. 4. Dane statystyczne o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, o osobach w wieku 35 lat i więcej leczonych z powodu chorób układu krąŝenia i z powodu cukrzycy, o leczonych w poradniach zdrowia psychicznego, w poradniach terapii uzaleŝnień od alkoholu i w poradniach terapii uzaleŝnienia od środków psychoaktywnych oraz dane o opiece profilaktycznej nad dziećmi, młodzieŝą i kobietami pochodzą ze sprawozdawczości statystycznej ustalonej w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005, koordynowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy: - MZ-11 Roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, - MZ-12 Roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej, - MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, oraz ze sprawozdań statystycznych: - obowiązujących do 2000 r.: - MZ-18 Roczne sprawozdanie o leczonych z powodu chorób układu krąŝenia, - MZ-37 Roczne sprawozdanie o leczonych z powodu cukrzycy, - obowiązujących do 2004 r.: - MZ-16 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób uzaleŝnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. 5. Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie ludności, na podstawie której obliczono wskaźniki oraz dane o zgonach udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami w Toruniu i we Włocławku. 6. Publikacje i opracowania: - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2000, Warszawa 2000 (Rok LX), - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2001, Warszawa 2001 (Rok LXI), - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2002, Warszawa 2002 (Rok LXII), - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003, Warszawa 2003 (Rok LXIII), - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2004", Warszawa 2004 (Rok LXIV), - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005", Warszawa 2005 (Rok LXV), - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Zakład Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą: Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2005 roku, red. Ireneusz Szczuka, Warszawa 2006,

4 Państwowy Zakład Higieny, Główny Inspektorat Sanitarny: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2004 r., Warszawa 2005, - Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Demograficzny 2000, Warszawa Uwagi ogólne 1. Prezentowane w dziale dane statystyczne jeŝeli nie zaznaczono inaczej nie obejmują danych resortu obrony narodowej (MON), resortu spraw wewnętrznych i administracji (MSWiA) oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) i Agencji Wywiadu (AW), (do 28 czerwca 2002 r. Urzędu Ochrony Państwa) a takŝe informacji z zakładów karnych o więziennej słuŝbie zdrowia (MS). Dane, które nie obejmują ww. resortów, opatrzono dopiskiem resort zdrowia. 2. Zestawienia danych za 2005 r. dokonano w oparciu o dane publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich, pielęgniarskich i połoŝnych udzielających świadczeń zdrowotnych bez względu na źródło finansowania tych świadczeń. 3. Zestawienia danych do 2002 r. włącznie nie obejmują danych praktyk zawodów medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach środków niepublicznych (głównie opłaconych przez pacjenta). 4. Dane statystyczne zawarte w tablicach mogą być niekompletne. Pomimo obowiązku sprawozdawczego niektóre zakłady niepubliczne i praktyki lekarskie nie przekazały sprawozdań. 5. Leczeni w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej to liczba osób objęta leczeniem lub pozostająca pod opieką względnie obserwacją danej poradni. Uwzględnia osoby, które zachorowały w danym okresie sprawozdawczym jak i te, które zachorowały w latach ubiegłych i chorują nadal. 6. Leczeni po raz pierwszy: - w przypadku chorób przewlekłych to osoby nigdy poprzednio nie leczone na daną chorobę i zarejestrowane w okresie sprawozdawczym po raz pierwszy w Ŝyciu bądź osoby, które chorowały na daną chorobę w okresach wcześniejszych, w swoim czasie zostały z niej całkowicie wyleczone a w okresie sprawozdawczym zachorowały na nią ponownie. - w przypadku chorób ostrych to osoby, u których rozpoznano kaŝde nowe zachorowanie na daną chorobę, nawet kilka razy w okresie sprawozdawczym. JeŜeli chory zachorował po raz pierwszy w roku na daną chorobę, w ciągu roku wyleczył się z niej i po jakimś czasie ponownie zachorował (np. grypa, zatrucie pokarmowe), rejestruje się go w okresie sprawozdawczym tyle razy jako nowe zachorowanie, ilekroć ponownie zapadł na tę chorobę. 7. Zachorowalność (zapadalność) jest to liczba zachorowań w okresie sprawozdawczym (nowych przypadków chorobowych) w stosunku do liczby ludności. 8. Chorobowość jest to liczba chorych w stosunku do liczby ludności z tym, Ŝe do chorych zalicza się zarówno tych, którzy chorowali w roku sprawozdawczym jak i tych, którzy chorowali od dłuŝszego czasu (leczeni ). 9. Rozpoznanie zasadnicze jest to rozpoznanie choroby stanowiącej główny problem zdrowotny pacjenta powodujący zgłoszenie się po poradę lekarską. 10. Grupy poradniane: - grupa opieki czynnej pacjenci wymagający czynnego kierowania przebiegiem leczenia, - grupa opieki biernej pacjenci nie wymagający czynnego kierowania przebiegiem leczenia. 11. Dane o zachorowaniach podano według X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, obowiązującej od r. 12. Od 1 stycznia 2005 r. zgodnie z wymogami Unii Europejskiej zmieniono w Polsce zasady rejestracji chorób zakaźnych w Polsce. Podstawą klasyfikacji i rejestracji zachorowań są Definicje przypadków chorób zakaźnych przygotowane na potrzeby nadzoru epidemiologicznego przez Państwowy Zakład Higieny. 13. Z uwagi na zmiany w sprawozdawczości statystycznej (w tym zmianę przedziałów wiekowych) dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy

5 podstawowej opieki zdrowotnej w latach nie są wprost porównywalne z danymi prezentowanymi w latach : - dane z lat o leczonych z powodu chorób układu krąŝenia dotyczyły leczonych i leczonych po raz pierwszy w poradniach ogólnych, kardiologicznych, internistycznych, w gabinetach lekarzy rodzinnych i w prywatnych gabinetach lekarskich udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego sprawujących opiekę o charakterze prowadzącym nad chorymi z chorobami układu krąŝenia; dane o liczbie leczonych dotyczyły wszystkich leczonych, tj. od 0 lat i podawane były według rozpoznania zasadniczego (w przypadku występowania kilku chorób układu krąŝenia u jednego pacjenta podawano rozpoznanie zasadnicze); dane za lata dotyczą leczonych, będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej; dane odnoszą się do osób w wieku 19 lat i więcej i uwzględniają wszystkie rozpoznania chorób układu krąŝenia występujące u jednego pacjenta, - dane z lat o leczonych z powodu cukrzycy dotyczyły leczonych i leczonych po raz pierwszy w poradniach ogólnych, cukrzycowych, internistycznych, w gabinetach lekarzy rodzinnych i w prywatnych gabinetach lekarskich udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego sprawujących wyłączną opiekę lekarską nad chorymi z rozpoznaniem cukrzycy; dane o liczbie leczonych dotyczyły wszystkich leczonych, tj. od 0 lat; dane za lata dotyczą leczonych, będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej; dane odnoszą się do osób w wieku 19 lat i więcej. 14. Podziału na powiaty dokonano według lokalizacji jednostek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych 15. Liczba leczonych w poszczególnych rodzajach poradni zestawionych według powiatów odnosi się do osób zarejestrowanych w poradni funkcjonującej na terenie danego powiatu. Mogą to być pacjenci zamieszkujący w tym powiecie jak równieŝ z innych powiatów. 16. W celu zminimalizowania błędów obliczanych wskaźników wynikających z prawa wyboru lekarza czy z braku poradni na terenie danego powiatu oraz dla odniesienia liczb bezwzględnych do liczby ludności na danym terenie, niektóre dane statystyczne zgrupowano dla 3 rejonów obejmujących powiaty leŝące na obszarach dawnych województw: - rejon bydgoski powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, Ŝniński i miasto na prawach powiatu Bydgoszcz, - rejon toruński powiaty: brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, toruński, wąbrzeski i miasta na prawach powiatu: Toruń i Grudziądz, - rejon włocławski powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński, włocławski i miasto na prawach powiatu Włocławek. 17. Przy przeliczeniu na określoną liczbę mieszkańców (np. 100 tys. ludności) danych według stanu w końcu roku przyjęto liczbę ludności według faktycznego miejsca zamieszkania w dniu 31 grudnia, a przy przeliczeniu danych charakteryzujących wielkość zjawiska w ciągu roku w dniu 30 czerwca. Wyjątek stanowią współczynniki zgonów, które obliczono na podstawie liczby ludności zameldowanej na pobyt stały. 18. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się róŝnić od podanych wielkości.

6 SYTUACJA ZDROWOTNA Analiza stanu zdrowia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego ma charakter wyłącznie statystyczny i odnosi się do faktów zarejestrowanych głównie w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Analizie poddano negatywne mierniki zdrowia, tj. zachorowalność i chorobowość na choroby ujęte w obligatoryjnej publicznej sprawozdawczości statystycznej oraz umieralność. Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej resort zdrowia W 2005 r. pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej było osób w wieku 19 lat i więcej, u których stwierdzono schorzenia, o osoby (7,0 %) więcej niŝ w roku 2004 i o osoby (26,3 %) więcej niŝ w roku Oznacza to, Ŝe na 100 tys. ludności tej grupy wiekowej przypadało średnio osób z róŝnymi schorzeniami (w 2004 r osoby, w 2003 r osób). Podobnie jak w latach poprzednich w 2005 r. najczęstszymi problemami zdrowotnymi były choroby układu krąŝenia, na które chorowało osób w wieku 19 lat i więcej (w 2004 r osób a w 2003 r osoby). U osób tej grupy wiekowej stwierdzono choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej (w 2004 r. u osób, w 2003 r. u osób) a u cukrzycę (w 2004 r. u , w 2003 r. u ). W porównaniu do roku poprzedniego wzrósł w ogólnej liczbie pacjentów tej grupy wiekowej udział osób, u których rozpoznano przewlekłe choroby układu trawiennego (w 2005 r. 8,5 %, w 2004 r. 7,6 %). Spośród wszystkich leczonych w wieku 19 lat i więcej w 2005 r. lekarze podstawowej opieki zdrowotnej po raz pierwszy schorzenia stwierdzili u osób. Głównym powodem leczenia wśród tych pacjentów były: choroby układu krąŝenia (34,7 %), cukrzyca (12,0 %), choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej (10,5 %) oraz choroby obwodowego układu nerwowego (10,3 %). Zachorowania na choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi resort zdrowia Według danych statystycznych udostępnionych przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Bydgoszczy w 2005 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowano najwięcej zachorowań z powodu następujących chorób zakaźnych: grypy i podejrzeń zachorowań na grypę , ospy wietrznej , świnki (nagminne zapalenie przyusznicy) 7.687, świerzbu oraz salmonelozy zatruć pokarmowych W 2005 r. zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę (od stycznia 2005 r. rejestruje się tylko przypadki grypy potwierdzone laboratoryjnie) było o 68,7 % więcej niŝ rok wcześniej. 46,0 % zachorowań dotyczyło dzieci w wieku 0 14 lat (w 2004 r. 31,4 %, w 2003 r. 43,0 %). Zapadalność na grypę i choroby grypopodobne na 100 tys. ludności regionu wyniosła i była wyŝsza niŝ w Polsce Wśród powiatów najwyŝszą zapadalność zarejestrowano w powiecie aleksandrowskim , wąbrzeskim 7.258, mogileńskim 6.380, tucholskim i golubsko-dobrzyńskim zachorowań na 100 tys. ludności danego powiatu. Drugie miejsce pod względem liczby zachorowań zajęły zachorowania na ospę wietrzną. W 2005 r. stacje sanitarno-epidemiologiczne zarejestrowały przypadków o 162 (1,4 %) mniej niŝ rok wcześniej i o (34,6 %) więcej niŝ w 2003 r. Wskaźnik zachorowań na 100 tys. ludności województwa 542 był wyŝszy od wskaźnika ogólnopolskiego, który wyniósł 388. Zapadalność na ospę wietrzną według powiatów i miast na prawach powiatu była najwyŝsza w powiecie golubskodobrzyńskim 933, nakielskim 865, wąbrzeskim 859 na 100 tys. ludności powiatu. NajniŜsza zapadalność 119/100 tys. osób miała miejsce w powiecie lipnowskim, 140 w powiecie aleksandrowskim i 198 w Grudziądzu. W porównaniu do 2004 r. o 50,5 % zmalała liczba zachorowań na świnkę. W 2005 r. zarejestrowano przypadków. Zapadalność na świnkę na 100 tys. ludności województwa 372 była wyŝsza niŝ w Polsce 189. Wśród powiatów najwyŝszy wskaźnik zachorowalności zaobserwowano w powiecie radziejowskim 1.560, inowrocławskim 1471, włocławskim 1.040, mogileńskim 1035 na 100 tys. ludności powiatu.

7 Inne problemy epidemiologiczne w województwie to wzrost od 2002 r. zachorowań na płonicę (szkarlatynę) wskaźniki na 100 tys. ludności w latach odpowiednio: 14,5, 14,8, 32,6 i 33,6, które jednocześnie są wyŝsze od wskaźników krajowych oraz zachorowań na wirusowe i inne określone zakaŝenia jelitowe wskaźniki na 100 tys. ludności w latach odpowiednio: 24,9, 46,7, 47,6, 50,0, w tym do lat 2: 675,2, 1403,5, 1429,2, 1651,8, które są równieŝ wyŝsze od wskaźników dla kraju. Rośnie liczba zachorowań na zatrucia pokarmowe o etiologii salmonelowej w 2003 r przypadków, w 2004 r i w 2005 r W odniesieniu do 2004 r. zanotowano więcej zachorowań m.in. na bąblowicę (o 400,0 %), róŝycę (o 125,0 %), zatrucia alkoholem (o 84,3 %), chorobę wywołaną przez ludzki wirus upośledzenia odpornościowego (HIV) (o 75,0 %), bakteryjne zakaŝenia jelitowe (o 48,1 %: w tym u dzieci do lat 2 o 127,6 %) i wirusowe zapalenie wątroby typu C (o 28,5 %). Od 2003 roku spada liczba zachorowań na bakteryjne zatrucia pokarmowe gronkowcem i jadem kiełbasianym. W porównaniu z rokiem poprzednim w 2005 r. spadła m.in. liczba zatruć grzybami (o 66,7 %), zachorowań na krztusiec (o 50,3 %), wirusowe zapalenie wątroby typu A (o 50,0 %), chorobę z Lyme (o 39,3 %), mononukleozę zakaźną (o 16,3 %) i świerzb (o 12,3 %). W 2005 r. zarejestrowano mniej zachorowań z powodu biegunek i zapaleń Ŝołądkowo-jelitowych o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu u dzieci do 2 lat 484 (w 2004 r. było ich 518). Zmalała równieŝ liczba zachorowań na róŝę z 475 przypadków w 2004 r. do 446 w 2005 r. i grzybice skóry z 869 przypadków w 2004 r. do 832 w 2005 r. Ponadto od 2003 r. nie odnotowano zachorowań m.in. na odrę i zapalenie mózgu wywołane przez kleszcze. Zachorowania na gruźlicę resort zdrowia W poradniach gruźlicy i chorób płuc województwa kujawsko-pomorskiego w 2005 r. zarejestrowano 362 zachorowania na gruźlicę (o 21 mniej niŝ rok wcześniej): 314 przypadków to gruźlica układu oddechowego (86,7 %) a 48 to gruźlica pozapłucna (13,3 %). Wskaźnik zapadalności na gruźlicę na 100 tys. ludności wyniósł 17,5 (w 2004 r. 18,5, w 2003 r. 19,1); wskaźnik zapadalności na gruźlicę układu oddechowego 15,2 (w 2004 r. 16,8, w 2003 r. 17,3), na gruźlicę pozapłucną 2,3 (w 2004 r. 1,7, w 2003 r. 1,9). W 2005 r. największy wskaźnik zapadalności na 100 tys. ludności - 25,9 na gruźlicę odnotowano w rejonie włocławskim. Wśród chorych zarejestrowanych w 2005 r. potwierdzenie bakteriologiczne diagnozy uzyskano u 275 osób (76,0 %), o 21 osób mniej niŝ w 2004 r. i o 6 osób mniej niŝ w roku Gruźlica układu oddechowego potwierdzona bakteriologicznie 254 przypadki (w 2004 r. 280 przypadków, w 2003 r. 268 przypadków), stanowiła 80,9 % zachorowań na gruźlicę układu oddechowego; gruźlica pozapłucna potwierdzona bakteriologicznie 21 przypadków (w 2004 r. 16, w 2003 r. 13), stanowiła 43,8 % zachorowań na gruźlicę pozapłucną. Zachorowania na choroby przenoszone drogą płciową resort zdrowia Liczba zachorowań na kiłę zarejestrowana w 2005 r. przez poradnie skórno-wenerologiczne województwa wyniosła 28 (w 2004 r. 22, w 2003 r. 13, w 2002 r. 26). Wskaźnik zachorowań na 100 tys. ludności województwa: w 2005 r. 1,4, w 2004 r. 1,1, w 2003 r. 0,6, w 2002 r. 1,3. W 2005 r. kiłę rozpoznano u 19 męŝczyzn i 9 kobiet. W porównaniu do 2004 r. o 11 zmalała liczba zarejestrowanych zachorowań na rzeŝączkę i wyniosła 22 przypadki (w 2003 r. było ich 55 a w 2002 r. było ich 36). Wskaźnik zachorowań na 100 tys. ludności: w 2005 r. 1,1, w 2004 r. 1,6, w 2003 r. 2,7, w 2002 r. 1,7. Na rzeŝączkę zachorowało 20 męŝczyzn i 2 kobiety. W 2005 r. u 26 pacjentów rozpoznano nierzeŝączkowe nieŝyty. Liczba tych osób zmalała o 77,0 % w porównaniu do roku ubiegłego. U 52 osób w 2005 r. stwierdzono kłykciny kończyste (w 2004 r. u 32, w 2003 r. u 47) a u 15 opryszczkę narządów płciowych (w 2004 r. u 2, w 2003 r. u 11).

8 Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego i w poradniach terapii uzaleŝnień resort zdrowia W 2005 r. pacjentami poradni zdrowia psychicznego województwa kujawsko-pomorskiego było osób, o 6,6 % mniej niŝ w 2004 r., o 2,4 % mniej niŝ w 2003 r. Z powodu zaburzeń psychicznych (łącznie z uzaleŝnieniami) leczono osób, w tym leczeni po raz pierwszy osób stanowili 29,8 % leczonych. Obserwacje stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne dotyczyły 819 osób. Podobnie jak w latach ubiegłych w 2005 r. najwięcej leczonych było z powodu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i somatoformicznych 26,4 % ogółu leczonych z zaburzeniami psychicznymi, depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe stanowiły problemy zdrowotne u 9,9 % pacjentów, ograniczone zaburzenia psychotyczne 9,5 %, z powodu schizofrenii leczyło się 9,3 % a epizody afektywne stanowiły 9,2 % leczonych. Przeciętnie na 100 tys. mieszkańców województwa w 2005 r. z pomocy poradni zdrowia psychicznego skorzystały osoby, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi (40/100 tys. to obserwacje stanu psychicznego i jw.). W poradniach terapii uzaleŝnień od alkoholu w 2005 r. leczyły się osoby z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem, 140 osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem substancji psychoaktywnych, 93 osoby z innymi zaburzeniami psychicznymi a 76 osób dotyczyły obserwacje stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne. Ogółem z poradni terapii uzaleŝnień od alkoholu korzystało osób, o 313 osób więcej niŝ rok wcześniej i 1421 osób więcej niŝ w roku Spośród osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych związanych z uŝywaniem alkoholu leczonych po raz pierwszy było (35,9 %). Wskaźniki chorobowości i zachorowalności w tej grupie chorób osiągnęły wartości odpowiednio 344,4 i 123,5 na 100 tys. mieszkańców regionu (w 2004 r. 324,1 i 134,0, w 2003 r. 283,4 i 116,4). Głównym powodem leczenia się był zespół uzaleŝnienia od alkoholu osób (o 4,3 % więcej niŝ w 2004 r. i 23,5 % więcej niŝ w 2003 r.), z których po raz pierwszy do poradni zgłosiło się osób (o 10,7 % mniej niŝ w 2004 r. i o 9,3 % więcej niŝ w 2003 r.). W poradniach terapii uzaleŝnienia od środków psychoaktywnych w województwie kujawskopomorskim w 2005 r. leczyły się osoby, o 393 osób więcej niŝ rok wcześniej i 304 osoby więcej niŝ w roku Leczonych po raz pierwszy było osób (69,9 %). Wskaźniki chorobowości i zachorowalności w tej grupie chorób osiągnęły wartości odpowiednio 88,1 i 61,6 na 100 tys. mieszkańców regionu (w 2004 r. 69,1 i 46,4, w 2003 r. 73,4 i 54,2). Zgony według płci i wieku Ogólna liczba zgonów w województwie kujawsko-pomorskim w 2005 r. wynosiła , co oznacza 1,5 % wzrost ( o 281 przypadków) w stosunku do roku ubiegłego. W 2005 r. stwierdzono 136 zgonów niemowląt (o 12 mniej niŝ w roku poprzednim) co stanowiło 0,7 % zgonów. 56,6 % to zgony chłopców (w 2004 r. 55,4 %). Najwięcej zmarło niemowląt w okresie 0 27 dni Ŝycia 103 przypadki, w 2004 r. było ich 113. Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń Ŝywych spadł z 7,37 w 2004 r. do 6,65 w 2005 r. Współczynniki te są wyŝsze od obliczonych dla Polski.

9 Tabl Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Liczby bezwzględne Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10) O g ó ł e m Gruźlica (A15-A19, B90) Nowotwory (C00-C97, D00-D48) Choroby tarczycy (E00-E07) Cukrzyca (E10-E14) w tym: leczeni insuliną Niedokrwistość (D50-D64) Choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59) Lata 1/ W latach stan w dniu Źródło: sprawozdanie MZ-11. Osoby, u których stwierdzono schorzenia 1/ z tego w wieku lat i więcej (w 2005 r.) 65 i więcej (w 2005 r.)

10 Tabl Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia (dok.) Liczby bezwzględne Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10) Choroby układu krąŝenia (I00-I99) w tym: przewlekła choroba reumatyczna (I05-I09) choroba nadciśnieniowa (I10-I15) choroby naczyń mózgowych (I60-I69) niedokrwienna choroba serca (I20-I25) w tym: przebyty zawał serca (I25.2) Przewlekły nieŝyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa (J40-J47) Przewlekłe choroby układu trawiennego (K25-K93) Choroby układu mięśniowokostnego i tkanki łącznej (M00-M99) Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej Lata 1/ W latach stan w dniu Źródło: sprawozdanie MZ-11. Osoby, u których stwierdzono schorzenia z tego w wieku lat i więcej (w 2005 r.) 65 i więcej (w 2005 r.) 1/

11 Tabl Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Wskaźniki na 100 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej oraz danej grupy wiekowej Osoby, z tego w wieku lat u których Rozpoznanie Lata stwierdzono (kod rozpoznania wg ICD 10) schorzenia / (w 2005 r.) O g ó ł e m Gruźlica (A15-A19, B90) Nowotwory (C00-C97, D00-D48) Choroby tarczycy (E00-E07) Cukrzyca (E10-E14) w tym: leczeni insuliną Niedokrwistość (D50-D64) Choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59) 1/ W latach na 100 tys. ludności w dniu i więcej 65 i więcej (w 2005 r.) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 24,0 105,2 527,2 79, ,3 23,1 75,1 198,3 84, ,5 16,7 62,7 190,9 89, ,3 18,7 70,0 179,8 83, ,8 17,8 61,8 189,5 63, ,4 64,4 505, ,1 671, ,4 60,1 500, ,3 933, ,3 61,9 538, ,3 905, ,6 78,4 591, , , ,4 96,1 589, , , ,2 311,6 701, ,0 647, ,0 367,9 824, ,3 708, ,7 438,4 950, ,1 652, ,3 462, , , , ,5 540, , , , ,2 254, , , , ,0 270, , , , ,5 295, , , , ,6 346, , , , ,8 402, , , , ,1 115,2 456, , , ,6 118,7 520, , , ,0 135,9 580, , , ,4 157,9 667, , , ,9 181,8 720, , , ,5 179,9 254,2 802,3 400, ,4 186,9 299,0 887,2 458, ,3 197,3 336,7 912,9 448, ,7 238,1 415, ,4 501, ,0 309,2 508, ,4 579, ,8 546, , , , ,7 546, , , , ,2 631, , , , ,4 864, , , , ,3 971, , , ,2

12 Tabl Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia (dok.) Wskaźniki na 100 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej oraz danej grupy wiekowej Osoby, z tego w wieku lat u których Rozpoznanie i więcej Lata stwierdzono (kod rozpoznania wg ICD 10) schorzenia Choroby układu krąŝenia (I00-I99) w tym: przewlekła choroba reumatyczna (I05-I09) choroba nadciśnieniowa (I10-I15) choroby naczyń mózgowych (I60-I69) niedokrwienna choroba serca (I20-I25) w tym: przebyty zawał serca (I25.2) Przewlekły nieŝyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa (J40-J47) Przewlekłe choroby układu trawiennego (K25-K93) Choroby układu mięśniowokostnego i tkanki łącznej (M00-M99) Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej 1/ W latach na 100 tys. ludności w dniu (w 2005 r.) 65 i więcej (w 2005 r.) 1/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 101,4 318, ,7 559, ,5 91,6 364, ,8 634, ,4 77,7 331, ,5 436, ,5 81,4 363, ,6 473, ,4 92,4 361, ,8 468, ,9 801, , , , ,5 792, , , , ,8 860, , , , , , , , , , , , , , ,3 68,1 501, , , ,9 46,2 364, , , ,0 47,7 498, , , ,1 61,2 515, , , ,6 69,9 474, , , ,7 235, , , , ,4 239, , , , ,2 229, , , , ,5 278, , , , ,0 306, , , , ,9 17,9 377, , , ,3 21,5 438, , , ,5 23,4 473, , , ,2 23,3 495, , , ,9 48,4 539, , , ,2 792, , , , ,2 663, , , , ,2 684, , , , ,0 724, , , , ,9 626, , , , ,6 576, , , , ,7 617, , , , ,3 660, , , , ,0 866, , , , , , , , , ,5 435, , , , ,0 435, , , , ,8 528, , , , ,3 691, , , , ,4 864, , , , ,6 363,0 532, ,6 670, ,3 255,4 593, , , ,5 400,4 629, , , ,4 671,0 931, , , ,0 559,1 920, , ,0

13 Struktura procentowa schorzeń u osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim stan w dniu r. - resort zdrowia Przewlekły nieŝyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa 6,2% Choroby układu krąŝenia 43,1% Choroby obwodowego układu nerwowego 7,5% Przewlekłe choroby układu trawiennego 8,5% Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej 11,5% Gruźlica 0,2% Nowotwory Inne schorzenia 2,6% 3,6% Cukrzyca 11,0% Choroby tarczycy 3,9% Niedokrwistość 1,9% Wskaźniki liczby osób w wieku 19 lat i więcej ze schorzeniami, będących pod opieką lekarzy poz w woj. kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Nowotwory Choroby tarczycy Przewlekły nieŝyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa Choroby obwodowego układu nerwowego Przewlekłe choroby układu trawiennego Cukrzyca Choroby układu mięśniowo kostnego i tkanki łącznej 607,4 636,4 659,3 748,6 764,4 675,2 774,0 858, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Choroby układu krąŝenia 8 246, , , , , Na 100 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej

14 Tabl Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie aleksandrowskim - stan w dniu r. - resort zdrowia O g ó ł e m , ,1 Gruźlica (A15-A19, B90) ,4 9,4 Nowotwory (C00-C97, D00-D48) ,5 211,9 Choroby tarczycy (E00-E07) ,9 289,7 Cukrzyca (E10-E14) ,2 334,4 w tym: leczeni insuliną ,8 117,7 Niedokrwistość (D50-D64) ,9 80,1 Choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59) ,6 143,6 Choroby układu krąŝenia (I00-I99) , ,8 w tym: przewlekła choroba reumatyczna (I05-I09) ,5 30,6 choroba nadciśnieniowa (I10-I15) ,4 833,6 choroby naczyń mózgowych (I60-I69) ,4 143,6 niedokrwienna choroba serca (I20-I25) ,5 407,4 w tym: przebyty zawał serca (I25.2) ,8 117,7 Przewl. nieŝyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa (J40-J47) ,9 155,4 Przewlekłe choroby układu trawiennego (K25-K93) ,7 233,1 Choroby układu mięśn.-kostnego i tkanki łącznej (M00-M99) ,8 268,5 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej ,8 127,2 Źródło: sprawozdanie MZ-11. Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD-10) Na 100 tys. ludności Liczby bezwzględne w wieku 19 lat i więcej Osoby, u których stwierdzono schorzenia w tym w wieku lat po raz pierwszy w 2005 r. po raz pierwszy w 2005 r. Tabl Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie brodnickim - stan w dniu r. - resort zdrowia O g ó ł e m , ,0 Gruźlica (A15-A19, B90) ,9 7,2 Nowotwory (C00-C97, D00-D48) ,1 173,4 Choroby tarczycy (E00-E07) ,6 124,6 Cukrzyca (E10-E14) ,7 283,6 w tym: leczeni insuliną ,3 113,8 Niedokrwistość (D50-D64) ,0 56,0 Choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59) ,2 411,9 Choroby układu krąŝenia (I00-I99) , ,1 w tym: przewlekła choroba reumatyczna (I05-I09) ,6 52,4 choroba nadciśnieniowa (I10-I15) ,7 641,3 choroby naczyń mózgowych (I60-I69) ,2 131,9 niedokrwienna choroba serca (I20-I25) ,7 303,5 w tym: przebyty zawał serca (I25.2) ,4 95,7 Przewl. nieŝyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa (J40-J47) ,2 343,2 Przewlekłe choroby układu trawiennego (K25-K93) ,1 317,9 Choroby układu mięśn.-kostnego i tkanki łącznej (M00-M99) ,6 247,5 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej ,2 168,0 Źródło: sprawozdanie MZ-11. Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD-10) Na 100 tys. ludności Liczby bezwzględne w wieku 19 lat i więcej Osoby, u których stwierdzono schorzenia w tym w wieku lat po raz pierwszy w 2005 r. po raz pierwszy w 2005 r.

15 Tabl Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie bydgoskim - stan w dniu r. - resort zdrowia Na 100 tys. ludności Liczby bezwzględne w wieku 19 lat i więcej Osoby, u których stwierdzono schorzenia w tym w wieku lat po raz po raz pierwszy pierwszy w 2005 r. w 2005 r. O g ó ł e m , ,3 Gruźlica (A15-A19, B90) ,7 5,7 Nowotwory (C00-C97, D00-D48) ,3 102,2 Choroby tarczycy (E00-E07) ,5 61,0 Cukrzyca (E10-E14) ,1 167,4 w tym: leczeni insuliną ,7 46,8 Niedokrwistość (D50-D64) ,8 41,1 Choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59) ,9 99,3 Choroby układu krąŝenia (I00-I99) ,9 445,5 w tym: przewlekła choroba reumatyczna (I05-I09) ,2 18,4 choroba nadciśnieniowa (I10-I15) ,1 279,5 choroby naczyń mózgowych (I60-I69) ,3 46,8 niedokrwienna choroba serca (I20-I25) ,6 95,1 w tym: przebyty zawał serca (I25.2) ,0 52,5 Przewl. nieŝyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa (J40-J47) ,8 69,5 Przewlekłe choroby układu trawiennego (K25-K93) ,8 79,5 Choroby układu mięśn.-kostnego i tkanki łącznej (M00-M99) ,6 93,6 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej ,8 41,1 Źródło: sprawozdanie MZ-11. Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD-10) Tabl Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie chełmińskim - stan w dniu r. - resort zdrowia Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD-10) Liczby bezwzględne Osoby, u których stwierdzono schorzenia w tym w wieku lat po raz pierwszy w 2005 r. Na 100 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej po raz pierwszy w 2005 r. O g ó ł e m , ,0 Gruźlica (A15-A19, B90) ,8 10,4 Nowotwory (C00-C97, D00-D48) ,0 359,7 Choroby tarczycy (E00-E07) ,4 240,7 Cukrzyca (E10-E14) ,0 264,0 w tym: leczeni insuliną ,8 77,6 Niedokrwistość (D50-D64) ,6 88,0 Choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59) ,8 264,0 Choroby układu krąŝenia (I00-I99) , ,2 w tym: przewlekła choroba reumatyczna (I05-I09) ,7 67,3 choroba nadciśnieniowa (I10-I15) ,0 665,1 choroby naczyń mózgowych (I60-I69) ,9 204,5 niedokrwienna choroba serca (I20-I25) ,6 440,0 w tym: przebyty zawał serca (I25.2) ,5 160,5 Przewl. nieŝyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa (J40-J47) ,4 191,5 Przewlekłe choroby układu trawiennego (K25-K93) ,3 225,2 Choroby układu mięśn.-kostnego i tkanki łącznej (M00-M99) ,6 450,3 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej ,4 137,2 Źródło: sprawozdanie MZ-11.

16 Tabl Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie golubsko-dobrzyńskim - stan w dniu r. - resort zdrowia O g ó ł e m , ,9 Gruźlica (A15-A19, B90) ,3 21,1 Nowotwory (C00-C97, D00-D48) ,9 171,5 Choroby tarczycy (E00-E07) ,0 334,0 Cukrzyca (E10-E14) ,5 589,7 w tym: leczeni insuliną ,5 213,6 Niedokrwistość (D50-D64) ,2 234,7 Choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59) , ,2 Choroby układu krąŝenia (I00-I99) , ,2 w tym: przewlekła choroba reumatyczna (I05-I09) ,6 3,0 choroba nadciśnieniowa (I10-I15) ,4 902,6 choroby naczyń mózgowych (I60-I69) ,0 231,7 niedokrwienna choroba serca (I20-I25) ,6 580,7 w tym: przebyty zawał serca (I25.2) ,8 111,3 Przewl. nieŝyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa (J40-J47) ,8 406,2 Przewlekłe choroby układu trawiennego (K25-K93) ,7 565,6 Choroby układu mięśn.-kostnego i tkanki łącznej (M00-M99) , ,8 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej ,7 195,6 Źródło: sprawozdanie MZ-11. Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD-10) Na 100 tys. ludności Liczby bezwzględne w wieku 19 lat i więcej Osoby, u których stwierdzono schorzenia w tym w wieku lat po raz pierwszy w 2005 r. po raz pierwszy w 2005 r. Tabl Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie grudziądzkim - stan w dniu r. - resort zdrowia O g ó ł e m , ,6 Gruźlica (A15-A19, B90) ,5 24,8 Nowotwory (C00-C97, D00-D48) ,3 191,5 Choroby tarczycy (E00-E07) ,6 102,8 Cukrzyca (E10-E14) ,7 198,6 w tym: leczeni insuliną ,1 92,2 Niedokrwistość (D50-D64) ,3 102,8 Choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59) ,4 276,6 Choroby układu krąŝenia (I00-I99) ,2 914,9 w tym: przewlekła choroba reumatyczna (I05-I09) ,0 56,7 choroba nadciśnieniowa (I10-I15) ,2 620,6 choroby naczyń mózgowych (I60-I69) ,5 92,2 niedokrwienna choroba serca (I20-I25) ,3 248,2 w tym: przebyty zawał serca (I25.2) ,6 35,5 Przewl. nieŝyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa (J40-J47) ,8 134,8 Przewlekłe choroby układu trawiennego (K25-K93) ,4 482,3 Choroby układu mięśn.-kostnego i tkanki łącznej (M00-M99) ,9 414,9 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej ,8 148,9 Źródło: sprawozdanie MZ-11. Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD-10) Na 100 tys. ludności Liczby bezwzględne w wieku 19 lat i więcej Osoby, u których stwierdzono schorzenia w tym w wieku lat po raz pierwszy w 2005 r. po raz pierwszy w 2005 r.

17 Tabl Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie inowrocławskim - stan w dniu r. - resort zdrowia Na 100 tys. ludności Liczby bezwzględne w wieku 19 lat i więcej Osoby, u których stwierdzono schorzenia w tym w wieku lat po raz po raz pierwszy pierwszy w 2005 r. w 2005 r. O g ó ł e m , ,3 Gruźlica (A15-A19, B90) ,8 6,2 Nowotwory (C00-C97, D00-D48) ,2 204,4 Choroby tarczycy (E00-E07) ,8 106,1 Cukrzyca (E10-E14) ,7 282,3 w tym: leczeni insuliną ,6 98,3 Niedokrwistość (D50-D64) ,8 107,6 Choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59) ,2 197,3 Choroby układu krąŝenia (I00-I99) , ,4 w tym: przewlekła choroba reumatyczna (I05-I09) ,5 74,9 choroba nadciśnieniowa (I10-I15) ,9 624,8 choroby naczyń mózgowych (I60-I69) ,5 142,0 niedokrwienna choroba serca (I20-I25) ,1 215,3 w tym: przebyty zawał serca (I25.2) ,2 106,9 Przewl. nieŝyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa (J40-J47) ,3 259,7 Przewlekłe choroby układu trawiennego (K25-K93) ,3 130,3 Choroby układu mięśn.-kostnego i tkanki łącznej (M00-M99) ,7 226,2 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej ,4 86,6 Źródło: sprawozdanie MZ-11. Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD-10) Tabl Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie lipnowskim - stan w dniu r. - resort zdrowia Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD-10) Liczby bezwzględne Osoby, u których stwierdzono schorzenia w tym w wieku lat po raz pierwszy w 2005 r. Na 100 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej po raz pierwszy w 2005 r. O g ó ł e m , ,1 Gruźlica (A15-A19, B90) ,0 2,1 Nowotwory (C00-C97, D00-D48) ,5 140,0 Choroby tarczycy (E00-E07) ,7 133,9 Cukrzyca (E10-E14) ,9 356,3 w tym: leczeni insuliną ,2 119,4 Niedokrwistość (D50-D64) ,2 61,8 Choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59) ,2 292,4 Choroby układu krąŝenia (I00-I99) , ,3 w tym: przewlekła choroba reumatyczna (I05-I09) ,4 49,4 choroba nadciśnieniowa (I10-I15) ,9 768,1 choroby naczyń mózgowych (I60-I69) ,5 170,9 niedokrwienna choroba serca (I20-I25) ,7 191,5 w tym: przebyty zawał serca (I25.2) ,5 98,8 Przewl. nieŝyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa (J40-J47) ,0 226,5 Przewlekłe choroby układu trawiennego (K25-K93) ,0 290,4 Choroby układu mięśn.-kostnego i tkanki łącznej (M00-M99) ,6 564,3 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej ,8 280,1 Źródło: sprawozdanie MZ-11.

18 Tabl Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie mogileńskim - stan w dniu r. - resort zdrowia O g ó ł e m , ,4 Gruźlica (A15-A19, B90) ,5 - Nowotwory (C00-C97, D00-D48) ,9 59,3 Choroby tarczycy (E00-E07) ,7 65,0 Cukrzyca (E10-E14) ,8 124,3 w tym: leczeni insuliną ,9 36,7 Niedokrwistość (D50-D64) ,4 33,9 Choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59) ,7 242,9 Choroby układu krąŝenia (I00-I99) ,7 412,4 w tym: przewlekła choroba reumatyczna (I05-I09) ,8 25,4 choroba nadciśnieniowa (I10-I15) ,7 192,1 choroby naczyń mózgowych (I60-I69) ,4 118,6 niedokrwienna choroba serca (I20-I25) ,9 98,9 w tym: przebyty zawał serca (I25.2) ,0 22,6 Przewl. nieŝyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa (J40-J47) ,0 59,3 Przewlekłe choroby układu trawiennego (K25-K93) ,1 96,0 Choroby układu mięśn.-kostnego i tkanki łącznej (M00-M99) ,6 121,5 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej ,6 33,9 Źródło: sprawozdanie MZ-11. Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD-10) Na 100 tys. ludności Liczby bezwzględne w wieku 19 lat i więcej Osoby, u których stwierdzono schorzenia w tym w wieku lat po raz pierwszy w 2005 r. po raz pierwszy w 2005 r. Tabl Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie nakielskim - stan w dniu r. - resort zdrowia O g ó ł e m , ,8 Gruźlica (A15-A19, B90) ,4 6,3 Nowotwory (C00-C97, D00-D48) ,0 91,9 Choroby tarczycy (E00-E07) ,9 85,6 Cukrzyca (E10-E14) ,7 206,1 w tym: leczeni insuliną ,9 99,9 Niedokrwistość (D50-D64) ,1 68,2 Choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59) ,1 120,5 Choroby układu krąŝenia (I00-I99) ,7 713,3 w tym: przewlekła choroba reumatyczna (I05-I09) ,6 42,8 choroba nadciśnieniowa (I10-I15) ,4 412,1 choroby naczyń mózgowych (I60-I69) ,5 91,9 niedokrwienna choroba serca (I20-I25) ,6 210,8 w tym: przebyty zawał serca (I25.2) ,7 65,0 Przewl. nieŝyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa (J40-J47) ,5 267,9 Przewlekłe choroby układu trawiennego (K25-K93) ,8 134,7 Choroby układu mięśn.-kostnego i tkanki łącznej (M00-M99) ,5 111,0 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej ,8 47,6 Źródło: sprawozdanie MZ-11. Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD-10) Na 100 tys. ludności Liczby bezwzględne w wieku 19 lat i więcej Osoby, u których stwierdzono schorzenia w tym w wieku lat po raz pierwszy w 2005 r. po raz pierwszy w 2005 r.

19 Tabl Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie radziejowskim - stan w dniu r. - resort zdrowia Na 100 tys. ludności Liczby bezwzględne w wieku 19 lat i więcej Osoby, u których stwierdzono schorzenia w tym w wieku lat po raz po raz pierwszy pierwszy w 2005 r. w 2005 r. O g ó ł e m , ,9 Gruźlica (A15-A19, B90) ,9 15,6 Nowotwory (C00-C97, D00-D48) ,6 165,3 Choroby tarczycy (E00-E07) ,1 212,0 Cukrzyca (E10-E14) ,9 184,0 w tym: leczeni insuliną ,9 93,5 Niedokrwistość (D50-D64) ,1 74,8 Choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59) ,8 180,8 Choroby układu krąŝenia (I00-I99) ,8 760,8 w tym: przewlekła choroba reumatyczna (I05-I09) ,8 74,8 choroba nadciśnieniowa (I10-I15) ,4 430,3 choroby naczyń mózgowych (I60-I69) ,9 127,8 niedokrwienna choroba serca (I20-I25) ,1 162,1 w tym: przebyty zawał serca (I25.2) ,8 90,4 Przewl. nieŝyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa (J40-J47) ,8 65,5 Przewlekłe choroby układu trawiennego (K25-K93) ,6 106,0 Choroby układu mięśn.-kostnego i tkanki łącznej (M00-M99) ,6 212,0 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej ,5 34,3 Źródło: sprawozdanie MZ-11. Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD-10) Tabl Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie rypińskim - stan w dniu r. - resort zdrowia Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD-10) Liczby bezwzględne Osoby, u których stwierdzono schorzenia w tym w wieku lat po raz pierwszy w 2005 r. Na 100 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej po raz pierwszy w 2005 r. O g ó ł e m , ,9 Gruźlica (A15-A19, B90) ,7 18,1 Nowotwory (C00-C97, D00-D48) ,4 205,6 Choroby tarczycy (E00-E07) ,1 96,8 Cukrzyca (E10-E14) ,5 187,5 w tym: leczeni insuliną ,4 45,4 Niedokrwistość (D50-D64) ,0 121,0 Choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59) ,7 399,2 Choroby układu krąŝenia (I00-I99) ,4 843,7 w tym: przewlekła choroba reumatyczna (I05-I09) ,2 9,1 choroba nadciśnieniowa (I10-I15) ,4 384,0 choroby naczyń mózgowych (I60-I69) ,3 199,6 niedokrwienna choroba serca (I20-I25) ,8 263,1 w tym: przebyty zawał serca (I25.2) ,6 54,4 Przewl. nieŝyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa (J40-J47) ,7 114,9 Przewlekłe choroby układu trawiennego (K25-K93) ,0 248,0 Choroby układu mięśn.-kostnego i tkanki łącznej (M00-M99) ,2 269,1 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej ,1 27,2 Źródło: sprawozdanie MZ-11.

20 Tabl Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie sępoleńskim - stan w dniu r. - resort zdrowia O g ó ł e m , ,5 Gruźlica (A15-A19, B90) ,2 9,9 Nowotwory (C00-C97, D00-D48) ,8 220,9 Choroby tarczycy (E00-E07) ,5 217,6 Cukrzyca (E10-E14) ,6 352,7 w tym: leczeni insuliną ,1 62,6 Niedokrwistość (D50-D64) ,5 56,0 Choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59) ,6 85,7 Choroby układu krąŝenia (I00-I99) , ,8 w tym: przewlekła choroba reumatyczna (I05-I09) ,6 39,6 choroba nadciśnieniowa (I10-I15) , ,7 choroby naczyń mózgowych (I60-I69) ,5 42,9 niedokrwienna choroba serca (I20-I25) ,1 89,0 w tym: przebyty zawał serca (I25.2) ,9 39,6 Przewl. nieŝyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa (J40-J47) ,4 118,7 Przewlekłe choroby układu trawiennego (K25-K93) ,7 105,5 Choroby układu mięśn.-kostnego i tkanki łącznej (M00-M99) ,7 98,9 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej ,4 145,0 Źródło: sprawozdanie MZ-11. Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD-10) Na 100 tys. ludności Liczby bezwzględne w wieku 19 lat i więcej Osoby, u których stwierdzono schorzenia w tym w wieku lat po raz pierwszy w 2005 r. po raz pierwszy w 2005 r. Tabl Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie świeckim - stan w dniu r. - resort zdrowia O g ó ł e m , ,3 Gruźlica (A15-A19, B90) ,7 1,4 Nowotwory (C00-C97, D00-D48) ,7 98,3 Choroby tarczycy (E00-E07) ,6 60,1 Cukrzyca (E10-E14) ,2 300,4 w tym: leczeni insuliną ,7 77,8 Niedokrwistość (D50-D64) ,2 41,0 Choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59) ,1 73,7 Choroby układu krąŝenia (I00-I99) ,9 726,4 w tym: przewlekła choroba reumatyczna (I05-I09) ,2 24,6 choroba nadciśnieniowa (I10-I15) ,2 439,7 choroby naczyń mózgowych (I60-I69) ,9 132,4 niedokrwienna choroba serca (I20-I25) ,0 113,3 w tym: przebyty zawał serca (I25.2) ,0 39,6 Przewl. nieŝyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa (J40-J47) ,7 81,9 Przewlekłe choroby układu trawiennego (K25-K93) ,8 64,2 Choroby układu mięśn.-kostnego i tkanki łącznej (M00-M99) ,9 147,5 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej ,9 41,0 Źródło: sprawozdanie MZ-11. Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD-10) Na 100 tys. ludności Liczby bezwzględne w wieku 19 lat i więcej Osoby, u których stwierdzono schorzenia w tym w wieku lat po raz pierwszy w 2005 r. po raz pierwszy w 2005 r.

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 47 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 49 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA Uwagi ogólne - 15-1. Leczeni ogółem w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej to liczba osób objęta leczeniem lub pozostająca pod opieką względnie obserwacją danej poradni. Uwzględnia osoby,

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne 1. DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach 1999 2005 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski Powiat Mikołowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 233 233 Ludność - 96107 96457 Mężczyźni 46790 46949 Kobiety 49317 49508 Wiek przedprodukcyjny 17920 18076 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI Powiat Lubliniecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 822 822 Ludność - 76980 76951 Mężczyźni 37913 37880 Kobiety 39067 39071 Wiek przedprodukcyjny 13780 13695 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 13 13 Ludność - 51494 50970 Mężczyźni 24755 24496 Kobiety 26739 26474 Wiek przedprodukcyjny 8645 8533 Wiek produkcyjny 32447 31726 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski Częstochowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1521 1521 Ludność - 135760 135633 Mężczyźni 66509 66415 Kobiety 69251 69218 Wiek przedprodukcyjny 23365 23014 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 78 78 Ludność - 140669 139844 Mężczyźni 68107 67685 Kobiety 72562 72159 Wiek przedprodukcyjny 24600 24487 Wiek produkcyjny 89373 87944 Wiek

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński Bieruńsko - Lędziński POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 158 158 Ludność - 58815 58973 Mężczyźni 29031 29092 Kobiety 29784 29881 Wiek przedprodukcyjny 11243 11319 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI Powiat Rybnicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 224 224 Ludność - 77150 77431 Mężczyźni 38074 38164 Kobiety 39076 39267 Wiek przedprodukcyjny 14743 14794 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI Wodzisławski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 287 287 Ludność - 158029 157831 Mężczyźni 76887 76830 Kobiety 81142 81001 Wiek przedprodukcyjny 28450 28272 Wiek produkcyjny 99369

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski Powiat Bielski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 459 459 Ludność - 161359 162128 Mężczyźni 78692 79139 Kobiety 82667 82989 Wiek przedprodukcyjny 30941 31008 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki Powiat Żywiecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1040 1040 Ludność - 153189 153047 Mężczyźni 74850 74774 Kobiety 78339 78273 Wiek przedprodukcyjny 29143 28763 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 25 25 Ludność - 68634 68231 Mężczyźni 32827 32621 Kobiety 35807 35610 Wiek przedprodukcyjny 10857 10889 Wiek produkcyjny 43310 42503 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 110337 109757 Mężczyźni 52456 52223 Kobiety 57881 57534 Wiek przedprodukcyjny 18659 18543 Wiek produkcyjny 67710 66975 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 189 189 Ludność - 123376 122712 Mężczyźni 59224 58983 Kobiety 64152 63729 Wiek przedprodukcyjny 18901 18846 Wiek produkcyjny 79148 77226 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 160 160 Ludność - 230123 228179 Mężczyźni 108124 107205 Kobiety 121999 120974 Wiek przedprodukcyjny 34852 34511 Wiek produkcyjny 143075 139722

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 (wybrane zagadnienia) Poznań, 2012 rok 61 285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel. 61-877-90-11 /fax 61-877-99-99 www.wczp.poznan.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w latach 2010-2011. Stan w dniu 31.12. Lp. liczba zachorowań zapadalność

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2013 roku.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2013 roku. Tab. 2.1 Stan w dniu 31.12. Lp. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. 1 Salmoneloza 304 10,43 7 557 16,99 w tym zatrucia pokar. (A02.0) 299 10,26 7 407 19,22

Bardziej szczegółowo

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI Powiat Gliwicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 664 664 Ludność - 115128 115179 Mężczyźni 55845 55780 Kobiety 59283 59399 Wiek przedprodukcyjny 20208 20233 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2012 roku.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2012 roku. Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2012 roku. Stan w dniu 31.12. 2012 Nazwa choroby woj. dolnośląskie 2 Polska 2 Lp. liczba zachorowań zapadalność na 100

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do uchwały Nr XX/258/04 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Część I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w latach 2009-. Stan w dniu 31.12. Lp. zapadalność na 100 tys.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI Do sytuacji demograficznej kraju odnoszą się tablice: 1.1, 1.2, 1.4, w których zamieszczono dane dotyczące:! stanu ludności Polski w latach:

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2014 roku.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2014 roku. Tab. 2.1 Stan w dniu 31.12. Lp. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. 1 Salmoneloza 357 12,30 8 392 21,80 zatrucia pokar. (A02.0) 346 11,90 8 197 21,30 zakażenia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 321 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o działalności pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego w latach 2005 2007 udostępnił Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2010 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami realizowana przez pielęgniarki i higienistki szkolne oraz lekarzy POZ w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2009/2010 I. Organizacja profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Kraków 212 Zlecenie wykonane dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zgodnie z umową nr PS.812.2.212 2 Spis treści Spis wykresów...4 Spis tabel...9

Bardziej szczegółowo

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI Ogólna liczba zgonów w województwie lubelskim w 2003 roku wyniosła 22 807 osób. Od lat utrzymuje się tendencja zwiększonej umieralności mężczyzn (53,9%

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Część II: Diagnoza do Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Załącznik 1: Diagnoza Stanu Zdrowia Mieszkańców Województwa Lubuskiego Zielona

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku I. Sytuacja demograficzna województwa wg GUS Liczba ludności w województwie kujawsko-pomorskim na dzień 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2014-2015 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku.

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-VI.0442.12.2014 Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr XI/ 137/03 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26. 06. 03 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego SPIS TREŚĆI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE W SZPITALACH UZDROWISKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2002,

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174503 174370 Mężczyźni 82236 82238 Kobiety 92267 92132 Wiek przedprodukcyjny 29361 29361 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r.

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r. 1. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNA 3.1. Struktura demograficzna Gminę Bestwina zamieszkuje 10.434 mieszkańców (dane za 2006 r.). W poniższej tabeli zestawiono liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach:

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kadencję 018-0 Warunki prawne opracowania podziału województwa

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Załącznik nr Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 00 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Polska Symbole wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

Część I Charakterystyka Województwa

Część I Charakterystyka Województwa Część I Charakterystyka Województwa 1. Diagnoza stanu zdrowia populacji województwa Województwo Kujawsko Pomorskie zajmuje środkowopółnocną część Polski i graniczy z województwami pomorskim, warmińsko-

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Departament Polityki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. 1. Diagnoza stanu zdrowia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

1. Zdawalność egzaminu

1. Zdawalność egzaminu Wybrane wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w sesji wiosennej roku szkolnego 2004/2005 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego W 2002 roku pierwsi

Bardziej szczegółowo

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA UWAGI WSTĘPNE Ogólnopolskie badanie chorobowości hospitalizowanej prowadzone jest na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej rozdział Zdrowie i ochrona

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim (okres od do )

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim (okres od do ) Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim (okres od 01.01.2017 do 15.02.2017) Wiek (ukończone lata) Liczba zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę 1) Ogółem w tym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok

INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ NADZORU I KSZTAŁCENIA W OCHRONIE ZDROWIA INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok Urząd Statystyczny w Szczecinie Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr VI/83/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2007 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego REGIONALNY PROGRAM ZWALCZANIA OTYŁOŚCI U DZIECI I

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

statystyczny ochrony zdrowia województwa małopolskiego

statystyczny ochrony zdrowia województwa małopolskiego Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej statystyczny ochrony zdrowia województwa małopolskiego za rok 2009 Kraków, 10.02.2011 r. Zatwierdzam: Dyrektor Wydziału (-) mgr inż. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu HOSPITALIZACJE W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu HOSPITALIZACJE W SZPITALACH UZDROWISKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej CZĘŚĆ IV CHARAKTERYSTYKA WOJEWODZTWA ŚLĄSKIEGO NA TLE POLSKI (LATA 2010 2013) DEMOGRAFICZNO SPOŁECZNA WYBRANE PROBLEMY ZDROWOTNE Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej SPIS TREŚCI Str. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu HOSPITALIZACJE W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO

Bardziej szczegółowo