Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA"

Transkrypt

1 Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

2

3 Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i pracujących w specjalistycznych poradniach lekarskich i stomatologicznych, w jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzaleŝnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, pochodzą ze sprawozdawczości statystycznej ustalonej w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, koordynowanej przez Kujawsko Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy: - MZ-11 Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, - MZ-12 Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej, - MZ-15 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. 2. Dane statystyczne o działalności podstawowej opieki zdrowotnej udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy w formie tablic wynikowych ze sprawozdania ZD-3 Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ujętego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 oraz wykorzystano dane z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego ( 3. Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie ludności, na podstawie której obliczono wskaźniki udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Uwagi ogólne 1. Prezentowane w dziale dane statystyczne dotyczą resortu zdrowia, tj. nie obejmują danych resortu obrony narodowej (MON), resortu spraw wewnętrznych i administracji (MSWiA), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz danych dotyczących ochrony zdrowia w zakładach karnych (MS). 2. Zestawienia danych dokonano w oparciu o dane publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich ch zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 3. Porada jest to kaŝdorazowy kontakt pacjenta z lekarzem lub lekarzem dentystą bez względu na działanie medyczne wynikające z procesu leczenia. 4. Do liczby porad ogólnodostępnych w podstawowej opiece zdrowotnej w latach zaliczono porady udzielone przez lekarzy rodzinnych i pierwszego kontaktu w poradniach ogólnych oraz w poradniach dla dzieci, w latach porady udzielone przez lekarzy podstawowej opieki i w poradniach dla dzieci a w latach zaliczono porady udzielone przez lekarzy poz i lekarzy rodzinnych. 5. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej do 29 września 2007 r. to lekarz posiadający specjalizację co najmniej pierwszego stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, chorób wewnętrznych lub pediatrii lub posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych lub pediatrii w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie podstawowej opieki zdrowotnej; od 29 września 2007 r. oznacza lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub odbywającego szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub posiadającego specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.). 6. Liczba porad w specjalistycznej opiece zdrowotnej z wyłączeniem jednostek lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzaleŝnionych od alkoholu raz innych

4 substancji psychoaktywnych obejmuje tylko porady udzielone przez lekarzy i lekarzy dentystów (nie obejmuje porad udzielonych np. przez felczerów, pielęgniarki, psychologów). W jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzaleŝnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych liczba porad obejmuje równieŝ świadczenia innych pracowników medycznych (psychologów, innych terapeutów). 7. Do specjalistycznej opieki zdrowotnej zaliczono poradnie prowadzone przez lekarzy specjalistów w danej dziedzinie medycyny oraz przez lekarzy dentystów. 8. Dane o pracujących obejmują lekarzy, pielęgniarki i połoŝne podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy i lekarzy dentystów pracujących w poradniach specjalistycznych, indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktykach lekarskich bez względu na formę zatrudnienia i wymiar czasu pracy. 9. Podziału na powiaty dokonano według lokalizacji świadczeniodawców. 10. W celu zminimalizowania błędów obliczanych wskaźników wynikających z prawa wyboru lekarza czy z braku poradni na terenie danego powiatu niektóre wskaźniki przedstawiono dla 3 rejonów obejmujących powiaty leŝące na obszarach dawnych województw: - rejon bydgoski powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, Ŝniński i miasto na prawach powiatu Bydgoszcz, - rejon toruński powiaty: brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, toruński, wąbrzeski i miasta na prawach powiatu: Toruń i Grudziądz, - rejon włocławski powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński, włocławski i miasto na prawach powiatu Włocławek. 11. Przy przeliczeniu na określoną liczbę mieszkańców (np. na 1 mieszkańca, na 100 mieszkańców) danych charakteryzujących wielkość zjawiska w ciągu roku przyjęto liczbę ludności według faktycznego miejsca zamieszkania w dniu 30 czerwca. 12. Przedstawione dane są niekompletne. Pomimo obowiązku sprawozdawczego niektóre podmioty nie złoŝyły sprawozdań.

5 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Działalność podstawowej opieki zdrowotnej resort zdrowia W 2007 r. w województwie kujawsko-pomorskim w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ogółem udzielono porady o porad (o 0,3%) mniej niŝ w 2006 r. W placówkach publicznych zakładów opieki zdrowotnej lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i rodzinni udzielili porady, co stanowi 23,2% ogólnej liczby porad, w placówkach niepublicznych porad tj. 73,6% natomiast w praktykach lekarskich porad, co stanowi 3,2% wszystkich porad ogólnodostępnych. W 2007 r. w porównaniu do 2006 r. o 1,3% wzrosła liczba porad udzielonych na wsi a w mieście zmalała o 0,8%. W 2007 r. podobnie jak w 2006 r. na 1 mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego przypadały średnio 4 porady lekarza poz i rodzinnego. Pracujący w podstawowej opiece zdrowotnej resort zdrowia Na koniec 2007 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w podstawowej opiece zdrowotnej udzielało ogółem lekarzy o 0,9% mniej niŝ w 2006 r. Spośród pracujących lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej 390 posiadało specjalizację w zakresie pediatrii (spadek o 5,1% w stosunku do 2006 r.) a 346 specjalizację z medycyny rodzinnej (wzrost o 7,5% w porównaniu do 2006 r.). W poradniach podstawowej opieki zdrowotnej 51,1% lekarzy pracowało w ramach umowy cywilno-prawnej. W porównaniu do 2006 r. wzrosła liczba pielęgniarek pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej z pielęgniarek w 2006 r. do w 2007 r.; 13,3% pielęgniarek w 2007 r. pracowało w ramach umowy cywilno-prawnej. Liczba pracujących połoŝnych w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na koniec 2007 r. wyniosła 382 (w 2006 r. 383). Wśród połoŝnych ch w podstawowej opiece zdrowotnej w 2007 r. 28,8% pracowało w ramach umowy cywilno-prawnej. Działalność ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej, bez poradni zdrowia psychicznego i uzaleŝnień resort zdrowia W dniu 2007 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej bez poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzaleŝnień funkcjonowało specjalistycznych poradni lekarskich, indywidualnych specjalistycznych lub grupowych praktyk lekarskich oraz poradni stomatologicznych, indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych lub grupowych praktyk lekarzy dentystów. Pomimo obowiązku sprawozdawczego, niektóre indywidualne, indywidualne specjalistyczne i grupowe praktyki lekarskie nie złoŝyły sprawozdań o działalności w 2007 r. Wśród poradni i praktyk lekarskich zanotowano w stosunku do 2006 r. spadek liczby poradni w placówkach zakładów publicznych o 1,1% z 638 w 2006 r. do 631 w 2007 r., wzrosła natomiast w placówkach niepublicznych o 2,7% z 768 do 789. Liczba indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich zmniejszyła się w 2007 r. w stosunku do 2006 r. o 1 i wyniosła 56. Liczba poradni i praktyk lekarzy dentystów wzrosła z 603 w 2006 r. do 621 w 2007 r. (wzrost o 3,0%) z tego było: 98 poradni w placówkach publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 215 poradni działających w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 308 praktyk lekarzy dentystów. Ogółem w 2007 r. w ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielono porady lekarskie, o porady (o 2,0%) więcej niŝ w 2006 r. W placówkach publicznych zakładów opieki zdrowotnej lekarze udzielili porad, co stanowi 51,9% ogólnej liczby specjalistycznych porad lekarskich, w placówkach niepublicznych porad tj. 41,7%, natomiast w specjalistycznych praktykach lekarskich porad, co stanowi 6,4%.

6 Lekarze dentyści udzielili w 2007 r porad: w placówkach publicznych (15,5%), w poradniach niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (40,1%), a w ramach praktyk (44,4%). Na 100 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego przypadało średnio 229 specjalistycznych porad lekarskich i 73 porady stomatologiczne. Najwięcej porad w 2007 r. udzielono w poradniach połoŝniczo-ginekologicznych porady, okulistycznych porad, chirurgii ogólnej i neurologicznych Pracujący w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej, bez poradni zdrowia psychicznego i uzaleŝnień resort zdrowia Na koniec 2007 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w specjalistycznych poradniach lekarskich oraz w poradniach stomatologicznych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w indywidualnych specjalistycznych lub grupowych praktykach lekarskich a takŝe w indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych lub grupowych praktykach lekarzy dentystów udzielało ogółem lekarzy i lekarzy dentystów. Spośród nich pracowało w poradniach publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, a 358 udzielało w ramach praktyk lekarskich. W porównaniu do 2006 r. wzrosła liczba lekarzy ch w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej z lekarzy w 2006 r. do lekarzy w 2007 r. Najwięcej lekarzy ogółem pracowało w poradniach zabiegowych, z tego 556 lekarzy w placówkach publicznych, 482 w poradniach niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i 28 w praktykach lekarskich. Na koniec 2007 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielało ogółem 798 lekarzy dentystów, z tego 18,8% (150) dentystów pracowało w poradniach publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 44,1% (352) w placówkach niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz 37,1% (296) w praktykach lekarzy dentystów. Spośród lekarzy 76,8% pracowało w ramach umowy cywilno-prawnej. Z uwagi na funkcjonowanie placówek o zasięgu regionalnym lub powiatowym, największe zatrudnienie lekarzy i dentystów występuje w miastach na prawach powiatu. Działalność jednostek lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzaleŝnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych resort zdrowia W dniu 2007 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonowało 70 jednostek lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 37 jednostek w zakładach publicznych, 32 w zakładach niepublicznych oraz 1 placówka o innej formie prowadzenia działalności. W stosunku do 2006 r. ogólna liczba jednostek zmalała o 6. W 2007 r. w jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi lekarze, psycholodzy, inni terapeuci, specjaliści lub instruktorzy terapii uzaleŝnień udzielili łącznie porad, o 4,5% mniej niŝ w 2006 r. Nadal większość porad (71,8%) zostało udzielonych w zakładach publicznych. W dniu 2007 r. prowadziły działalność 23 jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych: 12 publicznych zakładów (o 1 mniej niŝ w 2006 r.) i 11 niepublicznych. W ciągu 2007 r. w jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych lekarze, psycholodzy, inni terapeuci, specjaliści lub instruktorzy terapii uzaleŝnień udzielili łącznie porad, o 7,8% mniej niŝ w 2006 r. W zakładach publicznych udzielono 57,5% wszystkich porad. W 2007 r. w stosunku do 2006 r. liczba porad w tych zakładach zmalała o 8,7%.

7 Pracujący w jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i uzaleŝnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych resort zdrowia Na koniec 2007 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzaleŝnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i innych placówkach realizujących świadczenia zdrowotne, w bezpośrednim kontakcie z pacjentem pracowało na podstawie umowy o pracę 67 lekarzy (w tym 5 psychiatrów ze specjalizacją I stopnia i 46 ze specjalizacją II stopnia i nową specjalizacją w systemie jednostopniowym), 41 psychologów, 67 pielęgniarek, 32 specjalistów i instruktorów terapii uzaleŝnień. W etatach przeliczeniowych zatrudnienie w powyŝszych jednostkach przedstawiało się następująco: lekarze 35,7 etatów (w tym psychiatrzy z I stopniem specjalizacji 2,3 etaty, z II stopniem i nową specjalizacją w systemie jednostopniowym 25,8), psycholodzy 27,4; pielęgniarki 49,9; specjaliści i instruktorzy terapii uzaleŝnień 26,5 etatów przeliczeniowych. Na koniec 2007 r. w jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzaleŝnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w ramach umowy cywilno-prawnej pracowało 151 lekarzy (w tym 16 psychiatrów ze specjalizacją I stopnia i 84 ze specjalizacją II stopnia i nową specjalizacją w systemie jednostopniowym), 46 psychologów, 12 pielęgniarek i 24 specjalistów i instruktorów terapii uzaleŝnień.

8 Tabl Porady udzielone w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjentów w latach resort zdrowia O g ó ł e m O g ó ł e m 3,4 3,6 3,6 3,7 4,1 4,2 4,2 miasto wieś Wyszczególnienie Liczba porad ogólnodostępnych miasto wieś Liczba porad przypadająca na 1 mieszkańca 4,0 4,3 4,3 4,4 4,9 5,1 5,1 2,3 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 W latach do porad ogólnodostępnych zaliczono porady udzielone przez lekarzy rodzinnych i lekarzy pierwszego kontaktu w poradniach ogólnych oraz w poradniach dla dzieci, w latach zaliczono porady udzielone w poradnich lekarza poz i w poradniach dla dzieci a w latach zaliczono porady udzielone w poradniach lekarza poz i lekarza rodzinnego. Źródło: Lata 2001, 2002, 2005, 2006, 2007 dane Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, lata 2003 i dane Głównego Urzędu Statystycznego z Banku Danych Regionalnych, ( r.). Lata Liczba porad przypadająca na 1 mieszkańca 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 3,4 Liczba porad udzielonych w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej na 1 mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego według miejsca zamieszkania pacjentów w latach resort zdrowia 4,0 4,3 2,3 3,6 4,3 4,4 3,6 3,7 4,9 4,1 5,1 5,1 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 2, Ogółem Miasto Wieś 4,2 4,2

9 Tabl. 4.2 Porady udzielone w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjentów i podmiotów ch medycznych w latach resort zdrowia O g ó ł e m miasto wieś placówki publiczne Liczba porad ogólnodostępnych Liczba porad przypadająca - ogółem na 1 mieszkańca ,1 4,2 4, ,9 5,1 5, ,7 2,8 2, ,3 1,0 1,0 miasto ,2 0,8 0,8 wieś ,5 1,4 1,3 placówki niepubliczne ,5 3,1 3,1 miasto ,4 4,2 4,2 wieś ,1 1,2 1,3 praktyki lekarskie 2/ Wyszczególnienie ,2 0,1 0,1 miasto ,3 0,2 0,1 wieś ,1 0,1 0,2 W 2005 r. do porad ogólnodostępnych zaliczono porady udzielone w poradniach lekarza poz i w poradniach dla dzieci a w latach zaliczono porady udzielone w poradniach lekarza poz i lekarza rodzinnego. 2/ Dotyczy indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich ch zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Liczba porad przypadająca na 1 mieszkańca 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 4,9 Liczba porad udzielonych w poradniach poz na 1 mieszkańca województwa kujwsko-pomorskiego wedlug miejsca zamieszkania pacjentów w latach resort zdrowia 5,1 5,1 2,7 2,8 2,8 1,5 1,4 1,3 1,2 0,8 0,8 3,4 4,2 4,2 1,1 1,2 1,3 0,3 0,1 0,2 Miasto Wieś 0,1 0,2 0, Ogółem Placówki publiczne Palcówki niepubliczne Praktyki lekarski

10 Tabl Porady udzielone w poradniach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy rodzinnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i płci w latach resort zdrowia O g ó ł e m Wyszczególnie Liczba porad ogólnodostępnych wizyty domowe dzieciom i młodzieŝy do 18 lat kobietom wizyty domowe osobom w wieku 65 lat i więcej wizyty domowe wizyty domowe wizyty domowe kobietom w ciąŝy w zakresie opieki profilaktycznej dzieciom i młodzieŝy do 18 lat osobom w wieku 65 lat i więcej kobietom wizyty domowe wizyty domowe Lata Liczba porad przypadająca na 1 mieszkańca O g ó ł e m wizyty domowe Województwo miasto wieś placówki publiczne placówki praktyki miasto wieś niepubliczne miasto wieś lekarskie miasto wieś ,2 5,1 2,8 1,0 0,8 1,4 3,1 4,2 1,2 0,1 0,1 0, ,2 5,1 2,8 1,0 0,8 1,3 3,1 4,2 1,3 0,1 0,1 0, ,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0, ,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0, ,5 6,2 2,4 1,1 0,9 1,2 3,3 5,2 1,0 0,1 0,1 0, ,8 6,7 2,5 1,0 0,9 1,1 3,7 5,6 1,2 0,1 0,1 0, ,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0, ,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0, ,1 10,5 6,0 2,2 1,6 2,9 6,7 8,7 2,8 0,2 0,2 0, ,3 10,7 6,8 2,2 1,6 3,1 6,8 8,8 3,3 0,3 0,3 0, ,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0, ,3 0,4 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0, ,0 4,8 2,7 1,0 0,8 1,4 2,9 3,9 1,2 0,1 0,1 0, ,2 5,0 3,0 1,0 0,7 1,4 3,1 4,1 1,5 0,1 0,1 0, ,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0, ,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Dotyczy indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich ch zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

11 Liczba porad udzielonych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy rodzinnych na 1 mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego według wieku i płci w latach resort zdrowia Liczba porad przypadająca na 1 mieszkańca 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 4,5 9,1 4,0 4,8 9,3 4,2 1,1 2,2 1,0 1,0 2,2 1,0 3,3 6,7 2,9 3,7 6,8 3,1 Dzieci i młodzieŝ do 18 lat Osoby w wieku 65 lat i więcej Kobiety 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0, Ogółem Placówki publiczne Placówki niepubliczne Praktyki lekarskie Struktura procentowych porad udzielonych w poradniach poz według podmiotów ch porad medycznych w latach resort zdrowia 100% 5,2% 2,9% 3,2% 90% 80% 70% 60% 50% 62,3% 72,7% 73,6% Praktyki lekarskie Placówki niepubliczne 40% Placówki publiczne 30% 20% 10% 32,5% 24,4% 23,2% 0%

12 Tabl Porady udzielone w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujwsko-pomorskiego w latach resort zdrowia Lp. Powiaty i miasta Liczba porad ogólnodostępnych - ogółem Liczba porad przypadająca na 1 mieszkańca na prawach powiatu Województwo ,6 3,7 4,2 4,2 4,2 Powiaty: ,8 3,8 4,2 4,1 4,3 1 aleksandrowski ,6 3,2 4,3 4,3 4,6 2 brodnicki ,5 2,4 4,1 4,1 4,8 3 bydgoski ,8 3,7 4,1 4,0 4,0 4 chełmiński ,3 3,5 3,5 3,5 3,6 5 golubsko-dobrzyński ,8 4,0 4,3 4,3 4,8 6 grudziądzki ,1 3,0 3,7 3,7 3,7 7 inowrocławski ,1 4,4 4,8 4,8 5,1 8 lipnowski ,9 4,1 4,1 4,1 4,1 9 mogileński ,0 2,8 2,5 2,5 3,0 10 nakielski ,3 3,9 4,0 4,0 3,3 11 radziejowski ,9 5,1 5,8 5,8 5,6 12 rypiński ,8 4,2 4,3 4,3 4,8 13 sępoleński ,0 3,8 3,8 3,8 4,0 14 świecki ,7 3,9 4,4 4,4 4,3 15 toruński ,1 3,7 3,4 3,4 3,5 16 tucholski ,0 4,0 4,4 4,4 4,6 17 wąbrzeski ,8 3,9 3,8 3,8 4,2 18 włocławski ,4 4,5 4,3 4,3 4,6 19 Ŝniński ,9 3,7 4,2 4,2 4,3 Miasta na prawach powiatu: ,4 3,6 4,3 4,3 4,1 20 Bydgoszcz ,2 3,4 3,7 3,8 3,9 21 Grudziądz ,6 3,1 3,5 3,5 3,5 22 Toruń ,5 3,9 5,6 5,7 4,3 23 Włocławek ,8 3,8 4,3 4,3 4,6 W latach zaliczono porady udzielone w poradnich lekarza poz i w poradniach dla dzieci a w latach zaliczono porady udzielone w poradniach lekarza poz i lekarza rodzinnego. Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego z Banku Danych Regionalnych, www. stat.gov.pl ( r.) Liczba porad przypadająca na 1 mieszk. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 3,6 3,7 4,2 WOJEWÓDZTWO 4,2 4,2 3,6 3,2 4,3 4,3 4,6 aleksandrowski 3,5 2,4 4,1 4,1 brodnicki 4,8 3,8 3,7 4,1 4,0 4,0 bydgoski Liczba porad udzielonych w poradniach poz na 1 mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia 3,3 3,5 3,5 3,5 3,6 chełmiński 3,8 4,0 4,3 4,3 golubskodobrzyński 4,8 3,1 3,0 3,7 3,7 3,7 grudziądzki 4,1 4,4 4,8 4,8 5,1 inowrocławski 3,9 4,1 4,1 4,1 4,1 lipnowski 3,0 2,8 2,5 2,5 3,0 mogileński 3,3 3,9 4,0 4,0 nakielski 3,3 4,9 5,1 5,8 5,8 5,6 radziejowski 3,8 4,2 4,3 4,3 4,8 rypiński 4,0 3,8 3,8 3,8 4,0 sępoleński 3,7 3,9 4,4 4,4 4,3 świecki 3,1 3,7 3,4 3,4 3,5 toruński 4,0 4,0 4,4 4,4 4,6 tucholski 3,8 3,9 3,8 3,8 4,2 4,4 4,5 4,3 4,3 4,6 3,9 3,7 4,2 4,2 4,3 3,2 3,4 3,7 3,8 3, wąbrzeski włocławski Ŝniński Bydgoszcz 3,6 3,1 3,5 3,5 3,5 Grudziądz 3,5 3,9 5,6 5,7 Toruń 4,3 3,8 3,8 4,3 4,3 4,6 Włocławek

13 Tabl Lekarze pracujący w podstawowej opiece zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu - resort zdrowia Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu ogółem na umowie cywilno-prawnej 2001 rodzinni pediatrzy inni specjaliści wskaźniki na 10 tys. ludn. ogółem na umowie cywilno-prawnej L e k a r z e razem % razem % razem % Województwo , , , , , ,9 Powiaty: , , , , , ,2 1 aleksandrowski , , , , ,2 2 brodnicki , , , , , ,1 3 bydgoski , , , , , ,5 4 chełmiński , , , , , ,4 5 golubsko-dobrzyński , , , , , ,3 6 grudziądzki , , , , , ,6 7 inowrocławski , , , , , ,2 8 lipnowski , , , , , ,0 9 mogileński , , , , , ,0 10 nakielski , , , , , ,7 11 radziejowski , , , , , ,1 12 rypiński , , , , , ,5 13 sępoleński , , , , , ,4 14 świecki , , , , , ,6 15 toruński , , , , , ,6 16 tucholski , , , , , ,7 17 wąbrzeski , , , , , ,3 18 włocławski , , , , , ,8 19 Ŝniński , , , , , ,6 Miasta na prawach powiatu: , , , , , ,1 20 Bydgoszcz , , , , , ,4 21 Grudziądz , , , , , ,9 22 Toruń , , , , , ,3 23 Włocławek , , , , , ,1 Pracujący w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz osoby, dla których miejscem pracy są praktyki lekarskie realizujące świadczenia zdrowotne w ramach środków publicznych rodzinni pediatrzy inni specjaliści wskaźniki na 10 tys. ludn. ogółem na umowie cywilno-prawnej 2003 rodzinni pediatrzy inni specjaliści wskaźniki na 10 tys. ludn Źródło: sprawozdanie MZ-11.

14 Tabl Lekarze pracujący w podstawowej opiece zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu resort zdrowia (cd.) Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu 2004 L e k a r z e razem % razem % Województwo , , , ,1 Powiaty: , , , ,5 1 aleksandrowski , , , ,0 2 brodnicki , , , ,4 3 bydgoski , , , ,6 4 chełmiński , , , ,4 5 golubsko-dobrzyński , , , ,1 6 grudziądzki , , , ,3 7 inowrocławski , , , ,2 8 lipnowski , , , ,8 9 mogileński , , , ,5 10 nakielski , , , ,5 11 radziejowski , , , ,5 12 rypiński , , , ,2 13 sępoleński , , , ,3 14 świecki , , , ,9 15 toruński , , , ,0 16 tucholski , , , ,1 17 wąbrzeski , , , ,9 18 włocławski , , , ,9 19 Ŝniński , , , ,7 Miasta na prawach powiatu: , , , ,2 20 Bydgoszcz , , , ,9 21 Grudziądz , , , ,6 22 Toruń , , , ,0 23 Włocławek , , , ,1 Pracujący w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz osoby, dla których miejscem pracy są praktyki lekarskie realizujące świadczenia zdrowotne w ramach środków publicznych. Źródło: sprawozdanie MZ-11. ogółem na umowie cywilno-prawnej rodzinni pediatrzy inni specjaliści wskaźniki na 10 tys. ludn. ogółem na umowie cywilno-prawnej 2005 rodzinni pediatrzy inni specjaliści wskaźniki na 10 tys. ludn

15 Tabl Lekarze pracujący w podstawowej opiece zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu resort zdrowia (dok.) Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu rodzinni razem % razem % Województwo , , , ,3 Powiaty: , , , ,6 1 aleksandrowski , , , ,0 2 brodnicki , , , ,9 3 bydgoski , , , ,5 4 chełmiński , , , ,0 5 golubsko-dobrzyński , , , ,4 6 grudziądzki , , , ,5 7 inowrocławski , , , ,7 8 lipnowski , , , ,1 9 mogileński , , , ,3 10 nakielski , , , ,5 11 radziejowski , , , ,2 12 rypiński , , , ,2 13 sępoleński , , , ,6 14 świecki , , , ,0 15 toruński , , , ,9 16 tucholski , , , ,4 17 wąbrzeski , , , ,8 18 włocławski , , , ,0 19 Ŝniński , , , ,2 Miasta na prawach powiatu: , , , ,4 20 Bydgoszcz , , , ,0 21 Grudziądz , , , ,8 22 Toruń , , , ,6 23 Włocławek , , , ,1 Pracujący w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz osoby, dla których miejscem pracy są praktyki lekarskie realizujące świadczenia zdrowotne w ramach środków publicznych. Źródło: sprawozdanie MZ-11. ogółem na umowie cywilno-prawnej 2006 pediatrzy inni specjaliści L e k a r z e wskaźniki na 10 tys. ludn. ogółem na umowie cywilno-prawnej 2007 rodzinni pediatrzy inni specjaliści wskaźniki na 10 tys. ludn

16 Tabl Pielęgniarki pracujące w podstawowej opiece zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu - resort zdrowia Lp. razem % razem % razem % razem % Województwo ,1 8, ,4 9, ,8 9, ,5 9,1 Powiaty: ,8 8, ,8 8, ,9 8, ,9 8,7 1 aleksandrowski , ,4 8, ,1 8, ,9 8,3 2 brodnicki ,6 7, ,4 6, ,2 8, ,4 5,9 3 bydgoski ,3 8, , ,4 7, ,8 7,6 4 chełmiński ,4 9, ,5 10, ,8 9, ,7 8,5 5 golubsko-dobrzyński ,3 7, ,1 8, ,3 7, ,2 7,3 6 grudziądzki ,3 10, ,2 9, ,3 9, ,1 8,6 7 inowrocławski ,3 9, ,3 9, ,4 9, ,2 9,5 8 lipnowski ,8 7, ,7 7, , ,2 7,0 9 mogileński , , , ,9 10 nakielski ,7 10, ,5 11, ,9 7, ,2 9,0 11 radziejowski ,0 9, ,4 8, , ,4 9,7 12 rypiński ,9 7, ,5 8, ,0 9, ,5 9,4 13 sępoleński ,7 9, ,7 12, ,3 11, ,1 12,0 14 świecki ,6 8, ,3 8, ,3 8, ,1 8,3 15 toruński ,4 7, ,3 7, ,1 7, ,7 8,2 16 tucholski ,6 9, ,3 10, ,7 9, ,1 9,8 17 wąbrzeski ,0 6, ,7 6, ,6 7, ,5 6,8 18 włocławski ,3 8, ,9 8, ,3 8, ,0 9,3 19 Ŝniński ,7 7, ,7 8, ,1 10, ,7 11,2 Miasta na prawach powiatu: ,5 9, ,1 9, ,6 9, ,1 9,7 20 Bydgoszcz ,8 8, ,3 9, ,9 9, ,3 9,5 21 Grudziądz ,6 8, ,2 9, ,8 8, ,2 8,1 22 Toruń ,0 9, ,7 9, ,0 9, ,0 10,5 23 Włocławek ,4 10, ,2 10, ,7 11, ,6 10,7 Pracujące w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz osoby, dla których miejscem pracy są praktyki pielęgniarskie realizujące świadczenia zdrowotne w ramach środków publicznych. Powiaty i miasta na prawach powiatu Źródło: sprawozdanie MZ-11. ogółem ogółem na umowie cywilno-prawnej P i e l ę g n i a r k i na umowie cywilno-prawnej wskaźniki na 10 tys. ludn. wskaźniki na 10 tys. ludn. ogółem na umowie cywilno-prawnej wskaźniki na 10 tys. ludn. ogółem na umowie cywilno-prawnej wskaźniki na 10 tys. ludn

17 Tabl Pielęgniarki pracujące w podstawowej opiece zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu - resort zdrowia (dok.) Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu razem % razem % razem % Województwo ,7 9, ,6 9, ,3 9,1 Powiaty: ,6 8, ,5 8, ,4 8,6 1 aleksandrowski ,3 7, ,3 7, ,5 7,4 2 brodnicki ,4 6, ,1 7, ,9 7,8 3 bydgoski ,5 7, ,5 7, ,3 7,6 4 chełmiński ,7 8, ,8 10, ,0 8,8 5 golubsko-dobrzyński ,4 8, ,8 9, ,6 9,8 6 grudziądzki ,3 8, ,4 7, ,3 8,3 7 inowrocławski ,3 9, ,3 9, ,7 9,1 8 lipnowski ,9 6, ,8 6, ,4 7,4 9 mogileński , , ,6 10 nakielski ,9 9, ,2 9, ,3 7,1 11 radziejowski ,3 10, ,4 10, ,8 10,5 12 rypiński ,0 9, ,6 10, ,3 10,0 13 sępoleński ,2 12, ,0 12, ,4 11,7 14 świecki ,3 8, ,9 8, ,2 7,6 15 toruński ,7 6, ,1 7, ,9 6,7 16 tucholski ,7 9, ,7 10, ,6 11,0 17 wąbrzeski ,0 6, ,7 6, ,6 8,1 18 włocławski ,4 9, ,0 8, ,0 9,4 19 Ŝniński ,4 10, ,2 10, ,6 10,6 Miasta na prawach powiatu: ,5 9, ,4 9, ,3 9,8 20 Bydgoszcz ,3 9, ,7 10, ,3 10,3 21 Grudziądz ,0 8, ,4 7, ,2 7,2 22 Toruń ,1 9, ,4 8, ,5 9,2 23 Włocławek ,8 10, ,7 10, ,7 11,4 Pracujące w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz osoby, dla których miejscem pracy są praktyki pielęgniarskie realizujące świadczenia zdrowotne w ramach środków publicznych. Źródło: sprawozdanie MZ-11. ogółem 2005 na umowie cywilno-prawnej wskaźniki na 10 tys. ludn. ogółem P i e l ę g n i a r k i 2006 na umowie cywilno-prawnej wskaźniki na 10 tys. ludn. ogółem 2007 na umowie cywilno-prawnej wskaźniki na 10 tys. ludn

18 Tabl PołoŜne pracujące w podstawowej opiece zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu - resort zdrowia P o ł o Ŝ n e Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu ogółem 2001 na umowie cywilno-prawnej wskaźniki na 10 tys. ludn. ogółem na umowie cywilno-prawnej na umowie cywilno-prawnej razem % razem % razem % razem % Województwo ,3 1, ,3 1, ,1 1, ,9 1,8 Powiaty: ,5 1, ,6 2, ,8 1, ,9 2,0 1 aleksandrowski ,7 2, ,7 2, , ,7 2,7 2 brodnicki ,1 1, ,2 1, ,0 2, ,7 1,9 3 bydgoski ,3 2, ,1 2, ,7 2, ,7 1,9 4 chełmiński ,6 1, ,0 1, ,0 1, ,0 1,6 5 golubsko-dobrzyński , ,0 1, ,7 1, ,3 1,3 6 grudziądzki ,3 1, ,5 2, ,3 2, ,0 2,1 7 inowrocławski ,9 1, ,1 1, ,0 1, ,0 1,7 8 lipnowski ,2 1, ,4 1, , ,6 2,1 9 mogileński , , , ,8 10 nakielski ,4 1, ,1 1, ,5 1, ,6 1,7 11 radziejowski ,0 2, , ,1 2, ,2 2,1 12 rypiński ,7 1, ,0 2, ,4 2, ,6 2,0 13 sępoleński ,0 1, ,3 1, ,5 2, ,6 1,7 14 świecki ,6 1, ,8 1, ,8 1, ,8 1,9 15 toruński ,1 2, ,6 2, ,5 1, ,1 2,0 16 tucholski ,4 1, ,4 2, ,1 1, ,0 2,1 17 wąbrzeski ,5 2, ,0 2, ,0 2, ,9 2,0 18 włocławski ,1 3, ,1 3, ,7 3, ,0 2,9 19 Ŝniński ,0 1, ,2 1, ,2 1, ,1 1,6 Miasta na prawach powiatu: ,7 1, ,9 1, ,8 1, ,2 1,6 20 Bydgoszcz ,2 1, ,6 1, ,4 1, ,0 1,7 21 Grudziądz ,3 1, ,3 1, ,1 1, ,0 1,2 22 Toruń ,5 1, ,6 1, ,3 1, ,8 1,9 23 Włocławek , ,9 1, , ,4 wskaźniki na 10 tys. ludn. ogółem na umowie cywilno-prawnej Pracujące w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz osoby, dla których miejscem pracy są praktyki połoŝnych realizujące świadczenia zdrowotne w ramach środków publicznych. wskaźniki na 10 tys. ludn. ogółem wskaźniki na 10 tys. ludn Źródło: sprawozdanie MZ-11.

19 Tabl PołoŜne pracujące w podstawowej opiece zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu - resort zdrowia (dok.) Lp. Powiaty i miasta na prawach powiatu razem % razem % razem % Województwo ,3 1, ,1 1, ,8 1,8 Powiaty: ,0 2, ,7 2, ,6 2,0 1 aleksandrowski ,6 2, ,9 2, ,7 2,7 2 brodnicki ,1 2, ,8 1, ,8 2,1 3 bydgoski ,0 2, ,2 2, ,3 1,9 4 chełmiński ,0 1, ,0 1, ,5 1,6 5 golubsko-dobrzyński ,3 1, ,7 1, ,3 1,6 6 grudziądzki ,3 1, ,3 1, ,5 2,1 7 inowrocławski ,8 1, ,3 1, ,4 1,6 8 lipnowski ,7 2, ,7 2, ,5 2,4 9 mogileński , , ,4 2,8 10 nakielski ,6 1, ,3 1, ,0 1,2 11 radziejowski ,2 2, ,2 2, ,2 2,1 12 rypiński ,5 2, ,0 2, ,0 2,3 13 sępoleński ,3 2, ,3 2, ,3 2,2 14 świecki ,4 1, ,0 1, ,7 1,5 15 toruński ,3 1, ,6 2, ,1 1,8 16 tucholski ,0 2, ,0 2, ,1 1,9 17 wąbrzeski ,9 2, ,0 2, ,6 2,6 18 włocławski ,0 2, ,0 2, ,0 2,9 19 Ŝniński ,0 1, ,2 1, ,2 1,3 Miasta na prawach powiatu: ,9 1, ,3 1, ,7 1,7 20 Bydgoszcz ,8 1, ,3 1, ,0 1,7 21 Grudziądz ,0 1, ,1 1, ,2 1,1 22 Toruń ,2 1, ,9 1, ,7 1,7 23 Włocławek ,9 1, ,0 1, ,0 2,1 Pracujące w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz osoby, dla których miejscem pracy są praktyki połoŝnych realizujące świadczenia zdrowotne w ramach środków publicznych. Źródło: sprawozdanie MZ-11. ogółem 2005 na umowie cywilno-prawnej wskaźniki na 10 tys. ludn. ogółem P o ł o Ŝ n e 2006 na umowie cywilno-prawnej wskaźniki na 10 tys. ludn. ogółem 2007 na umowie cywilno-prawnej wskaźniki na 10 tys. ludn

20 % Struktura procnetowa lekarzy pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2007 r. - resort zdrowia 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golub.-dobrz. grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski Ŝniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek Lekarze zatrudnieni na umowach o pracę Pozostali pracujący lekarze Lekarze pracujący na umowach cywilno-prawnych Struktura procentowa pielęgniarek pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2007 r. - resort zdrowia 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golub.-dobrz. grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski Ŝniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek Pielęgniarki zatrudnione na umowach o pracę Pielęgniarki pracujące na umowach cywilno-prawnych Pozostałe pracujące pielęgniarki Struktura procentowa połoŝnych pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2007 r. - resort zdrowia 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golub.-dobrz. grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski Ŝniński Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek PołoŜne zatrudnione na umowach o pracę Pozostałe pracujące połoŝne PołoŜne pracujące na umowach cywilno-prawnych

21 Pracownicy medyczni pracujący w podstawowej opiece zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2007 r. - resort zdrowia - wskaźniki na 10 tys. ludności tucholski świecki grudziądzki GRUDZIĄDZ Lekarze tucholski świecki grudziądzki GRUDZIĄDZ Pielęgniarki sępoleński bydgoski chełmiński wąbrzeski brodnicki sępoleński bydgoski chełmiński wąbrzeski brodnicki nakielski BYDGOSZCZ toruński TORUŃ rypiński nakielski BYDGOSZCZ toruński TORUŃ golubskodobrzyński golubskodobrzyński rypiński Ŝniński lipnowski aleksandrowski inowrocławski WŁOCŁAWEK mogileński radziejowski włocławski Liczba lekarzy na 10 tys. ludności 7,8 do 9,6 (6) 7,0 do 7,8 (5) 6,4 do 7,0 (5) 4,7 do 6,4 (7) Ŝniński lipnowski aleksandrowski inowrocławski WŁOCŁAWEK mogileński radziejowski włocławski Liczba pielęgniarek na 10 tys. ludności 10,3 do 11,7 (6) 9,1 do 10,3 (6) 7,8 do 9,1 (4) 6,7 do 7,8 (7) tucholski świecki grudziądzki PołoŜne GRUDZIĄDZ sępoleński bydgoski chełmiński wąbrzeski brodnicki nakielski BYDGOSZCZ toruński TORUŃ golubskodobrzyński rypiński Ŝniński lipnowski aleksandrowski inowrocławski WŁOCŁAWEK mogileński radziejowski włocławski Liczba połoŝnych na 10 tys. ludności 2,2 do 2,9 (7) 2,1 do 2,2 (4) 1,7 do 2,1 (5) 1,1 do 1,7 (7)

22 Tabl Działalność specjalistycznych poradni lekarskich i stomatologicznych (bez poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzaleŝnień) w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Resortowe kody identyfikacyjne poradni O g ó ł e m Lekarskie - razem Chorób wewnętrznych - razem alergologiczna diabetologiczna nefrologiczna kardiologiczna Innych specjaln. zachowaczych - razem dermatologiczna neurologiczna onkologiczna rehabilitacyjna chorób zakaźnych Opieki nad matką i dzieckiem - razem pediatryczna stan w dniu liczba porad 1421 neonatologiczna ginekologiczno-połoŝnicza Zabiegowe - razem chirurgii ogólnej chirurgii onkologicznej urazowo-ortopedyczna Ogółem placówki publiczne, niepubliczne, praktyki lekarskie stan w dniu liczba porad okulistyczna otolaryngologiczna urologiczna Stomatologiczne - razem ortodontyczna Nazwa poradni specjalistycznej Placówki publiczne 1830 protetyki stomatologicznej chirurgii stomatologicznej Dotyczy indywidualnych, specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich ch zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego Źródło: sprawozdanie MZ-12.

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami realizowana przez pielęgniarki i higienistki szkolne oraz lekarzy POZ w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2009/2010 I. Organizacja profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne 1. DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach 1999 2005 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 321 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o działalności pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego w latach 2005 2007 udostępnił Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 liczba porad Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w podmiotach leczniczych i praktykach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2010 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe)

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe) Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015 Stara formuła egzaminu województwo kujawsko-pomorskie (zestawy standardowe) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 00-874

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN Aktywizacja osób 50+ - perspektywa organizacji Pracodawców dr Maria Anna Karwowska Prezes Zarządu KPOP Lewiatan Ludność według 5-letnich grup wieku i

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA - 57 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2016 Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w liceach ogólnokształących w województwie kujawsko-pomorskim

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w liceach ogólnokształących w województwie kujawsko-pomorskim O K E Gdańsk Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach 2015-2017 w liceach ogólnokształących Gdańsk, listopad 2017 roku Uwaga! W zestawieniach uwzględniono wyniki zdających egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 311 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej, zakładach opieki hospicyjno-paliatywnej,

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku I. Sytuacja demograficzna województwa wg GUS Liczba ludności w województwie kujawsko-pomorskim na dzień 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 225 - Źródło danych statystycznych i definicji. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach a uzależnień, hospicjach stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr VI/83/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2007 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego REGIONALNY PROGRAM ZWALCZANIA OTYŁOŚCI U DZIECI I

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski Trzeci rok działania sieci w Polsce Rozszerzona sieć liczy 49 ośrodków obejmujących swoim zasięgiem cały kraj Sieć

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Dyrektor Wydziału

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

1. Zdawalność egzaminu

1. Zdawalność egzaminu Wybrane wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w sesji wiosennej roku szkolnego 2004/2005 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego W 2002 roku pierwsi

Bardziej szczegółowo

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-19 Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Raport sumacyjny. sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Raport sumacyjny. sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Raport sumacyjny Ilość spraozdań: 848 Kryteria: WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE 0400000 - - Wykonanie raportu dla szystkich organó założycielskich Wykonanie raportu dla szystkich typó jednostek Wykonanie raportu

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców w ramach projektu Rynek

Bardziej szczegółowo

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki i próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Gdańsk, grudzień 2010 Wstęp Na mocy porozumienia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do uchwały Nr XX/258/04 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Część I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki O K E Gdańsk i próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Gdańsk, styczeń 2010 Wstęp Na mocy

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz. w latach 2011-2013. województwo kujawsko-pomorskie. Bydgoszcz, 12 listopada 2013 roku

Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz. w latach 2011-2013. województwo kujawsko-pomorskie. Bydgoszcz, 12 listopada 2013 roku Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz Wyniki egzaminów w zewnętrznych w latach 2011-2013 2013 jako wskaźniki skuteczności ci kształcenia województwo kujawsko-pomorskie Bydgoszcz, 12 listopada 2013

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

dotyczące: i punktów krwiodawstwa.

dotyczące: i punktów krwiodawstwa. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 15 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r.

Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia programu pn. Regionalny Program Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 47 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL Miejsce udzielania świadczeń- Powiat Miejsce udzielania świadczeń- Miejscowość Miejsce udzielania świadczeń- Adres Zakres świadczeń SOR/IP/ Nazwa świadczeniodawcy Telefon do rejestracji SZPITAL UNIWERSYTECKI

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R.

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. 2016 POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zwrócił

Bardziej szczegółowo

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R.

OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice email: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 http://katowice.stat.gov.pl/ ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 49 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Projekt Doradztwa Energetycznego zakres wsparcia i dotychczasowe osiągnięcia

Projekt Doradztwa Energetycznego zakres wsparcia i dotychczasowe osiągnięcia Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Projekt Doradztwa Energetycznego zakres wsparcia i dotychczasowe osiągnięcia Jednostka Realizująca

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania wrzesień 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19 OCHRONA

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

Plan konsultacji społecznych projektu. Programu Operacyjnego 2014-2020

Plan konsultacji społecznych projektu. Programu Operacyjnego 2014-2020 Plan konsultacji społecznych projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Terminy konsultacji społecznych K-P RPO 2014-2020 v. 2.0 7.11.2013 r. 11.12.2013 r. Konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2017 Q Województwo kujawsko-pomorskie. str. 1

Kwartał III, 2017 Q Województwo kujawsko-pomorskie. str. 1 Q3 2017 Województwo kujawsko-pomorskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań

Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań Partner Jednostka Opis 01. 02. 03. 04. Społecznej w Bydgoszczy Toruń e Włocławku Grudziądzu W ramach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku województwo kujawsko-pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 3 Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

efektywności energetycznej oraz OZE

efektywności energetycznej oraz OZE Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach a uzależnień,

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

Szkoły LO LP T LU TU Razem. Województwo kujawsko-pomorskie Województwo pomorskie Razem

Szkoły LO LP T LU TU Razem. Województwo kujawsko-pomorskie Województwo pomorskie Razem Informacja o wynikach próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku 3 listopada 2009 roku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Na

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia MŚP działających w województwie kujawsko-pomorskim ze środków zwrotnych w perspektywie finansowej

Możliwości wsparcia MŚP działających w województwie kujawsko-pomorskim ze środków zwrotnych w perspektywie finansowej Możliwości wsparcia MŚP działających w województwie kujawsko-pomorskim ze środków zwrotnych w perspektywie finansowej 2014-2020 Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. - jest jednostką wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI

Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI Główny cel projektu: Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół i placówek oświatowych Okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

JELENIOGÓRSKIM, LEGNICKIM, WAŁBRZYSKIM, WROCŁAWSKIM I ZIELONOGÓRSKIM W LATACH

JELENIOGÓRSKIM, LEGNICKIM, WAŁBRZYSKIM, WROCŁAWSKIM I ZIELONOGÓRSKIM W LATACH URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu LEKARZE SPECJALIŚCI W WOJEWÓDZTWACH: JELENIOGÓRSKIM, LEGNICKIM, WAŁBRZYSKIM, WROCŁAWSKIM I ZIELONOGÓRSKIM W LATACH 1977-1995 SIERPIEŃ 1997 URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI według zawodów medycznych i pokrewnych zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy województwa kujawsko-pomorskiego

BEZROBOTNI według zawodów medycznych i pokrewnych zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy województwa kujawsko-pomorskiego Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Oddział Zamiejscowy w Toruniu BEZROBOTNI według zawodów medycznych i pokrewnych zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZGODNIE Z UMOWĄ Z NFZ W ZAKRESIE POZ -u Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom

Bardziej szczegółowo

Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia?

Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia? Granty na lokalne inicjatywy oddolne II edycja Ośrodek TŁOK w ramach projektu INICJUCJ Z FIO przyznaje granty do 5 tys. zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Przedmiotem niniejszego opracowania jest infrastruktura ochrony zdrowia i dostępność do służby zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 r. Dane zaprezentowane zostały na tle Polski oraz innych

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Proponowane zmiany w naborze i ocenie wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2018 Nowe, 27 czerwca 2017 r. Wydział Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl/bydgosz

www.stat.gov.pl/bydgosz W niniejszym opracowaniu zaprezentowano informacje o ludności faktycznie zamieszkałej według grup wieku w powiatach, miastach na prawach powiatu oraz całym województwie w 2012 r. w odniesieniu do 2005

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/2012

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku. województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku. województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku województwo kujawsko-pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra

Bardziej szczegółowo