KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO"

Transkrypt

1 KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2011/2012 i zmiany w jej realizacji w porównaniu z rokiem szkolnym BYDGOSZCZ 2012 ROK

2 Opracowanie: Małgorzata Marciniak Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Przy wykorzystaniu danych z niniejszego opracowania prosimy o podanie źródła Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego ul. Konarskiego Bydgoszcz tel fax

3 SPIS TREŚCI Wprowadzenie s. 3 I. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach s Zakres i organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej s Świadczeniodawcy realizujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad s.5 uczniami 3. Liczba szkół objętych opieką s. 6 II Uczniowie objęci profilaktyczną opieką zdrowotną w szkołach w roku szkolnym 2011/2012 s. 8 III Warunki sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkołach s Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach s Liczba uczniów pod opieką pielęgniarek i higienistek szkolnych s. 13 IV. Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana przez pielęgniarki i higienistki s. 16 szkolne 1. Realizacja testów przesiewowych w wybranych grupach wieku /klasach s Realizacja grupowej profilaktyki fluorkowej w szkołach podstawowych s. 17 prowadzonej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 3. Udział pielęgniarek i higienistek szkolnych w realizacji edukacji zdrowotnej s Porady udzielone uczniom w ramach opieki czynnej s Porady udzielone uczniom w przypadku nagłych zachorowań s. 23 V. Profilaktyczne badania lekarskie realizowane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej s. 24 VI. Profilaktyczna opieka stomatologiczna nad uczniami s. 27 2

4 Wprowadzenie Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie aktualnej sytuacji w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami w szkołach województwa kujawskopomorskiego w roku szkolnym 2011/2012 z uwzględnieniem typów szkół oraz ich lokalizacji. Podstawą analizy były dane zawarte w formularzach sprawozdawczych MZ-06 Sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach za rok szkolny 2011/2012 z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Zagadnienie to reguluje program badań statystycznych statystyki publicznej, który jest załącznikiem do rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok. Podmiotami zobowiązanymi do przekazywania danych statystycznych są podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieŝą szkolną. Sprawozdania z poszczególnych szkół (jednostkowe) sporządzane przez pielęgniarki szkolne są przesyłane do Wydziału Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, gdzie są weryfikowane merytorycznie i rachunkowo oraz sporządzane odpowiednie zestawienia statystyczne. Przygotowane sprawozdania zbiorcze; według typów szkół z podziałem na placówki publiczne i niepubliczne oraz na miasto i wieś, przekazywane są do Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. W formularzach MZ-06 zawarte są następujące dane: 1. Liczba uczniów objętych profilaktyczną opieką zdrowotną według rodzaju szkoły (podstawowa, gimnazjum, liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, specjalna), typu szkoły (publiczna, niepubliczna) oraz lokalizacji (miasto, wieś). 2. Miejsce realizacji świadczeń przez pielęgniarki i higienistki szkolne (gabinety profilaktyczne na terenie szkół, gabinety profilaktyczne w budynku, ale naleŝące do innej szkoły, inne pomieszczenia na terenie szkoły) oraz liczba godzin pracy w placówkach. 3. Realizacja testów przesiewowych i profilaktyki fluorkowej, udział pielęgniarki w realizacji szkolnego programu edukacji zdrowotnej, liczb udzielonych porad w ramach opieki czynnej, liczba udzielonych porad w przypadkach nagłych zachorowań oraz profilaktyczne badania lekarskie (bilansowe) w wybranych grupach wieku/klasach. 3

5 I. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach 1. Zakres i organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej Organizację i zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami reguluje: a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŝą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133), b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami, profilaktyczną opiekę zdrowotną nad terenie szkoły realizuje pielęgniarka lub higienistka szkolna. Świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania obejmują: 1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, 2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów, 3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, 4) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, 5) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć, 6) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole, 7) edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej, 8) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni, 9) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej. Pielęgniarka szkolna udziela wyŝej wymienionych świadczeń, w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. W przypadku 4

6 braku gabinetu na terenie szkoły, profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 2. Świadczeniodawcy realizujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w województwie kujawskopomorskim w roku szkolnym 2011/2012 sprawowało 242 jednostek (tab. 1). W większości były to podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami 152 (62,8%), następnie podmioty lecznicze nie będące przedsiębiorcami 45 (18,6%), indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania 38 (15,7%), indywidualne i grupowe praktyki lekarskie 4 (1,7%) oraz inne podmioty 3 (1,2%). Tabela 1. Jednostki realizujące profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w roku szkolnym 2011/2012 z podziałem na powiaty. Stan na 30 VI. W tym: Powiat Liczba jednostek ogółem Podmioty Podmioty lecznicze będące lecznicze nie przedsiębiorcami przedsiębior- będące cami Ind. i grupowe praktyki pielęgniarek i higienistek szkolnych Indywidualne i grupowe praktyki lekarza rodzinnego Aleksandrowski 9 9 Brodnicki Bydgoski Chełmiński 6 6 Golubsko-Dobrzy Grudziądzki 6 6 Inowrocławski Lipnowski Mogileński Nakielski Radziejowski Rypiński Sępoleński Świecki Toruński Tucholski Wąbrzeski Włocławski śniński M. Bydgoszcz M. Grudziądz 6 6 M. Toruń M. Włocławek Województwo % 62,8 18,6 15,7 1,7 1,2 Źródło: Sprawozdania MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach Inne 5

7 W porównaniu z rokiem szkolnym 2010/2011 w roku szkolnym 2011/2012 obserwuje się zwiększenie odsetka realizujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia przez podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami oraz indywidualne praktyki pielęgniarek i higienistek szkolnych o 2 punkty procentowe, a zmniejszeniu (o 2 punkty procentowe) uległ odsetek podmiotów leczniczych nie będących przedsiębiorcami realizujących taką opiekę (wykres 1). 100,0 Wykres 1. Jednostki sprawujące profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w zakresie opieki pieklęgniarskiej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym i 2011/2012 (dane %) 80,0 60,0 60,9 62,8 2010/ / ,0 20,0 0,0 Podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami 20,2 18,6 Podmioty lecznicze nie będące przedsiębiorcami 13,7 15,7 Indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i higienistek szkolnych 1,6 1,7 Indywidualne i grupowe praktyki lekarza rodzinnego 3,6 1,2 Inne Źródło: Sprawozdani MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach 3. Liczba szkół objętych opieką Z danych uzyskanych z formularzy sprawozdawczych MZ-06 wynika, iŝ w roku szkolnym 2011/2012 w województwie kujawsko-pomorskim pod opieką pielęgniarek i higienistek szkolnych w szkołach było dzieci i młodzieŝy w 1446 publicznych i niepublicznych placówkach szkolnych (tabela 2 i wykres 2 ). 6

8 Tabela 2. Szkoły objęte opieką pielęgniarek szkolnych w roku szkolnym 2011/2012 w województwie kujawsko-pomorskim. Stan na 30 VI. w tym: Powiat Liczba Liczba publiczne niepubliczne uczniów szkół liczba % liczba % Aleksandrowski ,8 3 5,2 Brodnicki ,3 4 6,7 Bydgoski ,4 1 1,6 Chełmiński ,0 0,0 Golubsko-Dobrzyński ,2 1 2,8 Grudziądzki ,0 0,0 Inowrocławski , ,1 Lipnowski ,3 1 1,7 Mogileński ,0 0,0 Nakielski ,3 5 6,7 Radziejowski ,2 3 5,8 Rypiński ,0 0,0 Sępoleński ,0 0,0 Świecki ,5 3 3,5 Toruński ,5 1 1,5 Tucholski ,2 3 6,8 Wąbrzeski ,7 1 3,3 Włocławski ,6 5 6,4 śniński ,9 9 16,1 M. Bydgoszcz , ,9 M. Grudziądz ,0 0,0 M. Toruń ,4 9 9,6 M. Włocławek ,0 4 7,0 Województwo ,1 85 5,9 Źródło: Sprawozdania MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach Wykres 2. Szkoły będące pod opieką pielęgniarek i higienistek szkolnych w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2011/2012 z podziałem na typy oraz publiczne i niepubliczne publiczne niepubliczne Podstawowe Gimnazja Licea Technika Zawodowe Specjalne 48 Źródło: Sprawozdania MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach 7

9 II. Uczniowie objęci profilaktyczną opieką zdrowotną w szkołach W roku szkolnym 2011/2012 w województwie kujawsko-pomorskim pod opieką pielęgniarek i higienistek szkolnych w środowiska nauczania i wychowania było dzieci i młodzieŝy. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie szkół podstawowych ponad 48%. Następną, co do wielkości grupą, byli uczniowie szkół gimnazjalnych blisko 24% oraz szkół ponadgimnazjalnych (razem) 26%. Najmniej uczniów odnotowano w szkołach specjalnych 2% (tabela 3 i wykres 3). Tabela 3. Liczba uczniów objętych profilaktyczną opieką zdrowotną przez pielęgniarki i higienistki szkolne w roku szkolnym 2011/2012 z podziałem na typy szkół. Szkoły Liczba szkół (typy) Uczniowie objęci opieką liczba % Podstawowe ,1 Gimnazja ,9 Licea ,5 Technika ,8 Zawodowe ,7 Specjalne ,0 Razem ,0 Źródło: Sprawozdania MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach Wykres 3. Liczba uczniów w poszczególnych typach szkół w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2011/ Podstawowe Gimnazja Licea Technika Zawodowe Specjalne Źródło: Sprawozdania MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach 8

10 Najwięcej uczniów uczęszczało do szkół w mieście Bydgoszczy (15,2%), w mieście Toruniu (9,5%), powiecie inowrocławskim (7,7%), w mieście Włocławku (6,8%) oraz w mieście Grudziądzu (4,9%). Natomiast najmniej uczniów odnotowano w szkołach w powiecie grudziądzkim 4642 (1,6%) i wąbrzeskim 5146 (1,8%) wykres 4. Wykres 4. Liczba dzieci i młodzieŝy będąca pod opieką pielęgniarek szkolnych z podziałem na powiaty w roku szkolnym 2011/2012 w województwie kujawsko-pomorskim Aleksandrowski Brodnicki Bydgoski Chełmiński Golubsko-Dobrzyński Grudziądzki Inowrocławski Lipnowski Mogileński Nakielski Radziejowski Rypiński Sępoleński Świecki Toruński Tucholski Wąbrzeski Włocławski śniński M. Bydgoszcz M. Grudziądz M. Toruń M. Włocławek Źródło: Sprawozdania MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach 9

11 W porównaniu z rokiem szkolnym 2010/2011 w roku szkolnym 2011/2012 w województwie kujawsko-pomorskim obserwuje się zmniejszenie liczby uczniów uczęszczających do poszczególnych typów szkół o blisko Najwięcej uczniów ubyło w gimnazjach (-2946) i liceach (-2274) następnie w technikach (-1090), szkołach zawodowych (-744), a w szkołach specjalnych (-206). Jedynie w szkołach podstawowych obserwuje się wzrost liczby uczniów o 2610 (wykres 5) Wykres 5. Zmiany w liczbie uczniów w województwie kujawskopomorskim w latach 2010/ /2012 z podziałem na typy szkół Szkoły Podstawowe / /2012 Gimnazja Licea Technika Zawodowe Specjalne Źródło: Sprawozdania MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach 10

12 III. Warunki sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkołach 1. Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach Pielęgniarki i higienistki szkolne sprawują profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. WyposaŜonym w sprzęt i pomoce niezbędne do wykonywania i interpretowania testów przesiewowych oraz w sprzęt i leki do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć. W szkołach podstawowych dodatkowo w środki i sprzęt do prowadzenia grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów. W gabinecie przechowywana jest równieŝ dokumentacja medyczna uczniów. W roku szkolnym 2011/2012 pielęgniarki i higienistki szkolne sprawowały profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w 1446 placówkach szkolnych. W 62% dysponowały gabinetem profilaktycznym usytuowanym na terenie szkoły, a w 38% realizowały świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w innym miejscu. Dostępność gabinetów profilaktycznych w szkołach miejskich naleŝy uznać za bardzo dobrą, gdyŝ gabinety profilaktyki zdrowotnej posiadało ponad 92% szkół. Natomiast nie moŝna uznać za wystarczające zabezpieczenie w gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej placówek szkolnych na wsi, gdzie w blisko 70% placówkach szkolnych nie było takich gabinetów. Najgorszy dostęp do gabinetów, mają uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów na wsi jedynie w co 4 placówce został on utworzony. Pod tym względem występuje nierówność w dostępie do świadczeń profilaktycznych realizowanych na terenach szkół wiejskich (tab.4 i wyk. 6). Tabela 4. Miejsce realizacji świadczeń pielęgniarek szkolnych w województwie kujawskopomorskim w roku szkolnym 2011/2012 według typów szkół Miejsce realizacji świadczeń w tym: w mieście w tym: na wsi Szkoły ogółem Liczba placówek ogółem Gabinety na terenie szkół % Inne miejsce % Liczba Gabinety placówek na terenie szkół % Inne 1 miejsce % Liczba Gabinety placówek na terenie szkół % Inne miejsce Podstawowe , , ,0 15 8, , ,9 Gimnazja , , ,4 12 6, , ,6 Licea , , , , ,2 4 30,8 Technika , , ,0 9 7, , ,2 Zawodowe , , ,9 7 8, ,3 5 35,7 Specjalne ,5 6 12, ,2 4 9, ,4 2 28,6 Razem , , ,0 60 8, , ,4 % 11

13 Wykres 6. Dostępność gabinetów profilaktycznych na terenie szkół województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2011/2012 z podziałem na typy (dane %) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 92,0 24,1 szkoły podstawowe 93,4 37,4 89,3 69,2 93 Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach w poszczególnych powiatach (wyk. 7). Wykres 7. Miejsce realizacji świadczeń przez pielęgniarki i higienistki szkolne w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2011/2012 z podziałem na powiaty (dane %) 100,0 90,0 80,0 gabinety na terenie szkół inne miejsce 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Aleksandrowski Brodnicki Bydgoski Chełmiński Golubsko-Dobrzyński Grudziądzki Inowrocławski Lipnowski Mogileński Nakielski Radziejowski Rypiński Sępoleński Świecki Toruński Tucholski Wąbrzeski Włocławski śniński M. Bydgoszcz M. Grudziądz M. Toruń M. Włocławek 53,8 91,9 64,3 gimnazja licea technika szkoły zawodowe 90,2 71,4 szkoły specjalne miasto wieś 12

14 Najwięcej szkół, gdzie utworzono takie gabinety są powiaty, których obszarem jest miasto: w Grudziądzu i we Włocławku wszystkie szkoły je posiadają, w Bydgoszczy 95%, a w Toruniu 90%. Zdecydowanie najgorzej jest w powiecie włocławskim - 80% szkół nie dysponuje takim gabinetem. W porównaniu z rokiem szkolnym 2010/2011 w roku szkolnym 2011/2012 odsetki szkół usytuowanych na wsi, w których były gabinety zmniejszyły się we wszystkich typach szkół z wyjątkiem szkół podstawowych, gdzie ich liczba nieznacznie wzrosła. Największy spadek odnotowano w technikach o 17 punktów procentowych (wykres 8). Wykres 8. Gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach będących pod opieką pielęgniarek i higienistek szkolnych w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012 wedłu typów szkół na wsi (dane %) 100,0 2010/ ,0 80,0 70,0 60,0 71,4 69,2 70,8 53,8 73,3 64,3 75,0 71,4 2011/ ,0 40,0 30,0 23,6 24,1 40,8 37,4 20,0 10,0 0,0 szkoły podstawowe gimnazja licea technika szkoły zawodowe szkoły specjalne 2. Liczba uczniów pod opieką pielęgniarek i higienistek szkolnych Dostępność personelu obliczana jest, według norm dotyczących zalecanej liczby uczniów na jedną pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, traktowanej dla poszczególnych typów szkół jako wartość dla jednego etatu przeliczeniowego, m.in.: - szkoły podstawowe, gimnazja, licea, licea profilowane (bez nauki w warsztatach), szkoły policealne z tokiem nauki nie dłuŝszym niŝ 2,5 roku uczniów, - szkoły prowadzące naukę zawodu z warsztatami w szkole, szkoły sportowe uczniów, - szkoły specjalne dla dzieci i młodzieŝy - liczba uczniów na jedną pielęgniarkę lub higienistkę szkolną zaleŝy od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów oraz specyfiki danej szkoły: od 30 do 150 uczniów. 13

15 W roku szkolnym 2011/2012 liczba etatów pielęgniarek i higienistek szkolnych wyliczonych na podstawie liczby godzin pracy w tygodniu, a następnie przeliczonych na jeden etat przeliczeniowy (37,55 godzin/tydzień) wyniosła 338,3. Średnia liczba uczniów na etat pielęgniarki i higienistki szkolnej dla wszystkich typów szkół, bez szkół specjalnych wynosiła 900 i była zgodna z obowiązującymi normami, natomiast w szkołach specjalnych wynosiła 190 i przewyŝszała obowiązujące zalecenia w tym zakresie (tab. 5 i wyk. 9). Tabela 5. Etaty i średnia uczniów na etat pielęgniarki szkolnej w roku szkolnym 2011/2012 według typów szkół z podziałem na miasto i wieś. Stan na 30 VI. Ogółem Miasto Wieś Szkoły Liczba uczniów Etaty Średnia uczniów na etat pielęgniarki Liczba uczniów Etaty Średnia uczniów na etat pielęgniarki Liczba uczniów Etaty Średnia uczniów na etat pielęgniarki Podstawowe , , ,5 971 Gimnazja , , , Licea , , ,4 758 Technika , , , Zawodowe , , , Specjalne , , ,6 228 Razem , , ,3 958 w tym: , , ,7 979 Szkoły (bez szkół specjalnych) Wykres 9. Średnia liczba uczniów przypadająca na etat przeliczeniowy pielęgniarki i higienistki szkolnej w poszczególnych typach szkół w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2011/ Podstawowe Gimnazja Licea Technika Zawodowe Specjalne Podstawowe Gimnazja Licea Technika Zawodowe Specjalne 14

16 Średnia uczniów na etat pielęgniarki szkolnej w mieście w poszczególnych typach szkół kształtowała się od 785 w gimnazjach do 965 w szkołach zawodowych. Natomiast na wsi, średnia uczniów na etat wynosiła od 758 w liceach do 1020 w technikach. W szkołach specjalnych, w odniesieniu do etatu przeliczeniowego pod opieką pielęgniarek szkolnych było znacznie więcej uczniów, niŝ wynika to z obowiązujących zaleceń: na wsi 228 uczniów, a w mieście 186 uczniów (wyk. 10). Wykres 10. Średnia liczba uczniów na etat pielęgniarki/higienistki szkolnej w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2011/2012 z podziałem na typy szkół oraz miasto i wieś miasto wieś Szkoły Podstawowe Licea Zawodowe W porównaniu z rokiem szkolnym 2010/2011 w roku szkolnym 2011/2012 liczba uczniów przypadająca na etat pielęgniarki szkolnej nieznacznie zmniejszyła się w technikach i szkołach zawodowych, a zwiększyła w szkołach podstawowych i gimnazjach (wyk. 11) Wykres 11. Średnia uczniów przypadająca na etat pielęgniarki/higienistki szkolnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2010/ /2012 z podziałem na typy szkół / / Podstawowe Gimnazja Licea Technika Zawodowe Specjalne 15

17 IV. Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana przez pielęgniarki i higienistki szkolne 1. Realizacja testów przesiewowych w wybranych grupach wieku /klasach Wykonywanie testów przesiewowych jest jednym z głównych zadań pielęgniarek i higienistek szkolnych. Są one istotnym elementem profilaktyki drugorzędowej i ich zadaniem jest wykrycie najczęstszych zaburzeń w rozwoju i stanie zdrowia w określonych grupach wieku. Testy te wyodrębniają w populacji osoby, które prawdopodobnie mają daną chorobę lub zaburzenie (dodatni wynik testu) i osoby, które prawdopodobnie jej nie mają (ujemny wynik testu). Testy przesiewowe u dzieci i młodzieŝy w wieku szkolnym wykonywane są w wieku/klasach: klasa 0 /6 lat, klasa I/7 lat, klasa III/10 lat, klasa V/12 lat, klasa I gimnazjum/13 lat, klasa I szkoły ponadgimnazjalnej/16 lat, ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej /18-19 lat. W roku szkolnym 2011/2012 odsetki uczniów zbadanych w ramach testów przesiewowych we wszystkich typach szkół kształtował się na poziomie 97-99%. Nie odnotowano znaczących róŝnic w realizacji tego świadczenia pomiędzy typami szkół i ich lokalizacją za wyjątkiem szkół zawodowych, gdzie świadczenie to wykonywane jest w nieco mniejszym odsetku (tab. 8). Tabela 8. Uczniowie zbadani w ramach badań przesiewowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2011/2012 według typów szkół Wykonanie testów w tym: Szkoły przesiewowych ogółem podlegających wykonano Miasto Wieś uczniów % podlegających uczniów Wykonano % podlegających uczniów Wykonano % Podstawowe , , ,6 Gimnazja , , ,8 Licea , , ,2 Technika , , ,8 Zawodowe , , ,9 Specjalne , , ,8 Razem , , ,5 16

18 Realizacja testów przesiewowych u dzieci i młodzieŝy szkolnej na terenie poszczególnych powiatów kształtowała się na wysokim poziomie i wynosiła od 97% w powiecie włocławskim do 100% w powiecie sępoleńskim (tab. 9). Tabela 9. Wykonawstwo testów przesiewowych u uczniów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2011/2012 według powiatów Powiaty Liczba Wykonanie testów przesiewowych u uczniów uczniów ogółem podlegających wykonano % Aleksandrowski ,7 Brodnicki ,4 Bydgoski ,9 Chełmiński ,7 Golubsko-Dobrzyński ,6 Grudziądzki ,7 Inowrocławski ,4 Lipnowski ,5 Mogileński ,7 Nakielski ,9 Radziejowski ,5 Rypiński ,1 Sępoleński ,0 Świecki ,6 Toruński ,9 Tucholski ,9 Wąbrzeski ,2 Włocławski ,7 śniński ,6 M. Bydgoszcz ,1 M. Grudziądz ,9 M. Toruń ,8 M. Włocławek ,8 Województwo ,8 2. Realizacja grupowej profilaktyki fluorkowej prowadzonej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi Profilaktyka fluorkowa wprowadzona została obligatoryjnie do szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 rozporządzeniem Ministra Zdrowia, jako zadanie pielęgniarek 17

19 i higienistek szkolnych. W pierwszych roku jej wprowadzenia nie była oddzielnie finansowana, dopiero w roku szkolnym 2006/2007 wprowadzono jej finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Grupowej profilaktyce fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi podlegają uczniowie szkół podstawowych w klasach I-VI znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l. Świadczenie wykonywane jest 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni. W roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych tą formą profilaktyki próchnicy zębów objęto blisko 85% uczniów 1. W szkołach podstawowych w miastach wykonanie tego świadczenia było o kilka punktów procentowych większe, niŝ w szkołach tego typu na wsi. Najmniejszy odsetek uczniowie poddanych tej formie profilaktyki stwierdzono w szkołach podstawowych niepublicznych w miastach 73,2% (tab. 10). Niestety, z danych zawartych w sprawozdaniach MZ-06 nie wynika, ilu uczniów z klas I-VI zostało objętych pełnym cyklem (6 razy w ciągu roku szkolnego), a ilu z wykazanych uczniów miało ją wykonaną w niepełnym zakresie. Tabela 10. Uczniowie szkół podstawowych (bez szkół specjalnych) objęci programem fluoryzacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2011/2012 Fluoryzacja w szkołach w tym: podstawowych ogółem Szkoły uczniowie objęci % Miasto Wieś ogółem podlegający objęci % podlegający objęci % Podstawowe , , ,5 publiczne Podstawowe , , ,2 niepubliczne Ogółem , , ,6 Do szkół specjalnych uczęszczało 5768 uczniów, a profilaktykę fluorkową próchnicy zębów prowadzono u 1152 uczniów. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe w formularzu sprawozdawczym MZ-06 szkoły specjalne ujęte są zbiorczo, tzn. wszystkie typy szkół (szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły zawodowe) w danej placówce na jednym druku, więc nie moŝna ustalić liczby uczniów podlegających temu świadczeniu. W związku z tym, równieŝ 1 W formularzu sprawozdawczym MZ-06 w liczbie uczniów, u których wykonano profilaktykę fluorkową ujęto równieŝ uczniów klas 0, którzy tej profilaktyce nie podlegają, a mieli ją wykonaną, więc przy obliczaniu odsetka uczniów szkoły podstawowej objętych tym świadczeniem odniesiono się do liczby uczniów w całej szkole, w tym w klasach 0. W związku z powyŝszym nie moŝna określić rzeczywistej liczby uczniów klas I-VI, u których ją prowadzono. 18

20 nie moŝna ustalić odsetka uczniów szkół podstawowych specjalnych objętych tą formą profilaktyki. W porównaniu z rokiem szkolnym 2010/2011 w roku szkolnym 2011/2012 odnotowano zmniejszenie odsetek uczniów, u których przeprowadzono grupową profilaktykę fluorkową zarówno w mieście jak i na wsi (wykres 12). 100,0 80,0 Wykres 12. Realizacja profilaktyki fluorkowej w szkołach podstawowych województwa kujawskopomorskiego w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012 z podziałem na miasto i wieś (dane %) 88,4 87,6 82,3 81,6 Rok szkolny 2010/2011 Rok szkolny 2011/ ,0 miasto wieś 3. Udział pielęgniarek i higienistek szkolnych w realizacji edukacji zdrowotnej W roku szkolnym 2011/2012 w edukacji zdrowotnej, realizowanej przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania uczestniczyło 79% szkół w mieście i 70% uczniów szkół na wsi. W wiejskich szkołach odsetki te były mniejsze niŝ w mieście (za wyjątkiem liceów). Największą róŝnicę odnotowano w szkołach zawodowych, gdzie odsetek objętych programem na wsi był niŝszy o ponad 24 % (tabela 11 i wykres 13). Tabela 11. Liczba uczniów objętych programami zdrowotnymi przez pielęgniarki szkolne województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2011/2012 według typów szkół. Programy zdrowotne w tym: Szkoły liczba uczniów ogółem uczniowie objęci programem (%) liczba uczniów ogółem Miasto uczniowie objęci programem (%) Wieś liczba uczniów ogółem uczniowie objęci programem (%) Podstawowe , , ,6 Gimnazja , , ,6 Licea , , ,8 Technika , , ,0 Zawodowe , , ,0 Specjalne , , ,0 Razem , , ,3 19

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami realizowana przez pielęgniarki i higienistki szkolne oraz lekarzy POZ w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2009/2010 I. Organizacja profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania na terenie lubelszczyzny

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania na terenie lubelszczyzny Lubelskie Centrum zdrowia Publicznego w Lublinie Zakład Ochrony Zdrowia Matki i Dziecka Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania na terenie lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne 1. DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach 1999 2005 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji Część I. 1. Pielęgniarka lub higienistka

Bardziej szczegółowo

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w małopolskich szkołach

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w małopolskich szkołach KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w małopolskich szkołach Spis treści Wstęp... 3 Wyniki badao... 4 Podsumowanie... 9 Ankieta skierowana do szkół... 10 Wyniki zbiorcze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania druku MZ-06 sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach.

Instrukcja wypełniania druku MZ-06 sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach. Instrukcja wypełniania druku MZ-06 sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach. Ogólne zasady wypełniania sprawozdania MZ-06: 1) Sprawozdanie jednostkowe wypełnia

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku I. Sytuacja demograficzna województwa wg GUS Liczba ludności w województwie kujawsko-pomorskim na dzień 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość statystyczna na stanowisku pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania za rok szkolny 2014 / 2015.

Sprawozdawczość statystyczna na stanowisku pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania za rok szkolny 2014 / 2015. Sprawozdawczość statystyczna na stanowisku pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania za rok szkolny 2014 / 2015. Podstawy Prawne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI 1 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Część I. 1. Pielęgniarka lub higienistka

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2010 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 321 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o działalności pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego w latach 2005 2007 udostępnił Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku 2015 województwo kujawsko-pomorskie Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa tel. 022 536 65 00, fax 022 536 65 04

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz. w latach 2011-2013. województwo kujawsko-pomorskie. Bydgoszcz, 12 listopada 2013 roku

Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz. w latach 2011-2013. województwo kujawsko-pomorskie. Bydgoszcz, 12 listopada 2013 roku Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz Wyniki egzaminów w zewnętrznych w latach 2011-2013 2013 jako wskaźniki skuteczności ci kształcenia województwo kujawsko-pomorskie Bydgoszcz, 12 listopada 2013

Bardziej szczegółowo

Ocena opieki nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w roku 2014

Ocena opieki nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w roku 2014 Wstęp. Ocena opieki nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w roku 2014 Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem jest jednym z celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia. Do zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2012-2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2012-2013 Barbara Przychodzeń Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2012-2013 W 2012 roku po raz pierwszy został przeprowadzony egzamin gimnazjalny według nowych zasad.

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl/bydgosz

www.stat.gov.pl/bydgosz W niniejszym opracowaniu zaprezentowano informacje o ludności faktycznie zamieszkałej według grup wieku w powiatach, miastach na prawach powiatu oraz całym województwie w 2012 r. w odniesieniu do 2005

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PIELĘGNIARKI I HIGIENISTKI SZKOLNEJ Pielęgniarka lub higienistka szkolna jest w Polsce, od 10 lat, w większości szkół, jedynym fachowym

ZADANIA PIELĘGNIARKI I HIGIENISTKI SZKOLNEJ Pielęgniarka lub higienistka szkolna jest w Polsce, od 10 lat, w większości szkół, jedynym fachowym ZADANIA PIELĘGNIARKI I HIGIENISTKI SZKOLNEJ Pielęgniarka lub higienistka szkolna jest w Polsce, od 10 lat, w większości szkół, jedynym fachowym pracownikiem z przygotowaniem medycznym. Jej zadania określają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z FIZYKI

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z FIZYKI KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z FIZYKI

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z FIZYKI KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

O P I N I A P R A W N A. dotycząca zasad organizacji udzielenia świadczeń przez pielęgniarki szkolne

O P I N I A P R A W N A. dotycząca zasad organizacji udzielenia świadczeń przez pielęgniarki szkolne Opole, dnia 20 września 2013 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu ul. Świerkowa 24, 45-407 Opole O P I N I A P R A W N A dotycząca zasad organizacji udzielenia świadczeń przez pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie zmian w spełnianiu obowiązku szkolnego w województwie kujawsko-pomorskim na poziomie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 oraz zróżnicowanie w spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

NFZ przypomina opieka zdrowotna w szkole

NFZ przypomina opieka zdrowotna w szkole NFZ przypomina opieka zdrowotna w szkole Początek roku szkolnego to dobra okazja, aby przypomnieć jak funkcjonuje profilaktyczna opieka zdrowotna w szkole oraz jakie są zasady ubezpieczenia zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. Dz.U.04.180.1869 ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziemi i młodzie (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad uczniami Pielęgniarka szkolna

Opieka zdrowotna nad uczniami Pielęgniarka szkolna Opieka zdrowotna nad uczniami Pielęgniarka szkolna Aktualna koncepcja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami uważa, że zdrowie jednostki i populacji zależy od wielu czynników pozamedycznych, w

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pa stwo! kujawsko-pomorskiego ogólna przedmiotowa Zeszyt ogólny

Szanowni Pa stwo! kujawsko-pomorskiego ogólna przedmiotowa Zeszyt ogólny Szanowni Państwo! Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski Trzeci rok działania sieci w Polsce Rozszerzona sieć liczy 49 ośrodków obejmujących swoim zasięgiem cały kraj Sieć

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość statystyczna na stanowisku pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania za rok szkolny 2015 / 2016.

Sprawozdawczość statystyczna na stanowisku pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania za rok szkolny 2015 / 2016. Sprawozdawczość statystyczna na stanowisku pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania za rok szkolny 2015 / 2016. Podstawy Prawne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO

KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a, tel. 089. 539-34-55, fax. 533-77-01 e-mail:piskorz@wssd.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia uczniów warszawskich szkół podstawowych Seminarium ZDROWIE DZIECI NASZĄ TROSKĄ Warszawa, 24 marca 2008 roku Katarzyna Paczek Dyrektor Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do uchwały Nr XX/258/04 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Część I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 610. Opieka zdrowotna nad młodzieżą szkolną i akademicką w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Informacja. Nr 610. Opieka zdrowotna nad młodzieżą szkolną i akademicką w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Opieka zdrowotna nad młodzieżą szkolną i akademicką w Polsce Kwiecień 1998 Grzegorz Ciura Informacja Nr 610 W niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY KONKURSU POLONISTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY KONKURSU POLONISTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY KONKURSU POLONISTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 Organizator konkursu Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 85-067

Bardziej szczegółowo

Wprowadzić zapis: W przypadku konieczności zapewnienia zastępstwa świadczenia zdrowotne może realizować pielęgniarka

Wprowadzić zapis: W przypadku konieczności zapewnienia zastępstwa świadczenia zdrowotne może realizować pielęgniarka Uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.04.2013r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej załącznik Nr 4 Lp. Numer części Propozycja zmian Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à Dziennik Ustaw Nr 282 20297 Poz. 2814 2814 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI

Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI Główny cel projektu: Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół i placówek oświatowych Okres

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

Zlikwidowane zostało kryterium wieku oraz przeprowadzanie testów po raz kolejny w przypadku powtarzania klasy przez ucznia. Następna kwestia, którą

Zlikwidowane zostało kryterium wieku oraz przeprowadzanie testów po raz kolejny w przypadku powtarzania klasy przez ucznia. Następna kwestia, którą Problemy w realizacji świadczeń pielęgniarki szkolnej w zakresie profilaktyki opieki zdrowotnej nad uczniami, a jakość w samodzielnej praktyce pielęgniarki oraz możliwości systemowe rozwoju praktyki. W

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 42/2015 z dnia 12 marca 2015 r. o projekcie programu Profilaktyczna

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA TABELI 4 W FORMULARZU MZ-06 WIERSZ 1 PROFILAKTYKA FLUORKOWA

ZASADY WYPEŁNIANIA TABELI 4 W FORMULARZU MZ-06 WIERSZ 1 PROFILAKTYKA FLUORKOWA WIERSZ PROFILAKTYKA FLUORKOWA Wyszczególnienie szkół uczniów porad 0 uczniów objętych profilaktykę fluorkową metodą nadzorowanego szczotkowania zębów uczniów objętych szkolnym programem edukacji zdrowotnej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHEMII

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHEMII KONKURS PRZEDMIOTOWY ORGANIZOWANY PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań

Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań Partner Jednostka Opis 01. 02. 03. 04. Społecznej w Bydgoszczy Toruń e Włocławku Grudziądzu W ramach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. 1869 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à Na podstawie art. 50

Bardziej szczegółowo

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami,

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami, Pielęgniarka szkolna Pielęgniarka szkolna od 1992 roku jest jedynym profesjonalnym pracownikiem ochrony zdrowia na terenie placówki szkolno-wychowawczej. Pełni ona główną rolę w profilaktycznej opiece

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŝą w wieku szkolnym w latach 2005-2007 (I półrocze)

Informacja o wynikach kontroli sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŝą w wieku szkolnym w latach 2005-2007 (I półrocze) N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BYDGOSZCZY LBY-41037/07 Nr ewid. 150/2008/P/07/132/LBY Informacja o wynikach kontroli sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r.

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r. - 1 - SPIS TREŚCI I. WSTĘP 4 II. Zabezpieczenie opieki zdrowotnej nad dziećmi 5 1. Dane demograficzne 5 Populacja

Bardziej szczegółowo

Plan konsultacji społecznych projektu. Programu Operacyjnego 2014-2020

Plan konsultacji społecznych projektu. Programu Operacyjnego 2014-2020 Plan konsultacji społecznych projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Terminy konsultacji społecznych K-P RPO 2014-2020 v. 2.0 7.11.2013 r. 11.12.2013 r. Konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY

URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Opracowania sygnalne Bydgoszcz, kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail. SekretariatUSBDG@stat.gov.pl tel. (0 52) 366 93 90; fax (052) 366 93 56 Internet http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz

Bardziej szczegółowo

efektywności energetycznej oraz OZE

efektywności energetycznej oraz OZE Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

- 1 - P/07/132 Wrocław, dnia 20 marca 2008 r. LWR-41047-4/2007 Pan Piotr Kollbek

- 1 - P/07/132 Wrocław, dnia 20 marca 2008 r. LWR-41047-4/2007 Pan Piotr Kollbek - 1 - P/07/132 Wrocław, dnia 20 marca 2008 r. LWR-41047-4/2007 Pan Piotr Kollbek Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Oz. MINISTER ZDROWIA. Warszawa. MZ-MD-P-073-4964- I /W S/l 4

1. Oz. MINISTER ZDROWIA. Warszawa. MZ-MD-P-073-4964- I /W S/l 4 może MINISTER ZDROWIA MZ-MD-P-073-4964- I /W S/l 4 Warszawa 1. Oz. Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka / Z uwagą zapoznałem się z propozycjami rozwiązań dotyczących organizacji profilaktycznej opieki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r.

Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia programu pn. Regionalny Program Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zmian w zakresie edukacji osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim w latach szkolnych 2004/05-2013/14. Dane dotyczące edukacji osób dorosłych (liczby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO Tomasz Mierzwa,Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2001-2005 5 Bydgoszcz, 2011 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ, PIELĘGNIARKI POZ, POŁOŻNEJ POZ, PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ 1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ, PIELĘGNIARKI POZ, POŁOŻNEJ POZ, PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ 1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ, PIELĘGNIARKI POZ, POŁOŻNEJ POZ, PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ 1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ 1.1.1 Wymagania dotyczące personelu - kwalifikacje Przepis w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla bezdomnych

Pomoc dla bezdomnych Pomoc dla bezdomnych W województwie kujawsko pomorskim funkcjonuje 29 schronisk i noclegowni oraz miejsc wydzielonych przeznaczonych na nocleg. Łącznie w tychże schroniskach i noclegowniach jest 958 miejsc.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów

Bardziej szczegółowo

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl e-mail 1 2 Bydgoszcz 3 4 Grudziądz Słoneczko w Bydgoszczy ul. Gałczyńskiego 2 85-322 Bydgoszcz "Promień Życia" w Bydgoszczy ul. Łomżyńska 54 85-836 Bydgoszcz "Jesień Życia" w Bydgoszczy ul. Mińska 15a

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL Miejsce udzielania świadczeń- Powiat Miejsce udzielania świadczeń- Miejscowość Miejsce udzielania świadczeń- Adres Zakres świadczeń SOR/IP/ Nazwa świadczeniodawcy Telefon do rejestracji SZPITAL UNIWERSYTECKI

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl/bydgosz

www.stat.gov.pl/bydgosz Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) i przepis wykonawczy do niej, tj. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à Dziennik Ustaw Nr 130 8759 Poz. 1196 1196 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Szanowni Państwo! Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku Szanowni Państwo! 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku uczniowie trzecich klas gimnazjów na terenie całego kraju przystąpili do obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego. Jego celem było sprawdzenie stopnia opanowania

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA - 57 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986. z dnia 26 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986. z dnia 26 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów

Bardziej szczegółowo

Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2014/2015

Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2014/2015 Warszawa, dnia 13 listopada 2015r. SNP.533. 9.2015 Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2014/2015 1 SPIS TREŚCI I. ANALIZA DANYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH.3-12

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Olsztyn, dnia lutego 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/07/132 LOL-410-36-01/07 Pani GraŜyna Soszczeko Dyrektor

Bardziej szczegółowo

w województwie kujawsko pomorskim

w województwie kujawsko pomorskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Pomoc społeczna w województwie kujawsko pomorskim w latach 2005 2007 Wybrane elementy Toruń, 2008 r. W przypadku korzystania z danych zawartych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Toruń, 8 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.3 II. FORMY I PRZEBIEG KONSULTACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

NOWE KOMPETENCJE KLUCZ DO SUKCESU 2 KOMPONENT REGIONALNY

NOWE KOMPETENCJE KLUCZ DO SUKCESU 2 KOMPONENT REGIONALNY 2 KOMPONENT REGIONALNY INFORMACJE CEL: zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy kobiet i mężczyzn zamieszkujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego potencjalnie zagrożonych: utratą pracy,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PRZYGOTOWANIE BADAŃ

WSTĘP PRZYGOTOWANIE BADAŃ Raport z realizacji Programu profilaktyki próchnicy skierowanego do dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2009/2010 do klas I i VI szkół podstawowych finansowanego przez Miasto Poznań WSTĘP Stomatologiczne

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ, PAŹDZIERNIK 2005 ROK SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej, do których zalicza się szpitale i sanatoria, udzielają

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu w województwie pomorskim latach

Analiza wyników sprawdzianu w województwie pomorskim latach Barbara Przychodzeń Analiza wyników sprawdzianu w województwie pomorskim latach 2012-2014 W niniejszym opracowaniu porównano uzyskane w województwie pomorskim wyniki zdających, którzy rozwiązywali zadania

Bardziej szczegółowo

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej. Finansowanie inwestycji z zakresu efektywności energetycznej.

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej. Finansowanie inwestycji z zakresu efektywności energetycznej. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej. Finansowanie inwestycji z zakresu efektywności energetycznej. 9.00 10.30 Powitanie uczestników Informacje ogólne dotyczące ogólnopolskiego systemu doradztwa energetycznego

Bardziej szczegółowo