KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO"

Transkrypt

1 KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2011/2012 i zmiany w jej realizacji w porównaniu z rokiem szkolnym BYDGOSZCZ 2012 ROK

2 Opracowanie: Małgorzata Marciniak Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Przy wykorzystaniu danych z niniejszego opracowania prosimy o podanie źródła Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego ul. Konarskiego Bydgoszcz tel fax

3 SPIS TREŚCI Wprowadzenie s. 3 I. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach s Zakres i organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej s Świadczeniodawcy realizujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad s.5 uczniami 3. Liczba szkół objętych opieką s. 6 II Uczniowie objęci profilaktyczną opieką zdrowotną w szkołach w roku szkolnym 2011/2012 s. 8 III Warunki sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkołach s Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach s Liczba uczniów pod opieką pielęgniarek i higienistek szkolnych s. 13 IV. Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana przez pielęgniarki i higienistki s. 16 szkolne 1. Realizacja testów przesiewowych w wybranych grupach wieku /klasach s Realizacja grupowej profilaktyki fluorkowej w szkołach podstawowych s. 17 prowadzonej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 3. Udział pielęgniarek i higienistek szkolnych w realizacji edukacji zdrowotnej s Porady udzielone uczniom w ramach opieki czynnej s Porady udzielone uczniom w przypadku nagłych zachorowań s. 23 V. Profilaktyczne badania lekarskie realizowane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej s. 24 VI. Profilaktyczna opieka stomatologiczna nad uczniami s. 27 2

4 Wprowadzenie Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie aktualnej sytuacji w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami w szkołach województwa kujawskopomorskiego w roku szkolnym 2011/2012 z uwzględnieniem typów szkół oraz ich lokalizacji. Podstawą analizy były dane zawarte w formularzach sprawozdawczych MZ-06 Sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach za rok szkolny 2011/2012 z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Zagadnienie to reguluje program badań statystycznych statystyki publicznej, który jest załącznikiem do rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok. Podmiotami zobowiązanymi do przekazywania danych statystycznych są podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieŝą szkolną. Sprawozdania z poszczególnych szkół (jednostkowe) sporządzane przez pielęgniarki szkolne są przesyłane do Wydziału Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, gdzie są weryfikowane merytorycznie i rachunkowo oraz sporządzane odpowiednie zestawienia statystyczne. Przygotowane sprawozdania zbiorcze; według typów szkół z podziałem na placówki publiczne i niepubliczne oraz na miasto i wieś, przekazywane są do Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. W formularzach MZ-06 zawarte są następujące dane: 1. Liczba uczniów objętych profilaktyczną opieką zdrowotną według rodzaju szkoły (podstawowa, gimnazjum, liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, specjalna), typu szkoły (publiczna, niepubliczna) oraz lokalizacji (miasto, wieś). 2. Miejsce realizacji świadczeń przez pielęgniarki i higienistki szkolne (gabinety profilaktyczne na terenie szkół, gabinety profilaktyczne w budynku, ale naleŝące do innej szkoły, inne pomieszczenia na terenie szkoły) oraz liczba godzin pracy w placówkach. 3. Realizacja testów przesiewowych i profilaktyki fluorkowej, udział pielęgniarki w realizacji szkolnego programu edukacji zdrowotnej, liczb udzielonych porad w ramach opieki czynnej, liczba udzielonych porad w przypadkach nagłych zachorowań oraz profilaktyczne badania lekarskie (bilansowe) w wybranych grupach wieku/klasach. 3

5 I. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach 1. Zakres i organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej Organizację i zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami reguluje: a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŝą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133), b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami, profilaktyczną opiekę zdrowotną nad terenie szkoły realizuje pielęgniarka lub higienistka szkolna. Świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania obejmują: 1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, 2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów, 3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, 4) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, 5) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć, 6) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole, 7) edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej, 8) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni, 9) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej. Pielęgniarka szkolna udziela wyŝej wymienionych świadczeń, w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. W przypadku 4

6 braku gabinetu na terenie szkoły, profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 2. Świadczeniodawcy realizujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w województwie kujawskopomorskim w roku szkolnym 2011/2012 sprawowało 242 jednostek (tab. 1). W większości były to podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami 152 (62,8%), następnie podmioty lecznicze nie będące przedsiębiorcami 45 (18,6%), indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania 38 (15,7%), indywidualne i grupowe praktyki lekarskie 4 (1,7%) oraz inne podmioty 3 (1,2%). Tabela 1. Jednostki realizujące profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w roku szkolnym 2011/2012 z podziałem na powiaty. Stan na 30 VI. W tym: Powiat Liczba jednostek ogółem Podmioty Podmioty lecznicze będące lecznicze nie przedsiębiorcami przedsiębior- będące cami Ind. i grupowe praktyki pielęgniarek i higienistek szkolnych Indywidualne i grupowe praktyki lekarza rodzinnego Aleksandrowski 9 9 Brodnicki Bydgoski Chełmiński 6 6 Golubsko-Dobrzy Grudziądzki 6 6 Inowrocławski Lipnowski Mogileński Nakielski Radziejowski Rypiński Sępoleński Świecki Toruński Tucholski Wąbrzeski Włocławski śniński M. Bydgoszcz M. Grudziądz 6 6 M. Toruń M. Włocławek Województwo % 62,8 18,6 15,7 1,7 1,2 Źródło: Sprawozdania MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach Inne 5

7 W porównaniu z rokiem szkolnym 2010/2011 w roku szkolnym 2011/2012 obserwuje się zwiększenie odsetka realizujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia przez podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami oraz indywidualne praktyki pielęgniarek i higienistek szkolnych o 2 punkty procentowe, a zmniejszeniu (o 2 punkty procentowe) uległ odsetek podmiotów leczniczych nie będących przedsiębiorcami realizujących taką opiekę (wykres 1). 100,0 Wykres 1. Jednostki sprawujące profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w zakresie opieki pieklęgniarskiej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym i 2011/2012 (dane %) 80,0 60,0 60,9 62,8 2010/ / ,0 20,0 0,0 Podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami 20,2 18,6 Podmioty lecznicze nie będące przedsiębiorcami 13,7 15,7 Indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i higienistek szkolnych 1,6 1,7 Indywidualne i grupowe praktyki lekarza rodzinnego 3,6 1,2 Inne Źródło: Sprawozdani MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach 3. Liczba szkół objętych opieką Z danych uzyskanych z formularzy sprawozdawczych MZ-06 wynika, iŝ w roku szkolnym 2011/2012 w województwie kujawsko-pomorskim pod opieką pielęgniarek i higienistek szkolnych w szkołach było dzieci i młodzieŝy w 1446 publicznych i niepublicznych placówkach szkolnych (tabela 2 i wykres 2 ). 6

8 Tabela 2. Szkoły objęte opieką pielęgniarek szkolnych w roku szkolnym 2011/2012 w województwie kujawsko-pomorskim. Stan na 30 VI. w tym: Powiat Liczba Liczba publiczne niepubliczne uczniów szkół liczba % liczba % Aleksandrowski ,8 3 5,2 Brodnicki ,3 4 6,7 Bydgoski ,4 1 1,6 Chełmiński ,0 0,0 Golubsko-Dobrzyński ,2 1 2,8 Grudziądzki ,0 0,0 Inowrocławski , ,1 Lipnowski ,3 1 1,7 Mogileński ,0 0,0 Nakielski ,3 5 6,7 Radziejowski ,2 3 5,8 Rypiński ,0 0,0 Sępoleński ,0 0,0 Świecki ,5 3 3,5 Toruński ,5 1 1,5 Tucholski ,2 3 6,8 Wąbrzeski ,7 1 3,3 Włocławski ,6 5 6,4 śniński ,9 9 16,1 M. Bydgoszcz , ,9 M. Grudziądz ,0 0,0 M. Toruń ,4 9 9,6 M. Włocławek ,0 4 7,0 Województwo ,1 85 5,9 Źródło: Sprawozdania MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach Wykres 2. Szkoły będące pod opieką pielęgniarek i higienistek szkolnych w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2011/2012 z podziałem na typy oraz publiczne i niepubliczne publiczne niepubliczne Podstawowe Gimnazja Licea Technika Zawodowe Specjalne 48 Źródło: Sprawozdania MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach 7

9 II. Uczniowie objęci profilaktyczną opieką zdrowotną w szkołach W roku szkolnym 2011/2012 w województwie kujawsko-pomorskim pod opieką pielęgniarek i higienistek szkolnych w środowiska nauczania i wychowania było dzieci i młodzieŝy. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie szkół podstawowych ponad 48%. Następną, co do wielkości grupą, byli uczniowie szkół gimnazjalnych blisko 24% oraz szkół ponadgimnazjalnych (razem) 26%. Najmniej uczniów odnotowano w szkołach specjalnych 2% (tabela 3 i wykres 3). Tabela 3. Liczba uczniów objętych profilaktyczną opieką zdrowotną przez pielęgniarki i higienistki szkolne w roku szkolnym 2011/2012 z podziałem na typy szkół. Szkoły Liczba szkół (typy) Uczniowie objęci opieką liczba % Podstawowe ,1 Gimnazja ,9 Licea ,5 Technika ,8 Zawodowe ,7 Specjalne ,0 Razem ,0 Źródło: Sprawozdania MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach Wykres 3. Liczba uczniów w poszczególnych typach szkół w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2011/ Podstawowe Gimnazja Licea Technika Zawodowe Specjalne Źródło: Sprawozdania MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach 8

10 Najwięcej uczniów uczęszczało do szkół w mieście Bydgoszczy (15,2%), w mieście Toruniu (9,5%), powiecie inowrocławskim (7,7%), w mieście Włocławku (6,8%) oraz w mieście Grudziądzu (4,9%). Natomiast najmniej uczniów odnotowano w szkołach w powiecie grudziądzkim 4642 (1,6%) i wąbrzeskim 5146 (1,8%) wykres 4. Wykres 4. Liczba dzieci i młodzieŝy będąca pod opieką pielęgniarek szkolnych z podziałem na powiaty w roku szkolnym 2011/2012 w województwie kujawsko-pomorskim Aleksandrowski Brodnicki Bydgoski Chełmiński Golubsko-Dobrzyński Grudziądzki Inowrocławski Lipnowski Mogileński Nakielski Radziejowski Rypiński Sępoleński Świecki Toruński Tucholski Wąbrzeski Włocławski śniński M. Bydgoszcz M. Grudziądz M. Toruń M. Włocławek Źródło: Sprawozdania MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach 9

11 W porównaniu z rokiem szkolnym 2010/2011 w roku szkolnym 2011/2012 w województwie kujawsko-pomorskim obserwuje się zmniejszenie liczby uczniów uczęszczających do poszczególnych typów szkół o blisko Najwięcej uczniów ubyło w gimnazjach (-2946) i liceach (-2274) następnie w technikach (-1090), szkołach zawodowych (-744), a w szkołach specjalnych (-206). Jedynie w szkołach podstawowych obserwuje się wzrost liczby uczniów o 2610 (wykres 5) Wykres 5. Zmiany w liczbie uczniów w województwie kujawskopomorskim w latach 2010/ /2012 z podziałem na typy szkół Szkoły Podstawowe / /2012 Gimnazja Licea Technika Zawodowe Specjalne Źródło: Sprawozdania MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach 10

12 III. Warunki sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkołach 1. Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach Pielęgniarki i higienistki szkolne sprawują profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. WyposaŜonym w sprzęt i pomoce niezbędne do wykonywania i interpretowania testów przesiewowych oraz w sprzęt i leki do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć. W szkołach podstawowych dodatkowo w środki i sprzęt do prowadzenia grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów. W gabinecie przechowywana jest równieŝ dokumentacja medyczna uczniów. W roku szkolnym 2011/2012 pielęgniarki i higienistki szkolne sprawowały profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w 1446 placówkach szkolnych. W 62% dysponowały gabinetem profilaktycznym usytuowanym na terenie szkoły, a w 38% realizowały świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w innym miejscu. Dostępność gabinetów profilaktycznych w szkołach miejskich naleŝy uznać za bardzo dobrą, gdyŝ gabinety profilaktyki zdrowotnej posiadało ponad 92% szkół. Natomiast nie moŝna uznać za wystarczające zabezpieczenie w gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej placówek szkolnych na wsi, gdzie w blisko 70% placówkach szkolnych nie było takich gabinetów. Najgorszy dostęp do gabinetów, mają uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów na wsi jedynie w co 4 placówce został on utworzony. Pod tym względem występuje nierówność w dostępie do świadczeń profilaktycznych realizowanych na terenach szkół wiejskich (tab.4 i wyk. 6). Tabela 4. Miejsce realizacji świadczeń pielęgniarek szkolnych w województwie kujawskopomorskim w roku szkolnym 2011/2012 według typów szkół Miejsce realizacji świadczeń w tym: w mieście w tym: na wsi Szkoły ogółem Liczba placówek ogółem Gabinety na terenie szkół % Inne miejsce % Liczba Gabinety placówek na terenie szkół % Inne 1 miejsce % Liczba Gabinety placówek na terenie szkół % Inne miejsce Podstawowe , , ,0 15 8, , ,9 Gimnazja , , ,4 12 6, , ,6 Licea , , , , ,2 4 30,8 Technika , , ,0 9 7, , ,2 Zawodowe , , ,9 7 8, ,3 5 35,7 Specjalne ,5 6 12, ,2 4 9, ,4 2 28,6 Razem , , ,0 60 8, , ,4 % 11

13 Wykres 6. Dostępność gabinetów profilaktycznych na terenie szkół województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2011/2012 z podziałem na typy (dane %) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 92,0 24,1 szkoły podstawowe 93,4 37,4 89,3 69,2 93 Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach w poszczególnych powiatach (wyk. 7). Wykres 7. Miejsce realizacji świadczeń przez pielęgniarki i higienistki szkolne w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2011/2012 z podziałem na powiaty (dane %) 100,0 90,0 80,0 gabinety na terenie szkół inne miejsce 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Aleksandrowski Brodnicki Bydgoski Chełmiński Golubsko-Dobrzyński Grudziądzki Inowrocławski Lipnowski Mogileński Nakielski Radziejowski Rypiński Sępoleński Świecki Toruński Tucholski Wąbrzeski Włocławski śniński M. Bydgoszcz M. Grudziądz M. Toruń M. Włocławek 53,8 91,9 64,3 gimnazja licea technika szkoły zawodowe 90,2 71,4 szkoły specjalne miasto wieś 12

14 Najwięcej szkół, gdzie utworzono takie gabinety są powiaty, których obszarem jest miasto: w Grudziądzu i we Włocławku wszystkie szkoły je posiadają, w Bydgoszczy 95%, a w Toruniu 90%. Zdecydowanie najgorzej jest w powiecie włocławskim - 80% szkół nie dysponuje takim gabinetem. W porównaniu z rokiem szkolnym 2010/2011 w roku szkolnym 2011/2012 odsetki szkół usytuowanych na wsi, w których były gabinety zmniejszyły się we wszystkich typach szkół z wyjątkiem szkół podstawowych, gdzie ich liczba nieznacznie wzrosła. Największy spadek odnotowano w technikach o 17 punktów procentowych (wykres 8). Wykres 8. Gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach będących pod opieką pielęgniarek i higienistek szkolnych w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012 wedłu typów szkół na wsi (dane %) 100,0 2010/ ,0 80,0 70,0 60,0 71,4 69,2 70,8 53,8 73,3 64,3 75,0 71,4 2011/ ,0 40,0 30,0 23,6 24,1 40,8 37,4 20,0 10,0 0,0 szkoły podstawowe gimnazja licea technika szkoły zawodowe szkoły specjalne 2. Liczba uczniów pod opieką pielęgniarek i higienistek szkolnych Dostępność personelu obliczana jest, według norm dotyczących zalecanej liczby uczniów na jedną pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, traktowanej dla poszczególnych typów szkół jako wartość dla jednego etatu przeliczeniowego, m.in.: - szkoły podstawowe, gimnazja, licea, licea profilowane (bez nauki w warsztatach), szkoły policealne z tokiem nauki nie dłuŝszym niŝ 2,5 roku uczniów, - szkoły prowadzące naukę zawodu z warsztatami w szkole, szkoły sportowe uczniów, - szkoły specjalne dla dzieci i młodzieŝy - liczba uczniów na jedną pielęgniarkę lub higienistkę szkolną zaleŝy od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów oraz specyfiki danej szkoły: od 30 do 150 uczniów. 13

15 W roku szkolnym 2011/2012 liczba etatów pielęgniarek i higienistek szkolnych wyliczonych na podstawie liczby godzin pracy w tygodniu, a następnie przeliczonych na jeden etat przeliczeniowy (37,55 godzin/tydzień) wyniosła 338,3. Średnia liczba uczniów na etat pielęgniarki i higienistki szkolnej dla wszystkich typów szkół, bez szkół specjalnych wynosiła 900 i była zgodna z obowiązującymi normami, natomiast w szkołach specjalnych wynosiła 190 i przewyŝszała obowiązujące zalecenia w tym zakresie (tab. 5 i wyk. 9). Tabela 5. Etaty i średnia uczniów na etat pielęgniarki szkolnej w roku szkolnym 2011/2012 według typów szkół z podziałem na miasto i wieś. Stan na 30 VI. Ogółem Miasto Wieś Szkoły Liczba uczniów Etaty Średnia uczniów na etat pielęgniarki Liczba uczniów Etaty Średnia uczniów na etat pielęgniarki Liczba uczniów Etaty Średnia uczniów na etat pielęgniarki Podstawowe , , ,5 971 Gimnazja , , , Licea , , ,4 758 Technika , , , Zawodowe , , , Specjalne , , ,6 228 Razem , , ,3 958 w tym: , , ,7 979 Szkoły (bez szkół specjalnych) Wykres 9. Średnia liczba uczniów przypadająca na etat przeliczeniowy pielęgniarki i higienistki szkolnej w poszczególnych typach szkół w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2011/ Podstawowe Gimnazja Licea Technika Zawodowe Specjalne Podstawowe Gimnazja Licea Technika Zawodowe Specjalne 14

16 Średnia uczniów na etat pielęgniarki szkolnej w mieście w poszczególnych typach szkół kształtowała się od 785 w gimnazjach do 965 w szkołach zawodowych. Natomiast na wsi, średnia uczniów na etat wynosiła od 758 w liceach do 1020 w technikach. W szkołach specjalnych, w odniesieniu do etatu przeliczeniowego pod opieką pielęgniarek szkolnych było znacznie więcej uczniów, niŝ wynika to z obowiązujących zaleceń: na wsi 228 uczniów, a w mieście 186 uczniów (wyk. 10). Wykres 10. Średnia liczba uczniów na etat pielęgniarki/higienistki szkolnej w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2011/2012 z podziałem na typy szkół oraz miasto i wieś miasto wieś Szkoły Podstawowe Licea Zawodowe W porównaniu z rokiem szkolnym 2010/2011 w roku szkolnym 2011/2012 liczba uczniów przypadająca na etat pielęgniarki szkolnej nieznacznie zmniejszyła się w technikach i szkołach zawodowych, a zwiększyła w szkołach podstawowych i gimnazjach (wyk. 11) Wykres 11. Średnia uczniów przypadająca na etat pielęgniarki/higienistki szkolnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2010/ /2012 z podziałem na typy szkół / / Podstawowe Gimnazja Licea Technika Zawodowe Specjalne 15

17 IV. Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana przez pielęgniarki i higienistki szkolne 1. Realizacja testów przesiewowych w wybranych grupach wieku /klasach Wykonywanie testów przesiewowych jest jednym z głównych zadań pielęgniarek i higienistek szkolnych. Są one istotnym elementem profilaktyki drugorzędowej i ich zadaniem jest wykrycie najczęstszych zaburzeń w rozwoju i stanie zdrowia w określonych grupach wieku. Testy te wyodrębniają w populacji osoby, które prawdopodobnie mają daną chorobę lub zaburzenie (dodatni wynik testu) i osoby, które prawdopodobnie jej nie mają (ujemny wynik testu). Testy przesiewowe u dzieci i młodzieŝy w wieku szkolnym wykonywane są w wieku/klasach: klasa 0 /6 lat, klasa I/7 lat, klasa III/10 lat, klasa V/12 lat, klasa I gimnazjum/13 lat, klasa I szkoły ponadgimnazjalnej/16 lat, ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej /18-19 lat. W roku szkolnym 2011/2012 odsetki uczniów zbadanych w ramach testów przesiewowych we wszystkich typach szkół kształtował się na poziomie 97-99%. Nie odnotowano znaczących róŝnic w realizacji tego świadczenia pomiędzy typami szkół i ich lokalizacją za wyjątkiem szkół zawodowych, gdzie świadczenie to wykonywane jest w nieco mniejszym odsetku (tab. 8). Tabela 8. Uczniowie zbadani w ramach badań przesiewowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2011/2012 według typów szkół Wykonanie testów w tym: Szkoły przesiewowych ogółem podlegających wykonano Miasto Wieś uczniów % podlegających uczniów Wykonano % podlegających uczniów Wykonano % Podstawowe , , ,6 Gimnazja , , ,8 Licea , , ,2 Technika , , ,8 Zawodowe , , ,9 Specjalne , , ,8 Razem , , ,5 16

18 Realizacja testów przesiewowych u dzieci i młodzieŝy szkolnej na terenie poszczególnych powiatów kształtowała się na wysokim poziomie i wynosiła od 97% w powiecie włocławskim do 100% w powiecie sępoleńskim (tab. 9). Tabela 9. Wykonawstwo testów przesiewowych u uczniów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2011/2012 według powiatów Powiaty Liczba Wykonanie testów przesiewowych u uczniów uczniów ogółem podlegających wykonano % Aleksandrowski ,7 Brodnicki ,4 Bydgoski ,9 Chełmiński ,7 Golubsko-Dobrzyński ,6 Grudziądzki ,7 Inowrocławski ,4 Lipnowski ,5 Mogileński ,7 Nakielski ,9 Radziejowski ,5 Rypiński ,1 Sępoleński ,0 Świecki ,6 Toruński ,9 Tucholski ,9 Wąbrzeski ,2 Włocławski ,7 śniński ,6 M. Bydgoszcz ,1 M. Grudziądz ,9 M. Toruń ,8 M. Włocławek ,8 Województwo ,8 2. Realizacja grupowej profilaktyki fluorkowej prowadzonej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi Profilaktyka fluorkowa wprowadzona została obligatoryjnie do szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 rozporządzeniem Ministra Zdrowia, jako zadanie pielęgniarek 17

19 i higienistek szkolnych. W pierwszych roku jej wprowadzenia nie była oddzielnie finansowana, dopiero w roku szkolnym 2006/2007 wprowadzono jej finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Grupowej profilaktyce fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi podlegają uczniowie szkół podstawowych w klasach I-VI znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l. Świadczenie wykonywane jest 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni. W roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych tą formą profilaktyki próchnicy zębów objęto blisko 85% uczniów 1. W szkołach podstawowych w miastach wykonanie tego świadczenia było o kilka punktów procentowych większe, niŝ w szkołach tego typu na wsi. Najmniejszy odsetek uczniowie poddanych tej formie profilaktyki stwierdzono w szkołach podstawowych niepublicznych w miastach 73,2% (tab. 10). Niestety, z danych zawartych w sprawozdaniach MZ-06 nie wynika, ilu uczniów z klas I-VI zostało objętych pełnym cyklem (6 razy w ciągu roku szkolnego), a ilu z wykazanych uczniów miało ją wykonaną w niepełnym zakresie. Tabela 10. Uczniowie szkół podstawowych (bez szkół specjalnych) objęci programem fluoryzacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2011/2012 Fluoryzacja w szkołach w tym: podstawowych ogółem Szkoły uczniowie objęci % Miasto Wieś ogółem podlegający objęci % podlegający objęci % Podstawowe , , ,5 publiczne Podstawowe , , ,2 niepubliczne Ogółem , , ,6 Do szkół specjalnych uczęszczało 5768 uczniów, a profilaktykę fluorkową próchnicy zębów prowadzono u 1152 uczniów. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe w formularzu sprawozdawczym MZ-06 szkoły specjalne ujęte są zbiorczo, tzn. wszystkie typy szkół (szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły zawodowe) w danej placówce na jednym druku, więc nie moŝna ustalić liczby uczniów podlegających temu świadczeniu. W związku z tym, równieŝ 1 W formularzu sprawozdawczym MZ-06 w liczbie uczniów, u których wykonano profilaktykę fluorkową ujęto równieŝ uczniów klas 0, którzy tej profilaktyce nie podlegają, a mieli ją wykonaną, więc przy obliczaniu odsetka uczniów szkoły podstawowej objętych tym świadczeniem odniesiono się do liczby uczniów w całej szkole, w tym w klasach 0. W związku z powyŝszym nie moŝna określić rzeczywistej liczby uczniów klas I-VI, u których ją prowadzono. 18

20 nie moŝna ustalić odsetka uczniów szkół podstawowych specjalnych objętych tą formą profilaktyki. W porównaniu z rokiem szkolnym 2010/2011 w roku szkolnym 2011/2012 odnotowano zmniejszenie odsetek uczniów, u których przeprowadzono grupową profilaktykę fluorkową zarówno w mieście jak i na wsi (wykres 12). 100,0 80,0 Wykres 12. Realizacja profilaktyki fluorkowej w szkołach podstawowych województwa kujawskopomorskiego w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012 z podziałem na miasto i wieś (dane %) 88,4 87,6 82,3 81,6 Rok szkolny 2010/2011 Rok szkolny 2011/ ,0 miasto wieś 3. Udział pielęgniarek i higienistek szkolnych w realizacji edukacji zdrowotnej W roku szkolnym 2011/2012 w edukacji zdrowotnej, realizowanej przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania uczestniczyło 79% szkół w mieście i 70% uczniów szkół na wsi. W wiejskich szkołach odsetki te były mniejsze niŝ w mieście (za wyjątkiem liceów). Największą róŝnicę odnotowano w szkołach zawodowych, gdzie odsetek objętych programem na wsi był niŝszy o ponad 24 % (tabela 11 i wykres 13). Tabela 11. Liczba uczniów objętych programami zdrowotnymi przez pielęgniarki szkolne województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2011/2012 według typów szkół. Programy zdrowotne w tym: Szkoły liczba uczniów ogółem uczniowie objęci programem (%) liczba uczniów ogółem Miasto uczniowie objęci programem (%) Wieś liczba uczniów ogółem uczniowie objęci programem (%) Podstawowe , , ,6 Gimnazja , , ,6 Licea , , ,8 Technika , , ,0 Zawodowe , , ,0 Specjalne , , ,0 Razem , , ,3 19

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ POZIOM ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU RAWSKIEGO W ROKU 2009 Rawa Mazowiecka, czerwiec 2009 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, marzec 2009 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

Konto: PKO BP S.A. II o/gorzów Wlkp. nr 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Konto: PKO BP S.A. II o/gorzów Wlkp. nr 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249 r BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Gorzowie Wlkp. WYDAWCA: Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp. (do uŝytku wewnętrznego) ul. Obrońców Pokoju 60/1-2, 66-400 Gorzów Wlkp., tel.: (0-95) 729

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Toruń, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 2. FUNDUSZ PRACY... 8 2.1. Środki Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy Raport z wynikami badania systemu edukacji - przedstawienie sposobów skutecznego monitorowania zmian zachodzących na rynku pracy Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

DZIECI W POLSCE Dane, liczby, statystyki

DZIECI W POLSCE Dane, liczby, statystyki DZIECI W POLSCE Dane, liczby, statystyki Dzieci w Polsce Dane, liczby, statystyki Redakcja Ewa Falkowska Agnieszka Telusiewicz-Pacak Fotografie na okładce: UNICEF Źródła danych statystycznych Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2012 Bielsko-Biała marzec 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 Załącznik do uchwały Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 WPROWADZENIE Pojęcie zdrowia można rozpatrywać

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Spis treści N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Nr ewid. 144/2011/P/10074/KNO 1. Wprowadzenie 1 2.

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK Kluczbork 2013 1 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 I. Realizacja dochodów budŝetowych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach 2004-2006 Charakter dochodów jst

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, 61-835 Poznań,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY I INSTYTUCJE SZKOLENIOWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 i 2011 ROKU

ANALIZA SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY I INSTYTUCJE SZKOLENIOWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 i 2011 ROKU ANALIZA SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY I INSTYTUCJE SZKOLENIOWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 i 2011 ROKU. Toruń, wrzesień 2011 r. Raport Analiza szkoleń organizowanych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców Aktualizacja: Agnieszka Niedźwiedzka, Warszawa 2012 1 Od autorek Prezentowany informator powstał głównie

Bardziej szczegółowo