2.5 Trwało projektu. 5 Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.5 Trwało projektu. 5 Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu"

Transkrypt

1 ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu na klasyfikacj projektu pod ktem długu i deficytu sektora publicznego Trwało projektu Projekty ppp s z natury swojej przedsiwziciami długookresowymi. Umowy ppp obejmuj najczciej okres kilkudziesiciu lat (znane s przypadki umów przekraczajcych 50 lat), co wie si przede wszystkim z okresem technicznego zuycia i amortyzacji majtku oraz z opłacalnoci inwestycji (przewidywanym okresem zwrotu nakładów poniesionych przez partnera prywatnego) i moliwociami finansowymi podmiotu publicznego (spłaty zobowiza umownych). To jest bardzo wana cecha i zaleta projektu ppp, gdy pozwala dopasowa moliwoci spłaty (w formie opłaty za dostpno lub płatnoci od uytkowników) do wartoci inwestycji i kosztów utrzymania/zarzdzania poprzez okres trwania umowy. Jest to oczywicie równie problem, bo oznacza konieczno uwzgldnienia wielu czynników zmieniajcych si w czasie. Szacujc ryzyka trzeba uwzgldni czynnik czasu. Moemy to zrobi tym lepiej, im bardziej stabilne (przewidywalne) jest otoczenie projektowe. Równie posiadanie rzetelnej i długookresowej bazy danych historycznych zwiksza wiarygodno załoe projektowych i trafno oszacowania parametrów w całym cyklu ycia projektu. Pomimo tych trudnoci, wiadomo zawierania umowy na długi okres czasu w powizaniu z karami umownymi, dyscyplinuje strony umowy, pozytywnie wpływajc na jako umów ppp. Wiele bada potwierdza, e umowy ppp charakteryzuj si wysz trwałoci w porównaniu do modelu tradycyjnego. Powysze czynniki charakteryzujce przedsiwzicia ppp wpływaj niewtpliwie na moliwo skutecznego zachowania trwałoci projektu realizowanego z zastosowaniem rodków z funduszy europejskich. Problem trwałoci projektu hybrydowego naley rozpatrywa posługujc si analogicznymi regulacjami i metodami badania jak w przypadku zwykłego projektu infrastrukturalnego dofinansowanego ze rodków unijnych. Co za tym idzie powinien on podlega badaniu z uwzgldnieniem elementów definicyjnych zasady trwałoci okrelonych w Rozporzdzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiajcym przepisy ogólne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnoci i uchylajcym rozporzdzenie (WE) nr 1260/1999. Wynikajcy z regulacji unijnych wymóg zachowania trwałoci projektu - przez pi lat od momentu zakoczenia operacji wie si zatem take z realizacj przedsiwzi hybrydowych 5 Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu na klasyfikacj projektu pod ktem długu i deficytu sektora publicznego, 23 marzec 2012r., opracowany na zlecenie MRR przez Ernst & Young Audit sp. z o.o., Ernst & Young Corporate Finance sp. z o.o., Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spółka partnerska) Oddział w Polsce, Raport dostpny na stronie

2 ppp. Poprzez dat zakoczenia realizacji projektu naley rozumie termin realizacji projektu okrelony w umowie o dofinansowanie projektu, z uwzgldnieniem przepisów art. 88 Rozporzdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Zamknicie czciowe 6. Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem MRR, przy ustalaniu terminu zakoczenia realizacji projektu naley kierowa si przewidywanym terminem wykonania wszystkich czynnoci w ramach projektu, przewidywanym terminem zapłacenia przez beneficjenta wszystkich wydatków oraz wypłacenia beneficjentowi wkładu publicznego (rozumianego jako data wniosku o płatno kocow). Poza kwesti utrzymania przedsiwzicia przez czas okrelony w umowie, istotne dla zachowania trwałoci projektu s równie czynniki takie jak zachowanie wynegocjowanych przez strony warunków umowy, w tym rezultatów i standardów wiadczonych usług kluczowe elementy z punktu widzenia regulacji unijnych. Trzeba podkreli, e w odniesieniu do projektów unijnych z kwesti zachowania trwałoci projektu zwizane s take obowizki utrzymania okrelonych wskaników projektu i dopełnienia wszystkich warunków zawartych w umowie o dofinansowanie projektu m.in. w odniesieniu do beneficjenta dotacji z punktu widzenia zasad pomocy publicznej, informacji o projekcie, archiwizacji dokumentów itp. Wyróni mona dwa najbardziej prawdopodobne scenariusze zmian w projekcie hybrydowym przy których konieczne bdzie zbadanie problemu trwałoci, a ich przeprowadzenie wymaga bdzie od beneficjenta szczególnego zwrócenia uwagi na regulacje zwizane z wdraaniem funduszy europejskich: 1 Przypadek A: wejcie operatora do projektu tj. powierzenie podmiotowi prywatnemu eksploatacji i utrzymania infrastruktury wzniesionej z wykorzystaniem rodków UE; 2 Przypadek B: wejcie do projektu ppp instytucji finansujcej w miejsce partnera prywatnego. Przypadek A: wejcie operatora do projektu tj. powierzenie podmiotowi prywatnemu eksploatacji i utrzymania infrastruktury, która powstała z wykorzystaniem rodków UE W toku realizowanego projektu moe nastpi sytuacja, kiedy beneficjent decyduje si na dokonanie przekształcenia w strukturze zarzdzania projektem, które nie było wczeniej ujte we wniosku o dofinansowanie. Zmiana taka moe nosi znamiona znaczcej modyfikacji 6 Przykładowe zapisy z wzorów umów o dofinansowanie: umowa SPOT: zakoczenie rzeczowe Projektu naley przez to rozumie dat podpisania ostatniego protokołu odbioru w Projekcie ; umowy PO Ii: zakoczeniu realizacji Projektu naley przez to rozumie ostatni dzie okresu kwalifikowania wydatków ; umowy PO IG: zakoczenie realizacji Projektu naley przez to rozumie dzie złoenia w IW/IP II stopnia wniosku Beneficjenta o płatno kocow, umowy RPO: zakoczenie rzeczowe realizacji Projektu naley przez to rozumie dat podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru lub innego dokumentu równowanego w ramach Projektu ;

3 w przypadku gdy jednoczenie dojdzie do naruszenia innej przesłanki wskazanej w podstawach prawnych. Zmiany projektowe naley analizowa przede wszystkim pod ktem zapisów umowy o dofinansowanie, a take przepisów Rozporzdzenia. Dopuszczalno takiej zmiany zaley m.in. od tego, czy wybór partnera prywatnego nastpi w drodze odpowiedniej procedury konkurencyjnej tj. zgodnie z brzmieniem ustawy o ppp, a w szczególnoci z zachowaniem przepisów ustawy Pzp lub ustawy o koncesji. Naley skonsultowa te działania z instytucj zarzdzajc programem operacyjnym. Trzeba take zwróci uwag na zagroenie uzyskania nienalenych korzyci przez partnera prywatnego. Podmiot prywatny czerpie korzyci z majtku wytworzonego w wyniku inwestycji współfinansowanej przez grant naley zbada czy nie wykraczaj one poza to, co wymagane w celu osignicia nowych standardów usług, gdy powodowałoby to nieuzasadnione korzyci po stronie partnera prywatnego. Przekształcenia majtkowe zachodzce w ramach projektu ppp, powinny si odbywa w szczególnoci z zachowaniem przepisów dotyczcych kwalifikowalnoci wydatków, poniesionych w zwizku z realizacj projektu (w tym kwalifikowalnoci podatku od towarów i usług). Co do zasady za kwalifikowane uznaje si jedynie wydatki ponoszone przez beneficjenta projektu, a nie przez jego partnera prywatnego chyba e w umowie o dofinansowanie partner ten zostanie wyranie wskazany jako upowaniony do ponoszenia tych wydatków. Zakres obowizków i praw partnera prywatnego powinien by sformułowany w sposób zapewniajcy zachowanie głównych celów projektu zawartych w umowie o dofinansowanie oraz z zachowaniem dotychczasowego charakteru infrastruktury projektu. Dodatkowo przeprowadzanym zmianom nie powinna towarzyszy zmiana warunków realizacji projektu (np. taryf, opłat dla uytkowników projektu itp.). W wietle powyszego, rola podmiotu prywatnego, jako podmiotu odpowiedzialnego za eksploatacj majtku powstałego w ramach projektu, powinna zawsze sprowadza si do zachowania celów projektu, a zachodzce przekształcenia powinny by uzasadnione chci poprawy efektywnoci realizacji projektu. Co do zasady, zmiany podmiotowe w strukturze zarzdzania projektem, o których mowa powyej, nie powoduj zmiany zakresu odpowiedzialnoci podmiotu bdcego stron umowy o dofinansowanie. Beneficjent nadal w pełni odpowiada za projekt do upływu okresu okrelonego w umowie o dofinansowanie. Podmiot publiczny powinien zapewni mechanizmy pozwalajce wyegzekwowa zapisy umowy o dofinansowanie od nowego podmiotu. Jest to istotne równie ze wzgldu na cice na nim zabezpieczenia realizacji umowy o dofinansowanie. Zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie projektów beneficjent jest

4 podmiotem zobowizanym do wniesienia zabezpieczenia naleytego wykonania zobowiza umownych. Podstaw prawn ustanowienia zabezpieczenia naleytego wykonania zobowiza wynikajcych z umowy o dofinansowanie jest ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (art. 206 ust. 2 Dz.). Wysoko zabezpieczenia powinna by ustalana tak, aby umoliwi prawidłowe wywizanie si beneficjenta z nałoonych umow zobowiza. Co do zasady obowizujce przepisy nie reguluj kwestii zwizanych z jego wysokoci i trybem wnoszenia. Przykład: Trwało projektu Gospodarka wodno ciekowa w Bdzinie - wejcie operatora do projektu: Opis sprawy: Gmina Miejska Bdzin zrealizowała projekt unijny (z ISPA) na budow infrastruktury wodocigowo kanalizacyjnej. Jako beneficjent projektu zawarła umow o dofinansowanie z NFOiGW. Cel projektu beneficjent realizował za porednictwem spółki bdcej w 100% własnoci gminy (Miejskie Przedsibiorstwo Wodocigów i Kanalizacji Sp. z o.o.). Po zakoczeniu i rozliczeniu projektu unijnego gmina Bdzin postanowiła przekaza zadania biecej eksploatacji sieci wodocigowych i kanalizacyjnych na rzecz prywatnego inwestora branowego. Spółka operatorska prowadziłaby eksploatacj na podstawie wieloletniej umowy cywilno prawnej, natomiast sieci wodno kanalizacyjne byłyby przez ni dzierawione od gminy. Miasto Bdzin miało pozosta włacicielem infrastruktury w okresie obowizywania umowy koncesji jak i po jej ustaniu. Cel podstawowy przedsiwzicia okrelono jako podwyszenie jakoci wiadczonych usług i zapewnienie kontynuacji projektu. Załoono, e Gmina nie dokona delegacji praw i obowizków beneficjenta na nowy podmiot, chocia koncesjonariusz stanie si odpowiedzialny za eksploatacj majtku powstałego w ramach projektu unijnego. Przeprowadzono procedur wyboru partnera prywatnego w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ostatecznie nie podpisano umowy koncesji. Pojawiło si pytanie o moliwo wydzierawienia majtku, sfinansowanego ze ródeł pochodzcych z Funduszu Spójnoci, na rzecz prywatnego inwestora branowego w kontekcie zachowania trwałoci projektu. Stanowisko IZ: Wymagane jest, aby wybór nowego operatora dokonany został na warunkach konkurencyjnych - w tym przypadku prawidłowo zastosowano tryb ustawy o koncesji. Po stronie beneficjenta i nowego operatora nie mog powsta nieuzasadnione korzyci. Dodatkowo niezbdne jest zapewnienie, i zmiana operatora sieci wodocigowej nie bdzie miała wpływu na wysoko taryf tj. trwało polityki w zakresie opłat ponoszonych przez mieszkaców. Zawarcie umowy koncesyjnej spełniajcej powysze warunki nie stanowi naruszenia zasad trwałoci projektu Moliwa jest zmiana operatora realizujcego projekt z publicznego na

5 prywatny, a beneficjent projektu powinien czuwa nad prawidłowym przebiegiem przekazania infrastruktury, z poszanowaniem dotychczasowych załoe projektu i bez uszczerbku dla osiganych w projekcie wskaników. Beneficjent projektu zobowizany jest do przestrzegania umowy o dofinansowanie, a nowy operator infrastruktury nie bdzie stron tych zobowiza. Dlatego dla lepszej ochrony celów projektu beneficjent powinien uregulowa kwestie zwizane z projektem UE w dwustronnej umowie z partnerem prywatnym np. konieczno archiwizacji stosownych dokumentów, dostp do nich i do samych obiektów i urzdze w przypadku kontroli. Sama zmiana operatora nie stanowi naruszenia zasady trwałoci projektu, o ile nie wystpi druga z przesłanek wymieniana w Rozporzdzeniu. Konsekwencje takiej zmiany obciaj wówczas beneficjenta nie na mocy art. 57 Rozporzdzenia, ale na mocy stosownych postanowie umowy o dofinansowanie. Kwestia przestrzegania umowy jest podstawowym elementem badanym przez instytucje, a jej stosowanie podstawowym obowizkiem beneficjenta. Działania partnera prywatnego w projekcie hybrydowym powinny by zawsze zgodne z celem projektu i pomocy realizowanej przez zaangaowanie funduszy europejskich. Take w wietle umowy o ppp, midzy stron publiczn a podmiotem prywatnym, utrzymanie standardów i sprawnej realizacji projektu jest kluczowym zobowizaniem obu stron. Przypadek B: wejcie do projektu ppp instytucji finansujcej w miejsce partnera prywatnego Aktualne brzmienie ustawy o ppp nie przewiduje moliwoci wstpienia podmiotów finansujcych w miejsce partnera prywatnego. Niemniej jednak scenariusz ten warto rozway w kontekcie trwałoci z uwagi na projektowan przez MRR nowelizacj ustawy o ppp i niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada dodanie artykułu: Jeeli ( ) wystpiły okolicznoci uniemoliwiajce realizacj przedsiwzicia przez partnera prywatnego, podmiot publiczny wyrazi zgod na czasowe przeniesienie, całoci lub czci okrelonych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, praw na bank, instytucj kredytow lub finansow, w celu podjcia działa naprawczych. Rozwizanie to ma by jedn z moliwoci działania w sytuacji wystpienia problemów i braku zdolnoci kontynuowania projektu przez partnera prywatnego. Wówczas przejcie projektu przez podmiot finansujcy, ju w trakcie jego realizacji, moe by konieczne dla jego prawidłowego zrealizowania. Proponowane zmiany prawne maj przyczyni si take do zwikszenia zainteresowania przedsiwziciami ppp wród instytucji finansujcych ułatwi pozyskanie finansowania. W odniesieniu do projektów hybrydowych, jeli takie przejcie projektu nastpowałoby w okresie wymaganego zachowania trwałoci, wówczas naleałoby jest postrzega jako zmian charakteru własnoci w wietle regulacji wypływajcej z Rozporzdzenia. Co za tym idzie, w celu zachowania trwałoci projektu naleałoby zbada czy takie przekształcenie nie spowoduje uzyskania nieuzasadnionej korzyci przez któr ze stron. Takie przekształcenia

6 powinny by z załoenia niezbdne dla dalszej prawidłowej realizacji projektu i zawsze zgodne z brzmieniem umowy o dofinansowanie. Instytucje rozwaajc tego typu sytuacje powinny posługiwa si wykładni celowociow. Jako e sytuacja wejcia banku do projektu, oznacza, e zagroone jest jego funkcjonowanie na dotychczasowych warunkach, mona domniemywa, e tego typu przejcie odbdzie si z korzyci dla całego projektu. Dodatkowo zawsze w toku realizacji projektu naley czuwa nad prawidłowym osiganiem zakładanych wskaników. 3. UWARUNKOWANIA PRAWNE PPP W POLSCE W Polsce partnerstwo publiczno prywatne jest uregulowane ustawowo. Nie jest to powszechny model - w niektórych krajach, stosujcych w praktyce model ppp, nie ma specjalnej regulacji ustawowej. Tak jest np. w Wielkiej Brytanii, która pomimo braku specjalnej ustawy jest wiatowym liderem w zakresie ppp. Nie ma wic bezporedniego zwizku pomidzy rozwojem ppp a specjalnym uregulowaniem prawnym tego modelu. Jednak niewtpliwie szeroko rozumiane otoczenie prawne, a w szczególnoci jego stabilno, ma dla rozwoju ppp zasadnicze znaczenie. Obok regulacji krajowych, istotne znaczenie dla rozwoju ppp w Polsce maj regulacje Unii Europejskiej. 3.1 Ustawa o partnerstwie publiczno prywatnym Partnerstwo publiczno prywatne w Polsce reguluje ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym z dnia 19 grudnia 2008r. (Dz.U. z 2009r., Nr 19, poz. 100 z 5 lutego 2009r.), która weszła w 27 lutego 2009r. Ustawa ta zastpiła Ustaw o ppp z z dnia 28 lipca 2005r. o partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2005r., Nr 169, poz z pón. zm.), pod adami której nie został zrealizowany ani jeden projekt ppp. W przeciwiestwie do wczeniejszej regulacji nowa ustawa o ppp jest odformalizowana i bardziej elastyczna, swoim kształtem zbliona do aktów prawa samorzdowego. Ustawa definiuje partnerstwo publiczno - prywatne jako wspóln realizacj przedsiwzicia opart na podziale zada i ryzyk pomidzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym (art. 1 ustawy o ppp). Definicja ustawowa podkrela współprac sektora prywatnego z samorzdem, administracj centraln, spółk komunaln, czy innymi podmiotami publicznymi. Przedsiwzicie ustawa definiuje jako i) budow lub remont obiektu budowlanego, ii) wiadczenie usług, iii) wykonanie dzieła, w szczególnoci wyposaenie składnika majtkowego w urzdzenia podwyszajce jego warto lub uyteczno, lub iv) inne wiadczenie połczone z utrzymaniem lub zarzdzaniem składnikiem majtkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsiwzicia publiczno-prywatnego lub jest z nim zwizany.

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO - 11-3. ROZDZIAŁ III INTERPRETACJA PRAWNA I FINANSOWA WRAZ ZE WSKAZANIEM ARGUMENTÓW PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO Na wstpie naley podkreli, e klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe Prof. dr hab. Elbieta Kornberger-Sokołowska Uniwersytet Warszawski Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe 1. Zgodnie z art. 158 Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.3/08/w01 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion

Bardziej szczegółowo

17,18 listopada 2. Prowadzenie:

17,18 listopada 2. Prowadzenie: 17,18 listopada 2 Prowadzenie: 1 DZIE 1 1. Zasady realizacji inwestycji na roboty budowlane -finansowane ze ródeł midzynarodowych; 2. Midzynarodowe procedury obowizujce w inwestycjach budowlanych (Unia

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 200 poz. 2051) Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 SPIS TRECI: OBJANIENIE

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Mateusz Staszczyk *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Mateusz Staszczyk * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012 * ROLA URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W ZAKRESIE TRANSAKCJI Z WYKORZYSTANIEM KART PŁATNICZYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 za rok 2009 Wrocław, 11 czerwca 2010 r. 1 SPIS TRECI 1. Informacje wprowadzajce 3 2. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny (podatki, opłaty) lub kształtuj ceny w sposób bezporedni

Bardziej szczegółowo

1.3. Jak finansuje si z PPP

1.3. Jak finansuje si z PPP Materiał 10 Menziesand Mandri-Perrott (2010) Private Sector Participation in Light Rail-Light Metro Transit Initiatives Bank wiatowy / PPIAF 11 Marin (2009) Public-Private Partnerships for Urban Water

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Infrastruktury i Środowiska

dla rozwoju Infrastruktury i Środowiska dla rozwoju Infrastruktury i Środowiska Projekt środowiskowy w praktyce Trwałość. Jak dobrze przygotować się do kontroli projektu finansowanego z POIiŚ? część 4 Broszura informacyjna WSTĘP 1 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

ATLAS ESTATES LIMITED SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2009

ATLAS ESTATES LIMITED SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2009 Atlas Estates Limited Intertrust Funds Services (Guernsey) Limited P.O. Box 119 Martello court Admiral Park St Peter Port Guernsey GY1 3HB Company

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Łód, 2007-04-23 SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. LSI Software S.A. osignł w 2006 roku 6,59 miliona złotych przychodów, co

Bardziej szczegółowo

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (MGiP) przy szczególnej pomocy pani Ireny Woliskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. STAN PRAWNY SPÓŁKI - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny spółki - 4-2.3. Organy Spółki - 4-2.3.1. Walne Zgromadzenie - 4-2.3.2. Rada Nadzorcza - 5-2.3.3.

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Dr in. Grzegorz Bliniuk, Departament Systemów Informatycznych Administracji

Bardziej szczegółowo