Opis przedmiotu zamówienia na badanie ankietowe osób dorosłych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia na badanie ankietowe osób dorosłych"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia na badanie ankietowe osób dorosłych Spis treści 1Definicje i oznaczenia...2 2Narzędzie badawcze Środowisko informatyczne Oprogramowanie CMS Kwestionariusz osobowy Ćwiczenia komputerowe Ćwiczenia papierowe Pytania do ankietera Materiały pomocnicze Oprogramowanie do koordynacji realizacji badania dostępne dla Wykonawcy Test narzędzi badawczych Sieć ankieterska Struktura sieci ankieterskiej Szkolenie międzynarodowe Szkolenie koordynatorów regionalnych Szkolenia ankieterów Próba Realizacja terenowa badania Kontrola Ocenianie zeszytów papierowych Karta oceny zeszytu papierowego Szkolenie dla oceniających zeszyty papierowe Ocena papierowych zeszytów ćwiczeń Wprowadzenie kart oceny zeszytów papierowych do systemu komputerowego Szkolenie dla osób wprowadzających karty oceny zeszytów papierowych Wprowadzanie danych Kodowanie ISCO i ISIC Rozliczenia I etap rozliczony zostanie na podstawie: II etap III etap ostateczne rozliczenie badania Dodatki Tabela podsumowująca terminy obowiązujące Wykonawcę Tabela podsumowująca terminy przekazania materiałów Wykonawcy Kryteria uznania wywiadu za nierealizowalny i kary umowne niewymienione w rozdziale /39

2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części terenowej reprezentacyjnego badania ludności polskiej (grupa wiekowa lat). Celem badania jest uzyskanie informacji o doświadczeniach edukacyjnych i zawodowych oraz pomiar umiejętności matematycznych, umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz znajomości technologii informacyjnych wśród grupy docelowej. Badanie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 25 czerwca 2012 r.!!! Uwaga!!!! Badanie obarczone jest wysoką skalą trudności. Stawia przed potencjalnym wykonawcą wysokie wymagania co do planowania i realizacji poszczególnych czynności. Wymaga dużej staranności i dokładności oraz wysokiej kultury pracy zespołu koordynatorsko-ankieterskiego. Mechanizmy nadzoru nad realizacją badania oraz zasady odpowiedzialności są tak skonstruowane, by zobligować potencjalnego wykonawcę do dołożenia wszelkich starań dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów badania. Wobec powyższego bardzo prosimy o uważne i wnikliwe zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia oraz o zgłoszenie wszelkich pytań i wątpliwości, które wynikną z lektury SIWZu. Przy formułowaniu i wycenie oferty bardzo prosimy o uwzględnienie trudnej specyfiki badania. 1 Definicje i oznaczenia 1 Badanie przeprowadzenie: badania za pomocą dostarczonych przez Zamawiającego narzędzi badawczych, w terminach zgodnych z zapisami niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia zwanego dalej OPZ, którego elementami składowymi jest: badanie pilotażowe, szkolenie ankieterów i koordynatorów regionalnych, przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wywiadów, przeprowadzenie wywiadów, ocena i wprowadzenie do systemu komputerowego papierowych zeszytów ćwiczeń oraz wykonanie kodowania ISCO i ISIC. 2 Ankieter osoba, która odbyła szkolenie dla ankieterów prowadzone przez reprezentanta Zamawiającego, przeprowadzająca wywiady z respondentami (patrz rozdział 4.). 3 Respondent osoba wskazana przez Zamawiającego, z którą powinien osobiście skontaktować się ankieter i przeprowadzić z nią wywiad. 4 Próba zbiór danych o respondentach zawierających informacje umożliwiające ankieterom skontaktowanie się z respondentami. 4.1 Podpróba fragment próby zawierający informacje o respondentach, którzy mieszkają w miejscowościach podobnej wielkości. W badaniu wyróżnione zostały cztery podpróby: podpróba 1 respondentów mieszkających na wsi i w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców; podpróba 2 respondentów mieszkających w miastach tys. mieszkańców; podpróba 3 respondentów mieszkających w miastach tys. mieszkańców; podpróba 4 respondentów mieszkających w miastach powyżej 500 tys. 2/39

3 mieszkańców. 5 Response rate, współczynnik realizacji (w skrócie: RR) stosunek liczby zatwierdzonych wywiadów do wielkości próby. 5.1 RR podpróby (response rate podpróby, współczynnik realizacji podpróby) stosunek liczby zatwierdzonych wywiadów w rozpatrywanej podpróbie do wielkości rozpatrywanej podpróby. 6 K zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie koszt brutto wykonania jednego zatwierdzonego wywiadu. Ponieważ Wykonawca jest opłacany jedynie na podstawie liczby wykonanych zatwierdzonych wywiadów w koszt ten powinny zostać wkalkulowane wszystkie inne wydatki Wykonawcy, jakie poniesie on przy realizacji badania (patrz badanie), także te które nie prowadzą do uzyskania zatwierdzonych wywiadów (m.in. koszty dotarcia do respondentów, którzy odmówią udziału w badaniu, koszty szkoleń, koszt testów narzędzia badawczego, itd.). 7 PP n liczba adresów w n-tej podpróbie (PP 1, PP 2, PP 3, PP 4 ) zadeklarowana przez Wykonawcę w ofercie jako wystarczająca do zebrania w danej podpróbie co najmniej N n zatwierdzonych wywiadów. 8 N n minimalna liczba zatwierdzonych wywiadów, jaką Wykonawca ma obowiązek zrealizować w n-tej podpróbie: 8.1 N 1 =4258 (w tym 2479 z osobami w wieku lat); 8.2 N 2 =2441 (w tym 1326 z osobami w wieku lat); 8.3 N 3 =1503 (w tym 764 z osobami w wieku lat); 8.4 N 4 =930 (w tym 431 z osobami w wieku lat). 9 Zatwierdzony wywiad wywiad: 9.1 który został zrealizowany przez ankietera z respondentem wskazanym w próbie; 9.2 dla którego, jeśli został zrealizowany z respondentem posiadającym ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w szczególności respondentem, który w momencie przeprowadzania wywiadu nie ukończył 18 roku życia) lub nieposiadającym zdolności do czynności prawnych, została dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę, podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego tego respondenta, zgoda na przeprowadzenie wywiadu; 9.3 w którym respondentowi zostały zadane wszystkie pytania kwestionariusza osobowego oraz respondent ten wykonał wszystkie przewidziane ćwiczenia (na komputerze lub w zeszytach papierowych, stosownie do schematu przebiegu wywiadu stanowiącego załącznik niniejszego OPZ i opisu narzędzia badawczego patrz rozdział 2.); 9.4 dla którego informacja o zrealizowaniu wywiadu została przesłana na serwer Zamawiającego za pomocą programu CMS (patrz rozdział 2.); 9.5 który nie został uznany przez Zamawiającego za niezrealizowany; 3/39

4 9.6 dla którego, jeśli respondent wypełniał w trakcie wywiadu papierowe zeszyty ćwiczeń, zeszyty te zostały dwukrotnie poprawnie ocenione, a dane z każdej karty ocen dwukrotnie wprowadzone do bazy danych na serwerze Zamawiającego (patrz rozdziały 8. i 9.); punkt ten nie ma zastosowania w przypadku liczenia RR na potrzeby pierwszego i drugiego etapu rozliczania badania; 9.7 dla którego wykonane zostało kodowanie ISCO i ISIC (patrz rozdział 10.); punkt ten nie ma zastosowania w przypadku liczenia RR na potrzeby pierwszego i drugiego etapu rozliczania badania. 10 Wywiad uznany przez Zamawiającego za niezrealizowany wywiad zakwestionowany przez Zamawiającego w związku ze zrealizowaniem go niezgodnie z wytycznymi niniejszego OPZ, dla których Zamawiający zastrzegł sobie w OPZ możliwość zakwestionowania wywiadu w wypadku naruszenia danej wytycznej. Wywiad taki nie zostanie uznany za zatwierdzony wywiad. 11 Adres [w odniesieniu do próby] dane w próbie dotyczące jednego respondenta. 12 Adres obiektywnie nierealizowalny respondent w próbie, z którym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można przeprowadzić wywiadu. Przyczyny niezależne od Wykonawcy to: 12.1 adres wskazany w próbie nie istnieje lub pod wskazanym adresem nie znajduje się lokal mieszkalny; 12.2 respondent wskazany w próbie nie istnieje lub zmarł; 12.3 respondent wskazany w próbie przebywa za granicą przez cały okres badania; 12.4 respondent wskazany w próbie przebywa w gospodarstwie zbiorowym (np. więzienie, szpital, itp. z wyłączeniem osób mieszkających w domach studenckich, bursach, internatach); 12.5 stan zdrowia respondenta wskazanego w próbie nie pozwala na przeprowadzenie z nim wywiadu przez cały okres badania 12.6 pomimo podjęcia przez ankietera 4 prób kontaktu z respondentem, z czego co najmniej jednej w dniu roboczym (od poniedziałku do piątku) po godzinie 18 i co najmniej jednej w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela), nie udało się ustalić, czy respondent wskazany w próbie istnieje lub gdzie aktualnie przebywa respondent w momencie przeprowadzania wywiadu nie ukończył jeszcze 16 roku życia lub ukończył już 65 lat. 2 Narzędzie badawcze 1 Wywiady realizowane są z użyciem komputera oraz, w wypadku respondentów, którzy nie posiadają choćby podstawowych umiejętności obsługi komputera, papierowych zeszytów ćwiczeń. 2 Część komputerowa realizowana jest w specjalnie do tego celu przygotowanym środowisku 4/39

5 informatycznym, którego opis znajduje się w rozdziale Wywiad składa się z czterech następujących po sobie części: 3.1 kwestionariusza osobowego; 3.2 krótkiego (ok. 2 minut) testu umiejętności obsługi komputera; 3.3 ćwiczeń samodzielnie wykonywanych przez respondenta na papierze lub komputerze, stosownie do umiejętności respondenta; 3.4 sekcji pytań do ankietera dotyczących warunków, w jakich wykonywany był wywiad. 4 Szczegółowy opis powyższych części zamieszczony został poniżej. Zasady przejść pomiędzy poszczególnymi częściami wywiadu zawiera załącznik do niniejszego OPZ. Poza wymienionymi elementami do realizacji wywiadów niezbędne są także materiały pomocnicze zostały one opisane poniżej. 2.1 Środowisko informatyczne 1 Środowisko informatyczne niezbędne do realizacji wywiadów składa się z: 1.1 Specjalnie przygotowanego systemu operacyjnego Linux, w którym uruchamiane są pozostałe programy. 1.2 Programu CMS (od ang. Case Management System system zarządzania adresami w próbie) służącego do raportowania przebiegu realizacji badania oraz uruchamiania oprogramowania umożliwiającego przeprowadzenie wywiadu. 1.3 Programu do przeprowadzania wywiadu. 1.4 Programu umożliwiającego powielenie pendrive-a Powielanie pendrive-ów w sposób inny, niż za pomocą w/w programu jest niedopuszczalne i może doprowadzić do błędów w działaniu środowiska. 2 Środowisko uruchamiane będzie z pendrive-a o pojemności min. 4 GB. 2.1 Wzorcowy pendrive zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie do 27 czerwca 2011 r. 2.2 Powielenie wzorcowego pendrive-a w liczbie sztuk stosownej do realizacji badania leży po stronie Wykonawcy. 2.3 Koszt zakupu pendrive-ów, na które powielone zostanie środowisko informatyczne ponosi Wykonawca. 3 Minimalne wymagania sprzętowe komputera, na którym uruchamiane będzie środowisko to: 3.1 pamięć operacyjna min. 2 GB; 3.2 zalecany procesor min. 2 GHz; 3.3 możliwość uruchamiania systemu operacyjnego z pendrive-a; 5/39

6 3.4 ekran o przekątnej 15,4 i rozdzielczości 1280x800 pikseli lub o przekątnej 15 i rozdzielczości 1024x768 pikseli. 4 Za wyposażenie ankieterów w komputery spełniające wymagania punktu 3. odpowiada i koszty ponosi Wykonawca nie stanowią one elementu środowiska informatycznego dostarczanego przez Zamawiającego. 5 Środowisko informatyczne obsługuje karty sieci przewodowej, jak również większość kart sieci bezprzewodowych oraz modemów USB telefonii komórkowej. 6 Zamawiający w miarę możliwości udzieli Wykonawcy pomocy w celu ew. dostosowania środowiska informatycznego do działania na sprzęcie komputerowym posiadanym przez Wykonawcę. 7 Zamawiający dostarczy Wykonawcy instrukcję obsługi środowiska informatycznego (w tym programu CMS i oprogramowania do przeprowadzania wywiadów) w terminie do 27 czerwca 2011 r. 8 Pomoc techniczną dla ankieterów odnośnie środowiska informatycznego świadczy Wykonawca. 8.1 W wypadku wystąpienia problemów ze środowiskiem informatycznym, których Wykonawca nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać, jego personel techniczny może poprosić o pomoc Zamawiającego Wszelkie koszty pomocy udzielanej przez Zamawiającego (przesyłki sprzętu i materiałów do i od Zamawiającego, koszty delegacji pracowników Zamawiającego, ich pracy w nadgodzinach, itp.) pokrywa Wykonawca. 8.2 Zamawiający przyjmuje i odpowiada na zgłoszenia za pośrednictwem systemu śledzenia błędów Mantis, znajdującego się pod adresem Zamawiający ustosunkuje się do każdego zgłoszenia w terminie jednego dnia roboczego od jego zgłoszenia w systemie Mantis Zamawiający dostarczy Wykonawcy loginy i hasła do programu Mantis dla personelu technicznego Zamawiającego w terminie 7 dni od momentu podpisania umowy. 2.2 Oprogramowanie CMS 1 Program CMS służy do raportowania realizacji badania przez ankieterów oraz uruchamiania oprogramowania do przeprowadzania wywiadu. Jego funkcjonalność obejmuje: 1.1 przeglądanie danych adresowych respondentów przydzielonych danemu ankieterowi z możliwością wykorzystania filtrów na wartości poszczególnych danych (np. stan realizacji, miejscowość, identyfikator wiązki, itp.); 1.2 odnotowywanie wyników prób kontaktu i przeprowadzenia wywiadu z poszczególnymi respondentami w systemie odnotowywane jest rezultat próby kontaktu, deklarowana data próby kontaktu, data wprowadzenia informacji do programu 6/39

7 oraz data synchronizacji danych z serwerem Zamawiającego; 1.3 przegląd odnotowanych dla poszczególnych respondentów prób kontaktu; 1.4 rozpoczęcie wywiadu: wywiad może być w każdej chwili przerwany, a następnie wznowiony od miejsca przerwania; ankieter i respondent mają możliwość cofania się w obrębie tych pytań, które nie są decydujące dla przebiegu realizacji badania (nie można się np. wycofać z pytania filtrującego, które spowodowało skierowanie respondenta do wykonywania ćwiczeń papierowych lub do poprzedniej grupy ćwiczeń w ćwiczeniach komputerowych patrz schemat wywiadu w załączniku), przy czym program pamięta zapamiętuje uprzednio udzielone odpowiedzi. 1.5 pobrania z serwera Zamawiającego aktualnej listy respondentów przypisanych danemu ankieterowi; 1.6 wysłanie zgromadzonych danych (informacji o próbach kontaktu z respondentami, danych z przeprowadzonych wywiadów) na serwer Zamawiającego; 1.7 pobranie z serwera Zamawiającego i instalację poprawek do programu CMS oraz oprogramowania służącego do przeprowadzania wywiadu. 2.3 Kwestionariusz osobowy 1. Pierwszą część wywiadu stanowi kwestionariusz osobowy, w którym ankieter zadaje respondentowi pytania na podstawie kwestionariusza i odnotowuje odpowiedzi respondenta w programie komputerowym. 2. Kwestionariusz osobowy zawiera różnorodne pytania odnośnie wykształcenia respondenta, działaniach podejmowanych przez niego w celu podniesienia swoich kwalifikacji, jego sytuacji na rynku pracy, wykorzystywania wyuczonych umiejętności w miejscu pracy, itp. Z tzw. pytań wrażliwych kwestionariusz zawiera pytanie o dochody respondenta. 3. Czas realizacji kwestionariusza osobowego zależy od tego, czy respondent uczy się i/lub pracuje. Na podstawie badania próbnego (n=1617) wynosi on średnio 30 min., a dla respondentów, którzy jednocześnie uczą się i pracują (najbardziej skomplikowany wariant kwestionariusza) średnio 40 min. 2.4 Ćwiczenia komputerowe 1 Drugą część wywiadu stanowią ćwiczenia wykonywane samodzielnie przez respondenta. Mają one na celu zmierzenie umiejętności matematycznych, czytania ze zrozumieniem oraz radzenia sobie ze współczesnymi technologiami informatycznymi. W zależności od tego, czy respondent posiada czy nie niezbędne umiejętności obsługi komputera wykonywane są one na komputerze lub w zeszytach papierowych (patrz rozdział 2.5). W drugim wypadku badane są jedynie umiejętności matematyczne i czytania ze zrozumieniem. 7/39

8 2 Jeśli respondent zadeklarował w kwestionariuszu osobowym, że zetknął się już z komputerem, zostanie poproszony o wykonanie jednego prostego ćwiczenia, które sprawdzi, czy dysponuje umiejętnościami obsługi komputera niezbędnymi do wykonania pozostałej części wywiadu na komputerze. 2.1 Jeśli respondent nie poradzi sobie z ćwiczeniem testowym, zostanie poproszony o wykonanie ćwiczeń w postaci papierowej. 2.2 Jeśli respondent poradzi sobie z ćwiczeniem testowym, zostanie poproszony o wykonanie na komputerze 6 krótkich ćwiczeń badających umiejętności matematyczne i czytania ze zrozumieniem. Ćwiczenia zostaną automatycznie ocenione przez oprogramowanie realizujące tę część wywiadu Jeśli respondent uzyska niewystarczający wynik, zostanie poproszony o wykonanie papierowego zeszytu ćwiczeń Reading component Jeśli respondent uzyska wystarczający wynik, zostanie poproszony o wykonanie na komputerze 36 ćwiczeń. Ćwiczenia te dobierane będą adaptatywnie przez program realizujący tę część wywiadu na podstawie wyników ćwiczeń już wykonanych przez respondenta Na podstawie badania próbnego (n=1617) wykonanie ćwiczeń zajmuje respondentom ok. 50 min. 2.5 Ćwiczenia papierowe 1 Drugą część wywiadu stanowią ćwiczenia wykonywane samodzielnie przez respondenta. Mają one na celu zmierzenie umiejętności matematycznych, czytania ze zrozumieniem oraz radzenia sobie ze współczesnymi technologiami informatycznymi. W zależności od tego, czy respondent posiada czy nie niezbędne umiejętności obsługi komputera wykonywane są one na komputerze (patrz rozdział 2.4) lub w zeszytach papierowych (w drugim wypadku badane są jedynie umiejętności matematyczne i czytania ze zrozumieniem). 2 Jeśli respondent zadeklarował w kwestionariuszu osobowym brak doświadczenia z komputerem lub nie udało mu się poprawnie wykonać ćwiczenia komputerowego badającego podstawowe umiejętności obsługi komputera, zostanie poproszony o wypełnienie papierowych zeszytów ćwiczeń. 2.1 W pierwszej kolejności zostanie poproszony o wypełnienie zeszytu Core items z 8 krótkimi ćwiczeniami badającymi jego umiejętności matematyczne i czytania ze zrozumieniem. Ćwiczenia te będą na bieżąco oceniane przez ankietera, a wyniki oceny wprowadzane przez ankietera do programu służącego do realizacji wywiadu Jeśli respondent uzyska niewystarczający wynik, zostanie poproszony jedynie o wykonanie ćwiczeń znajdujących się w zeszycie Reading component Jeśli respondent uzyska wystarczający wynik, zostanie poproszony o wypełnienie jednego z dwóch zeszytów ćwiczeń (rodzaj zeszytu dobierze automatycznie program służący do realizacji wywiadu), zawierającego 20 ćwiczeń badających umiejętności matematyczne lub czytania ze zrozumieniem. 8/39

9 Na podstawie badania próbnego (n=1617) wykonanie tych ćwiczeń zajmuje respondentom ok. 30 min Na zakończenie respondent zostanie poproszony o wypełnienie zeszytu Reading component. 2.2 Na zakończenie respondent zostanie poproszony o wypełnienie zeszytu Reading component. Na podstawie badania próbnego (n=1617) wykonanie tych ćwiczeń zajmuje respondentom ok. 10 min. 3 Za wydrukowanie i wyposażenie ankieterów w odpowiednią liczbę papierowych zeszytów ćwiczeń odpowiada Wykonawca. Koszty przygotowania papierowych zeszytów ćwiczeń ponosi Wykonawca. 3.1 Wzory zeszytów ćwiczeń w postaci plików pdf Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie do 27 czerwca 2011 r. 3.2 Przybliżone rozmiary papierowych zeszytów ćwiczeń to (+/- 5 stron): Zeszyt Core items 16 stron A4; Zeszyt Reading component 32 strony A4; Zeszyt Literacy 24 strony A4; Zeszyt Numeracy 48 stron A Zeszyty ćwiczeń powinny być wydrukowane w druku czarno-białym, dwustronnym, na papierze o gramaturze g/m 2. Wszystkie kartki zeszytu powinny być zszyte. 4 W badaniu próbnym (n=1617) 60% respondentów posiadało umiejętności wystarczające do wykonania ćwiczeń na komputerze. 2.6 Pytania do ankietera 1. Wywiad kończy się serią kilku pytań do ankietera, w których zbierane są informacje o przebiegu realizacji wywiadu (czy respondent rozumiał zadawane pytania, czy ankieter pomagał respondentowi w udzielaniu odpowiedzi, czy respondent w czasie wywiadu wykonywał inne czynności, itp.). 2. Ankieter nie musi odpowiadać na te pytania bezpośrednio po zakończeniu wywiadu z respondentem. 2.7 Materiały pomocnicze 1 W celu poprawnej realizacji wywiadów ankieter musi dysponować zestawem materiałów pomocniczych dla respondentów: 1.1 Zeszyt z kartami odpowiedzi zawierającymi kafeterię do pytań z rozbudowaną kafeterią 26 kartek A5. 9/39

10 1.1.1 Zeszyt powinien być wydrukowany w druku czarno-białym, jednostronnie, na papierze o gramaturze min. 120 g/m 2 i zszyty w formie koło-notatnika Wzór zeszytu w postaci pliku pdf Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie do 27 czerwca 2011 r. 1.2 Linijkę 30 cm, czterodziałaniowy kalkulator, notatnik, ołówek Materiały te muszą zostać oznaczone przez Wykonawcę zgodnie zobowiązującymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartymi w: Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828 z 8 grudnia 2006r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z 13 sierpnia 2007r. w zakresie informacji i promocji oraz Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce na lata , określającymi podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na potrzeby Narodowej Strategii Spójności oraz wszystkich programów operacyjnych w jej ramach, Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które stanowią załącznik i są integralną częścią Planu komunikacji PO KL, Systemie identyfikacji wizualnej projektu Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego. Oznaczenia muszą w pełni uwzględniać wymogi dotyczące umieszczania logo PO KL, UE, oraz informacji na temat współfinansowania usługi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania na materiałach logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej wraz podpisem Unia Europejska, logo Entuzjaści Edukacji oraz informacji o współfinansowaniu przedmiotu umowy z Europejskiego Funduszu Społecznego o treści Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższy wymóg dotyczy również zawierania w/w informacji: na materiałach promocyjno-informacyjnych dotyczących realizacji przedmiotu Umowy oraz wszelkich innych materiałach przekazywanych w toku realizacji zamówienia osobom trzecim, oficjalnej korespondencji bezpośrednio związanej z realizacją przedmiotu Umowy. 10/39

11 Zamawiający udostępni Wykonawcy Księgę Identyfikacji Wizualnej zawierającą niezbędne logotypy i wytyczne dotyczące wizualizacji materiałów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy a związanych z realizacją projektu Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego. 1.3 Zdjęcie o wymiarach 21 cm x 15,5 cm, wydrukowane w druku czarno-białym z rozdzielczością min. 150 dpi, na papierze o gramaturze min. 120 g/m Wzór zdjęcia Zamawiający dostarczy Wykonawcy w postaci pliku jpg w terminie do 27 czerwca 2011 r. 2 Za przygotowanie wymienionych wyżej materiałów pomocniczych i wyposażeniu w nie ankieterów, tak by ankieter przeprowadzający każdy wywiad dysponował kompletem wymienionych materiałów pomocniczych, odpowiada Wykonawca. 3 Koszty przygotowania materiałów pomocniczych ponosi Wykonawca. 2.8 Oprogramowanie do koordynacji realizacji badania dostępne dla Wykonawcy 1 W celu koordynacji realizacji badania Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie do 27 czerwca 2011 r. wariant programu CMS dla koordynatorów i osób kierujących badaniem. 2 Wariant programu CMS dla koordynatorów i osób kierujących badaniem będzie aplikacją Javy, możliwą do uruchomienia na każdym komputerze z zainstalowanym środowiskiem uruchomieniowym Javy (JRE) w wersji 1.6 lub nowszym. 3 Program CMS dla koordynatorów i osób kierujących badaniem będzie umożliwiał: 3.1 Koordynatorom regionalnym: przegląd tej części próby, która została przydzielona danemu koordynatorowi z możliwością filtrowania adresów wg stanu przydzielenia (przydzielony/nieprzydzielony) do poszczególnych ankieterów oraz stanu realizacji (zakończony sukcesem/zakończony niepowodzeniem/w trakcie realizacji/nierozpoczęty); przydział adresów do ankieterów oraz zmianę tego przydziału; wznawianie adresów, które ankieterzy przez pomyłkę oznaczą jako niemożliwe do realizacji lub niepowodzenia; podgląd historii prób kontaktu i ich rezultatów zgłoszonych przez ankieterów dla tych adresów w próbie, które przydzielone są danemu koordynatorowi; wyświetlanie danemu koordynatorowi podsumowania aktualnego stanu realizacji przydzielonego mu fragmentu próby liczby wywiadów znajdujących się w danym stanie realizacji (zakończony sukcesem/zakończony niepowodzeniem/w trakcie realizacji/nierozpoczęty) ogółem oraz w podziale na ankieterów. 11/39

12 3.2 Kierownikowi badania: przegląd całej próby z możliwością filtrowania adresów wg stanu przydzielenia (przydzielony/nieprzydzielony) do poszczególnych ankieterów oraz stanu realizacji (zakończony sukcesem/zakończony niepowodzeniem/w trakcie realizacji); podgląd historii prób kontaktu i ich rezultatów dla poszczególnych adresów; przydział adresów do koordynatorów regionalnych oraz zmianę tego przydziału; wyświetlanie podsumowania aktualnego stanu realizacji próby liczby wywiadów znajdujących się w danym stanie realizacji (zakończony sukcesem/zakończony niepowodzeniem/w trakcie realizacji/nierozpoczęty) ogółem oraz w podziale na poszczególnych koordynatorów regionalnych pobranie w formacie csv zbioru danych zawierającego wszystkie zgromadzone na serwerze Zamawiającego informację o przebiegu realizacji badania przesłane na serwer przez ankieterów Wykonawcy. 3 Test narzędzi badawczych 1 W ramach przygotowania do badania Wykonawca wykona 30 wywiadów testowych z osobami w wieku lat oraz 20 wywiadów testowych przeprowadzonych według 10 dostarczonych przez Zamawiającego scenariuszy (po dwa wywiady na każdy scenariusz). Mają one na celu przetestowanie narzędzia badawczego na kilku płaszczyznach: 1.1 wygody użycia, w szczególności programu CMS, przez ankieterów i koordynatorów regionalnych; 1.2 stabilności działania; 1.3 poprawności działania oprogramowania do przeprowadzania kwestionariusza osobowego i ćwiczeń komputerowych. 2 Przed wywiadami testowymi Wykonawca dokona powielenia wzorcowego pendrive-a ze środowiskiem informatycznym niezbędnym do przeprowadzenia badania w liczbie stosownej do wykonania wywiadów testowych. 2.1 Wzorcowy pendrive ze środowiskiem informatycznym dla wywiadów pilotażowych Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 3 Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy 40 zestawów papierowych zeszytów ćwiczeń, które będą potrzebne do przeprowadzenia wywiadów testowych. 4 Za zapewnienie respondentom materiałów pomocniczych (patrz rozdział 2.7) odpowiada i ponosi koszty Wykonawca. Wyjątkiem są zeszyty z kartami odpowiedzi, które Zamawiający dostarczy Wykonawcy w liczbie 8 sztuk w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 12/39

13 5 Scenariusze dla wywiadów testowych, które mają być wykonane zgodnie ze scenariuszem Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 6 Na wywiad testowy składać się będzie: 6.1 Użycie programu CMS przez koordynatora regionalnego do przypisania adresu ankieterowi; 6.2 Realizacja wywiadu przez ankietera (jednego z 30 wywiadów z respondentami lub jednego z 20 wywiadów wg scenariusza); 6.3 Sprawdzenie stanu wywiadu przez koordynatora regionalnego w programie CMS. 7 Poszczególne dwa wywiady realizowane na podstawie każdego ze scenariuszy powinny być realizowane przez dwie różne osoby. 8 Po zrealizowaniu wywiadów testowych koordynatorzy regionalni, którzy brali udział w ich realizacji wypełnią raporty z realizacji badania, przewidziane do wypełniania przez koordynatorów w czasie realizacji badania zasadniczego. 9 Wywiady testowe przeprowadzone zostaną przez Wykonawcę w Warszawie, w jednej, wybranej przez Wykonawcę lokalizacji, w pomieszczeniu umożliwiającym niezauważoną obserwację wywiadu przez reprezentanta Zamawiającego. 10 Wywiady przeprowadzane z respondentami przeprowadzone będą indywidualnie z każdym respondentem wywiadów przeprowadzanych z respondentami przeprowadzone zostanie z osobami charakteryzującymi się cechami zgodnie z poniższą tabelą. Żółte pola oznaczają, że dany respondent powinien posiadać wskazaną cechę. Jeżeli w danej kategorii (płeć, wiek, wykształcenie, status na rynku pracy, status na rynku edukacyjnych) respondent nie ma wskazanej żadnej cechy, Wykonawca ma dowolność w rekrutacji tej osoby do wywiadu pilotażowego. Cechy Kobieta Płeć Mężczyzna Wiek podstawowe (gimnazjalne) zasadnicze zawodowe średnie zawodowe średnie ogólnokształcące Wykształcenie wyższe pracownik/ osoba samozatrudniona właściciel firmy Status na rynku bezrobotny (poszukuje pracy) pracy bierny zawodowo kontynuuje edukacje naukę w systemie formalną Status na rynku pozaformalnym edukacyjnym nie kontynuuje nauki Nr osoby /39

14 12 Za rekrutację respondentów do wywiadów pilotażowych odpowiada Wykonawca 13 Wywiady testowe zostaną zrealizowane w terminie 35 dni od dnia podpisania umowy. 14 Wykonawca poinformuje Zamawiającego o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzania poszczególnych wywiadów z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego. 15 Wykonawca dostarczy nagrania wszystkich wywiadów pilotażowych wykonanych z respondentami w terminie 35 dni od dnia podpisania umowy. Każde nagranie powinno być dostarczone na osobnym nośniku CD/DVD. Przesyłane nagrania powinny mieć postać plików audio-video mpeg, avi. Nazwa pliku musi odpowiadać identyfikatorowi respondenta, nagranie wywiadu z którym zawiera dany plik. 16 Wykonawca dostarczy w terminie 35 dni od dnia podpisania umowy dokument opisujący wszelkie uwagi Wykonawcy odnośnie narzędzia badawczego, jakie zgromadził on w czasie realizacji wywiadów testowych Zamawiający w miarę możliwości oraz oceny zasadności zgłoszonych uwag, postara się je uwzględnić i dokonać stosownych modyfikacji narzędzi badawczych przed badaniem zasadniczym. 17 Zrealizowane wywiady testowe nie wliczają się do puli wywiadów zrealizowanych w ramach badania głównego. 18 Wywiady testowe nie wliczają się do puli wywiadów realizowanych w ramach poszczególnych podprób, tak więc Wykonawca nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia za ich zrealizowanie.(patrz 1 pkt 6). 4 Sieć ankieterska 4.1 Struktura sieci ankieterskiej 1 Badanie musi być realizowane przez sieć ankieterską o co najmniej trójstopniowej strukturze: 1.1 ankieterzy realizujący wywiady z respondentami; 1.2 koordynatorzy regionalni nadzorujący i koordynujący pracę ankieterów (przy czym koordynator może być jednocześnie ankieterem); 1.3 kierownik badania, koordynujący pracę wszystkich koordynatorów regionalnych i odpowiedzialny za kontakty Wykonawcy z Zamawiającym. 2 W stosunku do kierownika badania stosuje się następujące wymagania: 2.1 Posiada min. 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań ankietowych. 14/39

15 2.2 Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania realizacją co najmniej 1 badania realizowanego metodą CAPI na próbie min zrealizowanych wywiadów. 2.3 Posiada znajomość angielskiego w mowie i w piśmie. 3 W stosunku do każdego koordynatora regionalnego stosuje się następujące wymagania: 3.1 Posiada min. 2-letnie doświadczenie w koordynacji terenowej realizacji badań ankietowych. 3.2 Posiada doświadczenie w zakresie koordynacji przynajmniej jednego badania wykonywanego metodą CAPI. 3.3 Koordynator regionalny będzie odpowiedzialny za organizację i nadzór pracy nie więcej niż 30 ankieterów. 4 W stosunku do każdego ankietera stosuje się następujące wymagania: 4.1 Posiada min. 6-miesięczne doświadczenie w realizacji badań metodą CAPI lub przeprowadził co najmniej 30 wywiadów metodą CAPI. 4.2 Posiada co najmniej wykształcenie średnie. 4.3 Ankieter może podlegać wielu Koordynatorom regionalnym 5 Wywiady mogą być realizowane jedynie przez te osoby, które spełniają wymogi określone w pkt. 4 oraz które ukończyły szkolenie dla ankieterów prowadzone przez reprezentanta Zamawiającego, co zostanie potwierdzone w raporcie ze szkolenia podpisanym przez reprezentanta Zamawiającego, zawierającym listę osób, które ukończyły to szkolenie tj. osób, które uzyskały status ankietera. 5.1 Wywiady zrealizowane przez osoby nieposiadające statusu ankietera, będą uznane przez Zamawiającego za niezrealizowane, z zastrzeżeniem 6 pkt Wykonawca ma prawo do ponownego przeprowadzenia takiego wywiadu, tym razem przez osobę posiadającą status ankietera. 5.3 Zamawiający ma prawo nakazać Wykonawcy niezwłoczne (nie później jednak, niż w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia stosownego żądania przez Zamawiającego) odsunięcie danego ankietera od realizacji badania. 5.4 Wykonawca ma prawo w trakcie trwania realizacji badania zaangażować do realizacji badania nowe osoby, jednak każda z nich musi spełnić wymogi, o których mowa w pkt 4 oraz ukończyć szkolenie dla ankieterów, o którym mowa w pkt 5 tj. nabyć status ankietera. 6 Aby móc koordynować pracę ankieterów koordynator regionalny musi ukończyć szkolenie dla koordynatorów prowadzone przez reprezentanta Zamawiającego, zawierającym listę osób, które ukończyły to szkolenie tj. osób, które uzyskały status koordynatora regionalnego. W stosunku do koordynatora regionalnego zapis pkt. 5.3 stosuje się 15/39

16 odpowiednio. 7 Zamawiający, gdy uzna to za celowe, może nakazać podzielenie dowolnego regionu na mniejsze regiony (co wiąże się ze zwiększeniem liczby koordynatorów regionalnych. Nowi koordynatorzy regionalni muszą spełniać te same kryteria co dotychczasowi). Wydzielenie nowego regionu i powołanie nowego koordynatora nie może trwać dłużej niż 4 dni, od dnia zgłoszenia Wykonawcy stosownego żądania przez Zamawiającego. Żaden region nie może obejmować obszaru należącego do więcej niż jednego województwa. 8 Zamawiający ma prawo nakazać Wykonawcy niezwłoczną zmianę osoby na stanowisku koordynatora regionalnego, jeśli w ocenie Zamawiającego sposób pracy koordynatora regionalnego niesie ze sobą zagrożenie dla realizacji badania. Nowa osoba na stanowisku koordynatora regionalnego powinna skutecznie przejąć obowiązki dotychczasowego koordynatora regionalnego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia stosownego żądania przez Zamawiającego, dotyczącego zmiany osoby na stanowisku koordynatora regionalnego. 9 Kierownik badania ma obowiązek odpowiadać na wszelkie pytania Zamawiającego w terminie 7 dni. 10 Zamawiający ma prawo nakazać Wykonawcy niezwłoczną zmianę osoby na stanowisku kierownika badania jeśli kontakt z nią będzie utrudniony lub gdy w ocenie Zamawiającego sposób pracy kierownika badania niesie ze sobą zagrożenie dla realizacji badania. Nowa osoba na stanowisku kierownika badania powinna skutecznie przejąć obowiązki dotychczasowego kierownika badania w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia stosownego żądania przez Zamawiającego, dotyczącego zmiany osoby na stanowisku kierownika badania. 11 Nowe osoby, które zastąpią osoby, o których mowa w pkt. 5.3, 8 i 10, powinny spełniać wymagania, które spełniały osoby zastępowane. Osoby zastąpione są całkowicie odsuwane od realizacji zamówienia. 4.2 Szkolenie międzynarodowe 1. W dniach od 6 do 10 czerwca 2011 r., w Dublinie w Irlandii, zorganizowane zostanie międzynarodowe szkolenie przygotowujące do realizacji badania, na które Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wydelegować kierownika badania oraz dodatkowo, wedle uznania, innych reprezentantów Wykonawcy. 1. Koszt organizacji samego szkolenia, wyłączywszy koszt delegacji uczestników, ponosi konsorcjum będące organizatorem badania PIAAC. 2. Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim. 3. Szczegółowy plan szkolenia międzynarodowego wraz z oznaczeniem sesji, na których wymagana jest obecność reprezentantów Wykonawcy stanowi załącznik do nieniejszego OPZ. 1. Zamawiający zastrzega, że plan sesji szkolenia może ulec zmianie (zmianie nie ulegnie natomiast miejsce i termin samego szkolenia), a Wykonawca zobowiązany 16/39

17 jest do dostosowania się do ew. zmian. 2. W szkoleniu będzie brał udział również reprezentant Zamawiającego. 4.3 Szkolenie koordynatorów regionalnych 1 Każdy osoba ubiegająca się o status koordynatora regionalnego musi przejść szkolenie przygotowujące do udziału w badaniu. 2 Za organizację szkoleń odpowiada Wykonawca. 3 Szkolenia będą odbywać się w Warszawie. 4 Koszt organizacji szkoleń pokrywa Wykonawca. 5 Szkolenia organizowane będą w następujących terminach: 5.1 W lipcu 2011 r. Wykonawca zorganizuje jedno centralne szkolenie dla osób, które ubiegają się o uzyskanie statusu koordynatora regionalnego w badaniu. Dokładny termin szkolenia określi Wykonawca, przy czym szkolenie musi się odbyć w dwóch kolejnych dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), z co najmniej 20-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty rozpoczęcia fazy terenowej badania głównego. 5.2 Kolejne szkolenia Wykonawca będzie organizował w miarę potrzeby zaangażowania do realizacji badania dodatkowych koordynatorów regionalnych, jednak nie częściej niż raz w miesiącu. 5.3 O miejscu i terminie szkoleń Wykonawca będzie informował Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. 6 Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie wszystkim uczestnikom szkoleń kompletu materiałów i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia wywiadu (patrz rozdział 2.), w szczególności komputera z dostępem do internetu i pendrive-a zawierającego kompletne środowisko informatyczne używane do przeprowadzania wywiadów oraz dwa komplety papierowych zeszytów ćwiczeń. 7 Szkolenia będą prowadzone przez reprezentantów Zamawiającego z pomocą personelu Wykonawcy. 7.1 Wykonawca musi zapewnić odpowiednie zaplecze techniczne oraz odpowiednią liczbę personelu technicznego, który będzie w stanie zapewnić sprawne działanie laptopów dla wszystkich osób ubiegających się o status koordynatora regionalnego. 8 Szkolenie dla koordynatorów regionalnych będzie trwało 2 dni 8.1 pierwszy dzień szkolenia Podczas części porannej (część teoretyczna) omówione zostaną przez prowadzącego zasady realizacji badania oraz procedury organizacji i kontroli pracy ankieterów; (część praktyczna) koordynatorzy zapoznają się z funkcjonowaniem programu CMS i nauczą się nim posługiwać w praktyce. 17/39

18 8.1.2 Podczas części popołudniowej (część teoretyczna) omówione zostaną przez prowadzącego: struktura wywiadu; zasady oceniania zadań z papierowego zeszytu ćwiczeń Core items. 8.2 drugi dzień szkolenia Podczas części porannej (część praktyczna) każdy uczestnik szkolenia weźmie udział w trzech wywiadach symulacyjnych. W każdym wywiadzie symulacyjnym będą brać udział 3 osoby pełniące następujące role: ankieter, respondent, obserwator. W każdym z trzech wywiadów każdemu uczestnikowi szkolenia będzie przypisywana inna rola Część popołudniowa (część teoretyczna) będzie przeznaczona na omówienie ewentualnych problemów i wątpliwości powstałych w trakcie części praktycznej. 9 Wzory materiałów szkoleniowych (w szczególności instrukcje działania programu CMS, opis procedury kontroli pracy ankieterów, instrukcję działania programu do przeprowadzania wywiadu, instrukcję oceny papierowego zeszytu ćwiczeń Core items) Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie do 27 czerwca 2011 r. w postaci plików w formacie doc. 9.1 Wykonawca odpowiada za i ponosi koszty wydruku tych materiałów i dostarczenia ich uczestnikom szkolenia w liczbie wystarczającej do przeprowadzenia szkolenia. 10 Każde ze szkoleń dla osób ubiegających się o status koordynatora regionalnego potwierdzone zostanie raportem podpisanym przez reprezentanta Zamawiającego, zawierającym listę osób, które ukończyły to szkolenie tj. osób, które uzyskały status koordynatora regionalnego Wzory raportów, w postaci pliku w formacie doc, dostarczy Zamawiający w terminie do 27 czerwca 2011 r Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport z każdego ze szkoleń w następujących postaciach: pliku w formacie doc; wydruku podpisanego przez reprezentanta (reprezentantów) Zamawiającego, którzy prowadzili dane szkolenie. 11 Każda osoba, która ukończyła szkolenie dla koordynatorów regionalnych otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia. Wzór certyfikatu, w postaci pliku w formacie doc, dostarczy Zamawiający w terminie do 27 czerwca 2011 r Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi koszty przygotowania certyfikatów dla wszystkich uczestników szkoleń Certyfikaty powinny być wydrukowane w druku kolorowym, na papierze o gramaturze min 70 g/m2. 18/39

19 4.4 Szkolenia ankieterów 1 Każda osoba ubiegająca się o status ankietera musi przejść szkolenie przygotowujące do udziału w badaniu. 2 Za organizację szkoleń odpowiada Wykonawca. 3 Szkolenia będą odbywać się w miejscu wskazanym przez Wykonawcę na terenie Polski. 4 Koszt organizacji szkoleń pokrywa Wykonawca. 5 Szkolenia organizowane będą w następujących terminach: 5.1 W lipcu 2011 r. Wykonawca zorganizuje jedno szkolenie dla wszystkich osób ubiegających się o status ankietera w badaniu. 5.2 Kolejne szkolenia Wykonawca będzie organizował w miarę potrzeby zaangażowania do realizacji badania dodatkowych ankieterów, jednak nie częściej niż raz w miesiącu. 5.3 O miejscu, terminie oraz liczbie uczestników szkoleń Wykonawca będzie informował Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. 6 Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie wszystkim uczestnikom szkoleń kompletu materiałów i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia wywiadu (patrz rozdział 2.), w szczególności komputera z dostępem do internetu i pendrive-a zawierającego kompletne środowisko informatyczne używane do przeprowadzania wywiadów oraz dwa komplety papierowych zeszytów ćwiczeń. 7 Szkolenia będą prowadzone przez reprezentantów Zamawiającego z pomocą personelu Wykonawcy. 7.1 Wykonawca musi zapewnić odpowiednie zaplecze techniczne oraz odpowiednią liczbę personelu technicznego, który będzie w stanie zapewnić sprawne działanie laptopów dla wszystkich osób ubiegających się o status ankietera. 7.2 Na szkoleniu muszą być obecni koordynatorzy regionalni wszystkich uczestników szkoleń, przy czym aby móc uczestniczyć w szkoleniu dla ankieterów koordynator regionalny musi wcześniej odbyć szkolenie dla koordynatorów regionalnych. 7.3 Koordynatorzy regionalni będą pomagać reprezentantom Zamawiającego w realizacji części praktycznych szkolenia (patrz pkt 9). 8 Każde szkolenie będzie się składało z jednej lub wielu sesji, stosownie do liczby osób, którzy mają zostać przeszkolone w jednej sesji może być szkolonych maksymalnie 50 osób. 8.1 Pojedyncza sesja będzie trwała 3 dni i odbędzie się w dowolnie wybranych przez Zamawiającego trzech kolejnych dniach roboczych (od poniedziałku do soboty). 9 Program pojedynczej sesji szkolenia to: 9.1 Pierwszy dzień szkolenia 19/39

20 9.1.1 Podczas części porannej (część teoretyczna) omówione zostaną zasady realizacji badania, prowadzenia i przebiegu wywiadu, oceny zadań z papierowego zeszytu ćwiczeń Core items, oraz procedury kontaktu z koordynatorem regionalnym Podczas części popołudniowej (część praktyczna) uczestnicy szkoleń zapoznają się z funkcjonowaniem programu CMS oraz oprogramowaniem do przeprowadzania wywiadu i nauczą się nimi posługiwać w praktyce. 9.2 Dzień drugi szkolenia dla ankieterów: Podczas części porannej (część praktyczna) uczestnicy szkoleń przejdą test umiejętności zastosowania nabytej wiedzy dotyczącej zasad realizacji badania, znajomości narzędzia badawczego, oceny zadań z papierowego zeszytu ćwiczeń Core items oraz pomiaru czasu wypełniania przez respondenta papierowego zeszytu ćwiczeń Reading component Podczas części popołudniowej (część teoretyczna) zostaną omówione ewentualne błędy popełniane przez uczestników szkoleń na teście. 9.3 Trzeci dzień szkolenia dla ankieterów Podczas części porannej (część praktyczna) każdy uczestnik szkolenia weźmie udział w trzech wywiadach symulacyjnych. W każdym wywiadzie symulacyjnym będą brać udział 3 osoby pełniące następujące role: ankieter, respondent, obserwator. W każdym z trzech wywiadów każdemu uczestnikowi szkolenia będzie przypisywana inna rola Część popołudniowa (część teoretyczna) będzie przeznaczona na omówienie ewentualnych problemów i wątpliwości powstałych w trakcie części praktycznej. 10 Wzory materiałów szkoleniowych (w szczególności instrukcje działania programu CMS, opis procedury kontroli pracy ankieterów, instrukcję działania programu do przeprowadzania wywiadu, instrukcję oceny papierowego zeszytu ćwiczeń Core items) Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie do 27 czerwca 2011 r, w postaci plików w formacie doc Wykonawca odpowiada za i ponosi koszty wydruku tych materiałów i dostarczenia ich uczestnikom szkolenia w liczbie wystarczającej do przeprowadzenia szkolenia. 11 Każde ze szkoleń dla ankieterów potwierdzone zostanie raportem podpisanym przez reprezentanta Zamawiającego, zawierającym listę osób, które ukończyły to szkolenie tj. osób, które uzyskały status ankietera Wzory raportów, w postaci pliku w formacie doc, dostarczy Zamawiający w terminie do 27 czerwca 2011 r Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport z każdego ze szkoleń w następujących postaciach: pliku w formacie doc; wydruku podpisanego przez reprezentanta (reprezentantów) Zamawiającego, 20/39

21 którzy prowadzili dane szkolenie. 12 Każda osoba, która ukończyła szkolenie dla ankieterów otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia. Wzór certyfikatu, w postaci pliku w formacie doc, dostarczy Zamawiający w terminie do 27 czerwca 2011 r. 5 Próba 12.1 Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi koszty przygotowania certyfikatów dla wszystkich uczestników szkoleń Certyfikaty powinny być wydrukowane w druku kolorowym, na papierze o gramaturze min 70 g/m2. 1 Badanie realizowane będzie na ogólnopolskiej próbie imiennej dobranej z operatu PESEL. 1.1 W próbie znajdą się osoby w wieku lat. 1.2 Próba zostanie wylosowana we wszystkich miastach powyżej 50 tys. mieszkańców, przy czym liczba osób wylosowanych w poszczególnych miastach będzie proporcjonalna do wielkości zbiorowości w wieku lat w tych miastach. 1.3 W pozostałych miastach oraz w gminach wiejskich losowane będą wiązki po 4 osoby, przy czym dopuszcza się, aby w danej miejscowości wylosowana została więcej niż jedna wiązka 2 Próba zawierać będzie następujące informacje o respondentach: imię (imiona) i nazwisko, płeć, miejsce zamieszkania (województwo, gmina, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania), wiek (określony przynależnością do jednego z przedziałów: 16-24, 25-34, 35-44, i lat). 3 Zamawiający dostarczy Wykonawcy podpróby o takiej liczebności, jak liczebność podprób zadeklarowana przez Wykonawcę w ofercie. 3.1 Próba zostanie przekazana Wykonawcy w terminie do 11 lipca 2011 r. 4 Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, będzie dbał o to, by żaden adres w próbie nie był obiektywnie nierealizowalny. 4.1 W wypadku zgłoszenia przez Wykonawcę chęci zastąpienia adresów obiektywnie nierealizowalnych przez nowe adresy, adresy obiektywnie nierealizowalne zostaną wycofane z próby, a na ich miejsce Zamawiający dołączy do próby nowe adresy (operacja ta nie zmienia wielkości próby) Operacja wycofywania adresów obiektywnie nierealizowalnych i zastępowania ich nowymi dokonywana będzie przez Zamawiającego raz na tydzień, w każdy wtorek, a w wypadku, gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy, w pierwszy następujący po nim dniu roboczym Zgłoszenie chęci zastąpienia adresów obiektywnie nierealizowalnych przez nowe adresy powinno nastąpić do piątku w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym mają zostać wydane nowe adresy 21/39

22 4.1.3 Dopóki odsetek adresów zgłoszonych przez Wykonawcę jako obiektywnie nierealizowalne w ramach danej podpróby nie przekracza 15% pierwotnej liczebności podpróby, adresy zastępujące adresy zgłoszone przez Wykonawcę jako obiektywnie nierealizowalne zastępowane są przez Zamawiającego bez ponoszenia kosztów przez Wykonawcę Jeśli odsetek adresów zgłoszonych przez Wykonawcę jako obiektywnie nierealizowalne w ramach danej podpróby przekroczy 15% pierwotnej liczebności podpróby, za każdy adres zastępujący adres zgłoszony przez Wykonawcę jako obiektywnie nierealizowalny wynagrodzenie Wykonawcy obliczane na koniec badania pomniejszone zostanie o kwotę wysokości 110% K (patrz definicje). 5 Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego o powiększenie dowolnej podpróby o dodatkowe adresy. 5.1 Dodatkowe adresy zostaną dodane do próby w przeciągu dwóch dni roboczych od momentu zgłoszenia prośby przez Wykonawcę. 5.2 Za każdy adres zwiększający wielkość próby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane na koniec badania pomniejszone zostanie o kwotę wysokości 110% K (patrz definicje). 5.3 Adresy dodane w ten sposób do podpróby zwiększają jej wielkość patrz definicja RR. 6 Realizacja terenowa badania 1 Wywiady zostaną realizowane między 1 sierpnia 2011 r., a 31 marca 2012 r. 1.1 Zamawiający ma prawo uznać za niezrealizowane wszystkie wywiady wykonane poza wyznaczonym wyżej okresem. 2 Wykonawca zobowiązuje się szczegółowo opisać procedury realizacji terenowej badania mające na celu zagwarantowanie uzyskania w poszczególnych podpróbach RR równego co najmniej minimalnej liczbie wywiadów wymaganych przez Zamawiającego do zebrania w danej podpróbie podzielonej przez liczbę adresów w danej podpróbie zadeklarowaną w ofercie przez Wykonawcę. 2.1 Opis ten Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w postaci pliku pdf dwukrotnie: przed rozpoczęciem badania, w terminie do 18 lipca 2011 r.; W razie niedostarczenia przez Wykonawcę raportu przed rozpoczęciem realizacji terenowej badania Zamawiający uzna za niezrealizowane wszystkie wywiady, które zostaną zrealizowane przed dniem dostarczenia raportu po zakończeniu badania (z uwzględnieniem ew. zmian, jakie zaszły w stosowanych przez Wykonawcę procedurach w trakcie realizacji badania), w terminie do 16 kwietnia 2012 r. 2.2 Opis będzie zawierać informacje o: 22/39

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona: 1/27 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) I. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CEL I ZAŁOŻENIA 1.1. Opis realizowanego projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem realizacji projektu jest zwiększanie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli instytucji i służb, którzy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Strona 1 I. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiot Zamówienia obejmuje usługę zaprojektowania i wdrożenia systemów informatycznych wraz z dostawą wymaganej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL Wersja sierpień 2011 r.

Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL Wersja sierpień 2011 r. Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 dla PO KL Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL Wersja sierpień 2011 r. 1 1. Czym jest PEFS 2007? PEFS 2007 (Podsystem Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy. Objaśnienia. Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy. Objaśnienia. Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Objaśnienia do Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (Kartoteka ZG, Ankieta ZD, Formularz ZA) Warszawa, grudzień 2013 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór III. Od 01.10.2013 r. do 15.11.2013 r.

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór III. Od 01.10.2013 r. do 15.11.2013 r. WYTYCZNE dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14: Dolina Karpia szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PODRĘCZNIK WDRAŻANIA Polska wersja dokumentu ma charakter pomocniczy. Oryginał w języku angielskim na stronie*: www.central2013.eu *W przypadku rozbieŝności pomiędzy wersją w języku polskim i wersją w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839,

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Wielkopolsce

Bardziej szczegółowo