Opis przedmiotu zamówienia na badanie ankietowe osób dorosłych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia na badanie ankietowe osób dorosłych"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia na badanie ankietowe osób dorosłych Spis treści 1Definicje i oznaczenia...2 2Narzędzie badawcze Środowisko informatyczne Oprogramowanie CMS Kwestionariusz osobowy Ćwiczenia komputerowe Ćwiczenia papierowe Pytania do ankietera Materiały pomocnicze Oprogramowanie do koordynacji realizacji badania dostępne dla Wykonawcy Test narzędzi badawczych Sieć ankieterska Struktura sieci ankieterskiej Szkolenie międzynarodowe Szkolenie koordynatorów regionalnych Szkolenia ankieterów Próba Realizacja terenowa badania Kontrola Ocenianie zeszytów papierowych Karta oceny zeszytu papierowego Szkolenie dla oceniających zeszyty papierowe Ocena papierowych zeszytów ćwiczeń Wprowadzenie kart oceny zeszytów papierowych do systemu komputerowego Szkolenie dla osób wprowadzających karty oceny zeszytów papierowych Wprowadzanie danych Kodowanie ISCO i ISIC Rozliczenia I etap rozliczony zostanie na podstawie: II etap III etap ostateczne rozliczenie badania Dodatki Tabela podsumowująca terminy obowiązujące Wykonawcę Tabela podsumowująca terminy przekazania materiałów Wykonawcy Kryteria uznania wywiadu za nierealizowalny i kary umowne niewymienione w rozdziale /39

2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części terenowej reprezentacyjnego badania ludności polskiej (grupa wiekowa lat). Celem badania jest uzyskanie informacji o doświadczeniach edukacyjnych i zawodowych oraz pomiar umiejętności matematycznych, umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz znajomości technologii informacyjnych wśród grupy docelowej. Badanie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 25 czerwca 2012 r.!!! Uwaga!!!! Badanie obarczone jest wysoką skalą trudności. Stawia przed potencjalnym wykonawcą wysokie wymagania co do planowania i realizacji poszczególnych czynności. Wymaga dużej staranności i dokładności oraz wysokiej kultury pracy zespołu koordynatorsko-ankieterskiego. Mechanizmy nadzoru nad realizacją badania oraz zasady odpowiedzialności są tak skonstruowane, by zobligować potencjalnego wykonawcę do dołożenia wszelkich starań dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów badania. Wobec powyższego bardzo prosimy o uważne i wnikliwe zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia oraz o zgłoszenie wszelkich pytań i wątpliwości, które wynikną z lektury SIWZu. Przy formułowaniu i wycenie oferty bardzo prosimy o uwzględnienie trudnej specyfiki badania. 1 Definicje i oznaczenia 1 Badanie przeprowadzenie: badania za pomocą dostarczonych przez Zamawiającego narzędzi badawczych, w terminach zgodnych z zapisami niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia zwanego dalej OPZ, którego elementami składowymi jest: badanie pilotażowe, szkolenie ankieterów i koordynatorów regionalnych, przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wywiadów, przeprowadzenie wywiadów, ocena i wprowadzenie do systemu komputerowego papierowych zeszytów ćwiczeń oraz wykonanie kodowania ISCO i ISIC. 2 Ankieter osoba, która odbyła szkolenie dla ankieterów prowadzone przez reprezentanta Zamawiającego, przeprowadzająca wywiady z respondentami (patrz rozdział 4.). 3 Respondent osoba wskazana przez Zamawiającego, z którą powinien osobiście skontaktować się ankieter i przeprowadzić z nią wywiad. 4 Próba zbiór danych o respondentach zawierających informacje umożliwiające ankieterom skontaktowanie się z respondentami. 4.1 Podpróba fragment próby zawierający informacje o respondentach, którzy mieszkają w miejscowościach podobnej wielkości. W badaniu wyróżnione zostały cztery podpróby: podpróba 1 respondentów mieszkających na wsi i w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców; podpróba 2 respondentów mieszkających w miastach tys. mieszkańców; podpróba 3 respondentów mieszkających w miastach tys. mieszkańców; podpróba 4 respondentów mieszkających w miastach powyżej 500 tys. 2/39

3 mieszkańców. 5 Response rate, współczynnik realizacji (w skrócie: RR) stosunek liczby zatwierdzonych wywiadów do wielkości próby. 5.1 RR podpróby (response rate podpróby, współczynnik realizacji podpróby) stosunek liczby zatwierdzonych wywiadów w rozpatrywanej podpróbie do wielkości rozpatrywanej podpróby. 6 K zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie koszt brutto wykonania jednego zatwierdzonego wywiadu. Ponieważ Wykonawca jest opłacany jedynie na podstawie liczby wykonanych zatwierdzonych wywiadów w koszt ten powinny zostać wkalkulowane wszystkie inne wydatki Wykonawcy, jakie poniesie on przy realizacji badania (patrz badanie), także te które nie prowadzą do uzyskania zatwierdzonych wywiadów (m.in. koszty dotarcia do respondentów, którzy odmówią udziału w badaniu, koszty szkoleń, koszt testów narzędzia badawczego, itd.). 7 PP n liczba adresów w n-tej podpróbie (PP 1, PP 2, PP 3, PP 4 ) zadeklarowana przez Wykonawcę w ofercie jako wystarczająca do zebrania w danej podpróbie co najmniej N n zatwierdzonych wywiadów. 8 N n minimalna liczba zatwierdzonych wywiadów, jaką Wykonawca ma obowiązek zrealizować w n-tej podpróbie: 8.1 N 1 =4258 (w tym 2479 z osobami w wieku lat); 8.2 N 2 =2441 (w tym 1326 z osobami w wieku lat); 8.3 N 3 =1503 (w tym 764 z osobami w wieku lat); 8.4 N 4 =930 (w tym 431 z osobami w wieku lat). 9 Zatwierdzony wywiad wywiad: 9.1 który został zrealizowany przez ankietera z respondentem wskazanym w próbie; 9.2 dla którego, jeśli został zrealizowany z respondentem posiadającym ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w szczególności respondentem, który w momencie przeprowadzania wywiadu nie ukończył 18 roku życia) lub nieposiadającym zdolności do czynności prawnych, została dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę, podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego tego respondenta, zgoda na przeprowadzenie wywiadu; 9.3 w którym respondentowi zostały zadane wszystkie pytania kwestionariusza osobowego oraz respondent ten wykonał wszystkie przewidziane ćwiczenia (na komputerze lub w zeszytach papierowych, stosownie do schematu przebiegu wywiadu stanowiącego załącznik niniejszego OPZ i opisu narzędzia badawczego patrz rozdział 2.); 9.4 dla którego informacja o zrealizowaniu wywiadu została przesłana na serwer Zamawiającego za pomocą programu CMS (patrz rozdział 2.); 9.5 który nie został uznany przez Zamawiającego za niezrealizowany; 3/39

4 9.6 dla którego, jeśli respondent wypełniał w trakcie wywiadu papierowe zeszyty ćwiczeń, zeszyty te zostały dwukrotnie poprawnie ocenione, a dane z każdej karty ocen dwukrotnie wprowadzone do bazy danych na serwerze Zamawiającego (patrz rozdziały 8. i 9.); punkt ten nie ma zastosowania w przypadku liczenia RR na potrzeby pierwszego i drugiego etapu rozliczania badania; 9.7 dla którego wykonane zostało kodowanie ISCO i ISIC (patrz rozdział 10.); punkt ten nie ma zastosowania w przypadku liczenia RR na potrzeby pierwszego i drugiego etapu rozliczania badania. 10 Wywiad uznany przez Zamawiającego za niezrealizowany wywiad zakwestionowany przez Zamawiającego w związku ze zrealizowaniem go niezgodnie z wytycznymi niniejszego OPZ, dla których Zamawiający zastrzegł sobie w OPZ możliwość zakwestionowania wywiadu w wypadku naruszenia danej wytycznej. Wywiad taki nie zostanie uznany za zatwierdzony wywiad. 11 Adres [w odniesieniu do próby] dane w próbie dotyczące jednego respondenta. 12 Adres obiektywnie nierealizowalny respondent w próbie, z którym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można przeprowadzić wywiadu. Przyczyny niezależne od Wykonawcy to: 12.1 adres wskazany w próbie nie istnieje lub pod wskazanym adresem nie znajduje się lokal mieszkalny; 12.2 respondent wskazany w próbie nie istnieje lub zmarł; 12.3 respondent wskazany w próbie przebywa za granicą przez cały okres badania; 12.4 respondent wskazany w próbie przebywa w gospodarstwie zbiorowym (np. więzienie, szpital, itp. z wyłączeniem osób mieszkających w domach studenckich, bursach, internatach); 12.5 stan zdrowia respondenta wskazanego w próbie nie pozwala na przeprowadzenie z nim wywiadu przez cały okres badania 12.6 pomimo podjęcia przez ankietera 4 prób kontaktu z respondentem, z czego co najmniej jednej w dniu roboczym (od poniedziałku do piątku) po godzinie 18 i co najmniej jednej w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela), nie udało się ustalić, czy respondent wskazany w próbie istnieje lub gdzie aktualnie przebywa respondent w momencie przeprowadzania wywiadu nie ukończył jeszcze 16 roku życia lub ukończył już 65 lat. 2 Narzędzie badawcze 1 Wywiady realizowane są z użyciem komputera oraz, w wypadku respondentów, którzy nie posiadają choćby podstawowych umiejętności obsługi komputera, papierowych zeszytów ćwiczeń. 2 Część komputerowa realizowana jest w specjalnie do tego celu przygotowanym środowisku 4/39

5 informatycznym, którego opis znajduje się w rozdziale Wywiad składa się z czterech następujących po sobie części: 3.1 kwestionariusza osobowego; 3.2 krótkiego (ok. 2 minut) testu umiejętności obsługi komputera; 3.3 ćwiczeń samodzielnie wykonywanych przez respondenta na papierze lub komputerze, stosownie do umiejętności respondenta; 3.4 sekcji pytań do ankietera dotyczących warunków, w jakich wykonywany był wywiad. 4 Szczegółowy opis powyższych części zamieszczony został poniżej. Zasady przejść pomiędzy poszczególnymi częściami wywiadu zawiera załącznik do niniejszego OPZ. Poza wymienionymi elementami do realizacji wywiadów niezbędne są także materiały pomocnicze zostały one opisane poniżej. 2.1 Środowisko informatyczne 1 Środowisko informatyczne niezbędne do realizacji wywiadów składa się z: 1.1 Specjalnie przygotowanego systemu operacyjnego Linux, w którym uruchamiane są pozostałe programy. 1.2 Programu CMS (od ang. Case Management System system zarządzania adresami w próbie) służącego do raportowania przebiegu realizacji badania oraz uruchamiania oprogramowania umożliwiającego przeprowadzenie wywiadu. 1.3 Programu do przeprowadzania wywiadu. 1.4 Programu umożliwiającego powielenie pendrive-a Powielanie pendrive-ów w sposób inny, niż za pomocą w/w programu jest niedopuszczalne i może doprowadzić do błędów w działaniu środowiska. 2 Środowisko uruchamiane będzie z pendrive-a o pojemności min. 4 GB. 2.1 Wzorcowy pendrive zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie do 27 czerwca 2011 r. 2.2 Powielenie wzorcowego pendrive-a w liczbie sztuk stosownej do realizacji badania leży po stronie Wykonawcy. 2.3 Koszt zakupu pendrive-ów, na które powielone zostanie środowisko informatyczne ponosi Wykonawca. 3 Minimalne wymagania sprzętowe komputera, na którym uruchamiane będzie środowisko to: 3.1 pamięć operacyjna min. 2 GB; 3.2 zalecany procesor min. 2 GHz; 3.3 możliwość uruchamiania systemu operacyjnego z pendrive-a; 5/39

6 3.4 ekran o przekątnej 15,4 i rozdzielczości 1280x800 pikseli lub o przekątnej 15 i rozdzielczości 1024x768 pikseli. 4 Za wyposażenie ankieterów w komputery spełniające wymagania punktu 3. odpowiada i koszty ponosi Wykonawca nie stanowią one elementu środowiska informatycznego dostarczanego przez Zamawiającego. 5 Środowisko informatyczne obsługuje karty sieci przewodowej, jak również większość kart sieci bezprzewodowych oraz modemów USB telefonii komórkowej. 6 Zamawiający w miarę możliwości udzieli Wykonawcy pomocy w celu ew. dostosowania środowiska informatycznego do działania na sprzęcie komputerowym posiadanym przez Wykonawcę. 7 Zamawiający dostarczy Wykonawcy instrukcję obsługi środowiska informatycznego (w tym programu CMS i oprogramowania do przeprowadzania wywiadów) w terminie do 27 czerwca 2011 r. 8 Pomoc techniczną dla ankieterów odnośnie środowiska informatycznego świadczy Wykonawca. 8.1 W wypadku wystąpienia problemów ze środowiskiem informatycznym, których Wykonawca nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać, jego personel techniczny może poprosić o pomoc Zamawiającego Wszelkie koszty pomocy udzielanej przez Zamawiającego (przesyłki sprzętu i materiałów do i od Zamawiającego, koszty delegacji pracowników Zamawiającego, ich pracy w nadgodzinach, itp.) pokrywa Wykonawca. 8.2 Zamawiający przyjmuje i odpowiada na zgłoszenia za pośrednictwem systemu śledzenia błędów Mantis, znajdującego się pod adresem Zamawiający ustosunkuje się do każdego zgłoszenia w terminie jednego dnia roboczego od jego zgłoszenia w systemie Mantis Zamawiający dostarczy Wykonawcy loginy i hasła do programu Mantis dla personelu technicznego Zamawiającego w terminie 7 dni od momentu podpisania umowy. 2.2 Oprogramowanie CMS 1 Program CMS służy do raportowania realizacji badania przez ankieterów oraz uruchamiania oprogramowania do przeprowadzania wywiadu. Jego funkcjonalność obejmuje: 1.1 przeglądanie danych adresowych respondentów przydzielonych danemu ankieterowi z możliwością wykorzystania filtrów na wartości poszczególnych danych (np. stan realizacji, miejscowość, identyfikator wiązki, itp.); 1.2 odnotowywanie wyników prób kontaktu i przeprowadzenia wywiadu z poszczególnymi respondentami w systemie odnotowywane jest rezultat próby kontaktu, deklarowana data próby kontaktu, data wprowadzenia informacji do programu 6/39

7 oraz data synchronizacji danych z serwerem Zamawiającego; 1.3 przegląd odnotowanych dla poszczególnych respondentów prób kontaktu; 1.4 rozpoczęcie wywiadu: wywiad może być w każdej chwili przerwany, a następnie wznowiony od miejsca przerwania; ankieter i respondent mają możliwość cofania się w obrębie tych pytań, które nie są decydujące dla przebiegu realizacji badania (nie można się np. wycofać z pytania filtrującego, które spowodowało skierowanie respondenta do wykonywania ćwiczeń papierowych lub do poprzedniej grupy ćwiczeń w ćwiczeniach komputerowych patrz schemat wywiadu w załączniku), przy czym program pamięta zapamiętuje uprzednio udzielone odpowiedzi. 1.5 pobrania z serwera Zamawiającego aktualnej listy respondentów przypisanych danemu ankieterowi; 1.6 wysłanie zgromadzonych danych (informacji o próbach kontaktu z respondentami, danych z przeprowadzonych wywiadów) na serwer Zamawiającego; 1.7 pobranie z serwera Zamawiającego i instalację poprawek do programu CMS oraz oprogramowania służącego do przeprowadzania wywiadu. 2.3 Kwestionariusz osobowy 1. Pierwszą część wywiadu stanowi kwestionariusz osobowy, w którym ankieter zadaje respondentowi pytania na podstawie kwestionariusza i odnotowuje odpowiedzi respondenta w programie komputerowym. 2. Kwestionariusz osobowy zawiera różnorodne pytania odnośnie wykształcenia respondenta, działaniach podejmowanych przez niego w celu podniesienia swoich kwalifikacji, jego sytuacji na rynku pracy, wykorzystywania wyuczonych umiejętności w miejscu pracy, itp. Z tzw. pytań wrażliwych kwestionariusz zawiera pytanie o dochody respondenta. 3. Czas realizacji kwestionariusza osobowego zależy od tego, czy respondent uczy się i/lub pracuje. Na podstawie badania próbnego (n=1617) wynosi on średnio 30 min., a dla respondentów, którzy jednocześnie uczą się i pracują (najbardziej skomplikowany wariant kwestionariusza) średnio 40 min. 2.4 Ćwiczenia komputerowe 1 Drugą część wywiadu stanowią ćwiczenia wykonywane samodzielnie przez respondenta. Mają one na celu zmierzenie umiejętności matematycznych, czytania ze zrozumieniem oraz radzenia sobie ze współczesnymi technologiami informatycznymi. W zależności od tego, czy respondent posiada czy nie niezbędne umiejętności obsługi komputera wykonywane są one na komputerze lub w zeszytach papierowych (patrz rozdział 2.5). W drugim wypadku badane są jedynie umiejętności matematyczne i czytania ze zrozumieniem. 7/39

8 2 Jeśli respondent zadeklarował w kwestionariuszu osobowym, że zetknął się już z komputerem, zostanie poproszony o wykonanie jednego prostego ćwiczenia, które sprawdzi, czy dysponuje umiejętnościami obsługi komputera niezbędnymi do wykonania pozostałej części wywiadu na komputerze. 2.1 Jeśli respondent nie poradzi sobie z ćwiczeniem testowym, zostanie poproszony o wykonanie ćwiczeń w postaci papierowej. 2.2 Jeśli respondent poradzi sobie z ćwiczeniem testowym, zostanie poproszony o wykonanie na komputerze 6 krótkich ćwiczeń badających umiejętności matematyczne i czytania ze zrozumieniem. Ćwiczenia zostaną automatycznie ocenione przez oprogramowanie realizujące tę część wywiadu Jeśli respondent uzyska niewystarczający wynik, zostanie poproszony o wykonanie papierowego zeszytu ćwiczeń Reading component Jeśli respondent uzyska wystarczający wynik, zostanie poproszony o wykonanie na komputerze 36 ćwiczeń. Ćwiczenia te dobierane będą adaptatywnie przez program realizujący tę część wywiadu na podstawie wyników ćwiczeń już wykonanych przez respondenta Na podstawie badania próbnego (n=1617) wykonanie ćwiczeń zajmuje respondentom ok. 50 min. 2.5 Ćwiczenia papierowe 1 Drugą część wywiadu stanowią ćwiczenia wykonywane samodzielnie przez respondenta. Mają one na celu zmierzenie umiejętności matematycznych, czytania ze zrozumieniem oraz radzenia sobie ze współczesnymi technologiami informatycznymi. W zależności od tego, czy respondent posiada czy nie niezbędne umiejętności obsługi komputera wykonywane są one na komputerze (patrz rozdział 2.4) lub w zeszytach papierowych (w drugim wypadku badane są jedynie umiejętności matematyczne i czytania ze zrozumieniem). 2 Jeśli respondent zadeklarował w kwestionariuszu osobowym brak doświadczenia z komputerem lub nie udało mu się poprawnie wykonać ćwiczenia komputerowego badającego podstawowe umiejętności obsługi komputera, zostanie poproszony o wypełnienie papierowych zeszytów ćwiczeń. 2.1 W pierwszej kolejności zostanie poproszony o wypełnienie zeszytu Core items z 8 krótkimi ćwiczeniami badającymi jego umiejętności matematyczne i czytania ze zrozumieniem. Ćwiczenia te będą na bieżąco oceniane przez ankietera, a wyniki oceny wprowadzane przez ankietera do programu służącego do realizacji wywiadu Jeśli respondent uzyska niewystarczający wynik, zostanie poproszony jedynie o wykonanie ćwiczeń znajdujących się w zeszycie Reading component Jeśli respondent uzyska wystarczający wynik, zostanie poproszony o wypełnienie jednego z dwóch zeszytów ćwiczeń (rodzaj zeszytu dobierze automatycznie program służący do realizacji wywiadu), zawierającego 20 ćwiczeń badających umiejętności matematyczne lub czytania ze zrozumieniem. 8/39

9 Na podstawie badania próbnego (n=1617) wykonanie tych ćwiczeń zajmuje respondentom ok. 30 min Na zakończenie respondent zostanie poproszony o wypełnienie zeszytu Reading component. 2.2 Na zakończenie respondent zostanie poproszony o wypełnienie zeszytu Reading component. Na podstawie badania próbnego (n=1617) wykonanie tych ćwiczeń zajmuje respondentom ok. 10 min. 3 Za wydrukowanie i wyposażenie ankieterów w odpowiednią liczbę papierowych zeszytów ćwiczeń odpowiada Wykonawca. Koszty przygotowania papierowych zeszytów ćwiczeń ponosi Wykonawca. 3.1 Wzory zeszytów ćwiczeń w postaci plików pdf Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie do 27 czerwca 2011 r. 3.2 Przybliżone rozmiary papierowych zeszytów ćwiczeń to (+/- 5 stron): Zeszyt Core items 16 stron A4; Zeszyt Reading component 32 strony A4; Zeszyt Literacy 24 strony A4; Zeszyt Numeracy 48 stron A Zeszyty ćwiczeń powinny być wydrukowane w druku czarno-białym, dwustronnym, na papierze o gramaturze g/m 2. Wszystkie kartki zeszytu powinny być zszyte. 4 W badaniu próbnym (n=1617) 60% respondentów posiadało umiejętności wystarczające do wykonania ćwiczeń na komputerze. 2.6 Pytania do ankietera 1. Wywiad kończy się serią kilku pytań do ankietera, w których zbierane są informacje o przebiegu realizacji wywiadu (czy respondent rozumiał zadawane pytania, czy ankieter pomagał respondentowi w udzielaniu odpowiedzi, czy respondent w czasie wywiadu wykonywał inne czynności, itp.). 2. Ankieter nie musi odpowiadać na te pytania bezpośrednio po zakończeniu wywiadu z respondentem. 2.7 Materiały pomocnicze 1 W celu poprawnej realizacji wywiadów ankieter musi dysponować zestawem materiałów pomocniczych dla respondentów: 1.1 Zeszyt z kartami odpowiedzi zawierającymi kafeterię do pytań z rozbudowaną kafeterią 26 kartek A5. 9/39

10 1.1.1 Zeszyt powinien być wydrukowany w druku czarno-białym, jednostronnie, na papierze o gramaturze min. 120 g/m 2 i zszyty w formie koło-notatnika Wzór zeszytu w postaci pliku pdf Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie do 27 czerwca 2011 r. 1.2 Linijkę 30 cm, czterodziałaniowy kalkulator, notatnik, ołówek Materiały te muszą zostać oznaczone przez Wykonawcę zgodnie zobowiązującymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartymi w: Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828 z 8 grudnia 2006r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z 13 sierpnia 2007r. w zakresie informacji i promocji oraz Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce na lata , określającymi podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na potrzeby Narodowej Strategii Spójności oraz wszystkich programów operacyjnych w jej ramach, Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które stanowią załącznik i są integralną częścią Planu komunikacji PO KL, Systemie identyfikacji wizualnej projektu Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego. Oznaczenia muszą w pełni uwzględniać wymogi dotyczące umieszczania logo PO KL, UE, oraz informacji na temat współfinansowania usługi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania na materiałach logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej wraz podpisem Unia Europejska, logo Entuzjaści Edukacji oraz informacji o współfinansowaniu przedmiotu umowy z Europejskiego Funduszu Społecznego o treści Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższy wymóg dotyczy również zawierania w/w informacji: na materiałach promocyjno-informacyjnych dotyczących realizacji przedmiotu Umowy oraz wszelkich innych materiałach przekazywanych w toku realizacji zamówienia osobom trzecim, oficjalnej korespondencji bezpośrednio związanej z realizacją przedmiotu Umowy. 10/39

11 Zamawiający udostępni Wykonawcy Księgę Identyfikacji Wizualnej zawierającą niezbędne logotypy i wytyczne dotyczące wizualizacji materiałów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy a związanych z realizacją projektu Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego. 1.3 Zdjęcie o wymiarach 21 cm x 15,5 cm, wydrukowane w druku czarno-białym z rozdzielczością min. 150 dpi, na papierze o gramaturze min. 120 g/m Wzór zdjęcia Zamawiający dostarczy Wykonawcy w postaci pliku jpg w terminie do 27 czerwca 2011 r. 2 Za przygotowanie wymienionych wyżej materiałów pomocniczych i wyposażeniu w nie ankieterów, tak by ankieter przeprowadzający każdy wywiad dysponował kompletem wymienionych materiałów pomocniczych, odpowiada Wykonawca. 3 Koszty przygotowania materiałów pomocniczych ponosi Wykonawca. 2.8 Oprogramowanie do koordynacji realizacji badania dostępne dla Wykonawcy 1 W celu koordynacji realizacji badania Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie do 27 czerwca 2011 r. wariant programu CMS dla koordynatorów i osób kierujących badaniem. 2 Wariant programu CMS dla koordynatorów i osób kierujących badaniem będzie aplikacją Javy, możliwą do uruchomienia na każdym komputerze z zainstalowanym środowiskiem uruchomieniowym Javy (JRE) w wersji 1.6 lub nowszym. 3 Program CMS dla koordynatorów i osób kierujących badaniem będzie umożliwiał: 3.1 Koordynatorom regionalnym: przegląd tej części próby, która została przydzielona danemu koordynatorowi z możliwością filtrowania adresów wg stanu przydzielenia (przydzielony/nieprzydzielony) do poszczególnych ankieterów oraz stanu realizacji (zakończony sukcesem/zakończony niepowodzeniem/w trakcie realizacji/nierozpoczęty); przydział adresów do ankieterów oraz zmianę tego przydziału; wznawianie adresów, które ankieterzy przez pomyłkę oznaczą jako niemożliwe do realizacji lub niepowodzenia; podgląd historii prób kontaktu i ich rezultatów zgłoszonych przez ankieterów dla tych adresów w próbie, które przydzielone są danemu koordynatorowi; wyświetlanie danemu koordynatorowi podsumowania aktualnego stanu realizacji przydzielonego mu fragmentu próby liczby wywiadów znajdujących się w danym stanie realizacji (zakończony sukcesem/zakończony niepowodzeniem/w trakcie realizacji/nierozpoczęty) ogółem oraz w podziale na ankieterów. 11/39

12 3.2 Kierownikowi badania: przegląd całej próby z możliwością filtrowania adresów wg stanu przydzielenia (przydzielony/nieprzydzielony) do poszczególnych ankieterów oraz stanu realizacji (zakończony sukcesem/zakończony niepowodzeniem/w trakcie realizacji); podgląd historii prób kontaktu i ich rezultatów dla poszczególnych adresów; przydział adresów do koordynatorów regionalnych oraz zmianę tego przydziału; wyświetlanie podsumowania aktualnego stanu realizacji próby liczby wywiadów znajdujących się w danym stanie realizacji (zakończony sukcesem/zakończony niepowodzeniem/w trakcie realizacji/nierozpoczęty) ogółem oraz w podziale na poszczególnych koordynatorów regionalnych pobranie w formacie csv zbioru danych zawierającego wszystkie zgromadzone na serwerze Zamawiającego informację o przebiegu realizacji badania przesłane na serwer przez ankieterów Wykonawcy. 3 Test narzędzi badawczych 1 W ramach przygotowania do badania Wykonawca wykona 30 wywiadów testowych z osobami w wieku lat oraz 20 wywiadów testowych przeprowadzonych według 10 dostarczonych przez Zamawiającego scenariuszy (po dwa wywiady na każdy scenariusz). Mają one na celu przetestowanie narzędzia badawczego na kilku płaszczyznach: 1.1 wygody użycia, w szczególności programu CMS, przez ankieterów i koordynatorów regionalnych; 1.2 stabilności działania; 1.3 poprawności działania oprogramowania do przeprowadzania kwestionariusza osobowego i ćwiczeń komputerowych. 2 Przed wywiadami testowymi Wykonawca dokona powielenia wzorcowego pendrive-a ze środowiskiem informatycznym niezbędnym do przeprowadzenia badania w liczbie stosownej do wykonania wywiadów testowych. 2.1 Wzorcowy pendrive ze środowiskiem informatycznym dla wywiadów pilotażowych Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 3 Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy 40 zestawów papierowych zeszytów ćwiczeń, które będą potrzebne do przeprowadzenia wywiadów testowych. 4 Za zapewnienie respondentom materiałów pomocniczych (patrz rozdział 2.7) odpowiada i ponosi koszty Wykonawca. Wyjątkiem są zeszyty z kartami odpowiedzi, które Zamawiający dostarczy Wykonawcy w liczbie 8 sztuk w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 12/39

13 5 Scenariusze dla wywiadów testowych, które mają być wykonane zgodnie ze scenariuszem Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 6 Na wywiad testowy składać się będzie: 6.1 Użycie programu CMS przez koordynatora regionalnego do przypisania adresu ankieterowi; 6.2 Realizacja wywiadu przez ankietera (jednego z 30 wywiadów z respondentami lub jednego z 20 wywiadów wg scenariusza); 6.3 Sprawdzenie stanu wywiadu przez koordynatora regionalnego w programie CMS. 7 Poszczególne dwa wywiady realizowane na podstawie każdego ze scenariuszy powinny być realizowane przez dwie różne osoby. 8 Po zrealizowaniu wywiadów testowych koordynatorzy regionalni, którzy brali udział w ich realizacji wypełnią raporty z realizacji badania, przewidziane do wypełniania przez koordynatorów w czasie realizacji badania zasadniczego. 9 Wywiady testowe przeprowadzone zostaną przez Wykonawcę w Warszawie, w jednej, wybranej przez Wykonawcę lokalizacji, w pomieszczeniu umożliwiającym niezauważoną obserwację wywiadu przez reprezentanta Zamawiającego. 10 Wywiady przeprowadzane z respondentami przeprowadzone będą indywidualnie z każdym respondentem wywiadów przeprowadzanych z respondentami przeprowadzone zostanie z osobami charakteryzującymi się cechami zgodnie z poniższą tabelą. Żółte pola oznaczają, że dany respondent powinien posiadać wskazaną cechę. Jeżeli w danej kategorii (płeć, wiek, wykształcenie, status na rynku pracy, status na rynku edukacyjnych) respondent nie ma wskazanej żadnej cechy, Wykonawca ma dowolność w rekrutacji tej osoby do wywiadu pilotażowego. Cechy Kobieta Płeć Mężczyzna Wiek podstawowe (gimnazjalne) zasadnicze zawodowe średnie zawodowe średnie ogólnokształcące Wykształcenie wyższe pracownik/ osoba samozatrudniona właściciel firmy Status na rynku bezrobotny (poszukuje pracy) pracy bierny zawodowo kontynuuje edukacje naukę w systemie formalną Status na rynku pozaformalnym edukacyjnym nie kontynuuje nauki Nr osoby /39

14 12 Za rekrutację respondentów do wywiadów pilotażowych odpowiada Wykonawca 13 Wywiady testowe zostaną zrealizowane w terminie 35 dni od dnia podpisania umowy. 14 Wykonawca poinformuje Zamawiającego o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzania poszczególnych wywiadów z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego. 15 Wykonawca dostarczy nagrania wszystkich wywiadów pilotażowych wykonanych z respondentami w terminie 35 dni od dnia podpisania umowy. Każde nagranie powinno być dostarczone na osobnym nośniku CD/DVD. Przesyłane nagrania powinny mieć postać plików audio-video mpeg, avi. Nazwa pliku musi odpowiadać identyfikatorowi respondenta, nagranie wywiadu z którym zawiera dany plik. 16 Wykonawca dostarczy w terminie 35 dni od dnia podpisania umowy dokument opisujący wszelkie uwagi Wykonawcy odnośnie narzędzia badawczego, jakie zgromadził on w czasie realizacji wywiadów testowych Zamawiający w miarę możliwości oraz oceny zasadności zgłoszonych uwag, postara się je uwzględnić i dokonać stosownych modyfikacji narzędzi badawczych przed badaniem zasadniczym. 17 Zrealizowane wywiady testowe nie wliczają się do puli wywiadów zrealizowanych w ramach badania głównego. 18 Wywiady testowe nie wliczają się do puli wywiadów realizowanych w ramach poszczególnych podprób, tak więc Wykonawca nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia za ich zrealizowanie.(patrz 1 pkt 6). 4 Sieć ankieterska 4.1 Struktura sieci ankieterskiej 1 Badanie musi być realizowane przez sieć ankieterską o co najmniej trójstopniowej strukturze: 1.1 ankieterzy realizujący wywiady z respondentami; 1.2 koordynatorzy regionalni nadzorujący i koordynujący pracę ankieterów (przy czym koordynator może być jednocześnie ankieterem); 1.3 kierownik badania, koordynujący pracę wszystkich koordynatorów regionalnych i odpowiedzialny za kontakty Wykonawcy z Zamawiającym. 2 W stosunku do kierownika badania stosuje się następujące wymagania: 2.1 Posiada min. 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań ankietowych. 14/39

15 2.2 Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania realizacją co najmniej 1 badania realizowanego metodą CAPI na próbie min zrealizowanych wywiadów. 2.3 Posiada znajomość angielskiego w mowie i w piśmie. 3 W stosunku do każdego koordynatora regionalnego stosuje się następujące wymagania: 3.1 Posiada min. 2-letnie doświadczenie w koordynacji terenowej realizacji badań ankietowych. 3.2 Posiada doświadczenie w zakresie koordynacji przynajmniej jednego badania wykonywanego metodą CAPI. 3.3 Koordynator regionalny będzie odpowiedzialny za organizację i nadzór pracy nie więcej niż 30 ankieterów. 4 W stosunku do każdego ankietera stosuje się następujące wymagania: 4.1 Posiada min. 6-miesięczne doświadczenie w realizacji badań metodą CAPI lub przeprowadził co najmniej 30 wywiadów metodą CAPI. 4.2 Posiada co najmniej wykształcenie średnie. 4.3 Ankieter może podlegać wielu Koordynatorom regionalnym 5 Wywiady mogą być realizowane jedynie przez te osoby, które spełniają wymogi określone w pkt. 4 oraz które ukończyły szkolenie dla ankieterów prowadzone przez reprezentanta Zamawiającego, co zostanie potwierdzone w raporcie ze szkolenia podpisanym przez reprezentanta Zamawiającego, zawierającym listę osób, które ukończyły to szkolenie tj. osób, które uzyskały status ankietera. 5.1 Wywiady zrealizowane przez osoby nieposiadające statusu ankietera, będą uznane przez Zamawiającego za niezrealizowane, z zastrzeżeniem 6 pkt Wykonawca ma prawo do ponownego przeprowadzenia takiego wywiadu, tym razem przez osobę posiadającą status ankietera. 5.3 Zamawiający ma prawo nakazać Wykonawcy niezwłoczne (nie później jednak, niż w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia stosownego żądania przez Zamawiającego) odsunięcie danego ankietera od realizacji badania. 5.4 Wykonawca ma prawo w trakcie trwania realizacji badania zaangażować do realizacji badania nowe osoby, jednak każda z nich musi spełnić wymogi, o których mowa w pkt 4 oraz ukończyć szkolenie dla ankieterów, o którym mowa w pkt 5 tj. nabyć status ankietera. 6 Aby móc koordynować pracę ankieterów koordynator regionalny musi ukończyć szkolenie dla koordynatorów prowadzone przez reprezentanta Zamawiającego, zawierającym listę osób, które ukończyły to szkolenie tj. osób, które uzyskały status koordynatora regionalnego. W stosunku do koordynatora regionalnego zapis pkt. 5.3 stosuje się 15/39

16 odpowiednio. 7 Zamawiający, gdy uzna to za celowe, może nakazać podzielenie dowolnego regionu na mniejsze regiony (co wiąże się ze zwiększeniem liczby koordynatorów regionalnych. Nowi koordynatorzy regionalni muszą spełniać te same kryteria co dotychczasowi). Wydzielenie nowego regionu i powołanie nowego koordynatora nie może trwać dłużej niż 4 dni, od dnia zgłoszenia Wykonawcy stosownego żądania przez Zamawiającego. Żaden region nie może obejmować obszaru należącego do więcej niż jednego województwa. 8 Zamawiający ma prawo nakazać Wykonawcy niezwłoczną zmianę osoby na stanowisku koordynatora regionalnego, jeśli w ocenie Zamawiającego sposób pracy koordynatora regionalnego niesie ze sobą zagrożenie dla realizacji badania. Nowa osoba na stanowisku koordynatora regionalnego powinna skutecznie przejąć obowiązki dotychczasowego koordynatora regionalnego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia stosownego żądania przez Zamawiającego, dotyczącego zmiany osoby na stanowisku koordynatora regionalnego. 9 Kierownik badania ma obowiązek odpowiadać na wszelkie pytania Zamawiającego w terminie 7 dni. 10 Zamawiający ma prawo nakazać Wykonawcy niezwłoczną zmianę osoby na stanowisku kierownika badania jeśli kontakt z nią będzie utrudniony lub gdy w ocenie Zamawiającego sposób pracy kierownika badania niesie ze sobą zagrożenie dla realizacji badania. Nowa osoba na stanowisku kierownika badania powinna skutecznie przejąć obowiązki dotychczasowego kierownika badania w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia stosownego żądania przez Zamawiającego, dotyczącego zmiany osoby na stanowisku kierownika badania. 11 Nowe osoby, które zastąpią osoby, o których mowa w pkt. 5.3, 8 i 10, powinny spełniać wymagania, które spełniały osoby zastępowane. Osoby zastąpione są całkowicie odsuwane od realizacji zamówienia. 4.2 Szkolenie międzynarodowe 1. W dniach od 6 do 10 czerwca 2011 r., w Dublinie w Irlandii, zorganizowane zostanie międzynarodowe szkolenie przygotowujące do realizacji badania, na które Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wydelegować kierownika badania oraz dodatkowo, wedle uznania, innych reprezentantów Wykonawcy. 1. Koszt organizacji samego szkolenia, wyłączywszy koszt delegacji uczestników, ponosi konsorcjum będące organizatorem badania PIAAC. 2. Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim. 3. Szczegółowy plan szkolenia międzynarodowego wraz z oznaczeniem sesji, na których wymagana jest obecność reprezentantów Wykonawcy stanowi załącznik do nieniejszego OPZ. 1. Zamawiający zastrzega, że plan sesji szkolenia może ulec zmianie (zmianie nie ulegnie natomiast miejsce i termin samego szkolenia), a Wykonawca zobowiązany 16/39

17 jest do dostosowania się do ew. zmian. 2. W szkoleniu będzie brał udział również reprezentant Zamawiającego. 4.3 Szkolenie koordynatorów regionalnych 1 Każdy osoba ubiegająca się o status koordynatora regionalnego musi przejść szkolenie przygotowujące do udziału w badaniu. 2 Za organizację szkoleń odpowiada Wykonawca. 3 Szkolenia będą odbywać się w Warszawie. 4 Koszt organizacji szkoleń pokrywa Wykonawca. 5 Szkolenia organizowane będą w następujących terminach: 5.1 W lipcu 2011 r. Wykonawca zorganizuje jedno centralne szkolenie dla osób, które ubiegają się o uzyskanie statusu koordynatora regionalnego w badaniu. Dokładny termin szkolenia określi Wykonawca, przy czym szkolenie musi się odbyć w dwóch kolejnych dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), z co najmniej 20-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty rozpoczęcia fazy terenowej badania głównego. 5.2 Kolejne szkolenia Wykonawca będzie organizował w miarę potrzeby zaangażowania do realizacji badania dodatkowych koordynatorów regionalnych, jednak nie częściej niż raz w miesiącu. 5.3 O miejscu i terminie szkoleń Wykonawca będzie informował Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. 6 Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie wszystkim uczestnikom szkoleń kompletu materiałów i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia wywiadu (patrz rozdział 2.), w szczególności komputera z dostępem do internetu i pendrive-a zawierającego kompletne środowisko informatyczne używane do przeprowadzania wywiadów oraz dwa komplety papierowych zeszytów ćwiczeń. 7 Szkolenia będą prowadzone przez reprezentantów Zamawiającego z pomocą personelu Wykonawcy. 7.1 Wykonawca musi zapewnić odpowiednie zaplecze techniczne oraz odpowiednią liczbę personelu technicznego, który będzie w stanie zapewnić sprawne działanie laptopów dla wszystkich osób ubiegających się o status koordynatora regionalnego. 8 Szkolenie dla koordynatorów regionalnych będzie trwało 2 dni 8.1 pierwszy dzień szkolenia Podczas części porannej (część teoretyczna) omówione zostaną przez prowadzącego zasady realizacji badania oraz procedury organizacji i kontroli pracy ankieterów; (część praktyczna) koordynatorzy zapoznają się z funkcjonowaniem programu CMS i nauczą się nim posługiwać w praktyce. 17/39

18 8.1.2 Podczas części popołudniowej (część teoretyczna) omówione zostaną przez prowadzącego: struktura wywiadu; zasady oceniania zadań z papierowego zeszytu ćwiczeń Core items. 8.2 drugi dzień szkolenia Podczas części porannej (część praktyczna) każdy uczestnik szkolenia weźmie udział w trzech wywiadach symulacyjnych. W każdym wywiadzie symulacyjnym będą brać udział 3 osoby pełniące następujące role: ankieter, respondent, obserwator. W każdym z trzech wywiadów każdemu uczestnikowi szkolenia będzie przypisywana inna rola Część popołudniowa (część teoretyczna) będzie przeznaczona na omówienie ewentualnych problemów i wątpliwości powstałych w trakcie części praktycznej. 9 Wzory materiałów szkoleniowych (w szczególności instrukcje działania programu CMS, opis procedury kontroli pracy ankieterów, instrukcję działania programu do przeprowadzania wywiadu, instrukcję oceny papierowego zeszytu ćwiczeń Core items) Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie do 27 czerwca 2011 r. w postaci plików w formacie doc. 9.1 Wykonawca odpowiada za i ponosi koszty wydruku tych materiałów i dostarczenia ich uczestnikom szkolenia w liczbie wystarczającej do przeprowadzenia szkolenia. 10 Każde ze szkoleń dla osób ubiegających się o status koordynatora regionalnego potwierdzone zostanie raportem podpisanym przez reprezentanta Zamawiającego, zawierającym listę osób, które ukończyły to szkolenie tj. osób, które uzyskały status koordynatora regionalnego Wzory raportów, w postaci pliku w formacie doc, dostarczy Zamawiający w terminie do 27 czerwca 2011 r Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport z każdego ze szkoleń w następujących postaciach: pliku w formacie doc; wydruku podpisanego przez reprezentanta (reprezentantów) Zamawiającego, którzy prowadzili dane szkolenie. 11 Każda osoba, która ukończyła szkolenie dla koordynatorów regionalnych otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia. Wzór certyfikatu, w postaci pliku w formacie doc, dostarczy Zamawiający w terminie do 27 czerwca 2011 r Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi koszty przygotowania certyfikatów dla wszystkich uczestników szkoleń Certyfikaty powinny być wydrukowane w druku kolorowym, na papierze o gramaturze min 70 g/m2. 18/39

19 4.4 Szkolenia ankieterów 1 Każda osoba ubiegająca się o status ankietera musi przejść szkolenie przygotowujące do udziału w badaniu. 2 Za organizację szkoleń odpowiada Wykonawca. 3 Szkolenia będą odbywać się w miejscu wskazanym przez Wykonawcę na terenie Polski. 4 Koszt organizacji szkoleń pokrywa Wykonawca. 5 Szkolenia organizowane będą w następujących terminach: 5.1 W lipcu 2011 r. Wykonawca zorganizuje jedno szkolenie dla wszystkich osób ubiegających się o status ankietera w badaniu. 5.2 Kolejne szkolenia Wykonawca będzie organizował w miarę potrzeby zaangażowania do realizacji badania dodatkowych ankieterów, jednak nie częściej niż raz w miesiącu. 5.3 O miejscu, terminie oraz liczbie uczestników szkoleń Wykonawca będzie informował Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. 6 Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie wszystkim uczestnikom szkoleń kompletu materiałów i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia wywiadu (patrz rozdział 2.), w szczególności komputera z dostępem do internetu i pendrive-a zawierającego kompletne środowisko informatyczne używane do przeprowadzania wywiadów oraz dwa komplety papierowych zeszytów ćwiczeń. 7 Szkolenia będą prowadzone przez reprezentantów Zamawiającego z pomocą personelu Wykonawcy. 7.1 Wykonawca musi zapewnić odpowiednie zaplecze techniczne oraz odpowiednią liczbę personelu technicznego, który będzie w stanie zapewnić sprawne działanie laptopów dla wszystkich osób ubiegających się o status ankietera. 7.2 Na szkoleniu muszą być obecni koordynatorzy regionalni wszystkich uczestników szkoleń, przy czym aby móc uczestniczyć w szkoleniu dla ankieterów koordynator regionalny musi wcześniej odbyć szkolenie dla koordynatorów regionalnych. 7.3 Koordynatorzy regionalni będą pomagać reprezentantom Zamawiającego w realizacji części praktycznych szkolenia (patrz pkt 9). 8 Każde szkolenie będzie się składało z jednej lub wielu sesji, stosownie do liczby osób, którzy mają zostać przeszkolone w jednej sesji może być szkolonych maksymalnie 50 osób. 8.1 Pojedyncza sesja będzie trwała 3 dni i odbędzie się w dowolnie wybranych przez Zamawiającego trzech kolejnych dniach roboczych (od poniedziałku do soboty). 9 Program pojedynczej sesji szkolenia to: 9.1 Pierwszy dzień szkolenia 19/39

20 9.1.1 Podczas części porannej (część teoretyczna) omówione zostaną zasady realizacji badania, prowadzenia i przebiegu wywiadu, oceny zadań z papierowego zeszytu ćwiczeń Core items, oraz procedury kontaktu z koordynatorem regionalnym Podczas części popołudniowej (część praktyczna) uczestnicy szkoleń zapoznają się z funkcjonowaniem programu CMS oraz oprogramowaniem do przeprowadzania wywiadu i nauczą się nimi posługiwać w praktyce. 9.2 Dzień drugi szkolenia dla ankieterów: Podczas części porannej (część praktyczna) uczestnicy szkoleń przejdą test umiejętności zastosowania nabytej wiedzy dotyczącej zasad realizacji badania, znajomości narzędzia badawczego, oceny zadań z papierowego zeszytu ćwiczeń Core items oraz pomiaru czasu wypełniania przez respondenta papierowego zeszytu ćwiczeń Reading component Podczas części popołudniowej (część teoretyczna) zostaną omówione ewentualne błędy popełniane przez uczestników szkoleń na teście. 9.3 Trzeci dzień szkolenia dla ankieterów Podczas części porannej (część praktyczna) każdy uczestnik szkolenia weźmie udział w trzech wywiadach symulacyjnych. W każdym wywiadzie symulacyjnym będą brać udział 3 osoby pełniące następujące role: ankieter, respondent, obserwator. W każdym z trzech wywiadów każdemu uczestnikowi szkolenia będzie przypisywana inna rola Część popołudniowa (część teoretyczna) będzie przeznaczona na omówienie ewentualnych problemów i wątpliwości powstałych w trakcie części praktycznej. 10 Wzory materiałów szkoleniowych (w szczególności instrukcje działania programu CMS, opis procedury kontroli pracy ankieterów, instrukcję działania programu do przeprowadzania wywiadu, instrukcję oceny papierowego zeszytu ćwiczeń Core items) Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie do 27 czerwca 2011 r, w postaci plików w formacie doc Wykonawca odpowiada za i ponosi koszty wydruku tych materiałów i dostarczenia ich uczestnikom szkolenia w liczbie wystarczającej do przeprowadzenia szkolenia. 11 Każde ze szkoleń dla ankieterów potwierdzone zostanie raportem podpisanym przez reprezentanta Zamawiającego, zawierającym listę osób, które ukończyły to szkolenie tj. osób, które uzyskały status ankietera Wzory raportów, w postaci pliku w formacie doc, dostarczy Zamawiający w terminie do 27 czerwca 2011 r Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport z każdego ze szkoleń w następujących postaciach: pliku w formacie doc; wydruku podpisanego przez reprezentanta (reprezentantów) Zamawiającego, 20/39

21 którzy prowadzili dane szkolenie. 12 Każda osoba, która ukończyła szkolenie dla ankieterów otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia. Wzór certyfikatu, w postaci pliku w formacie doc, dostarczy Zamawiający w terminie do 27 czerwca 2011 r. 5 Próba 12.1 Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi koszty przygotowania certyfikatów dla wszystkich uczestników szkoleń Certyfikaty powinny być wydrukowane w druku kolorowym, na papierze o gramaturze min 70 g/m2. 1 Badanie realizowane będzie na ogólnopolskiej próbie imiennej dobranej z operatu PESEL. 1.1 W próbie znajdą się osoby w wieku lat. 1.2 Próba zostanie wylosowana we wszystkich miastach powyżej 50 tys. mieszkańców, przy czym liczba osób wylosowanych w poszczególnych miastach będzie proporcjonalna do wielkości zbiorowości w wieku lat w tych miastach. 1.3 W pozostałych miastach oraz w gminach wiejskich losowane będą wiązki po 4 osoby, przy czym dopuszcza się, aby w danej miejscowości wylosowana została więcej niż jedna wiązka 2 Próba zawierać będzie następujące informacje o respondentach: imię (imiona) i nazwisko, płeć, miejsce zamieszkania (województwo, gmina, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania), wiek (określony przynależnością do jednego z przedziałów: 16-24, 25-34, 35-44, i lat). 3 Zamawiający dostarczy Wykonawcy podpróby o takiej liczebności, jak liczebność podprób zadeklarowana przez Wykonawcę w ofercie. 3.1 Próba zostanie przekazana Wykonawcy w terminie do 11 lipca 2011 r. 4 Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, będzie dbał o to, by żaden adres w próbie nie był obiektywnie nierealizowalny. 4.1 W wypadku zgłoszenia przez Wykonawcę chęci zastąpienia adresów obiektywnie nierealizowalnych przez nowe adresy, adresy obiektywnie nierealizowalne zostaną wycofane z próby, a na ich miejsce Zamawiający dołączy do próby nowe adresy (operacja ta nie zmienia wielkości próby) Operacja wycofywania adresów obiektywnie nierealizowalnych i zastępowania ich nowymi dokonywana będzie przez Zamawiającego raz na tydzień, w każdy wtorek, a w wypadku, gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy, w pierwszy następujący po nim dniu roboczym Zgłoszenie chęci zastąpienia adresów obiektywnie nierealizowalnych przez nowe adresy powinno nastąpić do piątku w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym mają zostać wydane nowe adresy 21/39

22 4.1.3 Dopóki odsetek adresów zgłoszonych przez Wykonawcę jako obiektywnie nierealizowalne w ramach danej podpróby nie przekracza 15% pierwotnej liczebności podpróby, adresy zastępujące adresy zgłoszone przez Wykonawcę jako obiektywnie nierealizowalne zastępowane są przez Zamawiającego bez ponoszenia kosztów przez Wykonawcę Jeśli odsetek adresów zgłoszonych przez Wykonawcę jako obiektywnie nierealizowalne w ramach danej podpróby przekroczy 15% pierwotnej liczebności podpróby, za każdy adres zastępujący adres zgłoszony przez Wykonawcę jako obiektywnie nierealizowalny wynagrodzenie Wykonawcy obliczane na koniec badania pomniejszone zostanie o kwotę wysokości 110% K (patrz definicje). 5 Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego o powiększenie dowolnej podpróby o dodatkowe adresy. 5.1 Dodatkowe adresy zostaną dodane do próby w przeciągu dwóch dni roboczych od momentu zgłoszenia prośby przez Wykonawcę. 5.2 Za każdy adres zwiększający wielkość próby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane na koniec badania pomniejszone zostanie o kwotę wysokości 110% K (patrz definicje). 5.3 Adresy dodane w ten sposób do podpróby zwiększają jej wielkość patrz definicja RR. 6 Realizacja terenowa badania 1 Wywiady zostaną realizowane między 1 sierpnia 2011 r., a 31 marca 2012 r. 1.1 Zamawiający ma prawo uznać za niezrealizowane wszystkie wywiady wykonane poza wyznaczonym wyżej okresem. 2 Wykonawca zobowiązuje się szczegółowo opisać procedury realizacji terenowej badania mające na celu zagwarantowanie uzyskania w poszczególnych podpróbach RR równego co najmniej minimalnej liczbie wywiadów wymaganych przez Zamawiającego do zebrania w danej podpróbie podzielonej przez liczbę adresów w danej podpróbie zadeklarowaną w ofercie przez Wykonawcę. 2.1 Opis ten Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w postaci pliku pdf dwukrotnie: przed rozpoczęciem badania, w terminie do 18 lipca 2011 r.; W razie niedostarczenia przez Wykonawcę raportu przed rozpoczęciem realizacji terenowej badania Zamawiający uzna za niezrealizowane wszystkie wywiady, które zostaną zrealizowane przed dniem dostarczenia raportu po zakończeniu badania (z uwzględnieniem ew. zmian, jakie zaszły w stosowanych przez Wykonawcę procedurach w trakcie realizacji badania), w terminie do 16 kwietnia 2012 r. 2.2 Opis będzie zawierać informacje o: 22/39

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Klon/Jawor od 2002 roku prowadzi ogólnopolski projekt badawczy dotyczący funkcjonowania organizacji pozarządowych. W ramach tego przedsięwzięcia, w regularnych odstępach

Bardziej szczegółowo

2. Specyfika zamówienia Wykaz zamawianych zdjęć został zamieszczony w Tabeli nr 1 (poniżej). Tabela nr 1. Specyfikacja zamówienia

2. Specyfika zamówienia Wykaz zamawianych zdjęć został zamieszczony w Tabeli nr 1 (poniżej). Tabela nr 1. Specyfikacja zamówienia Zapytanie ofertowe na postępowanie: Wykonanie zdjęć wybranych pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych do wykorzystania na potrzeby realizacji i promocji projektów systemowych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wprowadzenie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wprowadzenie Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wprowadzenie Zamawiający uczestniczy w europejskim projekcie Joint Action on Reducing Alcohol Harm", akronim nazwy projektu: RARHA /nazwa projektu w

Bardziej szczegółowo

Badania dotyczące umiejętności podstawowych uczniów CPV: , (usługa analizy ankiet)

Badania dotyczące umiejętności podstawowych uczniów CPV: , (usługa analizy ankiet) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Badania dotyczące umiejętności podstawowych uczniów CPV: 79311200-9, 79311300-0 (usługa

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA PILOTAŻOWYCH BADAŃ EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA FINANSOWANEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W ROKU 2014

ORGANIZACJA I REALIZACJA PILOTAŻOWYCH BADAŃ EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA FINANSOWANEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W ROKU 2014 MODYFIKACJA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ postępowania zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania face-to-face

Metodologia badania face-to-face 1 Metodologia badania face-to-face Artemis Bellos, Beata Roguska Warszawa, listopad 2013 CBOS co nas wyróżnia? Próba imienna losowana z operatu PESEL 2 Czy sondaże realizowane metodą face-to-face są jeszcze

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Badanie pilotażowe testów osiągnięć szkolnych w szkole podstawowej etap I Kod CPV:

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING NOWE TECHNOLOGIE W OFERCIE DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

CLOUD COMPUTING NOWE TECHNOLOGIE W OFERCIE DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Politechnika Wrocławska Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław NIP 896 000 58 51 REGON 000001614 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE REALIZACJI USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA ORAZ WYDRUKU I DOSTAWY ULOTEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Warszawa 05.03.2014 r.

Warszawa 05.03.2014 r. Warszawa 05.03.2014 r. I. Przedmiot zapytania nr WP.A.2.1 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Schematu III Pomocy technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ APLIKACYJNY PROJEKT NR WND-POKL.09.05.00-04-149/08 PT. INICJATOR SPOŁECZNY INICJATYWA EDUKACYJNA W NASZYCH RĘKACH WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. FORMULARZ APLIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE TESTÓW WIEDZY DLA PRACOWNIKÓW SIECI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE TESTÓW WIEDZY DLA PRACOWNIKÓW SIECI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE TESTÓW WIEDZY DLA PRACOWNIKÓW SIECI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Część I Język angielski kursy grupowe. Załącznik nr 1

Część I Język angielski kursy grupowe. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na organizację i przeprowadzenie kursów językowych dla pracowników Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia Część I Język angielski

Bardziej szczegółowo

Usługa: Skład, druk, kolportaż 10 wydań publikacji Opolskich Wiadomości Regionalnych

Usługa: Skład, druk, kolportaż 10 wydań publikacji Opolskich Wiadomości Regionalnych Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: Usługa: Skład, druk, kolportaż 10 wydań publikacji Opolskich Wiadomości Regionalnych II. Istotne informacje i zasady współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPIEKUNA/ÓW PRAKTYK NR 19

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPIEKUNA/ÓW PRAKTYK NR 19 ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPIEKUNA/ÓW PRAKTYK NR 19 Zapytanie dotyczy realizacji projektu Czas na nas - praktyki dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP/IPN/18/2012 Zał. nr 1a do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1: Opracowanie graficzne i wydruk 2 zeszytów naukowych (z zakresu badań środowiskowych oraz chemii) z numerami ISBN zapewnionym przez

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport Przygotowany dla Fundacji ABC XXI 30 października 2006 Metodologia Zbiorowość badana: Ludność Polski w wieku 15 i więcej lat Metoda doboru próby: Próba losowo-kwotowa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05.

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05. REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05.00-20-B86/13 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Akademia równych szans- certyfikowane

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NIESIEMY POMOC

FUNDACJA NIESIEMY POMOC Zapytanie ofertowe nr ANIMATOR/2011/01 dotyczące zamówienia usługi, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, na potrzeby projektu ANIMATOR Doskonalenie umiejętności personelu opiekuńczego POKL.06.01.01-22-095/10

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z zastosowaniem zasady konkurencyjności

Zapytanie ofertowe z zastosowaniem zasady konkurencyjności Zapytanie ofertowe z zastosowaniem zasady konkurencyjności I. Informacje o Zamawiającym. Toruń 12.11.2012 Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan (KPOP Lewiatan) w Toruniu, ul. Moniuszki 10,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SZKOLENIOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SZKOLENIOWE Nr postępowania: WPR-F.042.25.20.09.2015 Sieradz, 8 grudnia 2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SZKOLENIOWE Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 17.09.2015 roku ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego z dnia 17 września 2015 roku, dotyczącego realizacji badania ilościowego polegającego na przeprowadzeniu techniką wspomaganych komputerowo

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań. reprezentowanym przez Dyrektor Bognę Frąszczak,

WZÓR UMOWY UMOWA. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań. reprezentowanym przez Dyrektor Bognę Frąszczak, Poznań, 17.09.2015 roku ZAŁĄCZNIK NR 4 do zapytania ofertowego z dnia 17 września 2015 roku, dotyczącego realizacji badania ilościowego polegającego na przeprowadzeniu techniką wspomaganych komputerowo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Wykonanie prac merytorycznych i dydaktycznych na potrzeby konkursów. III i IV Olimpiady Einsteina

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Wykonanie prac merytorycznych i dydaktycznych na potrzeby konkursów. III i IV Olimpiady Einsteina Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie prac merytorycznych i dydaktycznych na potrzeby konkursów III i IV Olimpiady Einsteina 1. Wprowadzenie Zamówienie związane jest z realizacją Projektu Za

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zadania

Szczegółowy opis zadania Szczegółowy opis zadania Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, produkcja i emisja w stacji radiowej o zasięgu ogólnopolskim i/lub w stacjach radiowych tworzących sieć radiową

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPIEKUNÓW PRAKTYK NR 23

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPIEKUNÓW PRAKTYK NR 23 ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPIEKUNÓW PRAKTYK NR 23 Zapytanie dotyczy realizacji projektu Czas na nas - praktyki dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach Programu Operacyjnego współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie szkoły/placówki/pracodawcy do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej

Wyposażenie szkoły/placówki/pracodawcy do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej Wyposażenie szkoły/placówki/pracodawcy do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu w formie elektronicznej Pomieszczenie egzaminacyjne (np.: pracownia specjalistyczna, pracownia informatyczna, sala lekcyjna,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i materiałów drukowanych dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i materiałów drukowanych dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Informacja w zasięgu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera Zamość, dnia 11.02.2015r. MC.VII.EFS.3329/1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPIEKUNA/ÓW PRAKTYK NR 23

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPIEKUNA/ÓW PRAKTYK NR 23 ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPIEKUNA/ÓW PRAKTYK NR 23 Zapytanie dotyczy realizacji projektu Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów motoryzacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 6/WWK/SPZRIV/2011 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstawowego kursu na certyfikat ECDL START (wraz z egzaminami) lub równoważny. Za równoważny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 maja 2014 roku

Warszawa, dnia 21 maja 2014 roku Warszawa, dnia 21 maja 2014 roku Zamawiający: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa mail: otwarcinajutro@cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa szkoleniowa nr.

WZÓR Umowa szkoleniowa nr. WZÓR Umowa szkoleniowa nr. Druk nr 4 zawarta w dniu. pomiędzy Starostą Lubaczowskim z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie...zwany dalej w umowie "Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nasz znak OR.272.15.2014 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego na potrzeby projektu pn. Urzędy na miarę potrzeb i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

3310/3311/73/DZ/AM/2017-OZP/10 Gdańsk, r.

3310/3311/73/DZ/AM/2017-OZP/10 Gdańsk, r. 3310/3311/73/DZ/AM/2017-OZP/10 Gdańsk, 03.04.2017 r. Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie jednodniowego szkolenia grupowego dot. Pomocy publicznej pod kątem możliwych wariantów wystąpienia takiej pomocy

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Tczew. Plac Marszałka Piłsudskiego Tczew ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Miejska Tczew. Plac Marszałka Piłsudskiego Tczew ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miejska Tczew zaprasza do składania ofert na: Wykonanie pogłębionej diagnozy społecznej wraz z przeprowadzeniem wywiadów zogniskowanych dla projektu Gminny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Lesko, dnia r.

Lesko, dnia r. Lesko, dnia 27.01.2017 r. Zapytanie ofertowe Nr SPZB/7.1/ZP/01/2017 W oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Strona1 ZAPYTANIE O CENĘ dotyczące wyboru Wykonawcy do świadczenia usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu marketingu dla Uczestników Projektu (zwanych dalej: UP) w ramach prowadzonych przez nich spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki dotyczące współpracy zamawiających i wykonawców ewaluacji Na podstawie opracowania zespołu Na Straży Sondaży.

Dobre praktyki dotyczące współpracy zamawiających i wykonawców ewaluacji Na podstawie opracowania zespołu Na Straży Sondaży. Dobre praktyki dotyczące współpracy zamawiających i wykonawców ewaluacji Na podstawie opracowania zespołu Na Straży Sondaży. Spotkanie GSE PO KL oraz ZSEPS, Kraków, 26.02.2015 r. Przetarg na badanie. Dwa

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do projektu Wiedza kluczem do sukcesu W ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów Absolwent na rynku pracy z elementami autoprezentacji dla uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach projektu pt.: Wykształceni Technicy

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na wykonywanie zadania z aktywnej integracji

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na wykonywanie zadania z aktywnej integracji Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na wykonywanie zadania z aktywnej integracji DORADCA ZAWODOWY Na rzecz projektu systemowego pn.: Reintegracja

Bardziej szczegółowo

Pytania ze spotkania informacyjnego. Część 1

Pytania ze spotkania informacyjnego. Część 1 Pytania ze spotkania informacyjnego Część 1 1. Zgodnie z regulaminem konkursu kosztem niekwalifikowanym jest leasing i zakup środków trwałych. Czy jako środek trwały należy tu traktować wszystkie zakupy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres J.Kanabus@nfosigw.gov.pl do dnia 17 września 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres J.Kanabus@nfosigw.gov.pl do dnia 17 września 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników NFOŚiGW w zakresie następującej tematyki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 lipca 2014 r.

Warszawa, 25 lipca 2014 r. Warszawa, 25 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPEWNIENIE UTRZYMANIA I ROZBUDOWĘ APLIKACJI WEB GENERATOR WNIOSKÓW O ZMIANĘ OBSZARU WYKORZYSTANIA CZĘSTOTLIWOŚCI ORAZ KALKULATOR OPŁAT ROCZNYCH ZA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/NPE2/8/01/2014 - Kurs komputerowy oraz warsztaty informatyczne Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL START

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do siwz ZP 32/2013/CZP Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. Wybór psychologów do świadczenia usług z zakresu doradztwa psychologicznego dla 60 Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

4. NA CZYM POLEGA PRACA ANKIETERA? PRZYGOTOWANIE DO PRACY W CHARAKTERZE ANKIETERA - Franciszek Sztabiński

4. NA CZYM POLEGA PRACA ANKIETERA? PRZYGOTOWANIE DO PRACY W CHARAKTERZE ANKIETERA - Franciszek Sztabiński WPROWADZENIE - Zbigniew Sawiński, Paweł B. Sztabiński 1. RYNEK BADAŃ - Zbigniew Sawiński 1.1 Rodzaje badań 1.2 Instytuty badawcze 1.3 Metody jakościowe i ilościowe 1.4 Projekty badawcze 1.5 Wielkość i

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy I. Informacje ogólne: Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej Załącznik nr do SIWZ I. W ramach przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie dla Beneficjentów XII Priorytetu Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie nr: BZP.243.3.2015.GK Załącznik nr 7 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZAD4/NIPR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZAD4/NIPR/2015 Rzeszów, dnia 13.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZAD4/NIPR/2015 Wydruk prac konkursowych wraz z opracowaniem językowym, stylistycznym, edytorskim i graficznym. W związku z realizacją przez Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Powiat Lubelski Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do umowy nr. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Dostępność infrastruktury w podziale na osiedla (komunikacja, miejsca odpoczynku na powietrzu)

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Dostępność infrastruktury w podziale na osiedla (komunikacja, miejsca odpoczynku na powietrzu) ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miejska Tczew zaprasza do składania ofert na: Wykonanie diagnozy społecznej osób starszych i pogłębionej diagnozy społecznej wraz z przeprowadzeniem wywiadów zogniskowanych i rekomendacjami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. (Projekt)

Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. (Projekt) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr. (Projekt) zawarta w dniu. r. w Wysokiej pomiędzy GMINĄ ŁAŃCUT/Przedszkolem Publicznym

Bardziej szczegółowo

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011 NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011 Projekt PSR 2010 i NSP 2011 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2007 Rozpoczęcie prac IV-V.2010 Spis Próbny NSP 2011 IV-VI.2011 NSP 2011 IX-X.2009

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rzeszów 10.06.2011 Rozeznanie rynku na: usługę przeprowadzenia zajęć - warsztatów matematycznych w czasie letniego obozuw projekcie Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne W ramach procedury rozeznania rynku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1. MODYFIKACJA MECHANIZMÓW GRY. Scenariusz główny 1. Wprowadzenie konsekwencji nie płacenia przez gracza za faktury/rachunki. W przypadku niezapłacenia terminowego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WERYFIKACJI I OCENY DEKLAROWANYCH FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY

PROCEDURA WERYFIKACJI I OCENY DEKLAROWANYCH FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY Załącznik nr 10 do SIWZ znak EZP/5511/2013 PROCEDURA WERYFIKACJI I OCENY DEKLAROWANYCH FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY 1. Zamawiający przeprowadzi procedurę

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. I. ZAŁOŻENIA KONCEPCJI DZIAŁANIA pn. RODZINNE RYWALIZACJE SPORTOWE. Człowiek najlepsza inwestycja - Rodzina najlepszą inwestycją.

Załącznik nr 1. I. ZAŁOŻENIA KONCEPCJI DZIAŁANIA pn. RODZINNE RYWALIZACJE SPORTOWE. Człowiek najlepsza inwestycja - Rodzina najlepszą inwestycją. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Strona 1

REGULAMIN REKRUTACJI. Strona 1 REGULAMIN REKRUTACJI Przygotowany w ramach zadania Przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli pt. Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się - rola dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. zawarta w dniu... w Warszawie

Umowa Nr. zawarta w dniu... w Warszawie Umowa Nr. pomiędzy: zawarta w dniu... w Warszawie Skarbem Państwa państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. Nr ZS2.271.1.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Myszków, dn. 18.02.2014r. Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, ul. Pułaskiego 70, 42-300 Myszków zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. przeprowadzenia specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez. - zwanym dalej Wykonawcą. 1

reprezentowanym przez. - zwanym dalej Wykonawcą. 1 Załącznik Nr 11 URP-554-4-1/WG/10 Tomaszów Lubelski dnia. PROJEKT umowy z instytucją szkoleniową wyłonioną w drodze zamówienia publicznego na organizację usługi szkoleniowo-doradczej dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/9.6.2/03

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/9.6.2/03 Wrocław, 20 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/9.6.2/03 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, mającego na celu wybranie autoryzowanego ośrodka egzaminującego do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z poważaniem. dr Maciej Dębski. Koordynator merytoryczny projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG

Szanowni Państwo, Z poważaniem. dr Maciej Dębski. Koordynator merytoryczny projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG Szanowni Państwo, cieszymy się, że wyrazili Państwo zainteresowanie wzięciem udziału w projekcie pt. DBAM O MÓJ Z@SIĘG. Zapraszamy Państwa do wspólnej realizacji badań poświęconych zjawisku uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik 1 Znak postępowania 07/EN/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacja projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie realizowana w ramach projektu

Umowa zlecenie realizowana w ramach projektu Nr sprawy: MZO.271.18.2013 Załącznik nr 4 do SIWZ dotyczy: postępowania na przeprowadzenie zajęć doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu Nowatorska szkoła-nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności

Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr UDA-POKL.08.01.01-22-082/10-00

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin tel. 81 533 31 39 e-mail: biuro@masterscsb.com.pl Lublin, dnia 27.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro 1. Zamawiający Gmina Pierzchnia/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy realizujący

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/105/2012 dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkoleń językowych

Zapytanie ofertowe nr 02/105/2012 dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkoleń językowych Białystok, dnia 24 września 2012 r. Zapytanie ofertowe nr 02/105/2012 dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkoleń językowych Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Przedmiot zamówienia i zakres usługi: Usługa przygotowania i przeprowadzenia Obozów Innowacji w ramach Projektu pn. SPINqbator ZDolnego Śląska współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu Certyfikat z języka angielskiego Twoją przepustką do lepszego jutra Nr projektu WND-POKL.09.06.02-02-007/12 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nr i nazwa Działania

Bardziej szczegółowo

Gmina Cisna ogłasza nabór osób

Gmina Cisna ogłasza nabór osób Gmina Cisna ogłasza nabór osób do prowadzenia nadzoru nad realizacją zajęć dydaktyczno-wyrównawczych o zajęć rozwojowych wraz z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo

jeżeli sala nie znajduje się (serwer) w siedzibie szkoły/placówki

jeżeli sala nie znajduje się (serwer) w siedzibie szkoły/placówki Załącznik 2. Pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy/ podmiotu prowadzącego KKZ Miejscowość, data Kod szkoły/placówki/pracodawcy/podmiotu prowadzącego KKZ: - Pełna nazwa szkoły/ placówki/ pracodawcy/ podmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Załącznik nr 6.5 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pn.: Podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA SPECJALISTA DS FUNDUSZY UE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA SPECJALISTA DS FUNDUSZY UE ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA SPECJALISTA DS FUNDUSZY UE Projekt " Nowe kwalifikacje, nowe szanse" I. ZAMAWIAJĄCY: FIRMA PRODUKCYJNO- HANDLOWA "WOŹNIAK" KRZYSZTOF WOŹNIAK LISÓW 155 A

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014

Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014 Projekt umowy Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014 zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, reprezentowanym przez: Pana Andrzeja

Bardziej szczegółowo

UMOWA /PROJEKT ... 2) sporządzenie dwóch kreacji, (projektu) plakatu na potrzeby kampanii związanej z Europejskim Rokiem Obywateli;

UMOWA /PROJEKT ... 2) sporządzenie dwóch kreacji, (projektu) plakatu na potrzeby kampanii związanej z Europejskim Rokiem Obywateli; UMOWA /PROJEKT zawarta w dniu. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze (kod 65-042) przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo