CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D"

Transkrypt

1 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ ZP-271-5/12 Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursów na rzecz Uczestników Projektu systemowego Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. C i kat. D oraz wniesienie opłaty i ustalenie pierwszego terminu egzaminu państwowego dla 5 osób (w tym 2 na kat. C i 3 na kat. D) Uczestników Projektu (zwanych dalej uczestnikami kursów) systemowego Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursów do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C i kat. D. 3. Łączny wymiar godzinowy dla każdego uczestnika danego kursu obejmuje odpowiednio: 3.1 kurs dla kat. C 50 godzin, w tym: godzin zajęć teoretycznych (1 godzina = 45 minut), godzin zajęć praktycznych (1 godzina = 60 minut), 3.2 kurs dla kat. D 80 godzin, w tym: godzin zajęć teoretycznych (1 godzina = 45 minut), godzin zajęć praktycznych (1 godzina = 60 minut), 4. Kursy, o których mowa powyżej, muszą odbyć się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania 1

2 i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 roku Nr 217 poz z późn zm.) 5. Zamawiający informuje, że osoby skierowane do odbycia kursów na prawo jazdy kat. C i D posiadają aktualne badania, wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak istnienia przeciwwskazań do odbycia w/w kursów. Ponadto, wszystkie osoby skierowane do odbycia w/w kursów posiadają ważne prawo jazdy kat. B. 6. Wykonawca zobowiązany jest ustalić i wnieść opłatę za pierwszy termin egzaminu państwowego w ośrodku egzaminowania kierowców dla tych osób, które zrealizowały program kursu dla kat. C i D przewidziany przepisami prawa i zdały egzamin wewnętrzny, 7. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2012 roku. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i przeprowadzić kursy (część teoretyczną i praktyczną), egzamin wewnętrzny sprawdzający stopień opanowania materiału, a także ustalić i wnieść opłatę (dla wszystkich uczestników kursów, którzy zdali egzamin wewnętrzny) za pierwszy termin egzaminu państwowego w ośrodku egzaminowania kierowców. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia z Wykonawcą w dwóch transzach, za każdy z poniższych okresów, tj.: 7.1 od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2012 roku w przypadku osób, które zrealizowały kurs (część teoretyczną i praktyczną), zdały egzamin wewnętrzny i dla których Wykonawca ustalił i wniósł opłatę za pierwszy termin egzaminu państwowego. Termin egzaminu państwowego może zostać wyznaczony po 31 sierpnia 2012 roku, przy czym powinien on zostać wyznaczony nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zdania przez daną osobę egzaminu wewnętrznego. Wykonawca zobowiązany jest ponadto dopełnić obowiązki wynikające z postanowień pkt 8 i pkt od dnia 01 września do 31 października 2012 roku w przypadku osób, które nie ukończą kursu do dnia 31 sierpnia 2012 roku lub ukończyły kurs, zdały egzamin wewnętrzny ale nie będą miały do tego czasu opłaconego i ustalonego terminu pierwszego egzaminu. Termin egzaminu państwowego może zostać wyznaczony po 31 października 2012 roku, przy czym powinien zostać wyznaczony nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zdania przez daną osobę egzaminu wewnętrznego. Wykonawca zobowiązany jest ponadto dopełnić obowiązki wynikające z postanowień pkt 8 i pkt Na potwierdzenie dokonania ustalenia pierwszego terminu egzaminu państwowego i opłaty za jego przeprowadzenie Wykonawca przedłoży odpowiednio: 8.1 właściwy dla danej formy płatności dokument, do którego dołączona zostanie imienna lista osób, za które dokonano uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, 8.2 kserokopię (potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem) zaświadczeń wydanych przez ośrodek egzaminowania kierowców wskazujących termin egzaminu państwowego wraz z imienną listą osób, dla których ustalono ten termin. 2

3 9. Wykonawca zobowiązany jest przekazać każdemu uczestnikowi danego kursu oryginał zaświadczenia, o którym mowa w pkt 8 ppkt 8.2, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 10. Miejsce realizacji kursów: Zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne odbywały się na terenie miasta Gorlice, od poniedziałku do piątku, w godzinach między 8:00 18:00, z zastrzeżeniem, że w ciągu jednego dnia zajęcia nie mogą trwać dłużej niż 4 godziny zegarowe. Zajęcia praktyczne mogą być realizowane na terenie powiatu gorlickiego jak i poza tym obszarem, wówczas Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie dojazd uczestników kursów z Gorlic do miejsca, w którym odbywać się będą zajęcia, a także zapewni powrót wszystkim uczestnikom kursów do Gorlic. Daty i godziny realizacji zajęć praktycznych Wykonawca ustali indywidualnie z każdym uczestnikiem danego kursu, przy czym zajęcia nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godzinie 7:00 a kończyć później niż o godzinie 20:00, z zastrzeżeniem, że w ciągu jednego dnia zajęcia praktyczne dla danego uczestnika nie mogą trwać dłużej niż 3 godziny zegarowe. 11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki lokalowe, plac manewrowy i wyposażenie dydaktyczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 roku Nr 217 poz z późn. zm.). Wykonawca zobligowany jest udostępnić uczestnikom kursów sprzęt komputerowy wraz z odpowiednim oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym sprawdzenie nabytej przez uczestników kursów wiedzy teoretycznej. Ponadto, Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursów bezzwrotny egzemplarz podręcznika dla kandydatów odpowiednio na kurs prawa jazdy odpowiednio kat. C lub D wraz z płytą DVD/CD zawierającą aktualnie obowiązujące zestawy pytań testowych wykorzystywane podczas egzaminu państwowego. Materiały ćwiczeniowe powinny być oznakowane poprzez umieszczenie logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacji o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie (zakładka Zasady promocji). Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne potwierdzenie odbioru w/w materiałów podpisane przez uczestników kursów. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu jeden egzemplarz przedmiotowych materiałów po zakończeniu realizacji każdego kursu. 12. Zajęcia będące przedmiotem zamówienia muszą być przeprowadzone przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę, spełniającą wymogi nałożone przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 roku Nr 217 poz z późn. zm.). Zamawiający wymaga, aby na każdego uczestnika kursu przypadało nie więcej niż 2 instruktorów, tzn. że każdy uczestnik może mieć nie więcej niż dwóch instruktorów, którzy będą prowadzić z nim naukę jazdy, z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych. 13. Zajęcia praktyczne powinny być prowadzone przy użyciu samochodów adekwatnych do kategorii kursu, z zastrzeżeniem, że co najmniej 60 % godzin zajęć praktycznych powinno odbyć się na samochodach, których marki są tożsame z wykorzystywanymi podczas egzaminu państwowego w danym ośrodku egzaminowania kierowców. 3

4 Powyższe będzie podlegać kontroli pracowników Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zapisu, Zamawiający potraktuje tę sytuację jako nienależytą realizację przedmiotu zamówienia. 14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursów metodą e learning. 15. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził dokumentację zgodną z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 roku Nr 217 poz z późn. zm.). 16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją kursów na prawo jazdy kat. C i D, w tym również koszt opłaty pierwszego terminu egzaminu państwowego, zgodnie z wymogami określonymi w pkt Zamawiający zastrzega sobie (w uzasadnionych przypadkach) prawo do zmiany liczby uczestników kursów. O planowanej liczbie uczestników danego kursu Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zmniejszenie liczby uczestników przedmiotowych kursów nie może być większe niż 2 osoby, w tym dla kat. C - 1 osoba, a dla kat. D 1 osoba. Zamawiający płaci za faktyczną liczbę osób, które ukończyły co najmniej część teoretyczną kursu na daną kategorię prawa jazdy z uwzględnieniem w/w zapisu. W przypadku rozpoczęcia realizacji kursu przez uczestnika i przerwania go z przyczyn od niego niezależnych Zamawiający płaci za faktyczną liczbę osób, które: a) ukończyły część teoretyczną ale nie ukończyły części praktycznej kursu - Zamawiający płaci tylko za przeprowadzony kurs, b) ukończyły kurs na daną kategorię, ale nie zdały egzaminu wewnętrznego, więc Wykonawca nie miał podstaw do ustalenia i opłacenia pierwszego terminu egzaminu państwowego Zamawiający płaci tylko za przeprowadzony kurs na daną kategorię, c) ukończyły kurs na daną kategorię, zdały egzamin wewnętrzny, ale Wykonawca nie ustalił i nie wniósł opłaty za pierwszego terminu egzaminu państwowego Zamawiający płaci tylko za przeprowadzony kurs na daną kategorię, d) ukończyły kurs, zdały egzamin wewnętrzny i za które Wykonawca wniósł opłatę egzaminacyjną Zamawiający płaci za przeprowadzenie kursu na daną kategorię i opłacenie pierwszego terminu egzaminu państwowego. 18. Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom kursów. 19. Do zadań Wykonawcy należy ponadto: 19.1 prowadzenie list obecności uczestników kursów na zajęciach teoretycznych, których wzór Zamawiający udostępni Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Listy obecności, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu kursów. Zamawiający wymaga także, aby Wykonawca po każdym miesiącu realizacji usługi, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia danego miesiąca, przedkładał pracownikowi Zamawiającego zestawienie ilości godzin teoretycznych i praktycznych zrealizowanych przez poszczególnych uczestników kursów, 4

5 19.2 sporządzanie innych dokumentów bezpośrednio związanych z przedmiotem zamówienia, których przekazanie nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 19.3 wyznaczenie osoby, która odpowiedzialna będzie za bieżący kontakt z pracownikami Zamawiającego, a także za organizację i terminową realizację kursów, 19.4 bieżące telefoniczne informowanie Zamawiającego o nieobecności uczestników kursów na zajęciach, 19.5 przekazanie uczestnikom kursów informacji o współfinansowaniu przedmiotowych zajęć ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także przekazanie wraz z fakturą VAT/rachunkiem jednego pisemnego oświadczenia Wykonawcy w tej sprawie. Wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej, Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy, 19.6 oznaczenie pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia teoretyczne poprzez umieszczenie materiałów informacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego, 19.7 umożliwienie pracownikom Zamawiającego przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia, poddać się ewentualnej kontroli Instytucji Wdrążającej (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie) lub innych uprawnionych podmiotów oraz udzielać stosownych wyjaśnień w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia na każde żądanie Zamawiającego lub Instytucji Wdrażającej lub innych uprawnionych podmiotów. Część II Kurs dokształcający dla kierowców 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu dokształcającego (w postaci szkolenia okresowego) dla kierowców, wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz opłacenie i skierowanie na badania psychologiczne jednego Uczestnika Projektu (zwanego dalej uczestnikiem kursu) systemowego Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje nabycie przez uczestnika kursu wiedzy teoretycznej umożliwiającej uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej. 3. Łączny wymiar godzinowy szkolenia okresowego dla jednej osoby to 35 godzin zajęć teoretycznych (1 godzina = 60 minut). 4. Kurs, o którym mowa powyżej, musi odbyć się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 01 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 roku Nr 53 poz. 314 ). 5. Zamawiający informuje, iż osoba skierowana do odbycia kursu dokształcającego posiada ważne prawo jazdy: kat. B, kat. C (wydane przed roku), kat. D (wydane przed roku) oraz kat. E. 5

6 6. Wykonawca zobowiązany jest wydać uczestnikowi kursu (po zakończeniu przez niego programu szkolenia okresowego przewidzianego przepisami prawa) świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego wzór określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 01 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 roku Nr 53 poz. 314 ). 7. Wykonawca zobowiązany jest także skierować oraz pokryć koszty badań psychologicznych uczestnika kursu (mających na celu stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy) po uzyskaniu przez niego świadectwa kwalifikacji zawodowej. 8. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 17 sierpnia 2012 roku. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i przeprowadzić kurs dokształcający (w postaci szkolenia okresowego), wydać świadectwo kwalifikacji zawodowej, a także skierować oraz pokryć koszty badań psychologicznych uczestnika kursu. 9. Na potwierdzenie wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz pokrycia kosztów badań psychologicznych Wykonawca przedłoży kserokopie (potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem) świadectwa kwalifikacji zawodowej uzyskanego przez uczestnika kursu oraz zaświadczenia (stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy) wydanego uczestnikowi kursu przez psychologa. 10. Wykonawca zobowiązany jest przekazać uczestnikowi kursu oryginał świadectwa kwalifikacji zawodowej za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 11. Miejsce realizacji kursu: Zamawiający wymaga, aby zajęcia w ramach szkolenia okresowego odbywały się na terenie miasta Gorlice, od poniedziałku do piątku, w godzinach między 8:00 a 18:00. Terminy poszczególnych zajęć Wykonawca ustali indywidualnie z uczestnikiem kursu, z zastrzeżeniem, że w ciągu jednego dnia zajęcia nie mogą trwać dłużej niż 4 godziny zegarowe. 12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki lokalowe oraz wyposażenie dydaktyczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 roku Nr 217 poz z późn. zm.). Wykonawca zobligowany jest udostępnić uczestnikowi kursu sprzęt komputerowy wraz z odpowiednim oprogramowaniem wspomagającym proces kształcenia i umożliwiającym przeprowadzenie testów sprawdzających poziom wiedzy nabytej po każdym module szkolenia okresowego. 13. Zajęcia będące przedmiotem zamówienia muszą być przeprowadzone przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę, spełniającą wymogi nałożone przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 roku Nr 217 poz z późn. zm.). 14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursu metodą e learning. 6

7 15. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził dokumentację zgodną z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 01 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 roku Nr 53 poz. 314 ). 16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją szkolenia okresowego. 17. W przypadku rezygnacji uczestnika kursu z przystąpienia do szkolenia okresowego przed jego rozpoczęciem, Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadku rozpoczęcia realizacji danego kursu przez jego uczestnika i przerwania go z przyczyn od niego niezależnych, Zamawiający pokrywa jedynie koszt przeprowadzenia szkolenia okresowego, natomiast nie pokrywa kosztów badań psychologicznych. 18. Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikowi kursu. 19. Do zadań Wykonawcy należy ponadto: 19.1 prowadzenie list obecności uczestnika kursu na zajęciach, których wzór Zamawiający udostępni Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Listy obecności, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu kursu, 19.2 sporządzanie innych dokumentów bezpośrednio związanych z przedmiotem zamówienia, których przekazanie nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 19.3 wyznaczenie osoby, która odpowiedzialna będzie za bieżący kontakt z pracownikami Zamawiającego, a także za organizację i terminową realizację kursu, 19.4 bieżące telefoniczne informowanie Zamawiającego o nieobecności uczestnika kursu na zajęciach, 19.5 przekazanie uczestnikowi kursu informacji o współfinansowaniu przedmiotowych zajęć ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także przekazanie wraz z fakturą VAT/rachunkiem jednego pisemnego oświadczenia Wykonawcy w tej sprawie. Wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy, 19.6 oznaczenie pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia poprzez umieszczenie materiałów informacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego, 19.7 umożliwienie pracownikom Zamawiającego przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia, poddać się ewentualnej kontroli Instytucji Wdrążającej (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie) lub innych uprawnionych podmiotów oraz udzielać stosownych wyjaśnień w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia na każde żądanie Zamawiającego lub Instytucji Wdrażającej lub innych uprawnionych podmiotów. 7

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306500-2012 z dnia 2012-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i kat. C

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowy Sącz: Usługi w zakresie: organizacja i przeprowadzenie kursów edukacyjnych dla uczestników projektu pn. W stronę samodzielności i niezależności realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

odbycia w/w kursów. Ponadto wszystkie osoby skierowane do odbycia kursu prawa jazdy kat. C posiadają ważne prawo jazdy kat. B.

odbycia w/w kursów. Ponadto wszystkie osoby skierowane do odbycia kursu prawa jazdy kat. C posiadają ważne prawo jazdy kat. B. 1 odbycia w/w kursów. Ponadto wszystkie osoby skierowane do odbycia kursu prawa jazdy kat. C posiadają ważne prawo jazdy kat. B. 1.1.6 Wykonawca zobowiązany jest ustalić i opłacić pierwszy termin egzaminu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu. r. w Cieszynie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż

Bardziej szczegółowo

1.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursów metodą e - learning. 1.8 Wykonawca zobowiązany jest ponadto:

1.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursów metodą e - learning. 1.8 Wykonawca zobowiązany jest ponadto: 1.6 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu, w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, programy wszystkich kursów. Programy będą podlegać pisemnej akceptacji

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmieniona treść: Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Opis przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ Nr GOPS. POKL 3/2013. Usługi w zakresie kursów zawodowych

ZAPYTANIE O CENĘ Nr GOPS. POKL 3/2013. Usługi w zakresie kursów zawodowych . (pieczęć zamawiającego) Grabowiec, dnia 29.08.2013 r. ZAPYTANIE O CENĘ Nr GOPS. POKL 3/2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu w związku z realizacją projektu systemowego pt. Twoja Przyszłość

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 97935-2013;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. WZÓR UMOWY dot. części 1-3

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. WZÓR UMOWY dot. części 1-3 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

FN.3321-7/2011 Opole Lubelskie, dn. 18 sierpnia 2011r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

FN.3321-7/2011 Opole Lubelskie, dn. 18 sierpnia 2011r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY FN.3321-7/2011 Opole Lubelskie, dn. 18 sierpnia 2011r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ 1 Oddziaływanie psychoterapeutyczne na rzecz kobiet. doznających przemocy

Opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ 1 Oddziaływanie psychoterapeutyczne na rzecz kobiet. doznających przemocy Zał. nr 1 do SIWZ CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 334200-2013 z dnia 20.08.2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1.1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.19 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.19 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.19 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Zapytanie ofertowe Mińsk Mazowiecki, dnia 05 maja 2011 r. w Mińsku Mazowieckim zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację i przeprowadzenie kursu instruktora nauki jazdy kat. B w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA. CZĘŚĆ 1 - Warsztaty dla rodziców i ich niepełnosprawnych dzieci

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA. CZĘŚĆ 1 - Warsztaty dla rodziców i ich niepełnosprawnych dzieci Zał. nr 1 do SIWZ CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia Kurs prawo jazdy kat. C.

Powiat Cieszyński zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia Kurs prawo jazdy kat. C. Cieszyn, dnia 28.11.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO NA PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KATEGORII B. Powiat Cieszyński zaprasza

Bardziej szczegółowo

OPIS CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245560-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego kat. B dla uczestników

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Zapytanie ofertowe Mińsk Mazowiecki, dnia 05 maja 2011 r. w Mińsku Mazowieckim zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat.: B, C, C+ E w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pawłowiczki, dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pawłowiczki, dnia 14.05.2014 r. Pawłowiczki, dnia 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach ul. Magnoliowa 3, 47-280 Pawłowiczki 2. Przedmiot zamówienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w projekcie,,wsparcie osób objętych pomocą OPS w gminie Miastkowo na przeprowadzenie kursów.

Zapytanie ofertowe w projekcie,,wsparcie osób objętych pomocą OPS w gminie Miastkowo na przeprowadzenie kursów. Miastkowo, dn. 23.05.2013r. Zapytanie ofertowe w projekcie,,wsparcie osób objętych pomocą OPS w gminie Miastkowo na przeprowadzenie kursów. Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie ogłasza nabór na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr / Kierownika NIP:..., REGON:., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a

U M O W A nr / Kierownika NIP:..., REGON:., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a Załącznik nr 3b do SIWZ U M O W A nr /2011 zawarta w dniu roku w Ciechanowie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, reprezentowanym przez:..- Kierownika

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń w zakresie prawa jazdy kat. B, C, D, B+E, T dla uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

2) a., reprezentowanym przez., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

2) a., reprezentowanym przez., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Umowa zlecenie Nr o przeprowadzenie szkolenia zawarta w dniu. pomiędzy: 1) Powiatem Łęczyńskim reprezentowanym przez Starostę Łęczyńskiego, z upoważnienia którego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu. r. w Cieszynie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez. - zwanym dalej Wykonawcą. 1

reprezentowanym przez. - zwanym dalej Wykonawcą. 1 Załącznik Nr 11 URP-554-4-1/WG/10 Tomaszów Lubelski dnia. PROJEKT umowy z instytucją szkoleniową wyłonioną w drodze zamówienia publicznego na organizację usługi szkoleniowo-doradczej dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 Miłakowo, dnia 14.08.2012 rok. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 na organizację i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B uczestników

Bardziej szczegółowo

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe Projekt pn. Aktywizacja bezrobotnych kluczem do zatrudnienia realizowany w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla jednego uczestnika projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:280106-2011:text:pl:html PL-Lublin: Usługi szkół nauki jazdy 2011/S 170-280106 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WZÓR Załącznik nr 4 ZP-403 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

pieczęć zamawiającego Staszów, dnia r.

pieczęć zamawiającego Staszów, dnia r. pieczęć zamawiającego Staszów, dnia 26.07.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

pieczęć zamawiającego Staszów, dnia r.

pieczęć zamawiającego Staszów, dnia r. pieczęć zamawiającego Staszów, dnia 31.07.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowy Sącz: Organizacja i przeprowadzenie konsultacji indywidualnych z psychologiem dla uczestników projektu pn. W stronę samodzielności i niezależności realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9604-2015 z dnia 2015-01-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B, kat. C,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Data ogłoszenia: 2017-07-14 Biłgoraj, dn. 14.07.2017r. Termin składania ofert: 2017-08-4 12:00 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Niniejszym informujemy, że zamierzamy zlecić w trybie bez przetargowym - zamówienie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 358254-2013; data zamieszczenia: 04.09.2013

Numer ogłoszenia: 358254-2013; data zamieszczenia: 04.09.2013 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opsgoldap.com.pl Gołdap: Organizacja kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłosze nr 500049672-N-2017 z dnia 26-10-2017 r. Powiat Wejherowski: Usługi szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi w zakresie a) część 1 - Szkole z obsługi wózków widłowych

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do SIWZ. zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą

Zał. nr 4 do SIWZ. zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą Zał. nr 4 do SIWZ PROJEKT ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PCFE Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PCFE.272.10.2015 Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych i komputerowych dla uczestników projektu pn.: Twoja Szansa A. WYMAGANIA PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r.

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Wykonawcy Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Dotyczy: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Garwolin: Organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B w projekcie /Zainwestuj w siebie!/ realizowanym przez Powiat Garwoliński / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKP w Garwolinie Numer

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie usługi szkolenia Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

Organizacja i prowadzenie usługi szkolenia Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną ZAP.OPS.2.2014.POKL Tłuszcz, dnia 30.04.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR. zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie z siedzibą przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, reprezentowanym przez Marcina Jandę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zst.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zst.suwalki.pl z 12 2014-01-07 17:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zst.suwalki.pl Suwałki: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów: Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ Załącznik Nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie kursów zawodowych oraz szkoleń dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r.

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r. Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r. U M O W A Nr /EFS/2013 Dotycząca organizacji szkolenia osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywne Wąsewo

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie ul. Zastawska 13 07-311 Wąsewo tel. 29 645 80 00 /fax. 29 645 86 06. Umowa nr 6/2014/EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie ul. Zastawska 13 07-311 Wąsewo tel. 29 645 80 00 /fax. 29 645 86 06. Umowa nr 6/2014/EFS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie ul. Zastawska 13 07-311 Wąsewo tel. 29 645 80 00 /fax. 29 645 86 06 Umowa nr 6/2014/EFS Zawarta w dniu./. /2014 roku w Wąsewie pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Załącznik nr 6.5 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pn.: Podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, r. Dotyczy ogłoszenia: WO HCH RISS

Zielona Góra, r. Dotyczy ogłoszenia: WO HCH RISS Zielona Góra, 14.08.2017 r Dotyczy ogłoszenia: WO.032.7.1.2017.HCH RISS 3691979 PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ ZMIANA SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na usługi

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja MGOPS.POKL.252.1.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 17/2013 wystosowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 17/2013 wystosowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych Kamienna Góra, dn. 24.10.2013 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 17/2013 wystosowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych 1. Zamawiający: (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ Zduńska Wola, dn.15.07.2014r. ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Maksymilian współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zobowiązuje się do: 1. wykonania przedmiotu zamówienia za cenę: 1.1.Szkolenie podstawowe Kurs prawa jazdy kategorii B cena brutto za jednego

Zobowiązuje się do: 1. wykonania przedmiotu zamówienia za cenę: 1.1.Szkolenie podstawowe Kurs prawa jazdy kategorii B cena brutto za jednego Zał. nr 1 do SIWZ OR. 341 10/10 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa wykonawcy...... Siedziba wykonawcy...... Numer telefonu/fax.... Zobowiązuje się do: 1. wykonania przedmiotu zamówienia za cenę: 1.1.Szkolenie podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów: Prawo jazdy kat. C, Prawo jazdy kat. D, Prawo jazdy kat. C+E, Szkolenia

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Bochnia: Świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu pn. Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim Numer ogłoszenia: 251632-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 6/WWK/SPZRIV/2011 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstawowego kursu na certyfikat ECDL START (wraz z egzaminami) lub równoważny. Za równoważny

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Kurs Prawa Jazdy Kategorii B w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../. 2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z:

UMOWA Nr../. 2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z: PROJEKT CAZ.PZ. 662-1-2/PSt/2012 Załącznik nr 8 UMOWA Nr../. zawarta w dniu.... w Siedlcach pomiędzy Prezydentem Miasta Siedlce reprezentowanym przez Panią Ewę Marchel - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia Gdańsk, 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.10.2014 Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski wraz z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym z siedzibą w Wieżycy oraz Powiatowym

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy,

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy, Rozprza, 16.06.2014 r... (pieczęć zamawiającego) Zapytanie ofertowe Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia szkolenia,,przedstawiciel HANDLOWY Z PRAWEM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2015/ UDA-POKL /13

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2015/ UDA-POKL /13 Szczecinek, 29 kwietnia 2015 r. Dotyczy: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Nazwa Partnera: POWIAT SZCZECINECKI Tytuł Wniosku: Najlepszy w zawodzie Numer umowy: UDA-POKL-09.02.00-32-100/13

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

TABLICA OGŁOSZEŃ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO OD DNIA R.

TABLICA OGŁOSZEŃ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO OD DNIA R. TABLICA OGŁOSZEŃ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO OD DNIA 25.04.2013 R. Znak sprawy: PS.ZP.3301.01Zof.2013 Ślesin, 2013.04.25 ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie ul. Kleczewska 15,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zbójna, dnia 16.06.2014 r. Zapytanie ofertowe w projekcie,,wygrajmy z bezradnością na przeprowadzenie kursu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej ogłasza nabór na przeprowadzenie kursu, który będzie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 dotyczy zapytania ofertowego nr 1/6.1/2015 w ramach projektu pt. OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA nr WND-POKL.06.01.01-20-108/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2013 Długosiodło, dnia 12.07.2013r. I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle w związku z realizacją projektu systemowego pn. Uwierzyć w siebie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.20 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.20 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.20 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Nowy Sącz: Organizacja i przeprowadzenie kursów edukacyjnych dla uczestników projektu pn. W stronę samodzielności i niezależności realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu w ramach

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego.

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego. BOPS.271.1.4.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego. 1. Trwa minimum 41godzin zajęć grupowych i średnio 3 godziny zajęć indywidualnych na osobę. 1) Grupowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/2014/WND-POKL /13

Zapytanie ofertowe nr 5/2014/WND-POKL /13 Gryfice, dnia 13 października 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 5/2014/WND-POKL.09.02.00-32-100/13 W związku z realizacją projektu Najlepszy w zawodzie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 9a, Stargard Szczeciński, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 9a, Stargard Szczeciński, woj. Stargard Szczeciński: Organizacja i przeprowadzenie w 2011 roku szkoleń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim w ramach partnerskiego Projektu systemowego Integracja

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Nowy Sącz: Organizacja i przeprowadzenie kursów edukacyjnych dla uczestników projektu pn. W stronę samodzielności i niezależności realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu w ramach

Bardziej szczegółowo

ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO

ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu AKTYWNI ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO - projekt systemowy PCPR Głogów, współfinansowanego przez Unię Europejską Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Kurs Prawa Jazdy Kategorii B w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Bądź mobilny kurs prawa jazdy kat. B dla mieszkańców Strumienia, Zabłocia i Zbytkowa

Bądź mobilny kurs prawa jazdy kat. B dla mieszkańców Strumienia, Zabłocia i Zbytkowa UMOWA SZKOLENIOWA B. Wzór umowy zawarta w dniu. w Strumieniu pomiędzy: Gminą Strumień Urząd Miejski w Strumieniu ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, reprezentowaną przez Burmistrz Strumienia mgr Annę Grygierek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Nr postępowania: BWK-KG-271-5/III/13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 maja 2014 roku

Warszawa, dnia 21 maja 2014 roku Warszawa, dnia 21 maja 2014 roku Zamawiający: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa mail: otwarcinajutro@cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5do SIWZ Umowa zlecenie Nr /6.1.3/ EFS/

Załącznik nr 5do SIWZ Umowa zlecenie Nr /6.1.3/ EFS/ Załącznik nr 5do SIWZ Umowa zlecenie Nr /6.1.3/ EFS/ o przeprowadzenie szkolenia w ramach Projektu systemowego Twój Cel Nasze Wsparcie Wspólny Sukces współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 załącznik nr 4 UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... zawarta w dniu......... r. w Trzebini pomiędzy Zakładem Karnym w Trzebini, z siedzibą przy ul. Słowackiego 70, 32-540

Bardziej szczegółowo

3) Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdów Wykonawcy do i z miejsca realizacji usługi oraz ewentualnych kosztów pobytu i wyżywienia.

3) Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdów Wykonawcy do i z miejsca realizacji usługi oraz ewentualnych kosztów pobytu i wyżywienia. 1 3) Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdów Wykonawcy do i z miejsca realizacji usługi oraz ewentualnych kosztów pobytu i wyżywienia. 4) Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 29 listopada 2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 22.03.2013r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenie kursu

Bardziej szczegółowo

Lisewo, dnia r.

Lisewo, dnia r. Lisewo, dnia 04.02.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie, ul.toruńska 15, 86-230 Lisewo zaprasza do składania ofert w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia. Oferty proszę

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW SZKOŁA NAUKI JAZDY PIOTR ZADROŻNY

REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW SZKOŁA NAUKI JAZDY PIOTR ZADROŻNY REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW SZKOŁA NAUKI JAZDY PIOTR ZADROŻNY ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Postanowienia ogólne Obowiązki OSK Obowiązki kursanta Postanowienia końcowe ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (WZÓR) UMOWA Nr...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (WZÓR) UMOWA Nr... (WZÓR) UMOWA Nr... Załącznik Nr 3 do SIWZ zawarta w dniu. roku w Krakowie pomiędzy: Zespołem Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. J. Lea 235, 30-133 Kraków, REGON: 000255444,

Bardziej szczegółowo