FUNDACJA NIESIEMY POMOC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUNDACJA NIESIEMY POMOC"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe nr ANIMATOR/2011/01 dotyczące zamówienia usługi, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, na potrzeby projektu ANIMATOR Doskonalenie umiejętności personelu opiekuńczego POKL /10 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1. Data ogłoszenia: Zamawiający: Fundacja Niesiemy Pomoc Ul. Świętojańska 75/ Gdynia 3. Przedmiot zamówienia: 3.1. przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Obsługa komputera i podstawowych urządzeń IT (kod CPV Usługi Szkolenia komputerowego); 3.2. przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Pogłębiony kurs pierwszej pomocy (kod CPV Usługi Szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy); 3.3. przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Podstawowe choroby i problemy (kod CPV Usługi Szkolenia w dziedzinie zdrowia); 3.4 przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Wiedza i umiejętność opiekuna (kod CPV Usługi Szkolenia w dziedzinie zdrowia); : Ad 3.1. Planuje się przeprowadzenie dziesięciu 2-dniowych szkoleń w Gdyni w trybie weekendowym sobota - niedziela, łącznie dla 130 osób personelu opiekuńczego: w roku 2011 dla 55 osób, zaś w roku 2012 dla 75 osób. Każde ze szkoleń obejmuje: 16 godzin z zakresu obsługi komputera i podstawowych urządzeń IT, w tym: podstawowa obsługa komputera, Internetu i poczty elektronicznej, nauka poszukiwania informacji w Internecie w celu wsparcia klienta w komunikowaniu się z rodziną, nauka podstawowych programów biurowych typu Word, Excel, nauka obsługi sprzętu IT typu telefon komórkowy. Wykładowca przygotowuje program i kompletny materiał dla uczestników szkolenia w wersji elektronicznej, druk materiałów leży po stronie organizatora szkolenia. na zakończenie zajęć przygotowuje uczestnikom zaświadczenia / certyfikaty ukończenia Szkolenia. Zaś do biura projektu przekazuje na koniec każdego miesiąca

2 kompletną dokumentację Szkolenia będąca podstawa rozliczenia protokołem odbioru usług, w skład której wchodzi: sprawozdanie podsumowujące zajęcia (na zakończenie szkoleń w 2012r.), ankiety badające zadowolenie ze szkoleń (na wzorze Organizatora szkolenia), kompletne dzienniki zajęć, kserokopie wydanych zaświadczeń / certyfikatów poświadczone za zgodność z oryginałem, listy obecności i listę potwierdzająca odbiór zaświadczeń / certyfikatów (na wzorze Organizatora szkolenia). Organizator Szkolenia zapewnia salę wyposażoną w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, ciepły posiłek oraz drobny poczęstunek. Szkolenia prowadzone będą w grupach 10 osobowych, po 8 godzin lekcyjnych dziennie, w godzinach 09:00 16:00. Za godzinę lekcyjną uważa się 45 minut. Z zachowaniem przerw kawowych i obiadowej. W przypadku uczestników odrabiających zaległe zajęcia Organizator dopuszcza zwiększenie liczebności grup. Ad 3.2. Planuje się przeprowadzenie dziesięciu 3-dniowych szkoleń w Gdyni w trybie weekendowym sobota - niedziela, łącznie dla 130 osób personelu opiekuńczego: w roku 2011 dla 68 osób, zaś w roku 2012 dla 62 osób. Każde ze szkoleń obejmuje: 32 godziny z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy. Wykładowca przygotowuje program i kompletny materiał dla uczestników szkolenia w wersji elektronicznej, druk materiałów leży po stronie organizatora szkolenia. na zakończenie zajęć przygotowuje uczestnikom zaświadczenia / certyfikaty ukończenia Szkolenia. Zaś do biura projektu przekazuje na koniec każdego miesiąca kompletną dokumentację Szkolenia będąca podstawa rozliczenia protokołem odbioru usług, w skład której wchodzi: sprawozdanie podsumowujące zajęcia (na zakończenie szkoleń w 2012r.), ankiety badające zadowolenie ze szkoleń (na wzorze Organizatora szkolenia), kompletne dzienniki zajęć, kserokopie wydanych zaświadczeń / certyfikatów poświadczone za zgodność z oryginałem, listy obecności i listę potwierdzająca odbiór zaświadczeń / certyfikatów (na wzorze Organizatora szkolenia). Organizator Szkolenia zapewnia salę, ciepły posiłek oraz drobny poczęstunek. Dopuszcza się możliwość realizacji zajęć w salach zaproponowanych przez usługodawcę. Szkolenia prowadzone będą w grupach 10 osobowych, po 8 godzin lekcyjnych dziennie, w godzinach 09:00 16:00. Za godzinę lekcyjną uważa się 45 minut. Z zachowaniem przerw kawowych i obiadowej. W przypadku uczestników odrabiających zaległe zajęcia Organizator dopuszcza zwiększenie liczebności grup. Ad 3.3. Planuje się przeprowadzenie pięciu 1-dniowych szkoleń w Gdyni w trybie raz w tygodniu w dni robocze, łącznie dla 60 osób personelu opiekuńczego: w roku 2011 dla 36 osób, zaś w roku 2012 dla 24 osób. Każde ze szkoleń obejmuje: 8 godzin z zakresu podstawowych chorób i problemów ludzi starszych (proces starzenia się, zmiany zachodzące u osób starszych psychiczne i biologiczne, najczęstsze choroby wieku starczego.

3 Wykładowca przygotowuje program i kompletny materiał dla uczestników szkolenia w wersji elektronicznej, druk materiałów leży po stronie organizatora szkolenia. Organizator na zakończenie zajęć przygotowuje uczestnikom zaświadczenia / certyfikaty ukończenia Szkolenia. Wykładowca do biura projektu przekazuje na koniec każdego miesiąca kompletną dokumentację Szkolenia będąca podstawą rozliczenia protokołem odbioru usług, w skład której wchodzi: sprawozdanie podsumowujące zajęcia (na zakończenie szkoleń w 2012r.), ankiety badające zadowolenie ze szkoleń (na wzorze Organizatora szkolenia), kompletne dzienniki zajęć, kserokopie wydanych zaświadczeń / certyfikatów poświadczone za zgodność z oryginałem, listy obecności i listę potwierdzająca odbiór zaświadczeń / certyfikatów (na wzorze Organizatora szkolenia). Ad 3.4. Planuje się przeprowadzenie dziesięciu 2-dniowych szkoleń w Gdyni w trybie weekendowym sobota - niedziela, łącznie dla 130 osób personelu opiekuńczego: w roku 2011 dla 55 osób, zaś w roku 2012 dla 75 osób. Każde ze szkoleń obejmuje: 16 godzin z zakresu wiedzy i umiejętności opiekuna, etyki zawodowej, zakresu usług zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, higieny. Wykładowca przygotowuje program i kompletny materiał dla uczestników szkolenia w wersji elektronicznej, druk materiałów leży po stronie organizatora szkolenia. Organizator na zakończenie zajęć przygotowuje uczestnikom zaświadczenia / certyfikaty ukończenia Szkolenia. Wykładowca do biura projektu przekazuje na koniec każdego miesiąca kompletną dokumentację Szkolenia będącą podstawą rozliczenia protokołem odbioru, w skład której wchodzi: sprawozdanie podsumowujące zajęcia (na zakończenie szkoleń w 2012r.), ankiety badające zadowolenie ze szkoleń (na wzorze Organizatora szkolenia), kompletne dzienniki zajęć, kserokopie wydanych zaświadczeń / certyfikatów poświadczone za zgodność z oryginałem, listy obecności i listę potwierdzająca odbiór zaświadczeń / certyfikatów (na wzorze Organizatora szkolenia). 4. Termin wykonania usługi: Ad 3.1. Do dnia Ad 3.2. Do dnia Ad 3.3. Do dnia Ad 3.4. Do dnia Warunki wykonania usługi: kompleksowe przeprowadzenie szkoleń we wskazanych terminach zgodnie z opisem wraz z przekazaniem praw autorskich do przekazywanych treści (program, prezentacja, wystąpienie).

4 6. Kryteria oceny: - cena - 60%; - wiedza z zakresu przedmiotu oferty (np. ukończone studia lub kursy z zakresu prowadzonych zajęć) 15%; - doświadczenie w zakresie przedmiotu oferty (ilość przeprowadzonych szkoleń, doradztwa w przedmiocie zajęć, doświadczenie) 15%; - program szkolenia, proponowany zakres - 10 %. 7. Dokumentacja uzupełniająca: - załącznik nr 1 Formularz ofertowy; - załącznik nr 2 - Formularz CV (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w przedmiocie zajęć); - załącznik nr 3 - program szkolenia, proponowany zakres 8. Termin składania ofert: 14 marca 2011 roku, do godz. 15:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie. Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej skan (preferowany) na adres: lub papierowej na adres: Fundacja Niesiemy Pomoc ul. Świętojańska 75/10, Gdynia, z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr ANIMATOR/2011/01 9. Warunki składania ofert: Zleceniodawca dopuszcza składanie ofert częściowych. Uwaga: nie odsyłamy nadesłanych ofert; o wyniku wyboru oferty informujemy elektronicznie wszystkich, którzy złożyli oferty. Fundacja Niesiemy Pomoc zastrzega sobie prawo do odwołania zamówienia na dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia.... (data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

5 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy. OFERTA WYKONAWCY Miejscowość, data Wykonawca: Imię i nazwisko: Adres:. Nr telefonu: NIP: w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiającego Zapytanie ofertowe nr ANIMATOR/2011/01 dotyczące zamówienia usługi, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, na potrzeby projektu ANIMATOR Doskonalenie umiejętności personelu opiekuńczego obsługującego osoby z grup szczególnego ryzyka POKL /10 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, składam następującą ofertę cenową zrealizowania przedmiotu zamówienia określonego szczegółowo w zapytaniu ofertowym: Lp. Przedmiot zamówienia przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Obsługa komputera i podstawowych urządzeń IT (kod CPV Usługi Szkolenia komputerowego) 3.2 przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Pogłębiony kurs pierwszej pomocy (kod CPV Usługi Szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy); 3.3. przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Podstawowe choroby i problemy (kod CPV Usługi Szkolenia w dziedzinie zdrowia); 3.4 przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Wiedza i umiejętność opiekuna (kod CPV Usługi Szkolenia w dziedzinie zdrowia); Kwota brutto (w zł) za h lub za osobę Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego Zamawiającego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz że zdobyłem konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptuje postanowienia zapytania ofertowego. Oświadczam, że uważam się za związana/ego niniejszą ofertą przez okres 14 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Oświadczam, iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe oraz spełniam wszelkie kryteria wymagane Zapytaniem ofertowym.. Podpis Wykonawcy

6 Załącznik nr 2 - Życiorys zawodowy ŻYCIORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: 2. Imię: 3. Data urodzenia: 4. Narodowość: 5. Wykształcenie: Instytucja Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) Uzyskane stopnie lub dyplomy: Instytucja Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) Uzyskane stopnie lub dyplomy: Instytucja Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) Uzyskane stopnie lub dyplomy: 6. Znajomość języków obcych: (od 1 do 5 w zależności od stopnia znajomości języka) Język obcy Czytanie Mowa Pisanie 7. Członkostwo w organizacjach: 8. Przebieg pracy zawodowej:

7 9. Inne (np. publikacje, opracowania) 10. Odbyte szkolenia: 11. Inne umiejętności: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami).. Miejscowość, data. Podpis Wykonawcy

8 Załącznik nr 3 Program szkolenia PROGRAM SZKOLENIA 1. Treść Szkolenia z podziałem na dni zajęć 2. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć 3. Wykaz materiałów edukacyjnych 4. Wykaz niezbędnych środków dydaktycznych Podpis Wykonawcy

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,08.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-3/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

2. Opis zadania, informacje szczegółowe.

2. Opis zadania, informacje szczegółowe. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, 39-300 Mielec ul. Łukasiewicza 1c zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy realizacji szkoleń grupowych finansowanych z Funduszu Pracy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy realizacji szkoleń grupowych finansowanych z Funduszu Pracy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy realizacji szkoleń grupowych finansowanych z Funduszu Pracy 1.Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Puławach ul. Lubelska 2G 24-100 Puławy tel.: 81 886

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/WE/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/WE/2014 Brzozów, 10.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/WE/2014 dla trenerów na przeprowadzenie szkolenia: działalność gospodarcza w podatkach dochodowych: PIT, CIT i w podatku VAT- zmiany w 2014 i proponowane w

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Strona1 ZAPYTANIE O CENĘ dotyczące wyboru Wykonawcy do świadczenia usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu marketingu dla Uczestników Projektu (zwanych dalej: UP) w ramach prowadzonych przez nich spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 13.03.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 13.03.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 13.03.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto dotyczące wyboru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Nr 17/REZON/2013

Zapytanie Ofertowe Nr 17/REZON/2013 Zapytanie Ofertowe Nr 17/REZON/2013 Kraków, dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu pt. Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD z dnia 14.02.2014 r. dotyczące wykonania zamówienia w postaci przeprowadzenia kursu na potrzeby realizacji projektu pt.: Update - aktualizacja kwalifikacji podkarpackich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla 75 Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

WND-POKL.08.01.01-10-442/10

WND-POKL.08.01.01-10-442/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, dnia 12 września 2011 r. Słownik główny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): a. nr 80500000-9 Usługi szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ZAPYTANIE OFERTOWE Maków Mazowiecki, 02.11.2012r. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania przez MOPS w Makowie Mazowieckim zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Projekt S p o ł e c z n o ś ć a k t y w n a w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 27.03.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 149/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 01.03.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 01.03.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 01.03.2013r. NIP 7392379221 REGON 510474542 WPROWADZENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 312764-2012 z dnia 2012-08-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 02.06.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 190/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

"Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym"

Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym Olsztyn, 20 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR POKL 7.2.1/MKIS.TRZY KROKI/03/2013 na realizację usługi przeprowadzenia kursu zawodowego: "Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym" w ramach projektu TRZY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70 1 KODEKSU CYWILNEGO na pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka z pasją drogą do sukcesu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70 1 KODEKSU CYWILNEGO na pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka z pasją drogą do sukcesu OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70 1 KODEKSU CYWILNEGO na pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka z pasją drogą do sukcesu Numer ogłoszenia: KC 1/2013; data zamieszczenia: 12.07.2013

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro 1 Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo