SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Poznań, dnia roku ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego z dnia 17 września 2015 roku, dotyczącego realizacji badania ilościowego polegającego na przeprowadzeniu techniką wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) z przedstawicielami przedsiębiorstw (1), instytucji publicznych (2) i organizacji pozarządowych (3) funkcjonujących na terenie aglomeracji poznańskiej. Badanie to ma stanowić część empiryczną badania naukowego pt. Metody poszukiwania pracy a metody rekrutacji pracownika. Porównanie na przykładzie aglomeracji poznańskiej. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania ilościowego polegającego na przeprowadzeniu techniką wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) z przedstawicielami przedsiębiorstw (1), instytucji publicznych (2) i organizacji pozarządowych (3) z terenu aglomeracji poznańskiej, stanowiącego część empiryczną badania naukowego pt. Metody poszukiwania pracy a metody rekrutacji pracownika. Porównanie na przykładzie aglomeracji poznańskiej Przedmiot zamówienia obejmuje również wylosowanie próby spośród populacji pracodawców z terenu aglomeracji poznańskiej, która będzie poddana wywiadom telefonicznym. Posiadanie bazy pracodawców (sektor prywatny, publiczny i organizacji pozarządowych) leży po stronie Wykonawcy zamówienia Przedmiot zamówienia jest jednym z elementów projektu badawczego. 2. Charakterystyka produktu 2.1. Celem głównym projektu jest określenie stopnia spójności metod poszukiwania pracy przez uczniów ostatnich klas szkół zawodowych i metod rekrutacji pracowników przez pracodawców oraz zidentyfikowanie czynników, które mają na to wpływ. 1

2 2.2. Cele szczegółowe projektu: przygotowanie diagnozy wspólnych płaszczyzn w zakresie wykorzystywanych metod poszukiwania pracy przez uczniów oraz rekrutacji przez pracodawców, zbadanie luki metodycznej pomiędzy osobami wchodzącymi na rynek pracy a poszukującymi pracownika, weryfikacja czynników wpływających na decyzje o zastosowaniu danych metod przez obie grupy: poziomu wiedzy uczniów na temat metod poszukiwania pracy oraz poziomu wiedzy pracodawców na temat metod rekrutacji, dostrzeganych problemów w metodach poszukiwania pracy i pracowników oraz poznanie wyobrażeń uczniów na temat stosowanych metod rekrutacji przez pracodawców oraz zbadanie wyobrażeń pracodawców na temat metod wykorzystywanych przez uczniów w procesie szukania pracy, zbadanie zależności pomiędzy stosowanymi metodami poszukiwania pracy przez uczniów a zmiennymi niezależnymi takimi, jak: płeć, typ szkoły, miejsce zamieszkania, dostęp do Internetu, zawód/branża, w której się kształcą, doświadczenie w poszukiwaniu pracy, zbadanie występowania zależności pomiędzy stosowanymi metodami rekrutacji pracowników przez pracodawców a zmiennymi niezależnymi takimi, jak: wielkość zakładu pracy, branża, funkcjonowanie odrębnego działu personalnego zajmującego się rekrutacją, siedziba zakładu pracy, uzyskując wiedzę na temat metod poszukiwania pracy przez osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową oraz informacje na temat metod poszukiwania pracownika przez pracodawców z terenu aglomeracji poznańskiej można wypracować działania mające na celu zmniejszenie luki metodycznej pomiędzy poszukującymi pracy a poszukującymi pracownika, wyeliminowanie niebezpieczeństwa dotyczącego rozminięcia się pracodawców i pracowników na rynku pracy, zminimalizowanie możliwych rozbieżności między poszukującymi pracy a poszukującymi pracowników, zwiększenie dopasowania metod oraz technik poszukiwania pracy i pracownika. 2

3 2.3. Metoda badawcza Badanie ilościowe będzie realizowane techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) z wykorzystaniem wzorów kwestionariusza wywiadu sporządzonego i przekazanego Wykonawcy przez Narzędzie badawcze Kwestionariusz do badania CATI zostanie przygotowany przez. Wykonanie pilotażu narzędzia leży po stronie. Przetestowane pilotażem narzędzie badawcze zostanie przekazane Wykonawcy w terminie wskazanym w harmonogramie badań. Szacowany czas realizacji wywiadu CATI wyniesie max. 20 min, a kwestionariusz będzie zawierać około 16 pytań, o charakterze otwartym (2 pytania) i zamkniętym (14 pytań). Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania na bieżąco wszelkich uwag do narzędzia oraz innych informacji mogących usprawnić przebieg badania bądź poprawić jego jakość Wielkość próby badawczej Badaniem zostaną objęte wszystkie istotne kategorie aktorów aglomeracyjnego rynku pracodawców, tj. przedstawiciele sektora prywatnego: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa (z wyłączeniem jednoosobowych działalności gospodarczych tzw. osób samozatrudnionych), reprezentanci sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych (NGO). Badanie zostanie przeprowadzone na próbie n=600 pracodawców, tj. podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie aglomeracji poznańskiej - przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych dobranych metodą warstwowo-kwotową. Prawidłowa realizacja projektu przez Wykonawcę zakłada dotrzymanie wskazanych proporcji przedstawicieli poszczególnych podgrup w próbie, opracowanych i podanych przez. Grupą badawczą, podlegającą bezpośrednio pomiarowi będą osoby odpowiedzialne za proces rekrutacji w danym miejscu pracy. Schemat doboru próby Proponowany schemat losowania próby badawczej przyjmuje postać doboru warstwowego, z nieproporcjonalnym do wielkości w populacji udziałem poszczególnych 3

4 warstw w próbie badawczej, a także z losowym doborem poszczególnych przedsiębiorstw w ramach wyróżnionych warstw w próbie. Przyjęty przez Wykonawcę badań CATI schemat realizacji projektu powinien zapewniać wypełnienie ustalonych kwot próby w kolejnych warstwach badanej populacji (por. tab. 1). Warstwowanie próby: zmienna I: (a) m. Poznań, (b) powiat poznański; zmienna II: (1) przedsiębiorstwa prywatne, (2) instytucje publiczne, (3) sektor NGO; zmienna III w ramach przedsiębiorstw prywatnych: (i) zatrudnienie od 1 do 9 osób, (ii) zatrudnienie od 10 do 49 osób, (iii) zatrudnienie od 50 do 249 osób, (iv) zatrudnienie 250 osób i więcej. Łącznie wyróżnionych zostało 12 warstw badanej populacji. Nieproporcjonalna do liczebności w populacji liczebność warstw w próbie: Znaczna dominacja przedsiębiorstw prywatnych zatrudniających od 1-9 osób stanowi wyzwanie dla optymalnego schematu losowania próby badawczej. Gdyby zachować rzeczywiste proporcje warstw wynikające z rozkładów populacji, to niemożliwe byłoby jakiekolwiek wnioskowanie o rozkładach analizowanych cech w mniej licznych warstwach populacji (ich udział w próbie byłby niewielki). Z tego względu proponowany schemat losowania przewiduje dobór większej, niż wynika z rozkładu populacyjnego, liczby firm z warstw przedsiębiorstw prywatnych zatrudniających pow. 10 pracowników. Podobnie zresztą, w rekomendowanym schemacie doboru próby badawczej przewiduje się nieproporcjonalne do liczebności w całej populacji zwiększenie warstwy instytucji publicznych oraz przedstawicieli sektora NGO. Jednocześnie w próbie badawczej zachowana zostanie populacyjna proporcja przedsiębiorstw z Poznania oraz z gmin powiatu poznańskiego. Liczebność próby badawczej oraz wielkość błędu statystycznego: Badana populacja liczy N=54482 podmioty. Rekomenduje się by liczebność próby badawczej wyniosła co najmniej n=600 elementów. Przy współczynniku ufności równym 90% powinno to zapewnić precyzję wnioskowania na poziomie błędu statystycznego równego to wielkość akceptowalna dla badań tego typu. 3,3pp 1. Jest 1 W ustaleniu wielkości błędu statystycznego wykorzystano wzór:, gdzie jest liczebnością zrealizowanej próby badawczej, jest liczebnością populacji (liczbę podmiotów gospodarki narodowej w populacji należy ustalić odwołując się do danych GUS). 4

5 Struktura próby badawczej (liczebność warstw w próbie badawczej): Tabela 1. zawiera proponowane liczebności wyróżnionych badawczej. warstw populacji w próbie Tabela 1. Liczebność oraz procentowy udział zdefiniowanych warstw w populacji podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON oraz proponowana liczebność i procentowy udział tych warstw w próbie badawczej Warstwy populacji Liczebność warstw Rozkład warstw Liczebność warstw Rozkład warstw w populacji w populacji w próbie w próbie m. Poznań ,5% ,7% przedsiębiorstwa prywatne (1-9 osób) ,5% ,8% przedsiębiorstwa prywatne (10-49 osób) ,4% 38 6,3% przedsiębiorstwa prywatne ( osób) 717 1,3% 11 1,8% przedsiębiorstwa prywatne (250 osób i więcej) 161 0,3% 8 1,3% przedsiębiorstwa publiczne ,8% 40 6,7% sektor NGO ,2% 40 6,7% Powiat poznański ,5% ,3% przedsiębiorstwa prywatne (1-9 osób) ,2% % przedsiębiorstwa prywatne (10-49 osób) ,5% 12 2% przedsiębiorstwa prywatne ( osób) 375 0,7% 3 1% przedsiębiorstwa prywatne (250 osób i więcej) 54 0,1% 3 1% instytucje publiczne 515 1,0% 10 1,6% sektor NGO 535 1,0% 10 1,7% Razem % % Źródło: Obliczenia własne 2.6. Baza podmiotów gospodarczych do badania Baza podmiotów gospodarczych do badania będzie pochodziła w 100% od Wykonawcy. Obowiązkiem Wykonawcy jest weryfikacja tego czy rekordy w próbie nie dublują się. Baza przekazana przez Wykonawcę podlega ścisłemu zatwierdzeniu przez, w rytmie czasowym wyznaczonym przez harmonogram badań Zasięg terytorialny badania Badanie zrealizowane zostanie wśród przedstawicieli pracodawców firm, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, które swoją działalność prowadzą na terenie aglomeracji poznańskiej Zasięg czasowy badania Badanie zrealizowane zostanie zgodnie z zapisami harmonogramu. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu informacji o wszelkich diagnozowanych i przewidywanych zagrożeniach w realizacji projektu. Harmonogram badań znajduje się w Załączniku nr 3. 5

6 3. Przebieg badania W obrębie każdego wylosowanego podmiotu badanie będzie prowadzone z reprezentantem tego podmiotu, którym powinna być osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji w danym miejscu pracy. W przypadku podmiotów mających działy zajmujące się rekrutacją pracowników (typu dział HR, dział personalny, dział kadr, etc.), będą to kierownicy tych wydziałów lub ich zastępcy. Dopuszcza się sytuację przeprowadzenia wywiadu CATI z oddelegowanym przez kadrę kierowniczą pracownikiem niższego szczebla. W sytuacji, gdy podmiot nie posiada komórki właściwej do działań rekrutacyjnych, badanie należy przeprowadzić z osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji w danym miejscu pracy. Dotarcie do osób, o których mowa powyżej, będzie jednym z zadań Wykonawcy. Algorytm badania Wylosowanie odpowiedniej liczby podmiotów. Przygotowanie listy rekordów, z którymi ankieter ma się skontaktować. Nawiązanie kontaktu telefonicznego z wylosowanym podmiotem. Dotarcie do osoby odpowiedzialnej za proces rekrutacji. W ramach tego etapu należy uwzględnić możliwość wystąpienia odmów realizacji badania lub innych trudności uniemożliwiających przeprowadzenie pożądanej liczby wywiadów i wylosować większą liczbę rekordów. W ramach tego etapu należy notować liczbę podmiotów, z którymi nie dało się skontaktować i/lub odmówiono uczestnictwa w badaniu. Realizacja wywiadu CATI z osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji wywiad będzie trwał max.20 min z wykorzystaniem wystandaryzowanego narzędzia. Bieżące raportowanie zrealizowanych wywiadów, zaistniałych problemów i odmów. Na zakończenie każdego tygodnia pracy (tj. piątek) przesłanie tygodniowego raportu z postępów z realizacji przedmiotu zamówienia. 6

7 4. Szczegółowy zakres prac 4.1. Zamawiający zobowiązuje się: Wykonać pilotaż narzędzia CATI; Dostarczyć narzędzie do badania CATI; Dostarczyć wytyczne do doboru próby; Zatwierdzić posiadaną przez Wykonawcę bazę pracodawców podmiotów do badania; Przeprowadzić szkolenie ankieterów. Szkolenia takie będą miały miejsce nie więcej niż dwa razy w trakcie trwania projektu. Wszelkie ewentualne koszty związane z podróżą ankieterów na szkolenie pokrywa Wykonawca Wykonawca zobowiązuje się do: Dostosowania narzędzia badawczego do standardów Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań i zatwierdzeniem ; Przekazania do wglądu i zatwierdzenia posiadanej bazy pracodawców (przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych); Doboru podmiotów do próby zgodnie z wytycznymi ; Doboru ankieterów zgodnie z wymogami ; Ankieterzy biorący udział w projekcie muszą legitymować się co najmniej 2-letnim udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu badań CATI z przedstawicielami przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych Umożliwienia osobom prowadzącym wywiady, tj. ankieterom wzięcia udziału w szkoleniu, które przeprowadzi Zamawiający: Realizacji n=600 efektywnych (tzn. w pełni zrealizowanych kwestionariuszy bez błędów i braków danych) wywiadów telefonicznych CATI z osobami odpowiedzialnymi za proces rekrutacji w danym miejscu pracy, reprezentującymi wylosowane do badania podmioty. Zrealizowana, kompletnie wypełniona baza danych zostanie przekazana w dwóch formach pliku, tj. pliku arkusza kalkulacyjnego Excel oraz pliku arkusza SPSS na nośniku elektronicznym (pendrive); Przygotowanie raportu w postaci zestawienia (tabel) zawierającego bazę obdzwonionych rekordów (1), bazę rekordów ze zrealizowanymi badaniami (2), 7

8 bazę sytuacji nieprzewidzianych w badaniu i wynikających z nich komentarzy i rekomendacji (3) (dokument w wersji elektronicznej arkusza kalkulacyjnego Excel przekazany na nośniku elektronicznym - pendrive); Przygotowania raportu z realizacji badania, obejmującego: opis realizacji badania, wszystkie istotne wydarzenia mogące mieć wpływ na interpretację wyników, uzyskany response rate, konieczność dolosowania podmiotów z bazy. Raport ten ma mieć postać sprawozdawczą, być rzeczowy (dokument tekstowy w wersji elektronicznej Word i PDF, nieprzekraczający 4 stron A4 znormalizowanego maszynopisu, przekazany na nośniku elektronicznym - pendrive); Współpracy na każdym etapie realizacji badania i informowania o wszelkich występujących problemach, według określonych poniżej zasad: a) komunikacja z Zamawiającym Zleceniodawca i Wykonawca pozostają w stałym kontakcie, nie rzadszym niż 1 raz w tygodniu, który ma co najmniej formę SPRAWOZDANIA TYGODNIOWEGO z wykonanych prac. Kontakt pomiędzy Zleceniodawcą i Wykonawcą odbywa się poprzez spotkania, wymianę korespondencji tradycyjnej i elektronicznej oraz doraźnie, telefonicznie. Wiążącą formą ustaleń jest korespondencja tradycyjna i elektroniczna. Robocza komunikacja (bieżąca sprawozdawczość) z Zamawiającym będzie odbywała się w rytmie cotygodniowym poprzez przekazanie na wskazany adres podsumowania zrealizowanych/ odrzuconych rekordów oraz planu pracy na kolejny tydzień; b) spotkania robocze: Zamawiający zastrzega sobie prawo i zobowiązuje osoby realizujące badanie po stronie Wykonawcy do uczestnictwa w ewentualnych spotkaniach roboczych dotyczących istoty projektu i fachowego prowadzenia badań w projekcie; c) forma przekazania dokumentacji projektu Zamawiającemu: Obowiązującą formą przekazania wyników badania oraz wszelkiej dokumentacji z badań jest forma elektroniczna. Kompletnie wypełniona baza danych zostanie przekazana w dwóch formach pliku, tj. pliku arkusza 8

9 kalkulacyjnego Excel oraz pliku arkusza SPSS, na nośniku elektronicznym (pendrive); Stosowania i przestrzegania nomenklatury języka projektu. Obowiązująca nomenklatura projektu znajduje się w Załączniku nr 15; Stosowania standardów równorzędnych ze standardami Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) w dziedzinie badań ilościowych będących przedmiotem niniejszego Zapytania. Potwierdzenie stosowania standardów równorzędnych ze standardami Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów znajduje się w Załączniku nr Stosowania w praktyce badawczej kodeksu ESOMAR. Potwierdzenie stosowania Kodeksu ESOMAR znajduje się w Załączniku nr Harmonogram prac 1. Realizacja projektu będzie trwała łącznie 28 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Podpisanie umowy nastąpi nie później niż 9 października 2015 r. Badanie rozpocznie się nie później niż 19 października 2015 r. i skończy się nie później niż 6 listopada 2015 r. Zadanie zakończy się nie później niż 19 listopada 2015 r. LP ZADANIE CZAS REALIZACJI REALIZUJE/PRZEKAZUJE 1. Podpisanie umowy Nie później niż r. Zamawiający i Wykonawca 2. Przekazanie narzędzi badawczych 3. Przekazanie baz rekordów do zatwierdzenia W dniu podpisania umowy, tj. nie później niż r. podpisania umowy, tj. nie później niż r. 4. Weryfikacja baz rekordów przekazania baz, tj. nie później niż r. 5. Szkolenie ankieterów W ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy, tj. nie później niż r. 6. Wykonanie 600 wywiadów CATI 7. Przygotowanie sprawozdania tygodniowego W ciągu 20 dni roboczych od podpisania umowy, tj. nie później niż r. W trakcie realizacji wywiadów CATI. Raz w tygodniu, w ostatni Zamawiający do Wykonawcy Zamawiający do Wykonawcy Zamawiający do Wykonawcy Wykonawca 9

10 z realizacji prac 8. Przekazanie bazy danych ze zrealizowanych wywiadów 9. Przekazanie raportu z realizacji badań, o którym mowa w punkcie Szczegółowego Opisu Zapytania Ofertowego 10. Przekazanie raportu z realizacji badań, o którym mowa w punkcie Szczegółowego Opisu Zapytania Ofertowego 11. Zatwierdzenie otrzymanych raportów. Naniesienie ewentualnych uwag. 12. Uwzględnienie uwag przez Wykonawcę. 13. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego dzień pracujący, tj. piątek, do godz. 15:00 momentu ukończenia realizacji wywiadów, tj. nie później niż r. momentu ukończenia realizacji wywiadów, tj. nie później niż r. momentu ukończenia realizacji wywiadów, tj. nie później niż r. momentu przekazania raportu z realizacji badań o których mowa w punkcie i w dokumencie SOPZ, tj. nie później niż r. momentu przekazania uwag do raportu z realizacji badań o których mowa w punkcie i w dokumencie SOPZ przez, tj. nie później niż r. momentu uzyskania wszystkich dokumentów i raportów wyszczególnionych w dokumencie SOPZ, tj. nie później niż r. Zamawiający do Wykonawcy Zamawiający i Wykonawca 10

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 16/08/2017 roku ZAŁĄCZNIK NR 4 do Zapytania Ofertowego z dnia 16 sierpnia 2017 roku, dotyczącego realizacji zadań w ramach projektu pn. Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Klon/Jawor od 2002 roku prowadzi ogólnopolski projekt badawczy dotyczący funkcjonowania organizacji pozarządowych. W ramach tego przedsięwzięcia, w regularnych odstępach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań. reprezentowanym przez Dyrektor Bognę Frąszczak,

WZÓR UMOWY UMOWA. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań. reprezentowanym przez Dyrektor Bognę Frąszczak, Poznań, 17.09.2015 roku ZAŁĄCZNIK NR 4 do zapytania ofertowego z dnia 17 września 2015 roku, dotyczącego realizacji badania ilościowego polegającego na przeprowadzeniu techniką wspomaganych komputerowo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 16/08/2017 roku ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (CDZdM) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zadań w ramach

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki dotyczące współpracy zamawiających i wykonawców ewaluacji Na podstawie opracowania zespołu Na Straży Sondaży.

Dobre praktyki dotyczące współpracy zamawiających i wykonawców ewaluacji Na podstawie opracowania zespołu Na Straży Sondaży. Dobre praktyki dotyczące współpracy zamawiających i wykonawców ewaluacji Na podstawie opracowania zespołu Na Straży Sondaży. Spotkanie GSE PO KL oraz ZSEPS, Kraków, 26.02.2015 r. Przetarg na badanie. Dwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.: Badanie pracowników sektora MŚP z subregionu sosnowieckiego na potrzeby projektu : "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników MSP"

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) DOA-III.272.1.47.2016 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) I. Przedmiot zamówienia II. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badania społecznego pn. Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: Dotyczy: badania ilościowego pracodawców z sektora usług opiekuńczych nad osobami starszymi.

ZAPYTANIE OFERTOWE: Dotyczy: badania ilościowego pracodawców z sektora usług opiekuńczych nad osobami starszymi. ZAPYTANIE OFERTOWE: Dotyczy: badania ilościowego pracodawców z sektora usług opiekuńczych nad osobami starszymi. 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Fundacja Instytut Spraw Publicznych ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Informacje ogólne Przeprowadzenie badania społecznego na temat: Diagnoza systemu pieczy zastępczej w woj. podlaskim w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki/ umowy. S z c z e g ó ł o w y o p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki/ umowy. S z c z e g ó ł o w y o p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a S z c z e g ó ł o w y o p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego przeprowadzenia czterech osobnych badań z wykorzystaniem techniki wywiadu telefonicznego

Bardziej szczegółowo

1. Stałej współpracy z Zamawiającym oraz wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych.

1. Stałej współpracy z Zamawiającym oraz wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych. 1 S t r o n a W związku z realizacją projektu pt.: Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie poprzez ożywienie gospodarcze obszaru za pomocą zintegrowanej poprawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wprowadzenie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wprowadzenie Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wprowadzenie Zamawiający uczestniczy w europejskim projekcie Joint Action on Reducing Alcohol Harm", akronim nazwy projektu: RARHA /nazwa projektu w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zał. nr 1 do wzoru umowy.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zał. nr 1 do wzoru umowy. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zał. nr 1 do wzoru umowy. I. ZAKRES ZAMÓWIENIA Małopolskie Obserwatorium Gospodarki (MOG), działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA PILOTAŻOWYCH BADAŃ EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA FINANSOWANEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W ROKU 2014

ORGANIZACJA I REALIZACJA PILOTAŻOWYCH BADAŃ EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA FINANSOWANEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W ROKU 2014 MODYFIKACJA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ postępowania zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do SIWZ Przeprowadzenie badania Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

(zwany dalej OPZ ) Termin realizacji zamówienia Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w Załączniku B do OPZ.

(zwany dalej OPZ ) Termin realizacji zamówienia Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w Załączniku B do OPZ. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o aukcji elektronicznej (Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie nr: BZP.243.3.2015.GK Załącznik nr 7 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Nie tworzymy rzeczywistości, pomagamy ją poznać

Nie tworzymy rzeczywistości, pomagamy ją poznać ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. jest istniejącą od 1996 roku firmą posiadającą status Instytutu Badawczego oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego. Naczelna zasada firmy to: Nie tworzymy rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy

Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Cieszyn 2014 r 1. Problemy badawcze, podstawowe założenia i przyjęte hipotezy Zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

Cel główny badania: Zdiagnozowanie poziomu życia pod względem ekonomicznym, społecznym i zdrowotnym mieszkańców województwa podlaskiego.

Cel główny badania: Zdiagnozowanie poziomu życia pod względem ekonomicznym, społecznym i zdrowotnym mieszkańców województwa podlaskiego. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do SIWZ Przeprowadzenie badania Diagnoza poziomu ubóstwa mieszkańców województwa podlaskiego na potrzeby zadania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Nidzica

Przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Nidzica (data, podpis upoważnionej ) Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Nidzica Cel badania Głównym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z poważaniem. dr Maciej Dębski. Koordynator merytoryczny projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG

Szanowni Państwo, Z poważaniem. dr Maciej Dębski. Koordynator merytoryczny projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG Szanowni Państwo, cieszymy się, że wyrazili Państwo zainteresowanie wzięciem udziału w projekcie pt. DBAM O MÓJ Z@SIĘG. Zapraszamy Państwa do wspólnej realizacji badań poświęconych zjawisku uzależnienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Proekologiczne zachowania ma małopolskich przedsiębiorstw

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Proekologiczne zachowania ma małopolskich przedsiębiorstw Zał. nr 8 do SIWZ Zał. nr 1 do umowy Zał. nr 5 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Proekologiczne zachowania ma małopolskich przedsiębiorstw I. Cel badania wraz z uzasadnieniem Celem projektu badawczego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA. Bożena Belcar

PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA. Bożena Belcar PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA ETAPY PROCESU EWALUACJI I. Projektowanie II. Prowadzenie badań i gromadzenie danych III. Analiza danych oraz interpretacja wyników badań; wnioski IV. Raport ewaluacyjny

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

4. NA CZYM POLEGA PRACA ANKIETERA? PRZYGOTOWANIE DO PRACY W CHARAKTERZE ANKIETERA - Franciszek Sztabiński

4. NA CZYM POLEGA PRACA ANKIETERA? PRZYGOTOWANIE DO PRACY W CHARAKTERZE ANKIETERA - Franciszek Sztabiński WPROWADZENIE - Zbigniew Sawiński, Paweł B. Sztabiński 1. RYNEK BADAŃ - Zbigniew Sawiński 1.1 Rodzaje badań 1.2 Instytuty badawcze 1.3 Metody jakościowe i ilościowe 1.4 Projekty badawcze 1.5 Wielkość i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DSP.KM.2311.3.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA przeprowadzenie badania społecznego pt. Sytuacja społeczno-bytowa rodzin wielodzietnych w województwie lubelskim w opinii

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na jakość i reprezentatywność badań dotyczących kompetencji na rynku pracy. Anna Ślusarczyk Warszawa, 16 czerwca 2011

Czynniki wpływające na jakość i reprezentatywność badań dotyczących kompetencji na rynku pracy. Anna Ślusarczyk Warszawa, 16 czerwca 2011 2011 Czynniki wpływające na jakość i reprezentatywność badań dotyczących kompetencji na rynku pracy Anna Ślusarczyk Warszawa, 16 czerwca 2011 Zagadnienia Skala przedsięwzięcia Wykorzystane zasoby Realizacja

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Nauczyciel kształcenia zawodowego województwa mazowieckiego gotowy na zmiany projekt nr POKL.09.04.00-14-105/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

w wieku lat (N=3500) na temat kontaktu dzieci i młodzieży ze szkodliwymi treściami (seksualizującymi, pornograficznymi) w szkołach.

w wieku lat (N=3500) na temat kontaktu dzieci i młodzieży ze szkodliwymi treściami (seksualizującymi, pornograficznymi) w szkołach. Warszawa, 10.07.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na reprezentatywne badanie uczniów na temat kontaktu dzieci i młodzieży ze szkodliwymi treściami 1. ZAMÓWIENIE 1.1. Informacja o zamówieniu 1.1.1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 19.10.2011 r. Nasz znak: SCAL-PAL.81937/56/11/MN. Zapytanie ofertowe

Katowice, dnia 19.10.2011 r. Nasz znak: SCAL-PAL.81937/56/11/MN. Zapytanie ofertowe Katowice, dnia 19.10.2011 r. Nasz znak: SCAL-PAL.81937/56/11/MN Zapytanie ofertowe Dotyczy: realizacji treningu umiejętności społecznych dla młodzieży - uczestników Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do siwz ZP 32/2013/CZP Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. Wybór psychologów do świadczenia usług z zakresu doradztwa psychologicznego dla 60 Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Badania dotyczące umiejętności podstawowych uczniów CPV: , (usługa analizy ankiet)

Badania dotyczące umiejętności podstawowych uczniów CPV: , (usługa analizy ankiet) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Badania dotyczące umiejętności podstawowych uczniów CPV: 79311200-9, 79311300-0 (usługa

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Wiesz już co chcesz osiągnąć w badaniu marketingowym i jak to (idealnie) zorganizować. Ale jakimi metodami? Skąd pewność, że będą efektywne? Ćwiczenie: jaką metodą zbadasz co koledzy/koleżanki na sali

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy.

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy. Matki w pracy. Raport z badania ilościowego CATIBUS 1 63125482 Michał Węgrzynowski Warszawa, maj 2015 2 Informacje o badaniu Podstawowe informacje o projekcie TIMING Badanie przeprowadził instytut Millward

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z poważaniem. dr Maciej Dębski. Koordynator merytoryczny projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG

Szanowni Państwo, Z poważaniem. dr Maciej Dębski. Koordynator merytoryczny projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG Szanowni Państwo, cieszymy się, że wyrazili Państwo zainteresowanie wzięciem udziału w projekcie pt. DBAM O MÓJ Z@SIĘG. Zapraszamy Państwa do wspólnej realizacji poświęconych zjawisku uzależnienia od telefonu

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE INFORMACJE O BADANIU

1. OGÓLNE INFORMACJE O BADANIU 1. OGÓLNE INFORMACJE O BADANIU 1.1. Cele badania Główne cele przeprowadzonego badania zostały określone następująco: Zdobycie wiarygodnych i wyczerpujących informacji o zasięgu, oddziaływaniu i znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Celem głównym badania jest charakterystyka zatrudnienia w branży budowlanej w województwie lubelskim.

Celem głównym badania jest charakterystyka zatrudnienia w branży budowlanej w województwie lubelskim. BiA.0715-3/GG/17 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. ZAMAWIAJĄCY. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Kształcenie specjalne i nowoczesne środki dydaktyczne wyzwaniem dla nauczyciela projekt nr POKL.09.04.00-14-028/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3B, 01-022 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3B, 01-022 Warszawa, woj. 1 z 6 2011-09-22 07:33 Warszawa: Badanie popytu na pracę mikroprzedsiębiorstw z województwa łódzkiego finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do Umowy Nr... zawartej w Krakowie w dniu... r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a... Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Badanie regionalne pn. BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW MAŁOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poniższych czynności:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poniższych czynności: Toruń, 16 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na opracowaniu Planu rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako: A. przeprowadzenie ośmiogodzinnych analiz potrzeb ekologicznych w 36 przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat rynku telekomunikacyjnego i ocena UKE w 2011 roku Klienci instytucjonalni

Opinia na temat rynku telekomunikacyjnego i ocena UKE w 2011 roku Klienci instytucjonalni Opinia na temat rynku telekomunikacyjnego i ocena UKE w 2011 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o. i CBM INDICATOR sp. z o.o. grudzień 2011

Bardziej szczegółowo

Badania lokalnego rynku pracy

Badania lokalnego rynku pracy Badania lokalnego rynku pracy Oferta projektów badawczych wraz z wyceną na 2014 rok Pracownia Badań Socjologicznych Humlard ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wielkopolska T: +48 66 04 77 015 W: www.humlard.com

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 8 do SIWZ Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Zamawiający dokona oceny ofert, które

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE)

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) P R E Z E N TA C J A W Y N I K Ó W Z B A D A N I A T Y P U O M N I B U S D L A PIPUIF 1 PRZYGOTOWAŁ: MARCIN KOŁAKOWSKI KOORDYNACJA: GRZEGORZ KOWALCZYK

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Radom siła współpracy. Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Radom siła współpracy. Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Radom siła współpracy Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie Działanie: 5.4 Rozwój potencjału trzeciego

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Spraw Pracowniczych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Zapytanie ofertowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Spraw Pracowniczych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Zapytanie ofertowe Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Spraw Pracowniczych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 992500/UE/UE/2/2009/46/Z18/S1/1431/123/2012/AF Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia analizy potrzeb

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty doboru próby. Dariusz Przybysz Warszawa, 2 czerwca 2015

Praktyczne aspekty doboru próby. Dariusz Przybysz Warszawa, 2 czerwca 2015 Praktyczne aspekty doboru próby Dariusz Przybysz Warszawa, 2 czerwca 2015 Określenie populacji Przed przystąpieniem do badania, wybraniem sposobu doboru próby konieczne jest precyzyjne określenie populacji,

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe do audytów PKJPA. Szkolenia do audytu PKJPA 2009

Podejście procesowe do audytów PKJPA. Szkolenia do audytu PKJPA 2009 Podejście procesowe do audytów PKJPA Szkolenia do audytu PKJPA 2009 Agenda 1. Wprowadzenie do nowej formuły audytu 2. Struktura i sposób tworzenia dokumentacji Struktura dokumentacji, poziomy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur. I.

Regulamin rekrutacji projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur. I. Regulamin rekrutacji projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur I. Definicje Wnioskodawca Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o. Podmiot

Bardziej szczegółowo

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 9 1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 1.1. Wprowadzenie do badań, metoda i materiał badawczy Badania zrealizowane zostały w maju i czerwcu

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 2012

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 2012 BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 2012 METODOLOGIA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA Dr Robert Brudnicki Instytut Gospodarki Turystycznej i Geografii WSG Pracownia Geografii Turystyki 1 Bariery wynikające z

Bardziej szczegółowo

I. Informacja o Projekcie

I. Informacja o Projekcie Regulamin rekrutacji uczestników na szkolenia organizowane w ramach projektu pn. PERFEKCJA W KAŻDYM CALU z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

Badanie czytelnictwa gazet lokalnych

Badanie czytelnictwa gazet lokalnych Badanie czytelnictwa gazet lokalnych Opracowanie dla Biura Reklamy Gazet Lokalnych listopad 2014 i 2015 Pa Bayer Holding 4:3 Template 2010 August 2011 Metodologia badania! Badaniem czytelnictwa objęto

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 6 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER : Załącznik nr 6 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/2011/Re:start

Zapytanie ofertowe nr 6/2011/Re:start Szczecin, dnia 12 kwietnia 2011 roku Zapytanie ofertowe nr 6/2011/Re:start Szanowni Państwo! Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując Projekt Re:start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Chcesz wiedzieć Jaki jest na najefektywniejszy kanał dotarcia

Bardziej szczegółowo

Mierniki efektywności działu personalnego. Praktyczne warsztaty w oparciu o arkusz kalkulacyjny MS Excel

Mierniki efektywności działu personalnego. Praktyczne warsztaty w oparciu o arkusz kalkulacyjny MS Excel Mierniki efektywności działu personalnego. Praktyczne warsztaty w oparciu o arkusz kalkulacyjny MS Excel Terminy szkolenia 17-18 październik 2013r., Wrocław - Hotel Campanile Cele szkolenia Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli:

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli: Opis wymagań dotyczących usług w zakresie ewaluacji produktów projektu innowacyjnego w zakresie opracowania i wdrożenia koncepcji, metodyki oraz narzędzi badań wskaźników jakości życia i jakości usług

Bardziej szczegółowo

BA-83-123( )/08/w Warszawa, dnia czerwca, 2008 r.

BA-83-123( )/08/w Warszawa, dnia czerwca, 2008 r. BA-83-123( )/08/w Warszawa, dnia czerwca, 2008 r. dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu na Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych oraz opracowanie planu działania (strategii szkoleniowej)

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013 Warszawa, dnia 13.09.2013 roku Siedziba: edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Lepsze jutro realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL ewaluacja bieżąca RAPORT KOŃCOWY - Poznań / Rybnik 2010 - Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH

SZKOLENIE ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH TRENER Violetta Rutkowska Badacz rynku, doradca,

Bardziej szczegółowo

Formularz deponowania danych

Formularz deponowania danych Formularz deponowania danych wersja 2004-09-21, 14:20 najnowszą wersję Formularza deponowania danych można znaleźć pod adresem: http://www.ads.org.pl/pdf/form04.pdf Archiwum Danych Społecznych 2 Formularz

Bardziej szczegółowo

DOBÓR PRÓBY. Czyli kogo badać?

DOBÓR PRÓBY. Czyli kogo badać? DOBÓR PRÓBY Czyli kogo badać? DZISIAJ METODĄ PRACY Z TEKSTEM I INNYMI Po co dobieramy próbę? Czym różni się próba od populacji? Na czym polega reprezentatywność statystyczna? Podstawowe zasady doboru próby

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy z badań terenowych

Raport cząstkowy z badań terenowych Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Raport cząstkowy z badań terenowych dot. badania empirycznego pt. Badanie socjologiczne funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu niżej wymienionych funkcji w Zespole Zarządzającym projektu Szkoła Równych Szans

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RF-II-WSI.052.6.2017.AA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na analizie projektów zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Informacje o zamówieniu Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na potrzeby przygotowania do realizacji projektu współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SZKOLENIOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SZKOLENIOWE Nr postępowania: WPR-F.042.25.20.09.2015 Sieradz, 8 grudnia 2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SZKOLENIOWE Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.

Bardziej szczegółowo

1.04. GOSPODARKA SPOŁECZNA

1.04. GOSPODARKA SPOŁECZNA 1.04. GOSPODARKA SPOŁECZNA 1. Symbol badania: 1.04.01(024) 2. Temat badania: Fundacje i stowarzyszenia oraz społeczne jednostki Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych 3. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Wzór. , reprezentowanym przez.., zwanym dalej Wykonawcą. Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy łącznie mogą być zwani Stronami.

UMOWA Nr.. Wzór. , reprezentowanym przez.., zwanym dalej Wykonawcą. Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy łącznie mogą być zwani Stronami. UMOWA Nr.. Wzór Załącznik Nr 2.2.6 do formularza ofertowego zawarta w dniu. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok, NIP 542-30-31-536,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 7/IPBU 827/MP3 Zgodne z zasadą efektywnego zarządzania finansami

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 7/IPBU 827/MP3 Zgodne z zasadą efektywnego zarządzania finansami Projekt: Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy Mikroprojekt: Kompetencje młodzieży Lublin, dnia 29.05.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 7/IPBU 827/MP3 Zgodne z zasadą efektywnego zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH WSTĘP 1. Niniejsza procedura określa warunki realizacji usług rozwojowych świadczonych przez firmę Propello Magdalena Janus z siedzibą w Krakowie, ul. Brożka 26/18,

Bardziej szczegółowo

Bujalski Sp. z.o.o Dywity, dnia 12.10.2012 ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity. Zapytanie ofertowe

Bujalski Sp. z.o.o Dywity, dnia 12.10.2012 ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity. Zapytanie ofertowe Bujalski Sp. z.o.o Dywity, dnia 12.10.2012 ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Nr sprawy: SPB.042-3/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp. z o. o. projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 201 1 / Q N C / 3

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 201 1 / Q N C / 3 QNC ANDRZEJ STASZ UL. LUBLAŃSKA 11 A/6 31-410 KRAKÓW TEL.: +48 12 397 51 00 FAX: +48 12 397 51 10 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 201 1 / Q N C / 3 1 Nazwa zamówienia: WYKONANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. TEMATY SZKOLEŃ

ZAPYTANIE OFERTOWE I. TEMATY SZKOLEŃ Lublin 15 kwietnia 2010 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Ja i moja przyszłość, w ramach poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Bardziej szczegółowo

O czym jest raport? Marki produktów, które deklarują zastosować Polacy

O czym jest raport? Marki produktów, które deklarują zastosować Polacy O czym jest raport? Preferencje Polaków dotyczące zakupu materiałów do remontowania/ wykończenia podłóg Marki produktów, które deklarują zastosować Polacy Osoby mające wpływ na decyzje zakupowe Kwoty,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres e-mail: anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 17 czerwca 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres e-mail: anna.witula@nfosigw.gov.pl do dnia 17 czerwca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu dwóch badań, tj. Badania zjawisk

Bardziej szczegółowo

Kampania nt. znaczenia ochrony powietrza dla zdrowia i jakość życia człowieka emisja spotów w radio i tv

Kampania nt. znaczenia ochrony powietrza dla zdrowia i jakość życia człowieka emisja spotów w radio i tv ZAMAWIAJĄCY MARKA CO JEST DO ZROBIENIA TERMIN DORĘCZENIA OFERT TERMIN WYBORU WYKONAWCY PODPISANIE UMOWY Ministerstwo Środowiska Kampania nt. znaczenia ochrony powietrza dla zdrowia i jakość życia człowieka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Do Czytelnika... 7

SPIS TREŚCI. Do Czytelnika... 7 SPIS TREŚCI Do Czytelnika.................................................. 7 Rozdział I. Wprowadzenie do analizy statystycznej.............. 11 1.1. Informacje ogólne..........................................

Bardziej szczegółowo

Badania satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2017 roku

Badania satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2017 roku Badania satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2017 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: 79311200-9 Usługi przeprowadzania badań

Bardziej szczegółowo

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 - zaproszenie do badania

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad Raportem płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016. W 2015 roku udało nam się przebadać aż 46 firm, a w tym roku planujemy

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do projektu Wiedza kluczem do sukcesu W ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Potencjał rozwojowy polskich MSP. Numer ogłoszenia: 59675-2008; data zamieszczenia: 25.03.2008. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi

Warszawa: Potencjał rozwojowy polskich MSP. Numer ogłoszenia: 59675-2008; data zamieszczenia: 25.03.2008. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi Warszawa: Potencjał rozwojowy polskich MSP Numer ogłoszenia: 59675-2008; data zamieszczenia: 25.03.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo