OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Postępowanie nr: BZP GK Załącznik nr 7 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia grupowego pt. : Umiejętności numeryczne budowanie kompetencji analitycznych, umiejętności radzenia sobie z wykresami, liczbami, interpretacją danych liczbowych. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego. 2. Źródło finansowania Przedmiot zamówienia finansowany jest w całości ze środków publicznych i podlega przepisom art. 43, ust. 1, pkt 29 lit. C Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia Liczba uczestników szkolenia Szkoleniem zostanie objętych 36 osób podzielonych na 3 dwunastoosobowe grupy szkoleniowe. Każda grupa szkolona będzie oddzielnie. 4. Uczestnicy szkolenia Uczestnikami szkolenia będą studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy wezmą udział w projekcie Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki. 5. Liczba godzin szkolenia Czas trwania szkolenia dla każdej z grup wynosi 20 godzin lekcyjnych (jedna godzina lekcyjna wynosi 45 minut). Szkolenie musi obejmować zajęcia teoretyczne w wymiarze 4 godzin lekcyjnych oraz zajęcia praktyczne w wymiarze 16 godzin lekcyjnych. 6. Termin wykonania zamówienia 1

2 Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia r. Szkolenia realizowane będą w trybie popołudniowym. Planuje się, że zajęcia odbywać się będą w godzinach Zajęcia każdej z grup obejmą 5 spotkań po 4 godziny lekcyjne dziennie, jednak nie więcej niż 3 spotkania w tygodniu. Należy przy tym założyć, że pierwsze dwie grupy szkolone będą w tym samym czasie, więc Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia dostępności 2 sal szkoleniowych oraz 2 trenerów. Szacowany termin realizacji zajęć dla grupy 1 i 2: maj 2015 r., dla grupy 3: październik 2015 r. 7. Miejsce wykonywania usługi szkoleniowej Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zajęć teoretycznych i praktycznych będą sale szkoleniowe na terenie Wrocławia zapewnione przez Wykonawcę. Każda z sal szkoleniowych (pracowni komputerowych) musi być wyposażona w meble (stoły, krzesła) oraz 12 samodzielnych stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem MS Excel. Sale muszą być przestronne, dobrze oświetlone, dostosowane do liczby uczestników szkolenia, muszą spełniać warunki określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z osobnymi miejscami dla każdego uczestnika, umożliwiającymi swobodne sporządzanie notatek. Sale muszą być wyposażone w sprzęt techniczny niezbędny do sprawnego prowadzenia zajęć (tablica/flipchart, projektor multimedialny, drukarka, itp.). W budynku, w którym odbywają się zajęcia musi być zapewniony dostęp do WC wyposażonego w środki higieniczne. 8. Trenerzy Warunki, które muszą spełnić trenerzy, którzy poprowadzą szkolenia (co najmniej 2 trenerów): 1) posiadanie wykształcenia wyższego; 2) co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu szkoleń z zakresu umiejętności numerycznych. 9. Cel i rezultaty szkolenia 1) Celem szkolenia jest rozwój u uczestników umiejętności analitycznego myślenia, nabycie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi programu Excel w rozwiązywaniu problemów biznesowych. 2

3 2) Po ukończonym szkoleniu uczestnik: posiada wiedzę czym są zdolności analitycznego, numerycznego i logicznego myślenia; posiada praktyczne umiejętności interpretowania zadań numerycznych, wykresów, danych liczbowych oraz umiejętność prezentowania wniosków i rekomendacji na podstawie przeprowadzonych analiz; potrafi korzystać z programu MS Excel w rozwiązywaniu problemów numerycznych; potrafi rozwiązywać przykładowe testy numeryczne funkcjonujące w procesach rekrutacji do firm. 3) Zajęcia zostaną zakończone ćwiczeniem typu case-study oceniającym nabyte przez uczestników podczas szkolenia kompetencje. 10. Organizacja szkolenia 1) Rekrutacja uczestników na szkolenie zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego; 2) Zajęcia odbywać się będą w wybrane przez Zamawiającego dni robocze oraz soboty, zgodnie z harmonogramem zajęć dostarczonym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy; 3) Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z harmonogramem zajęć dostarczonym przez Zamawiającego, a także ze szczególną dbałością o zachowanie proporcji godzin teoretycznych i praktycznych oraz dobór metod szkoleniowych, które Wykonawca wskaże w programie dostarczonym przez podpisaniem umowy i zatwierdzonym przez Zamawiającego; 4) Szkolenie poprowadzą trenerzy wskazani przez Wykonawcę w ofercie lub inne osoby spełniające warunki udziału w postępowaniu i mogące wykazać się liczbą wykonanych usług z zakresu umiejętności numerycznych nie mniejszą niż liczba usług wyszczególniona w ofercie podlegająca punktacji (załącznik nr 1a do SIWZ); 5) Zamawiający zastrzega możliwość rozpoczęcia szkolenia dwóch grup w tym samym terminie, a także możliwość rozpoczęcia szkolenia kolejnej grupy, przed zakończeniem szkolenia poprzedniej grupy. W związku z powyższym Wykonawca zapewni do realizacji zamówienia co najmniej 2 trenerów spełniających wymagania wymienione w ust. 4; 6) Wykonawca opracuje oraz przekaże Zamawiającemu komplet materiałów szkoleniowych, które będą wykorzystane podczas szkolenia (w formie elektronicznej oraz jednego kompletu wydrukowanego), w terminie do 7 dni przez 3

4 datą rozpoczęcia szkolenia. Zamawiający w ciągu 2 dni od daty otrzymania materiałów będzie mógł zaproponować poprawki, które Wykonawca w ciągu 2 dni od otrzymania informacji o poprawkach będzie zobowiązany wprowadzić do materiałów i dostarczyć w zaktualizowanej formie Zamawiającemu (elektronicznie oraz 1 komplet wydrukowany). Otrzymane materiały Zamawiający wydrukuje i dostarczy Wykonawcy w pierwszym dniu szkolenia. Wykonawca przekaże materiały szkoleniowe uczestnikom za pisemnym potwierdzeniem odbioru; 7) Wykonawca przygotuje i przeprowadzi wśród uczestników szkolenia pre-testy sprawdzające poziom wiedzy uczestników z przedmiotu szkolenia przed jego rozpoczęciem oraz post-testy sprawdzające poziom wiedzy uczestników z przedmiotu szkolenia po jego zakończeniu. Pre-testy i post-testy będą składały się z 10 pytań i przed ich przeprowadzeniem zostaną przekazane do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia; 8) Wykonawca przeprowadzi wśród uczestników na zakończenie szkolenia podsumowujące case-study oceniające nabyte kompetencje zgodnie z propozycją case-study, którą Wykonawca przedstawi w programie; 9) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia poprzez Kartę Oceny dostarczoną Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu podpisania Umowy; 10) Wykonawca przygotuje i wydrukuje dla uczestników szkolenia certyfikaty potwierdzające jego ukończenie. Certyfikaty przygotowane będą w oparciu o wytyczne dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, a przed wydrukowaniem będą przekazane w formie elektronicznej do zatwierdzenia Zamawiającemu; 11) Wykonawca przygotuje raport z efektywności szkolenia zawierający sumaryczne i szczegółowe dane zebrane przy pomocy pre-testów, post-testów, case-study oraz Kart Oceny wraz z analizą i interpretacją wyników oraz komentarzem dotyczącym dalszego rozwoju uczestników szkolenia, wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego w dniu podpisania Umowy; 12) Wykonawca poprowadzi dziennik zajęć, zawierający m.in. daty ich przeprowadzenia, tematy i wymiar zajęć edukacyjnych, imię i nazwisko prowadzącego - zgodnie ze wzorem dziennika zajęć przekazanym przez Zamawiającego w dniu podpisania Umowy; 13) Wykonawca będzie sprawował nadzór nad frekwencją uczestników poprzez regularne uzupełnianie imiennych list obecności przez uczestników na zajęciach (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego w dniu podpisania Umowy), a także będzie przekazywał Zamawiającemu uzupełnione listy obecności uczestników na bieżąco po każdych zajęciach; 4

5 14) Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o nieobecnościach osób na szkoleniu (poprzez kontakt z Biurem Karier Uniwersytetu Wrocławskiego osobiście, telefonicznie lub owo); 15) Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet wypełnionych dokumentów (tj. potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych; dziennik zajęć, pre-testy, post-testy, Karty Oceny, raport z efektywności szkolenia) oraz wydrukowane certyfikaty dla uczestników szkolenia w ciągu 5 dni po zakończeniu szkolenia; 16) Zamawiający przekaże uczestnikom szkolenia certyfikaty potwierdzające jego ukończenie; 17) Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia i kontakty z Zamawiającym. 5

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: USŁUGA PRZEPROWADZENIA KURSU MAKLER PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul.sienkiewicza 82, 15-005 Białystok, tel. 85 747 38 00, tel./fax. 85 747 38 61 www.pup.bialystok.pl CZS.341/2/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Uniwersytet Śląski zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert (wg załączonego wzoru) na usługi szkoleniowe. Poniżej Zamawiający przedstawia pełen opis przedmiotu zamówienia. Kryterium wyboru

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CEL I ZAŁOŻENIA 1.1. Opis realizowanego projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem realizacji projektu jest zwiększanie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli instytucji i służb, którzy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć: wykładów i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opis Przedmiotu Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty przeprowadzenie szkoleń dla pracowników NFOŚiGW, w zakresie Metodyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Zamawiający: Lech Consulting Sp. z o.o. ul. Podmurna 65/1 87-100 Toruń NIP 9562294052 REGON 341044677 Tel. (56) 622 63 38 www.lc.net.pl balik@lc.net.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia:

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia: Bydgoszcz, dnia 30.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3. o wartości poniżej14.000 euro na realizację szkoleń pt: PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN dla uczestników projektu Akademia Jabil a. Kompetencje i wiedza personelu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ TECHNICZNYCH w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez 1 z 8 2013-09-11 07:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo