Oznaczenie sprawy: WSz II Tarnobrzeg, dn r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA"

Transkrypt

1 Oznaczenie sprawy: WSz II Tarnobrzeg, dn r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot.: przetargu nieograniczonego na Usługę udzielenia kredytu/pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień: Pytanie nr 1 W celu obliczenia ceny i zapewnienia porównywalności złożonych ofert, prosimy o podanie hipotetycznej, konkretnej daty wypłaty kredytu/pożyczki (termin ten nie będzie wiążący dla Zamawiającego i Wykonawcy faktyczna wypłata środków nastąpi zgodnie z warunkami SIWZ). Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia celem porównania ofert pożyczka/kredyt zostanie uruchomiona w dniu r. W wysokości ,00 zł. (jednorazowo). Pytanie nr 2 Prosimy o wskazanie zobowiązań, które zostaną spłacone dzięki środkom z kredytu/pożyczki. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że środki pożyczki/kredytu będą przeznaczone na spłatę zobowiązań wymagalnych przede wszystkim wobec dostawców z tytułu bieżących dostaw i usług oraz z tytułu zakupu drobnych środków trwałych. Środki nie będą przeznaczone na spłatę innych pożyczek, kredytów, zobowiązań wobec US i ZUS. Pytanie nr 3 Prosimy przedstawienie uchwały odpowiedniego organu wyrażającej zgodę na zaciągnięcie kredytu/pożyczki i ustanowienie zabezpieczenia. Odpowiedź: Przepisy ustawy o działalności leczniczej nie wymagają zgody organu tworzącego na zaciągnięcie pożyczki/kredytu, a jedynie opinii rady społecznej Szpitala ( art.48), która będzie wyrażona przed popisaniem umowy pożyczki/kredytu. Pytanie nr 4 Prosimy o potwierdzenie, że postawienie środków z kredytu/pożyczki nastąpi zgodnie z warunkami SIWZ, jednak nie wcześniej niż po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty. Odpowiedź: Postawienie środków z pożyczki/kredytu nastąpi po ustanowieniu zabezpieczenia z wyjątkiem cesji wierzytelności z kontraktu NFZ. Termin ustanowienia zabezpieczenia w formie cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ pożyczkodawca/kredytodawca ustala na 2 miesiące od daty podpisania umowy pożyczki/kredytu. Pytanie nr 5 Jeżeli kredyt/pożyczka zostanie wypłacony w grudniu 2013 r.: kiedy nastąpi pierwsza płatność odsetek? W grudniu 2013 r. czy w styczniu 2014 r.? Odpowiedź: Pierwsza rata odsetek płatna jest 31 grudnia 2013, natomiast raty kapitału i pozostałe raty odsetek płatne są w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca od stycznia 2014 do grudnia 2017 włącznie. Pytanie nr 6 Prosimy o potwierdzenie, że spłata kapitału kredytu/pożyczki nastąpi w 48 miesięcznych ratach: 47 rat w kwocie ,33 zł każda oraz ostatnia rata wyrównująca w kwocie ,49 zł. Odpowiedź: Dla celów porównania ofert, Zamawiający przyjmuje spłatę 47 rat po ,33 zł i 48 ostatnią ratę po ,49 zł. Jeżeli system pożyczkodawcy/kredytodawcy dopuszcza tylko te opcję, przyjmujemy taki harmonogram. Jednocześnie wyrażamy zgodę na zapis w umowie celem łatwiejszego rozliczania zaciągniętego zobowiązania - by pierwsza rata wynosiła ,00 zł, a pozostałe 47 po ,00 zł.

2 Pytanie nr 7 Prosimy o potwierdzenie, że jako dni wolne od pracy Zamawiający rozumie dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dni wolne od pracy to dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty. Pytanie nr 8 Czy przy obliczaniu wysokości odsetek należy przyjąć, że rok obrachunkowy (także w przypadku lat przestępnych) liczy 365 dni a miesiąc liczy rzeczywistą ilość dni kalendarzowych? Odpowiedź: Dla celów porównania ofert Zamawiający przyjmuje 365 dni w każdym roku ( również w przestępnym), a miesiąc wg rzeczywistej ilości dni kalendarzowych. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza w umowie pożyczki/kredytu uproszczenie polegające na wyliczeniu odsetek miesięcznych przy założeniu, że rok liczy 360 dni, a miesiąc 30 dni. Pytanie nr 9 Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania? Odpowiedź: Na dzień udzielania odpowiedzi Zamawiający nie posiada informacji na temat przekształcenia Szpitala w spółkę prawa handlowego. Pytanie nr 10 Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu/pożyczki. Odpowiedź: Pożyczka/ kredyt będzie spłacany ze środków otrzymywanych z NFZ, które stanowią ponad 90% przychodów ze sprzedaży. Pytanie nr 11 Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania oraz przedstawienie założeń, na podstawie których zostały sporządzone. Odpowiedź: Dla celów prognozy należy przyjąć wartość przychodów i kosztów Zamawiającego wg stanu na z uwzględnieniem odpowiedniej ilości miesięcy, za które sporządzono sprawozdanie. Kontrakt z NFZ nie będzie większy. Pytanie nr 12 Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą kredytu/pożyczki. Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że nie zalega z zapłatą zobowiązań wobec US i ZUS. Jednocześnie dopuszcza zapis w umowie pożyczki/kredytu, że Pożyczkodawca/Kredytodawca wyraża zgodę na przedstawienie tych zaświadczeń najpóźniej do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy. Pytanie nr 13 Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) opinii bankowych. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą kredytu/pożyczki. Odpowiedź: Zamawiający przedstawia w załączeniu opinię bankową z sierpnia 2012 roku - załącznik nr 14. Jeżeli Pożyczkodawca/Kredytodawca będzie wymagał tego typu opinii, to przed uruchomieniem środków Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia zaświadczenia w tej formie. Pytanie nr 14 Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za lata oraz najbardziej aktualnych danych za 2013 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, raport oraz opinia biegłego rewidenta, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku. Odpowiedź: Zamawiający przedstawia w załączeniu: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2011 i załącznik nr 1 Zestawienie zmian w w kapitale za rok 2011 i załącznik nr 2

3 Opinie biegłego rewidenta za rok 2011 i załącznik nr 3 Raport z badania sprawozdania finansowego za rok załącznik nr 4 Uchwalę Zarządu o zatwierdzeniu sprawozdania za rok 2012r. - załącznik nr 5 Bilans, rachunek zysków i strat wg stanu na roku.- załącznik nr 6 Pytanie nr 15 Prosimy o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Wykonawca uzyskuje z pozostałych segmentów. Odpowiedź: Zamawiający przedstawia w załączeniu: Zestawienie przychodów ze sprzedaży za rok 2011 i załącznik nr 7 Pytanie nr 16 Prosimy o przedstawienie poszczególnych pozycji pozostałych przychodów operacyjnych w 2012 i jeżeli występują w aktualnym rachunku zysków i strat. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że tytuły pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zawarte są w raporcie biegłego z badania sprawozdania finansowego za rok 2012 załącznik nr 4. Tytuły się nie zmieniają. Pytanie nr 17 Prosimy o wyjaśnienie, co zawierają pozycje przychody i koszty finansowe. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że tytuły kosztów i przychodów finansowych zawarte są w raporcie biegłego z badania sprawozdania finansowego za rok 2012 załącznik nr 4. Tytuły się nie zmieniają. Pytanie nr 18 Prosimy o podanie przyczyny występowania ewentualnych strat na działalności. Odpowiedź: Strata wynika z niskiego kontraktu z NFZ w stosunku do możliwości technicznoorganizacyjnych Zamawiającego. Pytanie nr 19 Prosimy o podanie przyczyny ewentualnej zmiany wartości kapitałów. Odpowiedź: Zmiana kapitałów, została wyjaśniona we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego za rok12. - załącznik nr 1 Pytanie nr 20 Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo (poza zobowiązaniami, które mają zostać uregulowane dzięki środkom z kredytu/pożyczki)? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Odpowiedź: Tytuły zobowiązań wymagalnych przedstawia Struktura zobowiązań na załącznik nr 10 oraz Struktura zobowiązań na załącznik nr 11 Pytanie nr 21 Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zobowiązania wobec US, regulowane są na bieżąco, bez zawierania ugód. Zamawiający wyjaśnia, że obsługuje układ ratalny z ZUS o okresie spłaty styczeń 2013 grudzień 2015, na który składa się zobowiązanie z tytułu składek w wysokości ,63 zł, odsetki za zwlokę ,00 zł na dzień złożenia wniosku (październik 2012) i opłata prolongacyjna płatna w ratach w łącznej wysokości ,00 zł.zadłużenie na dzień wynosi: składki ,00 zł, odsetki 8.115,00 zł, oplata prolongacyjna ,00 zł. Pytanie nr 22 Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg stanu na koniec 2012 r. lub aktualnej. Odpowiedź: Zamawiający przedstawia w załączeniu: strukturę należności na i załącznik nr 8 strukturę należności na załącznik nr 9

4 strukturę zobowiązań na i załącznik nr 10 struktura zobowiązań na załącznik nr 11 Pytanie nr 23 Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ. Odpowiedź: Wobec Zamawiającego w roku 2013 nie były prowadzone postępowania komornicze. Pytanie nr 24 Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. Odpowiedź: Zamawiający w roku 2013 obsługiwał postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań na łączną kwotę (kwota z faktury, odsetki, koszty procesowe) ,85 zł. Pytanie nr 25 Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego udostępnienie oraz informację o efektach realizacji programu. Odpowiedź: Zamawiający nie realizuje programu naprawczego. Pytanie nr 26 Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów, pożyczek i leasingów Zamawiającego, zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, aktualna wysokość zaangażowania, data początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający przedstawia w załączeniu zestawienie pożyczek i kredytów na dzień r. i r. - załącznik nr 12 Pytanie nr 27 Jeżeli Zamawiający posiada nadwykonania kontraktu z NFZ, prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana lub wypłacona przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zestawienie przychodów, w tym nadwykonania zawiera załącznik nr 7. Jednocześnie informuje, że z kwoty nadwykonań za rok 2012 w wysokości ,85 zł do zapłaty w pierwszym kwartale roku 2014 przewidziana jest kwota ok. 200 tys. zł. Nadwykonanie dotyczące lat do dnia r. zostało rozliczone Pytanie nr 28 Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich w zestawieniu zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE). Odpowiedź: Zamawiający przedstawia w załączeniu zestawienie w zakresie finansowania z funduszy unijnych.- załącznik nr 13 Pytanie nr 29 Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszu centralnego (MZ) w zestawieniu zawierającym dane tj.: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE). Odpowiedź: Zamawiający nie realizował inwestycji finansowanych z tego źródła. Pytanie nr 30 Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu/pożyczki w postaci: a. oświadczenia Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe do wysokości 200% kwoty kredytu

5 b. pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Zamawiającego w przypadku zgody prosimy o wskazanie tego rachunku c. poręczenia podmiotu tworzącego w przypadku zgody, prosimy o: i. podanie kwoty poręczenia (czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji?) oraz okresu jego obowiązywania (powinien być dłuższy niż okres kredytowania), ii. przedstawienie uchwały podmiotu tworzącego w sprawie poręczenia wnioskowanej transakcji, iii. informację, czy Poręczyciel złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji jeżeli tak, to do jakiej kwoty? iv. przedstawienie danych finansowych Poręczyciela, d. hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w przypadku zgody, prosimy o przedstawienie operatu szacunkowego oraz kopii opłaconej polisy. Odpowiedź: a) Zamawiający wyraża zgodę jeżeli udzielający pożyczki/kredytu będzie tego wymagał. b) Zamawiający nie wyraża zgody. c) Zamawiający nie wyraża zgody. d) Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 31 Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu w umowie o konieczności ustanowienia przez Zamawiającego dodatkowego zabezpieczenia w postaci poręczenia podmiotu tworzącego SPZOZ w przypadku powzięcia przez Wykonawcę informacji o podjęciu działań zmierzających do likwidacji lub przekształcenia Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku wydania rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały właściwego organu podmiotu tworzącego w sprawie likwidacji lub połączenia Zamawiającego, jak również w przypadku zawarcia porozumienia dotyczącego połączenia Zamawiającego z innym podmiotem, a także w przypadku sporządzenia stosownego aktu przekształcenia Zamawiającego? Jednocześnie prosimy o zgodę, aby w razie braku uzyskania zgody i ustanowienia poręczenia podmiotu tworzącego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania Zamawiającego przez Wykonawcę, Wykonawca miał prawo do postawienia kredytu/pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 32 Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia dodatkowego zabezpieczenia: Oświadczenia Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo Bankowe z dnia (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. Zmianami) Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30 Pytanie nr 33 Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg. stanu na dzień r., r. oraz za okres bieżący Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 22 Pytanie nr 34 Prosimy o informację czy jest możliwe uzyskanie aktualnych danych finansowych stan na r. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14 Pytanie nr 35 Wykonawca prosi o zestawienie kredytów wg. stanu na dzień zawierającego nazwę instytucji finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie, okres kredytowania oraz zabezpieczenie Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26 Pytanie nr 36 Czy możliwe jest uzyskanie opinii bankowych nie starszych niż 1 miesiąc przed podpisaniem umowy

6 Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 Pytanie nr 37 Czy Zamawiający posiada program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25 Pytanie nr 38 Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci: oświadczenia o poddaniu się egzekucji (do 200% kwoty kredytu), pełnomocnictwa do rachunku bieżącego zamawiającego, poręczenia Organu Założycielskiego (w przypadku zgody prosimy o informację do jakiej kwoty zostanie udzielone poręczenie oraz przedstawienie danych finansowych poręczyciela). Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30 Pytanie nr 39 Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu oraz celu na jaki kredyt z przedmiotowego postępowania będzie wykorzystany. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 i 10 Pytanie nr 40 Czy wypłata/uruchomienie pożyczki nastąpi po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki? Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 Pytanie nr 41 Prosimy o udostępnienie aktualnych zaświadczeń (ważne 3 miesiące) z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12 Pytanie nr 42 Prosimy o informację czy Szpital posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21 Pytanie nr 43 Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23 i 24 Pytanie nr 44 Prosimy o podanie daty uruchomienia pożyczki. Podanie tej daty jest niezbędne do wyliczenia ceny oferty przy jednakowych kryteriach przez wszystkich Oferentów. Zapis w SIWZ kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie do dnia: 24 grudnia 2013 r. jest niejednoznaczny. Brak dokładnego określenia terminu uruchomienia pożyczki może spowodować nieporównywalność złożonych ofert. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 Pytanie nr 45 Dla celów porównywalności ofert prosimy o wskazanie terminu uruchomienia kwoty pożyczki i potwierdzeniu, że do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć jednorazową wypłatę całej kwoty pożyczki. Taki zabieg pozwala na zapewnienie porównywalności oraz transparentności ofert składanych Zamawiającemu i ogranicza stosowanie przez Oferentów nieuczciwych praktyk. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1

7 Pytanie nr 46 Prosimy o informację, czy do wyliczenia odsetek oferenci mają przyjąć, że rok obrachunkowy wynosi 365 dni także dla lat przestępnych, czy też Zamawiający oczekuje zastosowania kalendarza rzeczywistego, w którym dla lat przestępnych rok obrachunkowy będzie wynosić 366 dni? Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8 Pytanie nr 47 W związku z brakiem możliwości podzielenia kwoty kapitału na 48 równych rat kapitałowych, prosimy o potwierdzenie, iż należy przyjąć 47 rat kapitałowych w wysokości ,34 zł oraz ostatnią ratę wyrównującą w wysokości ,02 złotych. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 Pytanie nr 48 Prosimy o potwierdzenie, że zapłata następować będzie w formule równych rat kapitałowych? Jeśli tak, prosimy o potwierdzenie, iż wysokość rat kapitałowych od 1 do 47 wynosić będą ,33 PLN, a ostatnia 48 tara będzie ratą wyrównującą w kwocie ,49 PLN? Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 Pytanie nr 49 Czy zamawiający posiada zaległości i/lub ma podpisane porozumienia z Zakładem ubezpieczeń Społecznych lub Urzędem skarbowym? Jeśli tak wykonawca prosi o podanie kwot zaległości i okresów jakich dotyczą te zaległości lub udostępnienie odpowiednich porozumień. W przypadku braku zaległości czy Zamawiający zgadza się na udostępnienie zaświadczeń ze wspomnianych instytucji (nie starszych niż trzy miesiące) przed podpisaniem umowy? Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12 Pytanie nr 50 Czy zamawiający posiada plan naprawczy lub program restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego udostępnienie? Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25 Pytanie nr 51 Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania? Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 Pytanie nr 52 Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu/pożyczki. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 Zamawiający informuje, że załączniki do odpowiedzi na pytania zostały zamieszczone na stronie internetowej z zakładce Zamówienia publiczne/przetargi aktualne. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert. Termin składania ofert do dnia r. do godz. 9:45. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz. 10:00.

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 1. Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 krotności odsetek ustawowych, nie więcej niż

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp GINEKOLOGICZNO-POŁOśNICZY SZPITAL KLINICZNY Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33 Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www.

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 09.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. PYTANIE 1)

WYKONAWCY. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. PYTANIE 1) SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 38 / 2014/A Wieluń, 2014-11-14 WYKONAWCY WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy : SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 38 / 2014

Bardziej szczegółowo

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych Gdynia, dnia 21 marca 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy SPZOZ/SAN/ZP/182/2014 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak.

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że otrzymał pytania od Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy SPZOZ/SAN/ZP/34/2013 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Najświętszej Maryi Panny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa Dział Zamówień Publicznych tel., fax +48 34 367 36

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 440 000 zł.

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 440 000 zł. Znak: DIN-ZP.271.1.7.2014 Podegrodzie, dn. 15.05.2014 r. Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 440 000 zł. W związku z zapytaniem Wykonawcy w

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU/POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-26-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-26-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-26-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/036 Zadłużenie wybranych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okopowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP.., wysokość kapitału

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZW-K Sp. z o.o.-0717/112/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór banku kredytodawcy dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu Spółka z o.o. 1. Informacje ogólne Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego : Wymagane dokumenty zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań, w BIP-ie przy ogłoszeniu na kredyt.

Odpowiedź Zamawiającego : Wymagane dokumenty zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań, w BIP-ie przy ogłoszeniu na kredyt. Dotyczy: pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6 800 000,00 PLN Nasz znak: WZP.271.11.2013 Żagań

Bardziej szczegółowo

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji?

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji? Kraków, dnia 04.02.2013 r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej z siedzibą w.. wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN udzielania pożyczek przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do umów zawartych po dniu 16.07.2013r.

Bardziej szczegółowo