Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :"

Transkrypt

1 MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie PLN., znak sprawy 8Pn/2014 Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : 1. Czy podmiot tworzący (Organ założycielski) planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego bądź likwidacje trakcie okresu kredytowania? Zamawiajmy informuje, iż Organ założycielski nie planuje przekształcenia Zamawiajćego w spółkę prawa handlowego. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w sytuacji przekształcenia Zamawiającymi zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dn. 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej w spółkę kapitałową, na wprowadzenie do zapisów umowy punktu o możliwości postawienia kredytu/pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności? Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie do zapisów umowy punktu, że pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku przekształcenia go w spółkę kapitałową 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku likwidacji Zamawiającego na wprowadzenie do zapisów umowy punktu o możliwości postawienia kredytu/pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności? Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie do zapisów umowy punktu, że pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku jego likwidacji. 4. Czy prowizja płatna będzie w dwóch równych ratach? Zamawiający informuje, iż prowizja będzie płatna w dwóch pierwszych ratach wraz z odsetkami w okresie kadencji kapitału. 5. Czy w przypadku, gdy Wykonawca nie jest zobowiązany do posiadania koncesji, zezwolenia czy licencji na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem( ) Zamawiający uzna, że warunek dot. posiadania uprawnień do tej działalności jest spełniony, gdy Wykonawca przedstawi aktualny odpis z KRS? Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedstawi aktualny odpis z KRS. 6. Czy możliwe będzie w trakcie obowiązywania umowy przedkładanie przez Zamawiającego na żądanie Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych? Tak, Zamawiający na żądanie Wykonawcy będzie przedkładać kwartalne i roczne sprawozdanie finansowe w trakcie obowiązywania umowy. 7. Ponadto prosimy o udostępnienie na stronie internetowej lub przesłanie pocztą/faksem/mailem aktualnego zestawienia kredytów, pożyczek zawierającego nazwę instytucji finansowej, przyznana kwotę, zadłużenie, okres kredytowania i zabezpieczenie. Zamawiający informuje, że posiada kredyt w BGK w wysokości ,00 PLN oraz w M.W.Trade - stan na koniec IV 2014r ,45 PLN 8. W przypadku gdy Zamawiający posiada nadwykonania prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w latach poprzednich oraz jaka część została uznana przez NFZ Wartość nadwykonań w roku bieżącym wynosi : ,21zł Nadwykonania w latach poprzednich : ,54zł Fundusz jeszcze nie zaakceptował nadwykonań; zostały złożone pisma o ich uznanie 9. Czy Zamawiający posiada program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie. Centrum nie posiada programu restrukturyzacyjnego. 10. Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala tj. liczba: łóżek oraz hospitalizowanych. Centrum posiada 438 łóżek, średnio miesięcznie hospitalizuje około 1030 pacjentów 11. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty pożyczki. Główny źródłem spłaty pożyczki będą przychody z NFZ 1

2 12. Zamawiający prosi o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich w zestawieniu zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, nazwa projektu, środki finansowania z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE Centrum na przestrzeni 4 lat nie realizowało inwestycji finansowanych z funduszy europejskich 13. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. Centrum nie posiada ugody dotyczącej spłaty zobowiązań wobec ZUS, US 14. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. W ostatnich 6 miesiącach były prowadzone postępowania na kwotę ,93zł 15. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie ich wartości procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ. W ostatnich 6 miesiącach nie były prowadzone postępowania egzekucyjne 16. Prosimy o potwierdzenie, że za dzień roboczy Zamawiający przyjmuje dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy. Potwierdzamy, że za dzień roboczy przyjmujemy dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy 17. Wykonawca swoją działalność finansuje z kredytów udzielonych przez banki, które wymagają od niego dokonania przelewu przysługujących wierzytelności, jako zabezpieczenia transakcji. Powyższy aspekt jest kluczowym czynnikiem, od którego zależy udzielenie pożyczki finansowej. W związku z powyższym prosimy o zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu, iż Zamawiający wyraża zgodę na cesję tej pożyczki na bank finansujący Wykonawcę oraz, że zobowiązuje się do uzyskania takiej zgody od swojego organu założycielskiego. Nie wyrażamy zgody na propozycję Wykonawcy wprowadzenie do umowy ww.zapisu 18. Prosimy o dodanie do umowy następującego zapisu: W przypadku powzięcia przez Pożyczkodawcę informacji o planowanym przekształceniu Pożyczkobiorcy w spółkę prawa handlowego lub przekształceniu w taką spółkę, Pożyczkodawca uprawniony jest do wypowiedzenia niniejszej Umowy Pożyczki, bez zachowania okresu wypowiedzenia i żądania natychmiastowego zwrotu całej niespłaconej kwoty wynikającej z niniejszej Umowy Pożyczki wraz z odsetkami i innymi kwotami należnymi Pożyczkodawcy. Zamawiający nie wyra za zgody na propozycję Wykonawcy. 19. Prosimy o dookreślenie 5 umowy dotyczącego zabezpieczeń i zmianę na: 5 1. W celu zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki należnej Pożyczkodawcy wynikającej z niniejszej Umowy, Pożyczkobiorca udziela prawnego zabezpieczenia w postaci przekazania Pożyczkodawcy prawidłowo podpisanego weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej. 2. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Pożyczkobiorca przekaże Pożyczkodawcy wraz z podpisaną Umową. 3. Do dnia przekazania Pożyczkodawcy weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, Pożyczkodawca może powstrzymać się z uruchomieniem pożyczki. 4. Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowi załącznik nr. do niniejszej Umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 20. Prosimy o sprecyzowanie zapisu mającego zostać wprowadzonego do umowy: Termin spłaty raty pożyczki wraz z odsetkami do 25 dnia każdego miesiąca wg harmonogramu spłaty. W przypadku, gdy termin spłaty przypada w dzień wolny od pracy, spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej terminie spłaty. Czy Wykonawcy przysługiwać będzie za ten okres wynagrodzenie w postaci oprocentowania określonego w umowie czy oprocentowania z tytułu powstania zadłużenia przeterminowanego z tytułu spłaty kapitału. 2

3 Zamawiający doprecyzowuje, iż Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie postaci oprocentowania określonego w umowie 21. W związku z zapisem SIWZ : Termin spłaty raty pożyczki wraz z odsetkami do 25 dnia każdego miesiąca wg harmonogramu spłaty. W przypadku, gdy termin spłaty przypada w dzień wolny od pracy, spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej terminie spłaty, prosimy o doprecyzowanie jakie terminy ma przyjąć Wykonawca w przedkładanej Zamawiającemu ofercie? Czy zgodnie z formularzem cenowym oraz harmonogramem spłaty (Załącznik Nr 2 do SIWZ) czyli do 25 dnia miesiąca czy też uwzględnić dni wolne od pracy i gdy termin spłaty przypada w dzień wolny od pracy, datę spłaty wyznaczyć w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonym na 25 dzień danego miesiąca terminie spłaty. Zamawiający doprecyzowuje, iż należy podać datę zgodnie z formularzem cenowym oraz harmonogramem spłaty określony w załączniku 22. Prosimy o podanie daty uruchomienia pożyczki. Podanie tej daty jest niezbędne do wyliczenia ceny oferty przy jednakowych kryteriach przez wszystkich Oferentów (data ta może być czysto teoretyczna wykorzystana jedynie w procesie obliczenia ceny i składania ofert). Brak informacji o w/w dacie może spowodować nieporównywalność złożonych ofert. Datę uruchomienia pożyczki podano w formularzu ofertowym- jest to r 23. Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych, nie więcej niż odsetki maksymalne, Zamawiający wyrazi na to zgodę? Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 24. Prosimy o podanie kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia zostanie podana do wiadomości publicznej podczas otwarcia ofert- zgodnie z ustawą pzp. 25. Prosimy o zmianę właściwości Sądu przez który będą rozstrzygane spory na sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy. Nie wyrażamy zgody na zmianę Sądu, który będzie rozstrzygał spory na Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy. 26. W związku z koniecznością realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisów 10 umowy na następujący: Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy. Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i dokonuje ww. zmiany w 10 umowy. 27. Prosimy o potwierdzenie, że faktyczny termin wypłaty środków nie będzie wcześniejszy niż termin wskazany przez Zamawiającego w rozdziale XVII SIWZ (tj r.). Na gruncie ustawy niemożliwe jest zwiększenie wartości umowy w stosunku do wartości oferty, a taka konieczność mogłaby zaistnieć w przypadku wcześniejszego uruchomienia pożyczki. Tak, Zamawiający potwierdza, że faktyczny termin wypłaty środków nie będzie wcześniejszy niż termin wskazany przez Zamawiającego w rozdziale XVII SIWZ (tj r.). 28. W związku z zapisem rozdziału II ust.1 pkt. d SIWZ prosimy o potwierdzenie, że jako dzień wolny od pracy Zamawiający uznaje niedziele oraz święta. W przypadku odmiennej interpretacji prosimy o wskazanie jakie dni Zamawiający uznaje za wolne od pracy. Tak, Zamawiający potwierdza, że jako dzień wolny od pracy Zamawiający uznaje niedziele oraz święta. 29. W związku z zapisami rozdziału II ust. 7 SIWZ mówiącymi o możliwości wcześniejszej spłaty pożyczki, prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu w jakim poinformuje Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty pożyczki, np. 7 dni przed planowaną spłatą. Zamawiający doprecyzowuje zapis poprzez wskazanie terminu w jakim poinformuje Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty pożyczki, tj.. 7 dni przed planowaną spłatą. 30. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne wskazanie daty przyjmowania wartości WIBOR 6M dla aktualizacji harmonogramu. W rozdziale II ust. 5 SIWZ oraz w rozdziale XVII ust. 1 Zamawiający wskazuje, iż oprocentowanie w stosunku rocznym, ma być obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 6M na dzień roboczy poprzedzający spłatę raty plus stała marża. Jeżeli tego dnia nie jest prowadzone notowanie stawki WIBOR 6M wysokość stawki WIBOR 6M należy przyjąć z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień, z kolei w projekcie umowy w 2 ust. 3 Zamawiający wskazuje, iż dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR 6M ustaloną na ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Wykonawca proponuje, aby dla aktualizacji harmonogramu przyjmować wartość WIBOR z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. 3

4 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy, aby dla aktualizacji harmonogramu przyjmować wartość WIBOR z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. 31. Prosimy Zamawiającego o wskazanie kwot oraz dat spłaty prowizji, o której mowa w rozdziale II ust. 6 SIWZ. Odpowiedź została udzielona na pytanie nr 4 : Zamawiający informuje, iż prowizja będzie płatna w dwóch pierwszych ratach wraz z odsetkami w okresie kadencji kapitału. 32. Zamawiający w SIWZ - Rozdział IV ust. 2 pkt 2.1) w związku z ust. 1 pkt 1.1) oraz w Rozdziale 5 ust. 1 pkt b) wskazał, iż w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, należy do oferty dołączyć koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy w przypadku gdy prawo nie nakłada na Wykonawcę obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wypis z KRS? Odpowiedź została udzielona na pyt. 5 : Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedstawi aktualny odpis z KRS. 33. Czy Zamawiający potwierdza, iż pierwszy okres oprocentowania rozpoczyna się w dniu wypłaty pożyczki a kończy ostatniego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata pożyczki? 34. Czy Zamawiający potwierdza, iż okresy oprocentowania będą sześciomiesięczne (oznacza to, że zmiana harmonogramu w oparciu o WIBOR będzie następowała co 6 ms). 35. Czy Zamawiający potwierdza, że kolejne okresy odsetkowe (za wyjątkiem pierwszego) będą zaczynać się pierwszego a kończyć ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego? Zamawiający informuje, że kolejne okresy odsetkowe będą zaczynać się w dniu spłaty raty pożyczki a kończyć się 25 każdego miesiąca. 36. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby do przeliczeń zastosowanie miała stawka WIBOR z pierwszego dnia roboczego miesiąca? Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy. 37. Czy Zamawiający przewiduje wcześniejszą spłatę w okresie karencji? 38. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wzoru Umowy Pożyczki Wykonawcy. 39. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby zapłata kapitału i odsetek następowała w ostatnim dniu miesiąca? 40. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie formuły 360 dni w roku a naliczanie odsetek odbywa się na podstawie ilości dni jakie faktycznie upłynęły? 41. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata nastąpiła w dacie płatności rat? 42. Czy Zamawiający dopuszcza dla jurysdykcji sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wykonawcy? 43. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę nazewnictwa w umowie pożyczki na: Pożyczkobiorca dla Zamawiającego i Finansujący dla Wykonawcy? 44. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do Umowy pożyczki/kredytu warunku wypłaty środków po ustanowieniu zabezpieczeń? 45. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie wraz z wekslem Porozumienia Wekslowego zamiast Deklaracji Wekslowej. 4

5 46. Czy zamawiający zgadza się na wprowadzenie do umowy pożyczki zapisów dotyczących odsetek za opóźnienie w płatnościach w wysokości odsetek maksymalnych (czterokrotności stopy kredytu lombardowego)? 47. Prosimy o wyjaśnienie jakie terminy ma na myśli Zamawiający w par. 8 pkt 4a) wzoru Umowy? Zamawiający doprecyzowuje, iż ww zapis dotyczy terminu spłaty rat pożyczki, jednocześnie wykreśla z pkt 4a) tekst : lub okoliczności leżących po stronie Zamawiającego 48. Prosimy o wyjaśnienie jakie zabezpieczenia prawne ma na myśli Zamawiający w par. 8 pkt 4c) wzoru Umowy? Zamawiający wykreśla pkt 4c) z par 8 wzoru umowy. 49. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dla pierwszego okresu oprocentowania została zastosowana stopa Wibor 6M z dnia wypłaty pożyczki? Odpowiedzi już udzielono. 50. Czy Zamawiający dopuszcza, aby ewentualna wcześniejsza spłata pożyczki następowała po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na 14 dni przed terminem wcześniejszej spłaty ( 4 ust. 2 projektu umowy)? 51. Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie deklaracji wekslowej porozumieniem wekslowym ( 5 projektu umowy)? 52. Czy Zamawiający dopuszcza, aby dodać do umowy następujące postanowienie: Przez cały czas trwania Umowy Pożyczki, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego składania Wykonawcy dokumentów finansowych, w szczególności zbadane roczne sprawozdanie finansowe lub raporty kwartalne, na żądanie Wykonawcy? Odpowiedź została już udzielona powyżej. 53. Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy zapisu, że Wykonawca może postawić pożyczkę w stan natychmiastowej wymagalności, w przypadku gdy w stosunku do Zamawiającego została podjęta uchwała o jego przekształceniu lub likwidacji Odpowiedź została już udzielona powyżej. 54. Wykonawca prosi o udostępnienie raportów z badania biegłego oraz danych finansowych (bilans i rachunek wyników, zestawienie zmian w kapitale oraz rachunek przepływów pieniężnych) za lata Wykonawca prosi aby rachunek zysków i strat zaprezentowany był w wariancie porównawczym lub zostały dodatkowo przedstawione koszty rodzajowe. Zamawiający informuje, że zostały udostępnione dokumenty, inne nie. 55. Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania? Odpowiedzi już udzielono 56. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. 57. Czy zamawiający posiada plan naprawczy (program restrukturyzacyjny? Prosimy o jego udostępnienie 58. Czy zamawiający posiada zaległości i/lub ma podpisane porozumienia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędem Skarbowym? Jeśli tak wykonawca prosi o podanie kwot zaległości i okresów jakich dotyczą te zaległości lub udostępnienie odpowiednich porozumień. W przypadku braku zaległości czy Zamawiający zgadza się na udostępnienie zaświadczeń ze wspomnianych instytucji (nie starszych niż trzy miesiące) przed podpisaniem umowy? 59. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie przed uruchomieniem pożyczki wszystkich wymaganych prawem zgód na zaciągnięcie pożyczki oraz na ustanowienie zabezpieczeń? 5

6 60. Czy zamawiający zatrudnia i ewentualnie ilu lekarzy na kontraktach? Jaka była wartość usług zapłaconych z tego tytułu w latach ? Zamawiający informuje, iż w roku : 2011 zatrudniał 6 lekarzy wartość kontraktów; ,00zł 2012 zatrudniał 7 lekarzy wartość kontraktów : ,00 zł 2013 zatrudniał 7 lekarzy wartość kontraktów : ,00 zł 61. Jaka jest wartość otwartych roszczeń z tytułu błędów lekarskich? Jaką wartość roszczeń uznały sądy i jaką wartość zapłacił szpital w latach ? Nie występują. 62. Prosimy o informację, na jaki cel zostaną przeznaczone środki z kredytu/pożyczki. Spłata zobowiązań wymagalnych wobec dostawców. 63. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu/pożyczki. 64. Wykonawca prosi o udostępnienie struktury należności i zobowiązań Szpitala na dzień 31/12/2012 oraz 31/12/2013? 65. Wykonawca prosi o zestawienie kredytów/pożyczek/leasingów i innych umów o tym charakterze wg stanu na dzień oraz zawierającego nazwę instytucji finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie, okres kredytowania oraz zabezpieczenie umowne. 66. Na jaki okres podpisywane są zazwyczaj umowy Zakładu z NFZ? 3 lata. 67. Na jaki okres zawarte są obecnie trwające umowy/kontrakty z NFZ? Do r 68. Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala tj. liczba: zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych wg stanu na ostatni zakończony rok oraz bieżący okres. 69. Jakie są plany pokrycia straty za 2012 oraz rok 2013 ze strony organu założycielskiego? Nie ma planu W przypadku gdy Zamawiający posiada nadwykonania prosimy o podanie informacji jaki był ich poziom w latach oraz jaka część została uznana przez NFZ. 71. Prosimy o podanie przyczyny występowania strat na działalności - niskie kontrakty z NFZ. ( nie pokrywają kosztów ) - brak zapłaty za nadwykonania 72 Zamawiający prosi o przesunięcie terminu składania ofert z dnia r na dzień r. Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego: 6

7 7

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent pozostającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudniony

Bardziej szczegółowo