Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot."

Transkrypt

1 Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, raport oraz opinia biegłego rewidenta, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku. Odpowiedź: Wszystkie dane finansowe przedstawiamy w załączeniu. Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania (bilans, rachunek zysków i strat). Odpowiedź: Prognozy mogą być oparte jedynie o przewidywane kontrakty. Jedyne prognozy można oszacować wyłącznie o przedstawione w załączeniu dane finansowe. Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów, pożyczek i leasingów Zamawiającego, zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, aktualna wysokość zaangażowania, data początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia. Odpowiedź: Aktualnie z przyczyn technicznych nie jesteśmy w stanie udostępnić takiego zastawienia. Pytanie 4: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający posiada aktualne, nie starsze niż miesiąc, zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przez wobec tych instytucji? jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie. Jeżeli nie: Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem wypłaty kredytu/pożyczki będzie przedstawienie przez Zamawiającego aktualnych, nie starszych niż miesiąc w stosunku do terminu wypłaty, zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach. Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zaległości wobec ww. instytucji. Pytanie 5: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takowej ugody. Pytanie 6: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający posiada aktualne, nie starsze niż miesiąc, opinie bankowe z banków, w których Zamawiający posiada produkty kredytowe oraz rachunki? jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie. Jeżeli nie: Prosimy o informację, czy warunkiem wypłaty kredytu/pożyczki będzie przedstawienie przez Zamawiającego aktualnych, nie starszych niż miesiąc w stosunku do terminu wypłaty, pozytywnych opinii bankowych z banków, w których Zamawiający posiada produkty kredytowe oraz rachunki. Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający nie posiada takich opinii. Pytanie 7: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie poszczególnych pozycji pozostałych przychodów operacyjnych w rachunku zysków i strat, w szczególności wysokości amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji środków budżetowych (2014, 2015).

2 Odpowiedź: Wszystkie niezbędne dane finansowe przedstawiamy w załącznikach. Pytanie 8: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o udostępnienie programu naprawczego oraz informacji o dotychczasowych efektach realizacji programu. Odpowiedź: Załączamy program naprawczy. Program realizowany jest zgodnie z planem. Pytanie 9: Dot. zapisów SIWZ Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania? Odpowiedź: Zamawiający nie planuje takiego przekształcenia. Pytanie 10: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań Zamawiającego. Odpowiedź: Wszystkie niezbędne dane finansowe przedstawiamy w załącznikach. Pytanie 11: Dot. zapisów SIWZ Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Odpowiedź: Wszystkie zobowiązania regulowane są terminowo. Pytanie 12: Dot. zapisów SIWZ Prosimy przedstawienie uchwały Rady społecznej w sprawie zaciągnięcia kredytu/pożyczki. Odpowiedź: Zamawiający posiada zgodę Rady społecznej na zaciągnięcie kredytu/pożyczki. Z przyczyn technicznych nie jesteśmy w stanie aktualnie go udostępnić, ale przygotowany jest do wglądu. Pytanie 13: Dot. zapisów SIWZ Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 3 ppkt.17 prosimy o przedstawienie następujących dokumentów: - pełne sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkowa oraz opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2011, - pełne sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkowa oraz opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2012, - pełne sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkowa oraz opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2013, - uchwała zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2011, - uchwała zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2012, - uchwała zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2013, - bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym za 3Q2014r, - wstępne dane finansowe (bilans oraz rachunek wyników) za 2014r. Odpowiedź: Wszystkie niezbędne dane finansowe przedstawiamy w załącznikach. Z przyczyn technicznych pełne dane księgowe jesteśmy w stanie udostępnić w siedzibie Zamawiającego. Pytanie 14: Dot. zapisów SIWZ Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 3 ppkt.17 Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg. stanu na dzień r i r oraz r wg schematu: Struktura należności Ogółem: Należności (w zł) r r r

3 z tego terminowe: z tego przeterminowane w tym: 0-30 dni dni dni powyżej 180 dni odpisy na należności Struktura zobowiązań Ogółem: z tego terminowe: z tego przeterminowane w tym: 0-30 dni dni dni powyżej 180 dni Zobowiązania (w zł) r r r Odpowiedź: Wszystkie niezbędne dane finansowe przedstawiamy w załącznikach. Pytanie 15: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający potwierdza, ze udostępni Wykonawcy niezbędne dokumenty do ustanowienia zastawu rejestrowego na ruchomościach. Do dokumentów tych należą: kopia umowy sprzedaży, kopia faktury nabycia, kopia protokołu odbioru, zaświadczenie o braku obciążeń z rejestru zastawów (w przypadku gdy sprzęt jest fabrycznie nowy dokument nie jest wymagany), kopię specyfikacji urządzeń. Odpowiedź: Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne dokumenty do ustanowienia zastawu rejestrowego na ruchomościach. Pytanie 16: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia udzielanej kwoty kredytu/pożyczki? Odpowiedź: Podstawowym zabezpieczeniem kredytu/pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający dopuszcza zawarcie z Wykonawcą odrębne umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy. Pytanie 17: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o podanie wartości sprzętu przeznaczonego na zabezpieczenie spłaty pożyczki w rozbiciu na poszczególne pozycje. Odpowiedź: - sprzęt RTG: ,-zł - sprzęt USG: ,-zł - aparaty do znieczulenia: ,-zł - respiratory: ,-zł Pytanie 18: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiającego? Odpowiedź: Tak. Zamawiający pokryje koszty ustanowienia zabezpieczenia. Pytanie 19: Dot. zapisów SIWZ

4 Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawcy mają przyjąć w przygotowywanym harmonogramie spłatę kapitału w 84 ratach w tym 6 miesięczna karencja czy też po upływie 6 miesięcznej karencji w 84 ratach? Odpowiedź: Po upływie 6 miesięcznej karencji w 84 ratach? Pytanie 20: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że w przygotowywanym harmonogramie Wykonawcy maja przyjąć jako dzień spłaty raty kredytu/pożyczki, ostatni dzień kalendarzowy danego miesiąca. Odpowiedź: Tak. Pytanie 21: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o udostępnienie programu naprawczego szpitala, gdyż stanowi on niezbędny element oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego. Odpowiedź: Załączamy program naprawczy. Pytanie 22: Dot. zapisów SIWZ W związku z rozbieżnościami SIWZ określającymi różne terminy spłaty rat kapitałowych oraz rat odsetkowych prosimy o jednoznaczne wskazanie dat: a) spłaty pierwszej raty kapitałowej, b) spłaty pierwszej raty odsetkowej, c) spłaty ostatniej raty kapitałowej, d) spłaty pierwszej raty odsetkowej. Odpowiedź: a) spłata pierwszej raty kapitałowej nastąpi ostatniego kalendarzowego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu karencji, b) spłata pierwszej raty odsetkowej nastąpi ostatniego kalendarzowego dnia miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia pierwszej transzy pożyczki, c) spłata ostatniej raty kapitałowej nastąpi w 84 miesiącu od daty przypadającej na pierwszy dzień spłaty kapitału, d) spłata pierwszej raty odsetkowej nastąpi jak wyżej. Pytanie 23: Dot. zapisów SIWZ W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o przygotowanie harmonogramu spłaty w formie tabeli z wykazem rat i dat z podziałem na raty odsetkowe i kapitałowe. Odpowiedź: Harmonogram spłat i jago podział wynikać będzie z umowy. Pytanie 24: Dot. zapisów SIWZ W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający dopuszcza za ewentualne opóźnienia w regulowaniu zobowiązań stosowanie odsetek ustawowych. Natomiast w istotnych postanowienia umowy kredytu/pożyczki Zamawiający wskazuje, że od niespłaconej w terminie części lub całości kredytu/pożyczki przysługują Kredytodawcy/Pożyczkodawcy umowne odsetki. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma prawo za ewentualne opóźnienia w regulowaniu zobowiązań stosować odsetki ustawowe. Odpowiedź: Zamiarem Zamawiającego jest spłacanie rat w terminach ustalonych w harmonogramie. Nie mniej jednak należy przewidzieć ewentualność wystąpienia opóźnień i w takim wypadku nie wyklucza się stosowania odsetek ustawowych w regulowaniu zobowiązań. Pytanie 25: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu w Projekcie Umowy o konieczności ustanowienia przez Zamawiającego dodatkowego zabezpieczenia w postaci poręczenia podmiotu tworzącego SPZOZ w przypadku: powzięcia przez Wykonawcę informacji o

5 podjęciu działań zmierzających do likwidacji, połączenia z innym podmiotem lub przekształcenia Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku wydania rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały właściwego organu podmiotu tworzącego w sprawie likwidacji lub połączenia Zamawiającego, jak również w przypadku zawarcia porozumienia dotyczącego połączenia Zamawiającego z innym podmiotem, a także w przypadku sporządzenia stosownego aktu przekształcenia Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje konieczności ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia w postaci poręczenia podmiotu tworzącego. Pytanie 26: Dot. zapisów SIWZ Jednocześnie prosimy o zgodę, aby w razie braku ustanowienia poręczenia podmiotu tworzącego SPZOZ w terminie 30 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę stosownego pisemnego wezwania, Wykonawca miał prawo do postawienia wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności. Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje konieczności ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia w postaci poręczenia podmiotu tworzącego. Pytanie 27: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający przewiduje możliwość postawienia w stan natychmiastowej wymagalności całości pozostałej do spłaty kwoty wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi w sytuacji powzięcia przez Wykonawcę informacji o podjęciu działań zmierzających do likwidacji, połączenia z innym podmiotem lub przekształcenia Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku wydania rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały właściwego organu podmiotu tworzącego w sprawie likwidacji lub połączenia Zamawiającego, jak również w przypadku zawarcia porozumienia dotyczącego połączenia Zamawiającego z innym podmiotem, a także w przypadku sporządzenia stosownego aktu przekształcenia Zamawiającego? Brak zgody na powyższe działanie znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co będzie uwzględnione przy ustaleniu kosztu usługi, a ponadto może wpłynąć na zmniejszenie ilości Wykonawców przystępujących do przetargu. Odpowiedź: Zamawiający w okresie spłaty kredytu/pożyczki nie przewiduje przekształceń lub połączeń z innymi podmiotami. Pytanie 28: Dot. zapisów SIWZ Wykonawca prosi o zgodę na wprowadzenie do treści Umowy zapisu: W przypadku naruszenia terminów i wysokości płatności jakiejkolwiek należności wynikających z umowy pożyczki/kredytu Pożyczkodawca może postawić w stan natychmiastowej wymagalności pozostałą do spłaty część długu poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia oraz zażądać od Pożyczkobiorcy natychmiastowego zwrotu pożyczki wraz z odsetkami i innymi kwotami należnymi Pożyczkodawcy. Od dnia postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wykonalności od pozostałej do zapłaty kwoty pożyczki Pożyczkodawcy przysługują odsetki w wysokości odsetek właściwych dla zadłużenia przeterminowanego Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie takiego zapisu do umowy. Pytanie 29: Dot. zapisów SIWZ Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 3 ppkt.17 prosimy o podanie informacji Informacja o nadwykonaniach za rok 2013, 2014 i okres bieżący: - kwota nadwykonań, - kwota uznana przez NFZ, - kwota wypłacona przez NFZ. Odpowiedź: rok kwota nadwykonań kwota uznana przez NFZ kwota wypłacona przez NFZ

6 ,-zł ,-zł 35% ,-zł ,-zł 35% Pytanie 30: Dot. zapisów SIWZ Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 3 ppkt.17 prosimy Wykonawca prosi o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Wykonawca uzyskuje z pozostałych segmentów. Odpowiedź: Wszystkie dane zawarte są w dokumentacji księgowej, którą załączamy do niniejszych wyjaśnień. Pytanie 31: Dot. zapisów SIWZ Czy wobec Szpitala prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. Odpowiedź: W ostatnim okresie czasu nie były prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań. Pytanie 32: Dot. zapisów SIWZ Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 3 ppkt.17 prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich oraz z funduszu centralnego (MZ) bądź innych źródeł w zestawieniu zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE). Odpowiedź: W okresie ostatnich 4 lat Zamawiający zrealizował jedną inwestycję ze środków UE. Projekt został rozliczony całkowicie i bez problemów. Pytanie 33: Dot. zapisów SIWZ Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 3 ppkt.17 prosimy o przedstawienie informacji o realizowanych oraz planowanych zadaniach inwestycyjnych wraz z wyszczególnieniem szacowanego terminu ich realizacji, kwotą niezbędną na ich sfinansowanie oraz sposobem finansowania. Odpowiedź: Z udostępnionych środków Zamawiający planuje zrealizować inwestycję w zakresie informatyzacji. Koszt został oszacowany na kwotę ok ,-zł z terminem wykonania do końca III kw. 2015r. Pytanie 34: Dot. zapisów SIWZ Do końca 2016 roku szpitale muszą dostosować się do nowych standardów sanitarnych. Prosimy o udostępnienie informacji o niezbędnych inwestycjach, harmonogramie ich przeprowadzenia oraz źródłach finansowania, w związku z realizacją założenia. Odpowiedź: Temat ten nie jest w związany z aktualnymi potrzebami finansowymi Zamawiającego. Pytanie 35: Dot. zapisów SIWZ Czy Szpital przewiduje w najbliższym czasie zamknięcie oddziałów? Jeśli tak to których i dlaczego? Odpowiedź: Takich działań nie przewiduje się. Pytanie 36: Dot. zapisów SIWZ

7 Czy ostatnich latach odbyły się zamknięcia oddziałów? Jeśli tak to których i dlaczego? Odpowiedź: Wszystkie dane dot. prowadzonej działalności można znaleźć na stronie internetowej Zamawiającego, tj. Pytanie 37: Dot. zapisów SIWZ Czy możliwe jest uzyskanie opinii bankowych nie starszych niż 1 miesiąc przed podpisaniem umowy. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu zgodnie z którym udostępnienie kwoty Zamawiającemu nastąpi pod warunkiem ich dostarczenia? Odpowiedź: Zamawiający aktualnie nie dysponuje takimi opiniami. Pytanie 38: Dot. zapisów SIWZ Wykonawca prosi o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Prosimy o informację, czy oryginały przedmiotowych zaświadczeń zostaną przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą środków? Odpowiedź: Zamawiający nie zalega z opłatami składek do ZUS i US. Oryginały zaświadczeń mogą zostać przedstawione na wniosek przed podpisaniem umowy. Pytanie 39: Dot. zapisów SIWZ Czy szpital posiada ubezpieczenie OC od zdarzeń medycznych? Jeśli tak to na jaką sumę ubezpieczenia? Odpowiedź: Szpital posiada ubezpieczenie OC. Suma ubezpieczenia wynika z oktualnych przepisów do ubezpieczenia obowiązkowego. Pytanie 40: Dot. zapisów SIWZ Jaka jest wartość otwartych roszczeń z tytułu błędów lekarskich? Jaką wartość roszczeń uznały sądy i jaką wartość Szpital zapłacił w latach ? Odpowiedź: W ww. okresie wypłacono ,-zł roszczeń uznanych przez sądy. Pytanie 41: Dot. zapisów SIWZ Czy w ostatnich 4-ech latach Szpital rozszerzył swoją działalność o nowe oddziały? Jeśli tak, to o jakie? Odpowiedź: Wszystkie dane dot. prowadzonej działalności można znaleźć na stronie internetowej Zamawiającego, tj. Pytanie 42: Dot. zapisów SIWZ Wykonawca swoją działalność finansuje z kredytów udzielonych przez banki, które wymagają od niego dokonywania przelewu przysługujących wierzytelności jako zabezpieczenia transakcji. Powyższy aspekt jest kluczowym czynnikiem, od którego zależy udzielenie finansowania i jego koszt. Gwarancja na udzielenie takiej zgody znacząco obniży koszt finansowania. Zgodnie z art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ww. wymogu uzyskania zgody podmiotu tworzącego jest nieważna. Mając powyższe na uwadze, prosimy o informacje czy po uzyskaniu informacji od Wykonawcy o zamiarze dokonania cesji wierzytelności

8 z umowy subrogacji na rzecz Banku finansującego Zamawiający zwróci się do organu tworzącego o wyrażenie takiej zgody i zaopiniuje ją pozytywnie? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności. Pytanie 43: Dot. zapisów SIWZ Czy Szpital przewiduje w najbliższym rozszerzenie swojej działalności o nowe oddziały? Jeśli tak, to o jakie? Odpowiedź: Wszystkie dane dot. prowadzonej działalności można znaleźć na stronie internetowej Zamawiającego, tj. Pytanie 44: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że faktyczny termin uruchomienia środków nie będzie wcześniejszy niż termin wskazany przez Zamawiającego do wypłaty pierwszej transzy, tj r. Na gruncie ustawy niemożliwe jest zwiększenie wartości umowy w stosunku do wartości oferty, a taka konieczność mogłaby zaistnieć w przypadku wcześniejszego uruchomienia środków. Odpowiedź: Zamawiający nie zamierza występować z wnioskiem o wcześniejsze wypłaty środków. Pytanie 45: Dot. zapisów SIWZ W związku z wymogiem Zamawiającego do przedstawienia przed terminem składania ofert Wzoru Umowy, prosimy o wskazanie terminu oraz formy jej dostarczenia Zamawiającemu oraz sposobu poinformowania Wykonawcy o naniesionych zmianach bądź zatwierdzenia przedmiotowego wzoru. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby wzór umowy był dołączony do oferty. Zostanie on poddany weryfikacji na etapie oceny ofert po ich publicznym otwarciu. Pytanie 46: Dot. zapisów SIWZ W związku z koniecznością dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego, oraz krótkim wyznaczonym przez Zamawiającego czasem na przygotowanie i złożenie Oferty, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert na dzień r. Wydłużenie terminu składania ofert zwiększy konkurencyjność postępowania i przyczyni się do uzyskania przez Zamawiającego korzystniejszej ceny. Wydłużenie terminu nie zagrozi wskazanym terminom wypłaty środków. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień r. Pytanie 47: Dot. zapisów SIWZ W związku z rozbieżnościami zapisów SIWZ w kwestii przyjęcia przez Wykonawcę, w celu obliczenia ceny oferty, wartości stawki WIBOR 1M prosimy o wskazanie jednego terminu, z którego Wykonawca powinien przyjąć stawkę WIBOR 1M. Zamawiający wskazuje w SIWZ: a) W celu obliczenia ceny oferty Wykonawca winien przyjąć oprocentowanie, przez które należy rozumieć sumę wartości stawki WIBOR 1M z 7 dnia przed terminem składania ofert.. b) Oferent przedstawi wyliczenie rat spłacanego kredytu/pożyczki przy założeniu stopy oprocentowania na 5 dni przed terminem wyznaczonym jako ostateczny termin złożenia oferty. Odpowiedź: Wykonawca przedstawi wyliczenie rat spłacanego kredytu/pożyczki przy założeniu stopy oprocentowania na 5 dni przed terminem wyznaczonym jako ostateczny termin złożenia oferty. Pytanie 48: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że w celu obliczenia oferty należy przyjąć stawkę WIBOR według notowania z dnia przypadającego na 5 dni przed terminem składania ofert?

9 Odpowiedź: Stawkę WIBOR należy przyjąć według notowania z dnia przypadającego na 5 dni przed terminem składania ofert. Pytanie 49: Dot.: zapisów SIWZ Czy Zamawiający potwierdza, iż pierwszy okres obowiązywania oprocentowania rozpocznie się w dniu wypłaty środków a skończy ostatniego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata pożyczki? Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza taki sposób postępowania. Pytanie 50: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający potwierdza, że kolejne okresy obowiązywania oprocentowania (za wyjątkiem pierwszego) będą rozpoczynać się pierwszego a kończyć ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego? Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza taki sposób postępowania. Pytanie 51: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający potwierdza, iż ustalenie stawki WIBOR dla pierwszego okresu obowiązywania oprocentowania nastąpi według notowań z dnia wypłaty pożyczki? Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza taki sposób postępowania. Pytanie 52: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający potwierdza, iż ustalenie stawki WIBOR dla kolejnych, oprócz pierwszego, okresu obowiązywania oprocentowania następować będzie pierwszego dnia roboczego każdego z tych okresów? Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza taki sposób postępowania. Pytanie 53: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy - na 14 dni przed terminem wcześniejszej spłaty? Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na taki sposób postępowania. Pytanie 54: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający wyraża zgodę aby odsetki były naliczane za każdy dzień przy założeniu, że rok trwa 360 dni oraz na podstawie ilości dni, jakie faktycznie upłynęły? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby odsetki były naliczane za każdy dzień przy założeniu, że rok trwa 365 dni oraz na podstawie ilości dni, jakie faktycznie upłynęły Pytanie 55: Dot. zapisów SIWZ W celu uzyskania porównywalności ofert prosimy o wskazanie hipotetycznej daty wypłaty pożyczki / spłaty wierzycieli. Odpowiedź: Ustala się r. Pytanie 56: Dot. zapisów SIWZ Jako, że zgodnie z treścią art. 140 ust. 1 PZP Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie zażąda wypłaty pożyczki przed dniem wskazanym w SIWZ jako hipotetyczna data wypłaty środków. W razie bowiem wcześniejszej wypłaty, odsetki naliczane od tej daty byłyby wyższe niż wskazane w ofercie, a to z kolei spowodowałoby niedozwolone przez PZP zwiększenie zakresu świadczenia. Odpowiedź: Nie planuje się uruchomienia środków wcześniej niż r.

10 Pytanie 57: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o określenie minimalnego progu częściowego wykorzystania środków. Udzielenie finansowania w określonej w SIWZ wysokości wiąże się dla Wykonawcy z określonymi kosztami, które są kalkulowane od wysokości pełnego wykorzystania, stąd możliwość wykorzystania środków poniżej określonego progu Wykonawca musi uwzględnić w zakładanych kosztach. Prosimy o informację i odpowiedni zapis w umowie. Odpowiedź: Zamawiający zamierza wykorzystać całą kwotę kredytu/pożyczki. Pytanie 58: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ze względów technicznych każdej transzy Pożyczki (Transza A, Transza B, Transza C ) został nadany odrębny numer? O numerze danej transzy Pożyczki (Transza A, Transza B, Transza C ), Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie. Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na numerowanie transz. Pytanie 59: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że termin wypłaty środków liczony jest w dniach roboczych? Odpowiedź: Potwierdzamy, że termin wypłaty środków liczony jest w dniach roboczych? Pytanie 60: Dot. zapisów SIWZ W związku z rozbieżnościami zapisów punktu 3.5 SIWZ i 3.6 SIWZ prosimy o potwierdzenie, że spłata następować będzie w ostatnim dniu miesiąca lub w następnym roboczym, począwszy od pierwszej raty (tylko odsetkowej z uwagi na karencję) płatnej na koniec miesiąca następującego po miesiącu wypłaty pierwszej transzy. Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach z pkt. 3.6 SIWZ. Pytanie 61: Dot. zapisów SIWZ W związku z zastrzeżeniem prawa wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki, prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający rozumie przez to spłacanie większych niż określone w harmonogramie kwot ( nadpłacanie ) czy wcześniejsze spłacanie poszczególnych rat przed upływem terminu ich wymagalności? Odpowiedź: Wcześniejsze spłacenie kredytu/pożyczki rozumiane jest jako "nadpłacanie" i w konsekwencji wcześniejsze spłacenie całości kredytu/pożyczki i jako wcześniejsze spłacanie poszczególnych rat przed upływem terminu ich wymagalności. Pytanie 62: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata nastąpiła w dacie płatności rat? Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża na to zgodę. Pytanie 63: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy - na 14 dni przed terminem wcześniejszej spłaty? Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na taki sposób postępowania. Pytanie 64: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający może określić najwcześniejszy termin w jakim może dojść do wcześniejszej spłaty. Udzielenie finansowania wiąże się dla Wykonawcy z określonymi kosztami, z kosztami wiąże się również wcześniejsze jego zerwanie w wyniku wcześniejszej spłaty. W celu sporządzenia prawidłowej, dobrze skalkulowanej oferty, prosimy o powyższą informację i odpowiedni zapis w umowie.

11 Odpowiedź: Aktualne Zamawiający nie jest w stania określić takiego terminu. Okres spłat z założenia ma trwać 90 miesięcy i w tym terminie nie znane jest - choć planowane przez Zamawiającego - ew. zwiększenie przychodów z kontraktów z NFZ. Pytanie 65: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający może określić jaką maksymalnie część pożyczki Zamawiający może wcześniej spłacić. Udzielenie finansowania wiąże się dla Wykonawcy z określonymi kosztami, z kosztami wiąże się również jego wcześniejsze zerwanie w wyniku wcześniejszej spłaty. W celu sporządzenia prawidłowej, dobrze skalkulowanej oferty, prosimy o powyższą informację i odpowiedni zapis w umowie. Odpowiedź: Aktualne Zamawiający nie jest w stania określić jaką maksymalnie część pożyczki Zamawiający może wcześniej spłacić. Pytanie 66: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający przewiduje wcześniejszą spłatę w okresie karencji? Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie przewiduje takiej ewentualności. Pytanie 67: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający dopuszcza naliczanie odsetek za opóźnienie w wysokości podwójnej stopy odsetek ustawowych. Odpowiedź: Nie. Zamiarem Zamawiającego jest spłacanie rat w terminach ustalonych w harmonogramie. Nie mniej jednak należy przewidzieć ewentualność wystąpienia opóźnień i w takim wypadku nie wyklucza się stosowania odsetek ustawowych w regulowaniu zobowiązań. Za ewentualne opóźnienia w regulowaniu zobowiązań Zamawiający dopuszcza jedynie odsetki w ustawowej wysokości. Pytanie 68: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający dopuszcza aby wystawienie weksla in blanco oraz podpisanie porozumienia wekslowego było warunkiem wypłaty środków? Odpowiedź: Wypłata środków nie musi być uwarunkowana wystawieniem weksla in blanco oraz podpisaniem porozumienia wekslowego. Pytanie 69: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie weksla oraz porozumienia wekslowego na wzorze wykonawcy? Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza podpisanie weksla oraz porozumienia wekslowego na wzorze wykonawcy? Pytanie 70: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru weksla i porozumienia wekslowego? Odpowiedź: Tak. Pytanie 71: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający dopuszcza aby podpisanie umowy zastawu było warunkiem wypłaty środków? Odpowiedź: Wypłata środków nie musi być uwarunkowana podpisaniem umowy zastawu. Pytanie 72: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy?

12 Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy Pytanie 73: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o podanie informacji (nazwa, wartość) na temat urządzeń, przewidywanych na zabezpieczenie w postaci zastawu? Odpowiedź: - sprzęt RTG ,-zł - sprzęt USG ,-zł - aparaty do znieczulenia ,-zł - respiratory ,-zł Pytanie 74: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o zmianę zapisów punktu 22 SIWZ na zgodny z przepisami PZP. Zamawiający żąda bowiem przedłożenia projektu umowy przed terminem składania ofert. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie przewiduje natomiast ujawniania żadnych dokumentów przed terminem składania ofert. Prosimy zatem o potwierdzenie, że wzór oferty należy dołączyć do oferty i zostanie on poddany weryfikacji na etapie oceny ofert po ich publicznym otwarciu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość, aby wzór umowy był dołączony do oferty. Zostanie on poddany weryfikacji na etapie oceny ofert po ich publicznym otwarciu. Pytanie 75: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o wyjaśnienie, jakie opłaty innych kosztów niż oprocentowanie ma nastąpić na początku okresu spłaty (punkt 3.15 SIWZ), skoro w kilku innych punktach SIWZ (punkt 3.8 i 3.16), Zamawiający ustanawia zakaz obciążania pożyczki dodatkowymi opłatami? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości ponoszenia opłat z tytułu prowizji, w tym opłat z tytułu prowizji za gotowość, prowizji od uruchomienia środków, prowizji za wcześniejszą spłatę całości lub części kapitału itp. Nie mniej jednak Zamawiający oczekuje informacji o planowanych przez Wykonawcę innych kosztach udzielenia i obsługi kredytu/pożyczki. Pytanie 76: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podpisze umowę na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę, uwzględniającym zapisy SWIZ i Istotnych Postanowień Umowy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby wzór umowy był dołączony do oferty. Zostanie on poddany weryfikacji na etapie oceny ofert po ich publicznym otwarciu. Pytanie 77: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych, nie więcej niż odsetki maksymalne, Zamawiający wyrazi na to zgodę? Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyrazi zgody na taki system naliczania odsetek. Za ewentualne opóźnienia w regulowaniu zobowiązań Zamawiający dopuszcza jedynie odsetki w ustawowej wysokości. Pytanie 78: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy możliwości postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat i ewentualne podanie okresu opóźnień w płatnościach, po upływie którego Wykonawcy przysługuje w/w uprawnienie (wykonawca proponuje 30 dniowy termin). Powyższe jest standardem przyjętym w usługach udzielania finansowania. Brak zgody na wprowadzenie możliwości postawienia pożyczki w stan wymagalności w przypadku opóźnień

13 w płatnościach, znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co będzie uwzględniane przy kalkulacji kosztu usługi, a ponadto może wpłynąć na zmniejszenie ilości Wykonawców przystępujących do przetargu. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na termin nie krótszy niż 60 dni. Pytanie 79: Dot. zapisów SIWZ W związku z koniecznością realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy poniższego zapisu Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy. Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na taki tryb zawierania umowy. Pytanie 80: Dot. zapisów SIWZ W związku z nieograniczonym trybem prowadzonego postępowania, w którym nie ma etapowości prosimy o wyjaśnienie jak Wykonawca ma spełnić warunek dotyczący akceptacji wzoru umowy pożyczki przez Zamawiającego jeszcze przed złożeniem oferty? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby wzór umowy był dołączony do oferty. Zostanie on poddany weryfikacji na etapie oceny ofert po ich publicznym otwarciu. Pytanie 81: Dot. zapisów SIWZ W związku z zapisami pkt. 22 SIWZ prosimy o określenie terminu (prosimy o podanie konkretnej daty) w jakim Wykonawca ma złożyć projekt umowy do zaakceptowania. Wskazujemy jednocześnie, że Wykonawca nie może złożyć projektu umowy przed odpowiedziami na pytania, gdyż oferta, a więc także wzór umowy musi być zgodna z SIWZ. Dodatkowo wskazujemy, że Zamawiający w celu umożliwienia złożenia Wykonawcom ważnej oferty powinien dać wystarczający czas po odpowiedziach na pytania w celu przygotowania wzoru umowy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby wzór umowy był dołączony do oferty. Zostanie on poddany weryfikacji na etapie oceny ofert po ich publicznym otwarciu. Pytanie 82: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o wskazanie w jaki sposób wykonawca ma przesłać projekt umowy, czy może być to forma mailowa. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby wzór umowy był dołączony do oferty. Zostanie on poddany weryfikacji na etapie oceny ofert po ich publicznym otwarciu. Pytanie 83: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o określenie w jakim czasie po otrzymaniu wzoru umowy od Wykonawcy, Zamawiający prześle informację z uwagami dotyczącymi wzoru umowy Wykonawcy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby wzór umowy był dołączony do oferty. Zostanie on poddany weryfikacji na etapie oceny ofert po ich publicznym otwarciu. Pytanie 84: Dot. zapisów SIWZ Wyłącznie dla celów porównywalności ofert prosimy o wskazanie jakie terminy uruchomienia pierwszej i drugiej transzy pożyczki mają przyjąć Wykonawcy. Taki zabieg pozwala na zapewnienie porównywalności oraz transparentności ofert składanych Zamawiającemu i ogranicza stosowanie przez Oferentów nieuczciwych praktyk. Odpowiedź: Pierwsza transza: nie później niż do r., druga transza: nie później niż do r.

14 Pytanie 85: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że faktyczne terminy wypłaty środków nie będą wcześniejsze niż terminy wskazane przez Zamawiającego do obliczenia ceny oferty. Na gruncie ustawy niemożliwe jest zwiększenie wartości umowy w stosunku do wartości oferty, a taka konieczność mogłaby zaistnieć w przypadku wcześniejszego uruchomienia pożyczki/kredytu. Odpowiedź: Zamawiający nie zamierza występować z wnioskiem o wcześniejsze wypłaty środków. Pytanie 86: Dot. zapisów SIWZ W związku z tym, że Zamawiający wskazuje w rozdziale 3 pkt. 5 SIWZ, że rata miesięczna (kapitał + odsetki) ma być równa, a jednocześnie zgodnie z pkt. 6 należy przyjąć zmienną stopę oprocentowania, spełnienie obu warunków jednocześnie jest niemożliwe. Proponujemy w związku z tym, wprowadzenie równych rat kapitału, a odsetek płatnych od malejącego kapitału. Takie rozwiązanie zapewni podobną wysokość wszystkich rat, a jednocześnie umożliwi wprowadzenie zmiennej stopy oprocentowania. Odpowiedź: Zamawiający założył, że spłata kredytu/pożyczki następować będzie w równych ratach kapitałowo-odsetkowych. Pytanie 87: Dot. zapisów SIWZ W przypadku zgody na równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe, w związku z brakiem możliwości podzielenia kwoty kapitału na 84 równych rat kapitałowych, prosimy o potwierdzenie, iż należy przyjąć 83 raty kapitałowe równej wysokości ,14 zł oraz ostatnią 84 ratę wyrównującą w wysokości ,38 zł. Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza taki sposób postępowania. Pytanie 88: Dot. zapisów SIWZ W przypadku równych rat kapitałowo-odsetkowych prosimy o potwierdzenie, że w okresie karencji kapitału raty odpowiadać będą wartości odsetek naliczonych od rzeczywistej kwoty zaciągniętego kredytu/pożyczki w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza taki sposób postępowania. Pytanie 89: Dot. zapisów SIWZ Zamawiający w rozdziale 3 pkt. 4 SIWZ wskazuje, że okres kredytowania wynosi 84 miesiące, Natomiast w pkt. 6 informuje, że spłata kapitału nastąpi w 84 ratach począwszy od ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym udzielono pożyczki, z kolei termin spłaty pierwszej raty ustala się na 6 miesięcy po uruchomieniu I transzy pożyczki. W związku z tym prosimy o odpowiedź czy: a) spłata całości kredytu/pożyczki zakończy się po 84 miesiącach (78 rat kapitałowych + 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału) licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym, uruchomiono pierwszą transzę? b) spłata całości kredytu/pożyczki zakończy się po 90 miesiącach (84 raty kapitałowe + 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału) licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym, uruchomiono pierwszą transzę? W przypadku odmiennej interpretacji prosimy Zamawiającego o wskazanie w jakim terminie nastąpi ostateczna spłata całości pożyczki. Odpowiedź: Spłata całości kredytu/pożyczki zakończy się po 90 miesiącach (84 raty kapitałowe + 6-cio miesięczny okres karencji kapitału) licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym, uruchomiono pierwszą transzę. Pytanie 90: Dot. zapisów SIWZ

15 Prosimy o potwierdzenie, że spłata pierwszej raty odsetkowej nastąpi ostatniego kalendarzowego dnia miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia pierwszej transzy pożyczki. W przypadku odmiennej interpretacji prosimy wskazać datę spłaty pierwszej raty odsetkowej. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza takie rozumowanie. Pytanie 91: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje naliczania odsetek bieżących w oparciu o kalendarz, gdzie rok obrachunkowy wynosi 365 dni także dla lat przestępnych, a miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni. Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza taki sposób postępowania. Pytanie 92: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o określenie, na jaki dzień należy przyjąć stopę WIBOR 1M w celu złożenia oferty? Zamawiający w rozdziale 3 pkt. 12 SIWZ wskazuje WIBOR z 7. dnia przed terminem składania ofert, a w pkt. 17 podaje, że należy przyjąć stawkę na 5 dni przed terminem wyznaczonym jako ostateczny termin złożenia oferty. Określenie konkretnej daty zapewni porównywalność wszystkich ofert w postępowaniu. Odpowiedź: Stawkę WIBOR należy przyjąć według notowania z dnia przypadającego na 5 dni przed terminem składania ofert Pytanie 93: Dot. zapisów SIWZ Prosimy również o potwierdzenie, że w przypadku przesunięcia terminu składania ofert, dla celów porównywalności ofert należy przyjąć stopę WIBOR wyznaczoną na 7 lub 5 dni (zgodnie z odp. na powyższe pytanie), przed pierwotnym terminem składania ofert. Odpowiedź: W przypadku przesunięcia terminu składania ofert należy przyjąć stawkę WIBOR 1M według notowania z dnia przypadającego na 5 dni przed terminem składania ofert, tak jak w przypadku pierwotnego terminu składania. Pytanie 94: Dot. zapisów SIWZ Ze względu na długi okres finansowania zwracamy się z prośbą o umożliwienie oparcia oprocentowania umowy na zmiennej stopie WIBOR 6M. WIBOR 6M w wystarczającym stopniu zabezpiecza ryzyko zmiany stóp procentowych, a jednocześnie jego aktualizacja nie jest zbyt uciążliwa dla stron umowy. Powyższe przyczyni się do obniżenia ceny ofertowej oraz wzrostu konkurencyjności złożonych ofert. Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach dot. WIBOR 1M Pytanie 95: Dot. zapisów SIWZ W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że dla celów złożenia oferty Wykonawcy mają przyjąć stopę WIBOR 6 M z dn. określonego w odpowiedzi na wcześniejsze pytania. Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach dot. WIBOR 1M Pytanie 96: Dot. zapisów SIWZ Prosimy Zamawiającego o wskazanie daty przyjmowania wartości WIBOR dla aktualizacji harmonogramu. Wykonawca proponuje, aby dla aktualizacji harmonogramu przyjmować wartość WIBOR z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego Odpowiedź: Tak. Zamawiający przyjmuje taki sposób postępowania. Pytanie 97: Dot. zapisów SIWZ

16 Prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu zawiadomienia o aktualizacji harmonogramu przez Wykonawcę od momentu obowiązywania nowej wartości stawki WIBOR (np. 14 dni). Odpowiedź: Informację należy przekazać niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty obowiązywania nowej wartości stawki WIBOR. Pytanie 98: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zawiadomienia w pierwszej kolejności drogą elektroniczną tj. faxem bądź mailem na wskazany adres, a następnie listem poleconym. Prosimy także o potwierdzenie, że harmonogram przesłany do Zamawiającego po aktualizacji stawki Zbędzie wystarczającym zawiadomieniem o wysokości odsetek. Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na taki sposób postępowania. Pytanie 99: Dot. zapisów SIWZ W załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający umieścił zapis, z którego wynika, że należy podać stopę WIBOR z dnia podpisania umowy: Oprocentowanie kredytu/pożyczki ustalane jest na bazie stawki WIBOR., liczonej z dnia podpisania umowy [ ]. Prosimy o zmianę w/w zapisu i wskazanie wcześniejszego terminu przyjmowania stopy WIBOR dla pierwszego okresu oprocentowania (np. stawka WIBOR z dn r., czyli data złożenia oferty). Prośbę swą motywujemy faktem, iż pozostawienie zapisów w obecnym brzmieniu uniemożliwi wcześniejsze przygotowanie harmonogramu (z podaniem prawidłowej stawki WIBOR) oraz wskazanie w umowie prawidłowej stawki WIBOR, gdyż ta będzie znana dopiero po godzinie 12tej w dniu jej podpisania. Co za tym idzie umowa wymagać będzie aneksowania lub co najmniej aktualizacji harmonogramu już dla pierwszego okresu obliczeniowego. Odpowiedź: Wykonawca powinien przyjąć stawkę WIBOR według notowania z dnia przypadającego na 5 dni przed terminem składania ofert Pytanie 100: Dot. zapisów SIWZ W załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający wskazuje, iż kredyt/pożyczka będzie ewidencjonowany w rachunku kredytowym. Prosimy o potwierdzenie, że zapis ten dotyczy wyłącznie podmiotów bankowych, które prowadzą rachunki kredytowe. Odpowiedź: Zapis ma dotyczyć również podmiotów prowadzących wykaz typu "rachunki pożyczkowe". Pytanie 101: Dot. zapisów SIWZ W załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający wskazuje, iż odsetki będą spłacane na podstawie dyspozycji Kredytodawcy/Pożyczkodawcy lub bezpośrednio w kasach. W związku z tym prosimy o potwierdzenie i dodanie do Istotnych Postanowień Umowy kredytu/pożyczki, że w przypadku instytucji finansowych zajmujących się udzielaniem finansowania i nie będących jednocześnie podmiotami bankowymi w rozumieniu art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, że spłata odsetek nastąpi przelewem na rachunek bankowy Kredytodawcy/Pożyczkodawcy. Odpowiedź: Spłata odsetek będzie następowała przelewem na rachunek bankowy Kredytodawcy/Pożyczkodawcy. Pytanie 102: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że w celu spełnienia warunku, o którym mowa w rozdziale 10 ust. 1 pkt 1) SIWZ w przypadku instytucji finansowych zajmujących się udzielaniem finansowania i nie będących jednocześnie podmiotami bankowymi w rozumieniu art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe wystarczające będzie złożenie oświadczenia o braku konieczności posiadania koncesji, zezwolenia itp. wraz z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie wpisany jest zakres działalności Wykonawcy.

17 Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wystarczające będzie złożenie oświadczenia o braku konieczności posiadania koncesji, zezwolenia itp. wraz z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie wpisany jest zakres działalności Wykonawcy. Pytanie 103: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy pożyczki będą obejmować wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia? Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza taki sposób rozumowania. Pytanie 104: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiającego? Odpowiedź: Tak. Zamawiający pokryje koszty ustanowienia zabezpieczenia. Pytanie 105: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczeniem umowy będą łącznie wszystkie prawne zabezpieczenie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Odpowiedź: Podstawowym zabezpieczeniem kredytu/pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Pytanie 106: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy pożyczki zapisu, zgodnie z którym udostępnienie Zamawiającemu kwoty pożyczki nastąpi pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco? W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o podanie terminu, w jakim Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia tego zabezpieczenia. Odpowiedź: Wypłata środków nie musi być uwarunkowana wystawieniem weksla in blanco oraz podpisaniem porozumienia wekslowego. Pytanie 107: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia udzielanej kwoty pożyczki? Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty wzoru umowy zastawu rejestrowego? Odpowiedź: Podstawowym zabezpieczeniem kredytu/pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający dopuszcza zawarcie z Wykonawcą odrębne umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy. Pytanie 108: Dot. zapisów SIWZ Czy Zmawiający potwierdza, że udostępni Wykonawcy niezbędne dokumenty do ustanowienia zastawu rejestrowego na sprzęcie medycznym. Do dokumentów tych należą: kopia umowy sprzedaży, kopia faktury nabycia, kopia protokołu odbioru, zaświadczenie o braku obciążeń z rejestru zastawów (w przypadku, gdy sprzęt jest fabrycznie nowy dokument nie jest wymagany), specyfikacja sprzętu. Odpowiedź: Zamawiający udostępni dokumenty niezbędne do ustanowienia zastawu rejestrowego na sprzęcie medycznym. Pytanie 109: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy pożyczki zapisu, zgodnie z którym udostępnienie Zamawiającemu kwoty pożyczki nastąpi po złożeniu do sądu wniosku o wpis do rejestru zastawów?

18 Odpowiedź: Wypłata środków nie musi być uwarunkowana wpisem do rejestru zastawów. Pytanie 110: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy pożyczki zapisu, zgodnie z którym udostępnienie Zamawiającemu kwoty pożyczki nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego umowy zastawu rejestrowego? Odpowiedź: Wypłata środków nie musi być uwarunkowana podpisaniem umowy zastawu. Pytanie 111: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający podpisze umowę cesji praw z polisy ubezpieczeniowej w zakresie sprzętu medycznego mającego stanowić zabezpieczenie pożyczki. Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej? Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje możliwości zabezpieczenia pożyczki cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Pytanie 112: Dot. zapisów SIWZ W przypadku zgody na cesję praw z polisy: a) Czy Zamawiający potwierdza, że udostępni Wykonawcy kopię polisy ubezpieczeniowej oraz dowód opłacenia składki? b) Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy pożyczki zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków nastąpi po podpisaniu umowy cesji praw z polisy? c) Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy pożyczki zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody Ubezpieczyciela na cesję z polisy ubezpieczeniowej, ustanowioną w celu zabezpieczenia umowy? Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje możliwości zabezpieczenia pożyczki cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Pytanie 113: Dot. zapisów SIWZ Prosimy Zamawiającego o udostępnienie następujących dokumentów: a) danych finansowych Zamawiającego w zakresie rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący b) zestawienia sprzętu medycznego mającego stanowić przedmiot zastawu wraz z informacją o jego obecnej wartości oraz skanem polisy dot. przedmiotu zabezpieczenia; c) zaświadczenia o braku obciążeń wspomnianych ruchomości w rejestrze zastawów; d) załączników do SIWZ w wersji do edycji. e) Odpowiedź: Wszystkie niezbędne dane finansowe przedstawiamy w załącznikach.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo