Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot."

Transkrypt

1 Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, raport oraz opinia biegłego rewidenta, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku. Odpowiedź: Wszystkie dane finansowe przedstawiamy w załączeniu. Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania (bilans, rachunek zysków i strat). Odpowiedź: Prognozy mogą być oparte jedynie o przewidywane kontrakty. Jedyne prognozy można oszacować wyłącznie o przedstawione w załączeniu dane finansowe. Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów, pożyczek i leasingów Zamawiającego, zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, aktualna wysokość zaangażowania, data początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia. Odpowiedź: Aktualnie z przyczyn technicznych nie jesteśmy w stanie udostępnić takiego zastawienia. Pytanie 4: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający posiada aktualne, nie starsze niż miesiąc, zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przez wobec tych instytucji? jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie. Jeżeli nie: Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem wypłaty kredytu/pożyczki będzie przedstawienie przez Zamawiającego aktualnych, nie starszych niż miesiąc w stosunku do terminu wypłaty, zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach. Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zaległości wobec ww. instytucji. Pytanie 5: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takowej ugody. Pytanie 6: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający posiada aktualne, nie starsze niż miesiąc, opinie bankowe z banków, w których Zamawiający posiada produkty kredytowe oraz rachunki? jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie. Jeżeli nie: Prosimy o informację, czy warunkiem wypłaty kredytu/pożyczki będzie przedstawienie przez Zamawiającego aktualnych, nie starszych niż miesiąc w stosunku do terminu wypłaty, pozytywnych opinii bankowych z banków, w których Zamawiający posiada produkty kredytowe oraz rachunki. Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający nie posiada takich opinii. Pytanie 7: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie poszczególnych pozycji pozostałych przychodów operacyjnych w rachunku zysków i strat, w szczególności wysokości amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji środków budżetowych (2014, 2015).

2 Odpowiedź: Wszystkie niezbędne dane finansowe przedstawiamy w załącznikach. Pytanie 8: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o udostępnienie programu naprawczego oraz informacji o dotychczasowych efektach realizacji programu. Odpowiedź: Załączamy program naprawczy. Program realizowany jest zgodnie z planem. Pytanie 9: Dot. zapisów SIWZ Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania? Odpowiedź: Zamawiający nie planuje takiego przekształcenia. Pytanie 10: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań Zamawiającego. Odpowiedź: Wszystkie niezbędne dane finansowe przedstawiamy w załącznikach. Pytanie 11: Dot. zapisów SIWZ Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Odpowiedź: Wszystkie zobowiązania regulowane są terminowo. Pytanie 12: Dot. zapisów SIWZ Prosimy przedstawienie uchwały Rady społecznej w sprawie zaciągnięcia kredytu/pożyczki. Odpowiedź: Zamawiający posiada zgodę Rady społecznej na zaciągnięcie kredytu/pożyczki. Z przyczyn technicznych nie jesteśmy w stanie aktualnie go udostępnić, ale przygotowany jest do wglądu. Pytanie 13: Dot. zapisów SIWZ Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 3 ppkt.17 prosimy o przedstawienie następujących dokumentów: - pełne sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkowa oraz opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2011, - pełne sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkowa oraz opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2012, - pełne sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkowa oraz opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2013, - uchwała zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2011, - uchwała zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2012, - uchwała zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2013, - bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym za 3Q2014r, - wstępne dane finansowe (bilans oraz rachunek wyników) za 2014r. Odpowiedź: Wszystkie niezbędne dane finansowe przedstawiamy w załącznikach. Z przyczyn technicznych pełne dane księgowe jesteśmy w stanie udostępnić w siedzibie Zamawiającego. Pytanie 14: Dot. zapisów SIWZ Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 3 ppkt.17 Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg. stanu na dzień r i r oraz r wg schematu: Struktura należności Ogółem: Należności (w zł) r r r

3 z tego terminowe: z tego przeterminowane w tym: 0-30 dni dni dni powyżej 180 dni odpisy na należności Struktura zobowiązań Ogółem: z tego terminowe: z tego przeterminowane w tym: 0-30 dni dni dni powyżej 180 dni Zobowiązania (w zł) r r r Odpowiedź: Wszystkie niezbędne dane finansowe przedstawiamy w załącznikach. Pytanie 15: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający potwierdza, ze udostępni Wykonawcy niezbędne dokumenty do ustanowienia zastawu rejestrowego na ruchomościach. Do dokumentów tych należą: kopia umowy sprzedaży, kopia faktury nabycia, kopia protokołu odbioru, zaświadczenie o braku obciążeń z rejestru zastawów (w przypadku gdy sprzęt jest fabrycznie nowy dokument nie jest wymagany), kopię specyfikacji urządzeń. Odpowiedź: Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne dokumenty do ustanowienia zastawu rejestrowego na ruchomościach. Pytanie 16: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia udzielanej kwoty kredytu/pożyczki? Odpowiedź: Podstawowym zabezpieczeniem kredytu/pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający dopuszcza zawarcie z Wykonawcą odrębne umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy. Pytanie 17: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o podanie wartości sprzętu przeznaczonego na zabezpieczenie spłaty pożyczki w rozbiciu na poszczególne pozycje. Odpowiedź: - sprzęt RTG: ,-zł - sprzęt USG: ,-zł - aparaty do znieczulenia: ,-zł - respiratory: ,-zł Pytanie 18: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiającego? Odpowiedź: Tak. Zamawiający pokryje koszty ustanowienia zabezpieczenia. Pytanie 19: Dot. zapisów SIWZ

4 Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawcy mają przyjąć w przygotowywanym harmonogramie spłatę kapitału w 84 ratach w tym 6 miesięczna karencja czy też po upływie 6 miesięcznej karencji w 84 ratach? Odpowiedź: Po upływie 6 miesięcznej karencji w 84 ratach? Pytanie 20: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że w przygotowywanym harmonogramie Wykonawcy maja przyjąć jako dzień spłaty raty kredytu/pożyczki, ostatni dzień kalendarzowy danego miesiąca. Odpowiedź: Tak. Pytanie 21: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o udostępnienie programu naprawczego szpitala, gdyż stanowi on niezbędny element oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego. Odpowiedź: Załączamy program naprawczy. Pytanie 22: Dot. zapisów SIWZ W związku z rozbieżnościami SIWZ określającymi różne terminy spłaty rat kapitałowych oraz rat odsetkowych prosimy o jednoznaczne wskazanie dat: a) spłaty pierwszej raty kapitałowej, b) spłaty pierwszej raty odsetkowej, c) spłaty ostatniej raty kapitałowej, d) spłaty pierwszej raty odsetkowej. Odpowiedź: a) spłata pierwszej raty kapitałowej nastąpi ostatniego kalendarzowego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu karencji, b) spłata pierwszej raty odsetkowej nastąpi ostatniego kalendarzowego dnia miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia pierwszej transzy pożyczki, c) spłata ostatniej raty kapitałowej nastąpi w 84 miesiącu od daty przypadającej na pierwszy dzień spłaty kapitału, d) spłata pierwszej raty odsetkowej nastąpi jak wyżej. Pytanie 23: Dot. zapisów SIWZ W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o przygotowanie harmonogramu spłaty w formie tabeli z wykazem rat i dat z podziałem na raty odsetkowe i kapitałowe. Odpowiedź: Harmonogram spłat i jago podział wynikać będzie z umowy. Pytanie 24: Dot. zapisów SIWZ W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający dopuszcza za ewentualne opóźnienia w regulowaniu zobowiązań stosowanie odsetek ustawowych. Natomiast w istotnych postanowienia umowy kredytu/pożyczki Zamawiający wskazuje, że od niespłaconej w terminie części lub całości kredytu/pożyczki przysługują Kredytodawcy/Pożyczkodawcy umowne odsetki. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma prawo za ewentualne opóźnienia w regulowaniu zobowiązań stosować odsetki ustawowe. Odpowiedź: Zamiarem Zamawiającego jest spłacanie rat w terminach ustalonych w harmonogramie. Nie mniej jednak należy przewidzieć ewentualność wystąpienia opóźnień i w takim wypadku nie wyklucza się stosowania odsetek ustawowych w regulowaniu zobowiązań. Pytanie 25: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu w Projekcie Umowy o konieczności ustanowienia przez Zamawiającego dodatkowego zabezpieczenia w postaci poręczenia podmiotu tworzącego SPZOZ w przypadku: powzięcia przez Wykonawcę informacji o

5 podjęciu działań zmierzających do likwidacji, połączenia z innym podmiotem lub przekształcenia Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku wydania rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały właściwego organu podmiotu tworzącego w sprawie likwidacji lub połączenia Zamawiającego, jak również w przypadku zawarcia porozumienia dotyczącego połączenia Zamawiającego z innym podmiotem, a także w przypadku sporządzenia stosownego aktu przekształcenia Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje konieczności ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia w postaci poręczenia podmiotu tworzącego. Pytanie 26: Dot. zapisów SIWZ Jednocześnie prosimy o zgodę, aby w razie braku ustanowienia poręczenia podmiotu tworzącego SPZOZ w terminie 30 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę stosownego pisemnego wezwania, Wykonawca miał prawo do postawienia wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności. Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje konieczności ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia w postaci poręczenia podmiotu tworzącego. Pytanie 27: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający przewiduje możliwość postawienia w stan natychmiastowej wymagalności całości pozostałej do spłaty kwoty wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi w sytuacji powzięcia przez Wykonawcę informacji o podjęciu działań zmierzających do likwidacji, połączenia z innym podmiotem lub przekształcenia Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku wydania rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały właściwego organu podmiotu tworzącego w sprawie likwidacji lub połączenia Zamawiającego, jak również w przypadku zawarcia porozumienia dotyczącego połączenia Zamawiającego z innym podmiotem, a także w przypadku sporządzenia stosownego aktu przekształcenia Zamawiającego? Brak zgody na powyższe działanie znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co będzie uwzględnione przy ustaleniu kosztu usługi, a ponadto może wpłynąć na zmniejszenie ilości Wykonawców przystępujących do przetargu. Odpowiedź: Zamawiający w okresie spłaty kredytu/pożyczki nie przewiduje przekształceń lub połączeń z innymi podmiotami. Pytanie 28: Dot. zapisów SIWZ Wykonawca prosi o zgodę na wprowadzenie do treści Umowy zapisu: W przypadku naruszenia terminów i wysokości płatności jakiejkolwiek należności wynikających z umowy pożyczki/kredytu Pożyczkodawca może postawić w stan natychmiastowej wymagalności pozostałą do spłaty część długu poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia oraz zażądać od Pożyczkobiorcy natychmiastowego zwrotu pożyczki wraz z odsetkami i innymi kwotami należnymi Pożyczkodawcy. Od dnia postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wykonalności od pozostałej do zapłaty kwoty pożyczki Pożyczkodawcy przysługują odsetki w wysokości odsetek właściwych dla zadłużenia przeterminowanego Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie takiego zapisu do umowy. Pytanie 29: Dot. zapisów SIWZ Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 3 ppkt.17 prosimy o podanie informacji Informacja o nadwykonaniach za rok 2013, 2014 i okres bieżący: - kwota nadwykonań, - kwota uznana przez NFZ, - kwota wypłacona przez NFZ. Odpowiedź: rok kwota nadwykonań kwota uznana przez NFZ kwota wypłacona przez NFZ

6 ,-zł ,-zł 35% ,-zł ,-zł 35% Pytanie 30: Dot. zapisów SIWZ Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 3 ppkt.17 prosimy Wykonawca prosi o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Wykonawca uzyskuje z pozostałych segmentów. Odpowiedź: Wszystkie dane zawarte są w dokumentacji księgowej, którą załączamy do niniejszych wyjaśnień. Pytanie 31: Dot. zapisów SIWZ Czy wobec Szpitala prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. Odpowiedź: W ostatnim okresie czasu nie były prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań. Pytanie 32: Dot. zapisów SIWZ Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 3 ppkt.17 prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich oraz z funduszu centralnego (MZ) bądź innych źródeł w zestawieniu zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE). Odpowiedź: W okresie ostatnich 4 lat Zamawiający zrealizował jedną inwestycję ze środków UE. Projekt został rozliczony całkowicie i bez problemów. Pytanie 33: Dot. zapisów SIWZ Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 3 ppkt.17 prosimy o przedstawienie informacji o realizowanych oraz planowanych zadaniach inwestycyjnych wraz z wyszczególnieniem szacowanego terminu ich realizacji, kwotą niezbędną na ich sfinansowanie oraz sposobem finansowania. Odpowiedź: Z udostępnionych środków Zamawiający planuje zrealizować inwestycję w zakresie informatyzacji. Koszt został oszacowany na kwotę ok ,-zł z terminem wykonania do końca III kw. 2015r. Pytanie 34: Dot. zapisów SIWZ Do końca 2016 roku szpitale muszą dostosować się do nowych standardów sanitarnych. Prosimy o udostępnienie informacji o niezbędnych inwestycjach, harmonogramie ich przeprowadzenia oraz źródłach finansowania, w związku z realizacją założenia. Odpowiedź: Temat ten nie jest w związany z aktualnymi potrzebami finansowymi Zamawiającego. Pytanie 35: Dot. zapisów SIWZ Czy Szpital przewiduje w najbliższym czasie zamknięcie oddziałów? Jeśli tak to których i dlaczego? Odpowiedź: Takich działań nie przewiduje się. Pytanie 36: Dot. zapisów SIWZ

7 Czy ostatnich latach odbyły się zamknięcia oddziałów? Jeśli tak to których i dlaczego? Odpowiedź: Wszystkie dane dot. prowadzonej działalności można znaleźć na stronie internetowej Zamawiającego, tj. Pytanie 37: Dot. zapisów SIWZ Czy możliwe jest uzyskanie opinii bankowych nie starszych niż 1 miesiąc przed podpisaniem umowy. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu zgodnie z którym udostępnienie kwoty Zamawiającemu nastąpi pod warunkiem ich dostarczenia? Odpowiedź: Zamawiający aktualnie nie dysponuje takimi opiniami. Pytanie 38: Dot. zapisów SIWZ Wykonawca prosi o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Prosimy o informację, czy oryginały przedmiotowych zaświadczeń zostaną przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą środków? Odpowiedź: Zamawiający nie zalega z opłatami składek do ZUS i US. Oryginały zaświadczeń mogą zostać przedstawione na wniosek przed podpisaniem umowy. Pytanie 39: Dot. zapisów SIWZ Czy szpital posiada ubezpieczenie OC od zdarzeń medycznych? Jeśli tak to na jaką sumę ubezpieczenia? Odpowiedź: Szpital posiada ubezpieczenie OC. Suma ubezpieczenia wynika z oktualnych przepisów do ubezpieczenia obowiązkowego. Pytanie 40: Dot. zapisów SIWZ Jaka jest wartość otwartych roszczeń z tytułu błędów lekarskich? Jaką wartość roszczeń uznały sądy i jaką wartość Szpital zapłacił w latach ? Odpowiedź: W ww. okresie wypłacono ,-zł roszczeń uznanych przez sądy. Pytanie 41: Dot. zapisów SIWZ Czy w ostatnich 4-ech latach Szpital rozszerzył swoją działalność o nowe oddziały? Jeśli tak, to o jakie? Odpowiedź: Wszystkie dane dot. prowadzonej działalności można znaleźć na stronie internetowej Zamawiającego, tj. Pytanie 42: Dot. zapisów SIWZ Wykonawca swoją działalność finansuje z kredytów udzielonych przez banki, które wymagają od niego dokonywania przelewu przysługujących wierzytelności jako zabezpieczenia transakcji. Powyższy aspekt jest kluczowym czynnikiem, od którego zależy udzielenie finansowania i jego koszt. Gwarancja na udzielenie takiej zgody znacząco obniży koszt finansowania. Zgodnie z art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ww. wymogu uzyskania zgody podmiotu tworzącego jest nieważna. Mając powyższe na uwadze, prosimy o informacje czy po uzyskaniu informacji od Wykonawcy o zamiarze dokonania cesji wierzytelności

8 z umowy subrogacji na rzecz Banku finansującego Zamawiający zwróci się do organu tworzącego o wyrażenie takiej zgody i zaopiniuje ją pozytywnie? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności. Pytanie 43: Dot. zapisów SIWZ Czy Szpital przewiduje w najbliższym rozszerzenie swojej działalności o nowe oddziały? Jeśli tak, to o jakie? Odpowiedź: Wszystkie dane dot. prowadzonej działalności można znaleźć na stronie internetowej Zamawiającego, tj. Pytanie 44: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że faktyczny termin uruchomienia środków nie będzie wcześniejszy niż termin wskazany przez Zamawiającego do wypłaty pierwszej transzy, tj r. Na gruncie ustawy niemożliwe jest zwiększenie wartości umowy w stosunku do wartości oferty, a taka konieczność mogłaby zaistnieć w przypadku wcześniejszego uruchomienia środków. Odpowiedź: Zamawiający nie zamierza występować z wnioskiem o wcześniejsze wypłaty środków. Pytanie 45: Dot. zapisów SIWZ W związku z wymogiem Zamawiającego do przedstawienia przed terminem składania ofert Wzoru Umowy, prosimy o wskazanie terminu oraz formy jej dostarczenia Zamawiającemu oraz sposobu poinformowania Wykonawcy o naniesionych zmianach bądź zatwierdzenia przedmiotowego wzoru. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby wzór umowy był dołączony do oferty. Zostanie on poddany weryfikacji na etapie oceny ofert po ich publicznym otwarciu. Pytanie 46: Dot. zapisów SIWZ W związku z koniecznością dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego, oraz krótkim wyznaczonym przez Zamawiającego czasem na przygotowanie i złożenie Oferty, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert na dzień r. Wydłużenie terminu składania ofert zwiększy konkurencyjność postępowania i przyczyni się do uzyskania przez Zamawiającego korzystniejszej ceny. Wydłużenie terminu nie zagrozi wskazanym terminom wypłaty środków. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień r. Pytanie 47: Dot. zapisów SIWZ W związku z rozbieżnościami zapisów SIWZ w kwestii przyjęcia przez Wykonawcę, w celu obliczenia ceny oferty, wartości stawki WIBOR 1M prosimy o wskazanie jednego terminu, z którego Wykonawca powinien przyjąć stawkę WIBOR 1M. Zamawiający wskazuje w SIWZ: a) W celu obliczenia ceny oferty Wykonawca winien przyjąć oprocentowanie, przez które należy rozumieć sumę wartości stawki WIBOR 1M z 7 dnia przed terminem składania ofert.. b) Oferent przedstawi wyliczenie rat spłacanego kredytu/pożyczki przy założeniu stopy oprocentowania na 5 dni przed terminem wyznaczonym jako ostateczny termin złożenia oferty. Odpowiedź: Wykonawca przedstawi wyliczenie rat spłacanego kredytu/pożyczki przy założeniu stopy oprocentowania na 5 dni przed terminem wyznaczonym jako ostateczny termin złożenia oferty. Pytanie 48: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że w celu obliczenia oferty należy przyjąć stawkę WIBOR według notowania z dnia przypadającego na 5 dni przed terminem składania ofert?

9 Odpowiedź: Stawkę WIBOR należy przyjąć według notowania z dnia przypadającego na 5 dni przed terminem składania ofert. Pytanie 49: Dot.: zapisów SIWZ Czy Zamawiający potwierdza, iż pierwszy okres obowiązywania oprocentowania rozpocznie się w dniu wypłaty środków a skończy ostatniego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata pożyczki? Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza taki sposób postępowania. Pytanie 50: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający potwierdza, że kolejne okresy obowiązywania oprocentowania (za wyjątkiem pierwszego) będą rozpoczynać się pierwszego a kończyć ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego? Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza taki sposób postępowania. Pytanie 51: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający potwierdza, iż ustalenie stawki WIBOR dla pierwszego okresu obowiązywania oprocentowania nastąpi według notowań z dnia wypłaty pożyczki? Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza taki sposób postępowania. Pytanie 52: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający potwierdza, iż ustalenie stawki WIBOR dla kolejnych, oprócz pierwszego, okresu obowiązywania oprocentowania następować będzie pierwszego dnia roboczego każdego z tych okresów? Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza taki sposób postępowania. Pytanie 53: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy - na 14 dni przed terminem wcześniejszej spłaty? Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na taki sposób postępowania. Pytanie 54: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający wyraża zgodę aby odsetki były naliczane za każdy dzień przy założeniu, że rok trwa 360 dni oraz na podstawie ilości dni, jakie faktycznie upłynęły? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby odsetki były naliczane za każdy dzień przy założeniu, że rok trwa 365 dni oraz na podstawie ilości dni, jakie faktycznie upłynęły Pytanie 55: Dot. zapisów SIWZ W celu uzyskania porównywalności ofert prosimy o wskazanie hipotetycznej daty wypłaty pożyczki / spłaty wierzycieli. Odpowiedź: Ustala się r. Pytanie 56: Dot. zapisów SIWZ Jako, że zgodnie z treścią art. 140 ust. 1 PZP Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie zażąda wypłaty pożyczki przed dniem wskazanym w SIWZ jako hipotetyczna data wypłaty środków. W razie bowiem wcześniejszej wypłaty, odsetki naliczane od tej daty byłyby wyższe niż wskazane w ofercie, a to z kolei spowodowałoby niedozwolone przez PZP zwiększenie zakresu świadczenia. Odpowiedź: Nie planuje się uruchomienia środków wcześniej niż r.

10 Pytanie 57: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o określenie minimalnego progu częściowego wykorzystania środków. Udzielenie finansowania w określonej w SIWZ wysokości wiąże się dla Wykonawcy z określonymi kosztami, które są kalkulowane od wysokości pełnego wykorzystania, stąd możliwość wykorzystania środków poniżej określonego progu Wykonawca musi uwzględnić w zakładanych kosztach. Prosimy o informację i odpowiedni zapis w umowie. Odpowiedź: Zamawiający zamierza wykorzystać całą kwotę kredytu/pożyczki. Pytanie 58: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ze względów technicznych każdej transzy Pożyczki (Transza A, Transza B, Transza C ) został nadany odrębny numer? O numerze danej transzy Pożyczki (Transza A, Transza B, Transza C ), Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie. Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na numerowanie transz. Pytanie 59: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że termin wypłaty środków liczony jest w dniach roboczych? Odpowiedź: Potwierdzamy, że termin wypłaty środków liczony jest w dniach roboczych? Pytanie 60: Dot. zapisów SIWZ W związku z rozbieżnościami zapisów punktu 3.5 SIWZ i 3.6 SIWZ prosimy o potwierdzenie, że spłata następować będzie w ostatnim dniu miesiąca lub w następnym roboczym, począwszy od pierwszej raty (tylko odsetkowej z uwagi na karencję) płatnej na koniec miesiąca następującego po miesiącu wypłaty pierwszej transzy. Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach z pkt. 3.6 SIWZ. Pytanie 61: Dot. zapisów SIWZ W związku z zastrzeżeniem prawa wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki, prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający rozumie przez to spłacanie większych niż określone w harmonogramie kwot ( nadpłacanie ) czy wcześniejsze spłacanie poszczególnych rat przed upływem terminu ich wymagalności? Odpowiedź: Wcześniejsze spłacenie kredytu/pożyczki rozumiane jest jako "nadpłacanie" i w konsekwencji wcześniejsze spłacenie całości kredytu/pożyczki i jako wcześniejsze spłacanie poszczególnych rat przed upływem terminu ich wymagalności. Pytanie 62: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata nastąpiła w dacie płatności rat? Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża na to zgodę. Pytanie 63: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy - na 14 dni przed terminem wcześniejszej spłaty? Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na taki sposób postępowania. Pytanie 64: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający może określić najwcześniejszy termin w jakim może dojść do wcześniejszej spłaty. Udzielenie finansowania wiąże się dla Wykonawcy z określonymi kosztami, z kosztami wiąże się również wcześniejsze jego zerwanie w wyniku wcześniejszej spłaty. W celu sporządzenia prawidłowej, dobrze skalkulowanej oferty, prosimy o powyższą informację i odpowiedni zapis w umowie.

11 Odpowiedź: Aktualne Zamawiający nie jest w stania określić takiego terminu. Okres spłat z założenia ma trwać 90 miesięcy i w tym terminie nie znane jest - choć planowane przez Zamawiającego - ew. zwiększenie przychodów z kontraktów z NFZ. Pytanie 65: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający może określić jaką maksymalnie część pożyczki Zamawiający może wcześniej spłacić. Udzielenie finansowania wiąże się dla Wykonawcy z określonymi kosztami, z kosztami wiąże się również jego wcześniejsze zerwanie w wyniku wcześniejszej spłaty. W celu sporządzenia prawidłowej, dobrze skalkulowanej oferty, prosimy o powyższą informację i odpowiedni zapis w umowie. Odpowiedź: Aktualne Zamawiający nie jest w stania określić jaką maksymalnie część pożyczki Zamawiający może wcześniej spłacić. Pytanie 66: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający przewiduje wcześniejszą spłatę w okresie karencji? Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie przewiduje takiej ewentualności. Pytanie 67: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający dopuszcza naliczanie odsetek za opóźnienie w wysokości podwójnej stopy odsetek ustawowych. Odpowiedź: Nie. Zamiarem Zamawiającego jest spłacanie rat w terminach ustalonych w harmonogramie. Nie mniej jednak należy przewidzieć ewentualność wystąpienia opóźnień i w takim wypadku nie wyklucza się stosowania odsetek ustawowych w regulowaniu zobowiązań. Za ewentualne opóźnienia w regulowaniu zobowiązań Zamawiający dopuszcza jedynie odsetki w ustawowej wysokości. Pytanie 68: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający dopuszcza aby wystawienie weksla in blanco oraz podpisanie porozumienia wekslowego było warunkiem wypłaty środków? Odpowiedź: Wypłata środków nie musi być uwarunkowana wystawieniem weksla in blanco oraz podpisaniem porozumienia wekslowego. Pytanie 69: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie weksla oraz porozumienia wekslowego na wzorze wykonawcy? Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza podpisanie weksla oraz porozumienia wekslowego na wzorze wykonawcy? Pytanie 70: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru weksla i porozumienia wekslowego? Odpowiedź: Tak. Pytanie 71: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający dopuszcza aby podpisanie umowy zastawu było warunkiem wypłaty środków? Odpowiedź: Wypłata środków nie musi być uwarunkowana podpisaniem umowy zastawu. Pytanie 72: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy?

12 Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy Pytanie 73: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o podanie informacji (nazwa, wartość) na temat urządzeń, przewidywanych na zabezpieczenie w postaci zastawu? Odpowiedź: - sprzęt RTG ,-zł - sprzęt USG ,-zł - aparaty do znieczulenia ,-zł - respiratory ,-zł Pytanie 74: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o zmianę zapisów punktu 22 SIWZ na zgodny z przepisami PZP. Zamawiający żąda bowiem przedłożenia projektu umowy przed terminem składania ofert. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie przewiduje natomiast ujawniania żadnych dokumentów przed terminem składania ofert. Prosimy zatem o potwierdzenie, że wzór oferty należy dołączyć do oferty i zostanie on poddany weryfikacji na etapie oceny ofert po ich publicznym otwarciu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość, aby wzór umowy był dołączony do oferty. Zostanie on poddany weryfikacji na etapie oceny ofert po ich publicznym otwarciu. Pytanie 75: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o wyjaśnienie, jakie opłaty innych kosztów niż oprocentowanie ma nastąpić na początku okresu spłaty (punkt 3.15 SIWZ), skoro w kilku innych punktach SIWZ (punkt 3.8 i 3.16), Zamawiający ustanawia zakaz obciążania pożyczki dodatkowymi opłatami? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości ponoszenia opłat z tytułu prowizji, w tym opłat z tytułu prowizji za gotowość, prowizji od uruchomienia środków, prowizji za wcześniejszą spłatę całości lub części kapitału itp. Nie mniej jednak Zamawiający oczekuje informacji o planowanych przez Wykonawcę innych kosztach udzielenia i obsługi kredytu/pożyczki. Pytanie 76: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podpisze umowę na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę, uwzględniającym zapisy SWIZ i Istotnych Postanowień Umowy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby wzór umowy był dołączony do oferty. Zostanie on poddany weryfikacji na etapie oceny ofert po ich publicznym otwarciu. Pytanie 77: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych, nie więcej niż odsetki maksymalne, Zamawiający wyrazi na to zgodę? Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyrazi zgody na taki system naliczania odsetek. Za ewentualne opóźnienia w regulowaniu zobowiązań Zamawiający dopuszcza jedynie odsetki w ustawowej wysokości. Pytanie 78: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy możliwości postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat i ewentualne podanie okresu opóźnień w płatnościach, po upływie którego Wykonawcy przysługuje w/w uprawnienie (wykonawca proponuje 30 dniowy termin). Powyższe jest standardem przyjętym w usługach udzielania finansowania. Brak zgody na wprowadzenie możliwości postawienia pożyczki w stan wymagalności w przypadku opóźnień

13 w płatnościach, znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co będzie uwzględniane przy kalkulacji kosztu usługi, a ponadto może wpłynąć na zmniejszenie ilości Wykonawców przystępujących do przetargu. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na termin nie krótszy niż 60 dni. Pytanie 79: Dot. zapisów SIWZ W związku z koniecznością realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy poniższego zapisu Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy. Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na taki tryb zawierania umowy. Pytanie 80: Dot. zapisów SIWZ W związku z nieograniczonym trybem prowadzonego postępowania, w którym nie ma etapowości prosimy o wyjaśnienie jak Wykonawca ma spełnić warunek dotyczący akceptacji wzoru umowy pożyczki przez Zamawiającego jeszcze przed złożeniem oferty? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby wzór umowy był dołączony do oferty. Zostanie on poddany weryfikacji na etapie oceny ofert po ich publicznym otwarciu. Pytanie 81: Dot. zapisów SIWZ W związku z zapisami pkt. 22 SIWZ prosimy o określenie terminu (prosimy o podanie konkretnej daty) w jakim Wykonawca ma złożyć projekt umowy do zaakceptowania. Wskazujemy jednocześnie, że Wykonawca nie może złożyć projektu umowy przed odpowiedziami na pytania, gdyż oferta, a więc także wzór umowy musi być zgodna z SIWZ. Dodatkowo wskazujemy, że Zamawiający w celu umożliwienia złożenia Wykonawcom ważnej oferty powinien dać wystarczający czas po odpowiedziach na pytania w celu przygotowania wzoru umowy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby wzór umowy był dołączony do oferty. Zostanie on poddany weryfikacji na etapie oceny ofert po ich publicznym otwarciu. Pytanie 82: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o wskazanie w jaki sposób wykonawca ma przesłać projekt umowy, czy może być to forma mailowa. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby wzór umowy był dołączony do oferty. Zostanie on poddany weryfikacji na etapie oceny ofert po ich publicznym otwarciu. Pytanie 83: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o określenie w jakim czasie po otrzymaniu wzoru umowy od Wykonawcy, Zamawiający prześle informację z uwagami dotyczącymi wzoru umowy Wykonawcy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby wzór umowy był dołączony do oferty. Zostanie on poddany weryfikacji na etapie oceny ofert po ich publicznym otwarciu. Pytanie 84: Dot. zapisów SIWZ Wyłącznie dla celów porównywalności ofert prosimy o wskazanie jakie terminy uruchomienia pierwszej i drugiej transzy pożyczki mają przyjąć Wykonawcy. Taki zabieg pozwala na zapewnienie porównywalności oraz transparentności ofert składanych Zamawiającemu i ogranicza stosowanie przez Oferentów nieuczciwych praktyk. Odpowiedź: Pierwsza transza: nie później niż do r., druga transza: nie później niż do r.

14 Pytanie 85: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że faktyczne terminy wypłaty środków nie będą wcześniejsze niż terminy wskazane przez Zamawiającego do obliczenia ceny oferty. Na gruncie ustawy niemożliwe jest zwiększenie wartości umowy w stosunku do wartości oferty, a taka konieczność mogłaby zaistnieć w przypadku wcześniejszego uruchomienia pożyczki/kredytu. Odpowiedź: Zamawiający nie zamierza występować z wnioskiem o wcześniejsze wypłaty środków. Pytanie 86: Dot. zapisów SIWZ W związku z tym, że Zamawiający wskazuje w rozdziale 3 pkt. 5 SIWZ, że rata miesięczna (kapitał + odsetki) ma być równa, a jednocześnie zgodnie z pkt. 6 należy przyjąć zmienną stopę oprocentowania, spełnienie obu warunków jednocześnie jest niemożliwe. Proponujemy w związku z tym, wprowadzenie równych rat kapitału, a odsetek płatnych od malejącego kapitału. Takie rozwiązanie zapewni podobną wysokość wszystkich rat, a jednocześnie umożliwi wprowadzenie zmiennej stopy oprocentowania. Odpowiedź: Zamawiający założył, że spłata kredytu/pożyczki następować będzie w równych ratach kapitałowo-odsetkowych. Pytanie 87: Dot. zapisów SIWZ W przypadku zgody na równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe, w związku z brakiem możliwości podzielenia kwoty kapitału na 84 równych rat kapitałowych, prosimy o potwierdzenie, iż należy przyjąć 83 raty kapitałowe równej wysokości ,14 zł oraz ostatnią 84 ratę wyrównującą w wysokości ,38 zł. Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza taki sposób postępowania. Pytanie 88: Dot. zapisów SIWZ W przypadku równych rat kapitałowo-odsetkowych prosimy o potwierdzenie, że w okresie karencji kapitału raty odpowiadać będą wartości odsetek naliczonych od rzeczywistej kwoty zaciągniętego kredytu/pożyczki w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza taki sposób postępowania. Pytanie 89: Dot. zapisów SIWZ Zamawiający w rozdziale 3 pkt. 4 SIWZ wskazuje, że okres kredytowania wynosi 84 miesiące, Natomiast w pkt. 6 informuje, że spłata kapitału nastąpi w 84 ratach począwszy od ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym udzielono pożyczki, z kolei termin spłaty pierwszej raty ustala się na 6 miesięcy po uruchomieniu I transzy pożyczki. W związku z tym prosimy o odpowiedź czy: a) spłata całości kredytu/pożyczki zakończy się po 84 miesiącach (78 rat kapitałowych + 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału) licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym, uruchomiono pierwszą transzę? b) spłata całości kredytu/pożyczki zakończy się po 90 miesiącach (84 raty kapitałowe + 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału) licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym, uruchomiono pierwszą transzę? W przypadku odmiennej interpretacji prosimy Zamawiającego o wskazanie w jakim terminie nastąpi ostateczna spłata całości pożyczki. Odpowiedź: Spłata całości kredytu/pożyczki zakończy się po 90 miesiącach (84 raty kapitałowe + 6-cio miesięczny okres karencji kapitału) licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym, uruchomiono pierwszą transzę. Pytanie 90: Dot. zapisów SIWZ

15 Prosimy o potwierdzenie, że spłata pierwszej raty odsetkowej nastąpi ostatniego kalendarzowego dnia miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia pierwszej transzy pożyczki. W przypadku odmiennej interpretacji prosimy wskazać datę spłaty pierwszej raty odsetkowej. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza takie rozumowanie. Pytanie 91: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje naliczania odsetek bieżących w oparciu o kalendarz, gdzie rok obrachunkowy wynosi 365 dni także dla lat przestępnych, a miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni. Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza taki sposób postępowania. Pytanie 92: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o określenie, na jaki dzień należy przyjąć stopę WIBOR 1M w celu złożenia oferty? Zamawiający w rozdziale 3 pkt. 12 SIWZ wskazuje WIBOR z 7. dnia przed terminem składania ofert, a w pkt. 17 podaje, że należy przyjąć stawkę na 5 dni przed terminem wyznaczonym jako ostateczny termin złożenia oferty. Określenie konkretnej daty zapewni porównywalność wszystkich ofert w postępowaniu. Odpowiedź: Stawkę WIBOR należy przyjąć według notowania z dnia przypadającego na 5 dni przed terminem składania ofert Pytanie 93: Dot. zapisów SIWZ Prosimy również o potwierdzenie, że w przypadku przesunięcia terminu składania ofert, dla celów porównywalności ofert należy przyjąć stopę WIBOR wyznaczoną na 7 lub 5 dni (zgodnie z odp. na powyższe pytanie), przed pierwotnym terminem składania ofert. Odpowiedź: W przypadku przesunięcia terminu składania ofert należy przyjąć stawkę WIBOR 1M według notowania z dnia przypadającego na 5 dni przed terminem składania ofert, tak jak w przypadku pierwotnego terminu składania. Pytanie 94: Dot. zapisów SIWZ Ze względu na długi okres finansowania zwracamy się z prośbą o umożliwienie oparcia oprocentowania umowy na zmiennej stopie WIBOR 6M. WIBOR 6M w wystarczającym stopniu zabezpiecza ryzyko zmiany stóp procentowych, a jednocześnie jego aktualizacja nie jest zbyt uciążliwa dla stron umowy. Powyższe przyczyni się do obniżenia ceny ofertowej oraz wzrostu konkurencyjności złożonych ofert. Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach dot. WIBOR 1M Pytanie 95: Dot. zapisów SIWZ W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że dla celów złożenia oferty Wykonawcy mają przyjąć stopę WIBOR 6 M z dn. określonego w odpowiedzi na wcześniejsze pytania. Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach dot. WIBOR 1M Pytanie 96: Dot. zapisów SIWZ Prosimy Zamawiającego o wskazanie daty przyjmowania wartości WIBOR dla aktualizacji harmonogramu. Wykonawca proponuje, aby dla aktualizacji harmonogramu przyjmować wartość WIBOR z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego Odpowiedź: Tak. Zamawiający przyjmuje taki sposób postępowania. Pytanie 97: Dot. zapisów SIWZ

16 Prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu zawiadomienia o aktualizacji harmonogramu przez Wykonawcę od momentu obowiązywania nowej wartości stawki WIBOR (np. 14 dni). Odpowiedź: Informację należy przekazać niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty obowiązywania nowej wartości stawki WIBOR. Pytanie 98: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zawiadomienia w pierwszej kolejności drogą elektroniczną tj. faxem bądź mailem na wskazany adres, a następnie listem poleconym. Prosimy także o potwierdzenie, że harmonogram przesłany do Zamawiającego po aktualizacji stawki Zbędzie wystarczającym zawiadomieniem o wysokości odsetek. Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na taki sposób postępowania. Pytanie 99: Dot. zapisów SIWZ W załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający umieścił zapis, z którego wynika, że należy podać stopę WIBOR z dnia podpisania umowy: Oprocentowanie kredytu/pożyczki ustalane jest na bazie stawki WIBOR., liczonej z dnia podpisania umowy [ ]. Prosimy o zmianę w/w zapisu i wskazanie wcześniejszego terminu przyjmowania stopy WIBOR dla pierwszego okresu oprocentowania (np. stawka WIBOR z dn r., czyli data złożenia oferty). Prośbę swą motywujemy faktem, iż pozostawienie zapisów w obecnym brzmieniu uniemożliwi wcześniejsze przygotowanie harmonogramu (z podaniem prawidłowej stawki WIBOR) oraz wskazanie w umowie prawidłowej stawki WIBOR, gdyż ta będzie znana dopiero po godzinie 12tej w dniu jej podpisania. Co za tym idzie umowa wymagać będzie aneksowania lub co najmniej aktualizacji harmonogramu już dla pierwszego okresu obliczeniowego. Odpowiedź: Wykonawca powinien przyjąć stawkę WIBOR według notowania z dnia przypadającego na 5 dni przed terminem składania ofert Pytanie 100: Dot. zapisów SIWZ W załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający wskazuje, iż kredyt/pożyczka będzie ewidencjonowany w rachunku kredytowym. Prosimy o potwierdzenie, że zapis ten dotyczy wyłącznie podmiotów bankowych, które prowadzą rachunki kredytowe. Odpowiedź: Zapis ma dotyczyć również podmiotów prowadzących wykaz typu "rachunki pożyczkowe". Pytanie 101: Dot. zapisów SIWZ W załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający wskazuje, iż odsetki będą spłacane na podstawie dyspozycji Kredytodawcy/Pożyczkodawcy lub bezpośrednio w kasach. W związku z tym prosimy o potwierdzenie i dodanie do Istotnych Postanowień Umowy kredytu/pożyczki, że w przypadku instytucji finansowych zajmujących się udzielaniem finansowania i nie będących jednocześnie podmiotami bankowymi w rozumieniu art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, że spłata odsetek nastąpi przelewem na rachunek bankowy Kredytodawcy/Pożyczkodawcy. Odpowiedź: Spłata odsetek będzie następowała przelewem na rachunek bankowy Kredytodawcy/Pożyczkodawcy. Pytanie 102: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że w celu spełnienia warunku, o którym mowa w rozdziale 10 ust. 1 pkt 1) SIWZ w przypadku instytucji finansowych zajmujących się udzielaniem finansowania i nie będących jednocześnie podmiotami bankowymi w rozumieniu art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe wystarczające będzie złożenie oświadczenia o braku konieczności posiadania koncesji, zezwolenia itp. wraz z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie wpisany jest zakres działalności Wykonawcy.

17 Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wystarczające będzie złożenie oświadczenia o braku konieczności posiadania koncesji, zezwolenia itp. wraz z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie wpisany jest zakres działalności Wykonawcy. Pytanie 103: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy pożyczki będą obejmować wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia? Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza taki sposób rozumowania. Pytanie 104: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiającego? Odpowiedź: Tak. Zamawiający pokryje koszty ustanowienia zabezpieczenia. Pytanie 105: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczeniem umowy będą łącznie wszystkie prawne zabezpieczenie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Odpowiedź: Podstawowym zabezpieczeniem kredytu/pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Pytanie 106: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy pożyczki zapisu, zgodnie z którym udostępnienie Zamawiającemu kwoty pożyczki nastąpi pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco? W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o podanie terminu, w jakim Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia tego zabezpieczenia. Odpowiedź: Wypłata środków nie musi być uwarunkowana wystawieniem weksla in blanco oraz podpisaniem porozumienia wekslowego. Pytanie 107: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia udzielanej kwoty pożyczki? Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty wzoru umowy zastawu rejestrowego? Odpowiedź: Podstawowym zabezpieczeniem kredytu/pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający dopuszcza zawarcie z Wykonawcą odrębne umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy. Pytanie 108: Dot. zapisów SIWZ Czy Zmawiający potwierdza, że udostępni Wykonawcy niezbędne dokumenty do ustanowienia zastawu rejestrowego na sprzęcie medycznym. Do dokumentów tych należą: kopia umowy sprzedaży, kopia faktury nabycia, kopia protokołu odbioru, zaświadczenie o braku obciążeń z rejestru zastawów (w przypadku, gdy sprzęt jest fabrycznie nowy dokument nie jest wymagany), specyfikacja sprzętu. Odpowiedź: Zamawiający udostępni dokumenty niezbędne do ustanowienia zastawu rejestrowego na sprzęcie medycznym. Pytanie 109: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy pożyczki zapisu, zgodnie z którym udostępnienie Zamawiającemu kwoty pożyczki nastąpi po złożeniu do sądu wniosku o wpis do rejestru zastawów?

18 Odpowiedź: Wypłata środków nie musi być uwarunkowana wpisem do rejestru zastawów. Pytanie 110: Dot. zapisów SIWZ Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy pożyczki zapisu, zgodnie z którym udostępnienie Zamawiającemu kwoty pożyczki nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego umowy zastawu rejestrowego? Odpowiedź: Wypłata środków nie musi być uwarunkowana podpisaniem umowy zastawu. Pytanie 111: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający podpisze umowę cesji praw z polisy ubezpieczeniowej w zakresie sprzętu medycznego mającego stanowić zabezpieczenie pożyczki. Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej? Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje możliwości zabezpieczenia pożyczki cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Pytanie 112: Dot. zapisów SIWZ W przypadku zgody na cesję praw z polisy: a) Czy Zamawiający potwierdza, że udostępni Wykonawcy kopię polisy ubezpieczeniowej oraz dowód opłacenia składki? b) Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy pożyczki zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków nastąpi po podpisaniu umowy cesji praw z polisy? c) Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy pożyczki zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody Ubezpieczyciela na cesję z polisy ubezpieczeniowej, ustanowioną w celu zabezpieczenia umowy? Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje możliwości zabezpieczenia pożyczki cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Pytanie 113: Dot. zapisów SIWZ Prosimy Zamawiającego o udostępnienie następujących dokumentów: a) danych finansowych Zamawiającego w zakresie rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący b) zestawienia sprzętu medycznego mającego stanowić przedmiot zastawu wraz z informacją o jego obecnej wartości oraz skanem polisy dot. przedmiotu zabezpieczenia; c) zaświadczenia o braku obciążeń wspomnianych ruchomości w rejestrze zastawów; d) załączników do SIWZ w wersji do edycji. e) Odpowiedź: Wszystkie niezbędne dane finansowe przedstawiamy w załącznikach.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej Lubaczów, 01.04.2015 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu Bychawa, 06.07.2015 r. Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu W związku ze skierowanymi pytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej

Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej Lubaczów, 16.01.2015 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie

Bardziej szczegółowo

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp GINEKOLOGICZNO-POŁOśNICZY SZPITAL KLINICZNY Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33 Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www.

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Grudziądz, dnia r. ZP / 16

Wszyscy Wykonawcy. Grudziądz, dnia r. ZP / 16 Grudziądz, dnia 15.03.2016 r. Wszyscy Wykonawcy ZP - 518 / 16 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie długoterminowego złotowego kredytu / pożyczki (znak sprawy: K/1/PN/16). W związku z wpłynięciem

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn r. N/ZP-331/908/16

Bielsko-Biała, dn r. N/ZP-331/908/16 N/ZP-331/908/16 Bielsko-Biała, dn. 05.02.2016r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę udzielenia dwóch kredytów lub pożyczek w łącznej wysokości 22.000.000,00

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości limitu zadłużenia zł

Przetarg nieograniczony na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości limitu zadłużenia zł Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Elbląg, dnia 17.04.2015 Dotyczy: postępowania nr na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie ,00 zł (art pkt 3 Kodeksu cywilnego)

Dotyczy : Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie ,00 zł (art pkt 3 Kodeksu cywilnego) Dotyczy : Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 13.347.916,00 zł (art. 518 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego) W związku z wpłynięciem zapytań dot. zapisów SIWZ w w/w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ N/ZP-331/8836/14 Bielsko-Biała, dn. 12.12.2014r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu lub pożyczki w wysokości 3.000.000,00

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Odpowiedź W załączeniu Zamawiający przedstawia scan Uchwały Nr 11/2014 Rady Społecznej przy SPZOZ w Wieluniu z dnia 8 kwietnia 2014 roku.

WYKONAWCY. Odpowiedź W załączeniu Zamawiający przedstawia scan Uchwały Nr 11/2014 Rady Społecznej przy SPZOZ w Wieluniu z dnia 8 kwietnia 2014 roku. SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 23 / 2014/B Wieluń, 2014-04-30 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. WYKONAWCY Numer sprawy : SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 23 / 2014

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot.: przetargu nieograniczonego na Usługę udzielenia kredytu/pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej ZP-III-343/7/2015 Lubaczów, 28.08.2015 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-1/14 Jastrzębie-Zdrój, r. Do Wykonawców

DZP/38/382-1/14 Jastrzębie-Zdrój, r. Do Wykonawców DZP/38/382-1/14 Jastrzębie-Zdrój, 06.02.2014 r. Do Wykonawców Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową usługę bankowości elektronicznej z kredytem

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej Lubaczów, 30.03.2015 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

L. dz. DZP/672/8245/2015 Warszawa, dn. 3 listopada 2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie:

L. dz. DZP/672/8245/2015 Warszawa, dn. 3 listopada 2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia: 01-184 Warszawa ul. Działdowska 1 REGON: 000288969 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

1) Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o

1) Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o 1) Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji. 2) Prosimy o wskazanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa Filia: Warszawa REGON: tel.: (0 22) (0 22)

Warszawa Filia: Warszawa REGON: tel.: (0 22) (0 22) SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 14/ wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu lub pożyczki dla Szpitala Św. Anny w Miechowie.

Nr sprawy: 14/ wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu lub pożyczki dla Szpitala Św. Anny w Miechowie. Miechów, dnia 02 kwietnia 2015 r. Szp - DN/ZP/ /IV/2015.. wszyscy uczestnicy postępowania Nr sprawy: 14/2015 - wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu lub pożyczki dla Szpitala Św. Anny w Miechowie.

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 6 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie znak postępowania RejZamPub / 20 / 2014

Udzielenie pożyczki w wysokości 6 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie znak postępowania RejZamPub / 20 / 2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

III Pytania i odpowiedzi z dnia r.

III Pytania i odpowiedzi z dnia r. L.dz.: ZP/271/2/DG/1/2016/3 SPZOZ SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ ul. Żywiecka 19, 43-365 Wilkowice tel./fax: (33) 812-30-98, tel. (33) 812-20-20; 28; 29 REGON: 010657175, NIP: 937-21-88-022 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.83.463.2014 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.83.463.2014 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.83.463.2014 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ dot.: przetargu nieograniczonego na Usługę udzielenia kredytu/pożyczki dla Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej Lubaczów, 12.01.2014 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia, modyfikacja Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY

Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY Piastów, 4 maja 2012 rok Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN, na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 17.12.2013r. Sprawa 48/2013. Wszyscy wykonawcy

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 17.12.2013r. Sprawa 48/2013. Wszyscy wykonawcy Ostrowiec Świętokrzyski dnia 17.12.2013r Sprawa 48/2013 Wszyscy wykonawcy W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu odnawialnego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Wnioskowane dane zawarte są w sprawozdaniach rb-n i rb-z umieszczonych na stronie internetowej zamawiającego.

Odpowiedź: Wnioskowane dane zawarte są w sprawozdaniach rb-n i rb-z umieszczonych na stronie internetowej zamawiającego. Frombork 27 maja 2015 r. Znak sprawy: KRB.271.2.2015 Dot. przetargu nieograniczonego na usługę Sfinansowanie zobowiązań Gminy Frombork poprzez przejęcie długu w kwocie 1.520.000,00 zł (art. 518 1 pkt 3

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

udzielenia pożyczki długoterminowej lub kredytu długoterminowego Znak sprawy P/12/2015 PYTANIA

udzielenia pożyczki długoterminowej lub kredytu długoterminowego Znak sprawy P/12/2015 PYTANIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu niniejszym udziela odpowiedzi na pytania do procedury prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia pożyczki

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 19 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 19 lutego 2015 r. Poznań, dnia 19 lutego 2015 r. Dot.: przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Pozyskanie środków finansowych na zakup sprzętu medycznego dla POSUM w wysokości 1.500.000,00 zł Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 316404-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 306138-2011 data 26.09.2011

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 09.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 24. czerwca 2014 r. ZP/06/2014 Internet/Tablica Ogłoszeń Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/06/2014, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE. ul. Wschowska 3, Wolsztyn

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE. ul. Wschowska 3, Wolsztyn SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn Szpital imienia doktora Roberta Kocha A/A Wolsztyn, dnia 04.04. 2017r. Znak pisma: SPZOZ/DZPIZ/94/2017 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ N/ZP-331/7662/15 Bielsko-Biała, dn. 09.11.2015r. dotyczy: : postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu lub pożyczki w wysokości 22.000.000,00

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia)

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia) Tel/Fax 87/421 60 09 E-mail: biuro@zuk-mikolajki.pl http://www.zuk-mikolajki.pl Mikołajki, 22 sierpnia 2013r Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śl., r.

Wodzisław Śl., r. Wodzisław Śl., 16.02.2016 r. L.dz. DZPiZ /16 Do: oferenci biorący udział w postępowaniu na Kompleksowa obsługa bankowa wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu w rachunku kredytowym

Bardziej szczegółowo

Polska-Tarnobrzeg: Usługi udzielania kredytu 2015/S 237-430427

Polska-Tarnobrzeg: Usługi udzielania kredytu 2015/S 237-430427 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:430427-2015:text:pl:html Polska-Tarnobrzeg: Usługi udzielania kredytu 2015/S 237-430427 Wojewódzki Szpital im. Zofii z

Bardziej szczegółowo

Skan bilansu i r-ku zysków i strat (dane wstępne przed zamknięciem ksiąg rachunkowych

Skan bilansu i r-ku zysków i strat (dane wstępne przed zamknięciem ksiąg rachunkowych Pisz, dnia 01-03-2017 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu niniejszym udziela odpowiedzi do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 1. Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 krotności odsetek ustawowych, nie więcej niż

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

Białogard, dn. 24.11.2015 r. Wg. rozdzielnika

Białogard, dn. 24.11.2015 r. Wg. rozdzielnika Białogard, dn. 24.11.2015 r. Wg. rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę limitu finansowego w wysokości 5 000 000,00 zł dla potrzeb Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 09.11.2015r. N/ZP-331/7659/15

Bielsko-Biała, dn. 09.11.2015r. N/ZP-331/7659/15 N/ZP-331/7659/15 Bielsko-Biała, dn. 09.11.2015r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu lub pożyczki w wysokości 22.000.000,00 PLN

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

ul. Marszałkowska 24 Filia: Warszawa ul. Działdowska 1 REGON: tel.:

ul. Marszałkowska 24 Filia: Warszawa ul. Działdowska 1 REGON: tel.: SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia: 01-184 Warszawa ul. Działdowska 1 REGON: 000288969 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Znak sprawy: ZP/30/2014 Gdańsk, dnia 08.05.2014 r. Do uczestników postępowania Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na na usługę udzielenia i obsługi długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 9 sierpnia 2013 roku. SzNSPZOZ. N-ZP /13. Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

Lublin, dnia 9 sierpnia 2013 roku. SzNSPZOZ. N-ZP /13. Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu Lublin, dnia 9 sierpnia 2013 roku SzNSPZOZ. N-ZP-372-29/13 Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.dz.

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

Pismo: Z.II.2300/Zp/36/2015/3 Nisko dnia: 26/11/2015. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: Z.II.2300/Zp/36/2015/3 Nisko dnia: 26/11/2015. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko Pismo: Z.II.2300/Zp/36/2015/3 Nisko dnia: 26/11/2015 Szanowni Państwo, Wszyscy zainteresowani postępowaniem przetargowym

Bardziej szczegółowo

SZPITAL W IŁŻY 27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17

SZPITAL W IŁŻY 27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SPZZOZ SZPITAL: ul. Bodzentyńska 17 tel.: 0 (nr operatora)48 616-31-75 fax. : 616-31-75 Internet: www.szpitalilza.com.pl E mail: szrilza@szpitalilza.com.pl

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 23.09.2014 r.

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 23.09.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /14 Data: 23.09.2014 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na usługę udzielenia pożyczki na kwotę 2.900.000,00 zł

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/058/ 252 /2015 Rzeszów, Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego.

SzWNr2 ZP/250/058/ 252 /2015 Rzeszów, Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego. SzWNr2 ZP/250/058/ 252 /2015 Rzeszów, 2015.07.14 Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych Gdynia, dnia 21 marca 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy SPZOZ/SAN/ZP/182/2014 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 4 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 4 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SM/DZ/2014/ Zabrze 30/07/2014 WSZYSCY WYKONAWCY WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 4 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 21/PN/14 NA UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DO KWOTY

Bardziej szczegółowo

Częstochowa dnia r. MZS.ZP.3411/7/2016. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Częstochowa dnia r. MZS.ZP.3411/7/2016. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/7/2016 Częstochowa dnia 21.04.2016 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 02.07.2014 r.

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 02.07.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /14 Data: 02.07.2014 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na usługę udzielenia pożyczki na kwotę 2.900.000,00 zł

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

DZp.DF Rybnik, r.

DZp.DF Rybnik, r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku DZp.DF.169.1.2016 Rybnik, 19.05.2016 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

- kwota nadwykonań - kwota uznana przez NFZ - kwota wypłacona przez NFZ

- kwota nadwykonań - kwota uznana przez NFZ - kwota wypłacona przez NFZ Łódź, dnia 29.01.2016 r. Do wszystkich zainteresowanych, Dotyczy: Postępowania ZP/191/2015 Usługa udzielenia kredytu (w rozumieniu art. 69 ust. 1 Prawa bankowego) lub pożyczki (w rozumieniu art. 720 1

Bardziej szczegółowo

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją 67-200 Głogów ul. Tadeusza Kościuszki 15 tel. 76 837 32 11 fax. 76 837 33 77 www.szpital.glogow.pl NIP 693-21-75-190 REGON 000308784 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DLA PAŁAC KSIĄŻĘCY SP. Z O.O. W ŻAGANIU W WYSOKOŚCI 5 000 000,00 PLN." PYTANIA Z DNIA 07.02.2011r. Pytanie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Marciszów 22.06.2011 r. ZP/PN/271/04-4/11 WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/9/09/ USŁUGA UDZIELENIA POŻYCZKI / KREDYTU DLA ZOZ W PIŃCZOWIE W WYSOKOŚCI ,00 ZŁOTYCH.

Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/9/09/ USŁUGA UDZIELENIA POŻYCZKI / KREDYTU DLA ZOZ W PIŃCZOWIE W WYSOKOŚCI ,00 ZŁOTYCH. Pińczów dnia, 24.09.2015 r. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE UL. ARMII KRAJOWEJ 22 28-400 PIŃCZÓW tel.: 041 357 30 39 fax: 041 357 24 91 e-mail: zoz5@o2.pl strona www: www.szpitalpinczow.pl Dotyczy

Bardziej szczegółowo

Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00 zł z

Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00 zł z 1 z 5 2013-07-15 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pilchowice.pl Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia r. Do wszystkich zainteresowanych,

Łódź, dnia r. Do wszystkich zainteresowanych, INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-54 fax (0-42) 271-17-50 E-mail: malgorzata.siwicka@iczmp.edu.pl Łódź, dnia

Bardziej szczegółowo

2) obniżenia wartości przyjętego zabezpieczenia. 3) zmiany wysokości stopy procentowej skutkującej zmianą wysokości raty kapitałowo- odsetkowej

2) obniżenia wartości przyjętego zabezpieczenia. 3) zmiany wysokości stopy procentowej skutkującej zmianą wysokości raty kapitałowo- odsetkowej Zapytania w sprawie specyfikacji istotnych warunków zmówienia (S.I.W.Z.) dotyczącej ogłoszonego przetargu nieograniczonego nr 2/2011 na kredyt długoterminowy w wysokości 4 800 000,00 zł na mocy art.38

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Ostrów Wielkopolski, dnia 6 maja 2015r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: OPP/01/2015 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 16-100 Sokółka, ul. Gen. Sikorskiego 40 sekretariat 0857220463 e-mail i tel. kontakt. na stronie www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html Sokółka dn.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltbg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltbg.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltbg.pl Tarnobrzeg: Usługa udzielenia kredytu/pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 1 Prosimy o potwierdzenie, że należności podlegające spłacie są bezsporne, wymagalne i nieprzedawnione.

PYTANIE 1 Prosimy o potwierdzenie, że należności podlegające spłacie są bezsporne, wymagalne i nieprzedawnione. Sorkwity, dn. 27.10.2015 Gmina Sorkwity ul. Olsztyńska 16A 11-731 Sorkwity Znak sprawy: PF.271.01.2015 dotyczy: wyjaśnień w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPZOZ/SAN/ZP/147/2013 Sanok, dnia 24 czerwca 2013r.

SPZOZ/SAN/ZP/147/2013 Sanok, dnia 24 czerwca 2013r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2 Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 tel. i faks: 34/ 367-36-74 e-mail: szp@dala.pl Częstochowa, dnia 28 września 2015 r.

Bardziej szczegółowo

im. Edmunda Biernackiego w Mielcu ul. Żeromskiego Mielec KRS: NIP

im. Edmunda Biernackiego w Mielcu ul. Żeromskiego Mielec KRS: NIP S ZPITAL POWIATOWY im. Edmunda Biernackiego w Mielcu ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893 centrala ( 017 ) 78 00 100 fax. ( 017 ) 78 00 273 http://www.szpital.mielec.pl email:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego

Bardziej szczegółowo

SZP V-T/Z/II/2015/o.1 Strzelin, dnia 10.02.2015 r.

SZP V-T/Z/II/2015/o.1 Strzelin, dnia 10.02.2015 r. SZP V-T/Z/II/2015/o.1 Strzelin, dnia 10.02.2015 r. Dotyczy: zapytań Wykonawców do przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego lub pożyczki dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp.

Bardziej szczegółowo

BZP/38/382-30/15 Jastrzębie-Zdrój,..2015 r.

BZP/38/382-30/15 Jastrzębie-Zdrój,..2015 r. BZP/38/382-30/15 Jastrzębie-Zdrój,..2015 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi udzielenia pożyczki

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie 22-300 Krasnystaw ul. Sobieskiego 4 tel. (82) 576-21-70 fax (82) 576-49-01 www.spzozkrasnystaw.pl sekretariat@spzozkrasnystaw.pl Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków:

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: 1. Kwota kredytu: 65.934.524,45 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

im. Edmunda Biernackiego w Mielcu ul. Żeromskiego Mielec KRS: NIP

im. Edmunda Biernackiego w Mielcu ul. Żeromskiego Mielec KRS: NIP S ZPITAL POWIATOWY im. Edmunda Biernackiego w Mielcu ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893 centrala ( 017 ) 78 00 100 fax. ( 017 ) 78 00 273 http://www.szpital.mielec.pl email:

Bardziej szczegółowo

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści:

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści: Łomża, dnia 25.02.2016 r. ZGO/1/2016 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika

Bardziej szczegółowo

Milicz, dnia 20 kwietnia 2010 r. JRP-4/2010. DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM o sygn.

Milicz, dnia 20 kwietnia 2010 r. JRP-4/2010. DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM o sygn. JRP-4/2010 Milicz, dnia 20 kwietnia 2010 r. DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM o sygn. JRP-4/2010 Dotyczy: zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym o sygn. JRP-4/2010

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: r.

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: r. Znak sprawy. PN/5/2011/1 Chorzele, dnia 01 lipca 2011 r. Uczestnicy postępowania WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer ogłoszenia: 173957-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r.

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; marzena_barwicka@wp.pl NIP 796-00-12-187 tel.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl Pabianice: Kredyt długoterminowy zaciągany przez Powiat Pabianicki

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński, 05.02.2015 r. OFERENCI

Stargard Szczeciński, 05.02.2015 r. OFERENCI Stargard Szczeciński, 05.02.2015 r. OFERENCI dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 2/n/do/2015 r. na usługę udzielenia kredytu złotowego lub pożyczki w wysokości 925 000,00 zł (słownie złotych: dziewięćset

Bardziej szczegółowo