W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:"

Transkrypt

1 INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel.: faks: Łódź, dn r. Do wszystkich zainteresowanych, Dotyczy postępowania: ZP/121/2014 usługa spłaty wierzytelności bezspornych w trybie art pkt. 3 KC przez podmiot trzeci za zgodą dłużnika (subrogacja) albo zamiana warunków spłaty istniejących wierzytelności bezspornych w trybie art KC przez wierzyciela za zgodą dłużnika (nowacja) Szanowni Państwo, W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje: Pytanie nr 1: Prosimy o przedstawienie następujących dokumentów: - pełne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2012, - pełne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2013, - uchwała zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2012, - uchwała zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2013, - rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym za ostatni zamknięty kwartał. Odpowiedź: Zamawiający załącza następujące dokumenty, które stanowią załącznik do niniejszych odpowiedzi: - pełne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2012, - pełne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok uchwała zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2012, - uchwała zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2013, Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym Zamawiający sporządza za pełen rok obrotowy, za rok 2014 sporządzi do r. Pytanie nr 2: Prosimy o wyjaśnienie pozycji w bilansie i RZiS za 2013r.: - inne należności krótkoterminowe; - inne rozliczenia międzyokresowe; - pozostałe rezerwy; - inne zobowiązania długoterminowe; - inne zobowiązania krótkoterminowe; - inne przychody operacyjne; - inne koszty operacyjne; - zyski/straty nadzwyczajne. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia pozycje w bilansie i RZiS za 2013 r.: inne należności krótkoterminowe : przedpłaty na dostawy oraz rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - inne rozliczenia międzyokresowe : dotacje celowe z Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotacje na Granty, dary rzeczowe i finansowe na środki trwałe, dotacje unijne - pozostałe rezerwy : rezerwy na odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych, rezerwa na koszty związane z wypłatą odszkodowań / zadośćuczynieniem, rezerwa na koszty związane z projektem unijnym - inne zobowiązania długoterminowe: nie występują - inne zobowiązania krótkoterminowe: wpłacone kaucje, rozrachunki CEM - inne przychody operacyjne: rozwiązany odpis aktualizujący, przychód równoważący koszty amortyzacji, dary rzeczowe i finansowe, odszkodowania, umorzone zobowiązania - inne koszty operacyjne : koszty opłat sądowych i komorniczych, prowizje, wypłacone odszkodowania - zyski/straty nadzwyczajne : nie występują 1

2 Pytanie nr 3: Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu). Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że cały majątek trwały wskazany w aktywach stanowi własność Zamawiającego (Instytutu CZMP) tj. nie jest przedmiotem dzierżawy ani leasingu). Pytanie nr 4: Prosimy o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg stanu na dzień r. oraz na koniec ostatniego zamkniętego kwartału wg wzoru: Struktura należności Ogółem: z tego terminowe: z tego przeterminowane w tym: 0-30 dni dni dni powyżej 180 dni odpisy na należności Struktura zobowiązań Należności (w zł) stan na koniec ubiegłego roku Zobowiązania (w zł) stan na koniec ubiegłego roku Ogółem: z tego terminowe: z tego przeterminowane w tym: 0-30 dni dni dni powyżej 180 dni Odpowiedź: Zamawiający wskazuje strukturę należności w poniższej tabeli. stan na koniec ostatniego okresu stan na koniec ostatniego okresu Struktura należności Należności stan na koniec ubiegłego roku r. stan na koniec ostatniego okresu r. Ogółem : , ,48 z tego terminowe : , ,62 z tego przeterminowane w tym: , , dni , , dni , , dni , ,49 powyżej 180 dni , ,15 odpisy na należności , ,31 Struktura zobowiązań Zobowiązania stan na koniec ubiegłego roku r. stan na koniec ostatniego okresu r. Ogółem : , ,11 z tego terminowe : , ,64 z tego przeterminowane w tym: , , dni , , dni , , dni , ,99 powyżej 180 dni , ,81 2

3 Pytanie nr 5:. Prosimy o zestawienie kredytów wg stanu na dzień r. oraz na koniec ostatniego zamkniętego kwartału zawierającego nazwę instytucji finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie, okres kredytowania oraz rodzaj zabezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie posada zaciągniętych kredytów. Pytanie nr 6: Wykonawca prosi o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży za rok 2013 i ostatni zamknięty kwartał w podziale na NFZ i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Wykonawca uzyskuje z pozostałych segmentów. Odpowiedź: Zamawiający przedstawia strukturę przychodów w poniższej tabeli: Struktura przychodów Struktura % Struktura % Przychody z NFZ ,38 85, ,47 88,13 Ministerstwo Zdrowiaprocedury wysokospecjalistyczne Ministerstwo Zdrowiaprogramy Działalność statutowa - dotacja ,00 4, ,61 5, ,42 0, ,50 0, ,60 2, ,06 0,99 Programy i sympozja ,62 0, ,74 0,16 Rezydentury ,25 2, ,77 2,40 Działalność lecznicza od pozostałych.jednostek ,65 0, ,47 0,66 Działalność gospodarcza ,38 1, ,07 2,42 Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,36 1,28 0,00 0, ,31 0,00 243,56 0,00 RAZEM ,97 100, ,25 100,00 Pytanie nr 7: Prosimy o podanie informacji o nadwykonaniach za rok 2012, 2013 oraz w roku bieżącym: - kwota nadwykonań, - kwota uznana przez NFZ, - kwota wypłacona przez NFZ. Odpowiedź: Zamawiający przedstawia kwoty nadwykonań w poniższej tabeli: Nadwykonania Kwota Kwota uznana przez NFZ Kwota wypłacona przez NFZ , , , , , ,34 Pytanie nr 8: Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan / program naprawczy lub restrukturyzacyjny? W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji wraz z informacją o dotychczasowych efektach realizacji tego programu. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, w dniu roku została podpisana umowa z firmą PWC Polska Sp. z o.o. na przeprowadzenie audytu wraz z opracowaniem planu restrukturyzacyjnego oraz audytu działalności statutowej z uwzględnieniem specyfiki jednostki. Znaczącym celem audytu jest opracowanie planu restrukturyzacyjnego spełniającego wymogi dotyczące ubiegania się o uzyskanie finansowania z następujących instytucji Ministerstwa Skarbu, Agencji Rozwoju Przemysłu lub Banku Gospodarstwa Krajowego. Realizacja planu restrukturyzacji będzie miała na celu kompleksową poprawę funkcjonowania Instytutu, ustabilizowanie bieżącej sytuacji finansowej i pozytywnej długoterminowej prognozy ekonomicznej. 3

4 Pytanie nr 9: Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty zobowiązania. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż głównym źródłem spłaty zobowiązania będą przychody z NFZ i Ministerstwa Zdrowia. Pytanie nr 10 Czy możliwe jest uzyskanie opinii bankowych dotyczących Zamawiającego nie starszych niż 1 miesiąc przed podpisaniem umowy? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż na dzień dzisiejszy nie dysponuje opinią bankową, Zamawiający wystąpił do banków o wystawienia opinii bankowych. Po ich uzyskaniu na wniosek Wykonawcy udostępni je przed podpisaniem umowy. Pytanie nr 11: Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż 1 miesiąc) zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą środków. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż na dzień dzisiejszy nie dysponuje aktualnymi świadczeniami z ZUS i US. Zamawiający wystąpił do ZUS i US o wystawienie zaświadczeń. Po ich uzyskaniu na wniosek Wykonawcy udostępni je przed podpisaniem umowy. Pytanie nr 12: Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, iż nie posiada zaległości w płatnościach na rzecz US oraz w bieżących płatnościach na rzecz ZUS. Zamawiający w ramach działań restrukturyzacyjnych podpisał układ ratalny na kwotę ,02 zł w wyniku którego do dnia 10 każdego miesiąca spłaca ratę w wysokości zł. Zamawiający w odpowiedzi na kolejny wniosek złożony 15 września 2014 r. w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu składek otrzymał od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodę na udzielenie ulgi w formie warunkowego układu ratalnego na spłatę należności z tytułu składek FUS. Warunkowy układ ratalny obejmować będzie 120 rat tj. 119 miesięcznych rat w wysokości , zł. plus opłata prolongacyjna i ostatnia 120 rata w kwocie ,85 zł. plus opłata prolongacyjna. Termin płatności pierwszej raty został wyznaczony na czerwiec 2015 roku. Warunkiem zawarcia umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek jest uregulowanie należności niepodlegających uldze, przez które rozumie się kwotę odpowiadającą wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubezpieczonych nie będących płatnikami składek na własne ubezpieczenie wraz z odsetkami za zwłokę nie później niż w ciągu 6 miesięcy. Pytanie nr 13: Czy podmiot tworzący pokrył ujemny wynik finansowy za 2012 i 2013r? Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, iż podmiot tworzący Ministerstwo Zdrowia nie pokryło ujemnego wynik u finansowego za lata 2012 i Pytanie nr 14: Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż pokrywa koszty ustanowienia zabezpieczeń wskazanych w Istotnych postanowieniach umowy. Pytanie nr 15:. Czy Zamawiający potwierdza, że uruchomienie środków na finansowanie wierzytelności objętych przedmiotowym postępowaniem nastąpi po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń? Zgodnie z zapisem ust. 20 Istotnych postanowień umowy Podpisanie warunkowej Umowy przelewu na zabezpieczenie wierzytelności nastąpi w ciągu 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy. Pytanie nr 16: Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie umów w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji (do 200% kwoty spłaconych/będących przedmiotem nowacji wierzytelności) w trybie art. 97 ustawy Prawo Bankowe z dnia (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmianami). 4

5 Pytanie nr 17: Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie umów w postaci poręczenia Organu Założycielskiego (w przypadku zgody prosimy o informację, do jakiej kwoty zostanie udzielone poręczenie oraz przedstawienie danych finansowych Poręczyciela za ostatnie 2 pełne lata obrotowe oraz za zamknięty kwartał). Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe zabezpieczenie przez Organ Założycielski. Zamawiający informuje, że ze względu na status prawny Instytut badawczy Zamawiający podlega zapisom ustawy z dnia 8 maja 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 174 poz z późn. zm.) o gwarancjach i poręczeniach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, która to ustawa nie przewiduje możliwości uzyskania gwarancji założyciela na spłatę tego rodzaju zobowiązań. Pytanie nr 18: Prosimy o udostępnienie informacji o umowie/-ach zawartych z NFZ, na których ma zostać ustanowione zabezpieczenie: - nr umowy (pierwotny i ostatni porządkowy), - wartość umowy, - data zawarcia oraz termin obowiązywania umowy. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że po wyłonieniu Wykonawcy, w treści umowy na zabezpieczenie zostanie wskazany nr umowy, jej wartość, data zawarcia oraz termin obowiązywania. Pytanie nr 19: Prosimy o informację, czy wskazane przez Zamawiającego kontrakty z NFZ, na których zostanie ustanowiona cesja są jedynymi kontraktami, na których zostanie ustanowione zabezpieczenie? Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że ustanowione zabezpieczenie na umowach z NFZ będą jedynymi kontraktami, na których zostanie ustanowiona cesja. Pytanie nr 20: Czy Zamawiający może potwierdzić, że przed zawarciem umowy z Wykonawcą, udostępni kopię Kontraktu /-ów z NFZ, na którym /-ch zostanie /-ą ustanowione zabezpieczenie/-a spłaconych/ będących przedmiotem nowacji przez Wykonawcę wierzytelności? Odpowiedź: Zamawiający przewiduje udostępnienie kopii kontraktów w toku ustanowienia zabezpieczeń. Pytanie nr 21: Prosimy o podanie kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja z umowy z NFZ. czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż ustanowienie cesji na umowie z NFZ, jako zabezpieczenie będzie obejmować wartość kapitału wraz z kosztem jego udzielenia, wskazanymi w umowie. Pytanie nr 22: Prosimy o podanie informacji, czy kontrakt / -y mający/-e stanowić zabezpieczenie umów jest/są i pozostanie/-ą wolne od innych obciążeń jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń. Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, że kontrakty mające stanowić zabezpieczenie umów stanowiących wynik niniejszego postępowania są i będą wolne od innych obciążeń. Zamawiający nie jest w stanie określić na dzień udzielania niniejszych odpowiedzi wysokości obciążeń. Pytanie nr 23: Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi czy wierzytelność z Kontraktu jest przedmiotem zabezpieczenia innego Banku / Wierzyciela? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż posiada kilka kontraktów z NFZ. Wierzytelności niektórych z tych kontraktów są przedmiotem zabezpieczenia udzielonego wierzycielom. 5

6 Pytanie nr 24: Prosimy o informację, czy kontrakt zawarty z NFZ, proponowany jako zabezpieczenie umów jest wolny od zajęć sądowych i egzekucyjnych, a wierzytelność nie jest sporna, przeterminowana lub przedawniona? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż wierzytelność objęta kontraktem z NFZ może stanowić przedmiot sporu, nie jest przeterminowana ani przedawniona. Zamawiający nie ma wpływu na dokonywane zajęcia sądowe i egzekucyjne. Pytanie nr 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu - będącego zabezpieczeniem spłaconych/będących przedmiotem nowacji przez Wykonawcę wierzytelności w czasie obowiązywania umowy stanowiącej wynik przedmiotowego postępowania, na ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty przedmiotu umowy w postaci cesji wierzytelności z co najmniej jednej innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym, a NFZ o wartości nie niższej niż wartość wygasłego kontraktu? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z ust. 20 i 21 Istotnych postanowień umowy. Pytanie nr 26 Czy Zamawiający potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji z kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy, zawierającym Istotne postanowienia Umowy oraz SIWZ, celem zabezpieczenia udzielanej kwoty pożyczki? Umowa cesji z kontraktu NFZ pozwoli szczegółowo określić obowiązki stron oraz warunki, po spełnieniu których Wykonawca będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia. Czy wzór umowy ma stanowić załącznik do oferty? Pytanie nr 27 Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym udostępnienie kwoty Zamawiającemu nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody NFZ na cesję z kontraktu NFZ, ustanowioną w celu zabezpieczenia umowy stanowiącej wynik przedmiotowego postępowania? Pytanie nr 28 Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z umowy z NFZ, przewidującej, że zobowiązania z tytułu udzielonego finansowania będą regulowane bezpośrednio przez NFZ (Dłużnika wierzytelności) począwszy od pierwszej raty. Pytanie nr 29 Czy Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie finansowania zabezpieczenie w postaci cesji z kontraktów z NFZ o wartości nie mniejszej niż kwota spłaconych/będących przedmiotem nowacji wierzytelności oraz odsetek i prowizji. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z ust. 20 i 21 Istotnych postanowień umowy. Pytanie nr 30 Czy Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania Wykonawcy aneksów do umów zawartych z NFZ, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie umów niezwłocznie po ich podpisaniu? Odpowiedź: Zamawiający przewiduje udostępnienie kopii aneksów w toku ustanowienia zabezpieczeń. Pytanie nr 31 Czy Rada Naukowa Instytutu wydała opinię w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego zobowiązania? Jeżeli tak, to prosimy o przedstawienie przedmiotowej opinii. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż Rada Naukowa nie wydała opinii w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego zobowiązania. Pytanie nr 32 Prosimy o przedstawienie uchwały odpowiedniego organu wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania będącego przedmiotem postępowania i ustanowienie zabezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie została wydana uchwała w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego zobowiązania. 6

7 Pytanie nr 33 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawianie Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż przewiduje udostępnienie Wykonawcy rocznych danych finansowych. Pytanie nr 34 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego według zasad stosowanych przez Wykonawcę (wysokość stopy procentowej dla kredytów/pożyczek przeterminowanych wynosi czterokrotność oprocentowania kredytu lombardowego)? Pytanie nr 35 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie Umowy na druku Wykonawcy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty wzór umowy? Pytanie nr 36 Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu w umowach o konieczności ustanowienia przez Zamawiającego dodatkowego zabezpieczenia zobowiązań powstałych w wyniku przedmiotowego postępowania w postaci poręczenia podmiotu tworzącego SPZOZ w przypadku: powzięcia przez Wykonawcę informacji o podjęciu działań zmierzających do likwidacji, połączenia z innym podmiotem lub przekształcenia Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku wydania rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały właściwego organu podmiotu tworzącego w sprawie likwidacji lub połączenia Zamawiającego, jak również w przypadku zawarcia porozumienia dotyczącego połączenia Zamawiającego z innym podmiotem, a także w przypadku sporządzenia stosownego aktu przekształcenia Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest SPZOZ. Pytanie nr 37 Jednocześnie, w nawiązaniu do pytania powyżej, prosimy o zgodę, aby w razie braku ustanowienia poręczenia podmiotu tworzącego SPZOZ w terminie 30 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę stosownego pisemnego wezwania, Wykonawca miał prawo do postawienia należności w stan natychmiastowej wymagalności. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest SPZOZ. Pytanie nr 38 Czy Wykonawca ma prawo postawienia w stan natychmiastowej wymagalności całej kwoty należności w przypadku nieustanowienia lub nieodnowienia zabezpieczeń? Pytanie nr 39 Wykonawca prosi o zgodę na wprowadzenie do treści umowy zapisu: W przypadku zwłoki w zapłacie którejkolwiek z rat, przekraczającej 30 dni kalendarzowych Wykonawca będzie miał możliwość postawienia w stan natychmiastowej wymagalności całości pozostałych do spłaty zobowiązań. Pytanie nr 40 Wykonawca swoją działalność finansuje z kredytów udzielonych przez banki, które wymagają od niego dokonywania przelewu przysługujących wierzytelności jako zabezpieczenia transakcji. Powyższy aspekt jest kluczowym czynnikiem, od którego zależy udzielenie finansowania i jego koszt. Gwarancja na udzielenie takiej zgody znacząco obniży koszt finansowania. Zgodnie z art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ww. wymogu uzyskania zgody podmiotu tworzącego jest nieważna. Mając powyższe na uwadze, prosimy o informacje czy po uzyskaniu informacji od Wykonawcy o zamiarze dokonania cesji wierzytelności z umowy subrogacji na rzecz Banku finansującego Zamawiający zwróci się do organu tworzącego o wyrażenie takiej zgody i zaopiniuje ją pozytywnie? 7

8 Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest SPZOZ. Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi wymaganą zgodą na dokonanie cesji wierzytelności z umowy na rzecz Banku finansującego. Pytanie nr 41 Prosimy o zmianę właściwości sądu, na sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy. Pytanie nr 42 Wykonawca prosi o usunięcie w Istotnych postanowieniach umowy, będących integralną częścią postępowania, punktu 30 e oraz punktu 31. Nie ma on zastosowania dla Wykonawcy, ponieważ okoliczności wskazane w powyższych punktach jak i ich zmiana nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia W przypadku niezastosowania się do postanowień zawartych w pkt 31 Istotnych postanowień umowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do zmiany wysokości wynagrodzenia w określonych w ust. 30 pkt e ppkt 2) i 3) sytuacjach. Pytanie nr 43 Czy Zamawiający przewiduje możliwość postawienia w stan natychmiastowej wymagalności całości pozostałej do spłaty kwoty zobowiązania wraz z należnościami ubocznymi w sytuacji powzięcia przez Wykonawcę informacji o podjęciu działań zmierzających do likwidacji, połączenia z innym podmiotem lub przekształcenia Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku wydania rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały właściwego organu podmiotu tworzącego w sprawie likwidacji lub połączenia Zamawiającego, jak również w przypadku zawarcia porozumienia dotyczącego połączenia Zamawiającego z innym podmiotem, a także w przypadku sporządzenia stosownego aktu przekształcenia Zamawiającego? Brak zgody na powyższe działanie znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co będzie uwzględnione przy ustaleniu kosztu usługi, a ponadto może wpłynąć na zmniejszenie ilości Wykonawców przystępujących do przetargu Pytanie nr 44 Prosimy o podanie informacji dot. Szpitala tj. liczby łóżek. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż liczba łóżek wynosi 902. Pytanie nr 45 Prosimy o informację jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność, tzn. jaka jego część nie jest np. przedmiotem dzierżawy, leasingu. Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że cały majątek trwały wskazany w aktywach stanowi własność Zamawiającego (Instytutu CZMP) tj. nie jest przedmiotem dzierżawy ani leasingu). Pytanie nr 46 Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 krotności stopy odsetek ustawowych, nie więcej niż odsetki maksymalne, Zamawiający wyrazi na to zgodę? Pytanie nr 47 Prosimy o dodanie do ogólnych warunków umowy możliwości postawienia umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat i ewentualne podanie okresu opóźnień w płatnościach, po upływie którego Wykonawcy przysługuje w/w uprawnienie (wykonawca proponuje wprowadzenie 30 dniowego terminu). Powyższe jest standardem przyjętym w usługach udzielania finansowania. Brak zgody na wprowadzenie możliwości postawienia umowy w stan wymagalności w przypadku opóźnień w płatnościach, znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co będzie uwzględniane przy kalkulacji kosztu usługi, a ponadto może wpłynąć na zmniejszenie ilości Wykonawców przystępujących do przetargu. Pytanie nr 48 Prosimy o potwierdzenie, że faktyczny termin uruchomienia środków nie będzie wcześniejszy niż termin wskazany przez Zamawiającego do obliczenia ceny oferty, tj r. Na gruncie ustawy niemożliwe jest zwiększenie wartości umowy w stosunku do wartości oferty, a taka konieczność mogłaby zaistnieć w przypadku wcześniejszego uruchomienia środków. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 8

9 Pytanie nr 49 Prosimy o potwierdzenie, iż zapis pkt 36 zał. nr 7 SIWZ: Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, w tym: a. Nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy; b. Nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata; c. Nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy. nie dotyczy cesji wierzytelności dokonywanej na zabezpieczenie. Powyższe umożliwiać będzie przelew w/w wierzytelności dokonywany na zabezpieczenie na rzecz banku lub innej instytucji finansowej, co pozwoli wykonawcom złożyć bardziej konkurencyjne oferty. Odpowiedź:. Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi wymaganą zgodą na dokonanie cesji wierzytelności z umowy na rzecz Banku finansującego. Pytanie nr 50 W związku z zapisami SIWZ mówiącymi o możliwości wcześniejszej spłaty umowy, prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu w jakim poinformuje Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty, np. 7 dni przed planowaną spłatą. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 51 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże Wykonawcy informację dot. nazw i adresów Wierzycieli, kwot zobowiązania, nr kont wierzycieli na jakie ma być dokonana zapłata. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ww. dane znajda się w spisie wierzytelności - załączniku do umowy o którym mowa w ust. 1 Istotnych postanowień umowy. Pytanie nr 52 Czy Zamawiający potwierdza, że spłata zadłużenia przez Wykonawcę nastąpi bezpośrednio na rachunki bankowe Wierzycieli? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że spłata zadłużenia przez Wykonawcę nastąpi bezpośrednio na rachunki bankowe Wierzycieli. Pytanie nr 53 Prosimy o potwierdzenie, że wierzytelności wskazane w SIWZ nie są objęte tytułami wykonawczymi lub egzekucyjnymi. Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, że wierzytelności wskazane w SIWZ nie są objęte tytułami wykonawczymi lub egzekucyjnymi. Pytanie nr 54 Prosimy o potwierdzenie, że wierzytelności wskazane w SIWZ są wymagalne. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że niektóre wierzytelności wskazane w SIWZ są wymagalne. Pytanie nr 55 Czy Zamawiający zaświadcza, że zadłużenie, określone w SIWZ nie stanowi zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym ani osobistym? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zadłużenie, określone w SIWZ nie stanowi zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym ani osobistym. Pytanie nr 56 Czy Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na spłatę zadłużenia przez Wykonawcę na zasadach art pkt 3 KC oraz skapitalizowanie odsetek poprzez doliczenie ich wartości do kwoty należności głównej. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z ust. 18 Istotnych postanowień umowy. Pytanie nr 57 Czy Zamawiający potwierdza, ze spłata zobowiązania obejmuje należności główne wraz z odsetkami i prowizjami? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, ze spłata zobowiązania obejmuje należności główne wraz z odsetkami. 9

10 Pytanie nr 58 Czy Zamawiający potwierdza, że nie istnieją żadne ograniczenia prawa Wierzyciela do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w spłacie zadłużenia. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie pkt 8 Formularza oferty. Pytanie nr 59 Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy będą obejmować wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy będą obejmować wartość kapitału wraz z kosztem jego udzielenia, wskazanymi w umowie. Pytanie nr 60 Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż pokrywa koszty ustanowienia zabezpieczeń wskazanych w Istotnych postanowieniach umowy. Pytanie nr 61 Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym udostępnienie środków nastąpi po podpisaniu umowy cesji z kontraktu z NFZ? W przypadku zgody prosimy o modyfikację pkt 20 zał. nr 7 do SIWZ. Pytanie nr 62 Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu zgodnie z którym udostępnienie kwoty Zamawiającemu nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody NFZ na cesję z kontraktu NFZ, ustanowioną w celu zabezpieczenia kwoty uruchomionych środków? W przypadku zgody prosimy o modyfikację pkt 23 zał. nr 7 do SIWZ. Pytanie nr 63 W przypadku cesji wierzytelności z kontraktu NFZ, czy Zamawiający potwierdza, że udostępni Wykonawcy kopię kontraktu z NFZ? Odpowiedź: Zamawiający przewiduje udostępnienie kopii kontraktów w toku ustanowienia zabezpieczeń. Pytanie nr 64 W przypadku cesji wierzytelności z kontraktu NFZ, prosimy o odpowiedź czy kontrakt, mający być przedmiotem zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie dla innych zobowiązań Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o wskazanie kwot i terminów ich obowiązywania. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż kontrakt, mający być przedmiotem zabezpieczenia stanowi może stanowić zabezpieczenie dla innych zobowiązań, jednak nie jest w stanie określić na dzień udzielania niniejszych odpowiedzi wysokości zobowiązań. Pytanie nr 65 Prosimy o wskazanie czy Zamawiający ustanowił zabezpieczenia spłaty dotyczące wierzytelności wskazanych w SIWZ. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie zabezpieczeń. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie ustanowił jeszcze zabezpieczeń spłaty dotyczących wierzytelności wskazanych w SIWZ. Pytanie nr 66 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu będącego zabezpieczeniem spłaty w czasie obowiązywania umowy subrogacji / nowacji, Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia cesji z co najmniej jednej innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym a NFZ i ustanowienia na niej zabezpieczenia na pozostały okres trwania umowy. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z ust. 20 i 21 Istotnych postanowień umowy. 10

11 Pytanie nr 67 Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: 1. danych finansowych Zamawiającego w zakresie rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący 2. kopii kontraktu zawartego z NFZ, mającego stanowić przedmiot zabezpieczenia, wraz z aneksem aktualizującym kwotę finansowania na 2014 rok 3. lista wierzycieli z podaniem nazw, adresów, kwot zobowiązań, nr rachunków do spłat Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż: 1. dane na dzień r. stanowią załącznik nr 9 do SIWZ, natomiast dane za rok 2012 i 2013 stanowią załącznik do niniejszych odpowiedzi 2. Zamawiający przewiduje udostępnienie kopii kontraktów w toku ustanowienia zabezpieczeń. 3. Zamawiający potwierdza, że ww. dane znajda się w spisie wierzytelności - załączniku do umowy o którym mowa w ust. 1 Istotnych postanowień umowy. Pytanie nr 68 Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala: Stan na Liczba: r - zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - zatrudnionych na kontraktach - łóżek - hospitalizowanych Odpowiedź: Zamawiający podaje dane w tabeli poniżej. Stan na Liczba: r - zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób 2121 etatów 2110,10 Stan na r - zatrudnionych na kontraktach łóżek hospitalizowanych Stan na r osób 2080 etatów 2051,60 Pytanie nr 69 Prosimy o informację czy zadłużenie z tytułu zaciągniętych przez Zamawiającego w roku 2013 oraz w okresie bieżącym do r. kredytów, obsługiwane jest terminowo oraz o wskazanie wysokości miesięcznej raty każdego z wykazanych kredytów. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie posada zaciągniętych kredytów. Pytanie nr 70 Prosimy o informacje nt. warunków ugody zawartej przez Instytut z ZUS, m.in.: - okres obowiązywania, - wysokość miesięcznej raty, Czy istnieje możliwość umorzenia przez ZUS części należności głównej / odsetek? Jeśli tak, to jakie warunki musiałby spełnić Instytut CZMP? Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, iż nie posiada zaległości w bieżących płatnościach na rzecz ZUS. Zamawiający w ramach działań restrukturyzacyjnych podpisał układ ratalny na kwotę ,02 zł w wyniku którego do dnia 10 każdego miesiąca spłaca ratę w wysokości zł. Zamawiający w odpowiedzi na kolejny wniosek złożony 15 września 2014 r. w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu składek otrzymał od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodę na udzielenie ulgi w formie warunkowego układu ratalnego na spłatę należności z tytułu składek FUS. Warunkowy układ ratalny obejmować będzie 120 rat tj. 119 miesięcznych rat w wysokości , zł. plus opłata prolongacyjna i ostatnia 120 rata w kwocie ,85 zł. plus opłata prolongacyjna. Termin płatności pierwszej raty został wyznaczony na czerwiec 2015 roku. Warunkiem zawarcia umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek jest uregulowanie należności niepodlegających uldze, przez które rozumie się kwotę opowiadającą wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubezpieczonych nie będących płatnikami składek na własne ubezpieczenie wraz z odsetkami za zwłokę nie później niż w ciągu 6 miesięcy. 11

12 Pytanie nr 71 Wykonawca swoją działalność finansuje z kredytów udzielonych przez banki, które wymagają od niego dokonywania przelewu przysługujących wierzytelności jako zabezpieczenia transakcji. Powyższy aspekt jest kluczowym czynnikiem, od którego zależy udzielenie finansowania i jego koszt. Gwarancja na udzielenie takiej zgody znacząco obniży koszt finansowania. Mając powyższe na uwadze, prosimy o wykreślenie punktu 36 Istotnych Postanowień Umowy. Odpowiedź: Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi wymaganą zgodą na dokonanie cesji wierzytelności z umowy na rzecz Banku finansującego. W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert: Było: 65. Ofertę należy złożyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon A (Ginekologiczno-Położniczy), poziom 0, pok. Nr 15 do dnia r. do godz. 10:00 Jest: 65. Ofertę należy złożyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon A (Ginekologiczno-Położniczy), poziom 0, pok. Nr 15 do dnia r. do godz. 10:00 Było: 68. Otwarcie Ofert nastąpi w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon A (Ginekologiczno-Położniczy), poziom 0, pokój Nr 15, w dniu r. o godz. 10:15. Jest: 68. Otwarcie Ofert nastąpi w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon A (Ginekologiczno-Położniczy), poziom 0, pokój Nr 15, w dniu r. o godz. 10:15. Wersja elektroniczna dokumentu. Dokument podpisany w oryginale przez Zastępcę Dyrektora ds. Administracyjno-Medycznych dr n. med. Piotra K. Okońskiego z upoważnienia Dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. 12

WYKONAWCY. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. PYTANIE 1)

WYKONAWCY. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. PYTANIE 1) SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 38 / 2014/A Wieluń, 2014-11-14 WYKONAWCY WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy : SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 38 / 2014

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 1. Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 krotności odsetek ustawowych, nie więcej niż

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy SPZOZ/SAN/ZP/182/2014 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot.: przetargu nieograniczonego na Usługę udzielenia kredytu/pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 09.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych Gdynia, dnia 21 marca 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na

Bardziej szczegółowo

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp GINEKOLOGICZNO-POŁOśNICZY SZPITAL KLINICZNY Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33 Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www.

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy SPZOZ/SAN/ZP/34/2013 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Najświętszej Maryi Panny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa Dział Zamówień Publicznych tel., fax +48 34 367 36

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Organ założycielski P/12/036

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU/POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej

Bardziej szczegółowo

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak.

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że otrzymał pytania od Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

2. tel., fax., e-mail - adwokat/radca prawny

2. tel., fax., e-mail - adwokat/radca prawny Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/83/2014 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-26-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-26-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-26-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/036 Zadłużenie wybranych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach linii biznesowej Retail Banking

Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach linii biznesowej Retail Banking Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach linii biznesowej Retail Banking CZĘŚĆ l Postanowienia ogólne 1 Zakres stosowania Regulaminu 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 27.06.2013 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie

PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie Uchwała nr 40 /2007 Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie z dnia 9.08.2007r. PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką Nr... zawarta w dniu... pomiędzy

Umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką Nr... zawarta w dniu... pomiędzy Strona 1 z 9 Umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką Nr... zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej

Bardziej szczegółowo

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji?

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji? Kraków, dnia 04.02.2013 r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW ODNAWIALNYCH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW ODNAWIALNYCH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW ODNAWIALNYCH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania pożyczek i kredytów konsumenckich w Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo