W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:"

Transkrypt

1 INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel.: faks: Łódź, dn r. Do wszystkich zainteresowanych, Dotyczy postępowania: ZP/121/2014 usługa spłaty wierzytelności bezspornych w trybie art pkt. 3 KC przez podmiot trzeci za zgodą dłużnika (subrogacja) albo zamiana warunków spłaty istniejących wierzytelności bezspornych w trybie art KC przez wierzyciela za zgodą dłużnika (nowacja) Szanowni Państwo, W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje: Pytanie nr 1: Prosimy o przedstawienie następujących dokumentów: - pełne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2012, - pełne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2013, - uchwała zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2012, - uchwała zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2013, - rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym za ostatni zamknięty kwartał. Odpowiedź: Zamawiający załącza następujące dokumenty, które stanowią załącznik do niniejszych odpowiedzi: - pełne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2012, - pełne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok uchwała zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2012, - uchwała zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2013, Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym Zamawiający sporządza za pełen rok obrotowy, za rok 2014 sporządzi do r. Pytanie nr 2: Prosimy o wyjaśnienie pozycji w bilansie i RZiS za 2013r.: - inne należności krótkoterminowe; - inne rozliczenia międzyokresowe; - pozostałe rezerwy; - inne zobowiązania długoterminowe; - inne zobowiązania krótkoterminowe; - inne przychody operacyjne; - inne koszty operacyjne; - zyski/straty nadzwyczajne. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia pozycje w bilansie i RZiS za 2013 r.: inne należności krótkoterminowe : przedpłaty na dostawy oraz rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - inne rozliczenia międzyokresowe : dotacje celowe z Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotacje na Granty, dary rzeczowe i finansowe na środki trwałe, dotacje unijne - pozostałe rezerwy : rezerwy na odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych, rezerwa na koszty związane z wypłatą odszkodowań / zadośćuczynieniem, rezerwa na koszty związane z projektem unijnym - inne zobowiązania długoterminowe: nie występują - inne zobowiązania krótkoterminowe: wpłacone kaucje, rozrachunki CEM - inne przychody operacyjne: rozwiązany odpis aktualizujący, przychód równoważący koszty amortyzacji, dary rzeczowe i finansowe, odszkodowania, umorzone zobowiązania - inne koszty operacyjne : koszty opłat sądowych i komorniczych, prowizje, wypłacone odszkodowania - zyski/straty nadzwyczajne : nie występują 1

2 Pytanie nr 3: Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu). Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że cały majątek trwały wskazany w aktywach stanowi własność Zamawiającego (Instytutu CZMP) tj. nie jest przedmiotem dzierżawy ani leasingu). Pytanie nr 4: Prosimy o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg stanu na dzień r. oraz na koniec ostatniego zamkniętego kwartału wg wzoru: Struktura należności Ogółem: z tego terminowe: z tego przeterminowane w tym: 0-30 dni dni dni powyżej 180 dni odpisy na należności Struktura zobowiązań Należności (w zł) stan na koniec ubiegłego roku Zobowiązania (w zł) stan na koniec ubiegłego roku Ogółem: z tego terminowe: z tego przeterminowane w tym: 0-30 dni dni dni powyżej 180 dni Odpowiedź: Zamawiający wskazuje strukturę należności w poniższej tabeli. stan na koniec ostatniego okresu stan na koniec ostatniego okresu Struktura należności Należności stan na koniec ubiegłego roku r. stan na koniec ostatniego okresu r. Ogółem : , ,48 z tego terminowe : , ,62 z tego przeterminowane w tym: , , dni , , dni , , dni , ,49 powyżej 180 dni , ,15 odpisy na należności , ,31 Struktura zobowiązań Zobowiązania stan na koniec ubiegłego roku r. stan na koniec ostatniego okresu r. Ogółem : , ,11 z tego terminowe : , ,64 z tego przeterminowane w tym: , , dni , , dni , , dni , ,99 powyżej 180 dni , ,81 2

3 Pytanie nr 5:. Prosimy o zestawienie kredytów wg stanu na dzień r. oraz na koniec ostatniego zamkniętego kwartału zawierającego nazwę instytucji finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie, okres kredytowania oraz rodzaj zabezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie posada zaciągniętych kredytów. Pytanie nr 6: Wykonawca prosi o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży za rok 2013 i ostatni zamknięty kwartał w podziale na NFZ i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Wykonawca uzyskuje z pozostałych segmentów. Odpowiedź: Zamawiający przedstawia strukturę przychodów w poniższej tabeli: Struktura przychodów Struktura % Struktura % Przychody z NFZ ,38 85, ,47 88,13 Ministerstwo Zdrowiaprocedury wysokospecjalistyczne Ministerstwo Zdrowiaprogramy Działalność statutowa - dotacja ,00 4, ,61 5, ,42 0, ,50 0, ,60 2, ,06 0,99 Programy i sympozja ,62 0, ,74 0,16 Rezydentury ,25 2, ,77 2,40 Działalność lecznicza od pozostałych.jednostek ,65 0, ,47 0,66 Działalność gospodarcza ,38 1, ,07 2,42 Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,36 1,28 0,00 0, ,31 0,00 243,56 0,00 RAZEM ,97 100, ,25 100,00 Pytanie nr 7: Prosimy o podanie informacji o nadwykonaniach za rok 2012, 2013 oraz w roku bieżącym: - kwota nadwykonań, - kwota uznana przez NFZ, - kwota wypłacona przez NFZ. Odpowiedź: Zamawiający przedstawia kwoty nadwykonań w poniższej tabeli: Nadwykonania Kwota Kwota uznana przez NFZ Kwota wypłacona przez NFZ , , , , , ,34 Pytanie nr 8: Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan / program naprawczy lub restrukturyzacyjny? W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji wraz z informacją o dotychczasowych efektach realizacji tego programu. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, w dniu roku została podpisana umowa z firmą PWC Polska Sp. z o.o. na przeprowadzenie audytu wraz z opracowaniem planu restrukturyzacyjnego oraz audytu działalności statutowej z uwzględnieniem specyfiki jednostki. Znaczącym celem audytu jest opracowanie planu restrukturyzacyjnego spełniającego wymogi dotyczące ubiegania się o uzyskanie finansowania z następujących instytucji Ministerstwa Skarbu, Agencji Rozwoju Przemysłu lub Banku Gospodarstwa Krajowego. Realizacja planu restrukturyzacji będzie miała na celu kompleksową poprawę funkcjonowania Instytutu, ustabilizowanie bieżącej sytuacji finansowej i pozytywnej długoterminowej prognozy ekonomicznej. 3

4 Pytanie nr 9: Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty zobowiązania. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż głównym źródłem spłaty zobowiązania będą przychody z NFZ i Ministerstwa Zdrowia. Pytanie nr 10 Czy możliwe jest uzyskanie opinii bankowych dotyczących Zamawiającego nie starszych niż 1 miesiąc przed podpisaniem umowy? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż na dzień dzisiejszy nie dysponuje opinią bankową, Zamawiający wystąpił do banków o wystawienia opinii bankowych. Po ich uzyskaniu na wniosek Wykonawcy udostępni je przed podpisaniem umowy. Pytanie nr 11: Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż 1 miesiąc) zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą środków. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż na dzień dzisiejszy nie dysponuje aktualnymi świadczeniami z ZUS i US. Zamawiający wystąpił do ZUS i US o wystawienie zaświadczeń. Po ich uzyskaniu na wniosek Wykonawcy udostępni je przed podpisaniem umowy. Pytanie nr 12: Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, iż nie posiada zaległości w płatnościach na rzecz US oraz w bieżących płatnościach na rzecz ZUS. Zamawiający w ramach działań restrukturyzacyjnych podpisał układ ratalny na kwotę ,02 zł w wyniku którego do dnia 10 każdego miesiąca spłaca ratę w wysokości zł. Zamawiający w odpowiedzi na kolejny wniosek złożony 15 września 2014 r. w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu składek otrzymał od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodę na udzielenie ulgi w formie warunkowego układu ratalnego na spłatę należności z tytułu składek FUS. Warunkowy układ ratalny obejmować będzie 120 rat tj. 119 miesięcznych rat w wysokości , zł. plus opłata prolongacyjna i ostatnia 120 rata w kwocie ,85 zł. plus opłata prolongacyjna. Termin płatności pierwszej raty został wyznaczony na czerwiec 2015 roku. Warunkiem zawarcia umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek jest uregulowanie należności niepodlegających uldze, przez które rozumie się kwotę odpowiadającą wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubezpieczonych nie będących płatnikami składek na własne ubezpieczenie wraz z odsetkami za zwłokę nie później niż w ciągu 6 miesięcy. Pytanie nr 13: Czy podmiot tworzący pokrył ujemny wynik finansowy za 2012 i 2013r? Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, iż podmiot tworzący Ministerstwo Zdrowia nie pokryło ujemnego wynik u finansowego za lata 2012 i Pytanie nr 14: Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż pokrywa koszty ustanowienia zabezpieczeń wskazanych w Istotnych postanowieniach umowy. Pytanie nr 15:. Czy Zamawiający potwierdza, że uruchomienie środków na finansowanie wierzytelności objętych przedmiotowym postępowaniem nastąpi po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń? Zgodnie z zapisem ust. 20 Istotnych postanowień umowy Podpisanie warunkowej Umowy przelewu na zabezpieczenie wierzytelności nastąpi w ciągu 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy. Pytanie nr 16: Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie umów w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji (do 200% kwoty spłaconych/będących przedmiotem nowacji wierzytelności) w trybie art. 97 ustawy Prawo Bankowe z dnia (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmianami). 4

5 Pytanie nr 17: Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie umów w postaci poręczenia Organu Założycielskiego (w przypadku zgody prosimy o informację, do jakiej kwoty zostanie udzielone poręczenie oraz przedstawienie danych finansowych Poręczyciela za ostatnie 2 pełne lata obrotowe oraz za zamknięty kwartał). Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe zabezpieczenie przez Organ Założycielski. Zamawiający informuje, że ze względu na status prawny Instytut badawczy Zamawiający podlega zapisom ustawy z dnia 8 maja 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 174 poz z późn. zm.) o gwarancjach i poręczeniach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, która to ustawa nie przewiduje możliwości uzyskania gwarancji założyciela na spłatę tego rodzaju zobowiązań. Pytanie nr 18: Prosimy o udostępnienie informacji o umowie/-ach zawartych z NFZ, na których ma zostać ustanowione zabezpieczenie: - nr umowy (pierwotny i ostatni porządkowy), - wartość umowy, - data zawarcia oraz termin obowiązywania umowy. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że po wyłonieniu Wykonawcy, w treści umowy na zabezpieczenie zostanie wskazany nr umowy, jej wartość, data zawarcia oraz termin obowiązywania. Pytanie nr 19: Prosimy o informację, czy wskazane przez Zamawiającego kontrakty z NFZ, na których zostanie ustanowiona cesja są jedynymi kontraktami, na których zostanie ustanowione zabezpieczenie? Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że ustanowione zabezpieczenie na umowach z NFZ będą jedynymi kontraktami, na których zostanie ustanowiona cesja. Pytanie nr 20: Czy Zamawiający może potwierdzić, że przed zawarciem umowy z Wykonawcą, udostępni kopię Kontraktu /-ów z NFZ, na którym /-ch zostanie /-ą ustanowione zabezpieczenie/-a spłaconych/ będących przedmiotem nowacji przez Wykonawcę wierzytelności? Odpowiedź: Zamawiający przewiduje udostępnienie kopii kontraktów w toku ustanowienia zabezpieczeń. Pytanie nr 21: Prosimy o podanie kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja z umowy z NFZ. czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż ustanowienie cesji na umowie z NFZ, jako zabezpieczenie będzie obejmować wartość kapitału wraz z kosztem jego udzielenia, wskazanymi w umowie. Pytanie nr 22: Prosimy o podanie informacji, czy kontrakt / -y mający/-e stanowić zabezpieczenie umów jest/są i pozostanie/-ą wolne od innych obciążeń jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń. Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, że kontrakty mające stanowić zabezpieczenie umów stanowiących wynik niniejszego postępowania są i będą wolne od innych obciążeń. Zamawiający nie jest w stanie określić na dzień udzielania niniejszych odpowiedzi wysokości obciążeń. Pytanie nr 23: Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi czy wierzytelność z Kontraktu jest przedmiotem zabezpieczenia innego Banku / Wierzyciela? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż posiada kilka kontraktów z NFZ. Wierzytelności niektórych z tych kontraktów są przedmiotem zabezpieczenia udzielonego wierzycielom. 5

6 Pytanie nr 24: Prosimy o informację, czy kontrakt zawarty z NFZ, proponowany jako zabezpieczenie umów jest wolny od zajęć sądowych i egzekucyjnych, a wierzytelność nie jest sporna, przeterminowana lub przedawniona? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż wierzytelność objęta kontraktem z NFZ może stanowić przedmiot sporu, nie jest przeterminowana ani przedawniona. Zamawiający nie ma wpływu na dokonywane zajęcia sądowe i egzekucyjne. Pytanie nr 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu - będącego zabezpieczeniem spłaconych/będących przedmiotem nowacji przez Wykonawcę wierzytelności w czasie obowiązywania umowy stanowiącej wynik przedmiotowego postępowania, na ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty przedmiotu umowy w postaci cesji wierzytelności z co najmniej jednej innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym, a NFZ o wartości nie niższej niż wartość wygasłego kontraktu? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z ust. 20 i 21 Istotnych postanowień umowy. Pytanie nr 26 Czy Zamawiający potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji z kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy, zawierającym Istotne postanowienia Umowy oraz SIWZ, celem zabezpieczenia udzielanej kwoty pożyczki? Umowa cesji z kontraktu NFZ pozwoli szczegółowo określić obowiązki stron oraz warunki, po spełnieniu których Wykonawca będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia. Czy wzór umowy ma stanowić załącznik do oferty? Pytanie nr 27 Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym udostępnienie kwoty Zamawiającemu nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody NFZ na cesję z kontraktu NFZ, ustanowioną w celu zabezpieczenia umowy stanowiącej wynik przedmiotowego postępowania? Pytanie nr 28 Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z umowy z NFZ, przewidującej, że zobowiązania z tytułu udzielonego finansowania będą regulowane bezpośrednio przez NFZ (Dłużnika wierzytelności) począwszy od pierwszej raty. Pytanie nr 29 Czy Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie finansowania zabezpieczenie w postaci cesji z kontraktów z NFZ o wartości nie mniejszej niż kwota spłaconych/będących przedmiotem nowacji wierzytelności oraz odsetek i prowizji. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z ust. 20 i 21 Istotnych postanowień umowy. Pytanie nr 30 Czy Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania Wykonawcy aneksów do umów zawartych z NFZ, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie umów niezwłocznie po ich podpisaniu? Odpowiedź: Zamawiający przewiduje udostępnienie kopii aneksów w toku ustanowienia zabezpieczeń. Pytanie nr 31 Czy Rada Naukowa Instytutu wydała opinię w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego zobowiązania? Jeżeli tak, to prosimy o przedstawienie przedmiotowej opinii. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż Rada Naukowa nie wydała opinii w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego zobowiązania. Pytanie nr 32 Prosimy o przedstawienie uchwały odpowiedniego organu wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania będącego przedmiotem postępowania i ustanowienie zabezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie została wydana uchwała w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego zobowiązania. 6

7 Pytanie nr 33 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawianie Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż przewiduje udostępnienie Wykonawcy rocznych danych finansowych. Pytanie nr 34 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego według zasad stosowanych przez Wykonawcę (wysokość stopy procentowej dla kredytów/pożyczek przeterminowanych wynosi czterokrotność oprocentowania kredytu lombardowego)? Pytanie nr 35 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie Umowy na druku Wykonawcy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty wzór umowy? Pytanie nr 36 Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu w umowach o konieczności ustanowienia przez Zamawiającego dodatkowego zabezpieczenia zobowiązań powstałych w wyniku przedmiotowego postępowania w postaci poręczenia podmiotu tworzącego SPZOZ w przypadku: powzięcia przez Wykonawcę informacji o podjęciu działań zmierzających do likwidacji, połączenia z innym podmiotem lub przekształcenia Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku wydania rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały właściwego organu podmiotu tworzącego w sprawie likwidacji lub połączenia Zamawiającego, jak również w przypadku zawarcia porozumienia dotyczącego połączenia Zamawiającego z innym podmiotem, a także w przypadku sporządzenia stosownego aktu przekształcenia Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest SPZOZ. Pytanie nr 37 Jednocześnie, w nawiązaniu do pytania powyżej, prosimy o zgodę, aby w razie braku ustanowienia poręczenia podmiotu tworzącego SPZOZ w terminie 30 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę stosownego pisemnego wezwania, Wykonawca miał prawo do postawienia należności w stan natychmiastowej wymagalności. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest SPZOZ. Pytanie nr 38 Czy Wykonawca ma prawo postawienia w stan natychmiastowej wymagalności całej kwoty należności w przypadku nieustanowienia lub nieodnowienia zabezpieczeń? Pytanie nr 39 Wykonawca prosi o zgodę na wprowadzenie do treści umowy zapisu: W przypadku zwłoki w zapłacie którejkolwiek z rat, przekraczającej 30 dni kalendarzowych Wykonawca będzie miał możliwość postawienia w stan natychmiastowej wymagalności całości pozostałych do spłaty zobowiązań. Pytanie nr 40 Wykonawca swoją działalność finansuje z kredytów udzielonych przez banki, które wymagają od niego dokonywania przelewu przysługujących wierzytelności jako zabezpieczenia transakcji. Powyższy aspekt jest kluczowym czynnikiem, od którego zależy udzielenie finansowania i jego koszt. Gwarancja na udzielenie takiej zgody znacząco obniży koszt finansowania. Zgodnie z art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ww. wymogu uzyskania zgody podmiotu tworzącego jest nieważna. Mając powyższe na uwadze, prosimy o informacje czy po uzyskaniu informacji od Wykonawcy o zamiarze dokonania cesji wierzytelności z umowy subrogacji na rzecz Banku finansującego Zamawiający zwróci się do organu tworzącego o wyrażenie takiej zgody i zaopiniuje ją pozytywnie? 7

8 Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest SPZOZ. Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi wymaganą zgodą na dokonanie cesji wierzytelności z umowy na rzecz Banku finansującego. Pytanie nr 41 Prosimy o zmianę właściwości sądu, na sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy. Pytanie nr 42 Wykonawca prosi o usunięcie w Istotnych postanowieniach umowy, będących integralną częścią postępowania, punktu 30 e oraz punktu 31. Nie ma on zastosowania dla Wykonawcy, ponieważ okoliczności wskazane w powyższych punktach jak i ich zmiana nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia W przypadku niezastosowania się do postanowień zawartych w pkt 31 Istotnych postanowień umowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do zmiany wysokości wynagrodzenia w określonych w ust. 30 pkt e ppkt 2) i 3) sytuacjach. Pytanie nr 43 Czy Zamawiający przewiduje możliwość postawienia w stan natychmiastowej wymagalności całości pozostałej do spłaty kwoty zobowiązania wraz z należnościami ubocznymi w sytuacji powzięcia przez Wykonawcę informacji o podjęciu działań zmierzających do likwidacji, połączenia z innym podmiotem lub przekształcenia Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku wydania rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały właściwego organu podmiotu tworzącego w sprawie likwidacji lub połączenia Zamawiającego, jak również w przypadku zawarcia porozumienia dotyczącego połączenia Zamawiającego z innym podmiotem, a także w przypadku sporządzenia stosownego aktu przekształcenia Zamawiającego? Brak zgody na powyższe działanie znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co będzie uwzględnione przy ustaleniu kosztu usługi, a ponadto może wpłynąć na zmniejszenie ilości Wykonawców przystępujących do przetargu Pytanie nr 44 Prosimy o podanie informacji dot. Szpitala tj. liczby łóżek. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż liczba łóżek wynosi 902. Pytanie nr 45 Prosimy o informację jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność, tzn. jaka jego część nie jest np. przedmiotem dzierżawy, leasingu. Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że cały majątek trwały wskazany w aktywach stanowi własność Zamawiającego (Instytutu CZMP) tj. nie jest przedmiotem dzierżawy ani leasingu). Pytanie nr 46 Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 krotności stopy odsetek ustawowych, nie więcej niż odsetki maksymalne, Zamawiający wyrazi na to zgodę? Pytanie nr 47 Prosimy o dodanie do ogólnych warunków umowy możliwości postawienia umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat i ewentualne podanie okresu opóźnień w płatnościach, po upływie którego Wykonawcy przysługuje w/w uprawnienie (wykonawca proponuje wprowadzenie 30 dniowego terminu). Powyższe jest standardem przyjętym w usługach udzielania finansowania. Brak zgody na wprowadzenie możliwości postawienia umowy w stan wymagalności w przypadku opóźnień w płatnościach, znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co będzie uwzględniane przy kalkulacji kosztu usługi, a ponadto może wpłynąć na zmniejszenie ilości Wykonawców przystępujących do przetargu. Pytanie nr 48 Prosimy o potwierdzenie, że faktyczny termin uruchomienia środków nie będzie wcześniejszy niż termin wskazany przez Zamawiającego do obliczenia ceny oferty, tj r. Na gruncie ustawy niemożliwe jest zwiększenie wartości umowy w stosunku do wartości oferty, a taka konieczność mogłaby zaistnieć w przypadku wcześniejszego uruchomienia środków. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 8

9 Pytanie nr 49 Prosimy o potwierdzenie, iż zapis pkt 36 zał. nr 7 SIWZ: Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, w tym: a. Nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy; b. Nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata; c. Nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy. nie dotyczy cesji wierzytelności dokonywanej na zabezpieczenie. Powyższe umożliwiać będzie przelew w/w wierzytelności dokonywany na zabezpieczenie na rzecz banku lub innej instytucji finansowej, co pozwoli wykonawcom złożyć bardziej konkurencyjne oferty. Odpowiedź:. Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi wymaganą zgodą na dokonanie cesji wierzytelności z umowy na rzecz Banku finansującego. Pytanie nr 50 W związku z zapisami SIWZ mówiącymi o możliwości wcześniejszej spłaty umowy, prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu w jakim poinformuje Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty, np. 7 dni przed planowaną spłatą. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 51 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże Wykonawcy informację dot. nazw i adresów Wierzycieli, kwot zobowiązania, nr kont wierzycieli na jakie ma być dokonana zapłata. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ww. dane znajda się w spisie wierzytelności - załączniku do umowy o którym mowa w ust. 1 Istotnych postanowień umowy. Pytanie nr 52 Czy Zamawiający potwierdza, że spłata zadłużenia przez Wykonawcę nastąpi bezpośrednio na rachunki bankowe Wierzycieli? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że spłata zadłużenia przez Wykonawcę nastąpi bezpośrednio na rachunki bankowe Wierzycieli. Pytanie nr 53 Prosimy o potwierdzenie, że wierzytelności wskazane w SIWZ nie są objęte tytułami wykonawczymi lub egzekucyjnymi. Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, że wierzytelności wskazane w SIWZ nie są objęte tytułami wykonawczymi lub egzekucyjnymi. Pytanie nr 54 Prosimy o potwierdzenie, że wierzytelności wskazane w SIWZ są wymagalne. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że niektóre wierzytelności wskazane w SIWZ są wymagalne. Pytanie nr 55 Czy Zamawiający zaświadcza, że zadłużenie, określone w SIWZ nie stanowi zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym ani osobistym? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zadłużenie, określone w SIWZ nie stanowi zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym ani osobistym. Pytanie nr 56 Czy Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na spłatę zadłużenia przez Wykonawcę na zasadach art pkt 3 KC oraz skapitalizowanie odsetek poprzez doliczenie ich wartości do kwoty należności głównej. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z ust. 18 Istotnych postanowień umowy. Pytanie nr 57 Czy Zamawiający potwierdza, ze spłata zobowiązania obejmuje należności główne wraz z odsetkami i prowizjami? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, ze spłata zobowiązania obejmuje należności główne wraz z odsetkami. 9

10 Pytanie nr 58 Czy Zamawiający potwierdza, że nie istnieją żadne ograniczenia prawa Wierzyciela do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w spłacie zadłużenia. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie pkt 8 Formularza oferty. Pytanie nr 59 Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy będą obejmować wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy będą obejmować wartość kapitału wraz z kosztem jego udzielenia, wskazanymi w umowie. Pytanie nr 60 Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż pokrywa koszty ustanowienia zabezpieczeń wskazanych w Istotnych postanowieniach umowy. Pytanie nr 61 Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym udostępnienie środków nastąpi po podpisaniu umowy cesji z kontraktu z NFZ? W przypadku zgody prosimy o modyfikację pkt 20 zał. nr 7 do SIWZ. Pytanie nr 62 Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu zgodnie z którym udostępnienie kwoty Zamawiającemu nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody NFZ na cesję z kontraktu NFZ, ustanowioną w celu zabezpieczenia kwoty uruchomionych środków? W przypadku zgody prosimy o modyfikację pkt 23 zał. nr 7 do SIWZ. Pytanie nr 63 W przypadku cesji wierzytelności z kontraktu NFZ, czy Zamawiający potwierdza, że udostępni Wykonawcy kopię kontraktu z NFZ? Odpowiedź: Zamawiający przewiduje udostępnienie kopii kontraktów w toku ustanowienia zabezpieczeń. Pytanie nr 64 W przypadku cesji wierzytelności z kontraktu NFZ, prosimy o odpowiedź czy kontrakt, mający być przedmiotem zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie dla innych zobowiązań Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o wskazanie kwot i terminów ich obowiązywania. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż kontrakt, mający być przedmiotem zabezpieczenia stanowi może stanowić zabezpieczenie dla innych zobowiązań, jednak nie jest w stanie określić na dzień udzielania niniejszych odpowiedzi wysokości zobowiązań. Pytanie nr 65 Prosimy o wskazanie czy Zamawiający ustanowił zabezpieczenia spłaty dotyczące wierzytelności wskazanych w SIWZ. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie zabezpieczeń. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie ustanowił jeszcze zabezpieczeń spłaty dotyczących wierzytelności wskazanych w SIWZ. Pytanie nr 66 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu będącego zabezpieczeniem spłaty w czasie obowiązywania umowy subrogacji / nowacji, Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia cesji z co najmniej jednej innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym a NFZ i ustanowienia na niej zabezpieczenia na pozostały okres trwania umowy. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z ust. 20 i 21 Istotnych postanowień umowy. 10

11 Pytanie nr 67 Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: 1. danych finansowych Zamawiającego w zakresie rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący 2. kopii kontraktu zawartego z NFZ, mającego stanowić przedmiot zabezpieczenia, wraz z aneksem aktualizującym kwotę finansowania na 2014 rok 3. lista wierzycieli z podaniem nazw, adresów, kwot zobowiązań, nr rachunków do spłat Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż: 1. dane na dzień r. stanowią załącznik nr 9 do SIWZ, natomiast dane za rok 2012 i 2013 stanowią załącznik do niniejszych odpowiedzi 2. Zamawiający przewiduje udostępnienie kopii kontraktów w toku ustanowienia zabezpieczeń. 3. Zamawiający potwierdza, że ww. dane znajda się w spisie wierzytelności - załączniku do umowy o którym mowa w ust. 1 Istotnych postanowień umowy. Pytanie nr 68 Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala: Stan na Liczba: r - zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - zatrudnionych na kontraktach - łóżek - hospitalizowanych Odpowiedź: Zamawiający podaje dane w tabeli poniżej. Stan na Liczba: r - zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób 2121 etatów 2110,10 Stan na r - zatrudnionych na kontraktach łóżek hospitalizowanych Stan na r osób 2080 etatów 2051,60 Pytanie nr 69 Prosimy o informację czy zadłużenie z tytułu zaciągniętych przez Zamawiającego w roku 2013 oraz w okresie bieżącym do r. kredytów, obsługiwane jest terminowo oraz o wskazanie wysokości miesięcznej raty każdego z wykazanych kredytów. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie posada zaciągniętych kredytów. Pytanie nr 70 Prosimy o informacje nt. warunków ugody zawartej przez Instytut z ZUS, m.in.: - okres obowiązywania, - wysokość miesięcznej raty, Czy istnieje możliwość umorzenia przez ZUS części należności głównej / odsetek? Jeśli tak, to jakie warunki musiałby spełnić Instytut CZMP? Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, iż nie posiada zaległości w bieżących płatnościach na rzecz ZUS. Zamawiający w ramach działań restrukturyzacyjnych podpisał układ ratalny na kwotę ,02 zł w wyniku którego do dnia 10 każdego miesiąca spłaca ratę w wysokości zł. Zamawiający w odpowiedzi na kolejny wniosek złożony 15 września 2014 r. w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu składek otrzymał od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodę na udzielenie ulgi w formie warunkowego układu ratalnego na spłatę należności z tytułu składek FUS. Warunkowy układ ratalny obejmować będzie 120 rat tj. 119 miesięcznych rat w wysokości , zł. plus opłata prolongacyjna i ostatnia 120 rata w kwocie ,85 zł. plus opłata prolongacyjna. Termin płatności pierwszej raty został wyznaczony na czerwiec 2015 roku. Warunkiem zawarcia umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek jest uregulowanie należności niepodlegających uldze, przez które rozumie się kwotę opowiadającą wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubezpieczonych nie będących płatnikami składek na własne ubezpieczenie wraz z odsetkami za zwłokę nie później niż w ciągu 6 miesięcy. 11

12 Pytanie nr 71 Wykonawca swoją działalność finansuje z kredytów udzielonych przez banki, które wymagają od niego dokonywania przelewu przysługujących wierzytelności jako zabezpieczenia transakcji. Powyższy aspekt jest kluczowym czynnikiem, od którego zależy udzielenie finansowania i jego koszt. Gwarancja na udzielenie takiej zgody znacząco obniży koszt finansowania. Mając powyższe na uwadze, prosimy o wykreślenie punktu 36 Istotnych Postanowień Umowy. Odpowiedź: Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi wymaganą zgodą na dokonanie cesji wierzytelności z umowy na rzecz Banku finansującego. W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert: Było: 65. Ofertę należy złożyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon A (Ginekologiczno-Położniczy), poziom 0, pok. Nr 15 do dnia r. do godz. 10:00 Jest: 65. Ofertę należy złożyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon A (Ginekologiczno-Położniczy), poziom 0, pok. Nr 15 do dnia r. do godz. 10:00 Było: 68. Otwarcie Ofert nastąpi w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon A (Ginekologiczno-Położniczy), poziom 0, pokój Nr 15, w dniu r. o godz. 10:15. Jest: 68. Otwarcie Ofert nastąpi w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon A (Ginekologiczno-Położniczy), poziom 0, pokój Nr 15, w dniu r. o godz. 10:15. Wersja elektroniczna dokumentu. Dokument podpisany w oryginale przez Zastępcę Dyrektora ds. Administracyjno-Medycznych dr n. med. Piotra K. Okońskiego z upoważnienia Dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. 12

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje: INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel.: +4842 2711754 faks: +4842 2711750 E-mail: agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl Łódź, dn. 03.03.2015

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej Lubaczów, 12.01.2014 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia, modyfikacja Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp GINEKOLOGICZNO-POŁOśNICZY SZPITAL KLINICZNY Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33 Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości limitu zadłużenia zł

Przetarg nieograniczony na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości limitu zadłużenia zł Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Elbląg, dnia 17.04.2015 Dotyczy: postępowania nr na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot.: przetargu nieograniczonego na Usługę udzielenia kredytu/pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej Lubaczów, 01.04.2015 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ N/ZP-331/8836/14 Bielsko-Biała, dn. 12.12.2014r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu lub pożyczki w wysokości 3.000.000,00

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śl., r.

Wodzisław Śl., r. Wodzisław Śl., 16.02.2016 r. L.dz. DZPiZ /16 Do: oferenci biorący udział w postępowaniu na Kompleksowa obsługa bankowa wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu w rachunku kredytowym

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Odpowiedź W załączeniu Zamawiający przedstawia scan Uchwały Nr 11/2014 Rady Społecznej przy SPZOZ w Wieluniu z dnia 8 kwietnia 2014 roku.

WYKONAWCY. Odpowiedź W załączeniu Zamawiający przedstawia scan Uchwały Nr 11/2014 Rady Społecznej przy SPZOZ w Wieluniu z dnia 8 kwietnia 2014 roku. SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 23 / 2014/B Wieluń, 2014-04-30 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. WYKONAWCY Numer sprawy : SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 23 / 2014

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 17.12.2013r. Sprawa 48/2013. Wszyscy wykonawcy

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 17.12.2013r. Sprawa 48/2013. Wszyscy wykonawcy Ostrowiec Świętokrzyski dnia 17.12.2013r Sprawa 48/2013 Wszyscy wykonawcy W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu odnawialnego

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej ZP-III-343/7/2015 Lubaczów, 28.08.2015 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Wnioskowane dane zawarte są w sprawozdaniach rb-n i rb-z umieszczonych na stronie internetowej zamawiającego.

Odpowiedź: Wnioskowane dane zawarte są w sprawozdaniach rb-n i rb-z umieszczonych na stronie internetowej zamawiającego. Frombork 27 maja 2015 r. Znak sprawy: KRB.271.2.2015 Dot. przetargu nieograniczonego na usługę Sfinansowanie zobowiązań Gminy Frombork poprzez przejęcie długu w kwocie 1.520.000,00 zł (art. 518 1 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 6 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie znak postępowania RejZamPub / 20 / 2014

Udzielenie pożyczki w wysokości 6 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie znak postępowania RejZamPub / 20 / 2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Warszawa Filia: Warszawa REGON: tel.: (0 22) (0 22)

Warszawa Filia: Warszawa REGON: tel.: (0 22) (0 22) SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu Bychawa, 06.07.2015 r. Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu W związku ze skierowanymi pytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej Lubaczów, 30.03.2015 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

L. dz. DZP/672/8245/2015 Warszawa, dn. 3 listopada 2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie:

L. dz. DZP/672/8245/2015 Warszawa, dn. 3 listopada 2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia: 01-184 Warszawa ul. Działdowska 1 REGON: 000288969 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie ,00 zł (art pkt 3 Kodeksu cywilnego)

Dotyczy : Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie ,00 zł (art pkt 3 Kodeksu cywilnego) Dotyczy : Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 13.347.916,00 zł (art. 518 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego) W związku z wpłynięciem zapytań dot. zapisów SIWZ w w/w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/058/ 252 /2015 Rzeszów, Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego.

SzWNr2 ZP/250/058/ 252 /2015 Rzeszów, Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego. SzWNr2 ZP/250/058/ 252 /2015 Rzeszów, 2015.07.14 Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2 Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 tel. i faks: 34/ 367-36-74 e-mail: szp@dala.pl Częstochowa, dnia 28 września 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SZPITAL W IŁŻY 27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17

SZPITAL W IŁŻY 27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SPZZOZ SZPITAL: ul. Bodzentyńska 17 tel.: 0 (nr operatora)48 616-31-75 fax. : 616-31-75 Internet: www.szpitalilza.com.pl E mail: szrilza@szpitalilza.com.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Tarnobrzeg: Usługi udzielania kredytu 2015/S 237-430427

Polska-Tarnobrzeg: Usługi udzielania kredytu 2015/S 237-430427 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:430427-2015:text:pl:html Polska-Tarnobrzeg: Usługi udzielania kredytu 2015/S 237-430427 Wojewódzki Szpital im. Zofii z

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Grudziądz, dnia r. ZP / 16

Wszyscy Wykonawcy. Grudziądz, dnia r. ZP / 16 Grudziądz, dnia 15.03.2016 r. Wszyscy Wykonawcy ZP - 518 / 16 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie długoterminowego złotowego kredytu / pożyczki (znak sprawy: K/1/PN/16). W związku z wpłynięciem

Bardziej szczegółowo

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych Gdynia, dnia 21 marca 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 9 sierpnia 2013 roku. SzNSPZOZ. N-ZP /13. Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

Lublin, dnia 9 sierpnia 2013 roku. SzNSPZOZ. N-ZP /13. Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu Lublin, dnia 9 sierpnia 2013 roku SzNSPZOZ. N-ZP-372-29/13 Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.dz.

Bardziej szczegółowo

ul. Marszałkowska 24 Filia: Warszawa ul. Działdowska 1 REGON: tel.:

ul. Marszałkowska 24 Filia: Warszawa ul. Działdowska 1 REGON: tel.: SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia: 01-184 Warszawa ul. Działdowska 1 REGON: 000288969 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

udzielenia pożyczki długoterminowej lub kredytu długoterminowego Znak sprawy P/12/2015 PYTANIA

udzielenia pożyczki długoterminowej lub kredytu długoterminowego Znak sprawy P/12/2015 PYTANIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu niniejszym udziela odpowiedzi na pytania do procedury prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia pożyczki

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 16-100 Sokółka, ul. Gen. Sikorskiego 40 sekretariat 0857220463 e-mail i tel. kontakt. na stronie www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html Sokółka dn.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ BURMISTRZ BYCZYNY ul. Rynek 1 tel. fax. 77/413 41 50 46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl WG.271.2.3.2016.Asz Byczyna, dnia 30 maja 2016 r. Wszyscy wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ dot.: postępowania

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia)

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia) Tel/Fax 87/421 60 09 E-mail: biuro@zuk-mikolajki.pl http://www.zuk-mikolajki.pl Mikołajki, 22 sierpnia 2013r Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 1. Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 krotności odsetek ustawowych, nie więcej niż

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ N/ZP-331/7662/15 Bielsko-Biała, dn. 09.11.2015r. dotyczy: : postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu lub pożyczki w wysokości 22.000.000,00

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 14/ wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu lub pożyczki dla Szpitala Św. Anny w Miechowie.

Nr sprawy: 14/ wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu lub pożyczki dla Szpitala Św. Anny w Miechowie. Miechów, dnia 02 kwietnia 2015 r. Szp - DN/ZP/ /IV/2015.. wszyscy uczestnicy postępowania Nr sprawy: 14/2015 - wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu lub pożyczki dla Szpitala Św. Anny w Miechowie.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 316404-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 306138-2011 data 26.09.2011

Bardziej szczegółowo

Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY

Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY Piastów, 4 maja 2012 rok Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN, na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy SPZOZ/SAN/ZP/182/2014 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 09.11.2015r. N/ZP-331/7659/15

Bielsko-Biała, dn. 09.11.2015r. N/ZP-331/7659/15 N/ZP-331/7659/15 Bielsko-Biała, dn. 09.11.2015r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu lub pożyczki w wysokości 22.000.000,00 PLN

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZP/121/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ

ZP/121/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 tel. +48 85 655 28 25 email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl Zestaw pytań nr 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej

Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej Lubaczów, 14.03.2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE nr 2 treści SIWZ

WYJAŚNIENIE nr 2 treści SIWZ PKS w Szczecinku spółka z o.o. Szczecinek, dnia 22 lipca 2013r. ul. Cieślaka 6a 78-400 Szczecinek Do wszystkich Wykonawców nr postępowania: ZP-6/2013 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 09.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

SPZOZ/SAN/ZP/147/2013 Sanok, dnia 24 czerwca 2013r.

SPZOZ/SAN/ZP/147/2013 Sanok, dnia 24 czerwca 2013r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej

Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej Lubaczów, 16.01.2015 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ Dotyczy odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na,,świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej wraz z kredytem w rachunku bieżącym

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na,,świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej wraz z kredytem w rachunku bieżącym SZP.III.240/24/11/P - odp. 1 Jaworzno, dnia 2011-10-17 Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na,,świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej wraz z kredytem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltbg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltbg.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltbg.pl Tarnobrzeg: Usługa udzielenia kredytu/pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii

Bardziej szczegółowo

1) Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o

1) Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o 1) Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji. 2) Prosimy o wskazanie

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. PYTANIE 1)

WYKONAWCY. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. PYTANIE 1) SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 38 / 2014/A Wieluń, 2014-11-14 WYKONAWCY WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy : SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 38 / 2014

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Z na zapytania w sprawie SIWZ Opolskie Centrum Rehabilitacji Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów Pismo: PZP-225/12/2013 Korfantów dnia: 24.09.2013 r. O D P O W I E D Z na zapytania w sprawie SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY(strona internetowa art. 38 ust. 2 Pzp) Wyjaśnienia treści SIWZ

WYKONAWCY(strona internetowa art. 38 ust. 2 Pzp) Wyjaśnienia treści SIWZ ŚZZP.272.5.2016 Maków Mazowiecki, 08.12.2016 r. WYKONAWCY(strona internetowa art. 38 ust. 2 Pzp) Wyjaśnienia treści SIWZ Powiat Makowski z/s w Makowie Mazowieckim, ul. Rynek 1, prowadząc procedurę zamówienia

Bardziej szczegółowo

data publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 02.05.2012 r. nr 2012/S 84-138792

data publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 02.05.2012 r. nr 2012/S 84-138792 Ginekologiczno Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Polna 33, 60 535 Poznań Dział Zamówień Publicznych tel. 618419294, faks 618419620, http://www.gpsk.am.poznan.pl/dzp

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne FN.III.271.4.2015 Głogówek, 18.05.2015r. Dotyczy: nr ogłoszenia 68349-2015 z dnia 13.05.2015r. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Miasto Dębica BZP.271.41.2014.JS Dębica, dnia 03-10-2014r. ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6,5 mln

Bardziej szczegółowo

ZP/12/2015 Załącznik nr 7 do SIWZ

ZP/12/2015 Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/9/09/ USŁUGA UDZIELENIA POŻYCZKI / KREDYTU DLA ZOZ W PIŃCZOWIE W WYSOKOŚCI ,00 ZŁOTYCH.

Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/9/09/ USŁUGA UDZIELENIA POŻYCZKI / KREDYTU DLA ZOZ W PIŃCZOWIE W WYSOKOŚCI ,00 ZŁOTYCH. Pińczów dnia, 24.09.2015 r. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE UL. ARMII KRAJOWEJ 22 28-400 PIŃCZÓW tel.: 041 357 30 39 fax: 041 357 24 91 e-mail: zoz5@o2.pl strona www: www.szpitalpinczow.pl Dotyczy

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA WARSZAWA 15 kwietnia 2005 1 I. ZASADY OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: stan cywilny

1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: stan cywilny 1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ Nr umowy Nazwa firmy REGON KRS Adres Nr telefonu Adres e-mail WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: Imię i Nazwisko PESEL % udziału

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

Ogółem: z tego terminowe: z tego przeterminowane, w tym: 0-30 dni dni dni powyżej 180 dni

Ogółem: z tego terminowe: z tego przeterminowane, w tym: 0-30 dni dni dni powyżej 180 dni ... Znak: AE/ZP-27-71/15 Tarnów, 2015-11-25 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na udzielenie kredytu pomostowego w wysokości 6 mln złotych na częściowe prefinansowanie

Bardziej szczegółowo

ZP/59/2016 Załącznik nr 7 do SIWZ

ZP/59/2016 Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa * Gmina Kargowa Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: a) terminów i kwot spłat (nie

Bardziej szczegółowo

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Żagańskiego i jednostek podległych.

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Żagańskiego i jednostek podległych. STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20 NIP: 924-16-33-119 Żagań, dnia 18 maja 2015 r. ZP.272.5.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

MINISTERSTWO ZDROWIA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA WARSZAWA, Luty 2005 I. Zasady ogólne. 1. ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA. Skarb Państwa udziela zakładowi pożyczki, jeżeli zakład

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I. Sprawa Nr 4/2012

O D P O W I E D Z I. Sprawa Nr 4/2012 Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Warszawska 30 10-082 Olsztyn tel./fax. 089/524 53 50, 089/524 53 80,

Bardziej szczegółowo

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści:

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści: Łomża, dnia 25.02.2016 r. ZGO/1/2016 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.83.463.2014 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.83.463.2014 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.83.463.2014 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ dot.: przetargu nieograniczonego na Usługę udzielenia kredytu/pożyczki dla Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Klienta 1 Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. TAK. Pytanie do Klienta

Odpowiedź Klienta 1 Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. TAK. Pytanie do Klienta Jastrowie, dnia.06.05r. Gmina i Miasto Jastrowie Znak sprawy FN.05..05 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Burmistrz Gminy i Miasta w Jastrowiu w związku z otrzymaniem zapytania do Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

24. Prosimy o zgodę na dodanie do wzoru umowy kredytu następujących zapisów:

24. Prosimy o zgodę na dodanie do wzoru umowy kredytu następujących zapisów: EDZ.242-119/15 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie 22-300 Krasnystaw ul. Sobieskiego 4 tel. (82) 576-21-70 fax (82) 576-49-01 www.spzozkrasnystaw.pl sekretariat@spzozkrasnystaw.pl Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Milicz, dnia 20 kwietnia 2010 r. JRP-4/2010. DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM o sygn.

Milicz, dnia 20 kwietnia 2010 r. JRP-4/2010. DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM o sygn. JRP-4/2010 Milicz, dnia 20 kwietnia 2010 r. DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM o sygn. JRP-4/2010 Dotyczy: zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym o sygn. JRP-4/2010

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 23.09.2014 r.

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 23.09.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /14 Data: 23.09.2014 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na usługę udzielenia pożyczki na kwotę 2.900.000,00 zł

Bardziej szczegółowo

DOA-ZP-V Do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu

DOA-ZP-V Do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu Łódź, dnia 02.06.2014r. DOA-ZP-V.271.32.2014 Do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Miastu Łódź długoterminowych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie: Świadczenia nadliczbowe przedstawia zestawienie:

Wyjaśnienie: Świadczenia nadliczbowe przedstawia zestawienie: Zamość, dnia 24 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

DZp.DF Rybnik, r.

DZp.DF Rybnik, r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku DZp.DF.667.1.2015 Rybnik, 23.12.2015 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, r. ZP/PN/83/2014/WFN/14/2351,2352

Do Wykonawców. Wrocław, r. ZP/PN/83/2014/WFN/14/2351,2352 Do Wykonawców Wrocław,05.08.2014 r. ZP/PN/83/2014/WFN/14/2351,2352 Dotyczy: postępowania na Udzielenie kredytu bankowego do wysokości 65.524.270 zł, do wysokości 70.000.000 zł oraz do wysokości 75.000.000

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

dotyczy: wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy: wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Kurzętnik, dnia 10.10.2011 r. znak: OPRG.271.12.2011 WYKONAWCY dotyczy: wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia W związku z zapytaniami Wykonawców z dnia 03.10.2011 r. i z dnia 06.10.2011

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Załącznik nr do procedury Metodyka oceny ratingowej i badania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa * GMINA ŁAŃCUT Pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Nasz znak : DOP ZP / 244/2012 Kraków, dnia 3 września 2012 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę udzielenia pożyczki finansowej w kwocie 5.000.000,00 zł (ZP 29/2012)

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, r. ZP/PN/107/2013/WFN/2215

Do Wykonawców. Wrocław, r. ZP/PN/107/2013/WFN/2215 Do Wykonawców Wrocław, 29.07.2013 r. ZP/PN/107/2013/WFN/2215 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Udzielenie kredytu bankowego do wysokości 45 000 000 zł i do wysokości 53 087 880

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 10 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.5/2014/FPJWW UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej zwana Umową ) została

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo