W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:"

Transkrypt

1 INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel.: faks: Łódź, dn r. Do wszystkich zainteresowanych, Dotyczy postępowania: ZP/121/2014 usługa spłaty wierzytelności bezspornych w trybie art pkt. 3 KC przez podmiot trzeci za zgodą dłużnika (subrogacja) albo zamiana warunków spłaty istniejących wierzytelności bezspornych w trybie art KC przez wierzyciela za zgodą dłużnika (nowacja) Szanowni Państwo, W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje: Pytanie nr 1: Prosimy o przedstawienie następujących dokumentów: - pełne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2012, - pełne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2013, - uchwała zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2012, - uchwała zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2013, - rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym za ostatni zamknięty kwartał. Odpowiedź: Zamawiający załącza następujące dokumenty, które stanowią załącznik do niniejszych odpowiedzi: - pełne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2012, - pełne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok uchwała zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2012, - uchwała zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2013, Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym Zamawiający sporządza za pełen rok obrotowy, za rok 2014 sporządzi do r. Pytanie nr 2: Prosimy o wyjaśnienie pozycji w bilansie i RZiS za 2013r.: - inne należności krótkoterminowe; - inne rozliczenia międzyokresowe; - pozostałe rezerwy; - inne zobowiązania długoterminowe; - inne zobowiązania krótkoterminowe; - inne przychody operacyjne; - inne koszty operacyjne; - zyski/straty nadzwyczajne. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia pozycje w bilansie i RZiS za 2013 r.: inne należności krótkoterminowe : przedpłaty na dostawy oraz rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - inne rozliczenia międzyokresowe : dotacje celowe z Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotacje na Granty, dary rzeczowe i finansowe na środki trwałe, dotacje unijne - pozostałe rezerwy : rezerwy na odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych, rezerwa na koszty związane z wypłatą odszkodowań / zadośćuczynieniem, rezerwa na koszty związane z projektem unijnym - inne zobowiązania długoterminowe: nie występują - inne zobowiązania krótkoterminowe: wpłacone kaucje, rozrachunki CEM - inne przychody operacyjne: rozwiązany odpis aktualizujący, przychód równoważący koszty amortyzacji, dary rzeczowe i finansowe, odszkodowania, umorzone zobowiązania - inne koszty operacyjne : koszty opłat sądowych i komorniczych, prowizje, wypłacone odszkodowania - zyski/straty nadzwyczajne : nie występują 1

2 Pytanie nr 3: Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu). Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że cały majątek trwały wskazany w aktywach stanowi własność Zamawiającego (Instytutu CZMP) tj. nie jest przedmiotem dzierżawy ani leasingu). Pytanie nr 4: Prosimy o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg stanu na dzień r. oraz na koniec ostatniego zamkniętego kwartału wg wzoru: Struktura należności Ogółem: z tego terminowe: z tego przeterminowane w tym: 0-30 dni dni dni powyżej 180 dni odpisy na należności Struktura zobowiązań Należności (w zł) stan na koniec ubiegłego roku Zobowiązania (w zł) stan na koniec ubiegłego roku Ogółem: z tego terminowe: z tego przeterminowane w tym: 0-30 dni dni dni powyżej 180 dni Odpowiedź: Zamawiający wskazuje strukturę należności w poniższej tabeli. stan na koniec ostatniego okresu stan na koniec ostatniego okresu Struktura należności Należności stan na koniec ubiegłego roku r. stan na koniec ostatniego okresu r. Ogółem : , ,48 z tego terminowe : , ,62 z tego przeterminowane w tym: , , dni , , dni , , dni , ,49 powyżej 180 dni , ,15 odpisy na należności , ,31 Struktura zobowiązań Zobowiązania stan na koniec ubiegłego roku r. stan na koniec ostatniego okresu r. Ogółem : , ,11 z tego terminowe : , ,64 z tego przeterminowane w tym: , , dni , , dni , , dni , ,99 powyżej 180 dni , ,81 2

3 Pytanie nr 5:. Prosimy o zestawienie kredytów wg stanu na dzień r. oraz na koniec ostatniego zamkniętego kwartału zawierającego nazwę instytucji finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie, okres kredytowania oraz rodzaj zabezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie posada zaciągniętych kredytów. Pytanie nr 6: Wykonawca prosi o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży za rok 2013 i ostatni zamknięty kwartał w podziale na NFZ i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Wykonawca uzyskuje z pozostałych segmentów. Odpowiedź: Zamawiający przedstawia strukturę przychodów w poniższej tabeli: Struktura przychodów Struktura % Struktura % Przychody z NFZ ,38 85, ,47 88,13 Ministerstwo Zdrowiaprocedury wysokospecjalistyczne Ministerstwo Zdrowiaprogramy Działalność statutowa - dotacja ,00 4, ,61 5, ,42 0, ,50 0, ,60 2, ,06 0,99 Programy i sympozja ,62 0, ,74 0,16 Rezydentury ,25 2, ,77 2,40 Działalność lecznicza od pozostałych.jednostek ,65 0, ,47 0,66 Działalność gospodarcza ,38 1, ,07 2,42 Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,36 1,28 0,00 0, ,31 0,00 243,56 0,00 RAZEM ,97 100, ,25 100,00 Pytanie nr 7: Prosimy o podanie informacji o nadwykonaniach za rok 2012, 2013 oraz w roku bieżącym: - kwota nadwykonań, - kwota uznana przez NFZ, - kwota wypłacona przez NFZ. Odpowiedź: Zamawiający przedstawia kwoty nadwykonań w poniższej tabeli: Nadwykonania Kwota Kwota uznana przez NFZ Kwota wypłacona przez NFZ , , , , , ,34 Pytanie nr 8: Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan / program naprawczy lub restrukturyzacyjny? W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji wraz z informacją o dotychczasowych efektach realizacji tego programu. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, w dniu roku została podpisana umowa z firmą PWC Polska Sp. z o.o. na przeprowadzenie audytu wraz z opracowaniem planu restrukturyzacyjnego oraz audytu działalności statutowej z uwzględnieniem specyfiki jednostki. Znaczącym celem audytu jest opracowanie planu restrukturyzacyjnego spełniającego wymogi dotyczące ubiegania się o uzyskanie finansowania z następujących instytucji Ministerstwa Skarbu, Agencji Rozwoju Przemysłu lub Banku Gospodarstwa Krajowego. Realizacja planu restrukturyzacji będzie miała na celu kompleksową poprawę funkcjonowania Instytutu, ustabilizowanie bieżącej sytuacji finansowej i pozytywnej długoterminowej prognozy ekonomicznej. 3

4 Pytanie nr 9: Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty zobowiązania. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż głównym źródłem spłaty zobowiązania będą przychody z NFZ i Ministerstwa Zdrowia. Pytanie nr 10 Czy możliwe jest uzyskanie opinii bankowych dotyczących Zamawiającego nie starszych niż 1 miesiąc przed podpisaniem umowy? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż na dzień dzisiejszy nie dysponuje opinią bankową, Zamawiający wystąpił do banków o wystawienia opinii bankowych. Po ich uzyskaniu na wniosek Wykonawcy udostępni je przed podpisaniem umowy. Pytanie nr 11: Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż 1 miesiąc) zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą środków. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż na dzień dzisiejszy nie dysponuje aktualnymi świadczeniami z ZUS i US. Zamawiający wystąpił do ZUS i US o wystawienie zaświadczeń. Po ich uzyskaniu na wniosek Wykonawcy udostępni je przed podpisaniem umowy. Pytanie nr 12: Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, iż nie posiada zaległości w płatnościach na rzecz US oraz w bieżących płatnościach na rzecz ZUS. Zamawiający w ramach działań restrukturyzacyjnych podpisał układ ratalny na kwotę ,02 zł w wyniku którego do dnia 10 każdego miesiąca spłaca ratę w wysokości zł. Zamawiający w odpowiedzi na kolejny wniosek złożony 15 września 2014 r. w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu składek otrzymał od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodę na udzielenie ulgi w formie warunkowego układu ratalnego na spłatę należności z tytułu składek FUS. Warunkowy układ ratalny obejmować będzie 120 rat tj. 119 miesięcznych rat w wysokości , zł. plus opłata prolongacyjna i ostatnia 120 rata w kwocie ,85 zł. plus opłata prolongacyjna. Termin płatności pierwszej raty został wyznaczony na czerwiec 2015 roku. Warunkiem zawarcia umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek jest uregulowanie należności niepodlegających uldze, przez które rozumie się kwotę odpowiadającą wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubezpieczonych nie będących płatnikami składek na własne ubezpieczenie wraz z odsetkami za zwłokę nie później niż w ciągu 6 miesięcy. Pytanie nr 13: Czy podmiot tworzący pokrył ujemny wynik finansowy za 2012 i 2013r? Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, iż podmiot tworzący Ministerstwo Zdrowia nie pokryło ujemnego wynik u finansowego za lata 2012 i Pytanie nr 14: Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż pokrywa koszty ustanowienia zabezpieczeń wskazanych w Istotnych postanowieniach umowy. Pytanie nr 15:. Czy Zamawiający potwierdza, że uruchomienie środków na finansowanie wierzytelności objętych przedmiotowym postępowaniem nastąpi po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń? Zgodnie z zapisem ust. 20 Istotnych postanowień umowy Podpisanie warunkowej Umowy przelewu na zabezpieczenie wierzytelności nastąpi w ciągu 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy. Pytanie nr 16: Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie umów w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji (do 200% kwoty spłaconych/będących przedmiotem nowacji wierzytelności) w trybie art. 97 ustawy Prawo Bankowe z dnia (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmianami). 4

5 Pytanie nr 17: Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie umów w postaci poręczenia Organu Założycielskiego (w przypadku zgody prosimy o informację, do jakiej kwoty zostanie udzielone poręczenie oraz przedstawienie danych finansowych Poręczyciela za ostatnie 2 pełne lata obrotowe oraz za zamknięty kwartał). Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe zabezpieczenie przez Organ Założycielski. Zamawiający informuje, że ze względu na status prawny Instytut badawczy Zamawiający podlega zapisom ustawy z dnia 8 maja 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 174 poz z późn. zm.) o gwarancjach i poręczeniach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, która to ustawa nie przewiduje możliwości uzyskania gwarancji założyciela na spłatę tego rodzaju zobowiązań. Pytanie nr 18: Prosimy o udostępnienie informacji o umowie/-ach zawartych z NFZ, na których ma zostać ustanowione zabezpieczenie: - nr umowy (pierwotny i ostatni porządkowy), - wartość umowy, - data zawarcia oraz termin obowiązywania umowy. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że po wyłonieniu Wykonawcy, w treści umowy na zabezpieczenie zostanie wskazany nr umowy, jej wartość, data zawarcia oraz termin obowiązywania. Pytanie nr 19: Prosimy o informację, czy wskazane przez Zamawiającego kontrakty z NFZ, na których zostanie ustanowiona cesja są jedynymi kontraktami, na których zostanie ustanowione zabezpieczenie? Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że ustanowione zabezpieczenie na umowach z NFZ będą jedynymi kontraktami, na których zostanie ustanowiona cesja. Pytanie nr 20: Czy Zamawiający może potwierdzić, że przed zawarciem umowy z Wykonawcą, udostępni kopię Kontraktu /-ów z NFZ, na którym /-ch zostanie /-ą ustanowione zabezpieczenie/-a spłaconych/ będących przedmiotem nowacji przez Wykonawcę wierzytelności? Odpowiedź: Zamawiający przewiduje udostępnienie kopii kontraktów w toku ustanowienia zabezpieczeń. Pytanie nr 21: Prosimy o podanie kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja z umowy z NFZ. czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż ustanowienie cesji na umowie z NFZ, jako zabezpieczenie będzie obejmować wartość kapitału wraz z kosztem jego udzielenia, wskazanymi w umowie. Pytanie nr 22: Prosimy o podanie informacji, czy kontrakt / -y mający/-e stanowić zabezpieczenie umów jest/są i pozostanie/-ą wolne od innych obciążeń jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń. Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, że kontrakty mające stanowić zabezpieczenie umów stanowiących wynik niniejszego postępowania są i będą wolne od innych obciążeń. Zamawiający nie jest w stanie określić na dzień udzielania niniejszych odpowiedzi wysokości obciążeń. Pytanie nr 23: Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi czy wierzytelność z Kontraktu jest przedmiotem zabezpieczenia innego Banku / Wierzyciela? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż posiada kilka kontraktów z NFZ. Wierzytelności niektórych z tych kontraktów są przedmiotem zabezpieczenia udzielonego wierzycielom. 5

6 Pytanie nr 24: Prosimy o informację, czy kontrakt zawarty z NFZ, proponowany jako zabezpieczenie umów jest wolny od zajęć sądowych i egzekucyjnych, a wierzytelność nie jest sporna, przeterminowana lub przedawniona? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż wierzytelność objęta kontraktem z NFZ może stanowić przedmiot sporu, nie jest przeterminowana ani przedawniona. Zamawiający nie ma wpływu na dokonywane zajęcia sądowe i egzekucyjne. Pytanie nr 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu - będącego zabezpieczeniem spłaconych/będących przedmiotem nowacji przez Wykonawcę wierzytelności w czasie obowiązywania umowy stanowiącej wynik przedmiotowego postępowania, na ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty przedmiotu umowy w postaci cesji wierzytelności z co najmniej jednej innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym, a NFZ o wartości nie niższej niż wartość wygasłego kontraktu? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z ust. 20 i 21 Istotnych postanowień umowy. Pytanie nr 26 Czy Zamawiający potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji z kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy, zawierającym Istotne postanowienia Umowy oraz SIWZ, celem zabezpieczenia udzielanej kwoty pożyczki? Umowa cesji z kontraktu NFZ pozwoli szczegółowo określić obowiązki stron oraz warunki, po spełnieniu których Wykonawca będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia. Czy wzór umowy ma stanowić załącznik do oferty? Pytanie nr 27 Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym udostępnienie kwoty Zamawiającemu nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody NFZ na cesję z kontraktu NFZ, ustanowioną w celu zabezpieczenia umowy stanowiącej wynik przedmiotowego postępowania? Pytanie nr 28 Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z umowy z NFZ, przewidującej, że zobowiązania z tytułu udzielonego finansowania będą regulowane bezpośrednio przez NFZ (Dłużnika wierzytelności) począwszy od pierwszej raty. Pytanie nr 29 Czy Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie finansowania zabezpieczenie w postaci cesji z kontraktów z NFZ o wartości nie mniejszej niż kwota spłaconych/będących przedmiotem nowacji wierzytelności oraz odsetek i prowizji. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z ust. 20 i 21 Istotnych postanowień umowy. Pytanie nr 30 Czy Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania Wykonawcy aneksów do umów zawartych z NFZ, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie umów niezwłocznie po ich podpisaniu? Odpowiedź: Zamawiający przewiduje udostępnienie kopii aneksów w toku ustanowienia zabezpieczeń. Pytanie nr 31 Czy Rada Naukowa Instytutu wydała opinię w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego zobowiązania? Jeżeli tak, to prosimy o przedstawienie przedmiotowej opinii. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż Rada Naukowa nie wydała opinii w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego zobowiązania. Pytanie nr 32 Prosimy o przedstawienie uchwały odpowiedniego organu wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania będącego przedmiotem postępowania i ustanowienie zabezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie została wydana uchwała w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego zobowiązania. 6

7 Pytanie nr 33 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawianie Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż przewiduje udostępnienie Wykonawcy rocznych danych finansowych. Pytanie nr 34 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego według zasad stosowanych przez Wykonawcę (wysokość stopy procentowej dla kredytów/pożyczek przeterminowanych wynosi czterokrotność oprocentowania kredytu lombardowego)? Pytanie nr 35 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie Umowy na druku Wykonawcy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty wzór umowy? Pytanie nr 36 Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu w umowach o konieczności ustanowienia przez Zamawiającego dodatkowego zabezpieczenia zobowiązań powstałych w wyniku przedmiotowego postępowania w postaci poręczenia podmiotu tworzącego SPZOZ w przypadku: powzięcia przez Wykonawcę informacji o podjęciu działań zmierzających do likwidacji, połączenia z innym podmiotem lub przekształcenia Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku wydania rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały właściwego organu podmiotu tworzącego w sprawie likwidacji lub połączenia Zamawiającego, jak również w przypadku zawarcia porozumienia dotyczącego połączenia Zamawiającego z innym podmiotem, a także w przypadku sporządzenia stosownego aktu przekształcenia Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest SPZOZ. Pytanie nr 37 Jednocześnie, w nawiązaniu do pytania powyżej, prosimy o zgodę, aby w razie braku ustanowienia poręczenia podmiotu tworzącego SPZOZ w terminie 30 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę stosownego pisemnego wezwania, Wykonawca miał prawo do postawienia należności w stan natychmiastowej wymagalności. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest SPZOZ. Pytanie nr 38 Czy Wykonawca ma prawo postawienia w stan natychmiastowej wymagalności całej kwoty należności w przypadku nieustanowienia lub nieodnowienia zabezpieczeń? Pytanie nr 39 Wykonawca prosi o zgodę na wprowadzenie do treści umowy zapisu: W przypadku zwłoki w zapłacie którejkolwiek z rat, przekraczającej 30 dni kalendarzowych Wykonawca będzie miał możliwość postawienia w stan natychmiastowej wymagalności całości pozostałych do spłaty zobowiązań. Pytanie nr 40 Wykonawca swoją działalność finansuje z kredytów udzielonych przez banki, które wymagają od niego dokonywania przelewu przysługujących wierzytelności jako zabezpieczenia transakcji. Powyższy aspekt jest kluczowym czynnikiem, od którego zależy udzielenie finansowania i jego koszt. Gwarancja na udzielenie takiej zgody znacząco obniży koszt finansowania. Zgodnie z art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ww. wymogu uzyskania zgody podmiotu tworzącego jest nieważna. Mając powyższe na uwadze, prosimy o informacje czy po uzyskaniu informacji od Wykonawcy o zamiarze dokonania cesji wierzytelności z umowy subrogacji na rzecz Banku finansującego Zamawiający zwróci się do organu tworzącego o wyrażenie takiej zgody i zaopiniuje ją pozytywnie? 7

8 Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest SPZOZ. Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi wymaganą zgodą na dokonanie cesji wierzytelności z umowy na rzecz Banku finansującego. Pytanie nr 41 Prosimy o zmianę właściwości sądu, na sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy. Pytanie nr 42 Wykonawca prosi o usunięcie w Istotnych postanowieniach umowy, będących integralną częścią postępowania, punktu 30 e oraz punktu 31. Nie ma on zastosowania dla Wykonawcy, ponieważ okoliczności wskazane w powyższych punktach jak i ich zmiana nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia W przypadku niezastosowania się do postanowień zawartych w pkt 31 Istotnych postanowień umowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do zmiany wysokości wynagrodzenia w określonych w ust. 30 pkt e ppkt 2) i 3) sytuacjach. Pytanie nr 43 Czy Zamawiający przewiduje możliwość postawienia w stan natychmiastowej wymagalności całości pozostałej do spłaty kwoty zobowiązania wraz z należnościami ubocznymi w sytuacji powzięcia przez Wykonawcę informacji o podjęciu działań zmierzających do likwidacji, połączenia z innym podmiotem lub przekształcenia Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku wydania rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały właściwego organu podmiotu tworzącego w sprawie likwidacji lub połączenia Zamawiającego, jak również w przypadku zawarcia porozumienia dotyczącego połączenia Zamawiającego z innym podmiotem, a także w przypadku sporządzenia stosownego aktu przekształcenia Zamawiającego? Brak zgody na powyższe działanie znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co będzie uwzględnione przy ustaleniu kosztu usługi, a ponadto może wpłynąć na zmniejszenie ilości Wykonawców przystępujących do przetargu Pytanie nr 44 Prosimy o podanie informacji dot. Szpitala tj. liczby łóżek. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż liczba łóżek wynosi 902. Pytanie nr 45 Prosimy o informację jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność, tzn. jaka jego część nie jest np. przedmiotem dzierżawy, leasingu. Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że cały majątek trwały wskazany w aktywach stanowi własność Zamawiającego (Instytutu CZMP) tj. nie jest przedmiotem dzierżawy ani leasingu). Pytanie nr 46 Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 krotności stopy odsetek ustawowych, nie więcej niż odsetki maksymalne, Zamawiający wyrazi na to zgodę? Pytanie nr 47 Prosimy o dodanie do ogólnych warunków umowy możliwości postawienia umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat i ewentualne podanie okresu opóźnień w płatnościach, po upływie którego Wykonawcy przysługuje w/w uprawnienie (wykonawca proponuje wprowadzenie 30 dniowego terminu). Powyższe jest standardem przyjętym w usługach udzielania finansowania. Brak zgody na wprowadzenie możliwości postawienia umowy w stan wymagalności w przypadku opóźnień w płatnościach, znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co będzie uwzględniane przy kalkulacji kosztu usługi, a ponadto może wpłynąć na zmniejszenie ilości Wykonawców przystępujących do przetargu. Pytanie nr 48 Prosimy o potwierdzenie, że faktyczny termin uruchomienia środków nie będzie wcześniejszy niż termin wskazany przez Zamawiającego do obliczenia ceny oferty, tj r. Na gruncie ustawy niemożliwe jest zwiększenie wartości umowy w stosunku do wartości oferty, a taka konieczność mogłaby zaistnieć w przypadku wcześniejszego uruchomienia środków. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 8

9 Pytanie nr 49 Prosimy o potwierdzenie, iż zapis pkt 36 zał. nr 7 SIWZ: Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, w tym: a. Nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy; b. Nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata; c. Nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy. nie dotyczy cesji wierzytelności dokonywanej na zabezpieczenie. Powyższe umożliwiać będzie przelew w/w wierzytelności dokonywany na zabezpieczenie na rzecz banku lub innej instytucji finansowej, co pozwoli wykonawcom złożyć bardziej konkurencyjne oferty. Odpowiedź:. Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi wymaganą zgodą na dokonanie cesji wierzytelności z umowy na rzecz Banku finansującego. Pytanie nr 50 W związku z zapisami SIWZ mówiącymi o możliwości wcześniejszej spłaty umowy, prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu w jakim poinformuje Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty, np. 7 dni przed planowaną spłatą. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 51 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże Wykonawcy informację dot. nazw i adresów Wierzycieli, kwot zobowiązania, nr kont wierzycieli na jakie ma być dokonana zapłata. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ww. dane znajda się w spisie wierzytelności - załączniku do umowy o którym mowa w ust. 1 Istotnych postanowień umowy. Pytanie nr 52 Czy Zamawiający potwierdza, że spłata zadłużenia przez Wykonawcę nastąpi bezpośrednio na rachunki bankowe Wierzycieli? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że spłata zadłużenia przez Wykonawcę nastąpi bezpośrednio na rachunki bankowe Wierzycieli. Pytanie nr 53 Prosimy o potwierdzenie, że wierzytelności wskazane w SIWZ nie są objęte tytułami wykonawczymi lub egzekucyjnymi. Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, że wierzytelności wskazane w SIWZ nie są objęte tytułami wykonawczymi lub egzekucyjnymi. Pytanie nr 54 Prosimy o potwierdzenie, że wierzytelności wskazane w SIWZ są wymagalne. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że niektóre wierzytelności wskazane w SIWZ są wymagalne. Pytanie nr 55 Czy Zamawiający zaświadcza, że zadłużenie, określone w SIWZ nie stanowi zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym ani osobistym? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zadłużenie, określone w SIWZ nie stanowi zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym ani osobistym. Pytanie nr 56 Czy Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na spłatę zadłużenia przez Wykonawcę na zasadach art pkt 3 KC oraz skapitalizowanie odsetek poprzez doliczenie ich wartości do kwoty należności głównej. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z ust. 18 Istotnych postanowień umowy. Pytanie nr 57 Czy Zamawiający potwierdza, ze spłata zobowiązania obejmuje należności główne wraz z odsetkami i prowizjami? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, ze spłata zobowiązania obejmuje należności główne wraz z odsetkami. 9

10 Pytanie nr 58 Czy Zamawiający potwierdza, że nie istnieją żadne ograniczenia prawa Wierzyciela do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w spłacie zadłużenia. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie pkt 8 Formularza oferty. Pytanie nr 59 Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy będą obejmować wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy będą obejmować wartość kapitału wraz z kosztem jego udzielenia, wskazanymi w umowie. Pytanie nr 60 Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż pokrywa koszty ustanowienia zabezpieczeń wskazanych w Istotnych postanowieniach umowy. Pytanie nr 61 Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym udostępnienie środków nastąpi po podpisaniu umowy cesji z kontraktu z NFZ? W przypadku zgody prosimy o modyfikację pkt 20 zał. nr 7 do SIWZ. Pytanie nr 62 Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu zgodnie z którym udostępnienie kwoty Zamawiającemu nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody NFZ na cesję z kontraktu NFZ, ustanowioną w celu zabezpieczenia kwoty uruchomionych środków? W przypadku zgody prosimy o modyfikację pkt 23 zał. nr 7 do SIWZ. Pytanie nr 63 W przypadku cesji wierzytelności z kontraktu NFZ, czy Zamawiający potwierdza, że udostępni Wykonawcy kopię kontraktu z NFZ? Odpowiedź: Zamawiający przewiduje udostępnienie kopii kontraktów w toku ustanowienia zabezpieczeń. Pytanie nr 64 W przypadku cesji wierzytelności z kontraktu NFZ, prosimy o odpowiedź czy kontrakt, mający być przedmiotem zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie dla innych zobowiązań Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o wskazanie kwot i terminów ich obowiązywania. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż kontrakt, mający być przedmiotem zabezpieczenia stanowi może stanowić zabezpieczenie dla innych zobowiązań, jednak nie jest w stanie określić na dzień udzielania niniejszych odpowiedzi wysokości zobowiązań. Pytanie nr 65 Prosimy o wskazanie czy Zamawiający ustanowił zabezpieczenia spłaty dotyczące wierzytelności wskazanych w SIWZ. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie zabezpieczeń. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie ustanowił jeszcze zabezpieczeń spłaty dotyczących wierzytelności wskazanych w SIWZ. Pytanie nr 66 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu będącego zabezpieczeniem spłaty w czasie obowiązywania umowy subrogacji / nowacji, Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia cesji z co najmniej jednej innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym a NFZ i ustanowienia na niej zabezpieczenia na pozostały okres trwania umowy. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z ust. 20 i 21 Istotnych postanowień umowy. 10

11 Pytanie nr 67 Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: 1. danych finansowych Zamawiającego w zakresie rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący 2. kopii kontraktu zawartego z NFZ, mającego stanowić przedmiot zabezpieczenia, wraz z aneksem aktualizującym kwotę finansowania na 2014 rok 3. lista wierzycieli z podaniem nazw, adresów, kwot zobowiązań, nr rachunków do spłat Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż: 1. dane na dzień r. stanowią załącznik nr 9 do SIWZ, natomiast dane za rok 2012 i 2013 stanowią załącznik do niniejszych odpowiedzi 2. Zamawiający przewiduje udostępnienie kopii kontraktów w toku ustanowienia zabezpieczeń. 3. Zamawiający potwierdza, że ww. dane znajda się w spisie wierzytelności - załączniku do umowy o którym mowa w ust. 1 Istotnych postanowień umowy. Pytanie nr 68 Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala: Stan na Liczba: r - zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - zatrudnionych na kontraktach - łóżek - hospitalizowanych Odpowiedź: Zamawiający podaje dane w tabeli poniżej. Stan na Liczba: r - zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób 2121 etatów 2110,10 Stan na r - zatrudnionych na kontraktach łóżek hospitalizowanych Stan na r osób 2080 etatów 2051,60 Pytanie nr 69 Prosimy o informację czy zadłużenie z tytułu zaciągniętych przez Zamawiającego w roku 2013 oraz w okresie bieżącym do r. kredytów, obsługiwane jest terminowo oraz o wskazanie wysokości miesięcznej raty każdego z wykazanych kredytów. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie posada zaciągniętych kredytów. Pytanie nr 70 Prosimy o informacje nt. warunków ugody zawartej przez Instytut z ZUS, m.in.: - okres obowiązywania, - wysokość miesięcznej raty, Czy istnieje możliwość umorzenia przez ZUS części należności głównej / odsetek? Jeśli tak, to jakie warunki musiałby spełnić Instytut CZMP? Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, iż nie posiada zaległości w bieżących płatnościach na rzecz ZUS. Zamawiający w ramach działań restrukturyzacyjnych podpisał układ ratalny na kwotę ,02 zł w wyniku którego do dnia 10 każdego miesiąca spłaca ratę w wysokości zł. Zamawiający w odpowiedzi na kolejny wniosek złożony 15 września 2014 r. w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu składek otrzymał od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodę na udzielenie ulgi w formie warunkowego układu ratalnego na spłatę należności z tytułu składek FUS. Warunkowy układ ratalny obejmować będzie 120 rat tj. 119 miesięcznych rat w wysokości , zł. plus opłata prolongacyjna i ostatnia 120 rata w kwocie ,85 zł. plus opłata prolongacyjna. Termin płatności pierwszej raty został wyznaczony na czerwiec 2015 roku. Warunkiem zawarcia umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek jest uregulowanie należności niepodlegających uldze, przez które rozumie się kwotę opowiadającą wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubezpieczonych nie będących płatnikami składek na własne ubezpieczenie wraz z odsetkami za zwłokę nie później niż w ciągu 6 miesięcy. 11

12 Pytanie nr 71 Wykonawca swoją działalność finansuje z kredytów udzielonych przez banki, które wymagają od niego dokonywania przelewu przysługujących wierzytelności jako zabezpieczenia transakcji. Powyższy aspekt jest kluczowym czynnikiem, od którego zależy udzielenie finansowania i jego koszt. Gwarancja na udzielenie takiej zgody znacząco obniży koszt finansowania. Mając powyższe na uwadze, prosimy o wykreślenie punktu 36 Istotnych Postanowień Umowy. Odpowiedź: Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi wymaganą zgodą na dokonanie cesji wierzytelności z umowy na rzecz Banku finansującego. W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert: Było: 65. Ofertę należy złożyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon A (Ginekologiczno-Położniczy), poziom 0, pok. Nr 15 do dnia r. do godz. 10:00 Jest: 65. Ofertę należy złożyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon A (Ginekologiczno-Położniczy), poziom 0, pok. Nr 15 do dnia r. do godz. 10:00 Było: 68. Otwarcie Ofert nastąpi w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon A (Ginekologiczno-Położniczy), poziom 0, pokój Nr 15, w dniu r. o godz. 10:15. Jest: 68. Otwarcie Ofert nastąpi w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon A (Ginekologiczno-Położniczy), poziom 0, pokój Nr 15, w dniu r. o godz. 10:15. Wersja elektroniczna dokumentu. Dokument podpisany w oryginale przez Zastępcę Dyrektora ds. Administracyjno-Medycznych dr n. med. Piotra K. Okońskiego z upoważnienia Dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. 12

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje: INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel.: +4842 2711754 faks: +4842 2711750 E-mail: agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl Łódź, dn. 03.03.2015

Bardziej szczegółowo

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp GINEKOLOGICZNO-POŁOśNICZY SZPITAL KLINICZNY Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33 Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot.: przetargu nieograniczonego na Usługę udzielenia kredytu/pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej Lubaczów, 01.04.2015 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ N/ZP-331/8836/14 Bielsko-Biała, dn. 12.12.2014r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu lub pożyczki w wysokości 3.000.000,00

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Odpowiedź W załączeniu Zamawiający przedstawia scan Uchwały Nr 11/2014 Rady Społecznej przy SPZOZ w Wieluniu z dnia 8 kwietnia 2014 roku.

WYKONAWCY. Odpowiedź W załączeniu Zamawiający przedstawia scan Uchwały Nr 11/2014 Rady Społecznej przy SPZOZ w Wieluniu z dnia 8 kwietnia 2014 roku. SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 23 / 2014/B Wieluń, 2014-04-30 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. WYKONAWCY Numer sprawy : SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 23 / 2014

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 17.12.2013r. Sprawa 48/2013. Wszyscy wykonawcy

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 17.12.2013r. Sprawa 48/2013. Wszyscy wykonawcy Ostrowiec Świętokrzyski dnia 17.12.2013r Sprawa 48/2013 Wszyscy wykonawcy W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu odnawialnego

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej ZP-III-343/7/2015 Lubaczów, 28.08.2015 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 6 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie znak postępowania RejZamPub / 20 / 2014

Udzielenie pożyczki w wysokości 6 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie znak postępowania RejZamPub / 20 / 2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu Bychawa, 06.07.2015 r. Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu W związku ze skierowanymi pytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej Lubaczów, 30.03.2015 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

SZPITAL W IŁŻY 27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17

SZPITAL W IŁŻY 27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SPZZOZ SZPITAL: ul. Bodzentyńska 17 tel.: 0 (nr operatora)48 616-31-75 fax. : 616-31-75 Internet: www.szpitalilza.com.pl E mail: szrilza@szpitalilza.com.pl

Bardziej szczegółowo

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych Gdynia, dnia 21 marca 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na

Bardziej szczegółowo

Polska-Tarnobrzeg: Usługi udzielania kredytu 2015/S 237-430427

Polska-Tarnobrzeg: Usługi udzielania kredytu 2015/S 237-430427 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:430427-2015:text:pl:html Polska-Tarnobrzeg: Usługi udzielania kredytu 2015/S 237-430427 Wojewódzki Szpital im. Zofii z

Bardziej szczegółowo

udzielenia pożyczki długoterminowej lub kredytu długoterminowego Znak sprawy P/12/2015 PYTANIA

udzielenia pożyczki długoterminowej lub kredytu długoterminowego Znak sprawy P/12/2015 PYTANIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu niniejszym udziela odpowiedzi na pytania do procedury prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia pożyczki

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 16-100 Sokółka, ul. Gen. Sikorskiego 40 sekretariat 0857220463 e-mail i tel. kontakt. na stronie www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html Sokółka dn.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 1. Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 krotności odsetek ustawowych, nie więcej niż

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia)

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia) Tel/Fax 87/421 60 09 E-mail: biuro@zuk-mikolajki.pl http://www.zuk-mikolajki.pl Mikołajki, 22 sierpnia 2013r Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 09.11.2015r. N/ZP-331/7659/15

Bielsko-Biała, dn. 09.11.2015r. N/ZP-331/7659/15 N/ZP-331/7659/15 Bielsko-Biała, dn. 09.11.2015r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu lub pożyczki w wysokości 22.000.000,00 PLN

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy SPZOZ/SAN/ZP/182/2014 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

ZP/121/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ

ZP/121/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 09.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE nr 2 treści SIWZ

WYJAŚNIENIE nr 2 treści SIWZ PKS w Szczecinku spółka z o.o. Szczecinek, dnia 22 lipca 2013r. ul. Cieślaka 6a 78-400 Szczecinek Do wszystkich Wykonawców nr postępowania: ZP-6/2013 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej

Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej Lubaczów, 16.01.2015 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ Dotyczy odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltbg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltbg.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltbg.pl Tarnobrzeg: Usługa udzielenia kredytu/pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

data publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 02.05.2012 r. nr 2012/S 84-138792

data publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 02.05.2012 r. nr 2012/S 84-138792 Ginekologiczno Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Polna 33, 60 535 Poznań Dział Zamówień Publicznych tel. 618419294, faks 618419620, http://www.gpsk.am.poznan.pl/dzp

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Z na zapytania w sprawie SIWZ Opolskie Centrum Rehabilitacji Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów Pismo: PZP-225/12/2013 Korfantów dnia: 24.09.2013 r. O D P O W I E D Z na zapytania w sprawie SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. PYTANIE 1)

WYKONAWCY. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. PYTANIE 1) SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 38 / 2014/A Wieluń, 2014-11-14 WYKONAWCY WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy : SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 38 / 2014

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Miasto Dębica BZP.271.41.2014.JS Dębica, dnia 03-10-2014r. ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6,5 mln

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne FN.III.271.4.2015 Głogówek, 18.05.2015r. Dotyczy: nr ogłoszenia 68349-2015 z dnia 13.05.2015r. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA WARSZAWA 15 kwietnia 2005 1 I. ZASADY OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I. Sprawa Nr 4/2012

O D P O W I E D Z I. Sprawa Nr 4/2012 Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Warszawska 30 10-082 Olsztyn tel./fax. 089/524 53 50, 089/524 53 80,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

MINISTERSTWO ZDROWIA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA WARSZAWA, Luty 2005 I. Zasady ogólne. 1. ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA. Skarb Państwa udziela zakładowi pożyczki, jeżeli zakład

Bardziej szczegółowo

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Żagańskiego i jednostek podległych.

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Żagańskiego i jednostek podległych. STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20 NIP: 924-16-33-119 Żagań, dnia 18 maja 2015 r. ZP.272.5.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa * Gmina Kargowa Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: a) terminów i kwot spłat (nie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.83.463.2014 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.83.463.2014 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.83.463.2014 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ dot.: przetargu nieograniczonego na Usługę udzielenia kredytu/pożyczki dla Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Klienta 1 Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. TAK. Pytanie do Klienta

Odpowiedź Klienta 1 Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. TAK. Pytanie do Klienta Jastrowie, dnia.06.05r. Gmina i Miasto Jastrowie Znak sprawy FN.05..05 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Burmistrz Gminy i Miasta w Jastrowiu w związku z otrzymaniem zapytania do Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści:

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści: Łomża, dnia 25.02.2016 r. ZGO/1/2016 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika

Bardziej szczegółowo

dotyczy: wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy: wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Kurzętnik, dnia 10.10.2011 r. znak: OPRG.271.12.2011 WYKONAWCY dotyczy: wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia W związku z zapytaniami Wykonawców z dnia 03.10.2011 r. i z dnia 06.10.2011

Bardziej szczegółowo

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r.

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; marzena_barwicka@wp.pl NIP 796-00-12-187 tel.

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie: Świadczenia nadliczbowe przedstawia zestawienie:

Wyjaśnienie: Świadczenia nadliczbowe przedstawia zestawienie: Zamość, dnia 24 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 23.09.2014 r.

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 23.09.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /14 Data: 23.09.2014 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na usługę udzielenia pożyczki na kwotę 2.900.000,00 zł

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 19 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 19 lutego 2015 r. Poznań, dnia 19 lutego 2015 r. Dot.: przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Pozyskanie środków finansowych na zakup sprzętu medycznego dla POSUM w wysokości 1.500.000,00 zł Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY w Warszawie 04-749 Warszawa-Międzylesie, ul. Bursztynowa 2

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY w Warszawie 04-749 Warszawa-Międzylesie, ul. Bursztynowa 2 MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY w Warszawie 04-749 Warszawa-Międzylesie, ul. Bursztynowa 2 TEL (0-22) 47-35-145, FAX 613-19-92 SZPM-ZP/411/244/13 Warszawa Międzylesie, 2013-09-03 W Y J A Ś N I E N

Bardziej szczegółowo

Milicz, dnia 20 kwietnia 2010 r. JRP-4/2010. DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM o sygn.

Milicz, dnia 20 kwietnia 2010 r. JRP-4/2010. DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM o sygn. JRP-4/2010 Milicz, dnia 20 kwietnia 2010 r. DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM o sygn. JRP-4/2010 Dotyczy: zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym o sygn. JRP-4/2010

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Załącznik nr do procedury Metodyka oceny ratingowej i badania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa * GMINA ŁAŃCUT Pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku

Formularz Klienta proces oceny wniosku ZAPYTANIE II Formularz proces oceny wniosku Nazwa * GMINA SZCZUCZYN Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

WSzSL/FKZ/076/164/11 Legnica, 01 marca 2011 r.

WSzSL/FKZ/076/164/11 Legnica, 01 marca 2011 r. WSzSL/FKZ/076/164/11 Legnica, 01 marca 2011 r. Do zainteresowanych Dotyczy: postępowania przetargowego na UDZIELENIE KREDYTU W WYSOKOŚCI 5.000.000 ZŁ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY

Bardziej szczegółowo

L. Dz. ZPUK/03/13/05 Oborniki, dnia 18.07.2013r

L. Dz. ZPUK/03/13/05 Oborniki, dnia 18.07.2013r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach 64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2 tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info L. Dz. ZPUK/03/13/05 Oborniki,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sandomierz dnia 12.05.2015r ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nasz znak: ABiI.XII.272.5.1.2015 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DLA PAŁAC KSIĄŻĘCY SP. Z O.O. W ŻAGANIU W WYSOKOŚCI 5 000 000,00 PLN." PYTANIA Z DNIA 07.02.2011r. Pytanie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. o możliwości rozłożenia na raty należności z tytułu składek

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. o możliwości rozłożenia na raty należności z tytułu składek ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Co warto wiedzieć o możliwości rozłożenia na raty należności z tytułu składek t Na czym polega rozłożenie należności na raty? Rozłożenie należności z tytułu składek na raty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.lukow.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.lukow.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.spzoz.lukow.pl/aktualnosci/kanal-274/zamowienia-publiczne.html Łuków: Udzielenie kredytu bankowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujęcie wody KROKUS'* kredytem ze środków

wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujęcie wody KROKUS'* kredytem ze środków URZĄD GMINY Kamienna Góra 58-400 Kamienna Góra Aleja Wojska Polskiego 10 tel. 75 610 62 92 fax 75 744 28 57 NIP 614-15-10-367 Kamienna Góra, dnia 09.08.2011r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych:

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych: REGULAMIN naliczania odsetek od zaległości czynszowych oraz ustalenia warunków dokonywania odstępstw od ich egzekwowania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku 1. 1. Regulamin ustala zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/98/ 369 /11 Rzeszów, 2011.11.18

SzWNr2 ZP/250/98/ 369 /11 Rzeszów, 2011.11.18 SzWNr2 ZP/250/98/ 369 /11 Rzeszów, 2011.11.18 Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch fabrycznie nowych ambulansów transportowych typu A2 oraz jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 24. czerwca 2014 r. ZP/06/2014 Internet/Tablica Ogłoszeń Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/06/2014, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

Radom, dnia 2014.08.22. Znak sprawy: RSzS/DZPFSiZ/ P-33/2014

Radom, dnia 2014.08.22. Znak sprawy: RSzS/DZPFSiZ/ P-33/2014 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl 1 z 5 2014-10-09 13:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl Międzyrzecz: Udzielenie kredytu długoterminowego dla

Bardziej szczegółowo

BZP/38/382-30/15 Jastrzębie-Zdrój,..2015 r.

BZP/38/382-30/15 Jastrzębie-Zdrój,..2015 r. BZP/38/382-30/15 Jastrzębie-Zdrój,..2015 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi udzielenia pożyczki

Bardziej szczegółowo

Białogard, dn. 24.11.2015 r. Wg. rozdzielnika

Białogard, dn. 24.11.2015 r. Wg. rozdzielnika Białogard, dn. 24.11.2015 r. Wg. rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę limitu finansowego w wysokości 5 000 000,00 zł dla potrzeb Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SZP V-T/Z/II/2015/o.1 Strzelin, dnia 10.02.2015 r.

SZP V-T/Z/II/2015/o.1 Strzelin, dnia 10.02.2015 r. SZP V-T/Z/II/2015/o.1 Strzelin, dnia 10.02.2015 r. Dotyczy: zapytań Wykonawców do przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego lub pożyczki dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp.

Bardziej szczegółowo

1. Prosimy o podanie z którego dnia należy przyjąć notowanie stawki WIBOR 3M dla potrzeb sporządzenia oferty.

1. Prosimy o podanie z którego dnia należy przyjąć notowanie stawki WIBOR 3M dla potrzeb sporządzenia oferty. GMINA RZGÓW, ul. Konińska 8 62-586 Rzgów Numer sprawy : ZP.271.3.2011 Rzgów, 2011-04-08 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 08.04.2011. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy ZP.271.3.2011

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 07.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Stromiec, dnia 2012.09.11 Znak sprawy: GPK.271.09.2012

Stromiec, dnia 2012.09.11 Znak sprawy: GPK.271.09.2012 Stromiec, dnia 2012.09.11 Znak sprawy: GPK.271.09.2012 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 200 tys. Euro na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Ostrów Wielkopolski, dnia 6 maja 2015r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: OPP/01/2015 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku I WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTOWEJ LINII HIPOTECZNEJ/ POŻYCZKI I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Regon/ NIP Nr telefonu e-mail Forma

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa * Ostrowski Powiat Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo