2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych"

Transkrypt

1 Gdynia, dnia 21 marca 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej, znak: SW/ZP/251/N/16/2014 DK 1. Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących obsługi bankowej a. średnie saldo środków na poszczególnych rachunkach bankowych, które mają zostać otwarte, W roku 2013 średniomiesięczne saldo na n/w rachunkach kształtowało się następująco: - podstawowym ok. 1.4 mln zł, - funduszu socjalnego ok. 400 tys. zł, - pozostałych rachunkach pomocniczych ok. 76,5 tys. zł. b. średnia liczba przelewów do innych banków (z wykorzystaniem systemu ELIXIR) w miesiącu realizowanych przez bankowość elektroniczną, Zamawiający informuję, że średnia liczba przelewów określonych w pytaniu to ok c. średnia liczba przelewów wysokokwotowych (z wykorzystaniem systemu SORBNET) w miesiącu realizowanych przez bankowość elektroniczną, Średnia liczna przelewów: 1 do 3 w ciągu roku. d. średnia liczba oraz wartość przelewów zagranicznych w miesiącu, Dotychczas Zamawiający nie realizował przelewów zagranicznych. e. średnia liczba oraz średnia wartość wypłat gotówkowych w miesiącu, Średnia liczba wypłat gotówkowych w m-cu 3, średnia wartość jednej wypłaty do 50 tys. zł (w roku 2013) f. średnia liczba oraz średnia wartość wpłat gotówkowych w miesiącu, Średnia liczba wpłat gotówkowych w m-cu 2, średnia wartość jednej wpłaty ok. 5 tys. zł 2013). g. przeciętna liczba kontrahentów objęta systemem masowych płatności, Przeciętna liczna kontrahentów: ok h. planowana ilość wydawanych opinii i zaświadczeń w trakcie trwania umowy. Planowana ilość wydawanych opinii i zaświadczeń - ok. 10 Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł ul. Wójta Radtkego 1; Gdynia; tel. centrala: ; sekretariat: ; fax: (w roku 2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych

2 Banku z wykorzystaniem systemu ELIXIR? Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przelewów innego rodzaju (np. walutowych), Wykonawca będzie uprawniony do pobierania opłat zgodnie z obowiązującą tabelą. Zgodnie z 1 ust. 8 SIWZ. 3. Prosimy o podanie formatów plików wykorzystywanych do importu przelewów z systemu księgowego Zamawiającego. Wykonawca powinien zapewnić pełną kompatybilność systemu usług bankowości elektronicznej z każdym użytkowanym przez Zamawiającego systemem finansowo-księgowym, w całym okresie trwania umowy. Zamawiający aktualnie korzysta z programu finansowo-księgowego InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. Format pliku MultiCash. 4. Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania oraz przedstawienie założeń, na podstawie których zostały sporządzone. Zamawiający nie sporządził prognoz finansowych na okres kredytowania. 5. Prosimy o udostępnienie aktualnych dokumentów prawnych Zamawiającego: umowa spółki. Umowa spółki jest dostępna w sądzie rejestrowym - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku). Zamawiający udostępni ją również do wglądu w swojej siedzibie na wniosek wykonawcy. 6. Prosimy o podanie informacji dotyczących Zamawiającego tj. liczby zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych. Wg stanu na koniec 2013 r. liczba: - zatrudnionych wynosiła 759 (umowy o pracę, kontraktowe), - łóżek 403, - hospitalizowanych (w tym pacjenci Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ). 7. Prosimy o informację, na jaki cel zostaną przeznaczone środki z kredytu. Środki z kredytu zostaną przeznaczone na bieżącą działalność. 8. Prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie kredytu nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, pod warunkiem wcześniejszego ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu z zastrzeżeniem, że w przypadku zastawu wystarczające będzie zawarcie umowy zastawu oraz przedstawienie Wykonawcy potwierdzonego opłaconego wniosku złożonego do sądu o wpis zastawu oraz oświadczenia, że na kontraktach z NFZ nie są ustanowione inne zabezpieczenia. Uruchomienie kredytu nastąpi na warunkach określonych w SIWZ. 9. Prosimy o zgodę na dodanie do wzoru umowy kredytu następujących zapisów: a. Kredytobiorca zobowiązuje się do: 1) dostarczania do Banku w okresach rocznych, w terminie do 25 lipca danego roku, sprawozdania finansowego za rok poprzedni (bilans, rachunek zysków i strat, informacja 2

3 dodatkowa) wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta (jeżeli Kredytobiorca podlega obowiązkowi badania), oraz uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i uchwały o podziale zysku; 2) składania Bankowi w okresach kwartalnych, nie później niż w terminie 30 dni po upływie danego kwartału kalendarzowego, sprawozdania finansowego F-01 lub bilansu i rachunku zysków i strat; 3) nieprzenoszenia, bez zgody Banku, całości lub części swoich praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu. Zamawiający wyraża zgodę, z zastrzeżeniem, że realizacja pkt. 1) i 2) nastąpi każdorazowo na wcześniejszą, pisemną prośbę Wykonawcy. 10. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu. Głównym źródłem spłaty kredytu będą środki z bieżącej działalności. 11. Prosimy o przedstawienie aktualnego (nie starszego niż miesiąc) zaświadczenia US o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający go nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub uruchomieniem kredytu. Zamawiający przedstawi aktualne (nie starsze niż miesiąc) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach przed uruchomieniem kredytu, jeśli będzie to wymagane. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie posiada zaległości podatkowych. 12. Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) opinii bankowych. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub uruchomieniem kredytu. Zamawiający przedstawi opinie bankowe, przed zawarciem umowy, lub uruchomieniem kredytu, jeśli wyłoniony w postępowaniu Wykonawca będzie tego wymagał. 13. Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za lata oraz najbardziej aktualnych danych za 2013 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, raport oraz opinia biegłego rewidenta, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku. Dane finansowe za lata stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień. Pozostałe dokumenty finansowe są dostępne w sądzie rejestrowym - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku). Zamawiający udostępni je również do wglądu w swojej siedzibie na wniosek zainteresowanego banku. 14. Prosimy o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Zamawiający uzyskuje z pozostałych segmentów. Struktura przychodów za rok obrotowy 2012 r. stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień (Tabela nr 9). 3

4 Obecnie struktura przychodów ze sprzedaży nie uległa zasadniczym zmianom. 15. Prosimy o wyjaśnienie, co zawierają pozycje przychody i koszty finansowe. Głównym składnikiem przychodów finansowych w 2013 r. były odsetki od środków pieniężnych i lokat zgromadzonych na rachunkach bankowych. Głównym składnikiem kosztów finansowych w 2013 r. były odsetki naliczone przez kontrahentów z tytułu realizacji dostaw i usług. W roku 2014 r. koszty te zasadniczo nie występują. 16. Prosimy o podanie przyczyny występowania ewentualnych strat na działalności. Wg sprawozdania F01 za rok obrotowy 2013 r. Zamawiający wykazał zysk na poziomie działalności operacyjnej, gospodarczej oraz zysk netto. Strata wykazana na sprzedaży w roku obrotowym 2013 r. wynika ze specyfiki ujęcia księgowego niektórych przychodów. W Pozostałych przychodach operacyjnych została wykazana w pozycji dotacje kwota tys. zł, która dot. refundacji wynagrodzeń dla stażystów i rezydentów, a więc są to przychody związane z działalnością podstawową Zamawiającego. Pozostała kwota tys. zł inne przychody operacyjne dot. głównie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie oraz sfinansowanych z dotacji, subwencji lub innych dopłat. (dotyczy Ustawy o działalności leczniczej) 17. Prosimy o podanie przyczyny ewentualnej zmiany wartości kapitałów. Ewentualna zmiana wartości kapitałów może wynikać z dokapitalizowania przez jedynego udziałowca spółki (Województwo Pomorskie). 18. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Zobowiązania Zamawiającego są regulowane generalnie terminowo. Szczegółowy wykaz na dzień zgodnie z tabelą w pkt Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. Zamawiający nie posiada ugód (zobowiązania wobec ZUS i US regulowane są terminowo). 20. Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań Zamawiającego. Wg stanu na r. struktura wiekowa rozliczeń z kontrahentami Zamawiającego przedstawiała się następująco. należności w zł zobowiązania w zł nieprzeterminowane , ,90 przeterminowane: do 30 dni , ,45 od 31 do 180 dni , ,73 od 181 do 365 dni ,90 120,48 powyżej 365 dni , ,16 4

5 21. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ. W okresie ostatnich 6 miesięcy nie były i obecnie nie są prowadzone wobec Zamawiającego postępowania egzekucyjne. 22. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. W okresie ostatnich 6 miesięcy nie były i obecnie nie są prowadzone wobec Zamawiającego postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań na rzecz kontrahentów. 23. Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego udostępnienie oraz informację o dotychczasowych efektach realizacji programu. Zamawiający nie realizuje programu naprawczego, restrukturyzacyjnego. 24. Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów, pożyczek i leasingów Zamawiającego, zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, aktualna wysokość zaangażowania, data początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia. Zamawiający nie posiada zobowiązań z w/w tytułów. 25. Jeżeli Zamawiający posiada nadwykonania kontraktu z NFZ, prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana lub wypłacona przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części. Wartość świadczeń nierozliczonych za 2013 r. wynosi ok. 76 tys. zł. (wg stanu na dzień r.). Rozliczenia kontraktów z NFZ za bieżący 12 miesięczny okres odbywają się narastająco, co oznacza, że świadczenia nierozliczone po 2 miesiącach br (w tym ewentualnie nadwykonania) rozliczone mogą zostać w następnych. 26. Prosimy o informacje o zabezpieczeniu w postaci zastawu rejestrowego na wierzytelnościach wynikających z umów z NFZ: a. przedstawienie kopii umów z NFZ (ew. numerów kontraktów, okresu obowiązywania i aktualnej wartości), na których zostanie ustanowiony zastaw Zamawiający przedstawi kopie umów z NFZ przed podpisaniem umowy kredytowej. Aktualnie Szpital posiada 4 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia. Informacje o umowach udostępnione są na stronie głównej NFZ (http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=19&artnr=1483) b. zwiększenie kwoty, do której ma zostać ustanowiony zastaw do wysokości 2 mln zł w 5

6 celu zabezpieczenia spłaty odsetek Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie kwoty, do której ma zostać ustanowiony zastaw. c. informację, czy umowy wymienione w SIWZ są wolne od innych obciążeń jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń Umowy wymienione w SIWZ są wolne od innych obciążeń. d. zgodę, aby środki z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie były wypłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpośrednio na rachunek, w którym środki z kredytu zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego Zabezpieczenia będą wypłacane zgodnie z SIWZ. e. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci zastawu o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł na umowach z NFZ o łącznej wartości nie niższej niż kontrakty wymienione w SIWZ Zamawiający będzie utrzymywał zabezpieczenia zgodne z SIWZ. f. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiąże się do dostarczania Wykonawcy aneksów do umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, na których zostanie ustanowiony zastaw niezwłocznie po ich podpisaniu Zamawiający wyrazi ewentualnie zgodę na udostępnienie aneksów na pisemny wniosek Wykonawcy nie częściej niż raz na kwartał. Informacje o umowach, udostępnione są na stronie głównej NFZ (http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=19&artnr=1483). Wykonawca na bieżąco będzie posiadał informacje o ewentualnych zmianach wartości umów. Pozostałe zmiany dotyczą przede wszystkim warunków realizacji świadczeń leczniczych. 27. Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci: a. weksla własnego Zamawiającego in blanco wraz z deklaracją wekslową, b. oświadczenia Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe do wysokości 200% kwoty kredytu. Zamawiający oferuje zabezpieczenia zgodnie z SIWZ. 29. Prosimy o zniesienie ograniczenia w SIWZ dotyczącego wysokości marży kredytu Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz koniecznością umożliwienia wykonawcom uwzględnienia udzielonych wyjaśnień w treści składanych ofert, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert: Oferty należy składać do dnia 14 kwietnia 2014 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 kwietnia 2014 roku o godz. 11:00 Z poważaniem 6

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak.

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że otrzymał pytania od Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 09.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy SPZOZ/SAN/ZP/182/2014 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji?

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji? Kraków, dnia 04.02.2013 r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Rzeszów, dnia 11 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Rzeszów, dnia 8 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: usługa prowadzenia rachunku bieżącego z kredytem odnawialnym w wysokości 300.000 zł. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców Kalisz, dnia 31 lipca 2012 r. Informacja dla Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ...... Wykonawca miejscowość i data I. Dane wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie 1. Pełna nazwa:... 2. Adres, województwo:... 3. Telefon/ faks:... 4.

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okopowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN udzielania pożyczek przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do umów zawartych po dniu 16.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo