ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ"

Transkrypt

1 1. Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 krotności odsetek ustawowych, nie więcej niż odsetki maksymalne, Zamawiający wyrazi na to zgodę? ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody 2. Prosimy o zmianę okresu rozliczeniowego stopy zmiennej WIBOR z 1 miesiąca na WIBOR 3- miesięczny. Swoją prośbę motywujemy tym, że WIBOR 3M w wystarczającym stopniu zabezpiecza ryzyko zmiany stóp procentowych, a jednocześnie jego aktualizacja nie jest zbyt uciążliwa dla stron umowy. ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ 3. Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia pożyczki będą obejmować wartość pożyczki wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia? ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy 4. Prosimy o potwierdzenie czy odsetki Zamawiający zacznie spłacać na koniec miesiąca, w którym nastąpiło uruchomienie I transzy pożyczki? W sytuacji odmiennej interpretacji zapisów SIWZ prosimy o wskazanie terminu rozpoczęcia spłaty odsetek. 5. W związku z koniecznością realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy poniższego zapisu Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy. ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody 6. Czy Zamawiający dopuszcza jednocześnie zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową i umowy cesji z kontraktu NFZ. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o potwierdzenie, że do Wykonawcy należy wybór rodzaju zabezpieczenia., do Wykonawcy należy wybór rodzaju zabezpieczenia 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy cesji z kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy. Proponowana w załączeniu umowa cesji z kontraktu NFZ pozwoli szczegółowo określić obowiązki stron oraz warunki, po spełnieniu których Wykonawca będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia. ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody, umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy NFZ

2 8. Czy Zamawiający oczekuje złożenia wraz z ofertą wzoru umowy cesji z kontraktu z NFZ obowiązującej u Wykonawcy? ODPOWIEDŹ: zamawiający nie oczekuje złożenia wzoru umowy cesji 9. Prosimy o udostępnienie kontraktu z NFZ nr /23/03/01/SZP wraz z aneksem obowiązującym w 2013 r. mającym stanowić zabezpieczenie w przedmiotowej transakcji. ODPOWIEDŹ: informację załączono w uzupełnieniach na stronie internetowej zamawiającego 10. Dla celów porównywalności ofert prosimy o wskazanie konkretnego dnia uruchomienia środków z pożyczki oraz potwierdzenia, że należy przyjąć, iż środki zostaną uruchomione jednorazowo w pełnej kwocie, tj ,00 zł. ODPOWIEDŹ: hipotetyczna wypłata kredytu pożyczki nastąpi w dwóch transzach, 1 transza -30 września kwota ,00; 2- transza 29 listopad kwota , Prosimy Zamawiającego o podanie sposobu obliczania odsetek czy należy przyjąć do obliczenia odsetek że rok bazowy liczy zawsze 365 dni czy uwzględnić 366 dni (lata przestępne) oraz faktyczną liczbę dni w miesiącu. ODPOWIEDŹ: tak, rok obrachunkowy 365 dni a miesiąc rzeczywistą ilość dni kalendarzowych 12. Prosimy o potwierdzenie, iż faktyczny termin uruchomienia pożyczki nie będzie wcześniejszy niż wskazany jako właściwy dla obliczenia oferty. Na gruncie ustawy niemożliwe jest zwiększenie wartości umowy w stosunku do wartości oferty, a taka konieczność mogłaby zaistnieć w przypadku wcześniejszego uruchomienia pożyczki. ODPOWIEDŹ: potwierdzamy terminy jak w pkt Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy był sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy? ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody 14. Prosimy o podanie informacji dot. Szpitala tj. liczby łóżek. ODPOWIEDŹ: 161 łóżek plus 14 noworodkowych 15. Ze względu na brak precyzyjnego określenia możliwości przedstawienia kosztu pożyczki w postaci prowizji, a co za tym idzie, brak pewności Wykonawców co do oczekiwanego sposobu kalkulacji ceny ofertowej, prosimy o informację: A. Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie kosztu pożyczki w postaci prowizji? W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o doprecyzowanie sposobu jej płatności:

3 a. Czy będzie płatna w równych ratach wraz z ratami kapitałowymi? b. Czy będzie płatna w ciągu 14 dni od uruchomienia pożyczki? c. Czy będzie płatna przez potrącenie z kwoty pożyczki? W przypadku wyboru wariantu b lub c prosimy o określenie maksymalnej wartości prowizji. Wykonawca informuje, iż pozostawienie zapisów SWIZ w dotychczasowym brzmieniu może powodować, iż cały koszt pożyczki zostanie przedstawiony w postaci prowizji, potrąconej dodatkowo z kwoty pożyczki. Jest to działanie korzystne z punktu widzenia Wykonawcy, natomiast może okazać się niepożądane ze strony Zamawiającego, który pozostawiając SIWZ w dotychczasowym brzmieniu nie będzie dysponował podstawą prawną do odrzucenia takiej oferty. 16. Prosimy o potwierdzenie, iż ostatnia rata kapitałowa będzie ratą wyrównawczą ze względu na brak możliwości podzielenia kwoty pożyczki na 60 równe raty. ODPOWIEDŹ: spłata nastąpi w ratach jak niżej: ,00, każda kolejna po , Prosimy o sprostowanie zapisu zawartego w projekcie umowy pożyczki 4 ust. 2 czy zapis dotyczy przedłożenia przez Zamawiającego podpisanej umowy cesji czy ustanowienia cesji, rozumianej jako przedstawienie przez Zamawiającego umowy cesji oraz zgody NFZ na dokonanie cesji? 18. Jeżeli zapis w umowie dotyczy ustanowienia cesji to czy Zamawiający potwierdza, że warunkiem uruchomienia środków będzie przedłożenie zgody NFZ na cesję? 19. Czy Zamawiający potwierdza, że warunkiem uruchomienia środków będzie ustanowienie wszystkich wymaganych zabezpieczeń. 20. Ze względu na fakt, iż Zamawiający oczekuje pożyczki opartej na zmiennym oprocentowaniu, prosimy o wprowadzenie do 2 wzoru umowy, zapisu: 1. Pożyczka jest oprocentowana według stopy zmiennej, równej stopie WIBOR (dla depozytów miesięcznych w PLN) powiększonej o stałą marżę w wysokości (słownie ) punktów procentowych rocznie. 2. Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się stopę WIBOR z dnia, tj. wartość % p.a. (słownie ).

4 Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR ustaloną na pierwszy dzień roboczy miesiąca rozpoczynającego nowy sześciomiesięczny okres obowiązywania stopy referencyjnej WIBOR. 3. O aktualizacji harmonogramu płatności Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę listem poleconym oraz faxem, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od terminu obowiązywania nowej wartości oprocentowania pożyczki. Do zawiadomienia dołączony zostanie nowy harmonogram płatności. 4. Zmiana oprocentowania pożyczki spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi zmiany Umowy Pożyczki i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Pożyczkobiorcą aneksu do Umowy. 5. Odsetki od pożyczki są płatne w okresach miesięcznych, w terminach zgodnych z harmonogramem płatności będącym załącznikiem nr do niniejszej umowy. 21. Prosimy o potwierdzenie czy odsetki mają być liczone zgodnie z zapisami SIWZ 2 pkt. k a więc według stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego spłatę czy zgodnie z zapisami projektu umowy zawartymi w 3 pkt Czy Zamawiający zobowiązuje się odnawiać cesję na zabezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy? ODPOWIEDŹ: tak, cesja będzie odnawiana przez cały okres obowiązywania umowy 23. Czy zamawiający zgodzi się na dodanie do Umowy zapisu, że koszt w 3 ust. 1 został wyliczony w oparciu o wskaźniki przyjęte na potrzeby przygotowania oferty i strony dopuszczają możliwość jego zmiany, jeśli zaistnieją obiektywne okoliczności to uzasadniające (np. zmiana terminu wypłaty środków) 24. Dla potrzeb obliczenia ceny oferty i późniejszego zapewnienia porównywalności złożonych ofert prosimy o podanie hipotetycznej daty wypłaty całości (lub poszczególnych transz) kredytu/pożyczki (termin ten nie będzie wiążący dla Zamawiającego i Wykonawcy faktyczna wypłata środków nastąpi zgodnie z warunkami SIWZ) ODPOWIEDŹ: hipotetyczna wypłata kredytu pożyczki nastąpi w dwóch transzach, 1 transza -30 września kwota ,00; 2- transza 29 listopad kwota , Czy Zamawiający wyraża zgodę, kredyt udzielony został ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego? Udzielenie kredytu ze środków EBI będzie wiązało się z informacją w umowie kredytowej o pochodzeniu środków oraz może wiązać się z pozyskiwaniem informacji dotyczących realizacji inwestycji na potrzeby

5 sprawozdawcze. Zgoda na udzielenie kredytu ze środków EBI umożliwi Wykonawcy obniżenie oferowanej przez niego ceny usługi. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 26. Prosimy podanie następujących informacji dotyczących inwestycji: a. data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji; na jakim etapie znajduje się aktualnie inwestycja? b. czy Zamawiający ma możliwość odzyskania VAT u inwestycyjnego? c. struktura finansowania zgodnie z poniższą tabelą (Prosimy wpisać kwoty netto, jeśli Zamawiający ma możliwość odzyskania VAT inwestycyjnego. Jeśli Zamawiający nie ma możliwość odzyskania VAT inwestycyjnego, prosimy wpisać kwoty brutto.) ODPOWIEDŹ: pkt a ogłoszono przetarg, planowany termin zakończenia inwestycji do końca października 2013; pkt b brak możliwości odzyskania podatku VAT; pkt c inwestycja w całości finansowana z kredytu/pożyczki 27. Prosimy o udostępnienie aktualnych dokumentów prawnych Zamawiającego: KRS (nie starszy niż 3 miesiące lub oświadczenie o aktualności), NIP, REGON, statut. ODPOWIEDŹ: oświadczamy, że posiadamy aktualne dokumenty prawne, które udostępnimy przy podpisaniu umowy 28. Prosimy o podanie informacji dotyczących Zamawiającego tj. liczby zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych w latach 2011 i 2012 ODPOWIEDŹ: informacje dotyczące liczby zatrudnionych zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego w uzupełnieniach. Liczba łóżek 161 plus 14 noworodkowych 29. Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania? ODPOWIEDŹ: Szpital nie potrafi w chwili obecnej udzielić informacji. 30. Prosimy przedstawienie uchwały odpowiedniego organu wyrażającej zgodę na zaciągnięcie kredytu/pożyczki i ustanowienie zabezpieczenia. ODPOWIEDŹ: Uchwała Rady Społecznej zamieszczona w załącznikach na stronie internetowej zamawiającego w uzupełnieniach 31. Czy wypłata kredytu/pożyczki nastąpi po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń? ODPOWIEDŹ: tak, po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia

6 32. Spłata kapitału ma nastąpić w równych ratach. Czy, w przypadku braku możliwości równego podzielenia wartości kredytu/pożyczki przez liczbę rat, należy przyjąć, że ostatnia rata jest ratą wyrównującą? ODPOWIEDŹ: spłata nastąpi w ratach jak niżej: ,00, każda kolejna po , Czy przy obliczaniu wysokości odsetek należy przyjąć, że rok obrachunkowy (także w przypadku lat przestępnych) liczy 365 dni a miesiąc liczy rzeczywistą ilość dni kalendarzowych? ODPOWIEDŹ: tak, rok obrachunkowy 365 dni a miesiąc rzeczywistą ilość dni kalendarzowych 34. Czy zmiana oprocentowania będzie następowała w pierwszym dniu każdego miesiąca kalendarzowego poprzez zmianę stawki WIBOR 1M, obliczanej jako średnia wartość stawek WIBOR 1M z ostatnich dziesięciu dni roboczych miesiąca poprzedniego, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, powiększoną o stałą marżę? ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy warunki SIWZ 35. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu w umowie o konieczności ustanowienia przez Zamawiającego dodatkowego zabezpieczenia w postaci poręczenia podmiotu tworzącego SPZOZ w przypadku rozpoczęcia procesu zmiany formy prawnej Zamawiającego? W przypadku braku udzielenia i pozyskania takiej zgody od podmiotu tworzącego prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu w umowie o możliwości postawienia pożyczki/kredytu przez Wykonawcę w stan natychmiastowej wymagalności, w razie nieuzyskania takiej zgody w terminie 30 dni od pisemnego wezwania Zamawiającego przez Wykonawcę. ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody 36. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa kredytu/pożyczki zobowiązywała Zamawiającego do przedstawiania Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych? ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody 37. Prosimy o zgodę na dodanie do wzoru umowy kredytu/pożyczki następujących zapisów: Kredytobiorca/Pożyczkodawca zobowiązuje się do: 1) dostarczania do Banku w okresach rocznych, w terminie do 25. lipca danego roku, sprawozdania finansowego za rok poprzedni (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta (jeżeli

7 Kredytobiorca podlega obowiązkowi badania), oraz uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i uchwały o podziale zysku; 2) składania Bankowi w okresach kwartalnych, nie później niż w terminie 30 dni po upływie danego kwartału kalendarzowego, sprawozdania finansowego F-01 lub bilansu i rachunku zysków i strat; 3) nieprzenoszenia, bez zgody Banku, całości lub części swoich praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu; 4) poinformowania Banku w ciągu jednego dnia roboczego o wydaniu zarządzenia lub rozporządzenia lub podjęciu uchwały przez organ podmiotu tworzącego właściwego dla Kredytobiorcy w sprawie przekształcenia Kredytobiorcy w spółkę kapitałową. 1. Kredytodawca/Pożyczkodawca jest uprawniony do wypowiedzenia w całości lub części umowy pożyczki jeżeli Pożyczkobiorca nie wykonał obowiązków wynikających z umowy, a w szczególności nieterminowo reguluje zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitału lub odsetek. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni. 2. Kredytodawca/Pożyczkodawca jest uprawniony do wypowiedzenia w całości lub części umowy pożyczki jeżeli nastąpiło pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej w stopniu zagrażającym wypłacalności Pożyczkobiorcy lub możliwości dalszej spłaty rat kapitału lub odsetek w umownych terminach. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni. 3. Kredytodawca/Pożyczkodawca jest uprawniony do wypowiedzenia w całości lub części umowy pożyczki jeżeli zabezpieczenia spłaty pożyczki nie zostały ustanowione w terminie lub też obniżeniu uległa ich realna wartość. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni. ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody 38. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu/pożyczki. ODPOWIEDŹ: głównym źródłem spłaty będą przyszłe przychody z NFZ 39. Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą kredytu/pożyczki. ODPOWIEDŹ: oświadczamy, że nie posiadamy zaległości w opłatach ZUS i US. Dokumenty przedstawimy przy zawarciu umowy

8 40. Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) opinii bankowych. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą kredytu/pożyczki. ODPOWIEDŹ: opinie zostaną przedstawione przed podpisaniem umowy 41. Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za 2011 oraz 2012 rok: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, raport oraz opinia biegłego rewidenta, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku. ODPOWIEDŹ: informacje zostały zamieszczone na stronie zamawiającego w załączniku w uzupełnieniach 42. Prosimy o przedstawienie danych finansowych za I kwartał 2013r. ODPOWIEDŹ: informujemy, że sprawozdanie finansowe zostanie sporządzone za 1 półrocze Prosimy o wyjaśnienie poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego (wg stanu na koniec 2012 r.) jeżeli występują: Bilans: inne środki trwałe, środki trwałe w budowie, inne należności krótkoterminowe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa), rozliczenia międzyokresowe (aktywa) pozostałe rezerwy, inne zobowiązania finansowe (długo- i krótkoterminowe) inne zobowiązania krótkoterminowe, rozliczenia międzyokresowe (pasywa) Rachunek zysków i strat: pozostałe przychody operacyjne (Od kogo Zamawiający uzyskuje dotacje? Co obejmuje pozycja Inne przychody operacyjne?) pozostałe koszty operacyjne przychody i koszty odsetkowe zyski nadzwyczajne

9 ODPOWIEDŹ: informujemy, że informacje znajdują się w załączniku w uzupełnieniach we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego i informacji dodatkowej do bilansu na stronie internetowej zamawiającego 44. Prosimy o podanie przyczyny występowania ewentualnych strat na działalności. ODPOWIEDŹ: główną przyczyną strat jest to, że aktualne ceny usług nie zawierają rzeczywistych uzasadnionych kosztów ich wytworzenia 45. Prosimy o podanie przyczyny ewentualnej zmiany wartości kapitałów. ODPOWIEDŹ: informacje zawarte są w załączniku w uzupełnieniach do bilansu na stronie zamawiającego 46. Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania oraz przedstawienie założeń, na podstawie których zostały sporządzone. ODPOWIEDŹ: wzrosty przychodów z NFZ zostały przedstawione w uzupełnieniu do oferty na stronie internetowej zamawiającego, natomiast pewnych informacji o finansowaniu w przyszłości przez NFZ nie posiadamy. 47. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. ODPOWIEDŹ: Szpital posiada wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług 48. Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. ODPOWIEDŹ: Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec ZUS i US wobec powyższego nie posiada również ugód 49. Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg stanu na koniec 2012 r. lub aktualnej. ODPOWIEDŹ: Szpital posiada zobowiązania i należności wymagalne. 50. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ. ODPOWIEDŹ: nie toczą i nie toczyły się żadne postępowania egzekucyjne 51. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości.

10 ODPOWIEDŹ: w ostatnich 6 miesiącach i w chwili obecnej nie prowadzone są postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań 52. Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego udostępnienie oraz informację o efektach realizacji programu. ODPOWIEDŹ: nie realizujemy programu naprawczego ani restrukturyzacyjnego 53. Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów i pożyczek Zamawiającego wg stanu na koniec 2012 r. (lub aktualnego), zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, wysokość zadłużenia na koniec 2012 r. (lub aktualna), termin całkowitej spłaty zadłużenia, rodzaj zabezpieczenia. ODPOWIEDŹ: stan na 31 maja 2013 kredyt w wysokości ,00 z terminem spłaty 2019 r. zabezpieczenie weksel własny In blanco z deklaracją, pożyczka w kwocie ,00 zł z terminem spłaty 2014 r. zabezpieczenie - umowa cesji z NFZ 54. Jeżeli Zamawiający posiada nadwykonania kontraktu z NFZ, prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana lub wypłacona przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części. ODPOWIEDŹ: Szpital nie posiada roszczeń do NFZ na dzień z tytułu wykonanych świadczeń 55. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich w zestawieniu zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE). ODPOWIEDŹ: udzielenie odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie ma związku z postępowaniem 56. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszu centralnego (MZ) w zestawieniu zawierającym dane tj.: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE). ODPOWIEDŹ: udzielenie odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie ma związku z postępowaniem

11 57. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu/pożyczki w postaci: a. weksla własnego Zamawiającego in blanco wraz z deklaracja wekslową, b. oświadczenia Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe do wysokości 200% kwoty kredytu, c. pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Zamawiającego, d. poręczenia podmiotu tworzącego w przypadku zgody, prosimy o: podanie kwoty poręczenia (czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji?) oraz okresu jego obowiązywania (powinien być dłuższy niż okres kredytowania), przedstawienie uchwały podmiotu tworzącego w sprawie poręczenia wnioskowanej transakcji, informację, czy Poręczyciel złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji jeżeli tak, to do jakiej kwoty? przedstawienie danych finansowych Poręczyciela, e. cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ w przypadku zgody, prosimy o: podanie wartości, nazwy, numeru i dnia zawarcia kontraktu z NFZ, z którego cesja ma stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki, przedstawienie kopii ww. kontraktu, kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji? informację, czy kontrakt mający stanowić zabezpieczenie kredytu jest wolny od innych obciążeń jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń zgodę, aby środki z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie były wypłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpośrednio na rachunek wyznaczony do spłat kredytu/pożyczki potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji na kontraktach z NFZ o wartości nie mniejszej niż kwota kredytu/pożyczki oraz odsetek f. hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w przypadku zgody, prosimy o przedstawienie operatu szacunkowego oraz kopii opłaconej polisy

12 58. Prosimy o udostępnienie biznes planu (ew. kosztorysu) inwestycji, które mają zostać sfinansowane ze środków z kredytu/pożyczki. ODPOWIEDŹ: wysokość środków będących przedmiotem postępowania posłuży w całości na sfinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych zawartych w przedmiocie postępowania 59. Prosimy o podanie okresu realizacji inwestycji. Na jakim etapie znajduje się aktualnie inwestycja? ODPOWIEDŹ: w chwili obecnej ogłoszono przetarg na realizację inwestycji, termin zakończenia realizacji koniec października 2013 r. 60. Prosimy o przedstawienie zestawienia zawierającego źródła finansowania inwestycji (wraz z kwotami) wraz z aktualnym stanem ich wykorzystania. ODPOWIEDŹ: inwestycja w całości finansowana z kredytu/pożyczki 61. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wypłata środków następowała na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, potwierdzonych fakturami, na rachunki bankowe wykonawców/kontrahentów? ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ 62. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia r. Bank uzasadnia swoją prośbę koniecznością przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej Kredytobiorcy zgodnie z art. 70 Prawa Bankowego, polegającej między innymi na ocenie finansowej oraz analizie stanu prawnego przedmiotu finansowania oraz Kredytobiorcy. Analiza ta nie jest możliwa do przeprowadzenia w okresie zaproponowanym przez Zamawiającego, co ogranicza liczbę banków mogących wziąć udział w postępowaniu i przyczynia się do wzrostu ceny oferty bankowej. ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody 63. Wykonawca swoją działalność finansuje z kredytów udzielonych przez banki, które wymagają od niego dokonywania przelewu przysługujących wierzytelności jako zabezpieczenia transakcji. Powyższy aspekt jest kluczowym czynnikiem, od którego zależy udzielenie finansowania i jego koszt. Gwarancja na udzielenie takiej zgody znacząco obniży koszt pożyczki. Zgodnie z art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę

13 sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ww. wymogu uzyskania zgody podmiotu tworzącego jest nieważna. Mając powyższe na uwadze, prosimy o informacje czy po uzyskaniu informacji od Wykonawcy o zamiarze dokonania cesji wierzytelności z umowy pożyczki na rzecz Banku finansującego Zamawiający zwróci się do organu tworzącego o wyrażenie takiej zgody i zaopiniuje ją pozytywnie? ODPOWIEDŹ: Uchwała Rady Społecznej zamieszczona w uzupełnieniu specyfikacji na stronie internetowej zamawiającego 64. W przypadku braku udzielenia i pozyskania zgody od podmiotu tworzącego na cesję zobowiązań wynikających z niniejszego przetargu na rzecz podmiotów finansujących oferenta (banki) prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu w umowie o możliwości postawienia pożyczki przez Wykonawcę w stan natychmiastowej wymagalności, w razie nie uzyskania takiej zgody w terminie 30 dni od daty wypłaty pożyczki. ODPOWIEDŹ: zamawiający nie wyraża zgody 65. Prosimy o doprecyzowanie celu na jaki ma zostać udzielona pożyczka. ODPOWIEDŹ: kredyt/pożyczka zgodnie z przedmiotem postępowania 66. Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za poprzednie dwa lata i pierwsze 2 kwartały obecnego roku (wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, raport biegłego rewidenta). ODPOWIEDŹ: dane zamieszczone w uzupełnieniu specyfikacji na stronie internetowej zamawiającego 67. Czy istnieje możliwość uzyskania uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku za poprzednie dwa lata? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie. ODPOWIEDŹ: tak, uchwały udostępnimy przy podpisaniem umowy 68. Czy Szpital posiada program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie. ODPOWIEDŹ: nie realizujemy programu naprawczego ani restrukturyzacyjnego 69. Czy jest możliwe uzyskanie struktury wiekowej należności i zobowiązań stan na dzień r. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie. ODPOWIEDŹ: brak możliwości uzyskania struktury wiekowej należności i zobowiązań 70. Czy możliwe jest uzyskanie zestawienia kredytów, pożyczek wg stanu na r. zawierającego: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, kwotę przyznania,

14 zadłużenie na IV kwartał 2012 r., okres kredytowania oraz zabezpieczenie? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie. ODPOWIEDŹ: stan na 31 maja 2013 kredyt w wysokości ,00 z terminem spłaty 2019 r. zabezpieczenie weksel własny In blanco z deklaracją, pożyczka w kwocie ,00 zł z terminem spłaty 2014 r. zabezpieczenie - umowa cesji z NFZ 71. W przypadku gdy Zamawiający posiada nadwykonania prosimy o podanie informacji jaki był ich poziom w roku 2012, jaki był w latach poprzednich (2010, 2011) oraz jaka część została uznana przez NFZ? ODPOWIEDŹ: Szpital nie posiada roszczeń do NFZ na dzień z tytułu wykonanych świadczeń 72. Prosimy o przedstawienie aktualnych dokumentów prawnych: KRS nie starszy niż 3 m-ce lub oświadczenie o aktualności, NIP, Regon, statut. ODPOWIEDŹ: oświadczamy, że aktualne akty prawne przedstawimy przy podpisaniu umowy 73. Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala tj. liczba: zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych. ODPOWIEDŹ: liczba łóżek 161 plus 14 noworodkowych, stan zatrudnienia został zamieszczony w uzupełnieniach do siwz na stronie internetowej zamawiającego 74. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty pożyczki/kredytu. ODPOWIEDŹ: głównym źródłem spłaty będą przyszłe przychody z NFZ 75. Prosimy o informację czy Organ założycielski planuje przekształcenie Szpitala w okresie kredytowania? ODPOWIEDŹ: szpital nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie 76. Czy możliwe będzie w trakcie obowiązywania umowy składanie przez Zamawiającego na żądanie Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych? ODPOWIEDŹ: nie będzie możliwe składanie kwartalnych danych finansowych 77. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich w zestawieniu zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE). ODPOWIEDŹ: udzielenie odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie ma związku z postępowaniem

15 78. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszu centralnego (MZ) w zestawieniu zawierającym dane tj.: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE). ODPOWIEDŹ: udzielenie odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie ma związku z postępowaniem 79. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ. ODPOWIEDŹ: w chwili obecnej i w ostatnich 6 miesiącach nie były prowadzone postępowania egzekucyjne 80. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. ODPOWIEDŹ: w chwili obecnej i w ostatnich 6 miesiącach nie było postępowań sądowych o zapłatę zobowiązań 81. Prosimy o informacje czy Zamawiający posiada zaległości w płatnościach wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. ODPOWIEDŹ: nie posiadamy zobowiązań wymagalnych wobec ZUS i US 82. Prosimy o informacje czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. ODPOWIEDŹ: zamawiający nie posiada ugód 83. Jaka jest szacowana wartość wskaźnika zadłużenia szpitala zgodnie z art. 71 ustawy o działalności leczniczej? ODPOWIEDŹ: wartość wskaźnika zadłużenia za rok 2011 = 0,14; za rok 2012=0, Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia dodatkowego zabezpieczenia: Oświadczenia Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 09.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy SPZOZ/SAN/ZP/182/2014 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych Gdynia, dnia 21 marca 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak.

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że otrzymał pytania od Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy SPZOZ/SAN/ZP/34/2013 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach linii biznesowej Retail Banking

Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach linii biznesowej Retail Banking Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach linii biznesowej Retail Banking CZĘŚĆ l Postanowienia ogólne 1 Zakres stosowania Regulaminu 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie

PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie Uchwała nr 40 /2007 Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie z dnia 9.08.2007r. PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r.

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r. Biznes Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych Warszawa, grudzień 2011 r. Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych 1. 1. Regulamin kredytowania

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo

na: Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN

na: Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN STARGARDZKIE Centrum Kultury ul. Piłsudskiego 105 73-110 Stargard Szczeciński Znak sprawy: ZP.01.2012 Stargard, 2012-06-14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zaciągnięcie i obsługa kredytu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. I. Postanowienia ogólne Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Kredytu Rozdział

Bardziej szczegółowo

Mars Company Sp. z o.o.

Mars Company Sp. z o.o. Mars Company Sp. z o.o....twoja Pożyczka Na Dowolny Cel... Regulamin udzielania pożyczek pieniężnych przez Mars Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (POSTANOWIENIA WSTĘPNE)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : F.271.02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek" PRZETARG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZW-K Sp. z o.o.-0717/112/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór banku kredytodawcy dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu Spółka z o.o. 1. Informacje ogólne Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo