11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak."

Transkrypt

1 Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że otrzymał pytania od Wykonawców, nadając im kolejne numery od 1 do 41, których treść przytacza oraz udziela na każde z nich odpowiedzi: 1. Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania oraz przedstawienie założeń, na podstawie których zostały sporządzone. Prognozy finansowe na cały okres kredytowania są sporządzone z uwzględnieniem rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych Zamawiającego. Dodatkowo przygotowana została prognoza rachunku wyników dotycząca tylko zadania. Dane szczegółowo opisane są w business planie wraz z określonymi przychodami i kosztami nowej inwestycji. Zgodnie z pkt Części I SIWZ dokumenty potwierdzające zdolność kredytową Zamawiającego, w tym Biznesplan są udostępnione w siedzibie Zamawiającego. 2. Prosimy o udostępnienie aktualnych dokumentów prawnych Zamawiającego: KRS (nie starszy niż 3 miesiące lub oświadczenie o aktualności), NIP, REGON, statut spółki. Dokumenty wymienione w pytaniu są udostępnione w siedzibie Zamawiającego. 3. Na jaki cel zostaną przeznaczone środki z kredytu. Zgodnie z opisem inwestycji zamieszczonym w SIWZ i Business planie środki z kredytu przeznaczone będą na rozbudowę górnej płyty dworca autobusowego MDA w Krakowie przy ul. Bosackiej Prosimy o przedstawienie uchwały odpowiedniego organu wyrażającej zgodę na zaciągnięcie kredytu i ustanowienie zabezpieczenia. Zgodnie ze Statutem Zamawiającego nie jest wymagana zgoda organu na zaciągnięcie kredytu. W przypadku zgody na ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego jest udostępniona Wykonawcom w siedzibie Zamawiającego. 5. Prosimy o potwierdzenie, że wypłata kredytu nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, pod warunkiem wcześniejszego ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty i z zastrzeżeniem że w przypadku zabezpieczenia w postaci hipoteki wystarczające będzie przedłożenie Wykonawcy potwierdzenia złożenia opłaconego wniosku, wraz z załącznikami? Zamawiający potwierdza. 6. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu. Zgodnie z treścią business planu wykazane zostały 3 źródła spłaty długu. Przedstawiona analiza potwierdza słuszność założenia inwestycyjnego, iż tylko z najmu powierzchni komercyjnych (nowych) i dzierżawy płyty inwestycja zwróci się w szybkim tempie co obrazuje analiza NPV. Zgodnie z pkt Części I SIWZ dokumenty potwierdzające zdolność kredytową Zamawiającego, w tym Biznesplan znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 7. Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą kredytu. Dokumenty wymienione w pytaniu są udostępnione w siedzibie Zamawiającego. 8. Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) opinii bankowych. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą kredytu. Dokumenty wymienione w pytaniu są udostępnione w siedzibie Zamawiającego. 1/6

2 9. Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za lata oraz najbardziej aktualnych danych za 2014 r.: bilans, rachunek wyników, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, raport oraz opinia biegłego rewidenta, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku. W siedzibie Zamawiającego udostępnione są następujące dokumenty: sprawozdanie finansowe za rok 2013, w tym wprowadzenie oraz informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, rachunek wyników, bilans, zestawienie zmian w kapitale; badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 r.; uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2013 r. i podziale zysku; bilans i rachunek wyników za okres r r. 10. Prosimy o wyjaśnienie, co zawierają pozycje przychody i koszty finansowe. Zgodnie z treścią Business planu przychodami są: - odsetki od lokat terminowych i overnight. Zgodnie z treścią Business planu kosztami finansowymi są: - odsetki od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BZWBK, - odsetki od nowego finansowania, jakie jest opisane w business planie. W prognozie finansowej na kolejne lata pominięte zostały przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych uzyskanych z lokat terminowych, jakie aktualnie uzyskuje Zamawiający. 11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. 12. Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. Nie. 13. Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań Zamawiającego. Wykaz struktury wiekowej należności i zobowiązań, o które pyta Wykonawca są udostępnione w siedzibie Zamawiającego. 14. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów. Nie. 15. Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów, pożyczek i leasingów Zamawiającego, zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, aktualna wysokość zaangażowania, data początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia. Zestawienie kredytów i leasingów, o które pyta Wykonawca są udostępnione w siedzibie Zamawiającego. 16. Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu/pożyczki w postaci: a) weksla własnego Zamawiającego in blanco wraz z deklaracją wekslową, 2/6

3 b) oświadczenia Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe do wysokości 200% kwoty kredytu/pożyczki 17. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących zabezpieczenia w postaci hipoteki. W siedzibie Zamawiającego dostępne są do pobrania następujące dokumenty: aktualny operat szacunkowy z wyceny nieruchomości, aktualna polisa ubezpieczenia nieruchomości z potwierdzeniem opłacenia składek, zgoda właściciela nieruchomości na obciążenie nieruchomości (uchwała WZA). 18. Prosimy o potwierdzenie, że wpis hipoteki zostanie dokonany na pierwszym miejscu. Zamawiający potwierdza. 19. Prosimy o: a) zgodę na ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci cesji z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, na której zostanie ustanowiona hipoteka; Zamawiający wyraża zgodę. b) potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się do odnawiania ubezpieczenia nieruchomości stanowiących prawne zabezpieczenie kredytu i dokonywania cesji praw z tych polis na rzecz Wykonawcy do czasu ostatecznej spłaty kredytu, a w przypadku opłacania polis ubezpieczeniowych w ratach - do terminowego opłacania składek oraz przedkładania Wykonawcy dowodów wpłat tych składek. Zamawiający potwierdza Prosimy o podanie okresu realizacji inwestycji. Na jakim etapie znajduje się aktualnie inwestycja? Planowany okres realizacji inwestycji został określony w business plan'ie. Na chwilę obecną na ukończeniu są prace nad projektem budowlanym. Planowany termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę to r. Planowane rozpoczęcie realizacji inwestycji r. 21. Prosimy o przedstawienie zestawienia zawierającego źródła finansowania inwestycji wraz z aktualnym stanem ich wykorzystania. Źródłem finansowania wkładu własnego są zyski z lat ubiegłych jakie wygenerował Zamawiający, jak i bieżące dochody. Aktualnie, Zamawiający dysponuje wysokimi środkami pieniężnymi, które deponowane są na lokatach terminowych i rachunku bankowym. Po rozpoczęciu inwestycji, będą one wydatkowane na rozliczenia inwestycji. Zamawiający nie przewiduje spadku dochodów, a tym samym aktywa będą zasilane nowymi zyskami z dotychczasowych działalności. 22. Czy kwota kredytu/pożyczki odnosi się do wartości netto inwestycji? 23. Prosimy o udostępnienie SIWZ oraz załączników w wersji edytowalnej (WORD zamiast PDF). Treść SIWZ dostępne są w siedzibie Zamawiającego lub w wersji pdf na wniosek Wykonawcy. Niejako "grzecznościowo", w celu ułatwienia Wykonawcom przygotowania ofert, Zamawiający udostępnia wersję edytowalną załączników na swojej stronie BiP. Zamawiający zastrzega, że wiążącą jest wersja pdf, a Wykonawcy odpowiadają za przygotowanie i złożenie ofert zgodnych z treścią SIWZ udostępnionej w formacie pdf. 3/6

4 24. Czy Wykonawcy mogą w składanych przez nich ofertach przedstawić projekty umów, a projekty te traktować jako istotne postanowienia, które muszą znaleźć się w umowie zawieranej z Zamawiającym? Tak, pod warunkiem że projekt umowy będzie zgodny z SIWZ, w szczególności będzie zawierał istotne dla stron umowy postanowienia określone w części II SIWZ. 25. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia Bank uzasadnia swoją prośbę koniecznością przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej Kredytobiorcy zgodnie z art. 70 Prawa Bankowego, polegającej między innymi na ocenie finansowej oraz analizie stanu prawnego przedmiotu finansowania oraz Kredytobiorcy. Analiza ta nie jest możliwa do przeprowadzenia w okresie zaproponowanym przez Zamawiającego, co ogranicza liczbę banków mogących wziąć udział w postępowaniu i przyczynia się do wzrostu ceny oferty. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu do składania ofert. 26. Prosimy o potwierdzenie, że okres kredytowania obejmował będzie okres od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia r.? Zgodnie z pkt. 5.1 I Części SIWZ Okres kredytowania to 180 miesięcy od zawarcia umowy kredytowej. Zamawiający zakłada, że zapłata ostatniej raty kapitałowej nastąpi Stanowi o tym wprost zapis pkt Części II SIWZ. Okres kredytowania od dnia uruchomienia kredytu do dnia r. 27. Prosimy o wyjaśnienia jakiego rodzaju marżę od transzy udzielonego kredytu przywołuje Zamawiający w zapisie SIWZ cz.2-1.8b.? Marża rozumiana jest jako cześć składowa kosztu odsetkowego. 28. Czy Zamawiający zastrzegając sobie prawo uruchomienia kredytu w innej dacie (SIWZ 5.5) odnosi się do roku, czy też przewiduje możliwość wydłużenia ostatecznej daty uruchomienia kredytu, tj roku? Prosimy o doprecyzowanie tego zapisu. Zgodnie z pkt 5.4. Części I SIWZ Zamawiający zakłada uruchomienie Kredytu transzami z ostatecznym okresem wykorzystania Kredytu do dnia r. Termin uruchomienia pierwszej transzy do wysokości ,00 PLN (słownie: trzy miliony 00/100 złotych) do dnia r. Uruchomienie każdej następnej transzy będzie uzależnione od postępu robót i wysokości ponoszonych kosztów przy realizacji inwestycji, na którą kredyt jest przeznaczony. Uruchamianie kredytu będzie następowało w formie bezgotówkowej, na podstawie przedłożonych faktur, faktur proforma, w terminie 3 dni przed żądanym terminem uruchomienia części kredytu. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia ostatecznej daty uruchomienia kredytu na dzień przypadający po r. w przypadku przedłużania się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem prawomocnej decyzji Pozwolenie na budowę oraz innych zdarzeń mających wpływ na możliwość rozpoczęcia realizowania inwestycji. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 29. Czy Zamawiający akceptuje by uruchamianie kolejnych transz kredytu następowało po udokumentowaniu i rozliczeniu wcześniej uruchomionej transzy? 30. Czy Zamawiający potwierdza, że spłata rat kapitałowych nastąpi w 167 ratach po ,00 zł. i ostatniej racie wyrównującej w wys ,00 zł., a w przypadku niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości zostaną one pomniejszone proporcjonalnie do niewykorzystanej kwoty kredytu? Jest to szacunek; ewentualna niewykorzystana kwota kredytu może pomniejszać ostatnią ratę kapitału. Jeśli niewykorzystana kwota kredytu będzie znacząco większa, Zamawiający zgodzi się na obniżenie rat kapitałowych spłacanych w harmonogramie miesięcznym. 31. Przewidując możliwość spłaty kredytu w innej dacie (SIWZ cz f), Zamawiający zakłada zmiany w obrębie planowanego okresu spłaty kredytu tj. do grudnia 2029 r., czy też zakłada jego wydłużenie? Zamawiający określił ten termin jako uzasadniony ekonomicznie z uwagi na przewidywany okres zwrotu. 4/6

5 32. Czy Zamawiający potwierdza, że będzie ponosił koszy zawiadomień i innych opłat związanych z nieterminową spłatą kredytu? Zamawiający potwierdza. 33. Czy Zamawiający przed podpisaniem umowy kredytowej dostarczy Wykonawcy wszystkie wymagane zapisami umowy spółki/statutu zgody na zaciągnięcie kredytu i realizację inwestycji? 34. Czy Zamawiający najpóźniej przed uruchomieniem pierwszej transzy kredytu dostarczy: a) wszystkie wymagane zapisami umowy spółki/statutu- uchwały, zgody i inne dokumenty dotyczące zabezpieczeń w tym np. zgody na obciążenie majątku hipoteką, a także przedłoży Wykonawcy potwierdzenie złożenia i opłacenia wniosku do sądu o ustanowienie hipoteki, Tak b) wszystkie wymagane do realizacji inwestycji pozwolenia, decyzje i zgody administracyjne, a w szczególności pozwolenie na budowę? Na jakim etapie znajduje się Zamawiający w ich uzyskiwaniu? Planowany termin złożenia wniosku o decyzję pozwolenia na budowę lipiec 2014 r. 35. Prosimy o bardziej szczegółowe rozpisanie poszczególnych kosztów netto inwestycji oraz wskazanie sposobu ich kalkulacji:, np.: a) co zwiera i na jakich założeniach oparta jest kwota 12 mln. zł. składnika budowlanego, podczas gdy rozpisanie przetargu na wykonawcę generalnego przewidziane jest na VII 2014 r. i dysponują Państwo tylko kompletną dokumentacją techniczną, Kwota 12 mln. zł składnika budowlanego została oparta na bazie wstępnych kosztów projektowych wyliczonych metodą wskaźnikową. b) jakie pozycje zawiera kwota kosztów miękkich w wys ,00 zł. i jak zostały one wyliczone, podobnie koszty związane z tzw. project management? Koszty miękkie zakładają koszty związane z projektem architektonicznym oraz koniecznymi ekspertyzami. Koszty tzw. project managementu obejmują koszty pełnienia nadzoru budowlanego oraz koszty project managera inwestycji. Powyższe kwoty zostały wyliczone w oparciu o wyliczenia metodą wskaźnikową. 36. Prosimy o informację dotyczącą wysokości wkładu własnego Zamawiającego. W rozdziale 1 Business Planu inwestycji określają Państwo udział kredytu na poziomie 93% podczas gdy wartość inwestycji szacują Państwo na poziomie ,00 zł. W tym miejscu business planu jest omyłka. Wartość inwestycji wynosi zł, wkład własny wynosi zł, tym samym wkład własny Zamawiającego kształtuje się na poziomie 17,7%. 37. Prosimy o określenie wkładu własnego netto, tj. jego przedmiotu, wartości oraz szacunków na jakich została ona ustalona. Prosimy także o informację: a) czy w ramach wkładu własnego zostały już poniesione nakłady, jeśli tak to w jakiej wysokości, Tak, w kwocie ,93 zł b) jeżeli nie został on wniesiony lub został wniesiony tylko w części to czy całość lub pozostała część zostanie wniesiona przed uruchomieniem pierwszej transzy kredytu czy też wnoszony będzie proporcjonalnie do uruchamianej transzy? Pozostała część wkładu własnego zostanie wniesiona przed uruchomieniem pierwszej transzy kredytu. 38. W jaki sposób finansowany będzie podatek VAT - czy z własnych środków Zamawiającego? Tak, VAT finansowany będzie ze środków własnych, a Zamawiający będzie sukcesywnie występować o zwroty. 39. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otwarcie rachunku bieżącego u Wykonawcy i przeprowadzanie na nim w całym okresie kredytowania miesięcznych obrotów z tytułu prowadzonej działalności na poziomie raty kapitałowo-odsetkowej? 5/6

6 40. Czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności z tytułu umów z kontrahentami w wys. pokrywającej co najmniej wysokość miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych? 41. Czy Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie kredytu na realizację inwestycji ze środków uzyskanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz czy Zamawiający wyrazi zgodę na ewentualne udzielanie EBI wszelkich wyjaśnień i przedstawiania dokumentów dotyczących inwestycji (w przypadku udzielenia kredytu z tych środków przez Bank)? Jeżeli tak to prosimy o: a) wyrażenie zgody na wprowadzenie do treści umowy kredytowej zapisów regulujących tę kwestię, b) przedstawienie danych nt. realizowanego przedsięwzięcia wg poniższej tabeli. Tak, Zamawiający zgodzi się na finansowanie inwestycji przy udziale środków EBI, a tym samym na wprowadzenie zmian i zapisów do umowy regulujących kwestię współpracy Wykonawcy z EBI. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający oświadcza, że wszelkie przedstawione powyżej odpowiedzi na zapytania Wykonawców, dane oraz dokumenty udostępniane w siedzibie Zamawiającego są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym na dzień opublikowania niniejszych odpowiedzi tj r. 6/6

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 09.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 5 do ZW A/067/14 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. I. Postanowienia ogólne Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR...

UMOWA POŻYCZKI NR... UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Stan na 01 stycznia 2013 r. Rozdział I WSTĘP 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy udzielania pożyczek ze środków pozyskanych od Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo