Programy lojalnościowe jako narzędzie marketingowego oddziaływania na klientów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy lojalnościowe jako narzędzie marketingowego oddziaływania na klientów"

Transkrypt

1 HANDEL WEWNĘTRZNY 2014;1(354): Renata Matysik-Pejas, Monika Szafrańska, Janusz Żmija Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Programy lojalnościowe jako narzędzie marketingowego oddziaływania na klientów Streszczenie Zasadniczym celem rozważań jest identyfikacja i ocena zachowań uczestników programów lojalnościowych oferowanych przez różne podmioty rynkowe. Materiał źródłowy do analizy i wnioskowania stanowiły informacje pierwotne uzyskane w badaniach ankietowych (PAPI) przeprowadzonych na próbie 317 respondentów w rejonie Polski Południowej. Najwyższy wskaźnik uczestnictwa respondentów w programach lojalnościowych charakteryzuje sieci handlowe hiper- i supermarketów oraz stacje benzynowe. Zasadniczym motywem udziału badanych osób w programie była możliwość uzyskania określonych korzyści finansowych oraz nagród rzeczowych. Większość respondentów wykorzystuje oferowane im przez program lojalnościowy przywileje, jednak są i tacy, których uczestnictwo ma jedynie charakter bierny. Wyniki badań dają możliwość poznania określonych zachowań uczestników programów lojalnościowych, przez co mogą zostać wykorzystane przez podmioty realizujące te programy. Artykuł ma charakter badawczy Słowa kluczowe: programy lojalnościowe, zachowania uczestników programów lojalnościowych. Kody JEL: D12, D19, M31 Wstęp Programy lojalnościowe stanowią obecnie jeden z kluczowych instrumentów w procesie komunikowania się przedsiębiorstwa z klientem, stając się integralnym instrumentem aktywności marketingowej sieci handlowych i podstawą budowy ich strategii rynkowych (Spyra 2013, s. 57). Programy lojalnościowe są szeroko stosowanym narzędziem marketingowym mającym na celu zwiększenie sprzedaży i utrzymanie stabilnego udziału w rynku (Ou i in. 2011, s. 195). Jednak wdrożenie efektywnego programu lojalnościowego w warunkach dużego nasycenia rynku tego typu przedsięwzięciami jest działaniem skomplikowanym. Podstawowym warunkiem skuteczności programu lojalnościowego jest istotność wkładu oferowanych korzyści dodatkowych z punktu widzenia preferencji konsumenta i postrzeganej przez niego kompleksowej wartości oferty. Korzyści te jednak muszą być rozpatrywane w kontekście ponoszonych przez uczestników kosztów udziału w programie (gromadzenie punktów, kontakty z firmą, udostępnianie swoich danych itp.) (Pacut 2007, s ). Rozważania nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami programów lojalnościowych można znaleźć w pracach wielu autorów (Rudawska 2005; Stauss i in. 2005; Gómez i in. handel_wew_ indd :48:06

2 152 PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE JAKO NARZĘDZIE ; Kwiatek 2007; Gable i in. 2008, Kwiatek, Rudawska 2008; Kwiatek 2010). Program lojalnościowy, zarówno w teorii, jak i praktyce marketingu interpretowany jest dwukierunkowo. Po pierwsze mianem tym określa się programy, które mają charakter retencyjny. Ich celem jest zmiana zwyczajów zakupowych klientów, zwiększenie częstotliwości zakupów i ich wolumenu (Uncles i in. 2003, s ). Uczestnicy takiego programu są nagradzani za częstotliwość i wielkość zakupów, a ten sposób stymulacji klientów ma na celu przywiązanie ich do dokonywania zakupów w określonej sieci handlowej (usługowej). Tymczasem duże i częste zakupy dokonywane przez klientów wcale nie muszą być tożsame z prawdziwą lojalnością, a jedynym rezultatem ich uruchomienia jest tzw. lojalność bodźcowa. Programy lojalnościowe tego typu dążą do ukształtowania u nabywcy potrzeby dokonania powtórnego zakupu, opartego na prostym warunkowaniu instrumentalnym wykorzystującym motywy ekonomiczne. Programy te są zatem odmianą promocji handlowej (Burgiel 2007, s ), a podstawowymi korzyściami są konkretne korzyści materialne. Mogą one jednak nie wystarczyć do zbudowania trwałego związku między klientem a oferentem programu. Jeżeli konkurencja zaproponuje nabywcom porównywalne lub bardziej wartościowe korzyści, mogą oni wybrać lepszą ofertę. Typowa oferta dla uczestników tych programów opiera się na zniżkach cenowych, premiach od zakupu w postaci dodatkowych produktów i usług, refundacjach, prezentach itp. (Olejniczak 2007, s 154). W drugim znaczeniu programy lojalnościowe oznaczają kreowanie rzeczywistych więzi i relacji pomiędzy siecią handlową (usługową) a jej klientami. Program lojalnościowy staje się wówczas elementem marketingu relacyjnego, zbudowanego na związku emocjonalnym, odzwierciedlającym stan najwyższego zaangażowania i przywiązania klientów. Korzyści oferowane przez program lojalnościowy mogą mieć w tym przypadku charakter społeczny. Są one pozbawione wymiaru materialnego, ale rozbudzają w klientach emocje, które sprawiają, że postrzegają ofertę jako wyjątkową i niepowtarzalną. W tego typu programach lojalnościowych wykorzystuje się m.in. karty członkowskie zwiększające wyjątkowość i prestiż oferty, informacje o nowej ofercie, zaproszenia na imprezy firmowe i wydarzenia, udostępnianie poradników i praktycznych wskazówek co do użytkowania produktów, indywidualizowanie obsługi poszczególnych odbiorców itp. (Olejniczak 2007, s 154). Bez względu na punkt odniesienia korzyści płynących z programu lojalnościowego, aby spełniał on swoje funkcje, muszą one być dla klientów ważne i unikatowe. Materiał i metody Zasadniczym celem opracowania jest identyfikacja i ocena zachowań uczestników programów lojalnościowych oferowanych przez różne podmioty rynkowe. Materiał źródłowy do analizy i wnioskowania stanowiły informacje pierwotne uzyskane w badaniach ankietowych (PAPI) przeprowadzonych na próbie 317 respondentów w okresie kwiecień-maj 2011 r. w południowej Polsce. Respondentami były osoby, które uczestniczyły lub uczestniczą w programie lojalnościowym. W opracowaniu materiału empirycznego zastosowano wskaźniki handel_wew_ indd :48:06

3 RENATA MATYSIK-PEJAS, MONIKA SZAFRAŃSKA, JANUSZ ŻMIJA 153 struktury oraz średnią arytmetyczną. Do analizy statystycznej istotności powiązań między cechami respondentów a ich odpowiedziami zmierzonymi na skali jakościowej wykorzystano nieparametryczny test chi-kwadrat (χ 2 ): n ij liczebności empiryczne dla i-tego wariantu cechy X i j-tego wariantu cechy Y, liczebności teoretyczne dla i-tego wariantu cechy X i j-tego wariantu cechy Y, Liczebności teoretyczne wyznaczono na podstawie liczebności brzegowych zmiennych X i Y według formuły: (2) n liczebność próby (1) Obliczone wartości testu χ 2 porównano z wartościami krytycznymi χ 2 α, df odczytanymi z tablic rozkładu chi-kwadrat przy poziomie istotności a=0,05 i przy stopniach swobody df = (r-1)(c-1). Wyniki badań Obecnie programy lojalnościowe oferowane są przez podmioty gospodarcze praktycznie w każdej branży. W niektórych, ze względu na swoją powszechność, stają się raczej koniecznością niż jak to było do niedawna szansą na wyróżnienie się na tle konkurencji. Dodatkowo mający coraz większe doświadczenie klienci szybko i radykalnie weryfikują korzyści udziału w programie. Świadczyć o tym może chociażby multipartycypacja respondentów w programach lojalnościowych oferowanych przez podmioty tych samych branż. Spośród uczestników programów lojalnościowych oferowanych przez sieci sklepów wielkopowierzchniowych 74,1% osób bierze udział w jednym programie, 23,8% w dwóch programach, zaś 2,1% w trzech programach jednocześnie. Podobnie wygląda uczestnictwo respondentów w programach stacji benzynowych. Ponad 78% z nich korzysta z programu lojalnościowego jednej stacji, 17,9% posiada karty lojalnościowe dwóch stacji benzynowych, zaś 3,2% nawet trzech. Najwyższymi wskaźnikami uczestnictwa charakteryzują się programy oferowane przez hiper- i supermarkety oraz stacje benzynowe. Wiąże się to z faktem, iż najbardziej popularne kategorie programów lojalnościowych odpowiadają częstotliwości dokonywania przez handel_wew_ indd :48:07

4 154 PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE JAKO NARZĘDZIE... respondentów zakupów w określonych miejscach. Dotyczy to także programu Payback, który jest typowym programem multipartnerskim (uczestnikami tego programu są m.in. sieć sklepów Real, stacji benzynowych BP, sklepy wyposażenia wnętrz Jysk, telefonia Orange, księgarnie Empik i inne). Zaletą tego rodzaju programów jest łatwiejszy dostęp do oferentów, szybsza możliwość zebrania punktów oraz uzyskania nagród. Programy lojalnościowe oferowane przez sklepy wielkopowierzchniowe, sklepy wyposażenia wnętrz (głównie Ikea) oraz drogerie preferowane są przez kobiety. W każdym z tych przypadków większy odsetek spośród badanych kobiet aniżeli mężczyzn zadeklarował swoje uczestnictwo. Dodatkowo weryfikacja uzyskanych wyników za pomocą testu χ 2 potwierdziła istnienie zależności między płcią respondentów a ich udziałem w programach lojalnościowych oferowanych przez hiper- i supermarkety, stacje benzynowe oraz drogerie. Analizując obraz uczestnictwa respondentów w programach lojalnościowych ze względu na wiek, można zauważyć, iż programy hiper- i supermarketów, stacji benzynowych oraz sklepów wyposażenia wnętrz są najbardziej popularne w grupie osób pomiędzy 36. a 55. rokiem życia. Z kolei z programów drogerii oraz multiparnerskiego Payback korzysta największy odsetek osób wśród badanych do 35. roku życia. Ze względu na poziom wykształcenia najwyższy wskaźnik partycypacji w programach lojalnościowych zaobserwowano wśród osób z wykształceniem wyższym, z wyjątkiem uczestnictwa w programach stacji benzynowych. W tym ostatnim przypadku najwyższy odsetek deklaracji udziału odnotowano wśród osób z wykształceniem zawodowym. Weryfikacja wyników za pomocą testu χ 2 potwierdziła istnienie zależności między poziomem wykształcenia respondentów a ich uczestnictwem w programach lojalnościowych stacji benzynowych oraz sklepów wyposażenia wnętrz. Respondenci biorący udział w badaniu, oceniali także atrakcyjność korzyści, które mogą uzyskać w programach lojalnościowych. Oceny tej dokonywali w pięciostopniowej skali, na której ocena 1 oznaczała nagrodę nieatrakcyjną, zaś 5 nagrodę bardzo atrakcyjną. Spośród możliwych do uzyskania korzyści badane osoby najwyżej oceniły bony towarowe o wartości pieniężnej. Tego rodzaju bony dają klientom możliwość wolnego wyboru produktów podczas kolejnych zakupów (oferta taka występuje, np. w programie Payback po zgromadzeniu odpowiedniej liczby punktów). Zbliżoną atrakcyjnością, według badanych, charakteryzują się korzyści w postaci punktów wymienianych na nagrody oraz niższa cena oferty przy następnych zakupach. Za najmniej atrakcyjne korzyści wynikające z przystąpienia do programu lojalnościowego respondenci uznali możliwość uczestnictwa w konkursach i loteriach oraz nagrody w postaci gadżetów firmowych oferentów programów lojalnościowych. Te dwie ostatnie nagrody zostały wyżej ocenione przez mężczyzn, podczas, gdy wszystkie pozostałe korzyści charakteryzuje wyższa ocena przyznana im przez kobiety. Analizując uzyskane wyniki z uwagi na wiek, można zauważyć, iż prawie wszystkie nagrody wydają się być bardziej atrakcyjne osobom z najstarszej grupy wiekowej, aniżeli handel_wew_ indd :48:07

5 RENATA MATYSIK-PEJAS, MONIKA SZAFRAŃSKA, JANUSZ ŻMIJA 155 pozostałym badanym. Wyjątek stanowią gadżety firmowe, które najwyższą średnią ocenę atrakcyjności uzyskały wśród osób pomiędzy 36. a 55. rokiem życia. Tabela 1 Partycypacja respondentów w programach lojalnościowych różnych podmiotów rynkowych (w %) Programy monopartnerskie Program multipartnerski Wyszczególnienie Hiperi supermarkety Stacje benzynowe Wyposażenie wnętrz Drogerie Payback Ogółem (n=317) 45,1 38,8 19,2 15,1 30,9 Mężczyźni (n=134) 38,1 a) 53,7 b) 17,2 3,0 c) 31,3 Kobiety (n=183) 50,3 a) 24,6 b) 20,8 25,7 c) 30,6 Płeć Wiek Do 35 lat (n=232) 45,3 36,6 18,9 17,2 32, lat (n=73) 46,6 45,2 20,5 13,7 28,8 Ponad 55 lat (n=12) 33,3 41,6 16,7 8,3 8,3 Wykształcenie Zawodowe (n=24) 41,7 54,2 d) 4,2 e) 16,7 16,7 Średnie (n=190) 43,7 32,6 d) 15,8 e) 14,2 29,5 Wyższe (n=103) 48,5 46,6 d) 29,1 e) 19,4 36,9 a), b), c), d), e) wartość testu χ 2 istotna na poziomie α = 0,05 a) χ 2 (4,7)>χ 2 0,05; 1 (3,84); b) χ 2 (28,3)>χ 2 0,05; 1 (3,84); c) χ 2 (29,5)>χ 2 0,05; 1 (3,84); d) χ 2 (8,1)>χ 2 0,05; 2 (5,99); e) χ 2 (11,4)>χ 2 0,05; 2 (5,99) Źródło: badania własne. Uwzględniając poziom wykształcenia w ocenach przyznanych korzyściom możliwym do uzyskania w programach lojalnościowych, można zauważyć, że osoby z wykształceniem wyższym bardziej niż pozostałe grupy cenią nagrody w postaci: niższej ceny przy następnych zakupach, ofert specjalnych tylko dla osób biorących udział w programie oraz gadżetów firmowych. Z kolei dla osób z wykształceniem średnim atrakcyjniejsze są korzyści w formie bonów towarowych o wartości pieniężnej, kupony (zniżki) na produkty firm biorących udział w programie, kupony z dodatkowymi punktami za zakup za określona kwotę, a także możliwość uczestnictwa w konkursach i loteriach. handel_wew_ indd :48:07

6 156 PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE JAKO NARZĘDZIE... Tabela 2 Średnie oceny atrakcyjności nagród w programach lojalnościowych (w skali 1-5, gdzie 1 nagroda nieatrakcyjna, 5 nagroda bardzo atrakcyjna) Wyszczególnienie Bony towarowe o wartości pieniężnej Punkty wymieniane na nagrody Niższa cena przy następnych zakupach Kupony/zniżki na produkty firm biorących udział w programie Oferty specjalne tylko dla osób biorących udział w programie Kupony z dodatkowymi punktami za zakup za określoną kwotę Możliwość uczestnictwa w konkursach i loteriach Gadżety firmowe Ogółem (n=317) 4,03 3,87 3,77 3,48 3,37 3,00 2,64 2,55 Płeć Mężczyźni (n=134) 3,82 3,63 3,72 3,25 3,18 2,84 2,66 2,57 Kobiety (n=183) 4,19 4,04 3,81 3,66 3,50 3,12 2,62 2,54 Wiek Do 35 lat (n=232) 4,06 3,80 3,73 3,56 3,37 3,03 2,55 2, lata (n=73) 3,90 4,01 3,85 3,22 3,29 2,90 2,79 2,59 Ponad 55 lat (n=12) 4,33 4,33 4,17 3,58 3,83 3,08 3,42 2,25 Wykształcenie Zawodowe (n=24) 4,00 3,96 3,67 3,00 2,96 2,75 2,38 2,33 Średnie (n=190) 4,08 3,85 3,75 3,54 3,34 3,07 2,69 2,47 Wyższe (n=103) 3,95 3,87 3,84 3,50 3,50 2,92 2,61 2,74 Źródło: jak w tabeli 1. Kolejne pytanie miało charakter wielokrotnego wyboru i podzielone zostało na odpowiedzi charakteryzujące uczestnictwo w programach lojalnościowych jako czynne i bierne. Respondenci dokonali tym samym samooceny swojego typowego zachowania w programie lojalnościowym. Aktywne uczestnictwo respondentów w największym stopniu przekłada się na korzystanie przez nich z oferty w postaci kuponów i rabatów oraz wiedzy na temat liczby zgromadzonych punktów. Najmniejszy odsetek respondentów aktywnie uczestniczy w programie lojalnościowym przez bieżącą obserwację dodatkowych ofert tegoż programu. Uczestnictwo bierne w największym stopniu charakteryzowane jest przez brak wiedzy respondentów co do liczby zgromadzonych punktów oraz zapominanie o używaniu karty. Uczestnictwo czynne częściej obserwowane jest wśród kobiet aniżeli wśród mężczyzn i dotyczy takich zachowań, jak: korzystanie z kuponów i rabatów, wiedzy odnośnie do liczhandel_wew_ indd :48:07

7 RENATA MATYSIK-PEJAS, MONIKA SZAFRAŃSKA, JANUSZ ŻMIJA 157 by zgromadzonych punktów oraz obserwacji dodatkowych ofert programu. Z kolei większy odsetek mężczyzn aniżeli kobiet deklaruje uczestnictwo bierne, dla którego charakterystyczne jest zapominanie o używaniu karty, zbieranie punktów, ale nieodbieranie nagród i niewykorzystywanie kuponów i rabatów oferowanych przez program. Weryfikacja uzyskanych wyników za pomocą testu χ 2 potwierdziła istnienie zależności między płcią respondentów a korzystaniem przez nich z kuponów i rabatów, bieżącą obserwacją udziału w programie, jak również faktem zbierania punktów, ale nieodbierania nagród oraz niekorzystania z kuponów i rabatów. Tabela 3 Samoocena respondentów dotycząca ich typowego zachowania w programie lojalnościowym (w %) Uczestnictwo aktywne Uczestnictwo bierne Wyszczególnienie Korzystam z kuponów/ rabatów Wiem ile mam zgromadzonych punktów Odbieram nagrody w programie Na bieżąco śledzę swój udział w programie Na bieżąco śledzę dodatkowe oferty programu Nie wiem ile mam zgromadzonych punktów Zapominam o używaniu karty Zbieram tylko punkty. ale nie odbieram nagród Nie korzystam z kuponów/rabatów Ogółem (n=317) 60,9 45,7 35,3 17,4 14,2 27,8 18,9 7,9 4,7 Płeć Mężczyźni (n=134) 51,5 a) 44,5 36,6 23,1 b) 13,4 27,6 20,9 12,7 c) 7,5 d) Kobiety (n=182) 67,8 a) 48,1 34,4 13,1 b) 14,8 27,9 17,5 4,3 c) 2,7 d) Wiek Do 35 lat (n=232) 59,9 42,7 32,8 14,2 e) 14,2 30,2 19,8 7,8 6, lata (n=73) 64,4 56,2 45,2 27,4 e) 13,7 17,8 15,1 8,2 0,0 Ponad 55 lat (n=12) 58,3 41,6 25,1 16,7 e) 16,7 41,7 25,0 8,3 8,3 Wykształcenie Zawodowe (n=24) 62,5 41,7 12,5 f) 33,3 g) 4,2 20,8 25,0 12,5 4,2 Średnie (n=190) 58,4 43,2 33,2 f) 13,2 g) 15,3 28,4 21,1 8,4 6,3 Wyższe (n=103) 65,1 51,5 44,7 f) 21,4 g) 14,6 28,2 13,6 5,8 1,9 a), b), c), d), e), f), g) wartość testu χ 2 istotna na poziomie α = 0,05 a) χ 2 (8,6)>χ 2 (3,84); b) χ 2 (5,4)>χ 2 (3,84); c) χ 2 (7,4)>χ 2 (3,84); d) χ 2 (3,9)>χ 2 (3,84); e) χ 2 (6,7)>χ 2 0,05; 1 0,05; 1 0,05; 1 0,05; 1 0,05; 2 (5,99); f) χ 2 (9,8)>χ 2 (5,99); g) χ 2 (7,8)>χ 2 (5,99) 0,05; 2 0,05; 2 Źródło: jak w tabeli. handel_wew_ indd :48:07

8 158 PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE JAKO NARZĘDZIE... W przypadku poszczególnych grup wiekowych do najaktywniejszych należą respondenci wśród osób w wieku lat oraz powyżej 55. roku życia. Jednocześnie wśród tej ostatniej grupy największy odsetek badanych przejawia różne postaci biernego uczestnictwa w programach lojalnościowych. Weryfikacja testem χ 2 wskazała jedynie na zależność między wiekiem badanych a złożonymi przez nich deklaracjami dotyczącymi bieżącego śledzenia udziału w programie lojalnościowym. Zachowania polegające na korzystaniu z kuponów i rabatów, znajomości liczby zgromadzonych punktów oraz odbieraniu nagród w największym odsetku charakterystyczne jest dla osób spośród respondentów z wykształceniem wyższym. Weryfikacja przy zastosowaniu testu χ 2 pozwoliła na stwierdzenie istnienia zależności pomiędzy poziomem wykształcenia respondentów a niektórymi zachowaniami charakteryzującymi aktywne uczestnictwo w programach. Podsumowanie Na podstawie wyników przeprowadzonych badań nasuwa się kilka spostrzeżeń. Najwyższy wskaźnik uczestnictwa respondentów w tych programach charakterystyczny jest dla podmiotów, z którymi klienci mają najczęstszy kontakt. Dotyczy to programów monopartnerskich prowadzonych przez sieci sklepów wielkopowierzchniowych i stacji benzynowych oraz multipartnerskiego Payback. Respondenci zdecydowanie są zwolennikami konkretnych korzyści materialnych w zamian za związanie się programem lojalnościowym. Takie podejście może nie być wystarczające do zbudowania trwałych więzi z oferentem programu. Znajduje to także uzasadnienie w fakcie, iż niektórzy respondenci są uczestnikami więcej niż jednego programu lojalnościowego oferowanego przez podmioty tego samego rodzaju (sieci sklepów czy stacje benzynowe). Za najbardziej atrakcyjne korzyści z udziału w programie lojalnościowym respondenci uznali bony towarowe o wartości pieniężnej, ponieważ tego rodzaju bony dają klientom możliwość wolnego wyboru produktów podczas kolejnych zakupów. Najmniejszą wartość dla respondentów przedstawiają gadżety firmowe. Uczestnicy badania dokonali także samooceny swojego typowego zachowania w związku z udziałem w programie lojalnościowym. W tym kontekście można stwierdzić, iż czynne uczestnictwo respondentów w programie przejawia się najczęściej korzystaniem z kuponów i rabatów, znajomością liczby zgromadzonych punktów oraz odbieraniem nagród w programie. Jednak wśród badanych są i tacy, którzy nie korzystają z rabatów i nagród, a ich uczestnictwo ma charakter bierny, przejawiający się brakiem wiedzy co do liczby zebranych punktów, czy zapominaniu o używaniu karty podczas dokonywania zakupów. Bibliografia Burgiel A. (2007), Psychologiczne aspekty kształtowania lojalności i ich praktyczne konsekwencje, Handel Wewnętrzny, czerwiec. handel_wew_ indd :48:07

9 RENATA MATYSIK-PEJAS, MONIKA SZAFRAŃSKA, JANUSZ ŻMIJA 159 Gable M., Fiorito S.S., Topol M.T. (2008), An empirical analysis of the components of retailer customer loyalty programs, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 3, Iss: 1. Gómez B.G., Arranz A. G., Cillán J. G. (2006), The role of loyalty programs in behavioural and affective loyalty, Journal of Consumer Marketing, Vol. 23, Iss: 7. Kwiatek P. (2007), Programy lojalnościowe. Budowa i funkcjonowanie, Wolters Kluwer Polska, Kraków. Kwiatek P. Rudawska E. (2008), Uczestnictwo klientów w konkurencyjnych programach lojalnościowych, Marketing w Praktyce, nr 7. Kwiatek P. (2010), Zmiany postaw klientów wobec programów lojalnościowych (w:) Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 608, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 15. Olejniczak T. (2007), Tworzenie programu lojalnościowego sieci handlowej, Handel Wewnętrzny, czerwiec. Ou W.-M., Shih Ch.-M., Chen Ch.-Y., Wang K.-Ch. (2011), Relationships among customer loyalty programs, service quality, relationship quality and loyalty: An empirical study, Chinese Management Studies, Vol. 5, Iss: 2. Pacut M. (2007), Dostarczenie wartości jako podstawa budowania lojalności konsumentów, Handel Wewnętrzny, czerwiec. Spyra Z. (2013), Programy lojalnościowe wielkich sieci handlowych jako narzędzie komunikacji marketingowej ewolucja i uwarunkowania sukcesu rynkowego, (w:) Bajdak A. (red.), Komunikacja marketingowa. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice. Stauss B., Schmidt M., Schoeler A. (2005), Customer frustration in loyalty programs, International Journal of Service Industry Management, Vol. 16, Iss: 3. Uncles M.D., Dowling G.R., Hammond K. (2003), Customer loyalty and customer loyalty programs, Journal of Consumer Marketing, Vol. 20, No. 4. Loyalty Programmes as a Tool of Marketing Impact on Customers Summary The essential objective of considerations is to identify and assess behaviours of participants of the loyalty programmes offered by various market entities. The source material for the analysis and conclusion drawing was the primary information obtained in questionnaire-based surveys (PAPI) carried out on the sample of 317 respondents in the area of South Poland. The highest index of respondents participation in the loyalty programmes is specific for chains of hyper- and supermarkets and petrol stations. The basic motive to take part by the individuals surveyed in the programme was an opportunity to gain definite financial benefits and rewards in kind. Most respondents use the offered by the loyalty programme privileges ; however, there are also such persons whose participation is merely of the passive character. Research findings provide an opportunity to learn definite behaviours of the loyalty programmes participants, owing to which they may be used by the entities implementing those programmes. The article is of the research nature. Key words: loyalty programmes, loyalty programmes participants behaviours. JEL codes: D12, D19, M31 handel_wew_ indd :48:07

10 160 PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE JAKO NARZĘDZIE... Программы лояльности в качестве инструмента маркетингового воздействия на клиентов Резюме Основная цель рассуждений выявить и оценить поведение участников программ лояльности, предлагаемых разными рыночными субъектами. Исходный материал для анализа и умозаключения представляла первичная информация, полученная в опросах (PAPI), проведенных на выборке в 317 респондентов в районе Южной Польши. Самый высокий показатель участия респондентов в программах лояльности свойственен торговым сетям гипери супермаркетов, а также бензозаправочным станциям. Основным мотивом участия обследуемых в программе была возможность получить определенные финансовые выгоды и призы. Большинство респондентов используют предлагаемые им программой лояльности «привилегии», но есть и такие, участие которых имеет лишь пассивный характер. Результаты обследований предоставляют возможность узнать определенное поведение участников программ лояльности, благодаря чему они могут использоваться субъектами, осуществляющими эти программы. Статья имеет исследовательский характер. Ключевые слова: программы лояльности, поведение участников программ лояльности. Коды JEL: D12, D19, M31 Artykuł nadesłany do redakcji we wrześniu 2014 r. All rights reserved Afiliacja: dr inż. Renata Matysik-Pejas dr inż. Monika Szafrańska prof. dr hab. Janusz Żmija Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie Al. Mickiewicza Kraków tel.: handel_wew_ indd :48:07

Polacy nie znają programów lojalnościowych oferowanych przez super- i hipermarkety, nawet jeśli z nich korzystają FREE ARTICLE. www.research-pmr.

Polacy nie znają programów lojalnościowych oferowanych przez super- i hipermarkety, nawet jeśli z nich korzystają FREE ARTICLE. www.research-pmr. FREE ARTICLE Polacy nie znają programów lojalnościowych oferowanych przez super- i hipermarkety, nawet jeśli z nich korzystają Autorzy: Zofia Bednarowska, Urszula Blak Lipiec 2012 Polacy mają problem ze

Bardziej szczegółowo

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Anna Kasprzyk Mariusz Giemza Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH.

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. dr Agnieszka Dejnaka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Badania (ankieta internetowa) przeprowadzone w 2004 roku na grupie

Bardziej szczegółowo

Polityka cenowa a relacje z klientami

Polityka cenowa a relacje z klientami Wykład: Polityka cenowa a relacje z klientami Cele polityki cenowej Celem polityki cenowej może być m.in.: zwiększenie bazy klientów / zwiększenie udziału w rynku (przez oferowanie niektórych produktów

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa FREE ARTICLE Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze Autor: Monika Grzywa Czerwiec 2012 Kosmetyki stały się produktami nie tyle luksusowymi, co raczej pierwszej potrzeby, tak jak produkty

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU PODSTAWOWE POJĘCIA (1) KLIENT osoba fizyczna lub instytucja występująca w charakterze partnera sprzedawcy w transakcjach kupna-sprzedaży; termin ten może być utożsamiany z

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2016_1. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2016_1. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2016_1 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. Formułowanie oraz wyjaśnianie tematyki badań 2. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAKUPU I SPRZEDAZY NIERUCHOMOSCI ZA POŚREDNICTWEM INTERNETOWYCH SERWISOW AUKCYJNYCH

OCENA RYZYKA ZAKUPU I SPRZEDAZY NIERUCHOMOSCI ZA POŚREDNICTWEM INTERNETOWYCH SERWISOW AUKCYJNYCH Daniel Rodzeń OCENA RYZYKA ZAKUPU., I SPRZEDAZY NIERUCHOMOSCI ZA POŚREDNICTWEM INTERNETOWYCH, SERWISOW AUKCYJNYCH Przedstawiona w pierwszej części artykułu tematyka dotycząca zakupu, sprzedaży nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

P: Czy studiujący i niestudiujący preferują inne sklepy internetowe?

P: Czy studiujący i niestudiujący preferują inne sklepy internetowe? 2 Test niezależności chi-kwadrat stosuje się (między innymi) w celu sprawdzenia czy pomiędzy zmiennymi istnieje związek/zależność. Stosujemy go w sytuacji, kiedy zmienna zależna mierzona jest na skali

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 23 PROMOCJA SPRZEDAŻY JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA ZACHOWANIA POPYTOWEJ STRONY RYNKU

ROZDZIAŁ 23 PROMOCJA SPRZEDAŻY JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA ZACHOWANIA POPYTOWEJ STRONY RYNKU Grzegorz Hajduk Piotr Cyrek ROZDZIAŁ 23 PROMOCJA SPRZEDAŻY JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA ZACHOWANIA POPYTOWEJ STRONY RYNKU 1. Wprowadzenie Umiejętne wykorzystanie instrumentów z zakresu promocji masowej jest

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Autorzy: Olaf Flak, Grzegorz Głód www.konkurencyjniprzetrwaja.pl 1. Charakterystyka próby badawczej W przeprowadzonym Barometrze Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

GDZIE POLACY KUPUJĄ ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ? SKLEPY SPECJALISTYCZNE NADAL GÓRĄ Marzec 2013

GDZIE POLACY KUPUJĄ ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ? SKLEPY SPECJALISTYCZNE NADAL GÓRĄ Marzec 2013 GDZIE POLACY KUPUJĄ ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ? SKLEPY SPECJALISTYCZNE NADAL GÓRĄ Marzec 2013 POLACY NA ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ PRZEZNACZAJĄ 45% WSZYSTKICH WYDATKÓW NA ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I ŚRODKI HIGIENY W przeciwieństwie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 31 marca 2016 r. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Marketing? Marketing wg Ph. Kotlera

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015.

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI.

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI. Anna Jurek 133846 Izabela Sokołowska 133991 Gr. Pon. P godz. 15.15 Procesowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem- seminarium. Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego-

Bardziej szczegółowo

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Projekt Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością Cel: analiza metod i narzędzi kształtowania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż.

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Sławomir Stec Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Płeć respondentów 36% 64% Kultura organizacji polskich firm raport z badań

Płeć respondentów 36% 64% Kultura organizacji polskich firm raport z badań Kultura organizacji polskich firm raport z badań W rozwiniętym systemie gospodarczym istje wiele rodzajów firm i przedsiębiorstw. W każdym z nich funkcjonuje pewna kultura organizacyjna. Składa się na

Bardziej szczegółowo

produkt konsument zaufanie

produkt konsument zaufanie gwarancja opinia uznanie zakupy nowość marka produkt konsument zaufanie oczekiwania innowacja jakość usługa Badanie rynku w kategorii materiały eksploatacyjne - zrealizowane przez Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy a lojalność klientów

Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy a lojalność klientów Mgr inż. Grzegorz Wesołowski Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zarządzania i Marketingu Promotor: Dr hab. Agnieszka Izabela Baruk, prof. PŁ Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Zewnętrzny wizerunek

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Polacy najwierniejsi lokalom gastronomicznym

Polacy najwierniejsi lokalom gastronomicznym Polacy najwierniejsi lokalom gastronomicznym Wyniki badania Lojalność konsumencka 3.0 Restauracje, bary, kawiarnie to lokale, do których Polacy deklarują największą lojalność. Jednak ponad ¾ osób jest

Bardziej szczegółowo

Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych

Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych dr Piotr Sulewski POMORSKA AKADEMIA PEDAGOGICZNA W SŁUPSKU KATEDRA INFORMATYKI I STATYSTYKI Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych Wprowadzenie Obecnie bardzo

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Silver Generation 2016

Silver Generation 2016 Silver Generation 2016 Jutro jest dziś czyli senior shopper Oferta zakupu gotowego raportu 1 Wstęp Od dłuższego czasu seniorzy stanowią rosnącą grupę w populacji Polaków, według danych Głównego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Grzywińska-Rąpca

Małgorzata Grzywińska-Rąpca zeszyty naukowe uniwersytetu szczecińskiego NR 874 studia informatica nr 37 2015 DOI:10.18276/si.2015.37-03 Małgorzata Grzywińska-Rąpca Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie CZYNNIKI SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla. Ewa Jakubowska-Krajewska, Członek Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych

Bardziej szczegółowo

Ranking Marek Budowlanych 2012. Najnowsza edycja badania Wykonawców rusza

Ranking Marek Budowlanych 2012. Najnowsza edycja badania Wykonawców rusza Ranking Marek Budowlanych 2012 Najnowsza edycja badania Wykonawców rusza Czy marka w branży materiałów w budowlanych ma znaczenie? Rola marki w wyborze materiałów budowlanych przez inwestorów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ABSORPCJA FUNDUSZY UNIJNYCH A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

ABSORPCJA FUNDUSZY UNIJNYCH A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE ABSORPCJA FUNDUSZY UNIJNYCH A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr Jolanta Brodowska-Szewczuk Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 1 2 Politechnika Częstochowska Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą Monografia Częstochowa 2016 3 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski Prof.

Bardziej szczegółowo

СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ КОНЦЕПЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ В ПОЛЬЩІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ КОНЦЕПЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ В ПОЛЬЩІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ Kod JEL:M31 H. Wojnarowska UEK Kraków, Katedra Marketingu СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ КОНЦЕПЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ В ПОЛЬЩІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ Войнаровська Г., 2014 Одним із важливих аспектів цього

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja i lojalność klientów jako determinanta zachowań konsumentów na rynku telefonii mobilnej

Satysfakcja i lojalność klientów jako determinanta zachowań konsumentów na rynku telefonii mobilnej HANDEL WEWNĘTRZNY 2014;1(354):241-251 241 Ewa Sadowska Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Satysfakcja i lojalność klientów jako determinanta zachowań konsumentów na rynku telefonii mobilnej Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KONKURS DLA LICEALISTÓW

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KONKURS DLA LICEALISTÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KONKURS DLA LICEALISTÓW Zadaniem jest kompleksowe przygotowanie strategii marketingowej dla nowo powstałego sklepu internetowego z regionalnym rękodziełem i pamiątkami, która pozwoli

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing http://www.varbak.com/fotografia/olbrzym-zdj%c4%99%c4%87-sie%c4%87-paj%c4%85ka; 15.10.2012 Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing dr Anna Jęczmyk Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu TRAMPOLINA - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

W KRYZYSIE DOBRE WARUNKI HANDLOWE SĄ NAJWAŻNIEJSZE OCENA WSPÓŁPRACY PRODUCENTÓW FMCG Z SIECIAMI DETALICZNYMI 2012/2013

W KRYZYSIE DOBRE WARUNKI HANDLOWE SĄ NAJWAŻNIEJSZE OCENA WSPÓŁPRACY PRODUCENTÓW FMCG Z SIECIAMI DETALICZNYMI 2012/2013 W KRYZYSIE DOBRE WARUNKI HANDLOWE SĄ NAJWAŻNIEJSZE OCENA WSPÓŁPRACY PRODUCENTÓW FMCG Z SIECIAMI DETALICZNYMI 2012/2013 WARUNKI HANDLOWE BYŁY W 2012 ROKU WAŻNIEJSZE NIŻ WSPÓŁPRACA PRZY ROZWOJU BIZNESU,

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Opinia o centrach handlowych. Raport badawczy

Opinia o centrach handlowych. Raport badawczy Opinia o centrach handlowych Raport badawczy Spis treści Metodologia badań 3-4 Najbardziej atrakcyjne wydarzenia w centrum handlowym 5-13 Uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych 14-26 Powody nie uczestniczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2)

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2) Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2) 1. Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie pojęć: marketing, marketing-mix,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Krajowy system ekozarządzania i audytu. EMAS potrzeba czy konieczność?

Krajowy system ekozarządzania i audytu. EMAS potrzeba czy konieczność? Krajowy system ekozarządzania i audytu EMAS potrzeba czy konieczność? Agnieszka Zdanowska Departament Informacji o Środowisku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 25 listopada 2010 r., Poznań Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski FREE ARTICLE Świadomość marki a lojalność konsumentów Autor: Maciej Koniewski Luty 2012 Świadomość marki to najniższy poziom znajomości marki. Jest to początek kontinuum znajomości marki, które rozciąga

Bardziej szczegółowo

Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych

Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 BEATA NOWOTARSKA-ROMANIAK Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych W działalności firm usługowych w tym i firm ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

SAUERSAND. programy lojalnościowe

SAUERSAND. programy lojalnościowe SAUERSAND programy lojalnościowe Kim jesteśmy? Budujemy lojalność! Firma SAUERSAND organizator Programu Lojalnościowego PREMIUM oraz PREMIUM-PLUS powstała w 2009 roku z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.

Bardziej szczegółowo

/NOWE TECHNOLOGIE ZMIENIAJĄ CENTRA HANDLOWE?/

/NOWE TECHNOLOGIE ZMIENIAJĄ CENTRA HANDLOWE?/ /NOWE TECHNOLOGIE ZMIENIAJĄ CENTRA HANDLOWE?/ AGENDA 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ Nowe technologie definicja pojęcia Korzyści dla zarządców i właścicieli centrów handlowych płynące ze skutecznego wykorzystania nowych

Bardziej szczegółowo

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu!

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA na codziennych zakupach w oparciu o familo.com Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! Karty rabatowo - lojalnościowe Zakupy w Internecie TRENDY XXI WIEKU

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie ogólnopolskie Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz, Anna Dyjas-Pokorska, Jakub Skoczek Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Opis raportu. Główne zagadnienia: Kliknij, aby kupić.

Opis raportu. Główne zagadnienia: Kliknij, aby kupić. 3. edycja! Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce 2012 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2012-2014 Data wydania: I kwartał 2012 Języki raportu: polski, angielski Opis raportu Raport

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010 STUDA PRACE WYDZAŁU NAUK EKONOMCZNYCH ZARZĄDZANA NR 26 Ewa Putek-Szeląg Uniwersytet Szczeciński ANALZA SZCZECŃSKEGO RYNKU NERUCHOMOŚC W LATACH 27 21 STRESZCZENE Niniejszy artykuł dotyczy analizy rynku

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Metody badań marketingowych

Metody badań marketingowych Metody badań marketingowych Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Dr Jarosław Górski Program zajęć 1. Marketing w praktyce od marketingu neandertalskiego do marketingu strategicznego 2. Obszary badań marketingowych

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Szkolenie pt. Zastosowanie metod statystycznych w badaniach środowiskowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Szkolenie pt. Zastosowanie metod statystycznych w badaniach środowiskowych Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Szkolenie pt. Zastosowanie metod statystycznych w badaniach środowiskowych 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolenia z zastosowania metod statystycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW

MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW Autorzy mgr Natalia Sławińska mgr inż. Jarosław Świdyński Doktoranci Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym,

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym, Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym, zrealizowanego w roku szkolnym 2014/2015 przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie wyboru tematu

Uzasadnienie wyboru tematu KSZTAŁTOWANIE TOWANIE INNOWACYJNEJ KULTURY ORGANIZACYJNEJ W PUBLICZNYCH SZPITALACH Koncepcja rozprawy habilitacyjnej dr Joanna Jończyk Uzasadnienie wyboru tematu 1. Aktualność i znaczenie problematyki

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Konferencja dla projektu pt. Program wdrożenia koncepcji społecznej i ekologicznej odpowiedzialności dla przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI

WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora

Bardziej szczegółowo

Część I Formułowanie celów i organizacja badań

Część I Formułowanie celów i organizacja badań Spis treści Wstęp Część I Formułowanie celów i organizacja badań 1. Przedmiot i etapy badań marketingowych 1.1. Istota, przesłanki i użyteczność badań marketingowych 1.1.1. Definicja i cele badań 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Przykład Etapy budowy programu lojalnościowego Jak przygotować się do zbudowania efektywnego programu lojalnościowego? Ustalenie celów programu.

Przykład Etapy budowy programu lojalnościowego Jak przygotować się do zbudowania efektywnego programu lojalnościowego? Ustalenie celów programu. Program lojalnościowy Jolanta Tkaczyk Tekst jest fragmentem publikacji: Skuteczna sprzedaż. Poradnik działu handlowego i marketingu wydanego przez CHBECK Program lojalnościowy stanowi narzędzie służące

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2016_12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2016_12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2016_12 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. Formułowanie oraz wyjaśnianie tematyki badań 2. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE

CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE Zbigniew Kowalczyk Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Cechy X, Y są dowolnego typu: Test Chi Kwadrat niezależności. Łączny rozkład cech X, Y jest normalny: Test współczynnika korelacji Pearsona

Cechy X, Y są dowolnego typu: Test Chi Kwadrat niezależności. Łączny rozkład cech X, Y jest normalny: Test współczynnika korelacji Pearsona Badanie zależności między cechami Obserwujemy dwie cechy: X oraz Y Obiekt (X, Y ) H 0 : Cechy X oraz Y są niezależne Próba: (X 1, Y 1 ),..., (X n, Y n ) Cechy X, Y są dowolnego typu: Test Chi Kwadrat niezależności

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Polityka cenowa a relacje z klientami

Polityka cenowa a relacje z klientami Wykład: Polityka cenowa a relacje z klientami Najważniejsze kryteria wyboru marki preparatu na kaszel (n=463) Średnie ceny popularnych syropów na kaszel Pozycja rynkowa najpopularniejszych marek preparatów

Bardziej szczegółowo