ROZDZIAŁ 23 PROMOCJA SPRZEDAŻY JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA ZACHOWANIA POPYTOWEJ STRONY RYNKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 23 PROMOCJA SPRZEDAŻY JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA ZACHOWANIA POPYTOWEJ STRONY RYNKU"

Transkrypt

1 Grzegorz Hajduk Piotr Cyrek ROZDZIAŁ 23 PROMOCJA SPRZEDAŻY JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA ZACHOWANIA POPYTOWEJ STRONY RYNKU 1. Wprowadzenie Umiejętne wykorzystanie instrumentów z zakresu promocji masowej jest obecnie jednym z podstawowych czynników sukcesu firm oferujących swoje dobra na rynku. Do instrumentów tych najczęściej zalicza się reklamę, public relations oraz promocję sprzedaży. Przekazując informacje przy wykorzystaniu tych form komunikacji marketingowej nadawcy przekazów pozycjonują produkty w umysłach konsumentów, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo zaistnienia i efektywnego funkcjonowania na rynku. Reklama i public relations wykorzystują podstawowe media i nośniki. Za ich pośrednictwem przekaz w sposób bezosobowy dociera do masowego odbiorcy. Nieco inny charakter ma promocja sprzedaży (sales promotion), nazywana również promocją dodatkową, uzupełniającą, czy konsumencką. Obejmuje zespół instrumentów tworzących dodatkowe i nadzwyczajne bodźce o charakterze ekonomicznym i psychologicznym, zwiększające stopień atrakcyjności produktu wobec nabywcy i podwyższające jego skłonność do zakupu 1. Bogaty arsenał środków nakłaniających do zakupu można podzielić na trzy grupy 2 : środki związane z obniżaniem ceny produktu: obniżki cen, wyprzedaże, kupony rabatowe upominki, oferty refundowane, oferty 3 za 2, opakowania bonusowe, znaczki handlowe, karty stałego klienta, itp. różnego rodzaju gry promocyjne, loterie, konkursy, itp. prezentacje cech produktu: bezpłatne próbki, testy produktu, prezentacje, degustacje, itp. Stworzenie skutecznej strategii promocji sprzedaży wymaga jednoznacznego ustalenia celów jej zastosowania, a następnie doboru odpowiednich narzędzi. Efektywność wdrożenia programu podnoszą poprzedzające go testy. Zestaw dodatkowych zachęt (bodźców) ma skłonić konsumentów do dokonania zakupu, bezpośrednio po fakcie ich zaistnienia. To między innymi wyróżnia promocję dodatkową na tle pozostałych instrumentów masowej komunikacji marketingowej. Komunikaty promocyjne tego typu, skupiając się na wywołaniu natychmiastowej reakcji są jednak skazane na szybkie zapominanie przez konsumentów. Skuteczność systemu promocji sprzedaży zależy w dużym stopniu od poziomu wrażliwości nabywców na te zachęty. Biorąc pod uwagę zespół wewnętrznych procesów poznawczych konsumenta (uświadomienie potrzeby, przetwarzanie informacji, ocenę własnych możliwości, przyjęcie pewnego postępowania), można stwierdzić, że wrażliwość na promocję sprzedaży tłumaczy oddziaływanie promocji na konsumenta na poziomie jego procesów poznawczych i decyzyjnych. W konsekwencji wrażliwość na promocję sprzedaży trzeba rozpatrywać jako kategorię postaw konsumenta. Jej znajomość z kolei, może być wykorzystana do przewidywania sprzedaży produktów objętych promocją, a tym samym do oceny skuteczności akcji promocyjnej 3. 1 J. W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2001, s A. Śledański, Bezpośrednie wspieranie sprzedaży, Marketing w Praktyce nr 8/ K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s.

2 244 Grzegorz Hajduk, Piotr Cyrek Badanie postaw i opinii konsumentów w stosunku do podejmowanych przez przedsiębiorstwo działań promocyjnych pozwala zaobserwować tendencje panujące na rynku. W niniejszym opracowaniu podjęto się oceny znaczenia promocji sprzedaży jako czynnika wpływającego na zachowanie się popytowej strony rynku. Ze względu na szeroki zakres narzędzi współtworzących omawiany element systemu komunikacji marketingowej skupiono się na trzech popularnych sposobach służących podwyższaniu skłonności do zakupu: promocjach polegających na obniżeniu ceny jednostkowej, programach lojalnościowych oraz degustacjach produktów. Materiał do analizy stanowiły wyniki przeprowadzonego w miesiącach IX XII 2003 r. badania dotyczącego czynników wpływających na zachowanie nabywców w procesie zakupu towarów, przeprowadzonego w formie wywiadu kwestionariuszowego. Próbę badawczą stanowiła 400 osobowa grupa mieszkańców województwa podkarpackiego. Zastosowano metodę kwotową doboru próby. Kryteriami podziału na warstwy były trzy cechy populacji: płeć, wiek i miejsce zamieszkania. Skład próby ustalono proporcjonalnie do składu populacji mieszkańców województwa podkarpackiego, zgodnie z danymi GUS z 2002 r. 2. Promocja oparta na zainteresowaniu materialnym nabywcy Jednym z powszechnie stosowanych sposobów na skłonienie nabywcy do podjęcia decyzji o zakupie jak największej ilości towaru danej marki, w konkretnym momencie, są działania promocyjne polegające na obniżeniu ceny produktu. Możliwość nabycia towaru po niższej cenie, lub ewentualnego korzystnego nabycia większej jego ilości, jest jednym z istotnych czynników determinujących decyzje zakupowe. Efektem tego typu działań jest wzrost sprzedaży, który z punktu widzenia podmiotu organizującego promocję powinien zrekompensować obniżkę marży, poprzez uzyskanie efektu skali. Należy zaznaczyć, że nie zawsze jest to celem podstawowym. Promocja konsumencka zachęca do zakupu: nabywców, którzy znają już dany produkt i dzięki ofercie specjalnej mogą zwiększyć bieżącą konsumpcję, lub dokonać zakupu na zapas, nabywców, którzy z różnych powodów do tej pory nie nabywali produktów danej firmy (korzystali z oferty firm konkurencyjnych, nie należeli do danego segmentu cenowego itp.), nabywców, którzy wcześniej nie byli zainteresowani produktem, lub punktem sprzedaży. Powszechność promocji dodatkowej z jaką mają do czynienia współcześni nabywcy stanowi w pewnym sensie potwierdzenie faktu, iż jest ona korzystna dla podmiotów, które ją stosują. Do oceny skuteczności można wykorzystać analizę obrotów placówki handlowej, porównując ich poziom przed i po zastosowaniu promocji. Z drugiej strony, nadmierna ilość okazji do zminimalizowania kosztu zaspokojenia potrzeby prowadzi do tego, że nabywcy przyzwyczajają się do nich i tym samym stają się one coraz mniej atrakcyjne. W celu zbadania postaw konsumentów wobec tej formy aktywizacji sprzedaży, ankietowanych zapytano, jaki wpływ na ich decyzje zakupowe ma fakt, że produkt znajduje się w okresie promocji cenowej, promocji typu 50% gratis itp. Strukturę uzyskanych odpowiedzi z uwzględnieniem decyzji dotyczących nabywania produktów z grupy dóbr wygodnego (częstego) zakupu oraz dóbr wybieralnych (okresowego zakupu) przedstawiono na wykresie

3 Promocja sprzedaży jako czynnik wpływający na zachowania popytowej strony rynku 245 produkty częstego zakupu b. małe małe nie ma znaczenia 1,8% 8,5% 1,5% średnie 21,0% produkty okresowego zakupu nie ma znaczenia 2,3% b. małe 4,0% małe 8,8% średnie 17,0% b. duże 36,3% duże 31,0% b. duże 36,0% duże 32,0% Wykres 1. Zróżnicowanie opinii respondentów odnośnie wpływu promocji cenowej na ich decyzje związane z zakupem produktów Zarówno w przypadku produktów częstego zakupu, jak i wybieralnych ponad jedna trzecia respondentów wyraziła opinię, iż okazja polegająca na możliwości tańszego nabycia większej ilości towaru, ma bardzo duży wpływ na ich decyzje zakupowe. Niewiele mniej liczna była grupa ankietowanych, którzy ocenili tego czynnika jako duże. Wyższą skłonność do uczestniczenia w omawianych działaniach promocyjnych wykazywały kobiety (ponad 70% zsumowanych odpowiedzi duże i bardzo duże ). Istotne różnice w strukturze udzielanych odpowiedzi zauważyć można analizując je z uwzględnieniem wieku badanych osób (wykres 2). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 19,7% 36,3% 33,6% 40,5% 46,6% 40,8% 31,0% 37,3% 26,7% 21,6% 21,1% 21,0% 20,6% 20,0% 22,7% 14,1% 8,5% 8,4% 4,5% 8,2% 1,1% 1,8% 0,0% 1,5% 1,5% 0,0% 0,9% 2,3% 3,4% ogółem lat lat lat 60 i więcej b. duże duże średnie małe b. małe nie ma znaczenia Wykres 2. Wpływ promocji cenowej na decyzje zakupowe nabywców dotyczące produktów podstawowych nabywanych często Wśród ankietowanych reprezentujących najmłodszą analizowaną grupę wiekową co piąty respondent uznał, iż omawiany rodzaj promocji ma bardzo duże przy podejmowaniu decyzji o zakupie produktów z grupy nabywanych często. Reprezentanci starszego pokolenia zdecydowanie częściej wskazywali na bardzo duży wpływ tego czynnika, tym samym deklarując wyższą skłonność do ulegania tego typu zachętom. W przypadku

4 246 Grzegorz Hajduk, Piotr Cyrek decyzji dotyczących zakupu produktów wybieralnych różnice w strukturze udzielanych odpowiedzi z uwzględnieniem wieku ankietowanych nie były już tak istotne. Przedmiotem analizy była również deklarowana częstotliwość korzystania z omawianej formy promocji sprzedaży, bez wcześniejszego planowania zakupów (wykres 3). 1,0% 0,0% 13,3% 36,5% 32,0% 14,0% 28,9% 35,1% 15,5% 16,0% 1,9% 10,7% 43,7% 2 12,6% 3,3% 4,6% 1,9% ogółem mężczyźni kobiety zaw sze b. często często rzadko b. rzadko Wykres 3. Deklarowana częstotliwość kupowania produktów wcześniej nie planowanych pod wpływem promocji opartej na zainteresowaniu materialnym Ponad 36% ankietowanych uznało, że często korzysta z ofert promocyjnych pozwalających zminimalizować koszt zaspokojenia podstawowych potrzeb. Była to najczęściej pojawiająca się odpowiedź. Odpowiedzi z górnej części skali ( często, bardzo często i zawsze ) liczniej udzielały kobiety. Wśród mężczyzn nieco większa była grupa deklarująca rzadkie (35%) lub bardzo rzadkie (16%) uleganie omawianym okazjom. Prawie 5% z nich w ogóle nie przyznało się do brania udziału w omawianych działaniach promocyjnych. Mimo powszechnego przekonania sporej części konsumentów o niskiej wrażliwości na perswazję ze strony podmiotów oferujących dobra na rynku, należy stwierdzić, że odsetek osób deklarujących udział w promocjach cenowych jest znaczny. Potwierdza to tym samym zasadność ich stosowania w celu zwiększenia sprzedaży oraz popularności wielu produktów. 3. Programy lojalnościowe Bardzo popularną formą promocji dodatkowej są wszelkiego rodzaju programy lojalnościowe dla klientów. Lojalni nabywcy oprócz tego, że przynoszą firmie dochody generując stałe obroty, zapewniają jej również bezpłatną reklamę, o bardzo dużej wiarygodności. We współczesnych realiach konkurencyjnych, jedynym sposobem wywołania omawianego zjawiska wśród nabywców, jest zapewnienie im maksymalnego poziomu satysfakcji ze sposobu zaspokojenia potrzeby, przy wykorzystaniu oferty firmy. Rosnąca świadomość praw konsumenta i coraz bardziej racjonalny jego stosunek do oferty rynkowej rodzi wprawdzie tendencje do nielojalności konsumenta wobec produktów i marek, a nieustające oddziaływanie mediów i liderów opinii społecznej pobudza reakcje impulsywne, jednak mimo tego wiele przedsiębiorstw czerpie korzyści ze stosowania programów lojalnościowych. nigdy

5 Promocja sprzedaży jako czynnik wpływający na zachowania popytowej strony rynku 247 Aby określić stosunek konsumentów do omawianej formy promocji dodatkowej ankietowanych poproszono o określenie częstotliwości korzystania z inicjatyw polegających na wydawaniu przez sklepy: kart stałego klienta, kuponów, kart rabatowych dla stałych nabywców, itp., a następnie o ocenę korzyści jakie one przynoszą. Wyniki pierwszego z tych pomiarów z uwzględnieniem wieku badanych osób przedstawiono na wykresie 4. 1,5% 1,4% 0,9% 3,1% 0,0% 2,8% 1,1% 5,3% 6,1% 5,7% 11,0% 14,1% 8,4% 13,6% 16,4% 20,8% 16,8% 18,2% 25,4% 28,2% zawsze 29,0% 25,0% 29,6% b. często często 22,7% 61,4% rzadko b. rzadko 36,5% 26,8% 22,7% 36,6% nigdy Wykres 4. Deklarowana częstotliwość uczestniczenia w programach lojalnościowych organizowanych przez placówki handlowe Ponad jedna trzecia ankietowanych stwierdziła, iż nigdy nie uczestniczy w programach nagradzających lojalność. Kolejne 45% robi to bardzo rzadko bądź rzadko. Najczęstszy udział w tego rodzaju promocji zadeklarowały osoby z grupy wiekowej lat. Co czwarty respondent mieszczący się w tym przedziale określił, iż często lub bardzo często korzysta z takich możliwości. Najrzadziej wykorzystują je natomiast osoby najstarsze wiekiem. Prawie 62% respondentów powyżej 60 roku życia odpowiedziało, że nigdy nie uczestniczy w programach lojalnościowych. Pewne uzasadnienie dla uzyskanych wyników stanowi analiza opinii na temat korzyści, jakie przynosi nabywcom omawiana forma promocji (wykres 5). 11,3% 50,0% 7,0% 2,8% 11,3% 67,6% 22,8% 20,9% 4,5% 57,3% 4,0% 5,5% 12,0% 11,3% 11,8% 25,2% 0,0% 1 39,7% 16,0% 34,1% 8,0% 42,0% 6,8% nie ma zdania zdecyd. nie raczej nie raczej tak zdecyd. tak Wykres 5. Opinie nabywców na temat korzyści z udziału w programach lojalnościowych organizowanych przez placówki handlowe

6 248 Grzegorz Hajduk, Piotr Cyrek Zdecydowanie większa część badanych uznała, iż dzięki dostępnym programom lojalnościowym nabywcy mogą uzyskiwać wymierne korzyści. Ponad 60% respondentów udzieliła odpowiedzi twierdzącej na tak postawione pytanie. Większe zaufanie pod tym względem wykazały osoby młodsze wiekiem. Wśród reprezentantów starszego pokolenia (pow. 40 roku życia) prawie jedną piątą stanowiły osoby nastawione sceptycznie do obiecywanych w programach korzyści. Dosyć liczna była w tym przypadku również grupa ankietowanych, którzy nie wyrazili opinii na ten temat. Wynikać to może między innymi z faktu, iż zwykle rzadziej uczestniczą oni w inicjatywach tego typu. Osiągnięcie korzyści z udziału w programie lojalnościowym wymaga zwykle znacznego zaangażowania klienta, który musi poświęcić temu sporo czasu i uwagi. Podobna zasada dotyczy nie tylko przedsięwzięć organizowanych bądź koordynowanych przez handlowców, ale również zjawiska lojalności wobec marki produktu. Podjęcie decyzji o wdrożeniu programu wymaga w związku z tym szeregu przemyśleń i kalkulacji ze strony firmy. 4. Promocja polegająca na prezentacji produktu Druga grupa działań, które również klasyfikowane są jako promocja sprzedaży sprowadza się do zaprezentowania cech produktów. Bezpłatne próbki, prezentacje produktów, czy publiczne testy pozwalają konsumentom zapoznać się z ofertą, jak również zminimalizować ryzyko błędnej decyzji zakupowej. Bardzo popularną formą prezentacji są degustacje artykułów spożywczych w miejscach ich zakupu, skierowane głównie do tych, którzy nie znają jeszcze promowanego produktu. Aby ustalić tego czynnika, respondentów poproszono o określenie częstotliwości korzystania z degustacji, a następnie o ocenę tego, w jakim stopniu pomagają one w wyborze produktów (wykresy 6 i 7). 28,8% 19,8% 32,4% 11,3% 14,0% 12,7% 13,6% 3,1% 2,5% 5,6% 1,8% 0,0% 6,8% 4,6% 33,8% 2 31,3% 28,3% 28,2% 27,5% 18,2% 17,6% 20,5% 26,1% 16,0% 12,5% 31,8% zawsze b. często często rzadko b. rzadko nigdy Wykres 6. Deklarowana częstotliwość brania udziału w degustacjach produktów Jak wynika z pomiaru, prawie 30% respondentów stwierdziło, że rzadko korzysta z degustacji. Tak samo liczna grupa robi to bardzo rzadko, a jeden na pięciu ankietowanych w ogóle nie bierze w nich udziału. Osób, które nie wykorzystują możliwości oceny sensorycznej towarów będących w ofercie więcej jest wśród przedstawicieli starszych grup wiekowych. Prawie co trzeci respondent powyżej 60 roku życia zadeklarował, że nigdy nie korzysta z

7 Promocja sprzedaży jako czynnik wpływający na zachowania popytowej strony rynku 249 takiej możliwości, podczas gdy w grupie lat, osób przejawiających taką postawę było trzykrotnie mniej. 30,3% 43,5% 43,7% 48,2% 35,2% 26,4% 33,6% 39,7% 13,8% 12,7% 12,2% 2,5% 1,8% 3,1% 10,0% 12,7% 10,9% 11,5% 25,0% 1,1% 26,1% 43,2% 4,5% nie ma zdania zdecyd. nie raczej nie raczej tak zdecyd. tak Wykres 6. Opinie ankietowanych na temat przydatności degustacji w wyborze produktów Zdanie pozytywne na temat przydatności degustacji wyraziła ponad połowa ankietowanych. Co trzeci respondent stwierdził, że nie pomagają one w wyborze produktów. Tą ostatnią opinię nieznacznie częściej wyrażali mężczyźni niż kobiety. Przydatność degustacji związaną z wyborem artykułów, częściej doceniali przedstawiciele młodszego pokolenia, a szczególnie osoby pomiędzy 25 a 39 rokiem życia (60 % odpowiedzi pozytywnych). Poparcie dla degustacji jako formy promocji towaru wydaje się być zdecydowanie niższe od spodziewanego. Ich atrakcyjność zmalała między innymi powodu wysokiej częstotliwości stosowania w jednostkach handlowych i wynikającego z tego przyzwyczajenia się Polaków do takich prezentacji. Degustacje jako jedna z podstawowych form prezentacji produktu nadal jednak charakteryzują się wysoką skutecznością w przekonywaniu konsumentów do oferty. Podczas prowadzenia degustacji można wykorzystać między innymi podstawowe reguły, na których opiera się sprzedaż osobista. 5. Podsumowanie Promocja konsumencka jest elementem systemu komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem o bardzo dużym znaczeniu dla uzyskiwanych efektów ekonomicznych. Obejmuje bardzo szeroki wachlarz działań, których celem głównym jest aktywizowanie sprzedaży. Postawy konsumentów wobec podstawowych metod promocji sprzedaży pomagają oszacować wrażliwość różnych grup nabywców na tego typu działania. Nabywcy zdają sobie sprawę z wpływu promocji na ich zachowania. Szczególnie chętnie biorą udział w akcjach, dzięki którym mają możliwość zminimalizowania kosztu zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb. Przedsięwzięcia wymagające większego zaangażowania ze strony konsumentów, polegającego między innymi na poświęceniu dłuższego czasu, cieszą się nieco mniejszą popularnością. Pomimo tego, iż krótkotrwałe w swej naturze efekty stosowania promocji uzupełniającej wymagają znacznego wysiłku ze strony podmiotów oferujących dobra na rynku, wiele podmiotów ma dzięki nim szansę na poprawienie relacji z konsumentami.

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa FREE ARTICLE Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze Autor: Monika Grzywa Czerwiec 2012 Kosmetyki stały się produktami nie tyle luksusowymi, co raczej pierwszej potrzeby, tak jak produkty

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu TRAMPOLINA - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie cen psychologicznych

Kształtowanie cen psychologicznych Kształtowanie cen psychologicznych Buła Paulina Radzka Monika Woźniak Arkadiusz Zarządzanie rok 3, semestr 6 Cena wartość przedmiotu (produktu lub usługi) transakcji rynkowej zgodna z oczekiwaniami kupującego

Bardziej szczegółowo

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek.

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek. Marketing Wykład V dr Grzegorz Mazurek Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zarządzanie promocją dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu MODEL KOMUNIKACJI Nadawca kodowanie kanał przekaz odkodowanie Odbiorca zakłócenia odpowiedź DEFINICJA PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

Opinia o centrach handlowych. Raport badawczy

Opinia o centrach handlowych. Raport badawczy Opinia o centrach handlowych Raport badawczy Spis treści Metodologia badań 3-4 Najbardziej atrakcyjne wydarzenia w centrum handlowym 5-13 Uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych 14-26 Powody nie uczestniczenia

Bardziej szczegółowo

Podrobione jest kradzione. Czy Polacy są oryginalni? : Brief

Podrobione jest kradzione. Czy Polacy są oryginalni? : Brief Podrobione jest kradzione. Czy Polacy są oryginalni? : Brief Brief.pl / Aktualności Superbrands, międzynarodowa organizacja działająca na rzecz brandingu, wspólnie z Agencją Communication Unlimited, zainicjowały

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece Planowanie działań promocyjnych w bibliotece wybór czy konieczność Marek Jurowski Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu Sukces organizacji zależy od: znajomości potrzeb odbiorców

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015.

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU Opracowanie: dr Marcin Stencel Działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług. Etapy reakcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI WSTĘP Aleksander Panasiuk... 11 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY MARKETINGU USŁUG Aleksander Panasiuk. 17 1.1. Istota, zasady i cele marketingu... 17 1.2. Obszary badawcze marketingu

Bardziej szczegółowo

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Ogólne informacje na temat badania 30 50 Krajów Pytań Liczba klientów 24 000 11 000 500 EMEIA W 2014 roku firma doradcza EY przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Polacy najwierniejsi lokalom gastronomicznym

Polacy najwierniejsi lokalom gastronomicznym Polacy najwierniejsi lokalom gastronomicznym Wyniki badania Lojalność konsumencka 3.0 Restauracje, bary, kawiarnie to lokale, do których Polacy deklarują największą lojalność. Jednak ponad ¾ osób jest

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

produkt konsument zaufanie

produkt konsument zaufanie gwarancja opinia uznanie zakupy nowość marka produkt konsument zaufanie oczekiwania innowacja jakość usługa Badanie rynku w kategorii materiały eksploatacyjne - zrealizowane przez Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA SPRZEDAŻY Spożycie kawy wśród studentów

PROMOCJA SPRZEDAŻY Spożycie kawy wśród studentów PROMOCJA SPRZEDAŻY Spożycie kawy wśród studentów Maciej Pełka Grzegorz Romanowski Piotr Połuch Agnieszka Sulowska Lublin 2012 Wyniki badań ankietowych W dniach od 2 listopada do 9 grudnia 2011 roku wśród

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU PODSTAWOWE POJĘCIA (1) KLIENT osoba fizyczna lub instytucja występująca w charakterze partnera sprzedawcy w transakcjach kupna-sprzedaży; termin ten może być utożsamiany z

Bardziej szczegółowo

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO P R E Z E N TA C J A W Y N I K Ó W Spis treści Informacje o badaniu Znajomość

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza rynku. Badania produktów By decyzje podejmowane na różnych etapach zarządzania produktem były trafne, trzeba

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem.

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem. ROLA OPAKOWAŃ Dla niektórych wyrobów opakowanie stanowi tylko czasowy element logistyczny ułatwiający przemieszczanie. W odniesieniu do artykułów spożywczych opakowanie jest ściśle związane z produktem

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce Roman Nierebiński Opisano czynniki, wpływające na wybór operatora usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wskazano najczęściej wybieranych operatorów telefonicznych oraz podano motywy wyboru. telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów

Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów Kluczowym czynnikiem tworzącym sukces każdej firmy jest zadowolenie odbiorców. Lojalni klienci pomagają w rozwoju przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r.

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r. Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding Otwock, 19 października 2012r. Którą wołowinę wybierzesz? A teraz? Czym jest branding? Branding

Bardziej szczegółowo

r~ -r;.e2e~/. Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia U/z GIF-P-L-076/ IJll/KP/12 Pani Elżbieta Piotrowska- Prezes, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi

r~ -r;.e2e~/. Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia U/z GIF-P-L-076/ IJll/KP/12 Pani Elżbieta Piotrowska- Prezes, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia U/z Warszawa, dni ma 06. OJ. ZO/Z v. GIF-P-L-076/ IJll/KP/12 Pani Elżbieta Piotrowska- Rutkowska Prezes, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi ~ ~- Q,~ r~ -r;.e2e~/.

Bardziej szczegółowo

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń TEST Z MARKETINGU 1. Pozycjonowanie produktu to: - ocena walorów produktu - opracowanie oddzielnych produktów dla róŝnych rynków - ustalanie cech uŝytkowych produktu jakie powinien on posiadać 2. Segmentacja

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014.

Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014. Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014. Piotr Popowski Partner. Lider Grupy Performance Improvement w Dziale Rynków Finansowych EY.

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Okres pozostawania bez pracy to czas, który warto wykorzystać na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Jak wygląda pod tym względem aktywność osób

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW

MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW Autorzy mgr Natalia Sławińska mgr inż. Jarosław Świdyński Doktoranci Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Badania Shoper: e-commerce pod szczęśliwą gwiazdką

Badania Shoper: e-commerce pod szczęśliwą gwiazdką 1 e-commerce pod szczęśliwą gwiazdką Raport z badań Shoper Dostawca platformy handlu elektronicznego, Shoper, zrealizował badania mające na celu poznanie opinii i nastrojów właścicieli sklepów on-line

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

Marketing Internetowy (cz. 3) - Badania marketingowe - wzorce i procedury segmentacji rynku cz. I

Marketing Internetowy (cz. 3) - Badania marketingowe - wzorce i procedury segmentacji rynku cz. I Marketing Internetowy (cz. 3) - Badania marketingowe - wzorce i procedury segmentacji rynku cz. I Wzorce i procedury segmentacji rynku - wstęp Bez względu na posiadane towary czy usługi należy liczyć się

Bardziej szczegółowo

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015 XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych Marketing relacji w usługach finansowych Etap szkolny Rok szkolny 2014/2015 Część I: Test Poniższy test składa się z 20 pytań zamkniętych zawierających cztery

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Płeć respondentów 36% 64% Kultura organizacji polskich firm raport z badań

Płeć respondentów 36% 64% Kultura organizacji polskich firm raport z badań Kultura organizacji polskich firm raport z badań W rozwiniętym systemie gospodarczym istje wiele rodzajów firm i przedsiębiorstw. W każdym z nich funkcjonuje pewna kultura organizacyjna. Składa się na

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski FREE ARTICLE Świadomość marki a lojalność konsumentów Autor: Maciej Koniewski Luty 2012 Świadomość marki to najniższy poziom znajomości marki. Jest to początek kontinuum znajomości marki, które rozciąga

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego Patronat branżowy Efekt ROPO Efekt ROPO (ang. Research Online Purchase Offline) polega na realizowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych

Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 BEATA NOWOTARSKA-ROMANIAK Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych W działalności firm usługowych w tym i firm ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 7 Polityka cenowa w turystyce dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Szczególne rodzaje cen w turystyce TARYFA cena bezwzględnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr lekcji Temat Osiągnięcia ucznia 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem i PZO. 2 Produkt w ujęciu marketingowym

Bardziej szczegółowo

Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim

Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim W miesiącu listopadzie i grudniu 2005 r. na zlecenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zostały przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Warszawa, Styczeń 2015 Wstęp Od kilku lat w Polsce rośnie liczba sprzedawanych mieszkań. Jak wynika z danych Eurostatu z 2014 roku, dotyczących mieszkalnictwa,

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Samochody w Polsce posiadanie, plany zakupu

Samochody w Polsce posiadanie, plany zakupu IMAS International Wrocław Samochody w Polsce posiadanie, plany zakupu Wrocław, październik 2008 IMAS International Polska, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, tel.: 071 339 04 31 imas@imas.pl, www.imas.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie Telemarketingu, obszary zmian, perspektywy dla rozwoju branży call center w Polsce

Postrzeganie Telemarketingu, obszary zmian, perspektywy dla rozwoju branży call center w Polsce Postrzeganie Telemarketingu, obszary zmian, perspektywy dla rozwoju branży call center w Polsce Monika Dawid Sawicka Menedżer Projektu Fundacja Obserwatorium Zarządzania Krzysztof Wiśniewski Dyrektor Zarządzający,

Bardziej szczegółowo

Przemysław Majkut Gimnazjum N analiza efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych

Przemysław Majkut Gimnazjum N analiza efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych Przemysław Majkut Gimnazjum N analiza efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych Opis szkoły Opisywane gimnazjum znajduje się w niewielkiej miejscowości, liczącej niewiele ponad tysiąc

Bardziej szczegółowo

POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS. DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO. Raport opracowała: Małgorzata Osiak

POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS. DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO. Raport opracowała: Małgorzata Osiak POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO Raport opracowała: Małgorzata Osiak WARSZAWA, LIPIEC 2000 DEMOSKOP dla Fundacji Batorego strona 2 SPIS TREŚCI NOTA

Bardziej szczegółowo

5 najbardziej atrakcyjnych, zdaniem klientów, wydarzeń specjalnych w centrach handlowych:

5 najbardziej atrakcyjnych, zdaniem klientów, wydarzeń specjalnych w centrach handlowych: 5 najbardziej atrakcyjnych, zdaniem klientów, wydarzeń specjalnych w centrach handlowych: 50 40 31 25 22 Zniżki do sklepów w centrum handlowym Drobne upominki np. próbki kosmetyków Drobny poczęstunek np.

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski 17% kobiet w UE znajduje się na granicy ubóstwa. Wyniki badania Eurobarometru przeprowadzonego we wrześniu 2009 roku, wskazują, że w każdej grupie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych

INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych Warszawa, 10 czerwca 2015 r. Szansa na wysokie zyski, wyższe niż przy innych formach oszczędzania, możliwość korzystania z zalet rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki

Raport z badania reputacji marki Raport z badania reputacji marki dla Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl www.premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n=1069, w dniach listopad 2005.

Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n=1069, w dniach listopad 2005. Prezentacja szczegółowych wyników badania: Pacjent lekarz leki przeprowadzonego przez PBS na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków dla Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Sopot,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

MODEL EFEKTYWNOŚCI KAMPANII OUTDOOROWYCH. 15 listopada 2011

MODEL EFEKTYWNOŚCI KAMPANII OUTDOOROWYCH. 15 listopada 2011 MODEL EFEKTYWNOŚCI KAMPANII OUTDOOROWYCH 15 listopada 2011 przypomnienie spontaniczne 32.8% 34.6% 32.7% 18.3% 20.0% 0.3% pretest post-test #1 post-test #2 kampania dwumiesięczna 100 showing (dobór tablic

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla współpracy partnerskiej - wiedza, narzędzia, praktyka

Wsparcie dla współpracy partnerskiej - wiedza, narzędzia, praktyka Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Wsparcie dla współpracy partnerskiej - wiedza, narzędzia, praktyka Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH

PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH Ćwiczenia 4 Postawy konsumenckie POSTAWA Postawa to trwała ocena (pozytywna lub negatywna) ludzi, obiektów, pojęć. Krótkotrwałe stany emocjonalne - gniew, irytacja nie

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Lojalność. śći programy. Wprowadzenie warsztatowe

Lojalność. śći programy. Wprowadzenie warsztatowe Lojalność śći programy lojalnościowe Wprowadzenie warsztatowe Copyright Synergia Sp. z o.o. 2010 Obsługa klienta Budowanie lojalności zaczyna sięod dobrej obsługi klienta Klienta i obsługa Czym firmy działające

Bardziej szczegółowo