ROZDZIAŁ 23 PROMOCJA SPRZEDAŻY JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA ZACHOWANIA POPYTOWEJ STRONY RYNKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 23 PROMOCJA SPRZEDAŻY JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA ZACHOWANIA POPYTOWEJ STRONY RYNKU"

Transkrypt

1 Grzegorz Hajduk Piotr Cyrek ROZDZIAŁ 23 PROMOCJA SPRZEDAŻY JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA ZACHOWANIA POPYTOWEJ STRONY RYNKU 1. Wprowadzenie Umiejętne wykorzystanie instrumentów z zakresu promocji masowej jest obecnie jednym z podstawowych czynników sukcesu firm oferujących swoje dobra na rynku. Do instrumentów tych najczęściej zalicza się reklamę, public relations oraz promocję sprzedaży. Przekazując informacje przy wykorzystaniu tych form komunikacji marketingowej nadawcy przekazów pozycjonują produkty w umysłach konsumentów, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo zaistnienia i efektywnego funkcjonowania na rynku. Reklama i public relations wykorzystują podstawowe media i nośniki. Za ich pośrednictwem przekaz w sposób bezosobowy dociera do masowego odbiorcy. Nieco inny charakter ma promocja sprzedaży (sales promotion), nazywana również promocją dodatkową, uzupełniającą, czy konsumencką. Obejmuje zespół instrumentów tworzących dodatkowe i nadzwyczajne bodźce o charakterze ekonomicznym i psychologicznym, zwiększające stopień atrakcyjności produktu wobec nabywcy i podwyższające jego skłonność do zakupu 1. Bogaty arsenał środków nakłaniających do zakupu można podzielić na trzy grupy 2 : środki związane z obniżaniem ceny produktu: obniżki cen, wyprzedaże, kupony rabatowe upominki, oferty refundowane, oferty 3 za 2, opakowania bonusowe, znaczki handlowe, karty stałego klienta, itp. różnego rodzaju gry promocyjne, loterie, konkursy, itp. prezentacje cech produktu: bezpłatne próbki, testy produktu, prezentacje, degustacje, itp. Stworzenie skutecznej strategii promocji sprzedaży wymaga jednoznacznego ustalenia celów jej zastosowania, a następnie doboru odpowiednich narzędzi. Efektywność wdrożenia programu podnoszą poprzedzające go testy. Zestaw dodatkowych zachęt (bodźców) ma skłonić konsumentów do dokonania zakupu, bezpośrednio po fakcie ich zaistnienia. To między innymi wyróżnia promocję dodatkową na tle pozostałych instrumentów masowej komunikacji marketingowej. Komunikaty promocyjne tego typu, skupiając się na wywołaniu natychmiastowej reakcji są jednak skazane na szybkie zapominanie przez konsumentów. Skuteczność systemu promocji sprzedaży zależy w dużym stopniu od poziomu wrażliwości nabywców na te zachęty. Biorąc pod uwagę zespół wewnętrznych procesów poznawczych konsumenta (uświadomienie potrzeby, przetwarzanie informacji, ocenę własnych możliwości, przyjęcie pewnego postępowania), można stwierdzić, że wrażliwość na promocję sprzedaży tłumaczy oddziaływanie promocji na konsumenta na poziomie jego procesów poznawczych i decyzyjnych. W konsekwencji wrażliwość na promocję sprzedaży trzeba rozpatrywać jako kategorię postaw konsumenta. Jej znajomość z kolei, może być wykorzystana do przewidywania sprzedaży produktów objętych promocją, a tym samym do oceny skuteczności akcji promocyjnej 3. 1 J. W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2001, s A. Śledański, Bezpośrednie wspieranie sprzedaży, Marketing w Praktyce nr 8/ K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s.

2 244 Grzegorz Hajduk, Piotr Cyrek Badanie postaw i opinii konsumentów w stosunku do podejmowanych przez przedsiębiorstwo działań promocyjnych pozwala zaobserwować tendencje panujące na rynku. W niniejszym opracowaniu podjęto się oceny znaczenia promocji sprzedaży jako czynnika wpływającego na zachowanie się popytowej strony rynku. Ze względu na szeroki zakres narzędzi współtworzących omawiany element systemu komunikacji marketingowej skupiono się na trzech popularnych sposobach służących podwyższaniu skłonności do zakupu: promocjach polegających na obniżeniu ceny jednostkowej, programach lojalnościowych oraz degustacjach produktów. Materiał do analizy stanowiły wyniki przeprowadzonego w miesiącach IX XII 2003 r. badania dotyczącego czynników wpływających na zachowanie nabywców w procesie zakupu towarów, przeprowadzonego w formie wywiadu kwestionariuszowego. Próbę badawczą stanowiła 400 osobowa grupa mieszkańców województwa podkarpackiego. Zastosowano metodę kwotową doboru próby. Kryteriami podziału na warstwy były trzy cechy populacji: płeć, wiek i miejsce zamieszkania. Skład próby ustalono proporcjonalnie do składu populacji mieszkańców województwa podkarpackiego, zgodnie z danymi GUS z 2002 r. 2. Promocja oparta na zainteresowaniu materialnym nabywcy Jednym z powszechnie stosowanych sposobów na skłonienie nabywcy do podjęcia decyzji o zakupie jak największej ilości towaru danej marki, w konkretnym momencie, są działania promocyjne polegające na obniżeniu ceny produktu. Możliwość nabycia towaru po niższej cenie, lub ewentualnego korzystnego nabycia większej jego ilości, jest jednym z istotnych czynników determinujących decyzje zakupowe. Efektem tego typu działań jest wzrost sprzedaży, który z punktu widzenia podmiotu organizującego promocję powinien zrekompensować obniżkę marży, poprzez uzyskanie efektu skali. Należy zaznaczyć, że nie zawsze jest to celem podstawowym. Promocja konsumencka zachęca do zakupu: nabywców, którzy znają już dany produkt i dzięki ofercie specjalnej mogą zwiększyć bieżącą konsumpcję, lub dokonać zakupu na zapas, nabywców, którzy z różnych powodów do tej pory nie nabywali produktów danej firmy (korzystali z oferty firm konkurencyjnych, nie należeli do danego segmentu cenowego itp.), nabywców, którzy wcześniej nie byli zainteresowani produktem, lub punktem sprzedaży. Powszechność promocji dodatkowej z jaką mają do czynienia współcześni nabywcy stanowi w pewnym sensie potwierdzenie faktu, iż jest ona korzystna dla podmiotów, które ją stosują. Do oceny skuteczności można wykorzystać analizę obrotów placówki handlowej, porównując ich poziom przed i po zastosowaniu promocji. Z drugiej strony, nadmierna ilość okazji do zminimalizowania kosztu zaspokojenia potrzeby prowadzi do tego, że nabywcy przyzwyczajają się do nich i tym samym stają się one coraz mniej atrakcyjne. W celu zbadania postaw konsumentów wobec tej formy aktywizacji sprzedaży, ankietowanych zapytano, jaki wpływ na ich decyzje zakupowe ma fakt, że produkt znajduje się w okresie promocji cenowej, promocji typu 50% gratis itp. Strukturę uzyskanych odpowiedzi z uwzględnieniem decyzji dotyczących nabywania produktów z grupy dóbr wygodnego (częstego) zakupu oraz dóbr wybieralnych (okresowego zakupu) przedstawiono na wykresie

3 Promocja sprzedaży jako czynnik wpływający na zachowania popytowej strony rynku 245 produkty częstego zakupu b. małe małe nie ma znaczenia 1,8% 8,5% 1,5% średnie 21,0% produkty okresowego zakupu nie ma znaczenia 2,3% b. małe 4,0% małe 8,8% średnie 17,0% b. duże 36,3% duże 31,0% b. duże 36,0% duże 32,0% Wykres 1. Zróżnicowanie opinii respondentów odnośnie wpływu promocji cenowej na ich decyzje związane z zakupem produktów Zarówno w przypadku produktów częstego zakupu, jak i wybieralnych ponad jedna trzecia respondentów wyraziła opinię, iż okazja polegająca na możliwości tańszego nabycia większej ilości towaru, ma bardzo duży wpływ na ich decyzje zakupowe. Niewiele mniej liczna była grupa ankietowanych, którzy ocenili tego czynnika jako duże. Wyższą skłonność do uczestniczenia w omawianych działaniach promocyjnych wykazywały kobiety (ponad 70% zsumowanych odpowiedzi duże i bardzo duże ). Istotne różnice w strukturze udzielanych odpowiedzi zauważyć można analizując je z uwzględnieniem wieku badanych osób (wykres 2). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 19,7% 36,3% 33,6% 40,5% 46,6% 40,8% 31,0% 37,3% 26,7% 21,6% 21,1% 21,0% 20,6% 20,0% 22,7% 14,1% 8,5% 8,4% 4,5% 8,2% 1,1% 1,8% 0,0% 1,5% 1,5% 0,0% 0,9% 2,3% 3,4% ogółem lat lat lat 60 i więcej b. duże duże średnie małe b. małe nie ma znaczenia Wykres 2. Wpływ promocji cenowej na decyzje zakupowe nabywców dotyczące produktów podstawowych nabywanych często Wśród ankietowanych reprezentujących najmłodszą analizowaną grupę wiekową co piąty respondent uznał, iż omawiany rodzaj promocji ma bardzo duże przy podejmowaniu decyzji o zakupie produktów z grupy nabywanych często. Reprezentanci starszego pokolenia zdecydowanie częściej wskazywali na bardzo duży wpływ tego czynnika, tym samym deklarując wyższą skłonność do ulegania tego typu zachętom. W przypadku

4 246 Grzegorz Hajduk, Piotr Cyrek decyzji dotyczących zakupu produktów wybieralnych różnice w strukturze udzielanych odpowiedzi z uwzględnieniem wieku ankietowanych nie były już tak istotne. Przedmiotem analizy była również deklarowana częstotliwość korzystania z omawianej formy promocji sprzedaży, bez wcześniejszego planowania zakupów (wykres 3). 1,0% 0,0% 13,3% 36,5% 32,0% 14,0% 28,9% 35,1% 15,5% 16,0% 1,9% 10,7% 43,7% 2 12,6% 3,3% 4,6% 1,9% ogółem mężczyźni kobiety zaw sze b. często często rzadko b. rzadko Wykres 3. Deklarowana częstotliwość kupowania produktów wcześniej nie planowanych pod wpływem promocji opartej na zainteresowaniu materialnym Ponad 36% ankietowanych uznało, że często korzysta z ofert promocyjnych pozwalających zminimalizować koszt zaspokojenia podstawowych potrzeb. Była to najczęściej pojawiająca się odpowiedź. Odpowiedzi z górnej części skali ( często, bardzo często i zawsze ) liczniej udzielały kobiety. Wśród mężczyzn nieco większa była grupa deklarująca rzadkie (35%) lub bardzo rzadkie (16%) uleganie omawianym okazjom. Prawie 5% z nich w ogóle nie przyznało się do brania udziału w omawianych działaniach promocyjnych. Mimo powszechnego przekonania sporej części konsumentów o niskiej wrażliwości na perswazję ze strony podmiotów oferujących dobra na rynku, należy stwierdzić, że odsetek osób deklarujących udział w promocjach cenowych jest znaczny. Potwierdza to tym samym zasadność ich stosowania w celu zwiększenia sprzedaży oraz popularności wielu produktów. 3. Programy lojalnościowe Bardzo popularną formą promocji dodatkowej są wszelkiego rodzaju programy lojalnościowe dla klientów. Lojalni nabywcy oprócz tego, że przynoszą firmie dochody generując stałe obroty, zapewniają jej również bezpłatną reklamę, o bardzo dużej wiarygodności. We współczesnych realiach konkurencyjnych, jedynym sposobem wywołania omawianego zjawiska wśród nabywców, jest zapewnienie im maksymalnego poziomu satysfakcji ze sposobu zaspokojenia potrzeby, przy wykorzystaniu oferty firmy. Rosnąca świadomość praw konsumenta i coraz bardziej racjonalny jego stosunek do oferty rynkowej rodzi wprawdzie tendencje do nielojalności konsumenta wobec produktów i marek, a nieustające oddziaływanie mediów i liderów opinii społecznej pobudza reakcje impulsywne, jednak mimo tego wiele przedsiębiorstw czerpie korzyści ze stosowania programów lojalnościowych. nigdy

5 Promocja sprzedaży jako czynnik wpływający na zachowania popytowej strony rynku 247 Aby określić stosunek konsumentów do omawianej formy promocji dodatkowej ankietowanych poproszono o określenie częstotliwości korzystania z inicjatyw polegających na wydawaniu przez sklepy: kart stałego klienta, kuponów, kart rabatowych dla stałych nabywców, itp., a następnie o ocenę korzyści jakie one przynoszą. Wyniki pierwszego z tych pomiarów z uwzględnieniem wieku badanych osób przedstawiono na wykresie 4. 1,5% 1,4% 0,9% 3,1% 0,0% 2,8% 1,1% 5,3% 6,1% 5,7% 11,0% 14,1% 8,4% 13,6% 16,4% 20,8% 16,8% 18,2% 25,4% 28,2% zawsze 29,0% 25,0% 29,6% b. często często 22,7% 61,4% rzadko b. rzadko 36,5% 26,8% 22,7% 36,6% nigdy Wykres 4. Deklarowana częstotliwość uczestniczenia w programach lojalnościowych organizowanych przez placówki handlowe Ponad jedna trzecia ankietowanych stwierdziła, iż nigdy nie uczestniczy w programach nagradzających lojalność. Kolejne 45% robi to bardzo rzadko bądź rzadko. Najczęstszy udział w tego rodzaju promocji zadeklarowały osoby z grupy wiekowej lat. Co czwarty respondent mieszczący się w tym przedziale określił, iż często lub bardzo często korzysta z takich możliwości. Najrzadziej wykorzystują je natomiast osoby najstarsze wiekiem. Prawie 62% respondentów powyżej 60 roku życia odpowiedziało, że nigdy nie uczestniczy w programach lojalnościowych. Pewne uzasadnienie dla uzyskanych wyników stanowi analiza opinii na temat korzyści, jakie przynosi nabywcom omawiana forma promocji (wykres 5). 11,3% 50,0% 7,0% 2,8% 11,3% 67,6% 22,8% 20,9% 4,5% 57,3% 4,0% 5,5% 12,0% 11,3% 11,8% 25,2% 0,0% 1 39,7% 16,0% 34,1% 8,0% 42,0% 6,8% nie ma zdania zdecyd. nie raczej nie raczej tak zdecyd. tak Wykres 5. Opinie nabywców na temat korzyści z udziału w programach lojalnościowych organizowanych przez placówki handlowe

6 248 Grzegorz Hajduk, Piotr Cyrek Zdecydowanie większa część badanych uznała, iż dzięki dostępnym programom lojalnościowym nabywcy mogą uzyskiwać wymierne korzyści. Ponad 60% respondentów udzieliła odpowiedzi twierdzącej na tak postawione pytanie. Większe zaufanie pod tym względem wykazały osoby młodsze wiekiem. Wśród reprezentantów starszego pokolenia (pow. 40 roku życia) prawie jedną piątą stanowiły osoby nastawione sceptycznie do obiecywanych w programach korzyści. Dosyć liczna była w tym przypadku również grupa ankietowanych, którzy nie wyrazili opinii na ten temat. Wynikać to może między innymi z faktu, iż zwykle rzadziej uczestniczą oni w inicjatywach tego typu. Osiągnięcie korzyści z udziału w programie lojalnościowym wymaga zwykle znacznego zaangażowania klienta, który musi poświęcić temu sporo czasu i uwagi. Podobna zasada dotyczy nie tylko przedsięwzięć organizowanych bądź koordynowanych przez handlowców, ale również zjawiska lojalności wobec marki produktu. Podjęcie decyzji o wdrożeniu programu wymaga w związku z tym szeregu przemyśleń i kalkulacji ze strony firmy. 4. Promocja polegająca na prezentacji produktu Druga grupa działań, które również klasyfikowane są jako promocja sprzedaży sprowadza się do zaprezentowania cech produktów. Bezpłatne próbki, prezentacje produktów, czy publiczne testy pozwalają konsumentom zapoznać się z ofertą, jak również zminimalizować ryzyko błędnej decyzji zakupowej. Bardzo popularną formą prezentacji są degustacje artykułów spożywczych w miejscach ich zakupu, skierowane głównie do tych, którzy nie znają jeszcze promowanego produktu. Aby ustalić tego czynnika, respondentów poproszono o określenie częstotliwości korzystania z degustacji, a następnie o ocenę tego, w jakim stopniu pomagają one w wyborze produktów (wykresy 6 i 7). 28,8% 19,8% 32,4% 11,3% 14,0% 12,7% 13,6% 3,1% 2,5% 5,6% 1,8% 0,0% 6,8% 4,6% 33,8% 2 31,3% 28,3% 28,2% 27,5% 18,2% 17,6% 20,5% 26,1% 16,0% 12,5% 31,8% zawsze b. często często rzadko b. rzadko nigdy Wykres 6. Deklarowana częstotliwość brania udziału w degustacjach produktów Jak wynika z pomiaru, prawie 30% respondentów stwierdziło, że rzadko korzysta z degustacji. Tak samo liczna grupa robi to bardzo rzadko, a jeden na pięciu ankietowanych w ogóle nie bierze w nich udziału. Osób, które nie wykorzystują możliwości oceny sensorycznej towarów będących w ofercie więcej jest wśród przedstawicieli starszych grup wiekowych. Prawie co trzeci respondent powyżej 60 roku życia zadeklarował, że nigdy nie korzysta z

7 Promocja sprzedaży jako czynnik wpływający na zachowania popytowej strony rynku 249 takiej możliwości, podczas gdy w grupie lat, osób przejawiających taką postawę było trzykrotnie mniej. 30,3% 43,5% 43,7% 48,2% 35,2% 26,4% 33,6% 39,7% 13,8% 12,7% 12,2% 2,5% 1,8% 3,1% 10,0% 12,7% 10,9% 11,5% 25,0% 1,1% 26,1% 43,2% 4,5% nie ma zdania zdecyd. nie raczej nie raczej tak zdecyd. tak Wykres 6. Opinie ankietowanych na temat przydatności degustacji w wyborze produktów Zdanie pozytywne na temat przydatności degustacji wyraziła ponad połowa ankietowanych. Co trzeci respondent stwierdził, że nie pomagają one w wyborze produktów. Tą ostatnią opinię nieznacznie częściej wyrażali mężczyźni niż kobiety. Przydatność degustacji związaną z wyborem artykułów, częściej doceniali przedstawiciele młodszego pokolenia, a szczególnie osoby pomiędzy 25 a 39 rokiem życia (60 % odpowiedzi pozytywnych). Poparcie dla degustacji jako formy promocji towaru wydaje się być zdecydowanie niższe od spodziewanego. Ich atrakcyjność zmalała między innymi powodu wysokiej częstotliwości stosowania w jednostkach handlowych i wynikającego z tego przyzwyczajenia się Polaków do takich prezentacji. Degustacje jako jedna z podstawowych form prezentacji produktu nadal jednak charakteryzują się wysoką skutecznością w przekonywaniu konsumentów do oferty. Podczas prowadzenia degustacji można wykorzystać między innymi podstawowe reguły, na których opiera się sprzedaż osobista. 5. Podsumowanie Promocja konsumencka jest elementem systemu komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem o bardzo dużym znaczeniu dla uzyskiwanych efektów ekonomicznych. Obejmuje bardzo szeroki wachlarz działań, których celem głównym jest aktywizowanie sprzedaży. Postawy konsumentów wobec podstawowych metod promocji sprzedaży pomagają oszacować wrażliwość różnych grup nabywców na tego typu działania. Nabywcy zdają sobie sprawę z wpływu promocji na ich zachowania. Szczególnie chętnie biorą udział w akcjach, dzięki którym mają możliwość zminimalizowania kosztu zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb. Przedsięwzięcia wymagające większego zaangażowania ze strony konsumentów, polegającego między innymi na poświęceniu dłuższego czasu, cieszą się nieco mniejszą popularnością. Pomimo tego, iż krótkotrwałe w swej naturze efekty stosowania promocji uzupełniającej wymagają znacznego wysiłku ze strony podmiotów oferujących dobra na rynku, wiele podmiotów ma dzięki nim szansę na poprawienie relacji z konsumentami.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA W SIECI INTERNET

PROMOCJA W SIECI INTERNET Spis et AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZAKŁAD MARKETINGU I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ PIOTR POZNAŃSKI PROMOCJA W SIECI INTERNET Promotor: dr WIT SEWERA Kraków

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

E-commerce. w Polsce 2009

E-commerce. w Polsce 2009 E-commerce w Polsce 2009 Raport przygotowany przez Praktycy.com Czerwiec 2009 Spis treści Wstęp 3 1. Charakterystyka sklepów 5 1.1 Charakterystyka polskiego rynku e-commerce na tle innych rynków 5 1.2

Bardziej szczegółowo

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania skuteczności komunikacji marketingowej w handlu detalicznym

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania skuteczności komunikacji marketingowej w handlu detalicznym Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania skuteczności komunikacji... 377 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 38 (2/2014) ISSN 1898-5084 dr Sławomir Dybka 1 Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Firma dzia³aj¹ca w realiach pocz¹tku XXI wieku staje przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY. Stosowanie i zapotrzebowanie

NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY. Stosowanie i zapotrzebowanie 1 NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY Stosowanie i zapotrzebowanie 2 3 Rafał Polak Iwona Leonowicz-Bukała Sławomir Gawroński NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY Stosowanie i zapotrzebowanie Rzeszów 2010 4 Projekt

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Patronat

Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Patronat Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki Patronat Warszawa 2014 Raport opracowany przez Uczelnię Łazarskiego i SEENDICO Doradcy Sp.j. w ramach projektu pt. Koszt pieniądza gotówkowego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design

MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka Komunikacja rynkowa: Konsumenci wobec wykorzystywania nowych mediów w komunikacji marketingowej Consumers towards the use of new media in the marketing

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD

ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp Działania organizacji w konkurencyjnym otoczeniu są uwarunkowane pojawiającymi się wokół różnorakimi ograniczeniami i wymuszeniami.

Bardziej szczegółowo

Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych

Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych Marketing internetowy Raport badawczy w polskich spółkach giełdowych Raport badawczy Autor: dr Grzegorz Mazurek Katedra Marketingu WSPiZ im. L.Koźmińskiego

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo PLACET 2010 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Programy lojalnościowe jako narzędzie wpływu na postawy i zachowania konsumentów

Programy lojalnościowe jako narzędzie wpływu na postawy i zachowania konsumentów Artykuł pochodzi z publikacji: Kształtowanie lojalności konsumenckiej, (Red.) A. Wiśniewska, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2013 Programy lojalnościowe jako narzędzie wpływu na postawy i zachowania konsumentów

Bardziej szczegółowo

Internet 2006 Grudzień 2006

Internet 2006 Grudzień 2006 Internet 2006 Grudzień 2006 Drogi Internauto, z przyjemnością oddajemy w Twoje ręce raport prezentujący wybrane wyniki badań zrealizowanych przez firmę Gemius SA w minionym 2006 roku. Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Stowarzyszenie Polski Instytut Biznesu Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

Public Relations w polskiej gospodarce

Public Relations w polskiej gospodarce Public Relations w polskiej gospodarce Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations Warszawa Grudzień 2004 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Działalność branży PR w Polsce ujęcie teoretyczne

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo