Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż."

Transkrypt

1 Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Sławomir Stec Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

2 Plan prezentacji 1. Uzasadnienie problemu badawczego 2. Kwestie do zbadania 3. Cel główny 4. Cele szczegółowe 5. Hipotezy badawcze 6. Materiał źródłowy 7. Metody i organizacja badań 8. Plan pracy

3 1. Uzasadnienie problemu badawczego Obowiązujące systemy i standardy prawne Aspekt ekonomiczny Wymagania współczesnego konsumenta Deficyt badań w tym temacie

4 Producenci rolni muszą sprostać różnym systemom i standardom prawnym, obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej. W świetle obowiązującego w Polsce prawa każdy producent żywności ponosi moralną i prawną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wytwarzanych produktów.

5 Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia [2006] definiuje systemy zarządzania jakością (m. in. Dobra Praktyka Higieniczna GHP, Dobra Praktyka Produkcyjna GMP, System Analizy Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny HACCP) jako postępowanie, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności.

6 Ustawa o ochronie zwierząt [2003] zawiera m. in. uregulowania dotyczące dobrostanu zwierząt.

7 Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej zawiera zbiór przyjaznych środowisku praktyk rolniczych, których stosowanie zapewni zrównoważony rozwój w sferze produkcji rolniczej.

8 Zasada wzajemnej zgodności crosscompliance, przyczynia się do ochrony środowiska, poprawy bezpieczeństwa żywności, zdrowotności roślin i zwierząt oraz dobrostanu tych ostatnich. Służy także legitymizowaniu płatności dla rolników warunkując je spełnianiem oczekiwań społeczeństwa Unii Europejskiej co do warunków, w jakich produkowana jest żywność.

9 Z ekonomicznego punktu widzenia warto jest zaoferować wysokiej jakości produkt, który staje się podstawowym i najbardziej efektywnym instrumentem walki konkurencyjnej, warunkującej satysfakcję klienta oraz kondycję finansową przedsiębiorstwa. Tam, gdzie zachowana jest jakość, to wracają do przedsiębiorstwa klienci. Produkt jakościowy znajduje u konsumenta, pierwszeństwo przed innymi wyrobami

10 Dotychczas prowadzone badania naukowe w naszym kraju dotyczą głównie analizy wdrażania i stosowania systemów zarządzania jakością, szczególnie wśród przedsiębiorstw branży spożywczej. Natomiast mało uwagi poświęca się badaniom stopnia wdrażania systemów zarządzania jakością wśród producentów rolnych, a przede wszystkim związku tych systemów w łańcuchu żywnościowym produkcja przetwórstwo.

11 Reasumując to ogół regulacji prawnych i standardów, potrzeba stosowania zasad zrównoważonego rozwoju czy wymagań w zakresie rolnictwa ekologicznego, a także pozyskanie zaufania konsumentów oraz nowych i dotychczasowych odbiorców surowców do produkcji żywności wymusza konieczność do wdrażania SZJ na etapie produkcji i przetwórstwa surowców rolniczych.

12 Wdrażanie SZJ jest szczególnie ważne na etapie produkcji, gdyż gospodarstwa rolnicze są pierwszym ogniwem łańcucha żywnościowego i uprawiając rośliny lub prowadząc chów zwierząt wpływają na finalną jakość spożywanych przez ludzi produktów spożywczych.

13 2. Kwestie do zbadania dotychczasowy stan wiedzy i zainteresowania systemami zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa, wyodrębnienie obligatoryjnych i nieobligatoryjnych systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa, określenie stanu wdrożenia tych systemów w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego na przykładzie województwa podkarpackiego,

14 współzależność między poszczególnymi ogniwami łańcucha żywnościowego (producent przetwórca) po wdrożeniu systemów zarządzania jakością, oszacowanie skutków organizacyjnych i ekonomicznych wprowadzenia systemów zarządzania jakością w badanych jednostkach.

15 Badaniem zostaną objęte przedsiębiorstwa branży przetwórstwa mięsa wieprzowego i dostarczające tym jednostkom surowców do produkcji gospodarstwa rolne z terenu województwa podkarpackiego.

16 3. Cel główny Celem głównym pracy jest identyfikacja uwarunkowań i ekonomiczna ocena efektów wdrożonych oraz stosowanych obligatoryjnych i nieobligatoryjnych systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego z uwzględnieniem wpływu stosowania tych systemów na rozwój współpracy producent - przetwórca.

17 4. Cele szczegółowe określenie stanu wdrożenia systemów jakości w gospodarstwach rolniczych i w przedsiębiorstwach przetwórstwa mięsnego, wskazanie głównych motywów wprowadzania systemów zarządzania jakością, a co za tym idzie, jakie korzyści wynikają z wprowadzenia systemów jakości,

18 wskazanie głównych barier przy wdrażaniu systemów zarządzania jakością, zbadanie stanu integracji dostawców surowców z producentami przetwórstwa mięsnego w województwie podkarpackim, wskazanie znaczenia systemów jakości dla rynkowego funkcjonowania przedsiębiorstw branży przetwórstwa mięsnego i gospodarstw rolniczych.

19 5. Hipotezy badawcze Hipoteza główna: Po wdrożeniu systemów zarządzania jakością następuje poprawa wzajemnych relacji dostawca surowców /hodowca/ przetwórca, przez co prowadzi do wzrostu zdolności tych jednostek do tworzenia wartości opartych na partnerstwie.

20 Hipotezy szczegółowe: Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przetwórstwie i produkcji mięsa wieprzowego jest zbyt niski. Większość rolników nastawiona była dotychczas przede wszystkim na wzrost wydajności prowadzonej działalności niż na jakość produktów. Motywem wdrożenia systemów zarządzania jakością jest poprawa jakości produkowanej żywności, dzięki której następuje poprawa kondycji jednostki i pozycji rynkowej oraz wzrost konkurencyjności na rynku europejskim.

21 Producenci i przetwórcy mają ograniczone możliwości wdrażania SZJ. Wynika to z uwarunkowań mikro i makroekonomicznych, spośród których można wymienić: niewielkie środki finansowe jakie mogą być przeznaczone na proces budowania systemów jakości, ograniczone możliwości wdrażania postępu technicznego i technologicznego, niski poziom rentowności produkcji, niski poziom wiedzy fachowej rolników i przetwórców żywności oraz słaba znajomość standardów i norm Unii Europejskiej.

22 W województwie podkarpackim poziom współpracy i integracji pomiędzy przetwórcami, a dostawcami surowców jest słaby.

23 6. Materiałźródłowy Do zrealizowania celu pracy zostaną wykorzystane następujące rodzaje źródeł: źródła pierwotne źródła wtórne: literatura przedmiotu w formie wydawnictw zwartych i artykułów naukowych,

24 dane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rzeszowie, Głównej i Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych badania własne w gospodarstwach rolnych i zakładach przetwórstwa mięsa wieprzowego dane z wywiadu ukrytego.

25 7. Metody i organizacja badań Przedmiotem badań objęto przedsiębiorstwa przetwórstwa mięsnego i gospodarstwa rolne, które spełniają następujące wymagania: lokalizacja: województwo podkarpackie miasto, wieś, branża: przetwórstwo mięsa wieprzowego, kierunek działalności gospodarstw rolniczych: produkcja żywca wieprzowego

26 W pracy zostały wykorzystane następujące metody: Studia literatury przedmiotu, Metoda kwestionariuszowa: narzędziem badawczym są kwestionariusze ankietowe z zestawem pytań zadawanych respondentom, ułożonych w logicznej kolejności zawierających pytania zamknięte i otwarte.

27 W celu uzyskania odpowiedzi na sformułowane problemy badawcze zastosowano następujące metody przetwarzania i interpretacji wiedzy fakultatywnej: metoda opisowa, metody matematyczno statystyczne przy opracowywaniu danych liczbowych: średnia arytmetyczna i współczynnik zmienności,

28 analiza zmienności między wybranymi zmiennymi (współczynnik korelacji) oraz cechami ilościowymi i jakościowymi, statystyczna weryfikacja hipotez, metody marketingowe analiza SWOT metoda analizy tabelaryczno opisowej i graficznej prezentacji,

29 Metoda wywiadu ukrytego, czyli luźnej rozmowy z badanym właścicielem gospodarstwa zastosowanie tej metody jest możliwe podczas zbierania danych w kwestionariuszu ankiety

30 8. Plan pracy 1. WSTĘP 2. CEL PRACY I HIPOTEZY BADAWCZE 3. ŹRÓDŁA MATERIAŁÓW I METODYKA BADAŃ Problemy i hipotezy badawcze Metodyka badań Przebieg procesu badawczego

31 4. JAKOŚĆ I SYSTEMY JAKOŚCI PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA Zarządzanie procesami wdrażania systemów jakości według założeń teoretycznych Systemy zarządzania jakością w gospodarstwach rolniczych i w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolnospożywczego 5. PODKARPACIE - REGION ROLNICZY Z TRADYCJAMI W PRODUKCJI MIĘSA WIEPRZOWEGO 6. PREZENTACJA I ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

32 PODSUMOWANIE I WNIOSKI PIŚMIENNICTWO SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW

33 Dziękuję za uwagę Sławomir Stec

Obligatoryjne i nieobligatoryjne systemy zarządzania jakością stosowane w produkcji i przetwórstwie surowców rolnych

Obligatoryjne i nieobligatoryjne systemy zarządzania jakością stosowane w produkcji i przetwórstwie surowców rolnych Zakład Towaroznawstwa mgr inż. Sławomir Stec Obligatoryjne i nieobligatoryjne systemy zarządzania jakością stosowane w produkcji i przetwórstwie surowców rolnych Badania realizowane w ramach Programu:

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Wydawnictwo SGGW Warszawa 2014 Monografia powstała w ramach projektu na

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego nr 20 Warszawa 2005 Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Grażyna Morkis Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego ocena stanu wdrożenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1

SPIS TREŚCI. Rozdział 1 3 4 SPIS TREŚCI Wstęp... 9 Rozdział 1 METODYKA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH PRZEMYSŁU ROLNO SPOŻYWCZE- GO W SEKTORZE AGROBIZNESU 1.1. Cel i zakres badań... 21 1.2. Przedmiot analizy i hipotezy badawcze... 24

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia;

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG Zagadnienia: Czynniki ryzyka zdrowia i jakości żywności; Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; Ustawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz wpływ ich na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz wpływ ich na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz wpływ ich na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz wpływ ich na konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego.

Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego dr Grażyna Morkis Wprowadzenie Jakość i bezpieczeństwo żywności są bardzo ważne

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 I. - SPIS TREŚCI I. - SPIS TREŚCI... 2 II. - Wstęp... 5 III.

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-62916-19-1

ISBN 978-83-62916-19-1 Możliwości wdrożenia nowych technologii w przetwórstwie rolno-spożywczym w świetle foresightu Żywność i żywienie w XXI w. - wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Potencjał absorpcyjny firm i założenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Analiza podmiotów oraz powiązań kooperacyjnych w sektorze rolno-spożywczym w kontekście zarządzania regionalnym łańcuchem dostaw żywności w ramach projektu pn. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Analiza kompetencji i potencjału współpracy wielkopolskiej branży spożywczej

Analiza kompetencji i potencjału współpracy wielkopolskiej branży spożywczej Analiza kompetencji i potencjału współpracy wielkopolskiej branży spożywczej Raport końcowy Poznań, 22 grudnia 2010 r. Lider Projekt Sp. z o.o. ul. Winogrady 60, 61-659 Poznań Sąd Rejonowy Poznań - Nowe

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5241 www.jard.edu.pl Journal of Agribusiness and Rural Development tłumaczenie CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DECYZJE ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ORAZ ICH SKUTKI W OCENIE PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych

Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych EDYTA WACŁAWIK Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych Tematem mojej pracy jest Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych. Dlaczego? Bo każdy z nas spożywa żywność i na co dzień ma z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR ROLNICTWA

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR ROLNICTWA ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR ROLNICTWA Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZESPÓŁ AUTORÓW: mgr Anna Kowalewska

Bardziej szczegółowo

Analiza zielonego rynku pracy. w województwie podlaskim

Analiza zielonego rynku pracy. w województwie podlaskim w województwie podlaskim 254 Analiza zielonego rynku pracy w województwie podlaskim CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA! Analiza zielonego rynku pracy w województwie podlaskim www.zielonemiejscapracy.up.podlasie.pl

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność przedsiębiorstw. z branży lotniczej (produkcja

Konkurencyjność przedsiębiorstw. z branży lotniczej (produkcja A R T Y K U ł Y Ewa Radomska* Konkurencyjność przedsiębiorstw z branży lotniczej (produkcja cywilna) w Polsce Streszczenie Celem artykułu jest ocena konkurencyjności przedsiębiorstw z branży lotniczej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część I Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie ROLA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ W OSIĄGANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Joanna Szwacka-Mokrzycka, Adam Miara Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Monika STOMA Streszczenie: W pracy przedstawiono istotę, aspekty i znaczenie bezpieczeństwa żywności na współczesnym globalnym rynku oraz obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne na rynku mięsnym

Systemy logistyczne na rynku mięsnym 84 temat wydania Systemy logistyczne na rynku mięsnym Logistyka produkcji to system wsparcia procesu produkcji we wszelkie niezbędne zasoby (materiały, informacje, zasoby ludzkie i pieniężne) drogą integracji

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA Uczestnicy konferencji 1) Babicz-Zielińska Ewa,, Jeżewska-Zychowicz Marzena, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Wpływ czynników środowiskowych

Bardziej szczegółowo

HACCP W HANDLU DETALICZNYM

HACCP W HANDLU DETALICZNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ HACCP W HANDLU DETALICZNYM Marzec, 2004 Autorzy pierwszego wydania: Jerzy Chrząszcz, Joanna Drapińska, Bogdan

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-marketingowe korzyści wdrożenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie przemysłu alkoholowego

Ekonomiczno-marketingowe korzyści wdrożenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie przemysłu alkoholowego Marzena Lemanowicz * Ekonomiczno-marketingowe korzyści wdrożenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie przemysłu alkoholowego Wstęp Postrzeganie jakości przez konsumentów i producentów zmieniło

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE Redaktor naukowy Elżbieta Kociołek-Balawejder Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp... 7 Michał Grzebyk, Waldemar Podgórski,

Bardziej szczegółowo

Usługi gastronomiczne w centrach handlowych a zaspokajanie potrzeb żywieniowych ludności:

Usługi gastronomiczne w centrach handlowych a zaspokajanie potrzeb żywieniowych ludności: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji Usługi gastronomiczne w centrach handlowych a zaspokajanie potrzeb żywieniowych ludności: założenia pracy doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodyczny

Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodyczny Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Przewodnik metodyczny Anna Rogut i Bogdan Piasecki Łódź, Sierpień 2009 Spis treści Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju

Bardziej szczegółowo