SPRAWOZDANIE ROCZNE D O C H O D Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE D O C H O D Y"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY RAWICZ ZA 2010 ROK D O C H O D Y Na dzień 31 grudnia 2010 roku na zaplanowane ,00 zł wykonaliśmy dochody w wysokości ,62 zł. W stosunku do planu wykonane zostały w około 102,37%. Wykonane dochody składały się z: 1. dochodów bieŝących, które na zaplanowane ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,83 zł (około 101,73% planu); 2. dochodów majątkowych, które na zaplanowane ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,79 zł ( około 109,56% planu). A. DOCHODY BIEśĄCE Na koniec 2010 roku struktura wykonanych dochodów bieŝących przedstawia się następująco: Nazwa Plan na 2010 rok Wykonanie za 2010 roku % wykonania planu (3:2) % udział poszczególnych grup dochodów do wykonanych dochodów bieŝących ogółem BieŜące dochody , ,90 104,21 53,42 własne gminy Dotacje celowe z , ,41 97,68 18,80 budŝetu państwa ( 2010, 2020, 2030) Subwencje ogólne z , ,00 100,00 27,09 budŝetu państwa ( 2920) Dochody na , ,52 99,64 0,69 programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ( 2007, 2707, 2009) Ogółem , ,83 101,73 100,00 Na zaplanowane ,00 zł wykonaliśmy dochody bieŝące w kwocie ,83 zł. Uzyskane dochody bieŝące stanowiły około 91,34 % wykonanych za 2010 roku dochodów ogółem. 1

2 Na początku roku plan bieŝących dochodów własnych wynosił zł. W trakcie roku zmniejszono plan o kwotę zł. tj. do kwoty zł, co wynikało między innymi z : 1. zwiększenia planu dochodów z takich tytułów jak np: poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych o kwotę zł, wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych o kwotę zł, poboru opłaty planistycznej oraz opłaty za wpis do działalności gospodarczej o kwotę zł zwrotu do budŝetu gminy niewykorzystanych bieŝących wydatków niewygasających o kwotę zł, dotacji otrzymanych z innych gmin na realizacje zadań bieŝących na podstawie podpisanych porozumień o kwotę zł, otrzymanej darowizny na rzecz MOPS w Rawiczu w kwocie zł, wprowadzeniem do budŝetu dochodów w zakresie ochrony środowiska o kwotę zł. otrzymaniem dotacji z PERON na wykonanie nasadzeń na rawickich plantach w kwocie zł, uzyskaniu przez OSiR róŝnych dochodów łącznie w kwocie zł. 2. zmniejszenia planu dochodów przede wszystkim dochodów z tytułu np.: podatku PIT o kwotę zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych o kwotę zł, podatku od spadku i darowizn o kwotę zł, naleŝności podatkowych zabezpieczonych poprzez wpis na hipotekę o kwotę zł, opłaty skarbowej o kwotę zł i innych. Szczegółowe omówienie poszczególnych dochodów przedstawiono w dalszej części sprawozdania. Na początku roku plan dotacji celowych z budŝetu państwa wynosił zł. Do końca roku plan został zwiększony o kwotę zł, tj. do wysokości zł. Wzrost zaplanowanych kwot dotacji nastąpił między innymi w dziale: Rolnictwo i łowiectwo - wzrost o zł, Działalność usługowa wzrost o zł; Administracja publiczna wzrost o zł; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wzrost o zł, Oświata i wychowanie wzrost o 585 zł; Pomoc społeczna wzrost o zł, Edukacyjna opieka wychowawcza wzrost o zł; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wzrost o zł. Zmiany zaplanowanych kwot dotacji dokonywano na podstawie zawiadomień przesłanych przez dysponentów środków, na podstawie uchwał Rady Miejskiej lub Zarządzeń Burmistrza Gminy Rawicz. 2

3 Na początku 2010 roku Gmina Rawicz zaplanowała uzyskać subwencje ogólne z budŝetu państwa w kwocie zł, z czego: 1. część oświatową w kwocie zł, 2. część wyrównawczą w kwocie zł, 3. cześć równowaŝącą w kwocie zł. W trakcie roku, na podstawie zawiadomień przekazanych przez Ministerstwo Finansów zwiększono plan subwencji ogólnej w części oświatowe - łącznie o zł. Ogółem w 2010 roku Gmina Rawicz uzyskała subwencje ogólne z budŝetu państwa w kwocie zł. Zgodnie z podpisanymi umowami gmina realizowała Programy i Projekty, ze środków UE. Na początku roku planowano uzyskać dochody w kwocie zł. W trakcie roku,, na podstawie podpisanych umów zwiększono plany o kwotę zł. Na koniec roku na realizację tych zadań zaplanowano dochody bieŝące w kwocie zł. Szczegółowe omówienie tej grupy dochodów przedstawiono w dalszej części sprawozdania. B) DOCHODY MAJĄTKOWE Na początku roku budŝetowego 2010 planowano uzyskać dochody majątkowe w kwocie zł. z tytułu: 1. przekształceniu prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie zł, 2. z tytułu odpłatnego nabycia praw własności w kwocie zł, 3. dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn.: Rozwiązywanie gospodarki wodościekowej podrawickich miejscowości Masłowo etap III- IV i Szymanowo z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie zł, 4. dofinansowanie kosztów projektu pn.: Kształtowanie centrów wsi wraz z zagospodarowaniem terenów w Zielonej Wsi i Słupi Kapitulnej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotę zł. Zakończenie większości postępowań w sprawach o przekształcenie prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności spowodowało zwiększenie planu tych dochodów do kwoty do kwoty zł. Z powodu braku zainteresowania sprzedaŝą mienia gminy zmniejszono planowaną kwotę dochodów z kwoty zł - o zł, tj. do kwoty zł. W 2010 roku zmniejszono plan dochodów o kwotę zł. W miesiącu grudniu zakończono realizację projektu pn. Kształtowanie centrów wsi wraz z zagospodarowaniem terenów w Zielonej Wsi i Słupi Kapitulnej. Wniosek o płatność został złoŝony w dniu 28 lutego Po dokonaniu kontroli realizacji tego zadania w 2011 roku zostaną gminie przekazane środki finansowe w kwocie wynikającej z rzeczywistych kosztów kwalifikowanych jej realizacji. W roku 2010 na zaplanowane zł wykonano dochody majątkowe w kwocie ,79 zł z następujących tytułów: 3

4 1. przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W roku 2010 planowano z tego tytułu uzyskać dochody w kwocie zł, a wykonano w kwocie ,14 zł, co stanowi 120,21% realizacji planu. 2. z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, na zaplanowane zł na koniec roku wykonaliśmy dochody w kwocie ,36 zł, co stanowi 121,60% realizacji planu. 3. na dofinansowanie kosztów projektu pn.: Rozwiązywanie gospodarki wodościekowej podrawickich miejscowości Masłowo etap III-IV i Szymanowo otrzymaliśmy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z zaplanowanej kwoty ,00 zł środki finansowe w wysokości ,95 zł. 4. dofinansowania w kwocie ,00 zł realizacji zadania pn.: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4m, oznaczonej ewidencyjnie jako obręb Słupia Kapitulna ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych; 5. otrzymaniu dotacji celowej z budŝetu państwa na dofinansowanie kosztów rozbudowy ulicy Ogrodniczej i Zimowej w Rawiczu w kwocie ,52 zł (plan ,00 zł). Przekazana dotacja wynikała z rzeczywistych kosztów realizacji tego zadania. 6. wpłaty do budŝetu gminy niewykorzystanych środków finansowych majątkowych wydatków niewygasających z upływem roku 2009 w kwocie ,82 zł (plan ,00 zł tj. 99,67% realizacji planu). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej na koniec pierwszego półrocza 2010 roku przestawiała się następująco: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: ,00 zł Wykonanie: ,75 zł W stosunku do planu w 2010 roku dochody w tym dziale zostały wykonane w około 110,13 %. Strukturę wykonanych dochodów przedstawia tabela: Wyszczególnienie Plan na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok % wykonania planu Dochody bieŝące , ,80 101,21 Dochody majątkowe , ,95 111,29 Na dofinansowanie kosztów realizowanego projektu pn.: Rozwiązywanie gospodarki wodościekowej podrawickich miejscowości Masłowo etap III-IV i Szymanowo ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w budŝecie na rok 2010 zaplanowaliśmy dochody w kwocie ,00 zł. Do końca roku otrzymaliśmy środki w kwocie ,95 zł tj. 111,29% wykonania planu. W dniu 30 grudnia 2010 roku dokonano zwrotu poniesionych wydatków kwalifikowanych za III kwartał 2010 roku w kwocie ,32 zł. Do końca roku WFOŚiGW w Poznaniu nie gwarantował zwrotu środków finansowych. Na dzień 31 grudnia 2010 roku bank naliczył odsetki od środków, które znajdowały się na rachunku bankowym konta pomocniczego utworzonego przez Gminę do 4

5 obsługi projektu POIS /08 Rozwiązywanie gospodarki wodościekowej podrawickich miejscowości Masłowo etap III-IV i Szymanowo w kwocie 62,29 zł. Do końca grudnia 2010 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,51 zł. Dotacja została przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Szczegółowe omówienie w/w dotacji zostało zawarte w załączniku nr 3 do sprawozdania rocznego. W roku 2010 otrzymaliśmy wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących w kwocie 5.030,00 zł, na zagospodarowanie ogródka rekreacyjnego Sołecki zakątek w Kątach wraz z budową świetlicy z konstrukcji drewnianej. Dział 020 LEŚNICTWO Plan: ,00 zł Wykonanie: ,78 zł W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 110,31%. Z tytułu dzierŝawy terenów łowieckich, znajdujących się w gminie Rawicz na zaplanowane 4.700,00 zł uzyskaliśmy dochody w kwocie 2.883,19 zł. Dochody zostały wykonane w około 61,34%. Ze sprzedaŝy drewna z wycinek w lasach komunalnych, na zaplanowane 8.678,00 zł, wykonaliśmy dochody w wysokości ,00 zł, co stanowi około 136,71% planu. Cenę ustalono na podstawie: Zarządzenia Nr 500/09 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia ceny jednostkowej do sprzedaŝy drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie gminy Rawicz. Z tytułu nieterminowych wpłat ze sprzedaŝy drewna naliczono odsetki w kwocie 9,59 zł. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan: ,00 zł Wykonanie: ,39 zł Wyszczególnienie Plan na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok % wykonania planu Dochody bieŝące , ,87 119,74 Dochody majątkowe , ,52 90,67 Starostwo Powiatowe w Rawiczu, zgodnie z podpisanym w dniu 30 czerwca 2009 r. porozumieniem na utrzymanie ulic i dróg powiatowych na zaplanowane ,00 zł, przekazało dotacje celową w kwocie ,52 zł. 5

6 Z tytułu opłaty parkingowej, na zaplanowane ,00 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie ,80 zł, co stanowi około 126,25% realizacji planu. Znaczne przekroczenie planu wynika przede wszystkim większych wpłat w stosunku do poprzedniego kwartału. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazaliśmy z tego tytułu zaległość w kwocie 200,00 zł. W celu dochodzenia naleŝności wystawiano tytuł wykonawczy. Z tytułu grzywny, mandatów i innych kar pienięŝnych od osób fizycznych uzyskano wpływy w wysokości 3.420,00 zł. Z tytułu nie uiszczenia opłaty dodatkowej na parkingach w strefach płatnego parkowania, na zaplanowane ,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie ,60 zł (116,51% realizacji planu). Na dzień 31 grudnia 2010 rok wykazaliśmy z tego tytułu zaległości w kwocie ,00 zł. W celu dochodzenia naleŝności ustalane są dane właścicieli pojazdów oraz wystawiane tytuły wykonawcze. Gmina wystąpiła do MSWiA w Warszawie o uzyskanie Certyfikatu dostępu do rejestru pojazdów w CEPIK. Z tytułu dzierŝawy terenu pod inwestycje drogowe na zaplanowane ,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie w kwocie ,88 zł, co stanowi 82,52%. Pod koniec roku rozwiązano umowę dzierŝawy. Z tytułu wpływów ze sprzedaŝy gruzu na zaplanowane 200,00 zł uzyskaliśmy dochody w kwocie 222,07 zł. W roku 2010 otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie ,00 zł na realizację zadania pn.: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonej ewidencyjnej jako obręb Słupia Kapitulna, zgodnie z umową dofinansowania Nr 133/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W roku 2010 otrzymaliśmy dotacje celową z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie ,52 zł na dofinansowanie kosztów rozbudowy ulicy Ogrodniczej i Zimowej w Rawiczu. Przekazana kwota dotacji wynikała z rzeczywistej wartości zrealizowanych prac. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan: ,00 zł Wykonanie: ,86 zł Wyszczególnienie Plan na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok % wykonania planu Dochody bieŝące , ,30 100,22 Dochody majątkowe , ,56 121,88 W stosunku do planu w tym dziale wykonano dochody w 113,54%. 6

7 Na zaplanowane ,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości, wykonaliśmy dochody w kwocie ,13 zł, co stanowi 101,41% planu. Dochody wykonano między innymi z tytułu opłaty za zarząd Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu (kwota ,52 zł), Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu (kwoty ,75 zł), Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu (kwoty 4.134,00 zł) oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu (kwoty ,48 zł). Na koniec roku zaległości z tego tytułu wyniosły ,61 zł. Wykazano takŝe nadpłatę w kwocie 128,58 zł. W celu dochodzenia naleŝności wystawiane są tytuły wykonawcze. W 2010 roku w celu dochodzenia naleŝności z tytułu wieczystego uŝytkowania sporządzono 103 wezwania do zapłaty ostateczne oraz wystawiono 11 pozwów na łączną kwotę 2.840,00 zł. WydzierŜawiając mienie na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych, na zaplanowane ,00 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie ,33 zł. Na koniec 2010 roku wykazano zaległość w kwocie 1.227,98 zł oraz nadpłatę w kwocie 32,92 zł, z tytułu wydzierŝawienia terenu na targowisku miejskim. W celu dochodzenia naleŝności wystawiane są pozwy uproszczone do Sądu Rejonowego w Rawiczu o zasądzanie naleŝności. Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego uŝytkowania we własność na planowane ,00 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie ,14 zł, co stanowi 120,21% realizacji planu. Znaczne przekroczenie zaplanowanych dochodów wynikało z zakończenia postępowania w sprawach przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności na wniosek osób fizycznych i ustalenia w drodze decyzji opłat za to przekształcenie. Na dzień 31 grudnia 2010 wykazano nadpłatę w kwocie 2.917,00 zł (zaliczki wpłacone przez osoby fizyczne na poczet wykupu mieszkań, zgodnie ze złoŝonymi wnioskami). Z tytułu sprzedaŝy mienia, na zaplanowane ,00 zł gmina dokonała sprzedaŝy za kwotę ,42 zł. Sprzedano: Lokale mieszkalne w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców za kwotę ,42 zł; Prawo uŝytkowania wieczystego na własność w trybie bezprzetargowym dz. Nr 182/3 połoŝonej w Rawiczu, ul Lecia za kwotę 9.048,00 zł; Nieruchomości w trybie przetargowym, połoŝonych w: - Rawiczu, ul. Kmicica, działka nr 1381/9 za kwotę ,00 zł; - Sierakowo, ul. Leśna (były poligon) za kwotę ,00 zł; - Rawiczu, ul. Dzieciuchowicza, działka nr 58/58, 58/65, 58/66, 58/75,58/76 (pod budowę garaŝy) za kwotę ,00 zł; - Masłowie, ul. Chełmońskiego, dz. Nr 1197/2, 1197/3 za kwotę ,00 zł; - Dębnie Polskim, działka nr 35/5 za kwotę ,00 zł; - Rawiczu, ul. Piłsudskiego 38 za kwotę ,00 zł; - Rawiczu, ul. Rytlewskiej-Cichońskiej, działka nr 1020/13- za kwotę ,00 zł; Uzyskano odszkodowanie za grunty przejęte przez Skarb Państwa pod budowę drogi S5 kwota 3.022,00 zł; Uzyskano wpływy z tytułu słuŝebności gruntowych w kwocie 616,00 zł; Sprzedano obiekty budowlane słupy ogłoszeniowe za kwotę ,00 zł; Sprzedano nieruchomości w trybie bezprzetargowym w: 7

8 - Rawiczu, ul. Półwiejska, działka nr 1691/8 za kwotę 7.193,00 zł; - Rawiczu, ul. Sczanieckich, działka nr 1041/13 za kwotę 8.721,00 zł; - Rawiczu, ul. Skromna, działka nr 2184/1 za kwotę 3.129,00 zł; - Sarnowie, działka nr 355/1 za kwotę 6.182,00 zł; - Masłowie, ul. Jaśminowa, działka nr 302/20 za kwotę 8.081,00 zł; Na koniec 2010 roku wykazano nadpłatę w kwocie 2.780,00 zł, która jest wpłatą dokonaną przez osoby fizyczne na poczet wykupu mieszkania. W samym miesiącu grudniu dokonano sprzedaŝy za kwotę ,00 zł, co spowodowało znaczne przekroczenie planu. Z tytułu nieterminowych wpłat za wieczyste uŝytkowanie i uŝytkowanie gruntów, na zaplanowane 1.600,00 zł, wpłacono odsetki w kwocie 1.785,23 zł. Z tytułu nieterminowego regulowania czynszów i innych nie podatkowych naleŝności, na zaplanowane 600 zł, zostały wpłacone odsetki w kwocie 1.344,66 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazano zaległość w kwocie 734,94 zł. Na koniec 2010 roku wykazano zaległość w kwocie ,00 zł. Kwota ta została zasądzona przez Sąd Rejonowy w Rawiczu na rzecz Gminy Rawicz tytułem zwrotu udzielonej bonifikaty po zbyciu lokalu przed upływem 10 lat licząc od dnia nabycia przez osobę fizyczna. Osoba ta zobowiązana jest równieŝ do zapłaty kwoty 50 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan: ,00 zł Wykonanie: ,52 zł W roku 2010 Wojewoda Wielkopolski przekazał Gminie Rawicz dotację celową z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych na cmentarzu Ŝołnierzy Armii Sowieckiej w Rawiczu w kwocie ,52 zł; Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan: ,00 zł Wykonanie: ,84 zł Wyszczególnienie Plan na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok % wykonania planu Dochody bieŝące , ,84 95,24 Dochody majątkowe 9.350, ,00 100,00 Wojewoda Wielkopolski na realizacje zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazał dotacje w wysokości ,00 zł, która została wykorzystana w 100 %. Szczegółowe omówienie w/w dotacji zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego. 8

9 W związku z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, uzyskaliśmy dochody w kwocie 55,80 zł. Za wydawane specyfikacje istotnych warunków zamówienia uzyskano dochody w kwocie 16,39 zł. Z tytułu wynajmowania pomieszczeń w Urzędzie Miejskim, na zaplanowane ,00 zł, wykonano dochody w kwocie ,72 zł (tj. 101,03% realizacji planu). Z tytułu sprzedaŝy uszkodzonego samochodu osobowego w drodze licytacji uzyskaliśmy dochody w kwocie 9.350,00 zł. Od nieterminowych wpłat za nie podatkowe naleŝności budŝetowe uzyskaliśmy dochody w kwocie 23,13 zł. Z tytułu naliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, naleŝności za rozmowy telefoniczne oraz koszty eksploatacyjne, na zaplanowane ,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie ,37 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazano zaległości w kwocie 2.400,00 zł. W celu dochodzenia naleŝności wystawiono wezwania do zapłaty. W 2010 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na realizacje zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonej na realizację zadań spisowych przekazał dotacje w wysokości ,62 zł. Szczegółowe omówienie w/w dotacji zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego. Wpływy z tytułu prowadzonej sprzedaŝy materiałów promocyjnych, na zaplanowane 4.000,00 zł wyniosły 5.083,64 zł, co stanowi 127,09% realizacji planu. Materiały promocyjne poza urzędem miejskim sprzedawane są przez Gminne Centrum Informacji, Rawicką Bibliotekę Publiczną. Cena sprzedaŝy materiałów promocyjnych ustalana jest kaŝdorazowo zarządzeniem Burmistrza Gminy Rawicz. Na dzień 31 grudnia 2010 roku na zaplanowane ,00 zł wpływy z poboru opłaty za korzystnie z urządzeń znajdujących się na targowisku miejskim wyniosły ,16 zł. W związku ze sprzedaŝą placu połoŝonego przy targowisku miejskim uzyskaliśmy zwrot nakładów jego ogrodzenia w kwocie ,01 zł. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan: ,00 zł Wykonanie: ,00 zł Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie, zgodnie z przesłanymi zawiadomieniami przekazała gminie dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę 4.920,00 zł, 9

10 sfinansowanie kosztów przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z zaplanowanych ,00 zł, wykonano dochody w kwocie ,10 zł, co stanowi 98,60% realizacji planu. sfinansowanie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. na zaplanowane ,00 zł wykonano dochody w kwocie ,90 zł, co stanowi 56,19%. Szczegółowe omówienie w/w dotacji zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan: ,00 zł Wykonanie: ,09 zł Z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w postaci karty podatkowej. Na zaplanowane ,00 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie ,30 zł (około 106,71% planu). Za okres sprawozdawczy urzędy skarbowe wykazały zaległość w kwocie ,36 zł oraz nadpłatę 3,00 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat tego podatku z zaplanowanych 2.000,00 zł uzyskaliśmy odsetki w kwocie159,90 zł, co stanowi 8,00% realizacji planu. Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, na zaplanowane ,00,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie ,53 zł, które zostały wykonane w około 103,99%. Na skutek obniŝenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w stosunku do propozycji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, gmina do końca grudnia 2010 roku nie uzyskała dochodów w kwocie ,20 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazano zaległość w kwocie ,18 zł oraz nadpłatę w kwocie 3.450,44 zł. Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Gminy Rawicz: umorzył zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości osobom fizycznym na kwotę 7.897,30 zł; skutkiem zwolnienia wynikającego z uchwał Rady Miejskiej dotyczących strychów i piwnic w budynkach mieszkalnych, nieruchomości gminnych na potrzeby jednostek pomocniczych gminy Rawicz, oraz zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, było nie uzyskanie dochodów w kwocie ,83 zł; rozłoŝono na raty lub odroczono termin płatności na kwotę 6.291,00 zł; W celu dochodzenia naleŝności od osób prawnych i fizycznych: wystawiono 1959 upomnień na kwotę ,38 zł; sporządzono 733 tytułów wykonawczych na kwotę ,67 zł. W roku 2010 sporządzono 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę ,10 zł. Na zaplanowaną kwotę ,00 zł z tytułu poboru podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych, wykonaliśmy dochody w wysokości ,99 zł (około 10

11 103,00%). Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie ,40 zł oraz nadpłatę w kwocie 297,27 zł. Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Gminy Rawicz: umorzył zaległości podatkowe w podatku rolnym osobom fizycznym na kwotę 271,00 zł. Z tytułu dochodzenia naleŝności w podatku rolnym i leśnym od osób prawnych i fizycznych: wystawiono 403 upomnienia na kwotę ,43 zł. sporządzono 152 tytuły wykonawcze na kwotę ,33 zł. Z tytułu poboru podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, na zaplanowane ,00 zł, wykonaliśmy dochody w wysokości ,95 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 108,28%. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazano zaległość w kwocie ,85 zł, oraz nadpłatę w kwocie 1,20 zł. W celu dochodzenia naleŝności od osób fizycznych i prawnych: wysławiono 91 upomnień na kwotę ,40 zł; sporządzono 39 tytułów wykonawczych na kwotę ,00 zł. Na skutek obniŝenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatku od środków transportowych w stosunku do propozycji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, gmina nie uzyskała dochodów łącznie w kwocie ,93 zł. Z tytułu poboru przez urzędy skarbowe podatku od spadków i darowizn, na planowane ,00 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazano zaległości w kwocie 4.125,00 zł. Z tytułu poboru opłaty targowej, na zaplanowane ,00 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie ,80 zł (około 108,98%). Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej inkasentem opłaty targowej jest Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu. Z tytułu poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych, łącznie na zaplanowane ,00 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie ,43 zł (około 112,41%). Jak wynika ze sprawozdań urzędów skarbowych, na koniec grudnia 2010 roku zaległości wynoszą 683,27 zł natomiast nadpłaty ,54 zł. Urzędy skarbowe przekazały w stosunku do planu wyŝsze dochody w IV kwartale 2010 r. Z tytułu wpłaconych kosztów upomnień przez osoby fizyczne i prawne, na zaplanowane łącznie ,00 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie ,01 zł (około 134,78% planu). Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych z tytułu wpłaconych odsetek, na planowane ,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie ,32 zł. Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku otrzymaliśmy ,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ze zwolnień ustawowych wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W 2011 roku Fundusz przekazał pozostałą kwotę w wysokości zł. 11

12 Z tytułu opłaty skarbowej na zaplanowane ,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie ,81 zł (około 94,73%). Na podstawie uchwały Nr IV/26/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 stycznia 2007 r. zarządzono na terenie Gminy Rawicz pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa. Inkasentami opłaty skarbowej są: Bank Spółdzielczy we Wschowie oraz Starostwo Powiatowe w Rawiczu. Wynagrodzenie za inkaso dla inkasentów wynosi 5% pobranych za dany miesiąc opłat. Inkasenci przekazują opłatę skarbową jeden raz w miesiącu, do dnia 5 kaŝdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę. W miesiącu styczniu 2011 roku inkasenci przekazali za miesiąc grudzień pobraną opłatę w kwocie 8.948,76 zł. Z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin na terenie gminy, na zaplanowane ,00 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie ,54 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 102,32%. Zgodnie z art. 11 oraz art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz ze zmianami) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych, z zaplanowanej kwoty ,00 zł, pobraliśmy opłatę w wysokości ,15 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku zaległości z tego tytułu wynoszą 437,50 zł. W celu dochodzenia naleŝności wystawiono tytuł wykonawczy. Uzyskane dochody stanowiły podstawowe źródło finansowania zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2010 rok. Z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i opłaty planistycznej, na zaplanowane ,00 zł wykonaliśmy dochody w wysokości ,59 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 116,06%. Z tytułu wydania zezwolenia na transport specjalizowany regulowany, nieregulowany i Taxi pobraliśmy z zaplanowanych 320,00 zł opłatę w kwocie 875,50 zł. Z tytułu kosztów upomnień oraz innych opłat uzyskaliśmy dochody w kwocie 62,06 zł. Z tytułu wpłaconych odsetek uzyskano dochody w kwocie 59,57 zł. Z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa tj.: podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT, na zaplanowane ,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie ,00 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 102,15%. Wykazana nadpłata w kwocie 235,00 zł zostanie potrącona z naleŝnych dochodów z 2011 roku. Na początku roku 2010 Ministerstwo Finansów oszacowało, Ŝe z tego tytułu podatkowego gmina uzyska dochody w kwocie około zł. Z uwagi na bardzo duŝe prawdopodobieństwo nie wykonania tej pozycji dochodów zmniejszono plan. Na koniec roku w stosunku do szacunku przedstawionego przez Ministerstwo Finansów nie wykonano tej pozycji dochodów w kwocie zł. podatku dochodowym od osób prawnych, na zaplanowane ,00 zł uzyskaliśmy dochody w wysokości ,39 zł. W stosunku do planu 12

13 dochody zostały wykonane w około 120,09%. W IV kwartale urzędy skarbowe przekazały w stosunku do planu znaczne wyŝsze dochody. Z tytułu poboru podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych na zaplanowane 300,00 zł uzyskaliśmy wpływ w kwocie 883,25 zł; Dział 758 Plan: Wykonanie: RÓśNE ROZLICZENIA ,90 zł ,00 zł Wyszczególnienie Plan na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok % wykonania planu Dochody bieŝące , ,18 100,33 Dochody majątkowe , ,82 99,67 Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami gmina otrzymywała subwencje ogólne z budŝetu państwa i wykonała dochody w kwocie ,00 zł ( 100% planu). Dzięki lokowaniu wolnych środków na rachunkach bankowych, z zaplanowanych ,00 zł, bank przekazał odsetki w kwocie ,52 zł. Z tytułu zwrotu wydatków niewygasających z upływem roku budŝetowego 2009: ma zaplanowane zł wykonano dochody bieŝące w kwocie ,02 zł; na zaplanowane zł wykonano dochody majątkowe w kwocie ,82 zł. W 2010 roku otrzymaliśmy dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich łącznie w kwocie ,12 zł. Środki przeznaczone są na realizację projektów pn.: Mały odkrywca i zaginiona wyspa realizowany przez Przedszkole Nr 1 w Rawiczu; (kwota planowana ,90 zł, kwota wykonana ,88 zł) Twój Wybór Twoja Szansa realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; (kwota planowana ,00 zł, kwota wykonana ,65 zł) Okno na świat realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; (kwota planowana ,00 zł, kwota wykonana ,66 zł ) Otwórzmy się na świat realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; (kwota planowana ,00 zł, kwota wykonana ,93 zł) Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan: ,00 zł Wykonanie: ,48 zł Wyszczególnienie Plan na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok % wykonania planu Dochody bieŝące , ,54 102,80 Dochody majątkowe 5.000, ,94 98,26 13

14 Szkoły podstawowe zaplanowały uzyskać dochody w kwocie ,00 zł. Do końca 2010 roku wykonały dochody w kwocie ,61 zł, które w stosunku do planu zostały wykonane w około 113,60%. Z tytułu utraty dokumentów szkolnych za wydawanie duplikatów, na zaplanowane 440,00 zł, pobrano opłatę w kwocie 375,00 zł; Z tytułu najmu i dzierŝawy pomieszczeń szkolnych pobrano z zaplanowanych 700,00 zł dochody w wysokości 1.204,00 zł; Z tytułu odsprzedaŝy części nowo wybudowanego przyłącza energetycznego w SP 1 w Rawiczu na rzecz ENEA SA uzyskano dochody majątkowe w kwocie 4.912,94 zł; Bank prowadzący obsługę szkół podstawowych przekazał odsetki w kwocie ,91 zł. W stosunku do planu ,00 zł ta pozycja dochodów została wykonana w 108,58%. Z tytułu wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej oraz zwrot kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń, z zaplanowanych ,00 zł, szkoły wykonały dochody w kwocie ,62 zł; Z tytułu wpłat do budŝetu pozostałości nie wykorzystanych i zlikwidowanych rachunków dochodów własnych uzyskaliśmy dochody w kwocie 390,34 zł. W 2010 roku otrzymaliśmy środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie ,80 zł na realizację projektu pn.: "Uczenie się przez całe Ŝycie Comenius" przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Rawiczu. Przedszkola, na zaplanowane ,00 zł, wykonały dochody w kwocie ,15 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 99,43%. Z tytułu odpłatności rodziców za świadczenie usług przekraczających podstawy programowe wychowania przedszkolnego oraz odpłatności za wyŝywienie, na zaplanowane ,00 zł wykonano dochody w kwocie ,00 zł (około 99,10%). Podpisano umowy z 537 rodzicami w związku ze świadczeniem usług przekraczających podstawy programowe. Odpłatności za ww. świadczenia miesięcznie wynoszą: - w przedszkolach czynnych 9 godz. dziennie 117,00 zł miesięcznie stała opłata; - w przedszkolach czynnych od 5 do 6 godz. dziennie 44,00 zł miesięcznie stała opłata. Bank prowadząc obsługę przedszkoli przekazał odsetki w kwocie 7.873,16 zł. W stosunku do planu 8.100,00 zł ta pozycja dochodów została wykonana w około 97,20%. Z tytułu wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów eksploatacyjnych, ubezpieczalni za szkodę przedszkola wykonały dochody w kwocie ,04 zł. W związku z art. 90 ust. 2 c i 2 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz z późn. zm.) Gmina Rawicz zawarła porozumienia w sprawie pokrywania kosztów dotacji udzielonej 14

15 niepublicznym przedszkolom i innych form wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami następujących Gmin: Miejska Górka, Wąsosz, śmigród, Jemielno, Jutrosin, Rydzyna, Leszno. Z tego tytułu wykonaliśmy dochody w kwocie ,00 zł (tj. 100% realizacji planu). Z tytułu wpłat do budŝetu pozostałości niewykorzystanych środków finansowych ze zlikwidowanych rachunków dochodów własnych przedszkoli uzyskaliśmy dochody w kwocie 242,95 zł. Na koniec roku Przedszkole nr 1 wykazało zaległość w kwocie 164,52 zł. W celu dochodzenia tej zaległości wystawiono wezwania do zapłaty. W 2011 roku zaległość została zapłacona wraz z odsetkami. Gimnazja zaplanowały, Ŝe w roku bieŝącym uzyskają dochody w kwocie ,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 roku wykonały dochody w wysokości ,72 zł (około 128,04% planu) z następujących tytułów: Pobrano opłatę za wydanie duplikatów zagubionych dokumentów szkolnych w kwocie 471,00 zł. W stosunku do planu 400,00 zł, wykonane dochody zostały zrealizowane w około 117,75%. Bank przekazał odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych w kwocie 8.172,73 zł. Wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej oraz kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń, wypłaconego odszkodowania z ERGO Hestia S.A. i zwrotów kosztów prywatnych rozmów z telefonii stacjonarnej w kwocie ,20 zł. W stosunku do planu ,00 zł, ta pozycja dochodów została wykonana w około 121,54%. Z tytułu wpłat do budŝetu pozostałości nie wykorzystanych środków finansowych likwidowanych rachunków dochodów własnych uzyskaliśmy dochody w kwocie 9,79 zł. W 2010 roku zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Gmina Rawicz uzyskała dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 585,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŝszy stopień awansu zawodowego. Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano dochód 17,00 zł; Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Plan: 2.000,00 zł Wykonanie: 1.230,04 zł W 2010 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia (jednostka budŝetowa) na zaplanowane 2.000,00 zł, wykonał dochody bieŝące w kwocie 1.230,04 zł,, z czego z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym kwotę 1.169,04 zł oraz wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej kwotę 61,00 zł. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan: ,00 zł Wykonanie: ,57 zł 15

16 Wykonane dochody były wyłącznie dochodami bieŝącymi. Dzienny Dom Pomocy Społecznej z tytułu pobierania odpłatności za świadczone usługi, na zaplanowane ,00 zł, wykonał dochody w kwocie ,31 zł, w tym za nieterminowe wpłaty pobrano odsetki w kwocie 51,31 zł. W stosunku do planu wykonane dochody zostały zrealizowane w około 134,80%. Z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz odpłatności za obiady i koszty pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej na zaplanowane ,00 zł dochody zostały zrealizowane w wysokości ,59 zł (tj. 104,11% realizacji planu). Środowiskowy Dom Samopomocy pokrywa koszty funkcjonowania z dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Z zaplanowanej kwoty ,00 zł wykonaliśmy dochody z tytułu przekazanej dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,96 zł. W związku z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na zaplanowane 100,00 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 496,38 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku z tytułu spłat zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kosztów upomnienia oraz odsetek od funduszu alimentacyjnego i środków zgromadzonych na tym rachunku gmina uzyskała na zaplanowane ,00 zł dochód w kwocie ,05 zł. Na konie roku wykazano zaległości z wyŝej wymienionego tytułu w kwocie ,88 zł. W celu dochodzenia naleŝności sprawy kierowane są do komornika sądowego lub komornika skarbowego. Na opłacenie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zaplanowane ,00 zł wykonaliśmy dochody z tytułu przekazanej dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,79 zł. W związku z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonaliśmy dochody w kwocie 17,78 zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na zaplanowane ,00 zł wykonaliśmy dochody kwocie ,01 zł (około 91,27% planu). Dochody pochodziły z dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacji celowej otrzymanej z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gminy. Na wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na zaplanowane ,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie ,66 zł (około 91,68% planu). Dochody wykonano z tytułu przekazanej dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gminy. Na koniec roku MGOPS wykazał zaległość z tytułu zwrotu zasiłku okresowego oraz 16

17 kosztów upomnienia łącznie w kwocie 336,97 zł. W celu dochodzenia naleŝności sprawę skierowano do komornika skarbowego. Z tytułu darowizny na odbudowę domu po poŝarze w Zielonej Wsi na zaplanowane ,00 zł uzyskaliśmy dochody w wysokości ,47 zł (tj. 100% realizacji planu). Z tytułu spłat nienaleŝnie pobranych z lat ubiegłych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami uzyskaliśmy dochody w kwocie 2.955,62 zł. Pozostała do spłaty zaległość w kwocie 823,06 zł. Na wypłatę zasiłków stałych na zaplanowane ,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie ,72 zł (około 97,38% planu). Dochody pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gminy. Uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 8,80 zł. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał dochody z tytułu: Zwrotu kosztów wystawionych upomnień kwotę 8,80 zł. Na koniec roku wykazano zaległość w kwocie 8,80 zł. Zaległość została wpłacona w miesiącu lutym 2011 roku. odsetek przekazanych przez bank prowadzący obsługę konta w kwocie ,07 zł. W stosunku do planu ,00 zł, dochody zostały zrealizowane w 245,41%. Wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej na zaplanowane 500,00 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 616,22 zł. Wojewoda Wielkopolski, przekazał dotację celową z budŝetu państwa na: realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.250,00 zł. Dochody pochodziły z dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami realizację własnych zadań bieŝących Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie ,00 zł. Dochody pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gminy. Za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na zaplanowane ,00 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie ,46 zł (około 98,34% realizacji planu). Na zaplanowane ,00 zł na wypłatę świadczeń, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wykonaliśmy dochody w kwocie ,61 zł. ( dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami). Dochodem gminy było 5% z uzyskanej kwoty dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W 2010 roku na zaplanowane 130,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie 582,01 zł. Na koniec roku MGOPS wykazał zaległość w kwocie 8,80 z tytułu zwrotu kosztów wystawionego upomnienia. Zaległość została wpłacona w miesiącu styczniu 2011 roku. 17

18 Gmina uzyskała dochody : na wypłacenie zasiłków celowych rolnikom poszkodowanym w wyniku ubiegłorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w kwocie ,57 zł (dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami). na dofinansowanie rządowego programu Pomoc państwa w zakresie doŝywiania kwotę ,00 zł (dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gminy). Z tytułu nienaleŝnie pobranego zasiłku w zakresie doŝywiania w latach ubiegłych, uzyskaliśmy dochody w kwocie 450,00 zł. Z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości uzyskaliśmy dochody w wysokości 290,00 zł. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan: ,10 zł Wykonanie: ,16 zł W tym dziale wykonano wyłącznie dochody bieŝące. W 2010 roku otrzymaliśmy dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich łącznie w kwocie ,60 zł. Środki przeznaczone są na realizację projektów pn.: Mały odkrywca i zaginiona wyspa realizowany przez Przedszkole Nr 1 w Rawiczu; (kwota planowana 4.498,10 zł, kwota wykonana 4.478,27 zł) Twój Wybór Twoja Szansa realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; (kwota planowana 8.731,00 zł, kwota wykonana 8.085,87 zł) Okno na świat realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; (kwota planowana ,00 zł, kwota wykonana ,71 zł ) Otwórzmy się na świat realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; (kwota planowana ,00 zł, kwota wykonana 3.084,75 zł). Z tytułu odsetek przekazanych przez bank prowadzący obsługę kont dla rachunków z udziałem wyŝej wymienionych środków Przedszkole Nr 1 oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dochody w łącznej kwocie 483,56 zł. Naliczone odsetki nie stanowią dochodu realizowanego projektu. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan: ,00 zł Wykonanie: ,44 zł 18

19 W tym dziale wykonano wyłącznie dochody bieŝące. W 2010 roku w związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieŝy wykonaliśmy dochody w wysokości 7.700,00 zł. Uzyskane dochody to odpłatność dzieci za korzystanie z wypoczynku zimowego i letniego. Organizatorem wypoczynku był MG Ośródek Wsparcia w Rawiczu. Wysokość odpłatności rodziców za udział w zimowisku i obozie letnim ustalił Burmistrz Gminy Rawicz. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotacje celową z budŝetu państwa na realizacje zadań bieŝących gminy przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty z zaplanowanych ,00 zł, kwotę ,44 zł, co stanowi 82,95% realizacji planu. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan: ,00 zł Wykonanie: ,33 zł Na dzień 31 grudnia 2010 roku z tytułu wpływów z róŝnych opłat z zaplanowanych ,00 zł uzyskano dochody w wysokości ,63 zł z czego: Z tytułu przekazania przez Urząd Marszałkowski wpłat w kwocie ,62 zł; NaleŜnych opłat za nielegalne wycięcie drzew w kwocie ,60 zł. Opłat za wydawane zezwolenia na połowy na zbiornik w kwocie 751,41 zł; Od dnia 1 stycznia 2010 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przestał funkcjonować fundusz celowy Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rawiczu. W związku z powyŝszym w miesiącu lutym ubiegłego roku zlikwidowano rachunek bankowy dla w/w Funduszu a zgromadzone środki przekazano na rzecz budŝetu Gminy Rawicz w wysokości ,78 zł. Z tytułu odsetek od śródków zgromadzonych na rachunku bankowym do czasu likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, na zaplanowane 1.100,00 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 1.064,80 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na zaplanowane 5.000,00 zł przekazał opłatę produktową w wysokości ,12 zł. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan: ,00 zł Wykonanie: ,36 zł Na dzień 31 grudnia 2010 roku z tytułu podpisanych umów na wynajem świetlic wiejskich na zaplanowane ,00 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie ,56 zł (około 123,79% planu). 19

20 Z tytułu zapłaconych odsetek za wynajmu świetlicy wiejskiej uzyskaliśmy dochody w kwocie 45,23 zł. Z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń w świetlicach wiejskich, na zaplanowane 6.087,00 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie ,46 zł (około 176,28% planu). W IV kwartale 2010 roku wpłacono wyŝsze od planu koszty eksploatacyjne z tytułu większego zuŝycia przede wszystkim energii elektrycznej oraz opalu. Na dzień 31 grudnia 2010 roku na podstawie podpisanego porozumienia Starostwo Powiatowe w Rawiczu przekazało gminie dotację w wysokości ,00 zł na realizację zadań powiatowych przez Rawicką Bibliotekę Publiczną. W roku 2010 otrzymaliśmy dotację celową z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin w kwocie ,00 zł przeznaczoną na naprawę uszkodzonego pokrycia dachowego na budynku Domu Kultury w Rawiczu. W związku z organizacją Święta Rawicz z tytułu najmu i dzierŝawy terenu uzyskaliśmy dochody w kwocie 5.000,00 zł. Z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych na realizację programu rozwoju chórów szkolnych - Śpiewająca Polska Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwróciło środki n w kwocie 28,06 zł. W roku 2010 otrzymaliśmy dotację z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie ,00 zł na realizacje przedsięwzięcia pn.: Odbudowa drzewostanu zabytkowych plant Jana Pawła II w Rawiczu oraz parku przy Domu Kultury w Rawiczu zniszczonych podczas wichury w dniu 23 lipca 2009 roku etap II. Zgodnie z podpisaną umową Nr 187/2010 z dnia 9 marca 2010 roku Gmina Rawicz uzyskała z planowanych 5.715,00 zł środki finansowe na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 5.689,05 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Śpiewająca Polska. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan: ,00 zł Wykonanie: ,01 zł W stosunku do planu dochody bieŝące zostały wykonane w około 102,86%. Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu: WydzierŜawiania terenów i obiektów sportowych, na zaplanowane zł, uzyskał dochody w kwocie ,71 zł (około 110,99% planu). Świadczenia usług na krytej pływalnia i hotelu, na zaplanowane zł wykonał dochody w kwocie ,97 zł (około 103,51% planu). Naliczonych odsetek w kwocie 55,00 zł; 20

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 =========================================

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % =====================================================================

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok

Dochody budżetu na 2013 rok Dochody budżetu na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 00 02001 Gospodarka leśna 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 127 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

DOCHODY - WYJAŚNIENIE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie do budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2015 rok.

Objaśnienie do budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2015 rok. I. Wstęp podstawie: Objaśnienie do budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2015 rok. Dochody i wydatki budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na -ustawy o finansach publicznych, -ustawy

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

NA 2009R. Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody. bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

NA 2009R. Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody. bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo NA 29R. DOCHODY BUDŻETU GMINY Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody w tym: Zał. Nr 1 projekt bieżące majątkowe 1 Rolnictwo i łowiectwo 3 323 825 5 3 318 825 - wpływy z różnych dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY. Wykres 1. Struktura dochodów gminy Nowosolna w latach 2007, 2008, 2009, 2010 Wykonanie dochodów za 2007 rok

DOCHODY GMINY. Wykres 1. Struktura dochodów gminy Nowosolna w latach 2007, 2008, 2009, 2010 Wykonanie dochodów za 2007 rok DOCHODY GMINY W budŝecie Gminy Nowosolna na 2010 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 15.882.643 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa złote sześćset czterdzieści trzy złote

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

,02 0, , , , ,02

,02 0, , , , ,02 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Dochody olo 01010 Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacje celowe 433.831,02 zł) Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo