SPRAWOZDANIE ROCZNE D O C H O D Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE D O C H O D Y"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY RAWICZ ZA 2010 ROK D O C H O D Y Na dzień 31 grudnia 2010 roku na zaplanowane ,00 zł wykonaliśmy dochody w wysokości ,62 zł. W stosunku do planu wykonane zostały w około 102,37%. Wykonane dochody składały się z: 1. dochodów bieŝących, które na zaplanowane ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,83 zł (około 101,73% planu); 2. dochodów majątkowych, które na zaplanowane ,00 zł zostały wykonane w kwocie ,79 zł ( około 109,56% planu). A. DOCHODY BIEśĄCE Na koniec 2010 roku struktura wykonanych dochodów bieŝących przedstawia się następująco: Nazwa Plan na 2010 rok Wykonanie za 2010 roku % wykonania planu (3:2) % udział poszczególnych grup dochodów do wykonanych dochodów bieŝących ogółem BieŜące dochody , ,90 104,21 53,42 własne gminy Dotacje celowe z , ,41 97,68 18,80 budŝetu państwa ( 2010, 2020, 2030) Subwencje ogólne z , ,00 100,00 27,09 budŝetu państwa ( 2920) Dochody na , ,52 99,64 0,69 programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ( 2007, 2707, 2009) Ogółem , ,83 101,73 100,00 Na zaplanowane ,00 zł wykonaliśmy dochody bieŝące w kwocie ,83 zł. Uzyskane dochody bieŝące stanowiły około 91,34 % wykonanych za 2010 roku dochodów ogółem. 1

2 Na początku roku plan bieŝących dochodów własnych wynosił zł. W trakcie roku zmniejszono plan o kwotę zł. tj. do kwoty zł, co wynikało między innymi z : 1. zwiększenia planu dochodów z takich tytułów jak np: poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych o kwotę zł, wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych o kwotę zł, poboru opłaty planistycznej oraz opłaty za wpis do działalności gospodarczej o kwotę zł zwrotu do budŝetu gminy niewykorzystanych bieŝących wydatków niewygasających o kwotę zł, dotacji otrzymanych z innych gmin na realizacje zadań bieŝących na podstawie podpisanych porozumień o kwotę zł, otrzymanej darowizny na rzecz MOPS w Rawiczu w kwocie zł, wprowadzeniem do budŝetu dochodów w zakresie ochrony środowiska o kwotę zł. otrzymaniem dotacji z PERON na wykonanie nasadzeń na rawickich plantach w kwocie zł, uzyskaniu przez OSiR róŝnych dochodów łącznie w kwocie zł. 2. zmniejszenia planu dochodów przede wszystkim dochodów z tytułu np.: podatku PIT o kwotę zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych o kwotę zł, podatku od spadku i darowizn o kwotę zł, naleŝności podatkowych zabezpieczonych poprzez wpis na hipotekę o kwotę zł, opłaty skarbowej o kwotę zł i innych. Szczegółowe omówienie poszczególnych dochodów przedstawiono w dalszej części sprawozdania. Na początku roku plan dotacji celowych z budŝetu państwa wynosił zł. Do końca roku plan został zwiększony o kwotę zł, tj. do wysokości zł. Wzrost zaplanowanych kwot dotacji nastąpił między innymi w dziale: Rolnictwo i łowiectwo - wzrost o zł, Działalność usługowa wzrost o zł; Administracja publiczna wzrost o zł; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wzrost o zł, Oświata i wychowanie wzrost o 585 zł; Pomoc społeczna wzrost o zł, Edukacyjna opieka wychowawcza wzrost o zł; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wzrost o zł. Zmiany zaplanowanych kwot dotacji dokonywano na podstawie zawiadomień przesłanych przez dysponentów środków, na podstawie uchwał Rady Miejskiej lub Zarządzeń Burmistrza Gminy Rawicz. 2

3 Na początku 2010 roku Gmina Rawicz zaplanowała uzyskać subwencje ogólne z budŝetu państwa w kwocie zł, z czego: 1. część oświatową w kwocie zł, 2. część wyrównawczą w kwocie zł, 3. cześć równowaŝącą w kwocie zł. W trakcie roku, na podstawie zawiadomień przekazanych przez Ministerstwo Finansów zwiększono plan subwencji ogólnej w części oświatowe - łącznie o zł. Ogółem w 2010 roku Gmina Rawicz uzyskała subwencje ogólne z budŝetu państwa w kwocie zł. Zgodnie z podpisanymi umowami gmina realizowała Programy i Projekty, ze środków UE. Na początku roku planowano uzyskać dochody w kwocie zł. W trakcie roku,, na podstawie podpisanych umów zwiększono plany o kwotę zł. Na koniec roku na realizację tych zadań zaplanowano dochody bieŝące w kwocie zł. Szczegółowe omówienie tej grupy dochodów przedstawiono w dalszej części sprawozdania. B) DOCHODY MAJĄTKOWE Na początku roku budŝetowego 2010 planowano uzyskać dochody majątkowe w kwocie zł. z tytułu: 1. przekształceniu prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie zł, 2. z tytułu odpłatnego nabycia praw własności w kwocie zł, 3. dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn.: Rozwiązywanie gospodarki wodościekowej podrawickich miejscowości Masłowo etap III- IV i Szymanowo z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie zł, 4. dofinansowanie kosztów projektu pn.: Kształtowanie centrów wsi wraz z zagospodarowaniem terenów w Zielonej Wsi i Słupi Kapitulnej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotę zł. Zakończenie większości postępowań w sprawach o przekształcenie prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności spowodowało zwiększenie planu tych dochodów do kwoty do kwoty zł. Z powodu braku zainteresowania sprzedaŝą mienia gminy zmniejszono planowaną kwotę dochodów z kwoty zł - o zł, tj. do kwoty zł. W 2010 roku zmniejszono plan dochodów o kwotę zł. W miesiącu grudniu zakończono realizację projektu pn. Kształtowanie centrów wsi wraz z zagospodarowaniem terenów w Zielonej Wsi i Słupi Kapitulnej. Wniosek o płatność został złoŝony w dniu 28 lutego Po dokonaniu kontroli realizacji tego zadania w 2011 roku zostaną gminie przekazane środki finansowe w kwocie wynikającej z rzeczywistych kosztów kwalifikowanych jej realizacji. W roku 2010 na zaplanowane zł wykonano dochody majątkowe w kwocie ,79 zł z następujących tytułów: 3

4 1. przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W roku 2010 planowano z tego tytułu uzyskać dochody w kwocie zł, a wykonano w kwocie ,14 zł, co stanowi 120,21% realizacji planu. 2. z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, na zaplanowane zł na koniec roku wykonaliśmy dochody w kwocie ,36 zł, co stanowi 121,60% realizacji planu. 3. na dofinansowanie kosztów projektu pn.: Rozwiązywanie gospodarki wodościekowej podrawickich miejscowości Masłowo etap III-IV i Szymanowo otrzymaliśmy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z zaplanowanej kwoty ,00 zł środki finansowe w wysokości ,95 zł. 4. dofinansowania w kwocie ,00 zł realizacji zadania pn.: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4m, oznaczonej ewidencyjnie jako obręb Słupia Kapitulna ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych; 5. otrzymaniu dotacji celowej z budŝetu państwa na dofinansowanie kosztów rozbudowy ulicy Ogrodniczej i Zimowej w Rawiczu w kwocie ,52 zł (plan ,00 zł). Przekazana dotacja wynikała z rzeczywistych kosztów realizacji tego zadania. 6. wpłaty do budŝetu gminy niewykorzystanych środków finansowych majątkowych wydatków niewygasających z upływem roku 2009 w kwocie ,82 zł (plan ,00 zł tj. 99,67% realizacji planu). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej na koniec pierwszego półrocza 2010 roku przestawiała się następująco: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: ,00 zł Wykonanie: ,75 zł W stosunku do planu w 2010 roku dochody w tym dziale zostały wykonane w około 110,13 %. Strukturę wykonanych dochodów przedstawia tabela: Wyszczególnienie Plan na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok % wykonania planu Dochody bieŝące , ,80 101,21 Dochody majątkowe , ,95 111,29 Na dofinansowanie kosztów realizowanego projektu pn.: Rozwiązywanie gospodarki wodościekowej podrawickich miejscowości Masłowo etap III-IV i Szymanowo ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w budŝecie na rok 2010 zaplanowaliśmy dochody w kwocie ,00 zł. Do końca roku otrzymaliśmy środki w kwocie ,95 zł tj. 111,29% wykonania planu. W dniu 30 grudnia 2010 roku dokonano zwrotu poniesionych wydatków kwalifikowanych za III kwartał 2010 roku w kwocie ,32 zł. Do końca roku WFOŚiGW w Poznaniu nie gwarantował zwrotu środków finansowych. Na dzień 31 grudnia 2010 roku bank naliczył odsetki od środków, które znajdowały się na rachunku bankowym konta pomocniczego utworzonego przez Gminę do 4

5 obsługi projektu POIS /08 Rozwiązywanie gospodarki wodościekowej podrawickich miejscowości Masłowo etap III-IV i Szymanowo w kwocie 62,29 zł. Do końca grudnia 2010 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,51 zł. Dotacja została przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Szczegółowe omówienie w/w dotacji zostało zawarte w załączniku nr 3 do sprawozdania rocznego. W roku 2010 otrzymaliśmy wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących w kwocie 5.030,00 zł, na zagospodarowanie ogródka rekreacyjnego Sołecki zakątek w Kątach wraz z budową świetlicy z konstrukcji drewnianej. Dział 020 LEŚNICTWO Plan: ,00 zł Wykonanie: ,78 zł W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 110,31%. Z tytułu dzierŝawy terenów łowieckich, znajdujących się w gminie Rawicz na zaplanowane 4.700,00 zł uzyskaliśmy dochody w kwocie 2.883,19 zł. Dochody zostały wykonane w około 61,34%. Ze sprzedaŝy drewna z wycinek w lasach komunalnych, na zaplanowane 8.678,00 zł, wykonaliśmy dochody w wysokości ,00 zł, co stanowi około 136,71% planu. Cenę ustalono na podstawie: Zarządzenia Nr 500/09 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia ceny jednostkowej do sprzedaŝy drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie gminy Rawicz. Z tytułu nieterminowych wpłat ze sprzedaŝy drewna naliczono odsetki w kwocie 9,59 zł. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan: ,00 zł Wykonanie: ,39 zł Wyszczególnienie Plan na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok % wykonania planu Dochody bieŝące , ,87 119,74 Dochody majątkowe , ,52 90,67 Starostwo Powiatowe w Rawiczu, zgodnie z podpisanym w dniu 30 czerwca 2009 r. porozumieniem na utrzymanie ulic i dróg powiatowych na zaplanowane ,00 zł, przekazało dotacje celową w kwocie ,52 zł. 5

6 Z tytułu opłaty parkingowej, na zaplanowane ,00 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie ,80 zł, co stanowi około 126,25% realizacji planu. Znaczne przekroczenie planu wynika przede wszystkim większych wpłat w stosunku do poprzedniego kwartału. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazaliśmy z tego tytułu zaległość w kwocie 200,00 zł. W celu dochodzenia naleŝności wystawiano tytuł wykonawczy. Z tytułu grzywny, mandatów i innych kar pienięŝnych od osób fizycznych uzyskano wpływy w wysokości 3.420,00 zł. Z tytułu nie uiszczenia opłaty dodatkowej na parkingach w strefach płatnego parkowania, na zaplanowane ,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie ,60 zł (116,51% realizacji planu). Na dzień 31 grudnia 2010 rok wykazaliśmy z tego tytułu zaległości w kwocie ,00 zł. W celu dochodzenia naleŝności ustalane są dane właścicieli pojazdów oraz wystawiane tytuły wykonawcze. Gmina wystąpiła do MSWiA w Warszawie o uzyskanie Certyfikatu dostępu do rejestru pojazdów w CEPIK. Z tytułu dzierŝawy terenu pod inwestycje drogowe na zaplanowane ,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie w kwocie ,88 zł, co stanowi 82,52%. Pod koniec roku rozwiązano umowę dzierŝawy. Z tytułu wpływów ze sprzedaŝy gruzu na zaplanowane 200,00 zł uzyskaliśmy dochody w kwocie 222,07 zł. W roku 2010 otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie ,00 zł na realizację zadania pn.: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonej ewidencyjnej jako obręb Słupia Kapitulna, zgodnie z umową dofinansowania Nr 133/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W roku 2010 otrzymaliśmy dotacje celową z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie ,52 zł na dofinansowanie kosztów rozbudowy ulicy Ogrodniczej i Zimowej w Rawiczu. Przekazana kwota dotacji wynikała z rzeczywistej wartości zrealizowanych prac. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan: ,00 zł Wykonanie: ,86 zł Wyszczególnienie Plan na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok % wykonania planu Dochody bieŝące , ,30 100,22 Dochody majątkowe , ,56 121,88 W stosunku do planu w tym dziale wykonano dochody w 113,54%. 6

7 Na zaplanowane ,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości, wykonaliśmy dochody w kwocie ,13 zł, co stanowi 101,41% planu. Dochody wykonano między innymi z tytułu opłaty za zarząd Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu (kwota ,52 zł), Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu (kwoty ,75 zł), Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu (kwoty 4.134,00 zł) oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu (kwoty ,48 zł). Na koniec roku zaległości z tego tytułu wyniosły ,61 zł. Wykazano takŝe nadpłatę w kwocie 128,58 zł. W celu dochodzenia naleŝności wystawiane są tytuły wykonawcze. W 2010 roku w celu dochodzenia naleŝności z tytułu wieczystego uŝytkowania sporządzono 103 wezwania do zapłaty ostateczne oraz wystawiono 11 pozwów na łączną kwotę 2.840,00 zł. WydzierŜawiając mienie na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych, na zaplanowane ,00 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie ,33 zł. Na koniec 2010 roku wykazano zaległość w kwocie 1.227,98 zł oraz nadpłatę w kwocie 32,92 zł, z tytułu wydzierŝawienia terenu na targowisku miejskim. W celu dochodzenia naleŝności wystawiane są pozwy uproszczone do Sądu Rejonowego w Rawiczu o zasądzanie naleŝności. Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego uŝytkowania we własność na planowane ,00 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie ,14 zł, co stanowi 120,21% realizacji planu. Znaczne przekroczenie zaplanowanych dochodów wynikało z zakończenia postępowania w sprawach przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności na wniosek osób fizycznych i ustalenia w drodze decyzji opłat za to przekształcenie. Na dzień 31 grudnia 2010 wykazano nadpłatę w kwocie 2.917,00 zł (zaliczki wpłacone przez osoby fizyczne na poczet wykupu mieszkań, zgodnie ze złoŝonymi wnioskami). Z tytułu sprzedaŝy mienia, na zaplanowane ,00 zł gmina dokonała sprzedaŝy za kwotę ,42 zł. Sprzedano: Lokale mieszkalne w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców za kwotę ,42 zł; Prawo uŝytkowania wieczystego na własność w trybie bezprzetargowym dz. Nr 182/3 połoŝonej w Rawiczu, ul Lecia za kwotę 9.048,00 zł; Nieruchomości w trybie przetargowym, połoŝonych w: - Rawiczu, ul. Kmicica, działka nr 1381/9 za kwotę ,00 zł; - Sierakowo, ul. Leśna (były poligon) za kwotę ,00 zł; - Rawiczu, ul. Dzieciuchowicza, działka nr 58/58, 58/65, 58/66, 58/75,58/76 (pod budowę garaŝy) za kwotę ,00 zł; - Masłowie, ul. Chełmońskiego, dz. Nr 1197/2, 1197/3 za kwotę ,00 zł; - Dębnie Polskim, działka nr 35/5 za kwotę ,00 zł; - Rawiczu, ul. Piłsudskiego 38 za kwotę ,00 zł; - Rawiczu, ul. Rytlewskiej-Cichońskiej, działka nr 1020/13- za kwotę ,00 zł; Uzyskano odszkodowanie za grunty przejęte przez Skarb Państwa pod budowę drogi S5 kwota 3.022,00 zł; Uzyskano wpływy z tytułu słuŝebności gruntowych w kwocie 616,00 zł; Sprzedano obiekty budowlane słupy ogłoszeniowe za kwotę ,00 zł; Sprzedano nieruchomości w trybie bezprzetargowym w: 7

8 - Rawiczu, ul. Półwiejska, działka nr 1691/8 za kwotę 7.193,00 zł; - Rawiczu, ul. Sczanieckich, działka nr 1041/13 za kwotę 8.721,00 zł; - Rawiczu, ul. Skromna, działka nr 2184/1 za kwotę 3.129,00 zł; - Sarnowie, działka nr 355/1 za kwotę 6.182,00 zł; - Masłowie, ul. Jaśminowa, działka nr 302/20 za kwotę 8.081,00 zł; Na koniec 2010 roku wykazano nadpłatę w kwocie 2.780,00 zł, która jest wpłatą dokonaną przez osoby fizyczne na poczet wykupu mieszkania. W samym miesiącu grudniu dokonano sprzedaŝy za kwotę ,00 zł, co spowodowało znaczne przekroczenie planu. Z tytułu nieterminowych wpłat za wieczyste uŝytkowanie i uŝytkowanie gruntów, na zaplanowane 1.600,00 zł, wpłacono odsetki w kwocie 1.785,23 zł. Z tytułu nieterminowego regulowania czynszów i innych nie podatkowych naleŝności, na zaplanowane 600 zł, zostały wpłacone odsetki w kwocie 1.344,66 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazano zaległość w kwocie 734,94 zł. Na koniec 2010 roku wykazano zaległość w kwocie ,00 zł. Kwota ta została zasądzona przez Sąd Rejonowy w Rawiczu na rzecz Gminy Rawicz tytułem zwrotu udzielonej bonifikaty po zbyciu lokalu przed upływem 10 lat licząc od dnia nabycia przez osobę fizyczna. Osoba ta zobowiązana jest równieŝ do zapłaty kwoty 50 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan: ,00 zł Wykonanie: ,52 zł W roku 2010 Wojewoda Wielkopolski przekazał Gminie Rawicz dotację celową z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych na cmentarzu Ŝołnierzy Armii Sowieckiej w Rawiczu w kwocie ,52 zł; Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan: ,00 zł Wykonanie: ,84 zł Wyszczególnienie Plan na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok % wykonania planu Dochody bieŝące , ,84 95,24 Dochody majątkowe 9.350, ,00 100,00 Wojewoda Wielkopolski na realizacje zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazał dotacje w wysokości ,00 zł, która została wykorzystana w 100 %. Szczegółowe omówienie w/w dotacji zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego. 8

9 W związku z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, uzyskaliśmy dochody w kwocie 55,80 zł. Za wydawane specyfikacje istotnych warunków zamówienia uzyskano dochody w kwocie 16,39 zł. Z tytułu wynajmowania pomieszczeń w Urzędzie Miejskim, na zaplanowane ,00 zł, wykonano dochody w kwocie ,72 zł (tj. 101,03% realizacji planu). Z tytułu sprzedaŝy uszkodzonego samochodu osobowego w drodze licytacji uzyskaliśmy dochody w kwocie 9.350,00 zł. Od nieterminowych wpłat za nie podatkowe naleŝności budŝetowe uzyskaliśmy dochody w kwocie 23,13 zł. Z tytułu naliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, naleŝności za rozmowy telefoniczne oraz koszty eksploatacyjne, na zaplanowane ,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie ,37 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazano zaległości w kwocie 2.400,00 zł. W celu dochodzenia naleŝności wystawiono wezwania do zapłaty. W 2010 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na realizacje zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonej na realizację zadań spisowych przekazał dotacje w wysokości ,62 zł. Szczegółowe omówienie w/w dotacji zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego. Wpływy z tytułu prowadzonej sprzedaŝy materiałów promocyjnych, na zaplanowane 4.000,00 zł wyniosły 5.083,64 zł, co stanowi 127,09% realizacji planu. Materiały promocyjne poza urzędem miejskim sprzedawane są przez Gminne Centrum Informacji, Rawicką Bibliotekę Publiczną. Cena sprzedaŝy materiałów promocyjnych ustalana jest kaŝdorazowo zarządzeniem Burmistrza Gminy Rawicz. Na dzień 31 grudnia 2010 roku na zaplanowane ,00 zł wpływy z poboru opłaty za korzystnie z urządzeń znajdujących się na targowisku miejskim wyniosły ,16 zł. W związku ze sprzedaŝą placu połoŝonego przy targowisku miejskim uzyskaliśmy zwrot nakładów jego ogrodzenia w kwocie ,01 zł. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan: ,00 zł Wykonanie: ,00 zł Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie, zgodnie z przesłanymi zawiadomieniami przekazała gminie dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę 4.920,00 zł, 9

10 sfinansowanie kosztów przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z zaplanowanych ,00 zł, wykonano dochody w kwocie ,10 zł, co stanowi 98,60% realizacji planu. sfinansowanie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. na zaplanowane ,00 zł wykonano dochody w kwocie ,90 zł, co stanowi 56,19%. Szczegółowe omówienie w/w dotacji zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan: ,00 zł Wykonanie: ,09 zł Z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w postaci karty podatkowej. Na zaplanowane ,00 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie ,30 zł (około 106,71% planu). Za okres sprawozdawczy urzędy skarbowe wykazały zaległość w kwocie ,36 zł oraz nadpłatę 3,00 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat tego podatku z zaplanowanych 2.000,00 zł uzyskaliśmy odsetki w kwocie159,90 zł, co stanowi 8,00% realizacji planu. Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, na zaplanowane ,00,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie ,53 zł, które zostały wykonane w około 103,99%. Na skutek obniŝenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w stosunku do propozycji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, gmina do końca grudnia 2010 roku nie uzyskała dochodów w kwocie ,20 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazano zaległość w kwocie ,18 zł oraz nadpłatę w kwocie 3.450,44 zł. Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Gminy Rawicz: umorzył zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości osobom fizycznym na kwotę 7.897,30 zł; skutkiem zwolnienia wynikającego z uchwał Rady Miejskiej dotyczących strychów i piwnic w budynkach mieszkalnych, nieruchomości gminnych na potrzeby jednostek pomocniczych gminy Rawicz, oraz zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, było nie uzyskanie dochodów w kwocie ,83 zł; rozłoŝono na raty lub odroczono termin płatności na kwotę 6.291,00 zł; W celu dochodzenia naleŝności od osób prawnych i fizycznych: wystawiono 1959 upomnień na kwotę ,38 zł; sporządzono 733 tytułów wykonawczych na kwotę ,67 zł. W roku 2010 sporządzono 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę ,10 zł. Na zaplanowaną kwotę ,00 zł z tytułu poboru podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych, wykonaliśmy dochody w wysokości ,99 zł (około 10

11 103,00%). Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie ,40 zł oraz nadpłatę w kwocie 297,27 zł. Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Gminy Rawicz: umorzył zaległości podatkowe w podatku rolnym osobom fizycznym na kwotę 271,00 zł. Z tytułu dochodzenia naleŝności w podatku rolnym i leśnym od osób prawnych i fizycznych: wystawiono 403 upomnienia na kwotę ,43 zł. sporządzono 152 tytuły wykonawcze na kwotę ,33 zł. Z tytułu poboru podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, na zaplanowane ,00 zł, wykonaliśmy dochody w wysokości ,95 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 108,28%. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazano zaległość w kwocie ,85 zł, oraz nadpłatę w kwocie 1,20 zł. W celu dochodzenia naleŝności od osób fizycznych i prawnych: wysławiono 91 upomnień na kwotę ,40 zł; sporządzono 39 tytułów wykonawczych na kwotę ,00 zł. Na skutek obniŝenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatku od środków transportowych w stosunku do propozycji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, gmina nie uzyskała dochodów łącznie w kwocie ,93 zł. Z tytułu poboru przez urzędy skarbowe podatku od spadków i darowizn, na planowane ,00 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazano zaległości w kwocie 4.125,00 zł. Z tytułu poboru opłaty targowej, na zaplanowane ,00 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie ,80 zł (około 108,98%). Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej inkasentem opłaty targowej jest Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu. Z tytułu poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych, łącznie na zaplanowane ,00 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie ,43 zł (około 112,41%). Jak wynika ze sprawozdań urzędów skarbowych, na koniec grudnia 2010 roku zaległości wynoszą 683,27 zł natomiast nadpłaty ,54 zł. Urzędy skarbowe przekazały w stosunku do planu wyŝsze dochody w IV kwartale 2010 r. Z tytułu wpłaconych kosztów upomnień przez osoby fizyczne i prawne, na zaplanowane łącznie ,00 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie ,01 zł (około 134,78% planu). Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych z tytułu wpłaconych odsetek, na planowane ,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie ,32 zł. Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku otrzymaliśmy ,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ze zwolnień ustawowych wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W 2011 roku Fundusz przekazał pozostałą kwotę w wysokości zł. 11

12 Z tytułu opłaty skarbowej na zaplanowane ,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie ,81 zł (około 94,73%). Na podstawie uchwały Nr IV/26/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 stycznia 2007 r. zarządzono na terenie Gminy Rawicz pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa. Inkasentami opłaty skarbowej są: Bank Spółdzielczy we Wschowie oraz Starostwo Powiatowe w Rawiczu. Wynagrodzenie za inkaso dla inkasentów wynosi 5% pobranych za dany miesiąc opłat. Inkasenci przekazują opłatę skarbową jeden raz w miesiącu, do dnia 5 kaŝdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę. W miesiącu styczniu 2011 roku inkasenci przekazali za miesiąc grudzień pobraną opłatę w kwocie 8.948,76 zł. Z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin na terenie gminy, na zaplanowane ,00 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie ,54 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 102,32%. Zgodnie z art. 11 oraz art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz ze zmianami) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych, z zaplanowanej kwoty ,00 zł, pobraliśmy opłatę w wysokości ,15 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku zaległości z tego tytułu wynoszą 437,50 zł. W celu dochodzenia naleŝności wystawiono tytuł wykonawczy. Uzyskane dochody stanowiły podstawowe źródło finansowania zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2010 rok. Z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i opłaty planistycznej, na zaplanowane ,00 zł wykonaliśmy dochody w wysokości ,59 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 116,06%. Z tytułu wydania zezwolenia na transport specjalizowany regulowany, nieregulowany i Taxi pobraliśmy z zaplanowanych 320,00 zł opłatę w kwocie 875,50 zł. Z tytułu kosztów upomnień oraz innych opłat uzyskaliśmy dochody w kwocie 62,06 zł. Z tytułu wpłaconych odsetek uzyskano dochody w kwocie 59,57 zł. Z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa tj.: podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT, na zaplanowane ,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie ,00 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w około 102,15%. Wykazana nadpłata w kwocie 235,00 zł zostanie potrącona z naleŝnych dochodów z 2011 roku. Na początku roku 2010 Ministerstwo Finansów oszacowało, Ŝe z tego tytułu podatkowego gmina uzyska dochody w kwocie około zł. Z uwagi na bardzo duŝe prawdopodobieństwo nie wykonania tej pozycji dochodów zmniejszono plan. Na koniec roku w stosunku do szacunku przedstawionego przez Ministerstwo Finansów nie wykonano tej pozycji dochodów w kwocie zł. podatku dochodowym od osób prawnych, na zaplanowane ,00 zł uzyskaliśmy dochody w wysokości ,39 zł. W stosunku do planu 12

13 dochody zostały wykonane w około 120,09%. W IV kwartale urzędy skarbowe przekazały w stosunku do planu znaczne wyŝsze dochody. Z tytułu poboru podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych na zaplanowane 300,00 zł uzyskaliśmy wpływ w kwocie 883,25 zł; Dział 758 Plan: Wykonanie: RÓśNE ROZLICZENIA ,90 zł ,00 zł Wyszczególnienie Plan na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok % wykonania planu Dochody bieŝące , ,18 100,33 Dochody majątkowe , ,82 99,67 Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami gmina otrzymywała subwencje ogólne z budŝetu państwa i wykonała dochody w kwocie ,00 zł ( 100% planu). Dzięki lokowaniu wolnych środków na rachunkach bankowych, z zaplanowanych ,00 zł, bank przekazał odsetki w kwocie ,52 zł. Z tytułu zwrotu wydatków niewygasających z upływem roku budŝetowego 2009: ma zaplanowane zł wykonano dochody bieŝące w kwocie ,02 zł; na zaplanowane zł wykonano dochody majątkowe w kwocie ,82 zł. W 2010 roku otrzymaliśmy dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich łącznie w kwocie ,12 zł. Środki przeznaczone są na realizację projektów pn.: Mały odkrywca i zaginiona wyspa realizowany przez Przedszkole Nr 1 w Rawiczu; (kwota planowana ,90 zł, kwota wykonana ,88 zł) Twój Wybór Twoja Szansa realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; (kwota planowana ,00 zł, kwota wykonana ,65 zł) Okno na świat realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; (kwota planowana ,00 zł, kwota wykonana ,66 zł ) Otwórzmy się na świat realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; (kwota planowana ,00 zł, kwota wykonana ,93 zł) Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan: ,00 zł Wykonanie: ,48 zł Wyszczególnienie Plan na 2010 rok Wykonanie za 2010 rok % wykonania planu Dochody bieŝące , ,54 102,80 Dochody majątkowe 5.000, ,94 98,26 13

14 Szkoły podstawowe zaplanowały uzyskać dochody w kwocie ,00 zł. Do końca 2010 roku wykonały dochody w kwocie ,61 zł, które w stosunku do planu zostały wykonane w około 113,60%. Z tytułu utraty dokumentów szkolnych za wydawanie duplikatów, na zaplanowane 440,00 zł, pobrano opłatę w kwocie 375,00 zł; Z tytułu najmu i dzierŝawy pomieszczeń szkolnych pobrano z zaplanowanych 700,00 zł dochody w wysokości 1.204,00 zł; Z tytułu odsprzedaŝy części nowo wybudowanego przyłącza energetycznego w SP 1 w Rawiczu na rzecz ENEA SA uzyskano dochody majątkowe w kwocie 4.912,94 zł; Bank prowadzący obsługę szkół podstawowych przekazał odsetki w kwocie ,91 zł. W stosunku do planu ,00 zł ta pozycja dochodów została wykonana w 108,58%. Z tytułu wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej oraz zwrot kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń, z zaplanowanych ,00 zł, szkoły wykonały dochody w kwocie ,62 zł; Z tytułu wpłat do budŝetu pozostałości nie wykorzystanych i zlikwidowanych rachunków dochodów własnych uzyskaliśmy dochody w kwocie 390,34 zł. W 2010 roku otrzymaliśmy środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie ,80 zł na realizację projektu pn.: "Uczenie się przez całe Ŝycie Comenius" przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Rawiczu. Przedszkola, na zaplanowane ,00 zł, wykonały dochody w kwocie ,15 zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w około 99,43%. Z tytułu odpłatności rodziców za świadczenie usług przekraczających podstawy programowe wychowania przedszkolnego oraz odpłatności za wyŝywienie, na zaplanowane ,00 zł wykonano dochody w kwocie ,00 zł (około 99,10%). Podpisano umowy z 537 rodzicami w związku ze świadczeniem usług przekraczających podstawy programowe. Odpłatności za ww. świadczenia miesięcznie wynoszą: - w przedszkolach czynnych 9 godz. dziennie 117,00 zł miesięcznie stała opłata; - w przedszkolach czynnych od 5 do 6 godz. dziennie 44,00 zł miesięcznie stała opłata. Bank prowadząc obsługę przedszkoli przekazał odsetki w kwocie 7.873,16 zł. W stosunku do planu 8.100,00 zł ta pozycja dochodów została wykonana w około 97,20%. Z tytułu wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów eksploatacyjnych, ubezpieczalni za szkodę przedszkola wykonały dochody w kwocie ,04 zł. W związku z art. 90 ust. 2 c i 2 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz z późn. zm.) Gmina Rawicz zawarła porozumienia w sprawie pokrywania kosztów dotacji udzielonej 14

15 niepublicznym przedszkolom i innych form wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami następujących Gmin: Miejska Górka, Wąsosz, śmigród, Jemielno, Jutrosin, Rydzyna, Leszno. Z tego tytułu wykonaliśmy dochody w kwocie ,00 zł (tj. 100% realizacji planu). Z tytułu wpłat do budŝetu pozostałości niewykorzystanych środków finansowych ze zlikwidowanych rachunków dochodów własnych przedszkoli uzyskaliśmy dochody w kwocie 242,95 zł. Na koniec roku Przedszkole nr 1 wykazało zaległość w kwocie 164,52 zł. W celu dochodzenia tej zaległości wystawiono wezwania do zapłaty. W 2011 roku zaległość została zapłacona wraz z odsetkami. Gimnazja zaplanowały, Ŝe w roku bieŝącym uzyskają dochody w kwocie ,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 roku wykonały dochody w wysokości ,72 zł (około 128,04% planu) z następujących tytułów: Pobrano opłatę za wydanie duplikatów zagubionych dokumentów szkolnych w kwocie 471,00 zł. W stosunku do planu 400,00 zł, wykonane dochody zostały zrealizowane w około 117,75%. Bank przekazał odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych w kwocie 8.172,73 zł. Wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej oraz kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń, wypłaconego odszkodowania z ERGO Hestia S.A. i zwrotów kosztów prywatnych rozmów z telefonii stacjonarnej w kwocie ,20 zł. W stosunku do planu ,00 zł, ta pozycja dochodów została wykonana w około 121,54%. Z tytułu wpłat do budŝetu pozostałości nie wykorzystanych środków finansowych likwidowanych rachunków dochodów własnych uzyskaliśmy dochody w kwocie 9,79 zł. W 2010 roku zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Gmina Rawicz uzyskała dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 585,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŝszy stopień awansu zawodowego. Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano dochód 17,00 zł; Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Plan: 2.000,00 zł Wykonanie: 1.230,04 zł W 2010 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia (jednostka budŝetowa) na zaplanowane 2.000,00 zł, wykonał dochody bieŝące w kwocie 1.230,04 zł,, z czego z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym kwotę 1.169,04 zł oraz wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej kwotę 61,00 zł. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan: ,00 zł Wykonanie: ,57 zł 15

16 Wykonane dochody były wyłącznie dochodami bieŝącymi. Dzienny Dom Pomocy Społecznej z tytułu pobierania odpłatności za świadczone usługi, na zaplanowane ,00 zł, wykonał dochody w kwocie ,31 zł, w tym za nieterminowe wpłaty pobrano odsetki w kwocie 51,31 zł. W stosunku do planu wykonane dochody zostały zrealizowane w około 134,80%. Z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz odpłatności za obiady i koszty pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej na zaplanowane ,00 zł dochody zostały zrealizowane w wysokości ,59 zł (tj. 104,11% realizacji planu). Środowiskowy Dom Samopomocy pokrywa koszty funkcjonowania z dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Z zaplanowanej kwoty ,00 zł wykonaliśmy dochody z tytułu przekazanej dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,96 zł. W związku z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na zaplanowane 100,00 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 496,38 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku z tytułu spłat zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kosztów upomnienia oraz odsetek od funduszu alimentacyjnego i środków zgromadzonych na tym rachunku gmina uzyskała na zaplanowane ,00 zł dochód w kwocie ,05 zł. Na konie roku wykazano zaległości z wyŝej wymienionego tytułu w kwocie ,88 zł. W celu dochodzenia naleŝności sprawy kierowane są do komornika sądowego lub komornika skarbowego. Na opłacenie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zaplanowane ,00 zł wykonaliśmy dochody z tytułu przekazanej dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,79 zł. W związku z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonaliśmy dochody w kwocie 17,78 zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na zaplanowane ,00 zł wykonaliśmy dochody kwocie ,01 zł (około 91,27% planu). Dochody pochodziły z dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacji celowej otrzymanej z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gminy. Na wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na zaplanowane ,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie ,66 zł (około 91,68% planu). Dochody wykonano z tytułu przekazanej dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gminy. Na koniec roku MGOPS wykazał zaległość z tytułu zwrotu zasiłku okresowego oraz 16

17 kosztów upomnienia łącznie w kwocie 336,97 zł. W celu dochodzenia naleŝności sprawę skierowano do komornika skarbowego. Z tytułu darowizny na odbudowę domu po poŝarze w Zielonej Wsi na zaplanowane ,00 zł uzyskaliśmy dochody w wysokości ,47 zł (tj. 100% realizacji planu). Z tytułu spłat nienaleŝnie pobranych z lat ubiegłych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami uzyskaliśmy dochody w kwocie 2.955,62 zł. Pozostała do spłaty zaległość w kwocie 823,06 zł. Na wypłatę zasiłków stałych na zaplanowane ,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie ,72 zł (około 97,38% planu). Dochody pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gminy. Uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 8,80 zł. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał dochody z tytułu: Zwrotu kosztów wystawionych upomnień kwotę 8,80 zł. Na koniec roku wykazano zaległość w kwocie 8,80 zł. Zaległość została wpłacona w miesiącu lutym 2011 roku. odsetek przekazanych przez bank prowadzący obsługę konta w kwocie ,07 zł. W stosunku do planu ,00 zł, dochody zostały zrealizowane w 245,41%. Wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej na zaplanowane 500,00 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 616,22 zł. Wojewoda Wielkopolski, przekazał dotację celową z budŝetu państwa na: realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.250,00 zł. Dochody pochodziły z dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami realizację własnych zadań bieŝących Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie ,00 zł. Dochody pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gminy. Za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na zaplanowane ,00 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie ,46 zł (około 98,34% realizacji planu). Na zaplanowane ,00 zł na wypłatę świadczeń, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wykonaliśmy dochody w kwocie ,61 zł. ( dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami). Dochodem gminy było 5% z uzyskanej kwoty dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W 2010 roku na zaplanowane 130,00 zł wykonaliśmy dochody w kwocie 582,01 zł. Na koniec roku MGOPS wykazał zaległość w kwocie 8,80 z tytułu zwrotu kosztów wystawionego upomnienia. Zaległość została wpłacona w miesiącu styczniu 2011 roku. 17

18 Gmina uzyskała dochody : na wypłacenie zasiłków celowych rolnikom poszkodowanym w wyniku ubiegłorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w kwocie ,57 zł (dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami). na dofinansowanie rządowego programu Pomoc państwa w zakresie doŝywiania kwotę ,00 zł (dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gminy). Z tytułu nienaleŝnie pobranego zasiłku w zakresie doŝywiania w latach ubiegłych, uzyskaliśmy dochody w kwocie 450,00 zł. Z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości uzyskaliśmy dochody w wysokości 290,00 zł. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan: ,10 zł Wykonanie: ,16 zł W tym dziale wykonano wyłącznie dochody bieŝące. W 2010 roku otrzymaliśmy dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich łącznie w kwocie ,60 zł. Środki przeznaczone są na realizację projektów pn.: Mały odkrywca i zaginiona wyspa realizowany przez Przedszkole Nr 1 w Rawiczu; (kwota planowana 4.498,10 zł, kwota wykonana 4.478,27 zł) Twój Wybór Twoja Szansa realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; (kwota planowana 8.731,00 zł, kwota wykonana 8.085,87 zł) Okno na świat realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; (kwota planowana ,00 zł, kwota wykonana ,71 zł ) Otwórzmy się na świat realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; (kwota planowana ,00 zł, kwota wykonana 3.084,75 zł). Z tytułu odsetek przekazanych przez bank prowadzący obsługę kont dla rachunków z udziałem wyŝej wymienionych środków Przedszkole Nr 1 oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dochody w łącznej kwocie 483,56 zł. Naliczone odsetki nie stanowią dochodu realizowanego projektu. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan: ,00 zł Wykonanie: ,44 zł 18

19 W tym dziale wykonano wyłącznie dochody bieŝące. W 2010 roku w związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieŝy wykonaliśmy dochody w wysokości 7.700,00 zł. Uzyskane dochody to odpłatność dzieci za korzystanie z wypoczynku zimowego i letniego. Organizatorem wypoczynku był MG Ośródek Wsparcia w Rawiczu. Wysokość odpłatności rodziców za udział w zimowisku i obozie letnim ustalił Burmistrz Gminy Rawicz. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotacje celową z budŝetu państwa na realizacje zadań bieŝących gminy przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty z zaplanowanych ,00 zł, kwotę ,44 zł, co stanowi 82,95% realizacji planu. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan: ,00 zł Wykonanie: ,33 zł Na dzień 31 grudnia 2010 roku z tytułu wpływów z róŝnych opłat z zaplanowanych ,00 zł uzyskano dochody w wysokości ,63 zł z czego: Z tytułu przekazania przez Urząd Marszałkowski wpłat w kwocie ,62 zł; NaleŜnych opłat za nielegalne wycięcie drzew w kwocie ,60 zł. Opłat za wydawane zezwolenia na połowy na zbiornik w kwocie 751,41 zł; Od dnia 1 stycznia 2010 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przestał funkcjonować fundusz celowy Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rawiczu. W związku z powyŝszym w miesiącu lutym ubiegłego roku zlikwidowano rachunek bankowy dla w/w Funduszu a zgromadzone środki przekazano na rzecz budŝetu Gminy Rawicz w wysokości ,78 zł. Z tytułu odsetek od śródków zgromadzonych na rachunku bankowym do czasu likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, na zaplanowane 1.100,00 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie 1.064,80 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na zaplanowane 5.000,00 zł przekazał opłatę produktową w wysokości ,12 zł. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan: ,00 zł Wykonanie: ,36 zł Na dzień 31 grudnia 2010 roku z tytułu podpisanych umów na wynajem świetlic wiejskich na zaplanowane ,00 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie ,56 zł (około 123,79% planu). 19

20 Z tytułu zapłaconych odsetek za wynajmu świetlicy wiejskiej uzyskaliśmy dochody w kwocie 45,23 zł. Z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń w świetlicach wiejskich, na zaplanowane 6.087,00 zł, wykonaliśmy dochody w kwocie ,46 zł (około 176,28% planu). W IV kwartale 2010 roku wpłacono wyŝsze od planu koszty eksploatacyjne z tytułu większego zuŝycia przede wszystkim energii elektrycznej oraz opalu. Na dzień 31 grudnia 2010 roku na podstawie podpisanego porozumienia Starostwo Powiatowe w Rawiczu przekazało gminie dotację w wysokości ,00 zł na realizację zadań powiatowych przez Rawicką Bibliotekę Publiczną. W roku 2010 otrzymaliśmy dotację celową z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin w kwocie ,00 zł przeznaczoną na naprawę uszkodzonego pokrycia dachowego na budynku Domu Kultury w Rawiczu. W związku z organizacją Święta Rawicz z tytułu najmu i dzierŝawy terenu uzyskaliśmy dochody w kwocie 5.000,00 zł. Z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych na realizację programu rozwoju chórów szkolnych - Śpiewająca Polska Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwróciło środki n w kwocie 28,06 zł. W roku 2010 otrzymaliśmy dotację z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie ,00 zł na realizacje przedsięwzięcia pn.: Odbudowa drzewostanu zabytkowych plant Jana Pawła II w Rawiczu oraz parku przy Domu Kultury w Rawiczu zniszczonych podczas wichury w dniu 23 lipca 2009 roku etap II. Zgodnie z podpisaną umową Nr 187/2010 z dnia 9 marca 2010 roku Gmina Rawicz uzyskała z planowanych 5.715,00 zł środki finansowe na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 5.689,05 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Śpiewająca Polska. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan: ,00 zł Wykonanie: ,01 zł W stosunku do planu dochody bieŝące zostały wykonane w około 102,86%. Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu: WydzierŜawiania terenów i obiektów sportowych, na zaplanowane zł, uzyskał dochody w kwocie ,71 zł (około 110,99% planu). Świadczenia usług na krytej pływalnia i hotelu, na zaplanowane zł wykonał dochody w kwocie ,97 zł (około 103,51% planu). Naliczonych odsetek w kwocie 55,00 zł; 20

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2007 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/46/07 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Rada Gminy OŜarowice Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budŝet Gminy OŜarowice na 2007 rok zamykający się po

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPIS TREŚCI WSTĘP... str. 2 DOCHODY... str. 4 DOCHODY BIEŻĄCE str. 8 A. DOCHODY GMINY (własne)... str. 8 B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok RF- 3028/4 /2014 Liniewo dnia 17.03.2014 r Regionalna Izba Obrachunkowa Ul.Wały Jagielońskie 36 80-853 Gdańsku Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi 19.030.235,31 zł.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 października 26 r. Nr 153 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 2241 - Wójta Gminy Markusy z dnia 29 kwietnia 26 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo