na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U Nr 95 poz. 425 z późn. zm.),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U Nr 95 poz. 425 z późn. zm.),"

Transkrypt

1 Uchwała Nr 15/2013/2014 Rady Pedaggicznej Zespłu Szkln - Przedszklneg w Smłdzinie z dnia 19 luteg 2014 rku w sprawie wprwadzenia zmian w statucie Szkły Pdstawwej Zespłu Szkln Przedszklneg w Smłdzinie na pdstawie art. 42 ust. 1 ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991r. (Dz. U Nr 95 pz. 425 z późn. zm.), Rada Pedaggiczna Zespłu Szkln Przedszklneg w Smłdzinie uchwala, c następuje: 1 Wprwadza się zmiany w Rzdziale VIII Rekrutacja uczniów Statutu Szkły Pdstawwej w Smłdzinie mające na celu dstswanie d aktualneg aktu prawneg. Rzdział VIII Rekrutacja uczniów Statutu Szkły Pdstawwej w Smłdzinie trzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 d niniejszej uchwały. 2 Załącznik Nr 1 jest integralną częścią niniejszej uchwały. 3 Wyknanie uchwały pwierza się dyrektrwi szkły. 4 Uchwała wchdzi w życie z dniem uchwalenia. 5

2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa szkły: Zespół Szkln - Przedszklny w Smłdzinie Szkła Pdstawwa w Smłdzinie. 2. Organem prwadzącym szkłę jest Gmina Smłdzin. 3. Szkła jest jednstką budżetwą. 4. Nadzór pedaggiczny sprawuje Pmrski Kuratr Oświaty. 5. Szkła działa na pdstawie: Uchwały nr XXVII/218/2012 Rady Gminy Smłdzin z dnia 25 maja 2012 r w sprawie ustalenia sieci szklnej raz granic bwdów publicznych szkół pdstawwych i gimnazjum prwadznych przez Gminę Smłdzin. Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy Smłdzin z dnia 25 luteg 2011 r. w sprawie włączenia d Zespłu Szkół Szkła Pdstawwa i Gimnazjum Smłdzinie Gminneg Przedszkla w Smłdzinie. ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie światy (Dz. U. z 1996 r. nr 67, pz. 329 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r nr 97, pz. 674 z późn. zmianami), Rzprządzenie MEN z dn. 21 maja 2001 r. w sprawie ramwych statutów publiczneg przedszkla i publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. nr 61, pz. 624 z późn. zmianami), Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej i Sprtu z dnia 19 luteg 2002 r. w sprawie spsbu prwadzenia przez publiczne przedszkla, szkły i placówki dkumentacji przebiegu nauczania, działalnści wychwawczej i piekuńczej raz rdzajów tej dkumentacji. (Dz. U. z 2001r. nr 23, pz. 225, z późn. zmianami), Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz. U. z 2009 r. nr 168, pz. 1324), Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej i Sprtu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie rganizacji rku szklneg (Dz. U. nr 46, pz. 432 z późn. zmianami), Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej i Sprtu z dnia 20 luteg 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmwania uczniów d szkół publicznych raz przechdzenia z jednych typów szkół d innych (Dz. U. z 2004 r. nr 26, pz. 232 z późn. zmianami), Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie spsbu i trybu rganizwania indywidualneg rczneg przygtwania przedszklneg i indywidualneg nauczania dzieci i młdzieży (Dz. U. z 2008r. nr 175, pz. 1086), Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplmów państwwych i innych druków szklnych (Dz. U. z 2010 r. nr 97, pz. 624), Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i spsbu ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów

3 i słuchaczy raz przeprwadzania sprawdzianów i egzaminów w szkłach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83, pz. 562, z późn. zmianami), Knwencja prawach dziecka - (Dz. U. z 1991r. nr 120, pz.526) Czas trwania nauki w szkle pdstawwej wynsi 6 lat, w dwóch cyklach edukacyjnych: a) kształcenie zintegrwane kl. I-III, b) klas IV-VI. MISJA SZKOŁY 3 1. Misją Szkły Pdstawwej w Smłdzinie jest działanie na rzecz wszechstrnneg rzwju uczniów uwzględniające ich indywidualne mżliwści, uzdlnienia i zaintereswania. W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stał się bardziej człwiekiem, t, ażeby bardziej był, a nie tylk miał, aby więc pprzez wszystk, c ma, c psiada, umiał bardziej i pełniej być człwiekiem, t znaczy, ażeby również umiał bardziej być, nie tylk z drugimi ale i dla drugich Jan Paweł II, UNESCO. ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY 4 1. Szkła kształci i wychwuje uczniów, zapewnia wykształcenie, stanwiące pdbudwę d dalszej edukacji na szczeblu gimnazjum. 2. Szkła stanwiąc śrdek życia intelektualneg i kulturalneg raz śrdwisk wychwawcze realizuje cele i zadania kreślne w ustawie raz w przepisach wydanych na jej pdstawie, w szczególnści: zapewnia rzwój intelektualny, mraln- emcjnalny, estetyczny, fizyczny ucznim zgdnie z ich ptrzebami i mżliwściami psychfizycznymi w

4 warunkach pszanwania ich gdnści sbistej raz wlnści światpglądwej i wyznaniwej, respektując zasady nauk pedaggicznych, Pwszechnej Deklaracji Praw Człwieka, Knwencji Prawach Dziecka, Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej kształtuje humanistyczną i patrityczną pstawę uczniów w pszanwaniu pstępwych tradycji kultury nardwej i pwszechnej przy jednczesnym twarciu na wartści Eurpy i świata, kształtuje charakter i dążenia uczniów w pszanwaniu nrm spłecznych raz gdnści własnej sby i drugieg człwieka, dpwiedzialnść, życzliwść, rzwija indywidualne uzdlnienia i zaintereswania uczniów, umiejętnści psługiwania się zdbytą wiedzą, uczy wrażliwści spłecznej, emcjnalnej i estetycznej, dbałści własny rzwój fizyczny, inspiruje d uczestnictwa uczniów w życiu intelektualnym i kulturalnym raz śrdwiska lkalneg, rzwija samrządną działalnść rganizacji uczniwskich, przygtwuje d wypełniania w przyszłści bwiązków rdzinnych i bywatelskich, 3. Dla zapewnienia realizacji celów i zadań szkły w spsób zgdny z prawem, efektywny, szczędny i terminwy wprwadza się kntrlę zarządczą, kreślną regulaminem kntrli zarządczej Szkła realizuje statutwe cele i zadania we współpracy z rdzicami rganizacjami spłecznymi, kulturalnymi i innymi lkalneg śrdwiska, twrząc ptymalne warunki rzwju ucznia pprzez: a. bezpłatne nauczanie i wychwanie w zakresie ramwych planów nauczania i prgramów uwzględniających pdstawę prgramwą kształcenia gólneg dla sześciletnich szkół pdstawwych, b. wprwadzenie nwczesnych metd i frm nauczania, lekcji w muzeach, śrdkach kultury itp, c. prwadzenie lekcji z udziałem przedstawicieli nauki i kultury, rdziców, d. rzwijanie uzdlnień i zaintereswań na zajęciach kół przedmitwych i zaintereswań, e. rganizację wycieczek dydaktycznych, krajznawcz- turystycznych, wyjść d kina i teatru, f. rganizwanie bzów: sprtwych, turystycznych w czasie ferii zimwych i letnich, g. rganizwanie klicznściwych imprez szklnych związanych ze świętami państwwymi, rdzinnymi raz wynikających z tradycji szkły,

5 h. zapewnienie ucznim pieki pedaggicznej i psychlgicznej we współpracy z pradnią psychlgiczn- pedaggiczną, i. rganizwanie nauczania indywidualneg /w uzasadninych przypadkach/, j. realizację prgramu prfilaktyki dstswaneg d ptrzeb rzwjwych uczniów raz ptrzeb śrdwiska szklneg Szkła jak szkła publiczna umżliwia realizację bwiązku szklneg ucznim zamieszkałym w bwdzie szkły, a w miarę wlnych miejsc również ucznim zamieszkałym pza bwdem Szkła zapewnia ucznim dpwiednie warunki bezpieczeństwa i higieny nauki w szczególnści: a. sprawwanie dpwiedniej pieki nad uczniami przebywającymi w szkle pdczas zajęć bwiązkwych, nadbwiązkwych i pzalekcyjnych, b. we współpracy z nauczycielami zajmującymi inne stanwiska kierwnicze raz zespłami zadaniwymi Rady Pedaggicznej sprawuje nadzór pedaggiczny, wyknuje w szczególnści następujące zadania: planuje, rganizuje i przeprwadza wewnętrzne ewaluacje, badania siągnięć edukacyjnych, pracwuje prgram rzwju szkły i dsknalenia nauczycieli, c. rganizwanie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw międzylekcyjnych i przed lekcjami, d. zapewnienie bezpieczeństwa w czasie wycieczek szklnych, e. sprawwanie pieki nad uczniami djeżdżającymi rganizwanie razem z gminą bezpłatneg transprtu i pieki w czasie przewzu raz zakup biletów dla uczniów klas I-VI na przejazd śrdkami kmunikacji publicznej, f. dfinanswanie żywienia /bezpłatne biady/,dfinanswanie wypczynku wakacyjneg lub zimweg, g. nad uczniami, którzy z pwdu warunków rdzinnych lub lswych znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. 2. Szkła rganizuje naukę religii na życzenie rdziców na zasadach i w wymiarze kreślnym drębnymi przepisami.

6 ROZDZIAŁ III ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH KOMPETENCJE 1. Organami szkły są: 1. Dyrektr szkły, 2. Rada Pedaggiczna, 3. Rada Rdziców, 4. Samrząd Szklny Rada Pedaggiczna, Samrząd Szklny i Rada Rdziców uchwalają regulaminy swjej działalnści, które nie mgą być sprzeczne z przepisami prawa światweg i niniejszym statutem. DYREKTOR SZKOŁY 9 1. Dyrektr szkły kieruje pracą szkły, a w szczególnści decyduje w sprawach: a. bieżącej działalnści szkły raz reprezentuje ją na zewnątrz, pracwuje dkumenty prgramw - rganizacyjne szkły, plan pracy, arkusz rganizacyjny, b. we współpracy z nauczycielami zajmującymi inne stanwiska kierwnicze raz zespłami zadaniwymi Rady Pedaggicznej sprawuje nadzór pedaggiczny, wyknuje w szczególnści następujące zadania: planuje, rganizuje i przeprwadza badania siągnięć edukacyjnych, pracwuje prgram rzwju szkły i dsknalenia nauczycieli, c. zapewnia warunki ptymalnej realizacji statutwych celów i zadań szkły, właściwą atmsferę i dyscyplinę pracy raz dpwiada za pzim, wyniki nauczania i wychwania, d. pdejmuje decyzje w sprawie przyjmwania uczniów, e. dpwiada za utrzymanie placówki. 10

7 1. W ramach sprawwaneg nadzru pedaggiczneg: przeprwadza ewaluację wewnętrzną i wykrzystuje jej wyniki d dsknalenia jakści pracy szkły, kntrluje przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dtyczących działalnści dydaktycznej, wychwawczej i piekuńczej szkły, wspmaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególnści przez rganizwanie szkleń i narad, mtywwanie d dsknalenia i rzwju zawdweg, przedstawianie nauczycielm wnisków wynikających ze sprawwaneg nadzru Dyrektr szkły jest kierwnikiem dla zatrudninych w szkle nauczycieli raz pracwników niepedaggicznych a w szczególnści: zatrudnia i zwalnia nauczycieli raz innych pracwników szkły, wydaje plecenia służbwe wszystkim pracwnikm szkły, przyznaje nagrdy raz wymierza kary prządkwe nauczycielm i innym pracwnikm szkły zgdnie z kdeksem pracy, występuje z wniskami, p zasięgnięciu pinii Rady Pedaggicznej, w sprawach dznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli raz pzstałych pracwników szkły. zakres bwiązków sób pełniących funkcje kierwnicze ustala Dyrektr Szkły. 2. Dyrektr szkły ma praw d wstrzymania uchwał Rady Pedaggicznej niezgdnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wyknania uchwały niezwłcznie zawiadamia Kuratra Oświaty i Organ Prwadzący. 3. Tryb pwływania i dwływania dyrektra raz szczegółwy zakres jeg zadań, uprawnień i dpwiedzialnści kreśla ustawa systemie światy i wydane na jej pdstawie przepisy wyknawcze. WICEDYREKTOR W szkle, która liczy c najmniej 12 ddziałów twrzy się stanwisk wicedyrektra (na pdstawie rzprządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 rku pz. 12 pkt. 1 ). 2. Wicedyrektr zastępuje dyrektra w czasie niebecnści, wyknuje zadania zlecne przez dyrektra w zakresie kierwania, nadzrwania pracy dydaktyczn- wychwawczpiekuńczej i administracyjn- gspdarczej, szczegółw kreślne w zakresie czynnści. 3. Wicedyrektr upważniny jest d dknywania sprstwań w dkumentacji przebiegu nauczania zgdnie z prawem światwym.

8 RADA PEDAGOGICZNA Radę Pedaggiczną twrzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkle. 2. Przewdniczącym Rady Pedaggicznej jest Dyrektr Szkły, który przygtwuje i prwadzi zebrania raz dpwiada za zawiadmienie jej człnków terminie i prządku brad. 3. W psiedzeniach Rady Pedaggicznej birą udział wszyscy nauczyciele, bez względu na wymiar czasu pracy. 4. Zasady pracy Rady Pedaggicznej kreśla regulamin jej działalnści uchwalny przez Radę Pedaggiczną, a jej psiedzenia są prtkłwane w księdze prtkłów D kmpetencji stanwiących Rady Pedaggicznej należy: uchwalenie regulaminu własnej działalnści, zatwierdzenie planów pracy szkły, pdejmwanie uchwał w sprawie klasyfikacji i prmcji uczniów, ustalenie rganizacji dsknalenia zawdweg nauczycieli, pracwanie i zatwierdzenie wewnątrzszklneg systemu ceniania, pracwanie i uchwalenie prgramu wychwawczeg szkły, prgramu prfilaktyki, uchwalenie statutu szkły p zasięgnięciu pinii Samrządu Szklneg i Rady Rdziców, przygtwanie prjektu zmian statutu, pracwanie i uchwalenie regulaminu dyżurów nauczycielskich pdczas przerw śródlekcyjnych, pdejmwanie uchwał w sprawie innwacji i eksperymentów pedaggicznych w szkle, pdejmwanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów Rada Pedaggiczna piniuje:

9 rczną rganizację pracy szkły, w tym zwłaszcza tygdniwy plan zajęć lekcyjnych i pzalekcyjnych, prjekt planu finansweg w szczególnści prpzycje dtyczące uzupełnienia pmcy dydaktycznych szkły, pprawy warunków pracy uczniów i nauczycieli, wniski dyrektra przyznanie nauczycielm dznaczeń, nagród i innych wyróżnień, prpzycje dyrektra szkły w sprawach przydziału ddatkwych zadań dydaktycznych, wychwawczych i piekuńczych pszczególnym nauczycielm w ramach wynagrdzenia zasadniczeg raz ddatkw płatnych, narzędzia dtyczące przyznawania ddatków mtywacyjnych i ceny pracy nauczyciela, dpuszczenie d użytku w szkle zaprpnwaneg przez nauczyciela prgramu wychwania przedszklneg lub prgramu nauczania raz szklneg zestawu pdręczników. 1. Rada Pedaggiczna mże występwać z wniskiem d rganu prwadząceg dwłanie nauczyciela ze stanwiska dyrektra lub inneg stanwiska kierwniczeg. 2. Uchwały Rady Pedaggicznej są pdejmwane zwykłą większścią głsów, w becnści c najmniej płwy jej człnków. 3. Nauczyciele są zbwiązani d utrzymania w tajemnicy spraw pruszanych na psiedzeniach Rady Pedaggicznej, które mgą naruszyć dbra sbiste uczniów, rdziców, nauczycieli lub innych pracwników szkły. RADA RODZICÓW Rada Rdziców będąca reprezentacją rdziców uczniów wspiera działalnść statutwą szkły. 2. D kmpetencji Rady Rdziców należy: a. występwanie d dyrektra i innych rganów szkły lub placówki, rganu prwadząceg szkłę lub placówkę raz rganu sprawująceg nadzór pedaggiczny z wniskami i piniami we wszystkich sprawach szkły lub placówki, b. uchwalanie w przumieniu z radą pedaggiczną prgramu wychwawczeg szkły bejmująceg wszystkie treści i działania charakterze wychwawczym skierwane d uczniów, realizwaneg przez nauczycieli, c. grmadzenie funduszy z dbrwlnych składek rdziców, prwadzenie działalnści celem pzyskiwania śrdków finanswych z innych źródeł i przeznaczenie ich na ptrzeby szkły,

10 d. śrdki, których mwa w ust. 2 lit.c są przechwywane na wydzielnym rachunku bankwym, a zasady ich wydatkwania kreśla regulamin Rady Rdziców, e. uchwalanie w przumieniu z radą pedaggiczną prgramu prfilaktyki dstswaneg d ptrzeb rzwjwych uczniów raz ptrzeb daneg śrdwiska, bejmująceg wszystkie treści i działania charakterze prfilaktycznym skierwane d uczniów, nauczycieli i rdziców, f. piniwanie prjektu planu finansweg składaneg przez dyrektra szkły. 3.Rada Rdziców uchwala regulamin swjej działalnści, który nie mże być sprzeczny ze statutem szkły. SAMORZĄD SZKOLNY Samrząd Szklny twrzą wszyscy uczniwie szkły. Organy samrządu są reprezentantami gółu uczniów. 2. Zasady wybierania i działania rganów samrządu kreśla regulamin uchwalny przez gół uczniów. Regulamin nie mże być sprzeczny ze statutem szkły. 3. Samrząd Szklny mże przedstawić dyrektrwi szkły, Radzie Pedaggicznej wniski i pinie w sprawach dtyczących szkły, a w szczególnści dtyczące praw i bwiązków ucznia. 4. Uczniwie mają praw d wybru w przumieniu z dyrektrem nauczyciela pełniąceg rlę piekuna Samrządu Szklneg. 5. Uczniwie mają praw, w przumieniu z piekunem, d redagwania i wydawania gazety szklnej, rganizwania działalnści kulturalnej, sprtwej, rzrywkwej zgdnie z własnymi ptrzebami i mżliwściami rganizacyjnymi. ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY Szczegółwą rganizację nauczania, wychwania i pieki w danym rku szklnym kreśla arkusz szkły pracwany przez dyrektra szkły, z uwzględnieniem szklneg planu nauczania, których mwa w przepisach w sprawie ramwych planów nauczania - d dnia 30 kwietnia każdeg rku. Arkusz rganizacji szkły zatwierdza rgan prwadzący szkłę. W arkuszu rganizacji szkły zamieszcza się w szczególnści: liczbę pracwników szkły, w tym pracwników zajmujących stanwiska kierwnicze, gólną

11 liczbę gdzin zajęć edukacyjnych finanswanych ze śrdków przydzielnych przez rgan prwadzący szkłę. 2. Na pdstawie zatwierdzneg arkusza rganizacji szkły dyrektr szkły, z uwzględnieniem zasad chrny zdrwia i higieny pracy, ustala tygdniwy rzkład zajęć kreślający rganizację bwiązkwych i nadbwiązkwych zajęć edukacyjnych. 3. Pdstawwą jednstką rganizacyjną szkły jest ddział złżny z uczniów, którzy w jednrcznym kursie nauki w danym rku szklnym uczą się wszystkich przedmitów bwiązkwych kreślnych szklnym planem nauczania. 4. Zajęcia z infrmatyki dbywają się w grupach liczących 25 uczniów i więcej, liczba uczniów w grupach nie mże być większa niż liczba stanwisk w pracwni kmputerwej. 5. W przypadku ddziałów liczących dpwiedni mniej niż 24 uczniów pdziału dknuje się za zgdą rganu prwadząceg. 6. Zajęcia języka angielskieg dbywają się w grupach liczących d 10 d 24 uczniów. 7. Zajęcia wychwania fizyczneg dbywają się w grupach d 12 d 26 uczniów. W klasach IV VI dpuszczalny jest pdział na grupy dziewcząt i chłpców D szkły uczęszczają uczniwie realizujący bwiązek szklny, w wieku d 7 lat ale nie wcześniej niż d 6 rku życia (d 1 września 2014r bwiązkw d 6 lat) d 13 lat lub więcej w przypadku pwtarzania klasy. 2. Na wnisek rdziców naukę w szkle mże także rzpcząć dzieck, które przed dniem pierwszeg września kńczy 6 lat, jeżeli wykazuje psychfizyczną djrzałść d pdjęcia nauki szklnej. 3. Decyzję wcześniejszym przyjęciu dziecka d szkły pdstawwej pdejmuje dyrektr szkły na wnisek rdziców p zasięgnięciu pinii pradni psychlgicznpedaggicznej. 4. W przypadkach uzasadninych ważnymi przyczynami, rzpczęcie spełnienia przez dzieck bwiązku szklneg mże być drczne, nie dłużej jednak niż jeden rk. 5. W przypadku dzieci zakwalifikwanych d kształcenia specjalneg przez pradnię psychlgiczn - pedaggiczną, rzpczęcie spełniania bwiązku szklneg mże być drczne d kńca rku szklneg w tymże rku kalendarzwym, w którym dzieck kńczy 10 lat. 6. Decyzję w sprawie drczenia bwiązku szklneg pdejmuje dyrektr publicznej szkły pdstawwej, w bwdzie której dzieck mieszka p zasięgnięciu pinii pradni psychlgiczn - pedaggicznej. 7. Na wnisek rdziców dyrektr szkły publicznej, w bwdzie której dzieck mieszka, mże zezwlić na spełnienie przez dzieck bwiązku szklneg pza szkłą raz kreślić jeg warunki. 8. Dzieck spełniając bwiązek szklny w tej frmie mże trzymać świadectw ukńczenia pszczególnych klas szkły pdstawwej lub ukńczenia tej szkły na pdstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprwadznych przez szkłę, której dyrektr zezwlił na taką frmę spełniania bwiązku szklneg.

12 9. Za spełnianie bwiązku szklneg uznaje się również udział dzieci upśledznych umysłw w stpniu głębkim w zajęciach rewalidacyjn - wychwawczych, rganizwanych zgdnie z drębnymi przepisami 10. Dyrektr szkły mże zezwlić na indywidualny prgram lub tk nauki w celu umżliwienia uczniwi rzwijania szczególnych uzdlnień i zaintereswań na zasadach kreślnych drębnymi przepisami. 11. Szkła rganizuje indywidualne nauczanie dla uczniów z dysfunkcją narządów ruchu, uniemżliwiającą uczęszczanie d szkły, stale lub kresw niezdlnych d nauki w warunkach szklnych. Organizację w/w zajęć kreślają drębne przepisy. 12. Dla dzieci upśledznych w stpniu głębkim szkła rganizuje zajęcia rewalidacyjnwychwawcze na pdstawie drębnych przepisów. 13. Wiedza życiu seksualnym realizwana jest w frmie ścieżki edukacyjnej na zasadach kreślnych drębnymi przepisami. Udział w zajęciach nie jest bwiązkwy. Zgdę na uczestnictw ucznia w zajęciach wyrażają rdzice w frmie pisemnej Pdstawwymi frmami działalnści dydaktyczn- wychwawczej szkły, zapewniającymi realizację statutwych celów i szczegółw kreślnych w ramwych planach nauczania są: bwiązkwe zajęcia szklne prwadzne w systemie klasw- lekcyjnym, nadbwiązkwe zajęcia pzalekcyjne i pzaszklne służące pgłębianiu wiedzy umiejętnści uczniów raz rzwijaniu ich zaintereswań, uzdlnień, samdzielnści aktywnści, zajęcia krekcyjn- kmpensacyjne, 2. Gdzina lekcyjna trwa 45 minut, a przerwy międzylekcyjne minut. Czas trwania pszczególnych zajęć edukacyjnych w kl. I-III ustala nauczyciel prwadzący te zajęcia, zachwując gólny tygdniwy rzkład zajęć. 3. W uzasadninych wypadkach zajęcia edukacyjne mgą być prwadzne w czasie d 30 d 60 minut, z zachwaniem tygdniweg czasu zajęć ustalneg w tygdniwym rzkładzie zajęć. 4. Dla uczniów z zaburzeniami i dchyleniami rzwjwymi rganizuje się na pdstawie rzeczeń pradni psychlgiczn- pedaggicznej indywidualne zajęcia rewalidacyjnwychwawcze. 5. Dyrektr szkły mże zezwlić na indywidualny prgram lub tk nauki w celu umżliwienia uczniwi rzwijania szczególnych uzdlnień i zaintereswań na zasadach kreślnych drębnymi przepisami 6. Dla uczniów, których stan zdrwia uniemżliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie d szkły rganizuje się indywidualne nauczanie. Zasady i liczby gdzin zajęć indywidualnych kreślają drębne przepisy. 7. Szkła rganizuje indywidualne nauczanie dla uczniów z dysfunkcją narządów ruchu, uniemżliwiającą uczęszczanie d szkły, stale lub kresw niezdlnych d nauki w warunkach szklnych. Organizację w/w zajęć kreślają drębne przepisy.

13 8. Dla dzieci upśledznych w stpniu głębkim szkła rganizuje zajęcia rewalidacyjnwychwawcze na pdstawie drębnych przepisów Szkła w miarę psiadanych mżliwści rganizuje zajęcia pzalekcyjne raz wprwadza przedmity nadbwiązkwe. 9. Zakres i rdzaj zajęć pzalekcyjnych ustala crcznie dyrektr szkły z uwzględnieniem ptrzeb i zaintereswań uczniów raz mżliwści rganizacyjn - finanswych szkły, p zapiniwaniu przez Radę Pedaggiczną W szkle funkcjnuje świetlica i stłówka szklna. 2. Odpłatnść za krzystanie z psiłków w stłówce szklnej ustala dyrektr szkły, uwzględniając refundację psiłków ucznim, którzy ptrzebują pieki w zakresie żywienia. Stłówkę rganizuje się w celu realizacji zadań piekuńczych i wspmagania właściweg rzwju uczniów. 3. Szczegółwe zadania stłówki kreśla regulamin świetlicy Bibliteka szklna jest pracwnią, służącą realizacji ptrzeb i zaintereswań nauczycieli i uczniów. Służy d realizacji zadań dydaktyczn - wychwawczych, wspiera dsknalenie zawdwe nauczycieli, uczestniczy w przygtwaniu uczniów d samkształcenia, również d krzystania z innych typów biblitek i śrdków infrmacji. 2. Pmieszczenie bibliteki umżliwia: 1. grmadzenie i pracwanie zbirów, 2. krzystanie z księgzbiru i wypżyczanie pza biblitekę, 3. krzystanie ze śrdków audiwizualnych, 4. prwadzenie zajęć dydaktycznych w biblitece. 5. Bibliteka stsując właściwe sbie metdy i śrdki pełni funkcję: rzbudzanie i rzwijanie ptrzeb czytelniczych, przygtwanie d krzystania z różnych źródeł infrmacji, kształcenie kultury czytelniczej, wdrażanie d pszanwania książki, udzielanie pmcy nauczycielm w ich pracy i dsknaleniu zawdwym, współdziałanie z nauczycielami, wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych, taczanie pieką uczniów szczególnie uzdlninych, pmc ucznim mających trudnści w nauce, uczestniczenie w rzwijaniu życia kulturalneg. 3. Z bibliteki mgą krzystać uczniwie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracwnicy raz rdzice. Uprawnieni d krzystania ze zbirów mają wlny dstęp d półek. Czas pracy bibliteki zapewnia mżliwść krzystania z księgzbiru pdczas zajęć lekcyjnych. 4. Szczegółwe zadania stłówki kreśla regulamin świetlicy.

14 ŚWIETLICA SZKOLNA Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkle ze względu na czas pracy rdziców lub inne klicznści wymagające zapewnienia uczniwi pieki w gimnazjum, rganizuje się świetlicę szklną. 2. Świetlica pracuje w gdzinach dstswanych d ptrzeb uczniów w parciu plan pracy ustalany c rcznie przez wychwawcę świetlicy, wynikający z załżeń planu pracy szkły. 3. W świetlicy prwadzne są zajęcia w grupach wychwawczych liczących d 25 uczniów. 4. Specyficzną frmą pieki w ramach zajęć świetlicwych są: pieka nad uczniami nie uczęszczającymi na lekcje religii rganizwane w szkle, umieszczne w śrdku" rzkładu zajęć, pieka nad uczniami danej klasy w przypadku niebecnści nauczyciela, w sytuacji niemżnści zrganizwania innej frmy zastępstwa, pieka nad uczniem w wyjątkwych klicznściach, kiedy ze względu na brak pieki dmwej uczeń musi przyjść d szkły wcześniej bądź pzstać w niej dłużej. 5. Wychwawca świetlicy współpracuje z nauczycielami i wychwawcami klas w zakresie pmcy w kmpenswaniu braków dydaktycznych raz pedaggiem szklnym, piekunem spłecznym taczając pieką uczniów z rdzin niewydlnych wychwawcz, wieldzietnych, rzbitych, zagrżnych alkhlizmem raz innych wymagających szczególnej pieki. 6. Nauczyciel wychwawca świetlicy zapewnia stałą piekę i bezpieczeństw ucznim krzystającym ze świetlicy. Wychwawca pnsi dpwiedzialnść za zdrwie i bezpieczeństw dziecka, które zgłsi swją becnść w zajęciach świetlicwych. 7. Szczegółwe zadania bibliteki kreśla regulamin działalnści bibliteki. ROZDZIAŁ V NAUCZYCIELE

15 24 1. Zatrudnienie nauczycieli w szkle dknywane jest na zasadach kreślnych drębnymi przepisami. 2. Nauczyciel prwadzi pracę dydaktyczn- wychwawcz- piekuńczą raz jest dpwiedzialny za jakść i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństw pwierznych jeg piece uczniów. 3. D bwiązków nauczycieli szkły należy w szczególnści: systematyczne i rzetelne przygtwywanie się d prwadzenia każdeg typu zajęć lekcyjnych i pzalekcyjnych raz ich realizwania zgdnie z tygdniwym rzkładem, realizwanie wybraneg i zatwierdzneg prgramu nauczania, prgramu wychwawczeg szkły i prgramu prfilaktyki, wybór pdręcznika spśród pdręczników dpuszcznych d użytku szklneg, wspieranie rzwju psychfizyczneg uczniów, ich zdlnści i zaintereswań, dsknalenie umiejętnści dydaktycznych i pdnszenie kwalifikacji zawdwych, bezstrnne i biektywne cenianie uczniów, udzielanie pmcy ucznim w przezwyciężaniu niepwdzeń szklnych, rzpznanie ich ptrzeb i trudnści przy współpracy rdziców, pedagga, współdziałanie z Radą Pedaggiczną, z rdziną i radą klaswą rdziców w zakresie ddziaływań wychwawczych, zapznanie rdziców i uczniów z wymaganiami edukacyjnymi, pstępami uczniów w nauce na wywiadówkach i innych sptkaniach indywidualnych, rganizwanie udziału uczniów w urczystściach, imprezach, wycieczkach wg. planu zatwierdzneg przez Radę Pedaggiczną, prwadzenie kreślnej przepisami dkumentacji przebiegu nauczania, udział w dniach twartych, knsultacjach w wyznacznych gdzinach w celu udzielania rdzicm pełnej infrmacji pstępach uczniów, pdejmwanie ddatkwych zadań zlecnych przez dyrektra szkły związanych z rganizacją szkły, d 1 września 2012r.. nauczycielm zabrania się używania telefnu kmórkweg w czasie prwadzenia zajęć lekcyjnych za wyjątkiem sytuacji wyższej kniecznści. 4. Obwiązkiem nauczyciela jest zapewnienie pwierznym mu ucznim bezpieczeństwa w czasie lekcji, zajęć i przerw /w czasie pełnienia dyżuru/ raz na wycieczkach, imprezach pzaszklnych, bzach, w szczególnści: systematyczne kntrlwanie miejsca, gdzie prwadzi zajęcia dstrzeżne zagrżenie musi alb sam usunąć, alb niezwłcznie zgłsić dyrekcji szkły, systematyczne kntrlwanie niebecnści ucznia na każdej lekcji raz reagwaniu na nagłe,,zniknięcia ucznia ze szkły, w pracwniach zwiększnym ryzyku wypadku/infrmatyka, sala gimnastyczna/: dbanie wyłączenie główneg wyłącznika prądu, kntrlwanie gaśnic, sprawdzanie sprawnści sprzętu sprtweg przed rzpczęciem zajęć, dbanie dbrą rganizację zajęć i zdyscyplinwanie uczniów, dstswanie wymagań i frm zajęć d

16 mżliwści fizycznych uczniów, asekurwanie uczniów pdczas ćwiczeń na przyrządzie, nie wydawanie dziecim / bez becnści nauczyciela/ sprzętu sprtweg. 5. W czasie wycieczek i imprez pzaszklnych przestrzeganie szklneg regulaminu wycieczek. 6. Jeśli zdarzy się wypadek uczniwski na zajęciach szklnych lub w czasie przerwy: każdy nauczyciel, który jest świadkiem natychmiast udziela pierwszej pmcy lub prwadzi pszkdwaneg d pielęgniarki szklnej, zawiadamiając dyrekcję szkły, a ta zawiadamia rdziców ucznia. 7. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą, prsi nadzór nad swją klasą, klegę / kleżankę / uczącą w najbliższej sali lub wźną. 8. Jeśli zdarzy się pżar, stsuje zasady pstępwania w przypadku pżaru i akcji ewakuacyjnej: natychmiast stara się ugasić pżar dstępnymi śrdkami pdręcznymi, jedncześnie nakazuje wszystkim ucznim puszczenie pmieszczenia i zaalarmwanie dyrekcji szkły, jeśli nie udaje się ugasić śrdkami pdręcznymi, niezwłcznie alarmuje Straż Pżarną /tel.998/, jeśli w szkle zstaje głszna akcja ewakuacyjna, bezzwłcznie wyprwadza uczniów ustalnymi drgami ewakuacyjnymi. 9. W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurni muszą zapbiegać niebezpiecznym zabawm i zachwanim uczniów / bójki, wchdzenie na wyskie knstrukcje itp. /,kntrlwać talety. 10. Dyżur musi być pełniny aktywnie. 11. Jeśli w czasie zajęć uczeń źle się pczuje, zachruje musi być debrany ze szkły przez rdziców lub piekunów. Nie wln g sameg wysyłać d dmu. ROZDZIAŁ VI ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE Nauczyciele prwadzący zajęcia w danym ddziale twrzą zespół, któreg zadaniem jest w szczególnści ustalenie zestawu prgramów nauczania dla daneg ddziału raz jeg mdyfikwanie w miarę ptrzeb. Pracą zespłu przedmitweg kieruje pwłany przez dyrektra szkły przewdniczący. 2. Zbieraniem i analizą wyników egzaminu zajmuje się zespół d spraw analizy egzaminu zewnętrzneg. D jeg zadań należy: zebrać analizy jakściwe d zespłów przedmitwych,

17 przygtwać analizy wskaźników ilściwych, zebrać i przygtwać d dyskusji wniski z analizy, przygtwać prezentację dla Rady Pedaggicznej dtyczącą analizy egzaminów, mnitrwać realizację i skutecznść wnisków. 3. Pmcą psychlgiczn - pedaggiczną zajmują się zespły d spraw pmcy psychlgiczn - pedaggicznej, których zadania są następujące: ustalenie zakresu pmcy psychlgiczn- pedaggicznej (zapis w Karcie Indywidualnych Ptrzeb Ucznia), kreślenie zalecanych frm, spsbów i kresu udzielania uczniwi pmcy psychlgiczn - pedaggicznej (zapis w Karcie Indywidualnych Ptrzeb Ucznia), pracwanie planu działań wspierających ucznia/ indywidualneg prgramu edukacyjn - terapeutyczneg, sptkania zespłu (w miarę ptrzeb), infrmwanie rdziców terminach sptkań zespłu, działania interwencyjne i mediacyjne w sytuacjach kryzyswych dla ucznia, cena efektywnści pmcy psychlgiczn- pedaggicznej, 4. Dkumentację pracy zespłów d spraw pmcy psychlgiczn- pedaggicznej stanwią pracwania będące efektem pracy zespłów raz pmcy psychlgicznpedaggicznej w szkle: karty indywidualnych ptrzeb uczniów, indywidualne prgramy edukacyjn - terapeutyczne, plany działań wspierających, zebrać analizy jakściwe d zespłów przedmitwych. WYCHOWAWCA Dyrektr przydziela każdej klasie nauczyciela z Rady Pedaggicznej, pwierzając mu bwiązki wychwawcy. 2. Wychwawcą mże być nauczyciel dwlneg przedmitu nauczaneg w danej klasie. W celu zapewnienia ciągłści pracy wychwawczej przestrzegana jest zasada by wychwawca pełnił funkcję przez 3 lata, ciągłść w klasach I III raz IV-VI. 3. Dpuszcza się mżliwść zmiany wychwawcy klasweg w przypadkach: w wyniku zmian rganizacyjnych, na prśbę nauczyciela wychwawcy, na uzasadniny wnisek: rganów sprawujących nadzór pedaggiczny, rady pedaggicznej. 4. Wnisek zmianie wychwawcy rzpatruje dyrekcja szkły i pdjętej decyzji infrmuje zaintereswane strny w terminie nie przekraczającym 14 dni. 5. Uzasadnine zmiany na stanwisku wychwawcy klasweg następują z kńcem rku szklneg, a w przypadkach szczególnie wyjątkwych w trakcie rku szklneg.

18 6. D zadań wychwawcy należy: integrwanie zespłu klasweg, twrzenie tradycji i brzędwści klasy i szkły, diagnza wychwawcza zespłu klasweg, rzpznanie ptencjalnych mżliwści i indywidualnych ptrzeb ucznia, rganizwanie pmcy ucznim z niepwdzeniami szklnymi, w tym ucznim ze specyficznymi trudnściami w nauce raz systematyczny mnitring pstępów tych uczniów, rganizwanie pmcy ucznim z prblemami zdrwtnymi i systematyczne bserwwanie tych uczniów, rganizwanie pmcy ucznim z prblemami w zachwaniu (niedstswanie spłeczne, zagrżenie niedstswaniem) raz systematyczny mnitring zachwania tych uczniów Pdejmwanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzyswych, wspieranie uczniów szczególnie uzdlninych, działania na rzecz rganizwania pmcy dla uczniów zaniedbanych śrdwiskw, rganizwanie pmcy ucznim z zaburzeniami kmunikacji językwej, rganizwanie działań piekuńczych ucznim w trudnej sytuacji rdzinnej, stałe mnitrwanie frekwencji uczniów, realizacja działań wychwawczych i prfilaktycznych wynikających z prgramu wychwawczeg i prfilaktyczneg szkły, rganizwanie pracy z klasą, administrwanie zespłem klaswym, krdynwanie pmcy psychlgiczn- pedaggicznej w klasie, prwadzenie sptkań i dkumentacji zespłu d spraw pmcy psychlgiczn- pedaggicznej, cena skutecznści pmcy, własne dsknalenie w zakresie umiejętnści wychwawczych, 7. Wychwawca upważniny jest przez dyrektra szkły d dknywania sprstwań w dkumentacji przebiegu nauczania zgdnie z prawem światwym. WYCHOWAWCA ŚWIETLICY D bwiązków wychwawcy świetlicy należy w szczególnści: rganizwanie pmcy ucznim w nauce drabianie lekcji, ddatkwe zajęcia wyrównawcze, rganizwanie gier i zabaw ruchwych raz innych frm kultury fizycznej uwzględniając przebywanie dzieci na świeżym pwietrzu,

19 rganizwanie kulturalnej rzrywki raz kształtwanie nawyków kulturalneg spędzania wlneg czasu, rganizwanie zajęć, służących rzwijaniu zaintereswań uczniów, współdziałanie z rdzicami i nauczycielami uczestników świetlicy. PEDAGOG SZKOLNY D zadań pedagga szklneg należy: rzpznawanie indywidualnych ptrzeb uczniów raz analizwanie przyczyn niepwdzeń szklnych, kreślanie frm i spsbów udzielania ucznim pmcy psychlgiczn - pedaggicznej dpwiedni d rzpznanych ptrzeb, rganizwanie i prwadzenie różnych frm pmcy psychlgiczn - pedaggicznej dla uczniów, rdziców i nauczycieli, pdejmwanie działań wychwawczych i prfilaktycznych, wynikających z prgramu wychwawczeg szkły i prgramu prfilaktyki, wspieranie działań wychwawczych i piekuńczych nauczycieli, wynikających z prgramu wychwawczeg szkły i prgramu prfilaktyki, działanie na rzecz zrganizwania pieki i pmcy materialnej ucznim znajdującym się w trudnej sytuacji życiwej, 2. Szczegółwy zakres bwiązków przedstawia regulamin rganizacyjny Zespłu Szkln - Przedszklneg w Smłdzinie. LOGOPEDA D zadań lgpedy należy: przeprwadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mwy uczniów, w tym mwy głśnej i pisma, diagnzwanie lgpedyczne raz dpwiedni d jeg wyników rganizwanie pmcy lgpedycznej, prwadzenie terapii lgpedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzn nieprawidłwści w rzwju mwy głśnej i pisma,

20 rganizwanie pmcy lgpedycznej dla dzieci z trudnściami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedaggami i nauczycielami prwadzącymi zajęcia krekcyjn - kmpensacyjne, rganizwanie i prwadzenie różnych frm pmcy psychlgiczn - pedaggicznej dla uczniów, rdziców i nauczycieli, pdejmwanie działań prfilaktycznych zapbiegających pwstawaniu zaburzeń kmunikacji językwej, w tym współpraca z najbliższym śrdwiskiem ucznia, wspieranie działań wychwawczych i prfilaktycznych nauczycieli, wynikających z prgramu wychwawczeg szkły i prgramu prfilaktyki, których mwa w drębnych przepisach. 2. Szczegółwy zakres bwiązków przedstawia regulamin rganizacyjny Zespłu Szkln - Przedszklneg w Smłdzinie. ROZDZIAŁ VII UCZNIOWIE D szkły pdstawwej uczęszczają uczniwie zamieszkujący w bwdzie szkły. W uzasadninych przypadkach mgą uczęszczać uczniwie mieszkający pza bwdem szkły. Przyjęcie dzieci spza bwdu nie mże pwdwać pgrszenia pracy szkły. 2. D szkły mgą uczęszczać uczniwie cudzziemcy. Przyjęcie ich d szkły regulują drębne przepisy. 3. Szkła prwadzi zapisy d klasy pierwszej na rk przed rzpczęciem wypełniania przez dzieck bwiązku szklneg. 31 Uczeń ma praw d: 1. Nauki i wychwania, wypczynku, pieki i chrny zdrwia, chrny przed wszelkimi frmami przemcy fizycznej bądź psychicznej raz chrny pszanwania jeg gdnści. 2. Pdmitweg, życzliweg traktwania w prcesie dydaktyczn - wychwawczym. 3. Sprawiedliwej, umtywwanej i jawnej ceny ustalnej na pdstawie znanych kryteriów, zgdnych z wewnątrzszklnym systemem ceniania,

21 4. Jednakweg ceniania i traktwania bez względu na jeg wygląd zewnętrzny, status rdzinny, spłeczny czy status ucznia. 5. Nauczania indywidualneg w dmu, jeśli wymaga teg sytuacja lswa, na zasadach uregulwanych drębnymi przepisami. 6. Zapznania się z prgramem nauczania pszczególnych przedmitów/ nauczyciele przedstawią prgram na lekcjach wprwadzających/raz wygłaszania pinii na temat prgramów i metd nauczania. 7. Pmcy materialnej ze śrdków przeznacznych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie gminy. Świadczeniami pmcy materialnej charakterze scjalnym są stypendia szklne i zasiłek szklny, świadczenia pmcy materialnej charakterze scjalnym przyznaje wójt w frmie decyzji administracyjnej. 8. Krzystania z pradnictwa psychlgiczn- pedaggiczneg. 9. Krzystania z pmieszczeń szklnych, stłówki, świetlicy, sprzętu, pmcy naukwych, księgzbiru pdczas zajęć lekcyjnych i pzalekcyjnych. 10. Wpływania na życie szkły pprzez działalnść samrządwą raz zrzeszenia się w rganizacjach działających na terenie szkły. 11. Pwiadamiania g terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadmści z c najmniej tygdniwym wyprzedzeniem. 12. Rzwijania swych zaintereswań i zdlnści na zajęciach lekcyjnych i pzalekcyjnych. 13. Odpczynku w czasie przerw międzylekcyjnych raz w czasie przerw świątecznych i ferii. 14. Uczestnictwa i udziału w rganizwaniu imprez kulturalnych, światwych, sprtwych i rzrywkwych na terenie szkły. 15. Praw dwłania się d ceny zachwania w sytuacjach i na zasadach kreślnych w szklnym systemie ceniania. 16. Równeg traktwania, niezależnie d wyznawanej religii, światpglądu. 17. Tlerancji wbec innści religijnej, kulturwej, etnicznej. 18. Prywatnści tzn. d chrny danych sbwych, zakazu publiczneg kmentwania sytuacji rdzinnej, spłecznej, sbistej ucznia. 19. Otrzymywania infrmacji na swój temat dtyczących decyzji zapadających w szkle np. przeniesienia d innej klasy, ceny zachwania raz wiedzy prawach i uprawnieniach ucznia. 20. Uczniwie z ważną pinią pradni psychlgiczn - pedaggicznej lub zaświadczeniem lekarskim chrbie lub czaswej niesprawnści mają praw d zdawania sprawdzianu w klasie szóstej w frmie i warunkach dstswanych d ich mżliwści. 21. Uczeń, który z przyczyn lswych lub zdrwtnych nie przystąpił d sprawdzianu przystępuje d nieg w ddatkwym terminie ustalnym przez dyrektra kmisji centralnej w terminie d20 sierpnia daneg rku w miejscu wyznacznym przez dyrektra kmisji kręgwej. 22. W szczególnych przypadkach lswych lub zdrwtnych, uniemżliwiających przystąpienie d sprawdzianu w terminie d 20sierpnia daneg rku dyrektr kmisji kręgwej na udkumentwany wnisek dyrektra szkły mże zwlnić ucznia z bwiązku przystąpienia d sprawdzianu. 23. Na wnisek rdziców ucznia (prawnych piekunów) sprawdzna i cenina praca ucznia jest udstępnina rdzicm (piekunm) d wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektra kmisji kręgwej. 24. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukńczenie szkły.

22 25. Uczeń krzysta z Internetu w szkle na zasadach kreślnych w regulaminie pracwni kmputerwej. 26. Dyrektr szkły w drdze rzprządzenia, mże graniczyć prawa uczniów lub kreślić zasady d krzystania z różnych śrdków kmunikacji, rejestracji brazu i dźwięku na terenie szkły i w trakcie zajęć dydaktyczn- wychwawczych. 32 Uczeń ma bwiązek: 1. Uczyć się systematycznie i rzwijać swje umiejętnści, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, w życiu szkły, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się. 2. Przestrzegać zasad kultury współżycia w dniesieniu d klegów, pstępwać zgdnie z dbrem spłecznści szklnej. 3. Dbać wspólne dbr, ład i prządek w szkle. 4. Starać się uzyskanie jak najwyższej ceny własneg zachwania. 5. Dbać kulturę słwa w szkle i pza nią, gdnie i kulturalnie zachwywać się w szkle i pza nią. 6. Chrnić własne i innych życie i zdrwie, przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa. 7. Dbać dbre imię i hnr szkły. 8. Okazywać szacunek innym sbm. 9. Dbać schludny wygląd. 10. Nsić ustalny jednlity strój galwy i cdzienny na pdstawie Zarządzenia nr 43 z dnia 13 grudnia 2012 r Dyrektra Zespłu Szkln - Przedszklneg w Smłdzinie. 11. Uczeń mże być zwlniny z zajęć szklnych przez wychwawcę na pisemną prśbę rdziców. Uczeń zbwiązany jest przedstawić zwlnienie także nauczycielm, z którymi ma lekcje w danym dniu Uczeń szkły pdstawwej mże trzymać nagrdy i wyróżnienia za: wzrwą naukę i pstawę, pracę spłeczną na rzecz szkły, wybitne siągnięcia, udział i zdbyte lkaty raz wyróżnienia w knkursach wiedzy, artystycznych raz gólnplskich lub c najmniej gminnych zawdach sprtwych, kulturę, gdne zachwanie się wbec klegów i sób starszych w szkle i pza nią, przeciwstawianie się przemcy i agresji, 100% frekwencję.

23 2. Nagrdy i wyróżnienia przyznaje dyrektr szkły i rada pedaggiczna / z funduszy rady rdziców/ na wnisek wychwawców, piekunów rganizacji lub nauczycieli pszczególnych przedmitów. 3. Ustala się następujące rdzaje wyróżnień i nagród: a. pchwała na frum klasy, b. pchwała wychwawcy lub piekuna rganizacji na frum szkły, c. uczeń mże trzymać dyplm uznania za: wzrwą pstawę, pstępy w nauce i 100% frekwencję, d. list pchwalny skierwany d rdziców, e. nagrdy książkwe i rzeczwe, f. przyznanie tytułu: Wybitny Abslwent Szkły. 4. Wyróżnienia za wyskie lkaty zdbyte ww. knkursach przedmitwych, sprtwych dntwuje się na świadectwach szklnych wg drębnych przepisów. 5. Świadectw z wyróżnieniem trzymuje uczeń na zasadach kreślnych w WSO. 6. Rdzice wyróżniający się pracą spłeczną na rzecz szkły uhnrwani są dyplmami lub listami gratulacyjnymi Za lekceważenie nauki i innych bwiązków uczeń mże trzymać następujące kary: upmnienie dyrektra szkły, wezwanie rdziców na rzmwę /za pważniejsze przewinienie/, wyłączenie z imprez klaswych i szklnych, rganizwanych pza zajęciami bwiązkwymi, dyscyplinarne przeniesienie d klasy równległej. 2. Stswaniu kar decyduje wychwawca klasy, w razie ptrzeby knsultuje się z zespłem nauczycieli uczących w danej klasie. 3. Decyzję w sprawie dyscyplinarneg przeniesienia d innej klasy pdejmuje dyrektr p zasięgnięciu pinii rady pedaggicznej. 4. Stswanie kary pwinny być stpniwe i wymierzane stswnie d stpnia przewinienia. 5. Od kar wymieninych w ust. 1 pkt. 1 i 2 uczeń lub jeg rdzice mgą dwływać się za pśrednictwem wychwawcy klasy d dyrektra szkły w ciągu 2 dni d głszenia kary. 6. Dyrektr rzpatruje dwłanie i decyzji pwiadamia w ciągu 7 dni zaintereswane strny lub przeprwadza rzmwę wyjaśniającą ze strnami i pwiadamia decyzji. 7. Stswanie kary nie mże naruszać nietykalnści cielesnej i gdnści sbistej ucznia. 8. W przypadku, gdy nauczyciel pdejrzewa, że uczeń znajduje się pd wpływem alkhlu, narktyków lub innych substancji durzających, stsuje prcedurę pstępwania z uczniem w sytuacjach zagrżenia alkhlizmem, narkmanią.

24 9. W przypadku pdejrzenia ucznia psiadanie substancji durzających i niebezpiecznych, nauczyciel stsuje prcedurę pstępwania w przypadku pdejrzenia psiadanie przez ucznia substancji durzającej lub niebezpiecznej. 10. W przypadku wystąpienia zachwania ucznia, które w pważnym stpniu zakłóca prwadzenie lekcji i zagraża bezpieczeństwu innym ucznim, nauczyciel stsuje prcedurę pstępwania w przypadku zachwania ucznia zagrażająceg bezpieczeństwu innych na terenie szkły. 35 Zasady rzwiązywania knfliktów. Szkła stwarza warunki d rzwiązywania wewnętrznych sytuacji knfliktwych. Sytuacje knfliktwe pmiędzy: a) uczniem a innym uczniem, zespłem uczniów, nauczycielem lub pracwnikiem Szkły rzwiązuje wychwawca klasy przy współudziale pedagga szklneg, Samrządu Uczniwskieg, Dyrektra Szkły, b) nauczycielem a nauczycielem lub innym pracwnikiem Szkły rzwiązuje Dyrektr Szkły, c) nauczycielem a rdzicem lub grupą rdziców rzwiązuje Dyrektr Szkły; w przypadku nie uzyskania przumienia knflikt rzstrzyga przedstawiciel rganu prwadząceg Szkłę, d) nauczycielem a Dyrektrem Szkły rzwiązuje przedstawiciel rganu prwadząceg Szkłę. 36 Prcedura przyjmwania, rzpatrywania skarg i wnisków w Szkle Pdstawwej w Smłdzinie 1. W przypadku naruszenia praw ucznia, szczególnie zawartych w Knwencji Prawach Dziecka, uczeń lub jeg rdzice (prawni piekunwie) mgą złżyć pisemną skargę d Dyrektra Szkły. 2. Dyrektr, dążąc d wyjaśnienia sprawy naruszenia praw ucznia, współpracuje ze Wychwawcą. 3. W terminie siedmiu dni d wpłynięcia skargi Dyrektr dknuje ceny zaistniałej sytuacji i rzeka, jakie działania należy pdjąć w celu rzwiązania knfliktu, czym pwiadamia zaintereswane strny. Pwiadmienie pwinn mieć frmę pisemną, ile któraś z zaintereswanych strn takiej frmy zażąda lub każdrazw w przypadku dwłania którejś ze strn d niniejszeg rzeczenia.

25 4. Strnie skarżącej i skarżanej przysługuje dwłanie d Organu sprawująceg nadzór pedaggiczny, które należy złżyć w terminie czternastu dni d wydania rzeczenia przez Dyrektra. 5. Nauczyciel ma praw dwłać się d decyzji Dyrektra na zasadach kreślnych w Kdeksie Pracy raz Kdeksie Pstępwania Administracyjneg. ROZDZIAŁ VIII REKRUTACJA 37 Rekrutacja dzieci klas I-VI Szkły Pdstawwej w Smłdzinie dknuje się z zachwaniem następujących zasad: KLASA PIERWSZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rk szklny 2012/2013,2013/ Dzieci siedmiletnie: a) przyjmwane z urzędu zameldwane i zamieszkujące w bwdzie szkły, w parciu dane z ewidencji ludnści, b) dzieci zamieszkałe pza bwdem szkły, jeśli szkła dyspnuje wlnymi miejscami, na pisemny wnisek rdziców (prawnych piekunów) skierwany d dyrektra szkły. 2. Dzieci sześciletnie mgą być przyjęte d klasy pierwszej na wnisek rdziców (prawnych piekunów) skierwany d dyrektra szkły, p spełnieniu następujących warunków: a) Jeśli szkła psiada wlne miejsca i dpwiednie warunki rganizacyjne, b) Dzieck był bjęte wychwaniem przedszklnym w rku szklnym pprzedzającym rzpczęcie nauki. c) Dzieck uzyskał pinię pradni psychlgiczn- pedaggicznej, dtyczącą mżliwści rzpczęcia spełniania bwiązku szklneg, jeśli nie był bjęte żadną frmą wychwania przedszklneg. 3. Pzstałe klasy szkły pdstawwej przyjmwane z urzędu dzieci zameldwane i zamieszkujące w bwdzie szkły, w parciu dane z ewidencji ludnści, dzieci zamieszkałe pza bwdem szkły, jeśli szkła dyspnuje wlnymi miejscami, na pisemny wnisek rdziców (prawnych piekunów) skierwany d dyrektra szkły.

26 38 Wymagane dkumenty i terminy rekrutacji 1. Zapisy dzieci d klasy pierwszej trwają d 1-30 marca. 2. Rdzic (prawny piekun) sbiście zapisuje dzieck w sekretariacie szkły w gdzinach d pniedziałku d piątku, kazując dkument tżsamści raz: zdjęcie legitymacyjne (dtyczy zapisów d klas I-VI), kserkpię lub ryginał skrócneg aktu urdzenia (d wglądu). 3. Warunki i tryb przyjmwania uczniów nie będących bywatelami plskimi kreślają drębne przepisy. 4. D karty zgłszenia d szkły dziecka 6- letnieg w kresie, w którym bwiązują przepisy przejściwe rdzice (prawni piekunwie) zbwiązani są dłączyć: zaświadczenie wydane przez uprawniną placówkę ptwierdzającą, że dzieck był bjęte wychwaniem przedszklnym w rku pprzedzającym rzpczęcie nauki w szkle, diagnzę przedszklną tj. analizę gtwści dziecka d pdjęcia nauki w szkle, pzytywna pinia pradni psychlgiczn- pedaggicznej w przypadku dziecka, które nie był bjęte wychwaniem przedszklnym. 5. W przypadku pdjęcia decyzji nauce dziecka w szkle pza bwdem, rdzice (prawni piekunwie) zbwiązani są d pwiadmienia szkły bwdwej miejscu realizacji przez ich dzieck bwiązku szklneg. 6. W czerwcu rganizwane jest zebranie infrmacyjne dla rdziców klasy I. Szkła na strnie internetwej i pprzez infrmacje przekazane placówkm przedszklnym (w bwdzie szkły) zawiadamia rdziców terminie sptkania. 7. Ogłszenie listy uczniów przyjętych d klasy następuje w statnim dniu maja pprzez wywieszenie listy na tablicy przy sekretariacie szkły. Lista uczniów przyjętych spza bwdu głszna zstaje p 20 sierpnia. 8. Za twrzenie ddziałów, dbór dzieci i przydzielenie wychwawców dpwiada dyrektr szkły.

27 ROZDZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE Szkła używa pieczęci urzędwej, zgdnie z drębnymi przepisami. 2. Tablica i pieczęcie szkły wchdzącej w skład zespłu zawierają nazwę zespłu i nazwę szkły. 3. Szkła mże psiadać własny sztandar, gdł, patrna raz ceremniał szkły. 4. Szkła prwadzi i przechwuje dkumentację, zgdnie z drębnymi przepisami. 5. Zasady gspdarki finanswej szkły kreślają drębne przepisy. 6. Dla wyknania prac administracyjn - gspdarczych raz w celu utrzymania ładu, prządku i higieny w szkle raz czystści wkół biektu zatrudnia się pracwników administracyjnych, gspdarcz usługwych. 7. Pracwników niepedaggicznych szkły zatrudnia i zwalnia, z zachwaniem gólnych przepisów prawa dyrektr szkły. 8. Zakres bwiązków tych pracwników, a także ich dpwiedzialnści, ustala dyrektr szkły. 9. Wynagrdzenie pracwników niepedaggicznych blicza się na pdstawie stawek zaszeregwania zawartych w regulaminie wynagrdzenia pracwników gminy Smłdzin. 10. Szczegółwy zakres bwiązków przedstawia regulamin rganizacyjny Zespłu Szkln - Przedszklneg w Smłdzinie. 40 Z dniem 01 września 2013 rku traci ważnść uchwała Rady Pedaggicznej z dnia 21 września 1999 rku a wchdzi w życie Statut zatwierdzny uchwałą Rady Pedaggicznej nr 2/2013 z dnia 27 maja 2013 rku.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 rku w sprawie zasad i terminów przyjmwania w rku szklnym 2015/2016 dzieci d publiczneg przedszkla, publicznej innej frmy wychwania przedszklneg,

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć dzieci urodzonych w roku 2011 do klas I w szkołach podstawowych

Zasady przyjęć dzieci urodzonych w roku 2011 do klas I w szkołach podstawowych Pdstawa prawna Zasady przyjęć dzieci urdznych w rku 2011 d klas I w szkłach pdstawwych Zasady przyjęć d szkół pdstawwych w rku szklnym 2017/2018, dla których rganem prwadzącym jest miast Katwice, zstały

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Pdstawy prawne Zasady przyjęć d klas I w szkłach pdstawwych, dla których rganem prwadzącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OŚWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL.

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. POLNA 5 Miejscwści płżne w granicach bwdu szklneg: MIASTO WRONKI Ulice:

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubowidzu

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubowidzu STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubwidzu Misją szkły jest mdel abslwenta, który: panwał fundamentalną wiedzę i umiejętnści, jest dpwiedzialny, psiada wiarę we własne siły, ptrafi się uczyć i jest ciekawy świata.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rdziców Niepubliczneg Przedszkla MAŁY POLSKI GENIUSZ W Sufczynie Pdstawa prawna Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. Nr256 pz.2572, Nr273 pz.2703 i Nr281pz.2781,

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. bł. Marii Karłowskiej. w Dobieszewie. TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 roku PODSTAWA PRAWNA:

S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. bł. Marii Karłowskiej. w Dobieszewie. TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 roku PODSTAWA PRAWNA: S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. bł. Marii Karłwskiej w Dbieszewie TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 rku PODSTAWA PRAWNA: 1. Rzprządzenie MEN z dnia 9 luteg 2007 rku (Dz. U. z 2007 Nr 35, pz. 222) zmieniające

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014 Regulamin rekrutacji dzieci d Przedszkla w Żytwicach na rk szklny 2013/2014 1 Pdstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie światy (tekst jednlity z 2004 r. Dz. U. z 2004r. Nr 256, pz.2572);

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr 1 z dnia 26 luteg 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Spis treści 1. Charakterystyka klas

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 I. Wzmcnienie bezpieczeństwa dzieci i młdzieży 1. Diagnzwanie pzimu agresji i przemcy w szkle 2. Zapbieganie zachwanim agresywnym i przemcwym 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji d LXVIII Liceum Ogólnkształcąceg im. Tytusa Chałubińskieg w Warszawie, ul. Narbutta 31 na rk szklny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (tj.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 w Zesple Szkół Nr 6 im. Mikłaja Reja w Szczecinie Zgdnie z zarządzeniem nr 4 /2015 Zachdnipmrskieg Kuratra Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmwania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnkształcąceg z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pwstańców Śląskich w Rybniku w rku szklnym 2015/2016 Pdstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2014/2015 Pdstawa prawna:ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: REGULAMIN Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d ddziału przedszklneg w Szkle Pdstawwej w Ochlach na rk szklny 2015/2016 zstały przygtwane w parciu zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie

Bardziej szczegółowo

9. 1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w 2 pkt 3 rozporządzenia, polega w szczególności na:

9. 1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w 2 pkt 3 rozporządzenia, polega w szczególności na: Strategia wspierania szkół i placówek pwiatu stargardzkieg w rku szklnym 2017/2018 przez PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Szczegółwe kryteria rekrutacji d Liceum Ogólnkształcąceg, Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkły Zawdwej nr 2 raz Liceum Ogólnkształcąceg dla Drsłych wchdzących w skład Zespłu Szkół Zawdwych im. Marszałka

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne. STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004 Nr 256 pz.2572 ze zmianami w szczególnści Ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE Niniejszy dkument stanwi załącznik d Statutu Zespłu Szkół Nr 61 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dn.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej. Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d Punktu Przedszklneg w Kłbuczynie i ddziałów przedszklnych w Szkle Pdstawwej w Kaliskach na rk szklny 2016/2017 Zasady gólne W pstępwaniu rekrutacyjnym birą

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut kreśla zasady funkcjnwania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłbkiem, któreg

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole Rekrutacja dzieci sześciletnich d ddziałów przedszklnych w szkle Infrmacja dla rdziców: Dzieci sześciletnie urdzne d 1 lipca d 31 grudnia 2008 r. mgą kntynuwać edukację w ddziałach przedszklnych lub zgdnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2015/2016 Pdstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 Harmngram rekrutacji d samrządwych przedszkli/ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych w rku szklnym 2012/2013 W rku szklnym 2012/2013 rdzice dzieci urdznych w latach 2007-2009, ubiegających się przyjęcie

Bardziej szczegółowo

ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I. Pdstawa prawna drczenia bwiązku szklneg w rku szklnym 2015/16 1. 30 sierpnia 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę zmianie ustawy systemie światy raz ustawy zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 149

STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Ul: DOLNA, 00-774 WARSZAWA STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU I. Cele ceniania. 1. My, nauczyciele Szkły Pdstawwej Nr 64 im. Marii Knpnickiej w Pznaniu s. Orła Białeg 120 przyjmujemy następujące cele

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAGODNIKU

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAGODNIKU STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAGODNIKU ROZDZIAŁ I Pstanwienia gólne 1. Niepubliczna Szkła Pdstawwa w Jagdniku zwana dalej szkłą, jest prwadzna i nadzrwana na pdstawie ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej. im. Królowej Jadwigi. w Nowym Chechle

Statut. Szkoły Podstawowej. im. Królowej Jadwigi. w Nowym Chechle Statut Szkły Pdstawwej im. Królwej Jadwigi w Nwym Chechle Nwe Chechł 2012 r. Spis treści Rzdział I Przepisy gólne Rzdział II Cele i zadania szkły. Organizacja i udzielanie pmcy psychlgiczn - pedaggicznej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6 Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niepubliczne Przedszkle KRASNOLUDKI zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM W Szkle Pdstawwej im. Stefana Kardynała Wyszyńskieg w Kswie Lackim bwiązuje Wewnątrzszklny System Oceniania siągnięć uczniwskich.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna Szkła Pdstawwa nr 46 im. Stefana Starzyńskieg w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna Wymaganie III: Wdrażanie pdstawy prgramwej - uczniwie nabywają wiadmści i umiejętnści kreślne w pdstawie prgramwej. Przygtwały:

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88.

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88. Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hża 88. (Wyciąg ze statutu szkły) Zasady, kryteria raz harmngram przyjmwania kandydatów d ddziałów klasy pierwszej szkół pnadgimnazjalnych wchdzących w skład Zespłu Szkół

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity po poprawkach stan prawny na dzień 24.06.2013 r.

Tekst jednolity po poprawkach stan prawny na dzień 24.06.2013 r. Tekst jednlity p pprawkach stan prawny na dzień 24.06.2013 r. Załącznik Nr 17 d Statutu REGULAMIN ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r.

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach półklnijnych dla dzieci 1. Regulamin półklnii letniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r.

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkłę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach ferii zimwych dla dzieci 1. Regulamin ferii zimwych w IQ-Pint bwiązuje:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zs3.suwalki.pl Suwałki: Przedmitem zamówienia jest wyknanie usługi edukacyjnej bejmującej przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego. w Moszczenicy

STATUT. Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego. w Moszczenicy STATUT Gimnazjum im. Stanisława Małachwskieg w Mszczenicy Pdstawa prawna: art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie światy (tekst jednlity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, pz.2572; zmiany z 2003

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Infrmacje dla rdziców uczniów rzpczynających naukę w klasie I Szkły Pdstawwej nr 32 w Ssnwcu w rku szklnym 2016/2017 BAZA SZKOŁY: d rku szklneg 2015/2016 kmpleks bisk szklnych bisk d piłki plażwej plac

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu dotyczący rekrutacji. im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu dotyczący rekrutacji. im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu Załącznik Nr 4 d Regulaminu rekrutacji w Szkle Pdstawwej nr 2 w Przasnyszu Kmunikat Dyrektra Szkły Pdstawwej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu dtyczący rekrutacji w rku szklnym 2016/2017 Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d publicznych przedszkli

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku Zespół Szkół i Przedszkla w Mkrsku Gimnazjum w Mkrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTYWNOŚĆ WSPOMAGANIA ROZWOJU UCZNIÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI WYMAGANIE : W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI.

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI. Szczegółwe warunki knkursu fert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narktykwych raz prfilaktyki zakażeń HIV i STI. Działając na pdstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalnści

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bydgoszczy

STATUT. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bydgoszczy STATUT Zespłu Szkół Ogólnkształcących nr 5 w Bydgszczy V Liceum Ogólnkształcąceg im. Lena Kruczkwskieg w Bydgszczy Gimnazjum nr 49 w Bydgszczy Spis treści: I. Pstanwienia gólne s. 3 II. Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT. DWÓJKA NA SZÓSTKĘ realizwaneg w Zesple Szkół Nr 2 w Oplu Lubelskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego w Warszawie

Statut Gimnazjum nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego w Warszawie Statut Gimnazjum nr 2 Przymierza Rdzin im. ks. Jana Twardwskieg w Warszawie Pstanwienia gólne 1 1. Szkła nsi nazwę: Gimnazjum nr 2 Przymierza Rdzin im. ks. Jana Twardwskieg. 2. Osbą prawną prwadzącą Szkłę

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA BRZECHWY W ŻAGANIU

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA BRZECHWY W ŻAGANIU STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA BRZECHWY W ŻAGANIU Rzdziały I. Przepisy gólne. II. Infrmacje gólne szkle. III. Cele i zadania szkły. IV. Organy szkły i ich kmpetencje. V. Organizacja

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczeg NIE Tekst jednlity na dzień 21 marca 2011 r. 1 Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Stwarzyszenie Dlaczeg NIE zwane dalej Stwarzyszeniem, działa na pdstawie: - ustawy z dnia 07

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej 1 Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedaggika w WyŜszej Szkle Administracji w Bielsku- Białej Wymagania gólne: Obwiązek dbycia praktyki reguluje rzprządzenie 1401 Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo