PRZEJ CIE GRANICZNE W BEZLEDACH BUDYNEK ZAPLECZA GARA OWEGO STRA Y GRANICZNEJ, BUDYNEK GARA U DLA POTRZEB URZ DU CELNEGO, PAWILON DO PRZECHOWYWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEJ CIE GRANICZNE W BEZLEDACH BUDYNEK ZAPLECZA GARA OWEGO STRA Y GRANICZNEJ, BUDYNEK GARA U DLA POTRZEB URZ DU CELNEGO, PAWILON DO PRZECHOWYWANIA"

Transkrypt

1 PRZEJCIE GRANICZNE W BEZLEDACH BUDYNEK ZAPLECZA GARAOWEGO STRAY GRANICZNEJ, BUDYNEK GARAU DLA POTRZEB URZDU CELNEGO, PAWILON DO PRZECHOWYWANIA PRÓBEK POBRANEGO PALIWA ORAZ URZADZENIA DO KONTROLI PALIW CPV

2 OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEPISY OGÓLNE 2

3 SPIS TRECI 1. WSTP 1.1. Przedmiot OST 1.2. Zakres stosowania OST 1.3. Zakres robót objtych OST 1.4. Okrelenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania dotyczce robót Przekazanie placu budowy Dokumentacja projektowa Zgodno robót z dokumentacj projektow i SST Zabezpieczenie placu budowy Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót Ochrona przeciwpoarowa Materiay szkodliwe dla otoczenia Ochrona wasnoci publicznej i prywatnej Ograniczenie obci osi pojazdów Bezpieczestwo i higiena pracy Utrzymanie robót 2. MATERIAY 2.1. róda uzyskania mateów 2.2. Wariantowe stosowanie mateów 2.3. Materiay miej scowe 2.4. róda materiaów miejscowych 2.5. Inspekcj a wytwórni materiaów 2.6. Materiay nie odpowiadajce wymaganiom 2.7. Przechowywanie i skadowanie materiaów 3. SPRZT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 5.2. Wspópraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 6.1. Program zapewnienia jakoci 6.2. Zasady kontroli jakoci robót 6.3. Pobieranie próbek 3

4 6.4. Badania i pomiary 6.5. Raporty z bada 6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 6.7. Atesty jakoci matenalów i urzdze 6.8. Dokumenty budowy 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 7.2. Zasady okrelania iloci robót materiaów 7.3. Urzdzenia i sprzt pomiarowy 7.4. Wagi i zasady waenia 7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Rodzaje odbiorów robót 8.2. Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu 8.3. Odbiór czciowy 8.4. Odbiór kocowy robót 8.5. Dokumenty do odbioru kocowego robót 8.6. Odbiór ostateczny 9. PODSTAWA PATNOCI 9.1. Ustalenia ogólne 9.2. Zaplecze zamawiajcego 10. PRZEPISY ZWIZANE 4

5 1. WSTP 1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s przepisy ogólne dotyczce wykonania robót budowlano montaowych Zakres stosowania OST Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowizuj podstaw opracowania szczegóowej pecyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano- montaowych Zakres robót objtych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne wspólne dla robót objtych niej wymienionymi specyfikacjami: B Roboty przygotowawcze B Roboty ziemne B Roboty zbrojarskie B Roboty betoniarskie B Roboty murowe B Roboty pokrywcze B Tynki gipsowe i gadzie gipsowe B Posadzki B lusarka stalowa, lusarka aluminiowa B Roboty malarskie B Roboty izolacyjne B Roboty ocieplajce Kod CPV Opis Roboty przygotowawcze Roboty ziemne Roboty zbrojarskie Roboty betoniarskie Roboty murowe Roboty pokrywcze Tynki i gipsowe i gadzie gipsowe Posadzki lusarka stalowa i aluminiowa Roboty malarskie Roboty izolacyjne Roboty ocieplajce 1.4. Okrelenia podstawowe Ilekro w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych mowa o: obiekcie budowlanym - naley przez to rozumie: a) budynek wraz z instalacjami i urzdzeniami technicznymi; b) budowl stanowi ca techniczno-uytkow wraz z instalacjami i urzdzeniami; 5

6 c) obiekt maej architektury budynku - naley przez to rozumie taki obiekt budowlany, który jest trwale zwizany z gruntem, wydzielony z przstrzeni za pomoc przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach budowli - naley przez to rozumie kady obiekt budowlany nie bcy budynkiem lub obiektem maej architektury, jak: drogi, skadowiska odpadów, sieic uzbrojenia terenu, budowle sportowe obiekcie maej architektury - naley przez to rozumie niewielkie obiekty, a w szczególnoci: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrone, figury; b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; c) ytkowe sce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzdku, jak: piaskownice, hutawki, drabinki, mietniki tymczasowym obiekcie budowlanym - naley przez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uytkowania w okresie krótszym od jego trwaci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a take obiekt budowlany nie poczony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekty kontenerowe budowie - naley przez to rozumie wykonywanie obiektu budowlanego w okrelonym miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow oraz przebudow obiektu budowlanego; robotach budowlanych - naley przez to rozumie budow, a take prace polegajce na montau, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego urzdzeniach budowlanych zwizanych z obiektem budowlanym - naley przez to rozumie urzdzenia techniczne zapewniajce moliwo uytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przycza i urzdzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia cieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki terenie budowy - naley przez to rozumie przestrze, w której prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzeni zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy prawie do dysponowania nieruchomoci na cele budowlane - naley przez to rozumie tytu prawny wynikajcy z prawa wasnoci, uytkowania wieczystego, zarzdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowizaniowego, przewidujcego uprawnienia do wykoriywania robót budowlanych pozwoleniu na budow - naley przez to rozumie decyzj administracyjn zezwalaj na rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni budowa obiektu budowlanego dokumentacji budowy - naley przez to rozumie pozwolenie na budow wraz z zaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoy odbiorów czciowych i kocowych, w miar potrzeby, rysunki i opisy sce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod montau - take dziennik montau,; 6

7 dokumentacji powykonawczej - naley przez to rozumie dokumentacj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi aprobacie technicznej - naley przez to rozumie pozytywn ocen techniczn wyrobu, stwierdzaj jego przydatno do stosowania w budownictwie ciwym organie - naley przez to rozumie organy administracji architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wciwoci okrelonej w rozdziale8; wyrobie budowlanym - naley przez to rozumie wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trway w obiekcie budowlanym ciwy organ moe w decyzji o pozwoleniu na budow na na inwestora obowizek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a take obowizek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych b przewidywanym wpywem na rodowisko. inister Spraw Wewntrznych i Administracji okreli, w drodze zarzdzenia, rodzaje obiektów budowlanych, przy realizacji których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego Do podstawowych obowizków projektanta naley;opracowanie projektu obiektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami okrelonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, przepisami i obowizujcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnienie, w razie potrzeby, udziau w opracowaniu projektu osób posiadajcych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnoci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowa projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnie i sprawdze rozwiza projektowych w zakresie wynikajcym z przepisów Uczestnikami procesu budowlanego s: Inwestor; Inspektor Nadzoru Budowlanego; Projektant; Kierownik Budowy lub Kierownik Robót Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbiorów robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych Uczestnicy procesu budowlanego to osoby penice samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajcy uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidowoci rozwiza projektowych; kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych; sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem 7

8 konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakoci budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); sprawdzania prawidowoci rozwiza projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji pastwowej lub gospodarczej Sprzt zmechanizowany - to maszyny i urzdzenia, takie jak: dwignice, przenoniki, betoniarki, przecigarki wagonowe, cigniki i inny sprzt o napdzie silnikowym Sprzt pomocniczy - to elementy nie stanowice staego wyposaenia sprztu zmechanizowanego, a niezbdne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenone, podstawki adunkowe, pomosty, przenone, wózki czne, taczki, narzdzia i urzdzenia pomocnicze Ilekro w niniejszych OST jest mowa o: wykonawcy, rozumie si przez to przyjmujcego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów; zamawiajcym, rozumie si przez to udzielajcego zamówienie wykonawcy; do obowizków zamawiajcego nale: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarze i okolicznoci zachodzcych w toku ich wykonywania i majcych znaczenie przy ocenie technicznej przwaidowoci wykonania budowy, rozbiórki lub montau, których stwierzdzenie po zakoczeniu robót byoby utrudnione lub niemoliwe. Z zapisów powinny wyranie wynika kolejno i sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub remontu Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc, upowaniona do kierowania robotami i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys lepy Kosztorys lepy" - wykaz robót z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnoci technologicznej ich wykonania Ksiga obmiarów akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami suzcya do wpisywania przez Wykonawc obmiaru wykonanych robót w formie wylicze, szkiców i ew. dodatkowych zaczników..wpisy w ksidze obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiay - wszelkie tworzywa niezbdne do wykonania rohpt zgodne z dokumentacj proiektowj i specyfikaciami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bca autorem dokumentacji projektowej Rysunki - cz dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj, charakterystyk 8

9 i wymiary obiektu bcego przedmiotem robót Ogolio wyinagania dotyczce robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno z dokumentncj projektow, OST i SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Przekazanie placu budowy Zamawiajcy w terminie okrelonym w dokumentach przetargowych przekae Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj i organizacj terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze penej dokumentacji kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru kocowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wasny koszt Dokumentacja projektowa Wykonawca otrzyma od Zamawiajcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Dokumentacja projektowa bdzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowice dokument przetargowy. Jeeli w trakcie wykonywania robót okae si koniecznym uzupenienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajcego, Wykonawca sporzdzi brakujce rysunki i SST na wasny koszt w 4 egzemplarzach i przedy je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskirgo do zatwierdzenia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiay powinny by zgodne z dokumentacj projektow i SST Zgodno robót z dokumentacj projektow i SST Dane okrelone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by uwaane za wartoci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okrelonego przedziau tolerancji. Cechy materiaów i elementów budowli powinny by jednorodne i wykazywa blisk zgodno z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza dopuszczalnego przedziau tolerancji. Jeeli przedzia tolerancji nie zosta okrelony w dokumentacji projektowej i/lub w SST to naley przyj przecitne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. Jeeli zostaa okrelona warto minimalna lub warto maksymalna tolerancji albo obie te wartoci, to roboty powinny by prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiaów lub elementów budowli nie znajdoway si w przewaajcej mierze w pobliu wartoci granicznych. W przypadku, gdy materiay lub roboty nie s w peni zgodne z dokumentacj projektowa lub SST, ale osignito moliw do zaakceptowania jako elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskirgo moe akceptowa takie roboty i zgodzi si na ich pozostawienie, jednakmoe zastosowa odpowiednie potrcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegóowymi kontraktu i/lub SST. W przypadku gdy materiay lub roboty nie s w peni zgodne z dokumentacj projektow lub SST i wpyno to na niezadowalaj jako elementu budowli, to takie materiay i roboty 9

10 nie zostan zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by niezwocznie rozebrane i zastpione innymi na koszt Wykonawcy Zabezpieczenia placu budowy Wykonawca jest zobowizany do zabezpieczenie placu budowy przed dostpem osób trzecich w okresie trwania realizacji kontraktu a do zakoczenia i odbioru kocowego robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrbnej zapacie i przyjmuje si, e jest czony w cen kontraktow Ochrona przeciwpoarowa Wykonawca powinien przestrzega przepisi ochrony przeciwpoarowej. Wykonawca powinien utrzymywa sprawny sprzt przeciwpoarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach Materiay atwopalne powinny by skadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone trzed dostpem osób trzecich Materiay szkodliwe dla otoczenia Materiay, które w sposób trway s szkodliwe dla otoczenia, nie mog by dopuszczone do uycia. Jeeli jakiekolwiek szkodliwe skadniki mogyby przedosta si z wbudowanych materiaów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiay takie nie mog by stosowane Ochrona wasnoci publicznej i prywatnej Wykonawca jest zobowizany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem asnoci publicznej i prywatnej. Jeeli w zwizku z zaniedbaniem, niewciwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych dzia ze strony Wykonawcy nastpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnoci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzon asno. Stan naprawionej wasnoci powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w peni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzdze uzbrojenia terenu, przewodów, rurocigów, kabli teletechnicznych itp., których poenie byo wskazane przez Zamawiajcego lub ich wcicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajcego, dotyczcej istniejcych urzdze uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczciem robót zasign od ich wcicieli danych odnonie dokadnego poenia tych urzdze w obrbie placu budowy. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzdze podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajcego i powstae bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostan usunite na koszt Zamawiajcego. W pozostaych przypadkach koszt naprawy obcia Wykonawc Bezpieczestwo i higiena pracy 10

11 Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzega wszystkie przepisy dotyczce bezpieczestwa i higieny pracy. W szczególnoci Wykonawca ma obowizek zadba, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni wszelkie urzdzenia zabezpieczajce oraz sprzt i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczestwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzdzenia socjalne dla personelu prowadzcego roboty objte kontraktem. Uznaje si, e wszelkie koszty zwizane z wypenieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zapacie i s uwzgldnione w cenie kontraktowej. 2. MATERIAY 2.1. róda uzyskania materiaów Stosowane wyroby budowlane i imateriay musz posiada sertyfikaty lub aprobaty technicznewane w chwili ich nabycia oraz musza by zgodne z przyjtymi przez projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana materiau jest moliwa jedynie za zgod projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestroskiego. róda uzyskania wszystkich materiaów powinny by wybrane przez Wykonawc z wyprzedzeniem dla zapewnienia cici robót Wariantowe stosowanie materiaów Jeli dokumentacja lub SST przewiduj moliwo wariantowego wyboru rodzaju materiaów w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestroskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uyciem materiau, w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestroskiego Materiay nie odpowiadajce wymaganiom Materiay nie odpowiadajce wymaganiom zostan przez Wykonawc usunite z placu budowy, b zone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestroskiego jeeli ten zezwoli wykonawcy na uycie tych materiaów do innych robót, ni te dla których zostay zakupione w takim przypadku koszt tych materiaów zostanie przewartociowany przez Wykonawc pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestroskiego. Kady rodzaj robot, w którym znajdui si nie zbadane i nie zaakceptowane materiay, nie posiadajce atestów, certyfikatów lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wasne ryzyko, liczc si z jego nieprzyjciem i niezapaceniem Przechowywanie i skadowanie materiaów Wykonawca powinien zapewni wszystkim materiaom warunki przechowywania skadowania zapewniajce zachowanie ich jakoci i przydatnoci do robót oraz zgodno z wymaganiami poszczególny SST. Odpowiedzialno za wady materiaów powstae w czasie przechowywania i skadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestroskiego moe zezwoli na inny sposób przechowywania i skadowania ni podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnoci za ewentualne powstae z tego tytuu straty. Skadowanie powinno by prowadzone w sposób umoliwiajcy kontrol jakoci. Wszystkie miejsca czasowego skadowania materiaów powinny by po zakoczeniu robót doprowadzone przez Wykonawc do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 11

12 Inspektora Nadzoru Inwestroskiego. 3. SPRZT Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego sprztu, który nie spowoduje niekorzystnego wpywu na jako wykonywanych robót. Sprzt uywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgldem typów i iloci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustale w takich dokumentach sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno sprztu bdzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umow. Sprzt bcy wasnoci Wykonawcy lub wynajty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowoci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotyczcymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzajcych dopuszczenie sprztu do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 4. TRANSPORT Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpyn niekorzystnie na jako wykonywanych robót i wciwoci przewoonych materiaów. Liczba rodków transportu bdzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umow. Wykonawca bdzie usuwa na bieco, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 5. WYKONANIE ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow, za jako zastosowanych materiaów i wykonywanych robót, za ich zgodno z dokumentacj projektow, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za dokadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzdnymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pimie przez Inspektora Nadzoru. Nastpstwa jakiegokolwiek bdu spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan, jeli wymaga tego bdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawc na wasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokoci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoci za ich dokadno. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiaów i elementów robót oparte na wymaganiach sformuowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgldni wyniki bada materiaów i robót, rozrzuty normalnie wystpujce przy produkcji i odchylenia dopuszczone ciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru b wykonywane nie póniej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc, pod gro zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuu ponosi Wykonawca. 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 12

13 6.1. Zasady kontroli jakoci robót Celem kontroli robót bdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osign zaon jako robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe kontrol robót i jakoci materiaów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wczajc personel, laboratorium, sprzt, zaopatrzenie i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania próbek i bada mateów oraz robót. Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiaów oraz robót z czstotliwoci zapewniaj stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urzdzenia i sprzt badawczy posiadaj wa legalizacj, zostay prawidowo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm okrelajcych procedury bada Program zapewnienia jakoci (PZJ) Do obowizków Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mozliwoci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj projektow, SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem robót zabezpieczajcym umowne terminywykonania inwestycji Pobieranie próbek Próbki powinny by pobirane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobiestwem wytypowane do bada.próbki betonu winny by pobierane u producenta betonu towarowego i na placu budowy w miejscu wbudowania. Inspektor Nadzoru powinien mie zapewnion moliwo udziau w pobieraniu próbek Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary b przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa mona wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystpieniem do pomiarów lub bada. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Raporty z b ada Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej. Orginay raportów bdzie przechowywa Wykonawca i przekae je kompletne Inspektorowi po zakoczeniu budowy Badania prowadzone przez Inspektora Dla celów kontroli jakoci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiaów u róda ich wytwarzania i zapewniona mu bdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaów. 13

14 6.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor Nadzoru moe dopuci do uycia tylko te materiay, które posiadaj: 1) certyfikat na znak bezpieczestwa wykazujcy, e zapewniono zgodno z kryteriami technicznymi okrelonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz ciwych przepisów i dokumentów technicznych; 2) deklaracj zgodnoci lub certyfikat zgodnoci z: Polsk Norm lub aprobat techniczn, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeeli nie s objte certyfikacj okrelon w pkt li które speniaj wymogi ST. W przypadku materiaów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez ST, kada partia dostarczona do robót bdzie posiada te dokumenty, okrelajce w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysowe musz posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada b dostarczone przez Wykonawc Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiay, które nie speniaj tych wymaga b odrzucone Dokumenty budowy 1) Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowizujcym Zamawiajcego i Wykonawc w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowizujcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy b dokonywane na bieco i b dotyczy przebiegu robót, stanu bezpieczestwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kady zapis w dzienniku budowy bdzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokonaa zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sbowego. Zapisy b czytelne, dokonane trwa technik, w porzdku chronologicznym, bezporednio jeden pod drugim, bez przerw. Zaczone do dziennika budowy protokoy i inne dokumenty b oznaczone kolejnym numerem zacznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjanienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b przedone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si. Projektant nie jest jednak stron umowy i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy robót. 2) Rejestr obmiarów Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalajcy na rozliczenie faktycznego postpu kadego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si w sposób ciy w jednostkach przyjtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 3) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodnoci materiaów, orzeczenia o jakoci materiaów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy b gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoci. Dokumenty te stanowi zaczniki do 14

15 odbioru robót. Winny by udostpnione na kade yczenie inspektora nadzoru. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót bdzie okrela faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj projektow i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b wpisane do rejestru obmiarów Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary b przeprowadzone przed czciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a take w przypadku wystpowania dszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikajcych przeprowadza si w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegajcych zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem. 8. ODBIÓR ROBOT 8.1. Rodzaje odbiorów robót W zalenoci od ustale odpowiednich ST, roboty podlegaj nastpujcym etapom odbioru: a) odbiorowi robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu; b) odbiorowi czciowemu; c) odbiorowi ostatecznemu; d) odbiorowi pogwarancyjnemu Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakoci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu. Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoliwiajcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postpu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo danej czci robót do odbioru zgasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiór bdzie przeprowadzony niezwocznie, nie póniej jednak ni w cigu 3 dni od daty zgoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru Odbiór czciowy Odbiór czciowy polega na ocenie iloci i jakoci wykonanych czci robót. Odbioru czciowego robót dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Odbiór ostateczny robót Zasady odbioru ostatecznego robót 15

16 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich iloci, jakoci i wartoci. Cakowite zakoczenie robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego bdzie stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzwocznym powiadomieniem na pimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajcego w obecnoci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jakociowej na podstawie przedonych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoci wykonania robót z dokumentacj projektow i ST. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeniajcych w warstwie cieralnej lub robotach wykoczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego Dokumenty do odbioru ostatecznego 1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó odbioru ostatecznego robót sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. 2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowizany przygotowa nastpujce dokumenty: 3) dokumentacj projektow podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow, jeli zostaa sporzdzona w trakcie realizacji umowy; 4) szczegóowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeniajce lub 5) zamienne); 6) recepty i ustaleniatechnologiczne; 7) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginay); 8) wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ; 9) deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodnoci wbudowanych materiaów zgodnie z ST i ew. PZJ; 10) opini technologiczn sporzdzon na podstawie wszystkich wyników bada i pomiarów zaczonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; 11) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszcych (np. na przeenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, owietlenia itp.) oraz protokoy odbioru i przekazania tych robót wcicielom urzdze; 12) geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz robót i sieci uzbrojenia terenu; 13) kopi mapy zasadniczej powstaej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeniajcych wyznaczy komisja Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwizanych z usuniciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniaych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgldnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 Odbiór ostateczny robót". 9. PODSTAWA PATNOCI 9.1. Ustalenia ogólne 16

17 Podstaw patnoci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc za jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczatowo podstaw patnoci jest warto (kwota) podana przez Wykonawc w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczatowe robót b obejmowa: robocizn bezporedni wraz z towarzyszcymi kosztami; warto zuytych materiaów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy; warto pracy sprztu wraz z towarzyszcymi kosztami; koszty porednie, tj. pace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzdze i eksploatacji zaplecza budowy, koszty BHP, usugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarzdu; zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc za dan pozycj w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza moliwo dania dodatkowej zapaty za wykonanie robót objtych t pozycj kosztorysow, za wyjtkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu; podatki obliczone zgodnie z obowizujcymi przepisami; Uwaga: do cen jednostkowych nie naley wlicza podatku VAT. 10. PRZEPISY ZWIZANE Ustawa Prawo Budowlane; Polskie Normy i Normy Branowe; Aprobaty i kryteria techniczne wyrobów budowlanych; Deklaracje zgodnoci oraz znakowanie wyrobów budowlanych opduszczonych od obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie; Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaowych. 17

18 SZCZEGÓOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 18

19 SPIS TRECI 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objtych SST 1.4. Podstawowe okrelenia 1.5. Ogólne wymagania dotyczce robót 2. MATERIAY 3. SPRZT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 19

20 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegóowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczce placu budowy Zakres stosowania SST Szczegóowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objtych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynnoci umoliwiajce i majce na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodz: koordynacja robót budowlanych na placu budowy; budynki i obiekty tymczasowe placu budowy; wyposaenie placu budowy w instalacje; skadowanie i przechowywanie materiaów, elementów i wyrobów na placu budowy Okrelenia podstawowe Okrelenia podstawowe niniejszej SST s zgodne z obowizujcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okreleniami podanymi w OST 1.5. Ogólne wymagania dotyczce robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako wykonania robót ich zgodno z dokumentacj projektow SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 2. MATERIAY 3. SPRZT Tradycyjne materiay stosowane przez wykonawc robót do przygotowania placu budowy. Do robót zwizanych z przygotowaniem placu budowy moe by uyty dowolny sprzt zwizany z zakresem tego rodzaju robót. 4. TRANSPORT Transport materiaów zwizanych z przygotowaniem placu budowy moe odbywa si samochodami skrzyniowymi lub innym sprztem mechanicznym. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Koordynacja robót na placu budowy Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 20

BUDYNK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY DROGOWE PRZEJSCIE GRANICZNE W GRONOWIE CPV 45216110-8

BUDYNK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY DROGOWE PRZEJSCIE GRANICZNE W GRONOWIE CPV 45216110-8 BUDYNK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY DROGOWE PRZEJSCIE GRANICZNE W GRONOWIE CPV 45216110-8 1 2 OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEPISY OGÓLNE 3 SPIS TRECI 1. WSTP 1.1. Przedmiot OST 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. B.01.00.00 Roboty przygotowawcze

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. B.01.00.00 Roboty przygotowawcze SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00 Roboty przygotowawcze 16 1.WSTĘP SPIS TREŚCI 1.1.Przedmiot SST 1.2.Zakres stosowania SST 1.3.Zakres robót objętych SST 1.4.Podstawowe określenia 1.5.Ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACJI) CIAN ZEWNTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOAKLIZOWANEGO W TYCHACH PRZY UL. OJCA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

REMONT DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOBCZYCACH PRZY UL. BARBARY 23

REMONT DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOBCZYCACH PRZY UL. BARBARY 23 mado-1 Firma Projektowa architekt Janina Stula ul. Powstaców lskich 1; 44-200 Rybnik tel/fax 032 423 88 77 mado1@poczta.onet.pl REMONT DOMU KULTURY W RYBNIKU NIEDOBCZYCACH PRZY UL. BARBARY 23 INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

0 0-9 7 3 W a r s z a w a, u l. S z c zęśliwicka 62

0 0-9 7 3 W a r s z a w a, u l. S z c zęśliwicka 62 DOKUMENTACJA TECHNICZNA N A Z W A O P R A C O W A N I A : O B I E K T : L O K A L I Z A C J A : I N W E S T O R : S p e c y f i k a c j a T e c h n i c z n a W y k o n a n i a i O d b i o r u R o b ó t

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót S.01 - Wymagania ogólne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót S.01 - Wymagania ogólne PROJEKT NR A 1477/15/S.01 FAZA Projekt budowlano - wykonawczy OBIEKT Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie ADRES 41-407 Imielin, ul. Sapety 8 dz. nr 740/81, 762/81 i 764/81 TEMAT Przebudowa sali

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Nr 1

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Nr 1 PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Czstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 34 361 61 35 fax 34 361 61 35 biuro@propomiar.com.pl www.propomiar.com.pl Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEPISY OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEPISY OGÓLNE REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ I POKRYCIA DACHU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W CZEMPINIU SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEPISY OGÓLNE SPIS TREŚCI WSTĘP Przedmiot OST Zakres stosowania OST Zakres robót objętych OST Określenia

Bardziej szczegółowo

SST 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

SST 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE SST 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 ZAKAD PROJEKTOWANIA I USUG BUDOWLANYCH BENBUD IN. BENEDYKT REDER ul Ks. dr W. gi 1 /27, 86-300 Grudzidz tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82 benbud@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 ZAKAD PROJEKTOWANIA I USUG BUDOWLANYCH BENBUD IN. BENEDYKT REDER ul Ks. dr W. gi 1 /27, 86-300 Grudzidz tel./fax. (056) 46 130 32 tel. kom. 0 603 79 86 82 benbud@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami SPIS TRECI 1 Podstawy opracowania 6 2 Charakterystyka obiektu 6 3 Stan istniejcy 6 4 Zaenia projektowe 6 5 Zakres opracowania 6 6 Opis projektu 7 7 Opis robót 7 8 Oddziaywanie zamierzonej inwestycji na

Bardziej szczegółowo

PROMAD 39-200 DBICA ul. Rynek 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 608638560

PROMAD 39-200 DBICA ul. Rynek 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 608638560 PROMAD 39-200 DBICA ul. Rynek 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 608638560 TEMAT: MATERIAY PRZETARGOWE NA BUDOW DROGI GMINNEJ WRAZ Z PRZEBUDOW I PRZEOENIEM ODCINKÓW SIECI GAZOWEJ REDNIEGO CINIENIA INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice SPIS TRECI 1. Wstp.. 2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej SST... 2 1.2 Zakres stosowania SST.. 2 1.3 Zakres robót objtych SST... 2 1.4 Okrelenia podstawowe.. 2 1.5 Ogólne wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Czstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 34 361 61 35 fax 34 361 61 35 biuro@propomiar.com.pl www.propomiar.com.pl Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEPISY OGÓLNE. Opracowaniem podstawowym i nadrzędnym jest SIWZ

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEPISY OGÓLNE. Opracowaniem podstawowym i nadrzędnym jest SIWZ OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Olsztyn paśdziernik 2013 opracował: mgr inż. Wojciech Dobrowolski PRZEPISY OGÓLNE Opracowaniem podstawowym i nadrzędnym jest SIWZ SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOCI OKRGLICA ETAP III INWESTOR: GMINA WGLINIEC Sporzdzi mgr in. Krzysztof Polewski Czerwiec 2010 D - M - 00.00.00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZESPO U SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO nr 7 W DZIELNICY ORZEPOWICE

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZESPO U SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO nr 7 W DZIELNICY ORZEPOWICE PROEKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Wojciech Brewczyski 44-200 RYBNIK ul. Rudzka 28, tel.(0-32) 4222188, 4227664, 0609095214 Konto bankowe: BSK o/ Rybnik nr 23105013441000000403520364 REGON 272275810 ; NIP 642-207-02-91

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE Inwestycja: REMONT ZAMKU W NIDZICY OBEJMUJĄCY WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU ZAMKU POŁOŻONEGO W NIDZICY Inwestor: GMINA NIDZICA ul. PLAC WOLNOŚCI 1 13-100 NIDZICA Obiekt: ZAMEK NIDZICA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 WYBURZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH...4 D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE...5 1. WSTP...5 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...5 1.2. Zakres stosowania ST...5

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Remont dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni ladowych

Remont dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni ladowych ROBOTY DROGOWE Spis specyfikacji D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót

Wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i odbioru robót Inwestycja: UZDATNIANIE I DEZYNFEKCJA WODY NA UJCIACH WODY MIASTA POLANICA ZDRÓJ Obiekt: PRZEBUDOWA INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ NA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont Szkoły Podstawowej w Jeziorku w zakresie : - izolacji przeciwwilgotnociowej fundamentów i cokołu - izolacji cieplnej fundamentów i cokołu - wykonania

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI: A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE... 7 1. WST P... 7

SPIS TRE CI: A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE... 7 1. WST P... 7 SPIS TRECI: A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE... 7 1. WSTP... 7 1.1. PRZEDMIOT ST... 7 1.2. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJCEGO... 7 1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST... 7 1.4. ZAKRES ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOYEK Rafał Sójka Ul. Barwinkowa 8, 51-251 Wrocław Tel. +48 696046480, Fax. +48 71 330 42 00 NIP 895-173-20-89 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

mgr in. Piotr PRZYBYLSKI

mgr in. Piotr PRZYBYLSKI Wocawek 15 wrzesie 2010. TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2907 C MOSTKI KOWAL OD KM 0+000 DO KM 13+703,70 STADIUM DOKUMENTACJI: BRANA: ZAWARTO OPRACOWANIA WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO ZAMAWIAJCY: SZCZEGÓOWE

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót

Wykonania i odbioru robót uzdatnianie wody FUNAM Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław funam@funam.pl, www.funam.pl ISO 9001 ISO 14001 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i odbioru robót Nazwa Inwestycji: Budowa kolektora odciajcego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI Lokalizacja: Instytut Fizyki WMP UJK Kielce ul. Świętokrzyska 15 Branża: budowlana Kod CPV: 45000000-7 Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Opracował:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRUS, LACHOWICZ ARCHITEKCI Marcin Brus Paweł Lachowicz 41-800 ZABRZE ul. Wolnoci 345a t e l. / f a x ( 3 2 ) 7 7 7 1 3 0 1 e - m a i l : b r u s l a @ o 2. p l temat : PROJEKT REMONTU OGÓLNODOSTPNEGO BOISKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST 0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW zatwierdzona uchwał Rady Gminy Jasieniec Nr III.10.2013 z dnia 21 marca 2013r. Taryfa obowizuje od dnia 01-05-2013 Taryfa zostanie

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR RODZAJ OBIEKTU: Rozbudowa budynku Remizy OSP w Żurowej NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 38-246 Szerzyny 521

Bardziej szczegółowo

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc.

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc. UMOWA nr RAP/41/2009 zawarta w dniu:. 2009 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE

D BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA I PRZEPISY OBOWIAZUJCE 2. 2. ZAKRES ROBÓT 3. 3. WYKAZ ISTNIEJCYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3. 4. WYKAZ ELEMENTÓW MOGCYCH STWARZA ZAGROENIE

Bardziej szczegółowo

Jako cz dokumentów przetargowych i kontraktowych niniejsz SST naley odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1.

Jako cz dokumentów przetargowych i kontraktowych niniejsz SST naley odczytywa i rozumie w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1. D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania wspólne dla poszczególnych wymaga technicznych zwizanych z remontem mostu drogowego przez rzek Brok w

Bardziej szczegółowo

D - M WYMAGANIA OGÓLNE

D - M WYMAGANIA OGÓLNE D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z naprawą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót dla Remontu elewacji budynku Przychodni Rejonowej w Otwocku-Úwidrze przy ul.

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót dla Remontu elewacji budynku Przychodni Rejonowej w Otwocku-Úwidrze przy ul. Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót dla Remontu elewacji budynku Przychodni Rejonowej w Otwocku-Úwidrze przy ul. Mickiewicza 3 Inwestor: Zespóù Publicznych Zakùadów Opieki Zdrowotnej ul.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45252200-0 45232421-9 45231000-5 Przedmiot zamówienia: BUDOWA OCZYSZCZALNI CIEKÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA GMINY OSTRÓWEK Zamawiajcy:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.01.15. Roboty lusarskie kod CPV 45421100-5 1 Spis tre ci 1. Wst p....3 1.1. Przedmiot SST 3 1.2 Zakres stosowania SST..3 1.3

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA POIS.01.01.00-00-070/08 Nazwa i adres Zamawiajcego: Spóka Komunalna Dorzecze Biaej Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska Tel: +48 14 6506204 www.dorzeczebialej.pl Adres do uzyskania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WZNOSZENIE OGRODZEŃ Kod CPV 45342000-6 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Zakres przedmiotu zamówienia: - roboty ziemne i przygotowawcze, - montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załcznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego. Wymiana okien w lokalach zarzdzanych przez GŁUCHOŁASKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEPISY OGÓLNE

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEPISY OGÓLNE OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEPISY OGÓLNE 1 OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEPISY OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST 1.2. Zakres stosowania OST 1.3. Zakres robót objętych OST 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wymagania ogólne -CPV45000000-7 1.0 Wstęp Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych Zadania:Zmiana

Bardziej szczegółowo

ᐗ劇OWA P YFIKA JA T HNI NA BRANŻA BOWᐗ劇ANA R ᐗ劇ONTᐗ劇 I T Rᐗ劇Oᐗ劇Oᐗ劇 RNI A JI BYNKᐗ劇 PR ᐗ劇 KOᐗ劇Aᐗ劇 A WOJ KA POᐗ劇 KI O ᐗ劇Bᐗ劇 ᐗ劇 ᐗ劇 NR ᐗ劇 OBIEKT BYN K PR ᐗ劇 KOᐗ劇A W ᆇ呇POPO A WOJ KA POᐗ劇 KI O ᐗ劇Bᐗ劇 ᐗ劇 ᐗ劇 NR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni.

Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Inwestor: Zakład Opieki Zdrowotnej 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni.

Bardziej szczegółowo

SZCEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M CIANKA SZCZELNA STALOWA WRAZ Z WYCIGNICIEM.

SZCEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M CIANKA SZCZELNA STALOWA WRAZ Z WYCIGNICIEM. M.11.07.02. CIANKA SZCZELNA STALOWA WRAZ Z WYCIGNICIEM. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z wbiciem cianki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA Oznaczenie CPV : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych Uporządkowanie przewodów kominowych dymowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Zacznik 2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA PRZEWIDZIANEGO ZAKRESU ROBÓT Nr umowy: MZD/28/TM/2008 z dnia 13.02.2008 r. Temat: Obserwacja i badania -o/ysk pod obci3/eniem eksploatacyjnym mostu stalowego (JNI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) ul. Stawowa 17A/15, 41-103 Siemianowice l; tel.: 606 259 140, 606 379 869 NIP: 643-158-15-59; REGON: 240777636; nr konta: 12 1050 1357 1000 0023 2450 8338 Temat opracowania.: Inwestor: SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie części piwnicy w budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Obiekt zlokalizowany w Gryfinie przy ul. Kościelnej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Szczegó owe warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

Szczegó owe warunki realizacji przedmiotu zamówienia. Zacznik nr 7 do umowy Gdask, dnia 24.04.2015 r. Szczegóowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia. Nazwa zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w miejscowociach Mciszewice: 1. Wykonawca jest zobowizany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE : BUDOWA CHODNIKA W CIGU DROGI POWIATOWEJ NR 1742 O OZIMEK KRASIEJÓW W M. OZIMEK UL. BRZEZINY - IV ETAP - INWESTOR: ZARZD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

Bardziej szczegółowo

ó Ł ó ń ó Ą ó ń ń ó ń ń ó ó ó ó ó ń ĘĄ Zostanie Zaproponowany przez Zamawiajcego. oba szkolenia odbd si w siedzibie Zamawiajqcego, chyb a ze obie strony vtyrai zgod na zmian miejsca i czasu szkoleń. 3.7.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE Budynki mieszkalne: 1000-lecia PP 3/9 (klatka schodowa nr 5 i 6) 1000-lecia PP 19 Kotlarska

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADASZONE TRYBUNY ZIEMNE PRZY STADIONIE DO HOKEJA NA TRAWIE CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OLSZTYN, październik 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ 26 W OLSZTYNIE BRANŻA: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA ADRES:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 49, skr. poczt. 50 NIP:

Bardziej szczegółowo

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

ST 00.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.01.00 Nr Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45 00 00 00-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST BUDOWY BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMII

Bardziej szczegółowo

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże.

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 1.1.1. - Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. (CPV 45110000-1 - Roboty w rozbiórek obiektów budowlanych) 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WODY ZIMNEJ HYDRANTOWEJ Kod CPV: 45330000-9 STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WODY ZIMNEJ HYDRANTOWEJ Kod CPV: 45330000-9 STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WODY ZIMNEJ HYDRANTOWEJ Kod CPV: 45330000-9 STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres budowy: BUDOWA CAŁOROCZNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKRACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice SZCZEGÓOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWA OWIETLENIA TERENU W RAMACH INWESTYCJI BUDOWA PARKINGU PRZY UL. REPUBLIKI PICZOWSKIEJ W MIEJSCOWOCI PICZÓW DRAFT Spóka Inynierska S.C. R. Dudek, D. Biaas SPIS TRECI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE PRZEBUDOWA DROGI

D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE PRZEBUDOWA DROGI D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE PRZEBUDOWA DROGI AWNO - YLICE SPIS TRECI 1. WSTP... 2 2. WYKONANIE ROBÓT... 3 3. KONTROLA JAKOCI ROBÓT... 4 4. OBMIAR ROBÓT... 4 5. ODBIÓR ROBÓT... 5 6. PODSTAWA PATNOCI...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1. Wstęp. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Załącznik nr 9 do SIWZ Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego Polanowicach 1.2. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH

D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo