INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA"

Transkrypt

1 POIS /08 Nazwa i adres Zamawiajcego: Spóka Komunalna Dorzecze Biaej Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c, Tuchów, Polska Tel: Adres do uzyskania SIWZ, korespondencji i przesyania/skadania ofert siedziba JRP: Spóka Komunalna Dorzecze Biaej Sp. z o.o. ul. Rynek 17, Tuchów, Polska Tel: Fax: wew.23 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy Kontrakt VI Budowa magistrali wodocigowej Jodówka Tuchowska Rzepiennik Strzyewski uzupenienie Projekt pn. Uporzdkowanie gospodarki wodno ciekowej zlewni rzeki Biaa w ramach programu Czysty Dunajec realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko pod numerem POIS /08 Zawarto: Cz III.2.2 INFORMACJA DOTYCZCA BEZPIECZESTWA I OCHRONY ZDROWIA Kontrakt VI Budowa magistrali wodocigowej Jodówka Tuchowska Rzepiennik Strzyewski uzupenienie

2 Nazwa Zamówienia Kontrakt VI Budowa magistrali wodocigowej Jodówka Tuchowska Rzepiennik Strzyewski uzupenienie Zadanie: Kontrakt VI Budowa magistrali wodocigowej Jodówka Tuchowska Rzepiennik Strzyewski uzupenienie Adres obiektu Miejscowoci Jodówka Tuchowska Kod i nazwa zamówienia wg CPV: ówny przedmiot: Roboty w zakresie rurocigów do przesyu wody Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich czci oraz roboty w zakresie inynierii ldowej i wodnej Roboty budowlane Dodatkowe przedmioty: Przygotowanie terenu pod budow Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne Roboty w zakresie ksztatowania terenu Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie ogrodze, potów i sprztu ochronnego Usugi rolnicze, lene, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie Roboty w zakresie naprawy dróg Kontrakt VI Budowa magistrali wodocigowej Jodówka Tuchowska Rzepiennik Strzyewski uzupenienie

3 Cz III.2.2 Informacja BiOZ 1. Zakres robót caego zamierzenia budowlanego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów. Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia dla robót budowlanych dla Kontraktu VI Budowa magistrali wodocigowej Jodówka Tuchowska - Rzepiennik Strzyewski uzupenienie, w ramach Projektu UPORZDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-CIEKOWEJ ZLEWNI RZEKI BIAA W RAMACH PROGRAMU CZYSTY DUNAJEC" wspófinansowanego ze rodków Unii Europejskiej - Fundusz Spójnoci. Teren robót zlokalizowany w rejonie miejscowoci Jodówka Tuchowska. 2. Wykaz istniejcych obiektów budowlanych. Wykaz istniejcych obiektów budowlanych: budynki i budowle zlokalizowane w rejonie prowadzonych robót, drogi o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej, cieki wodne, rzeka, uzbrojenie terenu: sie wodocigowa, sie gazowa, linie energetyczne, linie teletechniczne 3. Wskazanie elementów zagospodarowania dziaki lub terenu, które mog stwarza zagroenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi. Wykaz elementów zagospodarowania dziaki lub terenu, które mog stwarza zagroenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi: gazocigi rednio i niskoprne, linie elektryczne, kable elektryczne, teletechnika, rurocigi wodocigowe, skrzyowania z ciekami, drogami gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi, budynki, drzewostan. 4. Wskazanie dotyczce przewidywanych zagro wystpujcych podczas realizacji robót budowlanych, okrelajce skal i rodzaje zagro oraz miejsce i czas ich wystpienia. Wskazanie dotyczce przewidywanych zagro wystpujcych podczas realizacji robót budowlanych, okrelajce skal i rodzaje zagro oraz miejsce i czas ich wystpienia: wykonywanie wykopów o cianach pionowych bez rozparcia o gbokoci wikszej ni 1.5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu,cian o gbokoci wikszej ni 3 m, roboty wykonywane przy uyciu dwigów lub migowców, roboty wykonywane pod lub w pobliu przewodów linii elektroenergetycznych, w odlegci liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej ni: 3 m dla linii o napiciu znamionowym nieprzekraczajcym 1 kv, 5 m dla linii o napiciu znamionowym powyej 1 kv lecz 15 kv, 15 m dla linii o napiciu znamionowym powyej 30 kv, lecz nieprzekraczajcym 110 kv, roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemi i w tunelach: Kontrakt VI Budowa magistrali wodocigowej Jodówka Tuchowska Rzepiennik Strzyewski uzupenienie

4 Cz III.2.2 Informacja BiOZ roboty prowadzone w zbiornikach, kanaach, wntrzach urzdze technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknitych - roboty montaowe w studniach kanalizacyjnych i w przepompowniach cieków, roboty zwizane z wykonywaniem przej rurocigów pod przeszkodami metodami: tunelow, przecisku lub podobnymi - wykonywanie przej kanaami pod istniejcymi ciekami wodnymi oraz wykonywanie odcinków kanaów metod przewiertu. roboty budowlane prowadzone przy montau i demontau cikich elementów prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t. roboty ziemne zwizane z przemieszczaniem lub zagszczaniem gruntu. zagroenie upadkiem z wysokoci - budowa budynków o wysokoci powyej 6m. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracowników przed przystpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Kady pracodawca ma obowizek ustali wykaz prac szczególnie niebezpiecznych wystpujcych na budowie oraz sposobu postpowania przy wykonaniu tych prac. Bezporedni nadzór nad bezpieczestwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawuj odpowiednio kierownik Robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowizków. Wykonawca przed przystpieniem do wykonywanych Robót budowlanych jest zobowizany opracowa instrukcj bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi z ni pracowników w zakresie wykonywanych przez nich Robót. Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni posiada odpowiednie uprawnienia dopuszczajce do pracy przy urzdzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych, itp. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by wyposaeni w odpowiedni dla danej pracy sprzt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by wyposaeni w odzie ochronn wg obowizujcych tabel i norm zakadowych. Pracownicy s zobowizani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Dla pracowników powinni by organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowizujcych szkole wg Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r. W sprawie szczegóowych zasad szkole w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. 1996/62/285) s nastpujce: szkolenia wstpne, szkolenia wstpne stanowiskowe, szkolenia wstpne podstawowe, szkolenia okresowe. Podczas szkolenia na kadym etapie naley zapozna pracowników z ryzykiem zawodowym zwizanym z wykonywan prac na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy rodków ochrony osobistej, zabezpieczajcych przed skutkami zagro np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzie ochronna, kamizelki ostrzegawcze, itp. W dokumentacji budowy powinny znajdowa si wszystkie dokumenty potwierdzajce przeprowadzenie szkole w zakresie bhp, protokoy z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalece w zakresie bhp, itp. Na terenie budowy powinien by do wgldu pracowników plan BiOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie s przechowywane wyej wymienione dokumenty powinna znajdowa si na tablicy ogosze. 6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczestwom wynikajcym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroenia zdrowia lub w ich ssiedztwie, w tym zapewniajcych bezpieczn i sprawn komunikacj, umoliwiaj szybk ewakuacj na wypadek poaru, awarii i innych zagro. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczestwom wynikajcym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroenia zdrowia lub w ich ssiedztwie, w tym zapewniajcych bezpieczn i sprawn komunikacj, umoliwiaj szybk ewakuacj na wypadek poaru, awarii i innych zagro: Kontrakt VI Budowa magistrali wodocigowej Jodówka Tuchowska Rzepiennik Strzyewski uzupenienie

5 Cz III.2.2 Informacja BiOZ wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, wskazanie dokumentów niezbdnych do prawidowej eksploatacji maszyn i innych urzdze technicznych, oznaczenie czynników mogcych stwarza zagroenie, rozmieszczenie urzdze przeciwpoarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajcymi, drogami dojazdowymi, rozmieszczenie sprztu ratunkowego (w tym pywajcego, jeeli jest to uzasadnione rodzajem robót), niezbdnego przy prowadzeniu robót budowlanych, rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewntrznych i zewntrznych stref ochronnych, wynikajcych z przepisów odrbnych, takich jak strefy magazynowania i skadowania materiaów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprztu zmechanizowanego i pomocniczego, rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak wy produkcji betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatów, przedstawienie rozwiza ukadów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu, lokalizacj pomieszcze higieniczno-sanitarnych. 7. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczestwom przy prowadzonych robotach. 1. Podczas prowadzenia Robót konieczne jest stosowanie rodków ochrony indywidualnej. 2. Roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujcymi normami i przepisami p.po. oraz bezpieczestwa i higieny pracy. 3. Szczególn uwag naley zwróci na: a) rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgldniajce odpowiedni do nich dostp oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania maszyn, b) organizacj pracy ze szczególnym uwzgldnieniem Robót ziemnych i montaowych (praca w asycie"), c) warunki dostpu do materiaów uywanych do wykonania Robót, d) utrzymanie wciwego stanu technicznego instalacji, urzdze, sprztu i maszyn, e) powiadamianie odpowiednich uytkowników uzbrojenia podziemnego o przystpieniu do Robót na danych odcinkach, f) sposób przechowywania, skadowania i usuwania odpadów i gruzu, g) zapewnienie na budowie porzdku i czystoci, h) informowanie wszystkich pracowników bezpiecznego podejmowanych decyzji dotyczcych bhp i ochrony zdrowia. 4. Organizacja terenu budowy powinna zapewnia sprawn i skuteczn komunikacj, a materiay budowlane winny by skadowane w taki sposób, aby nie narazi przebywajcych tam osób na przypadkowe urazy. 5. W widocznym miejscu naley wywiesi numery telefonów alarmowych, z podaniem osób, które naley powiadomi o zaistniaym wypadku. 7.1 Ochrona przeciwpoarowa 1. Wykonawca Robót zobowizany jest do bezwzgldnego przestrzegania przepisów ochrony przeciwpoarowej. 2. Wykonawca Robót zobowizany jest do posiadania i utrzymywania na terenie magazynów, pomieszcze biurowych, szatniach, pomieszczeniach socjalnych, baz produkcyjnych oraz w maszynach i pojazdach sprawnego sprztu przeciwpoarowego. 3. Materiay atwopalne powinny by skadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostpem osób trzecich. Kontrakt VI Budowa magistrali wodocigowej Jodówka Tuchowska Rzepiennik Strzyewski uzupenienie

6 Cz III.2.2 Informacja BiOZ 7.2 Materiay szkodliwe dla otoczenia 1. Materiay, które w sposób trway s szkodliwe dla otoczenia nie mog by dopuszczone do wbudowania. 2. Nie dopuszcza si uywanie materiaów wywoujcych szkodliwe promieniowanie o steniu wikszym od dopuszczalnego, okrelonego odpowiednimi przepisami. 3. Wszelkie materiay odpadowe musz mie aprobat techniczn wydan przez uprawnion jednostk, jednoznacznie okrelaj brak ich oddziaywania na rodowisko. 4. Materiay, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia Robót (np. materiay pylaste, których szkodliwo po zakoczeniu Robót znika), mog by uyte pod warunkiem bezwzgldnego przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. 7.3 Ochrona wasnoci publicznej i prywatnej 1. Wykonawca Robót ponosi pe odpowiedzialno za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urzdzenia i instalacje podziemne, tj.: rurocigi, kable, itp. oraz zobowizany jest do potwierdzenia informacji dostarczonych od Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji przez odpowiednie wadze ce wcicielami lub uytkownikami tych urzdze. 2. Wykonawca Robót zobowizany jest do wciwego oznakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami w czasie trwania budowy wszelkich urzdze i instalacji podziemnych. 3. Wykonawca Robót zobowizany jest do prowadzenia Robót w sposób powodujcy minimalne niedogodnoci dla mieszkaców, w szczególnoci zapewnienie bezpiecznego dojcia i dojazdu d posesji oraz bezpiecznego poruszania si w pobliu prowadzonych Robót. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej powstae w siedztwie budowy spowodowane jego dziaalnoci. 5. Do obowizków Wykonawcy Robót naley wciwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy. 7.4 Bezpieczestwo i higiena pracy 1. Podczas realizacja Robót Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepisów dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy. 2. W szczególnoci Wykonawca Robót ma obowizek zadba, aby Wykonawcy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. 3. Wykonawca Robót jest zobowizany do zapewnienia i utrzymania wszelkich urzdze zabezpieczajcych, socjalnych oraz sprztu i odpowiedniej odziey dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych i przebywajcych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczestwa publicznego. 4. Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni by wyposaeni w ubranie robocze, buty ochronne, kaski i pasy bezpieczestwa. 5. Odzie robocza montaystów powinna skada si z jednoczciowego kombinezony z zapinanymi mankietami spodni i rkawów, dobrze dopasowanego i niekrpujcego ruchów. 6. W czasie prac prowadzonych w pasie drogowym pracownicy powinni nosi odzie odblaskow. 7. Wszelkie maszyny budowlane mog obsugiwa wycznie wykwalifikowani pracownicy posiadajcy stosowne uprawnienia. 8. Kategorycznie zabrania si pracy po spoyciu alkoholu. 9. Przebywanie osób nieupowanionych na budowie jest zabronione. 10. Pracownicy muszcile przestrzega zasad obsugi urzdze podanych w ich instrukcjach obsugi. 11. Wykonawca Robót zobowizany jest przed rozpoczciem montau wydzieli strefy niebezpieczne, poprzez rozstawienie w widocznym miejscu tablic ostrzegawczych. 12. Wykonywanie Robót ziemnych w bezporednim ssiedztwie sieci tj.: energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepownicze, wodocigowe i kanalizacyjne powinno by poprzedzone okreleniem Kontrakt VI Budowa magistrali wodocigowej Jodówka Tuchowska Rzepiennik Strzyewski uzupenienie

7 Cz III.2.2 Informacja BiOZ przez kierownika budowy bezpiecznej odlegci, w jakiej mog by one wykonane do istniejcej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 13. Prowadzenie robót ziemnych w pobliu instalacji podziemnych powinno odbywa si rcznie. 14. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostpnych dla osób trzecich przy tych robotach naley wokó wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi balustrady zabezpieczone w wiato ostrzegawcze koloru czerwonego. W uzasadnionych przypadkach wykopy naley szczelnie przykry, co uniemoliwi wpadnicie do wykopu. Naley sprawdza stan obudowy wykopu lub skarpy przed kadym rozpoczciem robót. 7.5 Ochrona i utrzymanie Robót 1. Wykonawca Robót odpowiada za ochron robót oraz za wszelkie materiay, urzdzenia, sprzt i maszyny uywane do prowadzenia Robót od daty rozcicia do wydania wiadectwa Przejcia. 2. Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy byy w zadawalajcym stanie przez czas trwania budowy, a do czasu wydania wiadectwa Przejcia. 8. Podstawa opracowania Zakres opracowania jest zgodny z: Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U art. 21 a Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia Dz. U z dnia 10 lipca 2003 r. Kontrakt VI Budowa magistrali wodocigowej Jodówka Tuchowska Rzepiennik Strzyewski uzupenienie

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. Zakres Robót zamierzenia budowlanego. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie remontu budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

Część III Opis przedmiotu zamówienia. 2. Dokumentacja Projektowa 2.2. Informacja BIOZ

Część III Opis przedmiotu zamówienia. 2. Dokumentacja Projektowa 2.2. Informacja BIOZ PROJEKT Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic współfinansowany przez Unię Europejską, przyczyni się do zmniejszenia róŝnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA I PRZEPISY OBOWIAZUJCE 2. 2. ZAKRES ROBÓT 3. 3. WYKAZ ISTNIEJCYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3. 4. WYKAZ ELEMENTÓW MOGCYCH STWARZA ZAGROENIE

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10 Wersja od: 11 lipca 2003 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

CZ III.2.3 INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

CZ III.2.3 INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA CZ III.2.3 INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa Zamówienia: Adres obiektu: Zamawiaj cy: Autor opracowania: Rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul.

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Podstawę opracowania stanowi art. 21a ust.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ONFORMACJA DOTYCZ CA

ONFORMACJA DOTYCZ CA ONFORMACJA DOTYCZCA OLSZTN, grudzie 2012r. BEZPIECZESTWA I OCHRONY ZDROWIA BRANA : TEMAT : ADRES : INWESTOR : ARCHITEKTURA Droga poarowa do budynku Specjalnego Orodka Szkolno-wychowawczego przy ul. Pisudskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz", zawiera: stronę tytułową; część opisową; część rysunkową, sporządzoną na kopii projektu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: SP ZZOZ w Kolbuszowej, ul. Grunwaldzka 4, Kolbuszowa. LOKALIZACJA: Kolbuszowa, działka ewid. Nr Projektnaci: ARCHITEKTURA:

INWESTOR: SP ZZOZ w Kolbuszowej, ul. Grunwaldzka 4, Kolbuszowa. LOKALIZACJA: Kolbuszowa, działka ewid. Nr Projektnaci: ARCHITEKTURA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DWIGU TOWAROWEGO NA DWIG OSOBOWY ORAZ MODERNIZACJA ISTNIEJCEGO DWIGU OSOBOWEGO W SZPITALU POWIATOWYM W KOLBUSZOWEJ INWESTOR: SP ZZOZ w Kolbuszowej, ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Bardziej szczegółowo

TOM 2 Egz. Przebudowa ulicy Abrahama w Pucku Etap I

TOM 2 Egz. Przebudowa ulicy Abrahama w Pucku Etap I ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl KRS 0000306545 NIP: 583-302-65-69 Regon: 220617954 TOM 2 Egz. Opracowanie branowe: Przedsiwzicie: WIELOBRANOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami SPIS TRECI 1 Podstawy opracowania 6 2 Charakterystyka obiektu 6 3 Stan istniejcy 6 4 Zaenia projektowe 6 5 Zakres opracowania 6 6 Opis projektu 7 7 Opis robót 7 8 Oddziaywanie zamierzonej inwestycji na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie ul. 3 Maja 30; 55-200 Oława; Polska tel. (071) 3039521 fax. (071) 3039533 www.zwik.olawa.pl Nr referencyjny nadany sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

Maszyny i urz dzenia techniczne:

Maszyny i urz dzenia techniczne: Roboty zwizane z podłczeniem, sprawdzeniem, konserwacj i napraw instalacji, urzdze elektrycznych mog by wykonywane wyłcznie przez osoby posiadajce odpowiednie uprawnienia Maszyny i urzdzenia techniczne:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

Projekt jest planowany do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Projekt jest planowany do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Unia Europejska Fundusz Spójności Projekt jest planowany do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Przedsibiorstwo Usługowo Projektowe MI Mirosław Sieja 47-223 Kdzierzyn Kole ul. Piłsudskiego 10B/1

Przedsibiorstwo Usługowo Projektowe MI Mirosław Sieja 47-223 Kdzierzyn Kole ul. Piłsudskiego 10B/1 Przedsibiorstwo Usługowo Projektowe MI Mirosław Sieja 47-223 Kdzierzyn Kole ul. Piłsudskiego 10B/1 1 Inwestor : SŁUBA DROGOWA POWIATU WIDNICKIEGO 58-140 JAWORZYNA L SKA UL. POWSTACÓW 12 Nazwa zadania :

Bardziej szczegółowo

GMINA KRZESZOWICE, ul. Ogrodowa 1, Krzeszowice PROJEKT WYKONAWCZY BRAN Y ELEKTRYCZNEJ. Autorzy opracowania:

GMINA KRZESZOWICE, ul. Ogrodowa 1, Krzeszowice PROJEKT WYKONAWCZY BRAN Y ELEKTRYCZNEJ. Autorzy opracowania: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYMIANY SUPA. Tytu projektu: Budowa kadki nad bocznic kolejowa do Kopalni Wapienia Czatkowice w cigu ul bickiej (Os. many) w miejscowoci Krzeszowice PROJEKT WYKONAWCZY BRANY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu przyłczy wod. kan. do urzdze zabawowych wodnego placu zabaw

OPIS TECHNICZNY do projektu przyłczy wod. kan. do urzdze zabawowych wodnego placu zabaw OPIS TECHNICZNY do projektu przyłczy wod. kan. do urzdze zabawowych wodnego placu zabaw 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przyłczy wodocigowych i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KORFANTÓW, UL. ULIANÓWKA, NIEMODLIŃSKA I FABRYCZNA OBRĘB EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Informacje do sporz dzenia planu BIOZ

Informacje do sporz dzenia planu BIOZ PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH ELseco Sp. z o.o., tel./fax: +48 (91) 820 14 80 OPRACOWANIE : Informacje do sporzdzenia planu BIOZ Temat / obiekt / cz : Zadanie nr 21708 PROJEKT WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie Źródło: http://www.pinbciechanow.bip-e.pl/inb/komunikaty-informacje-p/informacje-pinb/1029,informacja-z-dnia-8012009r-pinb-dotobowiazkow-inwestora-projektanta-oraz-kierow.html

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROJEKTOR in. Włodzimierz Kamiski

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROJEKTOR in. Włodzimierz Kamiski Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROJEKTOR in. Włodzimierz Kamiski 08-110 Siedlce, ul. Okrna 55 tel./fax. +48(025) 633 91 44 e-mail: bp_projektor@o2.pl Ilo egzemplarzy... Egzemplarz nr... NAZWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. GRAFIT Pracownia Projektowa Siedziba: 42-224 Częstochowa, ul. Czecha 1/44 Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 71 Tel./fax: 034 361-50-25; e-mail: grafit@grafit-pp.pl IDS 150147445

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A B I O Z do PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWACZEGO

I N F O R M A C J A B I O Z do PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWACZEGO I N F O R M A C J A B I O Z do PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWACZEGO Nazwa: Adres: Zamawiający: Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia pomiędzy ulicami Ulrychowską a Górczewską w Warszawie w ramach budżetu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego

SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego I N F O R M A C J A B I O Z Nazwa obiektu: Adres: Inwestor: SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego ul. Matejki 5, 07-200 Wyszków Działka nr 3516/4; miasto 0001 - Wyszków

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. Zakres Robót zamierzenia budowlanego. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont kominów wraz z częścią powierzchni dachu budynku Starego

Bardziej szczegółowo

Budowa pompowni strefowej PS-1 dla m. Dąbrowa Chełmińska

Budowa pompowni strefowej PS-1 dla m. Dąbrowa Chełmińska 1 Spis treści 1. Podstawy opracowania... 3 2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów... 3 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 4. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA OBIEKT położony w : Dominikowice gm.gorlice dz.nr 520/3, 521/4, 519 PROJEKT dotyczy lokalizacji :. Inwestor: Projektant: Budowa wielofunkcyjnego boiska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) Nazwa i adres budowy: Remont dachu Przedszkola Samorządowego w Czempiniu ul. Nowa 4 Kod CPV 45 26 26 90-4, remont starych budynków Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TOM 2A, Poz. 2 Egz. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Opracowanie branowe: Przedsiwzicie: Inwestor: Obrby/numery działek: MONTA KLAPY ZWROTNEJ NA WYLOCIE KANALIZACIJ DESZCZOWEJ DN 1000 MONTA KLAPY ZWROTNEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: Gmina Konarzyny ul. Szkolna 7 89-607 Konarzyny NAZWA I MIEJSCE INWESTYCJI: Kotłownia na paliwo stałe dla Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach.

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO rok załoenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO ul. Jagielloska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail: sekretariat@miastoprojekt.com.pl www.miastoprojekt.com.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2 Spis treści 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;... 2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE KOMBUDEX Sp. z o.o. w Siedlcach PRACOWNIA PROJEKTOWA 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 97, tel./fax.: 0(...)25-63-238-50, 63-279-06 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa sieci cieplnej n/p w Nysie od ul. Parkowej do ul. Wolności Imię i nazwisko lub nazwa i adres Inwestora: Nyska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI

INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI 1 INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM 22+143 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI 2 INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM 22+143 DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

zadanie I. PRZEBUDOWA UL. LISTOPADOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zadanie I. PRZEBUDOWA UL. LISTOPADOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA USŁUGI PROJEKTOWE Kurczuk Marek 22 400 Zamość ul. Przemysłowa 4, tel. 084 6384858, 0504254330 NIP 922 158 98 75, REGON 950435774, DnB NORD 34137011830000170150859800 e mail: kurczuk@za.home.pl TYTUŁ OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ulicy Harcerskiej w Płocku

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ulicy Harcerskiej w Płocku PROJEKT BUDOWLANY Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ulicy Harcerskiej w Płocku Spis treści I. Część opisowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZCA BEZPIECZESTWA I OCHRONY ZDROWIA.

INFORMACJA DOTYCZCA BEZPIECZESTWA I OCHRONY ZDROWIA. INFORMACJA DOTYCZCA BEZPIECZESTWA I OCHRONY ZDROWIA. 1 Zakres robót Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1215O obejmujcy ulic Grunwaldzk w m. Głubczyce

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna...2 2. Zakres robót...2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi...2 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych

Bardziej szczegółowo

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ 1. Spis zawartości strona 1 2. Strona tytułowa informacji BIOZ strona 2 3. Część opisowa informacji BIOZ strona 3-5 strona 1 STRONA TYTUŁOWA INFORMACJI BIOZ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: STACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, ul. Pustkowska 13, Węgry

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, ul. Pustkowska 13, Węgry Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) Adres: nr działek 800, k.m. 1, obręb

Bardziej szczegółowo

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź 1 BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDYNEK ZAPLECZA WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. WŁ. REYMONTA W ŁODZI ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODY DESZCZOWE O POJEMNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DOTYCZY: Remont II i III piętra w budynku nr 101- CSiKGW na terenie Akademii Sztuki Wojennej działka ew. nr 2/180 obręb 3-21-28. ZAMAWIAJĄCY: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. OLSZAŃSKIEJ OBSŁUGUJĄCEGO TEREN AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W ŚWIEBODZICACH I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. OBIEKT: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

] IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

] IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 ] IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKTY : Budowa dróg gminnych: - 035KL

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1. Zakres robót dla całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji. 1.1. Zarurowanie rowu drogowego. 1.2. Zabezpieczenie sieci teletechnicznych i energetycznych. 1.3. Budowa chodnika

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Informacja o planie BIOZ Opracował: Zygmunt Nowak ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 2. Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: RODZAJ OPRACOWANIA:

INWESTYCJA: RODZAJ OPRACOWANIA: Al. Wojciecha Korfantego 81, 40-160 Katowice Tel: 0-32 259 27 41, Fax: 0-32 259 274 42 INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego Inwestor: GMINA MYSZKÓW Adres:

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Część opisowa. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Część opisowa 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Zakres robót : Wykonanie remontu ul. Zamkowej w Białej Podlaskiej. Projekt obejmuje wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1. Zakres robót dla całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji. Remont ulicy Ułańskiej w Kozłowie. 2. Charakterystyka placu budowy ze wskazaniem elementów stwarzających zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 2940S i na odcinku Rudzieniec-Niezdrowice

Przebudowa drogi powiatowej nr 2940S i na odcinku Rudzieniec-Niezdrowice Przebudowa drogi powiatowej nr 2940S i 14570 na odcinku Rudzieniec-Niezdrowice INFORMACJA DOTYCZĄCE BiOZ 1.1 Podstawa opracowania. Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycz ca zasad gospodarki kluczami i ochrony fizycznej w budynkach Urz du Gminy K ty. Rozdzia I Postanowienia ogólne

Instrukcja dotycz ca zasad gospodarki kluczami i ochrony fizycznej w budynkach Urz du Gminy K ty. Rozdzia I Postanowienia ogólne Instrukcja dotyczca zasad gospodarki kluczami i ochrony fizycznej w budynkach Urzdu Gminy Kty Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Ilekro w instrukcji jest mowa o: 1. Urzdzie naley przez to rozumie Urzd Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH CZĘŚĆ OPISOWA "INFORMACJI" (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.) PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PRZY UL. SIENKIEWICZA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. Przebudowa ul. Grabowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w Ustroniu. ul. Rynek Ustroń

INFORMACJA BIOZ. Przebudowa ul. Grabowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w Ustroniu. ul. Rynek Ustroń INFORMACJA BIOZ Dotyczy: Przebudowa ul. Grabowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w Ustroniu Inwestor: Miasto Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń Projektanci: Branża

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1 2. RYSUNKI ZAWARTO PROJEKTU 1. Str

1. OPIS TECHNICZNY 1 2. RYSUNKI ZAWARTO PROJEKTU 1. Str ZAWARTO PROJEKTU 1 Str 1. OPIS TECHNICZNY 1 1.1. Podstawa opracowania 2 1.2. Zakres opracowania 2 1.3. Instalacja gazowa 2 1.4. Wymagania dotyczce instalowania kotła c.o. opalanego gazem 3 1.5. Odbiór

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25

INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25 1 UMOWA NR : WIZ.345 483 / 08 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. I.J.PADEREWSKIEGO ADRES: KNURÓW, UL. SZPITALNA 25 INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Firma Inżynierska UR-EL Czesław Urbanek 95-054 Ksawerów ul. Cicha 36 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Inwestor

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Zamierzenie budowlane: Adres budowli: Branża: Przedmiot opracowania: miejscowość Gdów, Bilczyce województwo małopolskie WIELOBRANŻOWY BUDOWA OBWODNICY GDOWA Zadanie 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Jednostka projektowa: Inwestor: GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Nazwa i adres obiektu: Budowa łączników drogowych ul. Bluszcza - Strzechy, ul. Strzechy - Długa, ul. Długa - Jodłowa w Mikołowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Z A K R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2 2. Zakres robót i kolejność realizacji obiektu 2 3. Opis istniejącego obiektu 3 4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. ZAKRES OPRACOWANIA...2 2. ETAPOWANIE BUDOWY...2 3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI...2 4. ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT : Remont elewacji budynku Strazy Miejskiej W Bielsku-Białej przy ul. Kołłataja 10 LOKALIZACJA : Bielsko-Biała, ul. Kołłątaja działka nr 102/9,

Bardziej szczegółowo

SST 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

SST 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE SST 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa

Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa PLAN BIOZ 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Zakres robót objętych opracowaniem : BRANŻA DROGOWA - roboty ziemne wykopy pod projektowaną

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Niniejsza informacja została opracowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NR PROJEKTU: 1308 / BIOZ DATA : STYCZEŃ 2014 Inwestor: Obiekt: Temat: GMINA ZIELONKI 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116 DZIAŁKA 1482

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projekt wykonawczy Stadium projektu Drogowa-elektryczna Branża Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych Al Jana Pawła II i L Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ SPIS TRE CI. 1. Podstawa prawna. 2. Zakres robót

INFORMACJA BIOZ SPIS TRE CI. 1. Podstawa prawna. 2. Zakres robót INFORMACJA BIOZ SPIS TRECI 1. Podstawa prawna 2. Zakres robót 3. Wykaz istniejcych obiektów budowlanych podlegajcych adaptacji i rozbiórce 4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mog stwarza

Bardziej szczegółowo

Gmina Suwałki, Urząd Gminy w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, Suwałki

Gmina Suwałki, Urząd Gminy w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, Suwałki INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OBIEKT : ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁA WODA zlokalizowana na działkach nr: GMINA SUWAŁKI Biała Woda: 240/15,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z )

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) Wymiany pokrycia dachu Opacz dz. nr 88 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ UL. WARSZAWSKA 42 06-230 RÓZAN OPRACOWANIE INFORMACJI : Marzec 2008 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ STRONA TYTUŁOWA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa boiska wielofunkcyjnego ZSO nr 4 w Bydgoszczy, ul. Stawowa 39 dz. ew. 30/66 obr. 72 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA Lokalizacja: KAMIONEK, działka nr 19/79 k.m. 8 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWA PROTELKOM

FIRMA PROJEKTOWA PROTELKOM Siedziba: 41-910 Bytom, ul. Chorzowska 27b/8 Biuro: 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 115 / (32) 247-07-14 501-175-605 protelkom@interia.pl KONCEPCJE PROJEKTY: BUDOWLANE WYKONAWCZE Instalacje wykrywania i

Bardziej szczegółowo

Przebudowa 13 dróg o długości ok m na osiedlu Duchnice, Gmina Ożarów Mazowiecki PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻY DROGOWEJ

Przebudowa 13 dróg o długości ok m na osiedlu Duchnice, Gmina Ożarów Mazowiecki PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻY DROGOWEJ Przebudowa 13 dróg o długości ok. 4524 m na osiedlu Duchnice, Gmina Ożarów Mazowiecki PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻY DROGOWEJ INFORMACJA BIOZ Inwestor zadania: Gmina Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski 46-073 Mechnice, Al.. Róż 18, tel./fax /0 77/ 44-04-884, projwes@o2.pl REGON 531196621

Bardziej szczegółowo

OPIS ROBÓT. dla projektu budowy ulic na osiedlu "Murator" w miejscowości Baranów ul. Murarska

OPIS ROBÓT. dla projektu budowy ulic na osiedlu Murator w miejscowości Baranów ul. Murarska OPIS ROBÓT dla projektu budowy ulic na osiedlu "Murator" w miejscowości Baranów ul. Murarska 1. Podstawowy zakres inwestycji Podstawowy zakres inwestycji polegającej na budowie ulicy Murarskiej na Osiedlu

Bardziej szczegółowo

(obr. 13 Trzebinia) w granicy istn. pasa drogowego.

(obr. 13 Trzebinia) w granicy istn. pasa drogowego. INFORMACJA BIOZ do dokumentacji projektowej na budowę miejsc parkingowych przy ul. Targowej na os. ZWM przed blokiem nr 18 w Trzebini wraz z przebudową istn. oświetlenia na działce nr 191/308 (obr. 13

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

Przebudowa przepust na cieku bez nazwy w m. Płocochowo w km 53+711,27

Przebudowa przepust na cieku bez nazwy w m. Płocochowo w km 53+711,27 Projektant: C G M PROJEKT Sp. z o.o., ul. Wapienna 25, 04-691 Warszawa Inwestor: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE Zadanie inwestycyjne: ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa PRZEBUDOWA DROGI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. MIASTO OSTROŁĘKA, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka

INFORMACJA BiOZ. MIASTO OSTROŁĘKA, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka TRAFFIC Pracownia Projektowa Dróg i Mostów mgr inż. Maciej Giers, 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Roweckiego Grota 9/1, tel. 510-168-863 NIP 758 210 24 68, Regon 141928879 INFORMACJA BiOZ Opracowanie: BUDOWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE ROBÓT DROGOWYCH I ODWODNIENIOWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE ROBÓT DROGOWYCH I ODWODNIENIOWYCH Przebudowa drogi powiatowej nr 2028K Zbydniowice - Siercza w km 2+435-4+725 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE ROBÓT DROGOWYCH I ODWODNIENIOWYCH BRANŻA: DROGOWA ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I CHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWŚCI SZADKOWICE NA ODCINKU OD DROGI POWITOWEJ NR 3101E

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I CHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWŚCI SZADKOWICE NA ODCINKU OD DROGI POWITOWEJ NR 3101E INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I CHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWŚCI SZADKOWICE NA ODCINKU OD DROGI POWITOWEJ NR 3101E DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 713 PĘTLA AUTOBUSOWA 1 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: Załącznik nr 2 Proponowana kolejność realizacji poszczególnych etapów rozbiórki -budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WSCHODNIEJ OBWODNICY WOJNICZA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ

BUDOWA WSCHODNIEJ OBWODNICY WOJNICZA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu Ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków, tel. fax. ( 48 12) 637 27 79, 623 93 45 e-mail: altrans@altrans.krakow.pl NIP: 677-102-11-38 REGON: 350689654

Bardziej szczegółowo