WYWIAD Z UCZNIEM KLAS I-III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYWIAD Z UCZNIEM KLAS I-III"

Transkrypt

1 Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Placówek Oświatowych w Borkach w roku szk. 2014/2015 Obszar II: Procesy zachodzące w szkole lub placówce Wymaganie: 2.6: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. Cele ewaluacji: - pozyskiwanie informacji, czy wobec uczniów z trudnościami w nauce posiadających opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno pedagogicznej podejmowane są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. - zbadanie, czy oferta szkoły spełnia oczekiwania uczniów zdolnych, chcących rozwijać swoje zainteresowania. - wskazanie działań, mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Termin ewaluacji: X 2014 VI Osoby odpowiedzialne za ewaluację wewnętrzną: Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły w składzie: - Lider zespołu ewaluacyjnego Marzena Zimoch; - przewodniczący zespołów przedmiotowych; - wychowawcy klas; - pedagog szkolny Raport przeznaczony jest dla: 1. Dyrektora szkoły 2. Rady Pedagogicznej 3. Rady Rodziców Grupa badawcza: 110 uczniów ZPO w Borkach z czego: 20 uczniów nauczania zintegrowanego, 60 uczniów ze szkoły podstawowej i 30 z gimnazjum,, 85 rodziców, 26 nauczycieli. Narzędzia i metody badawcze: - wywiad z uczniem (kl.i- III), - kwestionariusz ankiety dla rodziców, - kwestionariusz ankiety dla nauczycieli, - kwestionariusz ankiety dla uczniów, - analiza dokumentów: dzienników lekcyjnych, protokołów konkursowych. WYWIAD Z UCZNIEM KLAS I-III 1. Czy według Ciebie potrzebne są w szkole zajęcia dodatkowe? 2. Każdy z nas ma swoje potrzeby, pasje i różne umiejętności. Czy uważasz, że nasza szkoła daje Ci możliwości rozwijania Twoich zainteresowań? 3. Czy uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się w naszej szkole? Jeżeli tak, to na jakie? 4. Zapewne uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych. Jeżeli tak, to dlaczego? 5. Może chciałabyś/ chciałbyś uczestniczyć w zajęciach, jakich nie ma w naszej szkole? Jeżeli tak, to w jakich? 6. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych? 1

2 7. Czy uczestniczysz w zajęciach, które odbywają się poza szkołą? 8. Czy nauczyciele zachęcają Cię i pomagają w przygotowaniach do konkursów i zawodów? 9. Czy o Twoich osiągnięciach wiedzą koleżanki i koledzy? W jaki sposób się o tym dowiadują? Skąd o tym wiedzą? 10.Kolejne pytania będą dotyczyły pracy na lekcjach. W Twojej klasie jest dużo dzieci. a) W jaki sposób najczęściej pracujecie na lekcji: wszyscy razem, w grupach, czy sami? b) Czy w czasie lekcji nauczyciel pracuje z każdym z Was tak samo, czy inaczej? c) Kiedy pojawi się problem, to czy nauczyciel pomaga Wam go rozwiązać? Ankieta skierowana do uczniów Drogi Uczniu! Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w naszej szkole. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o szczere odpowiedzi i dziękujemy za poświęcony czas na jej wypełnienie. 1. Czy według Ciebie potrzebne są w szkole zajęcia dodatkowe (np. koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze) mające na celu pogłębianie wiedzy uczniów lub pomoc uczniom mającym trudności w nauce? a) tak b) nie 2. Czy uważasz, że szkoła daje Ci możliwości rozwijania zainteresowań? a) tak b) nie 3. W jakich zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę uczestniczysz? (możesz wybrać kilka odpowiedzi): a) koła przedmiotowe b) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze c) zajęcia sportowe d) zajęcia świetlicowe e) inne (jakie?). f) w żadnych nie biorę udziału 4. Uczestniczysz w tych zajęciach, ponieważ: a) pomagają mi przezwyciężyć trudności w nauce b) pozwalają poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach c) rozwijają moje zainteresowania d) wpływają na rozwój fizyczny e) są sposobem na spędzenie czasu z kolegami i koleżankami f) rodzice chcą, żebym w nich uczestniczył g) inne powody 5. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych? a) tak b) nie, ponieważ (podkreśl wybrane przyczyny): - nie lubię/nie chcę się dodatkowo angażować - żadne z zajęć mnie nie interesują - uczęszcza na nie zbyt duża liczba uczniów 2

3 - zostałem zmuszony przez rodziców - inne (jakie?). 6. Czy nauczyciele zachęcają Cię i przygotowują do udziału w: (podkreśl tak lub nie ): a) konkursach tak nie b) olimpiadach tak nie c) turniejach tak nie d) zawodach sportowych tak nie e) projektach edukacyjnych tak nie 7. Czy osiągnięcia uczniów Twojej szkoły są prezentowane społeczności szkolnej i pozaszkolnej? a) tak b) nie 8. Jeśli tak, to w jaki sposób? a) wystawy prac uczniowskich b) przeglądy twórczości artystycznej c) imprezy/uroczystości szkolne i pozaszkolne d) prezentacje na stronie internetowej szkoły e) inne sposoby (jakie?) 9. Czy możliwość otrzymania stypendium za dobre wyniki w nauce motywuje Cię do dalszej nauki? a) tak b) nie 10. Na jakie zajęcia, których nie ma w naszej szkole, chciałbyś uczęszczać? (wymień) 11. Czy oprócz zajęć szkolnych uczestniczysz w innych zajęciach organizowanych poza szkołą (np. kursy językowe, taneczne, muzyczne, sportowe, korepetycje itp.) a) tak b) nie 12. Czy nauczyciel pracuje na zajęciach tak samo ze wszystkimi uczniami? a) tak b) nie 13. W jaki sposób najczęściej pracujesz na lekcjach? a) pracujemy razem (cała klasa) b) pracujemy w grupie c) pracujemy indywidualnie (samodzielnie) 14. Czy nauczyciel wspiera Cię na lekcji, jeżeli masz problem ze zrozumieniem tematu czy polecenia? a) tak b) nie c) czasami ANKIETA SKIEROWANA DO RODZICÓW Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w naszej szkole. Prosimy o szczere odpowiedzi i dziękujemy za poświęcony czas na jej wypełnienie. 1. Jakie działania podejmuje szkoła, aby wyrównać szanse edukacyjne dzieci? a) zajęcia wyrównawcze b) koła zainteresowań c) pomoc materialna skierowana do uczniów (darmowe podręczniki, pomoce naukowe, przybory szkolne) d) stypendia sportowe e) stypendia naukowe 3

4 f) wycieczki do kina, teatru, muzeum, na basen itp. 2. Czy uważa Pani/Pan, że nasza szkoła daje możliwości wyrównywania szans edukacyjnych uczniów? a) tak b) nie c) nie wiem 3. W jakich zajęciach dodatkowych/pozalekcyjnych uczestniczy Pani(a) dziecko? a) koła przedmiotowe b) zajęcia dydaktyczno wyrównawcze c) zajęcia sportowe d) zajęcia świetlicowe e) zajęcia artystyczne g) inne (jakie?) 4. Dlaczego Pani/Pana dziecko uczestniczy w zajęciach dodatkowych? a) pomagają mu w przezwyciężaniu trudności w nauce b) rozwijają jego zainteresowania c) chcę, aby dziecko w nich uczestniczyło d) zaleca to opinia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej e) inne (jakie?) W jaki sposób szkoła realizuje Pani/Pana zdaniem indywidualne potrzeby dziecka? a) dostosowuje wymagania edukacyjne zgodnie z opinią Poradni Psychologiczno Pedagogicznej b) umożliwia uczestnictwo w zajęciach dodatkowych c) dziecko jest motywowane, zachęcane przez nauczyciela d) inne (jakie?).. 6. Czy Pani/ Pana zdaniem stypendia - naukowe, sportowe otrzymane przez uczniów motywują do pracy? a) tak b) nie c) nie wiem 7. Pani/ Pana zdaniem sukces szkolny dziecka zależy od: a) rodziców b) szkoły c) dziecka c) bardzo wiele zależy zarówno od szkoły jak i rodziców oraz dziecka d) inne (jakie?) Jak ocenia Pani/ Pan współpracę z nauczycielami? a) dobra b) wystarczająca c) zła Ankieta dla nauczycieli Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 1. Co według Pani/Pana oznacza wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów?... 4

5 2. Co Pani/Pana zdaniem jest przyczyną nierówności szans edukacyjnych (proszę podać kolejność według znaczenia: 1-najistotniejsza przyczyna): trudna sytuacja materialna rodziny miejsce zamieszkania niska świadomość edukacyjna rodziców utrudniony dostęp do ośrodków kultury (kino, teatr itp.) uwarunkowania zdrowotne inne( jakie?) Czy Pani/Pana zdaniem nasza szkoła dobrze realizuje zadania wyrównywania szans edukacyjnych a) tak b) nie c) nie wiem 4. Jakie działania podejmuje Pani/Pan w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów: a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze b) koła zainteresowań c) pomoc materialna skierowana do uczniów (np. darmowe podręczniki czy przybory szkolne) d) indywidualizacja pracy na lekcji e) organizacja wyjazdów w celu skorzystania z obiektów znajdujących się w dużych miastach (kina, teatry, muzea, baseny itp.) f) inne ( jakie?) 5. Jak układa się współpraca z rodzicami w tym zakresie: a) dobrze b) wystarczająco c) źle 6. W jaki sposób dobiera Pani/Pan uczniów na zajęcia dodatkowe: a) wybieram uczniów z problemami w nauce b) uzdolnionych w danym kierunku c) wszystkich chętnych d) inny(jaki?). 7. Jak dobiera Pani/Pan uczniów z problemami w nauce i uzdolnionych: a) obserwacja pracy ucznia na lekcji b) wyniki nauczania c) analiza wytworów jego pracy d) rozmowa z rodzicami e) opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej f) inne ( jakie?) 8. Czy uwzględnia Pani/Pan w pracy z uczniem zalecenia w opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej a) tak b) nie 9. Jakie działania podejmuje Pani/Pan w celu indywidualizacji procesu nauczania ( można zaznaczyć kilka odpowiedzi) a) różnicuję stopień trudności prac domowych 5

6 b) różnicuję stopień trudności odpowiedzi ustnych c) różnicuję stopień trudności prac pisemnych d) stosuję dodatkowe wyjaśnienia przy omawianiu materiału e) prowadzę zajęcia metodami aktywizującymi f) stosuję w szerokim zakresie środki dydaktyczne g) pomagam uczniom w rozwoju ich talentów zachęcając do udziału w konkursach, zawodach h) inne ( jakie?) WYNIKI EWALUACJI: WYWIAD Z UCZNIEM KLAS I-III 1. Czy według Ciebie potrzebne są w szkole zajęcia dodatkowe? Tak x Każdy z nas ma swoje potrzeby, pasje i różne umiejętności. Czy uważasz, że nasza szkoła daje Ci możliwości rozwijania Twoich zainteresowań? Tak x Czy uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się w naszej szkole? Jeżeli tak, to na jakie? Zajęcia sportowe - x 6 Zajęcia wyrównywania wiedzy - x 2 Zajęcia przygotowujące do konkursów wiedzy - x 2 Koła zainteresowań- x 2 Zuchy- x 3 Nie uczęszcza na zajęcia- x 5 4. Zapewne uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych. Jeżeli tak, to dlaczego? 10. Może chciałabyś/ chciałbyś uczestniczyć w zajęciach, jakich nie ma w naszej szkole? Jeżeli tak, to w jakich? Nie 12 Basen 8 6 Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych? Nie 8 Tak Czy uczestniczysz w zajęciach, które odbywają się poza szkołą? Tak 8 Nie Czy nauczyciele zachęcają Cię i pomagają w przygotowaniach do konkursów i zawodów? Tak 18 Nie 2 9. Czy o Twoich osiągnięciach wiedzą koleżanki i koledzy? W jaki sposób się o tym dowiadują? Skąd o tym wiedzą? Wystawy 12 Od nauczyciela 2 Z opowieści -5 Od innych 1 6

7 10.Kolejne pytania będą dotyczyły pracy na lekcjach. W Twojej klasie jest dużo dzieci. d) W jaki sposób najczęściej pracujecie na lekcji: wszyscy razem, w grupach, czy sami? W grupach 11 Razem 6 Sami 3 e) Czy w czasie lekcji nauczyciel pracuje z każdym z Was tak samo, czy inaczej? Inaczej 14 Tak samo 6 f) Kiedy pojawi się problem, to czy nauczyciel pomaga Wam go rozwiązać? Tak pomaga nauczyciel 20 Wnioski: 1. Od nowego roku szkolnego organizować systematyczne wyjazdy na basen 2. Kontynuować prowadzenie zajęć dla uczniów zdolnych jak i mających trudności w nauce Ankietę opracował zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego pod przewodnictwem Marzeny Dudek Analiza ankiety Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Ankieta skierowana została do uczniów klas IV VI. Wzięło w niej udział po 10 losowo wybranych uczniów z każdej klasy, tj. 60 osób. Ankieta zawierała 14 pytań. Pytanie 10 było pytaniem otwartym, w pozostałych ankietowani wybierali z zaproponowanych przez autora ankiety odpowiedzi. Odpowiedzi ankietowanych przedstawiały się w sposób następujący: Na pytanie 1. Czy według Ciebie potrzebne są w szkole zajęcia dodatkowe (np. koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze) mające na celu pogłębienie wiedzy uczniów lub pomoc uczniom mającym trudności w nauce?odpowiadano: tak- 49 os. (82%) nie 11 os. (18%) Czy według Ciebie potrzebne są w szkole zajęcia dodatkowe? tak nie Z odpowiedzi udzielanych przez uczniów wynika, że zajęcia dodatkowe organizowane na terenie szkoły są uczniom potrzebne. 7

8 Na pytanie 2. Czy uważasz, że szkoła daje Ci możliwości rozwijania zainteresowań?odpowiedzi przedstawiają się następująco: tak 47 os. (78%) nie 12 os. (20%) 90% 80% 70% 60% Czy uważasz, że szkoła daje Ci możliwości rozwijania zainteresowań? 50% 40% 30% Czy uważasz, że szkoła daje Ci możliwości rozwijania zainteresowań? 20% 10% 0% tak nie Jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na pytanie. Znaczna część uczniów, tj. 78% uważa, że szkoła daje możliwości rozwijania swoich zainteresowań, co cieszy i jest motywacją do dalszej pracy. 20% twierdzi, że szkoła nie spełnia ich oczekiwań w tym zakresie, dlatego należy zastanowić się nad wzbogaceniem oferty edukacyjnej. Na pytanie 3. W jakich zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę uczestniczysz? (możesz wybrać kilka odpowiedzi)respondenci odpowiadali najczęściej: - koła przedmiotowe 36 os. (60%) - zajęcia sportowe 26 os. (43%) - zajęcia dydaktyczno wyrównawcze 8 os. (13%) - zajęcia świetlicowe 4 os. (6%) Jako przykłady innych zajęć uczniowie podawali: - zajęcia teatralne 19 os. (32%) - zajęcia biblioteczne 3 os. (5%) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% udział w zajęciach pozalekcyjnych udział w zajęciach pozalekcyjnych Na pytanie 4. Uczestniczysz w tych zajęciach, ponieważ: uczniowie odpowiadali: 8

9 - rozwijają moje zainteresowania 26 os. (43%) - wpływają na rozwój fizyczny 21 os. (35%) - pomagają mi przezwyciężyć trudności w nauce 20 os. (33%) - pozwalają poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach 20 os. (33%) - są sposobem na spędzenie czasu z kolegami i koleżankami- 20 os. (33%) - rodzice chcą, żebym w nich uczestniczył 7 os. (12%) Jako inne powody uczestnictwa w zajęciach uczniowie odpowiadali, że lekcje sprawiają im przyjemność, lubią na nie uczęszczać, jedna osoba ankietowana stwierdziła, że szkoła zmusza do uczestnictwa w zajęciach. Na pytanie 5.Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych? Uczniowie odpowiadali: tak 49 os. (82%) nie, ponieważ (podkreśl wybrane przyczyny): - (17%) - nie lubię / nie chcę się dodatkowo angażować 3 os. - żadne z zajęć mnie nie interesują 1 os. - uczęszcza na nie zbyt duża liczba uczniów 3. os. - zostałem zmuszony przez rodziców 1 os. Jedna osoba ankietowana odpowiedziała, że nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, ponieważ trzeba długo czekać na autobus, inna, że nie ma czasu, a jedna nie udzieliła odpowiedzi na zadane pytanie. Na pytanie 6. Czy nauczyciele zachęcają Cię i przygotowują do udziału w: ( podkreśl tak lub nie ):odpowiadano: - konkursach tak 46 os. (77%) nie 7 os. (13%) - olimpiadach tak 20 os. (33%) nie 29 os. (48%) - turniejach tak 24 os. (40%) nie 27 os. (45%) - zawodach sportowych tak 32 os. (53%) nie 21 os. (35%) - projektach edukacyjnych tak 26 os. (43%) nie 23 os. (38%) Część uczniów wybiórczo odpowiadała na to pytanie, pozostawiając je bez odpowiedzi. Na pytanie7. Czy osiągnięcia uczniów Twojej szkoły są prezentowane społeczności szkolnej i pozaszkolnej? Uczniowie odpowiadali: tak 54 os. (90%) nie 6 os. (10%) Czy osiągnięcia uczniów Twojej szkoły są prezentowane społeczności szkolnej i pozaszkolnej? 100% 80% 60% 40% 20% 0% tak nie Seria 1 9

10 Większość uczniów (aż 90%) uważa, że osiągnięcia uczniów są prezentowane szerszej społeczności. Na pytanie8. Jeśli tak, to w jaki sposób?wskazywano najczęściej: - wystawy prac uczniowskich 40 os. (67%) - prezentacje na stronie internetowej szkoły 24 os. (40%) - imprezy / uroczystości szkolne i pozaszkolne 17 os. (28%) - przeglądy twórczości artystycznej 5 os. (8%) - inne sposoby (jakie?) brak odpowiedzi 80% 70% 60% 50% sposób prezentowania prac uczniów 40% 30% 20% sposób prezentowania prac uczniów 10% 0% wystawy prac uczniowskich prezentacje na stronie internetowej uroczystości szkolne i pozaszkolne przeglądy twórczości artystycznej Część ankietowanych wybierała kilka odpowiedzi. Najwięcej uczniów uznało, że ich sukcesy są prezentowane w formie wystaw prac uczniowskich, najmniej stwierdziło, że są to przeglądy twórczości artystycznej. Na pytanie 9. Czy możliwość otrzymania stypendium za dobre wyniki w nauce motywuje Cię do dalszej nauki?odpowiadano: tak 49 os. (82%) nie 8 os. (13%) Czy możliwość otrzymania stypendium za dobre wyniki w nauce motywuje Cię do dalszej pracy? tak nie 3 osoby nie udzieliły odpowiedzi na powyższe pytanie. Możliwość otrzymania stypendium jest dużą motywacją do nauki, co potwierdza 82% ankietowanych. 10

11 Na pytanie10. Na jakie zajęcia, których nie ma w naszej szkole, chciałbyś uczęszczać (wymień)ankietowani odpowiadali najczęściej, że chodzi o zajęcia: taneczne 22 os. (37%) plastyczne 14 os. (23%) pływanie 6 os. (10%) judo 5 os. (8%) aerobik 4 os. (6%) muzyczne 3 os. (5%) akrobatyczne 3 os. (5%) informatyczne 3 os. (5%) językowe 3 os. (5%) przyrodnicze 2 os. (3%) fryzjerskie 2 os. (3%) kosmetyczne 2 os. (3%) fotograficzne 2 os. (3%) historyczne 1 os. (2%) Najwięcej uczniów odpowiedziało, że chciałoby uczestniczyć w dodatkowych zajęciach tanecznych i plastycznych, należy zatem rozważyć organizację powyższych zajęć. Na pytanie11. Czy oprócz zajęć szkolnych uczestniczysz w innych zajęciach organizowanych poza szkołą (np. kursy językowe, taneczne, muzyczne, sportowe, korepetycje itp. )uczniowie udzielili następujących odpowiedzi: tak 22 os. (37%) nie 38 os. (63%) Czy oprócz zajęć szkolnych uczestniczysz w innych zajęciach organizowanych poza szkołą (np. kursy językowe, taneczne, muzyczne, sportowe, korepetycje itp. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% tak nie Czy oprócz zajęć szkolnych uczestniczysz w innych zajęciach organizowanych poza szkołą (np. kursy językowe, taneczne, muzyczne, sportowe, korepetycje itp. 63% uczniów nie uczestniczy w innych zajęciach organizowanych poza szkołą. Z rozmów wynika, że przeszkodą są przede wszystkim: pieniądze, lokalizacja (miejsce zamieszkania), brak czasu rodziców. Na pytanie12. Czy nauczyciel pracuje na zajęciach tak samo ze wszystkimi uczniami? odpowiadano: tak 37 os. (62%) nie 14 os. (23%) 11

12 Czy nauczyciel pracuje na zajęciach tak samo ze wszystkimi uczniami? tak nie nie wszyscy 7 os., tj. (12%) nie potrafiło wskazać jednoznacznej odpowiedzi, w związku z tym wyśrodkowało ją i odpowiedziało, że nie wszyscy nauczyciele pracują tak samo ze wszystkimi uczniami. Na pytanie13. W jaki sposób najczęściej pracujesz na lekcjach?uczniowie udzielili następujących odpowiedzi: - pracujemy razem (cała klasa) 38 os. (63%) - pracujemy indywidualnie (samodzielnie) 29 os. (48%) - pracujemy w grupie 21os. (35%) W jaki sposób najczęściej pracujesz na lekcjach? razem (cała klasa) indywidualnie w grupie Odpowiadając na powyższe pytanie uczniowie potwierdzili, że nauczyciele zamiennie stosują na lekcjach różne formy pracy (indywidualne i grupowe). Na pytanie14. Czy nauczyciel wspiera Cię na lekcji, jeśli masz problem ze zrozumieniem tematu czy polecenia?odpowiadano: - czasami 31 os. (52%) - tak 28 os. (47%) - nie 3 os. (5%) 12

13 60% Czy nauczyciel wspiera Cię na lekcji, jeśli masz problem ze zrozumieniem tematu czy polecenia? 50% 40% 30% 20% Czy nauczyciel wspiera Cię na lekcji, jeśli masz problem ze zrozumieniem tematu czy polecenia? 10% 0% tak nie czasami Tylko 3 osoby (5%) odpowiedziało, że nauczyciel nie wspiera ucznia na lekcji jeżeli ma on problemy ze zrozumieniem tematu czy polecenia, 31 osób (52%) wskazało natomiast, że pomoc otrzymuje tylko czasami. Ankietę opracowała: Karolina Sałata Analiza ankiety skierowanej do uczniów gimnazjum, dotyczącej wyrównywania szans edukacyjnych. ( 30 badanych uczniów, po 5 uczniów klas I-III gimnazjum) 1. Czy według Ciebie potrzebne są w szkole zajęcia dodatkowe (np. koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze) mające na celu pogłębianie wiedzy uczniów lub pomoc uczniom mającym trudności w nauce? a) tak 28 b) nie 2 2. Czy uważasz, że szkoła daje Ci możliwości rozwijania zainteresowań? a) tak 17 b) nie W jakich zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę uczestniczysz? (możesz wybrać kilka odpowiedzi): a) koła przedmiotowe 17 b) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 3 c) zajęcia sportowe 16 d) zajęcia świetlicowe 1 e) inne (jakie?) - teatrzyk- 3, - Caritas - 2, - muzyczne -2 f) w żadnych nie biorę udziału 4 4. Uczestniczysz w tych zajęciach, ponieważ: a) pomagają mi przezwyciężyć trudności w nauce 7 b) pozwalają poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach 7 c) rozwijają moje zainteresowania 8 13

14 d) wpływają na rozwój fizyczny 9 e) są sposobem na spędzenie czasu z kolegami i koleżankami 7 f) rodzice chcą, żebym w nich uczestniczył 2 g) inne powody 6: można się odstresować 5. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych? a) tak 18 b) nie, ponieważ (podkreśl wybrane przyczyny): 10 - nie lubię/nie chcę się dodatkowo angażować 1 - żadne z zajęć mnie nie interesują 6 - uczęszcza na nie zbyt duża liczba uczniów 1 - zostałem zmuszony przez rodziców - inne (jakie?) są nudne, nie odpowiada mi nauczyciel, brak czasu, czekanie na odwóz 6. Czy nauczyciele zachęcają Cię i przygotowują do udziału w: (podkreśl tak lub nie ): a) konkursach tak nie TAK- 18, NIE- 12 b) olimpiadach tak nie TAK- 13, NIE- 17 c) turniejach tak nie TAK- 19, NIE-11 d) zawodach sportowych tak nie TAK- 20,NIE- 9 e) projektach edukacyjnych tak nie TAK- 13,NIE Czy osiągnięcia uczniów Twojej szkoły są prezentowane społeczności szkolnej i pozaszkolnej? a) tak 27 b) nie 3 8. Jeśli tak, to w jaki sposób? a) wystawy prac uczniowskich 18 b) przeglądy twórczości artystycznej 1 c) imprezy/uroczystości szkolne i pozaszkolne 7 d) prezentacje na stronie internetowej szkoły 11 e) inne sposoby (jakie?) na apelach 9. Czy możliwość otrzymania stypendium za dobre wyniki w nauce motywuje Cię do dalszej nauki? a) tak 17 b) nie Na jakie zajęcia, których nie ma w naszej szkole, chciałbyś uczęszczać? (wymień) na żadne, języki obce-3, plastyczne-2, tańce-8, nauka gry na gitarze-3, kick boxing, zapasy, aerobik, koło strzeleckie, pływanie, 11. Czy oprócz zajęć szkolnych uczestniczysz w innych zajęciach organizowanych poza szkołą (np. kursy językowe, taneczne, muzyczne, sportowe, korepetycje itp.) a) tak 15 b) nie Czy nauczyciel pracuje na zajęciach tak samo ze wszystkimi uczniami? a) tak 17 b) nie W jaki sposób najczęściej pracujesz na lekcjach? a) pracujemy razem (cała klasa)19 b) pracujemy w grupie 7 14

15 c) pracujemy indywidualnie (samodzielnie)7 14. Czy nauczyciel wspiera Cię na lekcji, jeżeli masz problem ze zrozumieniem tematu czy polecenia? a) tak 13 b) nie 5 c) czasami12 Wnioski: - poszerzać w miarę możliwości ofertę zajęć pozalekcyjnych o nowe, atrakcyjne dla gimnazjalisty formy i tematy, - szerzej informować o udziale i sukcesach uczniów w konkursach (prasa lokalna), - zachęcać uczniów do udziału w różnorodnych konkursach. Opracowała: Małgorzata Górna Zbiorcza analiza ankiet skierowanych do uczniów ZPO w Borkach Anonimowa ankieta skierowana do uczniów dotyczyła udzielenia informacji na temat wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w naszej szkole. Do ankiety ogółem przystąpiło 90 uczniów ZPO w Borkach z czego 60 uczniów było ze szkoły podstawowej a 30 z gimnazjum. Ankieta zawierała 14 pytań. 1. Czy według Ciebie potrzebne są w szkole zajęcia dodatkowe (np. koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze) mające na celu pogłębianie wiedzy uczniów lub pomoc uczniom mającym trudności w nauce? a) tak - 74 osób b) nie - 16 osób Zajęcia dodatkowe TAK NIE 18% 82% 2. Czy uważasz, że szkoła daje Ci możliwości rozwijania zainteresowań? a) tak - 64 osób b) nie - 25 osób 15

16 Zainteresowania TAK NIE BRAK ODPOWIEDZI 1% 28% 71% 3. W jakich zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę uczestniczysz? (możesz wybrać kilka odpowiedzi): a) koła przedmiotowe - 53 osób b) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - 11 osób c) zajęcia sportowe - 42 osób d) zajęcia świetlicowe - 5 osób e) inne (jakie?) - 1 osoba teatralne 22 osoby, biblioteczne 2 osoby, Caritas 1 osoba, muzyczne 1 osoba f) w żadnych nie biorę udziału - 6 osób Zajęcia pozalekcyjne koła przedniotowe zajęcia sportowe inne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zajęcia świetlicowe w żadnych nie biorę udziału 0% 20% 4% 38% 30% 8% 4. Uczestniczysz w tych zajęciach, ponieważ: a) pomagają mi przezwyciężyć trudności w nauce 27 osób 16

17 b) pozwalają poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach 27 osób c) rozwijają moje zainteresowania 34 osoby d) wpływają na rozwój fizyczny 30 osób e) są sposobem na spędzenie czasu z kolegami i koleżankami 27 osób f) rodzice chcą, żebym w nich uczestniczył 9 osób g) inne powody 6 bo lubię, sprawia mi to przyjemność, szkoła mnie zmusza, nie chce mi się, można się odstresować Dlaczego akurat te zajęcia pomagają w nauce rozwijają zainteresowania sąsposobem na spędzenie czasu inne powody poszerzają wiedzę i umiejętności wpływają na rozwój fizyczny rodzice tego chcą 5% 4% 17% 17% 17% 19% 21% 5. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych? a) tak 67 osób b) nie, ponieważ (podkreśl wybrane przyczyny): 12 osób - nie lubię/nie chcę się dodatkowo angażować 4 osoby - żadne z zajęć mnie nie interesują 7 osób - uczęszcza na nie zbyt duża liczba uczniów 3 osoby - zostałem zmuszony przez rodziców 5 osób - inne (jakie?) nudne, brak czasu, muszę czekać na autobus 2 osoby 17

18 Chętnie uczestniczenie w zajęciach TAK NIE 33% 67% 6. Czy nauczyciele zachęcają Cię i przygotowują do udziału w: (podkreśl tak lub nie ): a) konkursach tak nie: tak 64 osoby, nie 19 osób b) olimpiadach tak nie: tak 39 osób, nie 40 osób c) turniejach tak nie: tak 44 osoby, nie 46 osoby d) zawodach sportowych tak nie: tak 44 osoby, nie 38 osób e) projektach edukacyjnych tak nie: tak 39 osób, nie 38 osób 64 Czy nauczyciele zachęcają i wspierają uczniów KONKURSY OLIMPIADY TURNIEJE ZAWODY SPORTOWE PROJEKTY EDUKACYJNE TAK 7. Czy osiągnięcia uczniów Twojej szkoły są prezentowane społeczności szkolnej i pozaszkolnej? a) tak 81 osób b) nie 8 osób NIE 18

19 Prezentacja osiągnięć TAK NIE 9% 91% 8. Jeśli tak, to w jaki sposób? a) wystawy prac uczniowskich 58 osób b) przeglądy twórczości artystycznej 6 osób c) imprezy/uroczystości szkolne i pozaszkolne 24 osoby d) prezentacje na stronie internetowej szkoły 35 osób e) inne sposoby (jakie?) na apelach Sposoby Wystawy prac Przeglądy twórczości Imprezy/uroczystości Prezentacje Inne 0% 28% 47% 20% 9. Czy możliwość otrzymania stypendium za dobre wyniki w nauce motywuje Cię do dalszej nauki? a) tak 66 osób b) nie 14 osób 5% 19

20 Czy stypendium cię motywuje TAK NIE 18% 82% 10. Na jakie zajęcia, których nie ma w naszej szkole, chciałbyś uczęszczać? (wymień) Taneczne 31 osób, plastyczne 18 osób, przyrodnicze 2 osoby, judo 5 osób, pływanie 9 osób, k. historyczne 1 osoba, k. informatyczne 5 osób, k. muzyczne 3 osoby, fotograficzne 2 osoby, Aerobik - 6 osób, kosmetyczne 2 osoby, fryzjerskie 2 osoby, j. obce 2 osoby, nauka gry na gitarze 3 osoby, sportowe 3 osoby, zapasy, kick-boxing, k. strzeleckie Zajęcia których nie ma u nas w szkole Zajęcia których nie ma u nas w szkole Czy oprócz zajęć szkolnych uczestniczysz w innych zajęciach organizowanych poza szkołą (np. kursy językowe, taneczne, muzyczne, sportowe, korepetycje itp.) a) tak 37 osób b) nie 53 osoby 20

21 Zajęcia organizowane TAK NIE 41% 59% 12. Czy nauczyciel pracuje na zajęciach tak samo ze wszystkimi uczniami? a) tak 54 osoby b) nie 26 osób c) nie wszyscy 7 osób Nauczyciel pracujący na zajęciach TAK NIE NIE WSZYSCY 8% 30% 62% 13. W jaki sposób najczęściej pracujesz na lekcjach? a) pracujemy razem (cała klasa) 57 osób b) pracujemy w grupie 28 osób c) pracujemy indywidualnie (samodzielnie) 36 osób 21

22 Pracujący na lekcjach Cała klasa W grupie Samodzielnie 30% 47% 23% 14. Czy nauczyciel wspiera Cię na lekcji, jeżeli masz problem ze zrozumieniem tematu czy polecenia? a) tak 39 osób b) nie 8 osób c) czasami 43 osoby Nauczyciel mnie wspiera TAK NIE CZASAMI 48% 43% 9% Wnioski: 1. W miarę możliwości poszerzyć ofertę zajęć pozalekcyjnych niezwiązanych ściśle z programami szkolnymi. 2. Zachęcać uczniów, przygotowywać do udziału w zajęciach sportowych, projektach edukacyjnych (konkursach, olimpiadach). Opracowała: Danuta Witek 22

23 ANALIZA ANKIETY DLA NAUCZYCIELI WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W ZPO w Borkach zatrudnionych jest 31 nauczycieli. Dwie osoby nie otrzymały ankiety z powodu przebywania na długim zwolnieniu lekarskim oraz jeden nauczyciel zatrudniony na niepełny etat tj. 10%. Do ankiety przystąpiło 28 osób tj. 90%.Ankietę wypełniło 26 osób tj.93% a dwie tj. 7% nie oddało ankiety. Ankieta zawierała 9 pytań. Pytanie 1 było pytaniem otwartym, od 2 do 9 ankietowani wybierali z zaproponowanych przez autora ankiety odpowiedzi. Odpowiedzi ankietowanych przedstawiały się w sposób następujący: Na pytanie 1. Co według Pani/Pana oznacza wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów? respondenci odpowiadali najczęściej: - stworzenie uczniom możliwości rozwoju ich zdolności, talentów pokonanie trudności i problemów w nauce poprzez organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych( zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań), indywidualizację nauczania, zatrudnienie nauczycieli wspomagających -15 ankietowanych tj. 57%, -tworzenie takiej sytuacji, w której uczniowie będą mogli osiągać wysokie wyniki i cele życiowe-7 nauczycieli tj. 29 % - działania podejmowane w celu likwidowania nierówności społecznych, materialnych, kulturalnych, w których znaleźli się niektórzy uczniowie -4 osoby tj.14%. Nauczyciele uważają, że szkoła powinna stwarzać uczniom możliwość rozwoju uzdolnień jak i uczniom słabszym możliwość pokonania trudności i problemów w nauce poprzez organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Na pytanie 2. Co Pani/Pana zdaniem jest przyczyną nierówności szans edukacyjnych(proszę podać kolejność według znaczenia: 1- najistotniejsza przyczyna) odpowiedzi przedstawiają się w sposób następujący: Dwie osoby zakreśliły więcej niż jedną odpowiedź. Pozostali tj. 24 nauczycieli jako najważniejszą przyczynę wskazali: - niska świadomość edukacyjna rodziców- 16 tj.62% ; - trudna sytuacja materialna rodziny 3 tj.12%; -miejsce zamieszkania-3 ankietowanych tj. 12% ; -utrudniony dostęp do ośrodków kultury (kino, teatr,itp.)- 1 tj.3%; -uwarunkowania zdrowotne -1 tj. 3% Inne (jakie)-2 osoby tj.8% odpowiedziało- brak zainteresowania, motywacji ze strony dzieci/młodzieży, brak chęci u uczniów. 24 osoby tj. 92% nie udzieliło odpowiedzi. Przyczyny nierówności szans edukacyjnych 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Większość ankietowanych wskazało przyczynę nierównych szans edukacyjnych w niskiej świadomości edukacyjnej rodziców. 23

24 Na pytanie 3. Czy Pani/Pana zdaniem nasz szkoła dobrze realizuje zadania wyrównywania szans edukacyjnych 26 respondentów odpowiedziało w sposób następujący: 23 respondentów udzieliło następujących odpowiedzi: TAK-17 tj.74%; NIE-2 tj. 9%; NIE WIEM-4 tj. 17 % tak nie nie wiem Realizacja zadań przez szkołę. - 1 osoba nie zaznaczyła żadnej odpowiedzi, -1 zaznaczyła tak i nie, -1 odpowiedziała, że trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Nauczyciele starają się wspierać uczniów w ich rozwoju.: Na pytanie 4 Jakie działania podejmuje Pani/Pan w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów? padały następujące odpowiedzi: -indywidualizacja pracy na lekcji-24 -zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- 19 -koła zainteresowań -19 -organizacja wyjazdów w celu skorzystania z obiektów znajdujących się w dużych miastach( kina, teatry, muzea, baseny itp.)-14 -pomoc materialna skierowana do uczniów( np. darmowe podręczniki czy przybory szkolne) -3 -inne( jakie?)- 22 osoby tj. 85% nie odpowiedziały na to pytanie, 4 tj.15% odpowiedziały: Zajęcia, na których można rozwijać swoje umiejętności, na które w programie jest mało godzin ; koncerty w szkole, praca z uczniem zdolnym, udział w konkursach recytatorskich, plastycznych, muzycznych, przyrodniczych, historycznych, matematycznych. działania podejmowane przez nauczycieli inne organizacja 5% wyjazdów 17% koła zainteresow ań 24% indywiduali zacja pracy na lekcji zajęcia dydaktyczn 30% o- wyrównawc ze 24% 24

25 Na pytanie 5 Jak układa się współpraca z rodzicami w tym zakresie? odpowiadano; -wystarczająco-13 tj.50% - dobrze- 10 tj. 38%; -źle-0 osób - 3 tj.12% nauczycieli nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Połowa nauczycieli uważa, że współpraca z rodzicami jest wystarczająca, ponad jedna trzecia, że jest dobra. 12% nauczycieli (jak wynika z ankiety) prawdopodobnie nie współpracuje z rodzicami. Większość respondentów jest zadowolona ze współpracy i chętnie angażuje rodziców w proces wyrównywania szans. Na pytanie 6. W jaki sposób dobiera Pani/Pan uczniów na zajęcia dodatkowe? -odpowiadano: -wszystkich chętnych-18 odpowiedzi -wybieram uczniów z problemami w nauce-13 odpowiedzi, -uzdolnionych w danym kierunku-13 odpowiedzi, -inne(jakie?)- 1 osoba napisała Z opinii z poradni Sposób dobierania uczniów na zajęcia dodatkowe wszystkich chętnych z problemami w nauceuzdolnionych inny Serie1 Serie2 Serie3 Nauczyciele umożliwiają udział w zajęciach wszystkim chętnym uczniom, wspierają w wyrównywaniu wiedzy uczniów z problemami w nauce oraz umożliwiają rozwijanie się uczniów uzdolnionych w danym kierunku. Na pytanie 7 Jak dobiera Pani/Pan uczniów z problemami w nauce i uzdolnionych? ankietowani wskazywali kilka sposobów dobierania uczniów na zajęcia dodatkowe. -obserwacja pracy ucznia na lekcji-26 -opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej-23 -wyniki nauczania-20 -analiza wytworów jego pracy- 13 -rozmowa z rodzicami-8 -inne{jakie?)- 3 - obserwacja na zajęciach pozalekcyjnych. Rozmowy indywidualne z uczniami ; zaangażowanie i chęci ucznia ; zaangażowanie ucznia, rozmowy. 25

26 Podstawa doboru uczniów Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 Na pytanie 8 Czy uwzględnia Pani/Pan w pracy z uczniem zalecenia w opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej? nauczyciele odpowiedzieli: -tak -26 tj.100% -nie-0 Na pytanie 9 Jakie działania podejmuje Pani/Pan w celu indywidualizacji procesu nauczania? ankieterzy odpowiedzieli: -stosuję dodatkowe wyjaśnienia przy omawianiu materiału nauczania-24 -pomagam uczniom w rozwoju ich talentów zachęcając do udziału w konkursach, zawodach-21 -prowadzę zajęcia metodami aktywizującymi-20 -różnicuję stopień trudności odpowiedzi ustnych-19 -różnicuję stopień trudności prac pisemnych-16 -różnicuję stopień trudności prac domowych-14 -stosuję w szerokim zakresie środki dydaktyczne-14 -inne(jakie?)-2 osoby odpowiedziały: różnicuję stopień trudności ćwiczeń, ćwiczę z uczniami, którzy są mniej zdolni, daję takim uczniom więcej czasu na wykonanie ćwiczeń, obniżam wymagania poprzez zmniejszanie trudności ćwiczeń i możliwość popełniania większych i więcej błędów technicznych na poszczególne oceny ; zezwalam na korzystanie z podręczników podczas pisania kartkówek lub sprawdzianów, śpiewanie piosenek z tekstem. Opracowała: Elżbieta Dziadosz Analiza ankiety dla rodziców Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Ankieta skierowana została do rodziców. Wzięło w niej udział po 5 losowo wybranych rodziców z każdej klasy/grupy (włączając też przedszkole), w ankiecie nie brali udziału rodzice z oddziału przedszkolnego ( 5- latki). Do ankiety przystąpiło 85 osób. Ankieta zawierała 8 pytań. W pytaniu1, 2, 6 i 8 ankietowani wybierali z zaproponowanych przez autora ankiety odpowiedzi, natomiast w pytaniach 3, 4, 5 i 7 ankietowani mogli wybrać odpowiedzi z zaproponowanych przez autora ankiety odpowiedzi, a także mogli dopisać własne odpowiedzi. 26

27 Odpowiedzi ankietowanych przedstawiały się w sposób następujący: Na pytanie1. Jakie działania podejmuje szkoła, aby wyrównać szanse edukacyjne dzieci? odpowiadano: zajęcia wyrównawcze 74 osobytj. 87 % koła zainteresowań 33 osoby, tj. 38,8 % pomoc materialna skierowana do uczniów (darmowe podręczniki, pomoce naukowe, przybory szkolne) 9 osób, tj. 10,5 % stypendia sportowe 4 osoby, tj. 4,7 % stypendia naukowe -8 osób, tj. 9,4 % wycieczki do kina, teatru, muzeum, na basen itp. 32 osoby, tj. 37,6 % 43 osoby co stanowi 50,6 %wybrały więcej niż jedną odpowiedź. Jakie działania podejmuje szkoła, aby wyrównać szanse edukacyjne dzieci? stypendia sportowe 4,70% wycieczki itp. 37,60% stypendia naukowe 9,40% pomoc materialna 10,50% koła zainteresowań 38,80% zajęcia wyrównawcze 87% Na pytanie2. Czy uważa Pani/Pan, że nasza szkoła daje możliwości wyrównywania szans edukacyjnych uczniów? odpowiadano: tak 68 osób, tj. 80 % nie 3 osoby, tj. 3,6 % nie wiem 13 osób, tj. 15,3 % Jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Czy uważa Pani/Pan, że nasza szkoła daje możliwości wyrównywania szans edukacyjnych uczniów? nie 3,60% nie wiem 15,30% tak 80% 27

28 Na pytanie3. W jakich zajęciach dodatkowych/pozalekcyjnych uczestniczy Pani(a) dziecko? respondenci odpowiadali: koła przedmiotowe 31 osób, tj. 36,5 % zajęcia dydaktyczno wyrównawcze 26 osób, tj. 30,6 % zajęcia sportowe 39 osób, tj. 45,9 % zajęcia świetlicowe 13 osób, tj. 15,3 % zajęcia artystyczne 11 osób, tj. 12,9 % inne: nie uczestniczy 1 osoba zuchy 1 osoba 30 osób co stanowi 35,3 % wybrało więcej niż jedną odpowiedź, 6osób co stanowi 7 % nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. W jakich zajęciach dodatkowych/pozalekcyjnych uczestniczy Pani(a) dziecko? inne 3,00% zajęcia artystyczne 12,90% zajęcia świetlicowe 15,30% koła przedmiotowe 36,50% zajęcia sportowe 45,90% zajęcia dydaktyczno wyrównawcze 30,60% Na pytanie4. Dlaczego Pani/Pana dziecko uczestniczy w zajęciach dodatkowych? odpowiadano: pomagają mu w przezwyciężaniu trudności w nauce 35 osób, tj. 41,2 % rozwijają jego zainteresowania 40 osób, tj. 47 % chcę, aby dziecko w nich uczestniczyło 24 osoby, tj. 28,2 % zaleca to opinia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej 5 osób, tj. 5,8 % inne: zajęcia sportowe są jego hobby 1 osoba lubi zajęcia sportowe 1 osoba 30 osób co stanowi 35,3 % wybrało więcej niż jedną odpowiedź, 5 osób co stanowi ok. 6 % nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 28

29 Dlaczego Pani/Pana dziecko uczestniczy w zajęciach dodatkowych? zaleca to opinia PPP 5,80% chcę, aby dziecko w nich uczestniczyło 28,20% inne 3,00% rozwijają jego zainteresowania 47,00% pomagają mu w przezwyciężaniu trudności w nauce 41,20% Na pytanie5. W jaki sposób szkoła realizuje Pani/Pana zdaniem indywidualne potrzeby dziecka? odpowiadano: dostosowuje wymagania edukacyjne zgodnie z opinią Poradni Psychologiczno Pedagogicznej 16 osób, tj. 18,8 % umożliwia uczestnictwo w zajęciach dodatkowych 51 osób, tj. 60 % dziecko jest motywowane, zachęcane przez nauczyciela 48 osób, tj. 56,5 % inne brak 24 osoby co stanowi 28,2 % wybrało więcej niż jedną odpowiedź, 2 osoby co stanowi ok. 2 % nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. W jaki sposób szkoła realizuje Pani/Pana zdaniem indywidualne potrzeby dziecka? dziecko jest motywowane, zachęcane przez nauczyciela 56,50% dostosowuje wymagania edukacyjne zgodnie z opinią PPP 18,80% umożliwia uczestnictwo w zajęciach dodatkowych 60,00% 29

30 Na pytanie6. Czy Pani/ Pana zdaniem stypendia - naukowe, sportowe otrzymane przez uczniów motywują do pracy? odpowiadano: tak 69 osób, tj. ok. 81 % nie brak odpowiedzi nie wiem 16 osób, tj. ok. 19 % Jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Czy Pani/ Pana zdaniem stypendia - naukowe, sportowe otrzymane przez uczniów motywują do pracy? nie wiem 19% tak 81% Na pytanie7. Pani/ Pana zdaniem sukces szkolny dziecka zależy od: odpowiadano: rodziców 18 osób, tj. 21,2 % szkoły 13 osób, tj. 15,3 % dziecka 20 osób, tj. 23,5 % bardzo wiele zależy zarówno od szkoły jak i rodziców oraz dziecka 63 osoby, tj. ok. 74 % inne: doceniać dziecko, chwalić i motywować 1 osoba 19 osób ( 22, 4 % ) wybrało więcej niż jedną odpowiedź, jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Pani/ Pana zdaniem sukces szkolny dziecka zależy od inne 2% rodziców 21,20% szkoły 15,30% bardzo wiele 74% dziecka 23,50% 30

31 Na pytanie8. Jak ocenia Pani/ Pan współpracę z nauczycielami? odpowiadano: dobra 69 osób, tj. 81, 2 % wystarczająca 15 osób, tj. 17,6 % zła brak odpowiedzi Jedna z badanych osób stwierdziła, że współpraca z nauczycielami jest taka sobie jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Jak ocenia Pani/ Pan współpracę z nauczycielami? wystarczająca 17,60% dobra 81,20% Wnioski: 1. Kontynuować współpracę z rodzicami. Zachęcać do współpracy ze szkołą, wychowawcami i nauczycielami rodziców, szczególnie tych obecnie niezainteresowanych. 2. Organizować zajęcia pedagogizujące rodziców. 3. Informować rodziców o tym, jakie działania podejmuje szkoła w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów. 4. Na początku każdego roku szkolnego (na pierwszym zebraniu) przekazać rodzicom ofertę zajęć Dodatkowych, na które mogą uczęszczać ich dzieci. Opracowała: Hanna Spocińska ANALIZA DOKUMENTACJI SZKOŁY MAJĄCA NA CELU ODPOWIEDŹ NA PYTANIE: Czy i jak często organizowane są wycieczki przedmiotowe, krajoznawcze, wyjazdy do kina, teatru i na basen? I semestr l.p Imię i nazwisko kierownika wyjazdu/wycieczki Cel wyjazdu/ wycieczki Termin Klasy biorące udział w wycieczce, ilość osób 1. Bożena Kusyk Lublin- kino, październik 2014r. Klasy: IVa, IVb, Va-35 osób Hanna Kosińska 2. Danuta Witek Sitno, miejsca pamięci, wrzesień Klasy Va, Vb 2014r. 3. Danuta Witek Tchórzew, miejsca pamięci, Klasy Va, Vb wrzesień 2014r. 4. Marek Makosz Radzyń Podl.,pływalnia, październik 2014r. Klasy: Ia, Ib,IIa, IIb, IIIa,IIIBgimnazjum IVb, VIb-sp 5. Marzena Zimoch Siedlce, spektakl teatralny, park Klasy I-III gimnazjum, 49 osób wodny Urszula Oprawska- Warszawa, Centrum Nauki Klasy I-III gimnazjum, VIasp 31

32 Abdułłajew Kopernik, Muzeum Techniki Małgorzata Sałata Radzyń Podlaski, spektakl teatralny Małgorzata Górna Lublin, film,,miasto Małgorzata Górna Ognisko klasowe- Leśniczówka Borki Urszula Oprawska- Ognisko klasowe- Borki Abdułłajew Anna Miaskowska Pasmugi, Święto Pieczonego Ziemniaka, ognisko integracyjne z rodzicami. 12. Aldona Sobczuk Borki, Publiczna Biblioteka Gminna-spotkanie z przedstawicielem Państwowego Archiwum w Podlaskim. 13. Aldona Sobczuk Borki, ognisko integracyjne Klasy I-III sp Klasy I-III gimnazjum Klasa IIa gimnazjum Klasa IIb gimnazjum Klasa II sp-25 osób Klasa Ia gimnazjum-19 osób Klasa Ia gimnazjum-17 osób II semestr L.p Imię i nazwisko kierownika wyjazdu/wycieczki Cel wyjazdu/ wycieczki Termin 1. Marek Makosz Siedlce, lodowisko i mecz siatkówki Luty Danuta Witek Izba Regionalna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borkach, maj Danuta Witek Warszawa, Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy, maj 2015 Klasy biorące udział w wycieczce, ilość osób Klasy I-III gimnazjum, VIa, VIbsp Klasy IIIa, IIIb-gimnazjum, IVa, IVbsp Klasy: Va, Vb, VIbsp 4. Danuta Witek Urząd Gminy w Borkach, maj Klasa VIasp Danuta Witek Miejsca pamięci:sitno Klasy:IVa, IVbsp Tchórzew, maj Małgorzata Górna Trójmiasto, maj 2015 Klasa IIa gimnazjum-14 osób 7. Bożena Kusyk Kazimierz, Magiczne ogrody, Klasy IVa, IVb sp-38 osób czerwiec Marzena Dudek Siedlce-kino, basen, centrum Kl.Ib, III -50 osób rozrywki 9. Ewa Frączek Janowiec-Magiczne ogrody Kl. 0, Ib-50 osób 10. Beata Sałata Stara Wieś-ognisko, zawody sportowe 19 uczniów+ rodzice W Zespole Placówek Oświatowych w Borkach odbyło się w tym roku szkolnym 8 wycieczek i wyjść przedmiotowych, 3 wycieczki krajoznawcze, 3 wyjazdy do kina, 2 do teatru, 1 wyjazd na lodowisko, 1 na basen, zorganizowano również 5 ognisk klasowych. Nie doszło do organizacji wycieczki do Częstochowy i do Poleskiego Parku Narodowego z powodu braku chętnych. 32

33 Przyczyną małej ilości wycieczek głównie kilkudniowych jest przede wszystkim duży ich koszt. Rodzice zarabiając często najniższą krajową nie są w stanie pokryć wydatków związanych z wyjazdem. Wnioski do dalszej pracy: -Kontynuować organizację wyjść, wycieczek i wyjazdów jednodniowych. -Organizować większą liczbę wyjazdów na basen i wycieczek krajoznawczych. -Organizować wycieczki kilkudniowe ( starać się o pozyskanie sponsorów, organizować wycieczki wspólnie z innymi szkołami). Opracowała: Agnieszka Ochnio ANALIZA DOKUMENTACJI SZKOŁY MAJĄCA NA CELU ODPOWIEDŹ NA PYTANIE: W jakich konkursach szkolnych i pozaszkolnych uczniowie biorą udział? Konkursy szkolne i pozaszkolne w roku szkolnym 2014/15. W bieżącym roku szkolnym uczniowie szkoły brali udział w 67 konkursach (25 w I semestrze i 41 w II semestrze). W szkole podstawowej odbyło się ich 37, w gimnazjum 29. Do konkursów przystępowały zarówno całe klasy: w Konkursie wiedzy o Patronie uczestniczyła cała społeczność szkolna; jak też i pojedynczy uczniowie. Konkurs Wiedzy i Patronie był specyficzny, ponieważ wszystkie klasy szkoły w nim uczestniczyły, więc nie będzie on podlegał dalszym wyliczeniom. We wszystkich pozostałych konkursach wzięło udział 407 uczniów: 266 uczniów szkoły podst.( 59 w I sem., 207 w II sem.), co stanowi 2,7% społeczności szkolnej i 141 gimnazjalistów (61 w I sem. i 207 w II sem.), jest to 3,4% uczniów. Oczywiście niektórzy uczniowie uczestniczą w wielu konkursach. Szkoła nasza zaproponowała uczniom najwięcej konkursów plastycznych, pozostałe dotyczyły wiedzy z poszczególnych przedmiotów, oraz rozwijania zainteresowań np. recytatorskie, muzyczne. Szczegółowo tematyka konkursów przedstawia się następująco: Szkoła Podstawowa I semestr - Kuratoryjny konkurs historyczny - Ogólnopolski konkurs historyczny KRĄG pt. Zabytki budowlane w twoim regionie - Ogólnopolski konkurs historyczny KRĄG - test - Konkurs Plastyczny Mój Anioł - XIV Otwarte Spotkania z Piosenką Szkolną Ekologia w Wohyniu - Kuratoryjny konkurs ortograficzny - XIX Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny - Ogólnopolski Konkurs Poprawnej Polszczyzny i Ortografa - Powiatowy konkurs Czy znasz nasze lasy? (Wohyń) - Kuratoryjny konkurs przyrodniczy - Olimpiada Franciszkańska - Konkurs kuratoryjny z matematyki II semestr - Gminny konkurs języka niemieckiego - Kangur matematyczny - Konkurs Wiedzy o Patronie - Mistrz komputera - Jestem bezpieczny - Ogólnopolski konkurs poprawnej polszczyzny - Ogólnopolski konkurs savoir-viewre - X Regionalny Konlurs Recytatorki Poezji Marianny Bocian - KRUS Zwierzaki to nie pluszaki - Gminny konkurs plastyczny Stroik Wielkanocny - Konkurs recytatorski im. W. Tuwalskiego - Konkurs filatelistyczny - PANGEA- konkurs matematyczny 33

34 - Konkurs filatelistyczny na projekt znaczka pocztowego Zawody, jakie dawniej wykonywali mieszkańcy mojej miejscowości - Konkurs na najładniejszą tradycyjną pisankę wielkanocną - VII Gminny Konkurs Plastyczny Stroik Wielkanocny - XVI Międzywojewódzki Konkurs recytatorski Poezji i Prozy Ludowej im. W. Tuwalskiego - Konkurs Plastyczny, Logo Dni z Autyzmem w Radzyńskiej Krainie Serdeczności - Bezpiecznie na wsi zwierzaki to nie pluszaki - Konkurs Plastyczny Dla nas także zaświeci słońce - Konkurs Plastyczny Co ryba widzi w wodzie - ekologicznym okiem - Konkurs Fotograficzny Rzeki i jeziora Lubelszczyzny - Konkurs Plastyczny W świecie pszczół portret pszczoły - Gminny Konkurs Ortograficzny Gimnazjum I semestr - Kuratoryjny konkurs historyczny - Ogólnopolski konkurs historyczny Krąg pod tytułem Zabytki budowlane w twoim regionie - Olimpiada Franciszkańska - Kuratoryjny konkurs języka polskiego - Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Patriotycznej w Adamowie - Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Współczesnej Radzyń Podlaski - I Powiatowy Konkurs. Czy znasz lasy? - Konkurs kuratoryjny z biologii - Konkurs kuratoryjny z geografii - Konkurs kuratoryjny z matematyki - Konkurs kuratoryjny z chemii - Konkurs kuratoryjny z matematyki II semestr - Konkurs realioznawczy kraje niemieckojęzyczne - Konkurs Wiedzy o Patronie - Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie w Kocku - Powiatowy Konkurs Piosenki im. Agnieszki Osieckiej w Kocku - Międzywojewódzki Konkurs Prozy i Poezji Ludowej im. W. Tuwalskiego w Woli Osowińskiej - Powiatowy Konkurs Pamięci Agnieszki Osieckiej w Kocku - Zwody, jakie dawniej wykonywali mieszkańcy mojej miejscowości Filatelistyczny z cyklu - Moja Mała Ojczyzna Kamionka - Diecezjalny Konkurs Plastyczny dla szkół noszących imię J.P.II Ulan - Gminny Konkurs na najładniejszą Tradycyjną Pisankę Wielkanocną GOK Rocznica bitwy pod Wolą Osowińską GOK - Konkurs Plastyczny i Fotograficzny Dęblin - Ogólnopolski konkurs na znaczek XV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. J.P.II - Kangur konkurs matematyczny - PANGEA konkurs matematyczny - IX Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego - Gminny Konkurs Plastyczny z okazji 100 rocznicy bitwy pod Wolą Osowińską stoczonej przez 4 Pułk Piechoty i I Brygadę Legionów Polskich 34

35 Udzał uczniów szkoły podstawowej w konkursach 2,7 Uczniowie biorący udział w konkursach Uczniowie niebiorący udziału w konkursach 97,3 Udział uczniów gimnazjum w konkursach 3,4 Uczniowie biorący udział w konkursach Uczniowie niebiorący udziału w konkursach 96,6 35

36 Udział uczniów ZPO w Borkach w konkusach w roku szkolnym 2014/15 2,9 97,1 Uczniowie biorący udział w konkursach Uczniowie niebiorący udziału w konkursach Wnioski: 1. W miarę możliwości rozłożyć równomiernie na cały rok szkolny ilość organizowanych konkursów w II semestrze wypadło ich znacznie więcej. 2. Zachęcać uczniów do liczniejszego uczestnictwa w konkursach. Opracowała: Agnieszka Kochańska PODSUMOWANIE Na podstawie powyższych danych można sformułować odpowiedzi na pytania kluczowe ewaluacji: 1. Czy w szkole dostosowuje się wymagania dla uczniów z dysfunkcjami zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno- pedagogicznej? Wszyscy ankietowani nauczyciele uwzględniają w pracy z uczniami zalecenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Poza tym jako jedno z głównych kryteriów doboru uczniów na zajęcia dodatkowe ponad 88% nauczycieli wskazało zalecenia poradni. 2. Czy organizowane są zajęcia służące wyrównywaniu szans edukacyjnych? Szkoła organizuje różnorodne zajęcia służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. Są to np. zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, wycieczki do kina, teatru, muzeum basen itp. 3. Jaką ofertę edukacyjną ma szkoła dla uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania i zdolności? Uczniom chcącym rozwijać swe zainteresowania i zdolności proponowanych jest m.in. udział w: kołach zainteresowań, zajęciach sportowych, zajęciach teatralnych. Poza tym uczniowie mogą liczyć na wsparcie nauczycieli przy przygotowywaniu się do konkursów, zawodów i olimpiad. 4. Czy i jak często organizowane są wycieczki przedmiotowe, krajoznawcze, wyjazdy do kina, teatru i na basen? W Zespole Placówek Oświatowych w Borkach odbyło się w tym roku szkolnym 8 wycieczek i wyjść przedmiotowych, 3 wycieczki krajoznawcze, 3 wyjazdy do kina, 2 do teatru, 1 wyjazd na lodowisko, 1 na basen, zorganizowano również 5 ognisk klasowych. Przyczyną małej ilości wycieczek głównie kilkudniowych jest przede wszystkim duży ich koszt. Rodzice zarabiając często najniższą krajową nie są w stanie pokryć wydatków związanych z wyjazdem. 5. W jakich konkursach szkolnych i pozaszkolnych uczniowie biorą udział? W bieżącym roku szkolnym uczniowie szkoły brali udział w 67 konkursach (25 w I semestrze i 41 w II semestrze). W szkole podstawowej odbyło się ich 37, w gimnazjum 29. Do konkursów przystępowały zarówno całe klasy: w Konkursie wiedzy o Patronie uczestniczyła cała społeczność szkolna; jak też i pojedynczy uczniowie. We wszystkich konkursach wzięło udział 407 uczniów:

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Koninie

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Koninie Szkoła Podstawowa Nr 3 w Koninie Ewaluacja wewnętrzna OBSZAR: PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE Cel ewaluacji: Upowszechnienie wśród uczniów i rodziców działań szkoły służących wyrównywaniu szans edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna

Ewaluacja wewnętrzna Zespół Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach Szkoła Podstawowa Ewaluacja wewnętrzna Temat ewaluacji Upowszechnianie wśród uczniów i rodziców działań szkoły służących wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 13/14 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOLENIOWIE ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ CEL BADAŃ EWALUACYJNYCH: Większość nauczycieli potrafi trafnie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły

Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły OBSZAR I : EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWAJ SZKOŁY. 1.3 UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI. Gimnazjum nr 2 w Zespole

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymują go tylko jednostki K.R. Jaśkiewicz Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach WSTĘP Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO-

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO- RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO- SZKOLNO- GIMNAZJALNYM W RUCHOCICACH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka?

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja na temat przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej skierowanej do rodziców uczniów uczestniczących w zajęciach

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE ROK SZKOLNY 2011/2012 Spis treści: I. Wprowadzenie II. Opis wyników

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZSiP w Mokrsku Publiczna Szkoła Podstawowa RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie wobec szkoły: Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Rozwój zainteresowań i zdolności uczniów w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie

Ewaluacja Rozwój zainteresowań i zdolności uczniów w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Ewaluacja Rozwój zainteresowań i zdolności uczniów w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim Sierpień 2011 1 Rozwój zainteresowań i zdolności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych Członkowie zespołu ds. ewaluacji: Kultys Marzena,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu Technikum nr 8

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu Technikum nr 8 RAPORT Z EWALUACJI PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu Technikum nr 8 Wymaganie 6: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIE: Promowana jest wartość edukacji Cele ewaluacji Pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY W badaniu wzięli udział rodzice 60 osób, nauczyciele 14 osób oraz dyrektor szkoły. Wyniki ankiety dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane 7% przez szkołą w bieżącym roku szkolnym?

Czy wiesz jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane 7% przez szkołą w bieżącym roku szkolnym? Analiza ankiety na temat zainteresowania uczniów zajęciami pozalekcyjnymi Czy wiesz jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane 7% przez szkołą w bieżącym roku szkolnym? 6 2 1. Tak, bo uczestniczę w większości

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO DOTYCZĄCEGO WSPIERANIE ROZWOJU UZDOLNIEŃ

PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO DOTYCZĄCEGO WSPIERANIE ROZWOJU UZDOLNIEŃ Maria Bandziak Psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w DzierŜoniowie PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO DOTYCZĄCEGO WSPIERANIE ROZWOJU UZDOLNIEŃ Badanie miało charakter pilotaŝowy i dotyczyło

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE W ROKU SZKOLNYM 213/214 ZESPÓŁ EWALUACJI: mgr Ewelina Ziemska - lider zespołu mgr Beata Figurska mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej. ewaluacji wewnętrznej. w Zespole Szkół nr 6. w Jastrzębiu Zdroju. w roku szkolnym 2012/2013

Raport z przeprowadzonej. ewaluacji wewnętrznej. w Zespole Szkół nr 6. w Jastrzębiu Zdroju. w roku szkolnym 2012/2013 Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu Zdroju w roku szkolnym 2012/2013 Obszar ewaluacji: PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE Wymaganie: 2.6. Działania służące

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu W ramach przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej przeprowadzono badanie ankietowe na grupach Uczniowie naszego gimnazjum Rodzice naszych uczniów 127

Bardziej szczegółowo

ANKIETA PRZEPROWADZONA WŚRÓD RODZICÓW UCZNIÓW

ANKIETA PRZEPROWADZONA WŚRÓD RODZICÓW UCZNIÓW ANKIETA PRZEPROWADZONA WŚRÓD RODZICÓW UCZNIÓW Szkoła Podstawowa klasy I -III Czy prowadzone w szkole zajęcia dodatkowe spełniają Państwa oczekiwania? 12 13 5 0 mam zdania 14 Razem 44 32% 0% 11% 27% 30%

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Rok szkolny 2015/2016 Diagnoza stopnia partycypacji rodziców uczniów i ich oczekiwań we współdecydowaniu o szkole Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura pracy z uczniem zdolnym

Procedura pracy z uczniem zdolnym Procedura pracy z uczniem zdolnym KaŜde dziecko jest zdolne. Szkoła ma obowiązek odkryć te zdolności i je rozwijać Uczniowie uzdolnieni to tacy, którzy przejawiają moŝliwości zaawansowanych dokonań w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OBSZARZE: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ WYMAGA :. Uczniowie są aktywni ZESPÓŁ SZKÓŁ W STAROGRODZIE SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: IV. Zarządzanie szkołą lub placówką 4.1. Funkcjonuje praca w zespołach. Cel ewaluacji: Ocena wpływu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW WSTĘP Bardzo ważnym zadaniem współczesnej szkoły jest odkrywanie i rozwijanie zdolności i talentów uczniów, wyposażenie ich we wszechstronną wiedzę i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ ZADANIOWY Wyrównywanie szans edukacyjnych ewaluacja. Data napisania raportu: 10.06.2010r. Cele: Pytania ewaluacyjne: Skład zespołu:

ZESPÓŁ ZADANIOWY Wyrównywanie szans edukacyjnych ewaluacja. Data napisania raportu: 10.06.2010r. Cele: Pytania ewaluacyjne: Skład zespołu: ZESPÓŁ ZADANIOWY Wyrównywanie szans edukacyjnych ewaluacja. Data napisania raportu: 10.06.2010r. Skład zespołu: 1. Urszula Jarych - przewodnicząca zespołu 2. Grażyna Fedoryszyn - członek 3. Helena Bernadek

Bardziej szczegółowo

ANKIETY DLA GIMNAZJUM

ANKIETY DLA GIMNAZJUM ANKIETY DLA GIMNAZJUM ANKIETA DLA: Dyrektora szkoły Wychowawcy wskazanego oddziału klasy III (trzeciej) tj. oddziału A lub oddziału trzeciej klasy w kolejności zgodnej z numeracją przyjętą w szkole inną

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 1 Przedmiot ewaluacji: Formy i metodyka procesu dydaktycznego. Zespół ewaluacyjny: Urszula Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM IM. SŁAWOJA FELICJANA SKŁADKOWSKIEGO W POMIECHÓWKU

GIMNAZJUM IM. SŁAWOJA FELICJANA SKŁADKOWSKIEGO W POMIECHÓWKU GIMNAZJUM IM. SŁAWOJA FELICJANA SKŁADKOWSKIEGO W POMIECHÓWKU EWALUACJA WEWNĘTRZNA Wymaganie 6 SZKOŁA LUB PLACÓWKA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI czerwiec 2014r SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 OBSZAR I: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, z którego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 214/215 Promowana jest wartość edukacyjna Członkowie zespołu ds. ewaluacji: Kultys Marzena, Pomorski Tadeusz, Krysztoforska Jadwiga

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W GRÓJCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE NR 8 PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W GRÓJCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE NR 8 PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W GRÓJCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE NR 8 PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 1 Charakterystyka wymagania: Przedszkole promuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła 2 96-200 Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYMAGANIE 1. PRZEDMIOT EWALUACJI: Szkoła lub placówka realizuje

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1. Przydział obowiązków i czynności dyrekcja sierpień dodatkowych. 2. Analiza dokumentacji osobowej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Niepublicznym Gimnazjum im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Golinie w roku szkolnym 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Niepublicznym Gimnazjum im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Niepublicznym Gimnazjum im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Przedmiot ewaluacji: Formy i metodyka procesu dydaktycznego. Zespół

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji wewnętrznej

Raport ewaluacji wewnętrznej Raport ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu w roku szkolnym 2009/2010 1. Opis ewaluowanego obszaru: obszar efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY ORGANIZACJA PROCESÓW EDUKACYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WNIOSKÓW Z ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Głównym organizatorem procesu kształcenia jest nauczyciel. Nauczyciel powinien tak organizować zajęcia informatyki, aby czas

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016 CEL EWALUACJI WEWNETRZNEJ: Zebranie informacji na temat, czy uczniowie nabywają wiadomości

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań.

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. DLA UCZNIÓW KLASY 5b SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE Z KLASAMI

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH NA ROK SZKOLNY 2011 /2012

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH NA ROK SZKOLNY 2011 /2012 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH NA ROK SZKOLNY 2011 /2012 Obszar Zadania do wykonania Sposób realizacji Terminy Odpowiedzialni Zadania wynikające z kierunków polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MANASTERZU

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MANASTERZU Załącznik nr 1- Projekt ewaluacji EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MANASTERZU WYMAGANIE IX RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY I PLACÓWKI Diagnoza stopnia partycypacji

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26. w roku szkolnym 2011/2012

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26. w roku szkolnym 2011/2012 Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Wychowankowie są aktywni w obszarze I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz działalności statutowej placówki. Szkoła Podstawowa Specjalna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015 Skład zespołu ewaluacyjnego : Tomasz Manderla Przemysław Grzybek Joanna Kowalska

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji CELE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Zebranie informacji na temat działań szkoły służących: -wyrównywaniu szans edukacyjnych; -wspomaganiu

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazna atmosfera w szkole

,,Przyjazna atmosfera w szkole Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod hasłem,,przyjazna atmosfera w szkole realizowany w latach 2005-2008 Koordynatorzy: mgr Anna Ziętara i

Bardziej szczegółowo

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku m 2014/2015 Plan pracy zespołu opracowała, na podstawie wniosków członków zespołu, przewodnicząca mgr Ewa Górniak Cele główne : 1. Dzielenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy Rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.

Bardziej szczegółowo

Sposoby/forma realizacji Termin Odpowiedzialny. zachowania z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Sposoby/forma realizacji Termin Odpowiedzialny. zachowania z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Planowanie zadań w ramach prac zespołu edukacji wczesnoszkolnej na rok szkolny 2014/ 2015 Zadania statutowe Opracowanie i modyfikowanie planów wynikowych i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Modyfikowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU w roku szkolnym 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU w roku szkolnym 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU w roku szkolnym 212/213 OBSZAR EWALUACJI: PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE WYMAGA: 2.6 PROWADZE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II

ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Powinniśmy poświęcić mniej czasu na klasyfikowanie uczniów według

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 GIMNAZJUM NR 3 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 OPRACOWANIE: Anna Pluta Jolanta Pludrak Iwona Zientarska

Bardziej szczegółowo

ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ANKIETA DLA: Dyrektora szkoły Wychowawcy wskazanego oddziału klasy IV (czwartej) tj. oddziału A lub oddziału czwartej klasy w kolejności zgodnej z numeracją przyjętą w szkole

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH L.p. Zadania do realizacji 1. Organizacja pracy zespołu w roku szkolnym 2014/2015 2. Przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych odpowiadających oczekiwaniom uczniów w ramach godzin z art.42 KN, zajęć projektowych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład matematyczno przyrodniczego działającego przy Zespole Szkól Publicznych nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany EWALUACJA WEWNETRZNA 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Pytania kluczowe : 1. Czy procesy edukacyjne są planowane zgodnie z podstawą programową? 2. Czy procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I. DEFINICJA Uczeń zdolny to uczeń wykazujący indywidualne, ponadprzeciętne możliwości skutecznego działania w różnych dziedzinach, osiągający lepsze wyniki w nauce

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI. GIMNAZJUM nr 3 w Promniku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI. GIMNAZJUM nr 3 w Promniku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI GIMNAZJUM nr 3 w Promniku I.DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rozporządzenie o nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształceniaogólnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: 2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej. Opracował: mgr Dariusz Kwieciński

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się.

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. EWALUACJA WEWNĘTRZNA Cel ewaluacji: Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

PARTNER Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 90-408 Łódź ul. Próchnika 1 nr lok. 303, III piętro tel/fax: 42 681 80 08

PARTNER Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 90-408 Łódź ul. Próchnika 1 nr lok. 303, III piętro tel/fax: 42 681 80 08 1 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania:9.1. Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W skład Zespołu matematyczno działającego przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich wchodzą nauczyciele matematyki: Urszula Cieśla, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE. 2. Osiąganie dobrych wyników ze sprawdzianu zakończenia szkoły podstawowej.

PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE. 2. Osiąganie dobrych wyników ze sprawdzianu zakończenia szkoły podstawowej. PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE CEL OGÓLNY: STANDARD WSKAŹNIKI PROCEDURY I NARZĘDZIA Szkoła dobrze przygotowuje do dalszego etapu kształcenia. 1.Kontynuacja nauki w gimnazjum przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 1 SZKOŁA PODSTWOWA IM. FROF. WILHELMINY IWANOWSKIEJ W PIGŻY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 W OBSZARZE I,, Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI. CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka

PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI. CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka FORMY WSPÓŁPRACY 1. Zapoznanie rodziców z koncepcją edukacyjną, treściami

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 25 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz.1270) 1) Przedmiot

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STRONIU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY Zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego opracowanym przez Dyrektora szkoły na rok szkolny 2014/2015 w pierwszym

Bardziej szczegółowo