RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO-"

Transkrypt

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO- SZKOLNO- GIMNAZJALNYM W RUCHOCICACH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

2 Prezentowany raport jest wynikiem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Przedszkolno- Szkolno- Gimnazjalnym w Ruchocicach w roku szkolnym 2012/2013. Badaniem objętych zostało 40 rodziców i 30 dzieci. CEL EWALUACJI: Określenie i upowszechnienie działań przedszkola służących wyrównywaniu szans edukacyjnych. NARZĘDZIA BADAŃ: Ankieta wśród rodziców, Wywiad z dziećmi, Analiza dokumentów. W przedszkolu prowadzona jest diagnoza potrzeb i możliwości dzieci. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele wszystkich grup wiekowych zbierają ogółem informacje o dziecku, jego zachowaniu, umiejętnościach, wzajemnych relacjach z innymi dziećmi oraz jego potrzebach rozwojowych. Prowadzą codzienną obserwację zachowań dziecka na zajęciach, spacerach i zabawach, radzenia sobie w czynności samoobsługowych oraz w sytuacjach trudnych. Na podstawie przeprowadzonych działań uzyskują informacje o potrzebach dziecka, co jest drogowskazem do dalszej pracy. Czynności te powtarzane są trzy razy do roku (obserwacja wstępna, śródroczna i końcowa). Wyniki diagnozy i obserwacji są przechowywane w teczkach indywidualnych dzieci wraz z kartami pracy. Wnioski o aktualnym poziomie rozwoju ich dziecka są wspólnie analizowane i przekazywane rodzicom (95%). W opinii rodziców 85% przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości dzieci oraz prowadzi wystarczające działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. Przyznają, że wyniki diagnozy potrzeb i możliwości wpłynęły na uatrakcyjnienie sposobów pracy z dziećmi np.: zastosowano nowe metody pracy, wprowadzono aktywne słuchanie muzyki, wydłużono czas na zajęcia muzyczno-ruchowe, zastosowano zajęcia

3 wyciszające z elementami relaksacji, wprowadzono usprawnianie czynności samoobsługowych oraz doskonalenie wiedzy w praktyce. Nauczyciele różnicują stopień trudności i czas zajęć, rozwijają ich zainteresowania oraz wspierają dzieci z potrzebami poprzez dodatkowe zajęcia z logopedii i rewalidacyjne. Dobierają zadania odpowiednio do kompetencji poszczególnych dzieci lub grup wiekowych. Ponadto wspierają dzieci, które przejawiają problemy i trudności, indywidualizują podejście i adekwatnie dobierają zadania. Dzieci maja również coraz więcej problemów rozwojowych, zwłaszcza w sferze rozwoju emocjonalno społecznego. Zaburzenia zachowania są niezwykle uciążliwe, ponieważ nawet jedno dziecko z takim problemem może powodować poważne ograniczenia w przeprowadzeniu zajęć oraz negatywnie wpływać na zachowania pozostałych dzieci. Dzieci w wieku przedszkolnym są na etapie naśladowania wzorców prezentowanych przez innych, a tych negatywnych szczególnie. Przedszkole prowadzi pedagogizacje rodziców uczulając na konsekwentne działania wobec dziecka i kształtowanie właściwych wzorców. Dzieci z możliwościami rozwijają swoje zainteresowania dzięki zajęciom dodatkowym - j.angielski, muzyczno-ruchowym i artystycznym.(89%). Swoje umiejętności i wiedzę mają możliwość zaprezentowania w trakcie zajęć, konkursów, imprez szkolnych i środowiskowych. Specjaliści (pedagog, terapeuta, logopeda) włączają się w proces wyrównywania szans edukacyjnych. W ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej spotykają się z rodzicami i przekazują wskazówki do pracy z dziećmi, kierując na dodatkowe badania (5% ankietowanych). Rodzice uważają (89%) iż działania podejmowane przez przedszkole wpływają na wszechstronny rozwój ich dzieci. Natomiast dzieci (98% z wywiadu) lubią chodzić do przedszkola a najbardziej podobają im sie zajęcia muzyczno-ruchowe i zabawy dowolne.

4 Mocne strony: 1. W przedszkolu kładzie się szczególny nacisk na szeroko rozumiany rozwój dziecka, jego bezpieczeństwo, potrzeby i zainteresowania, wspieranie aktywności i kreatywności, pomaganie w odkrywaniu i rozumieniu świata, naukę samodzielności, rozwijanie talentów, dokonywanie właściwych wyborów. 2. Przedszkole prowadzi działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. 3. Oferta edukacyjna przedszkola uwzględnia potrzeby i możliwości dzieci. Jest modyfikowana w celu umożliwienia rozwoju zainteresowań dzieci. Obszary wymagające poprawy: 1. Uwrazliwić rodziców na problemy emocjonalne dzieci. 2. Motywować rodziców do konsekwentnych wymagań wobec dziecka. 3. Zwiększyć ilość spotkań pedagoga z rodzicami.

5 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONE SĄ DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO-SZKOLNO-GIMNAZJALNYM W RUCHOCICACH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

6 Prezentowany raport jest wynikiem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zespole Przedszkolno Szkolno Gimnazjalnym w Ruchocicach w roku szkolnym 2012/2013. Badaniem objętych zostało 13 nauczycieli, 12 rodziców oraz 15 uczniów. OBSZAR: 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. PRZEDMIOT EWALUACJI: 2.6 Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. CELE EWALUACJI: Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości. Szkoła podejmuje działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów. Nauczyciele stosują indywidualizację procesu edukacji. NARZĘDZIA BADAŃ: Ankieta wśród rodziców Ankieta wśród nauczycieli Ankieta wśród uczniów Analiza dokumentów dzienniki zajęć, arkusz organizacyjny, WSO, Opinie PPP, sprawozdania wychowawców o klasie, karty indywidualnych potrzeb, plan działań wspierających, Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. PRZEDMIOT BADAŃ: 1. Oferta zajęć umożliwia uczniom rozwój ich wiedzy i zainteresowań. Szkoła oferuje różne zajęcia, które umożliwiają uczniom rozwój ich wiedzy i zainteresowań. Oprócz typowych zajęć lekcyjnych uczniowie uczestniczą w zajęciach przygotowujących do sprawdzianu po klasie szóstej, wycieczkach, zajęciach teatralnych, różnorodnych kołach przedmiotowych, zajęciach sportowych,

7 muzycznych, językowych, zajęciach z projektów edukacyjnych. Duża część uczniów bierze udział w zajęciach z języka niemieckiego, informatyki, przyrodniczomatematycznych, uczniowie klas 1-3 uczestniczą w zajęciach z projektu,,indywidualizacja Procesu nauczania w szkołach podstawowych gminy Rakoniewice. Wszyscy ankietowani uczniowie podali, że chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych. Zdecydowana większość badanych rodziców stwierdziła, że szkoła daje możliwości rozwijania zainteresowań uczniów. 2. Oferta zajęć umożliwia uczniom zmniejszenie dysfunkcji i trudności w nauce. W szkole w celu zmniejszenia dysfunkcji i trudności w nauce prowadzone są zajęcia wyrównywania wiedzy z języka polskiego i matematyki oraz zajęcia rewalidacyjne. Realizowane są działania wspierające i indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. Nauczyciele stosują różnorodne metody i formy pracy, dostosowując je do możliwości uczniów. Ponadto prowadzą analizę postępów uczniów w nauce na bieżąco i wdrażają wnioski do dalszej pracy. 3. Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości. Uczniowie osiągają sukcesy w obszarze edukacyjnym, artystycznym i sportowym. Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej i testu kompetencji po klasie trzeciej są porównywalne z wynikami w województwie, okręgu i kraju. Uczniowie mają możliwość zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności na konkursach, zawodach sportowych, uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Twierdzą, że nauczyciele zachęcają i przygotowują ich do udziału w tych konkursach. Osiągają w nich sukcesy na szczeblu gminy i powiatu. Osiągnięcia uczniów są prezentowane społeczności szkolnej i pozaszkolnej m.in.: na stronie internetowej szkoły i gminy, w prasie lokalnej, kronice szkolnej, podczas apeli, uroczystości szkolnych, środowiskowych, organizowane są wystawy prac. Nauczyciele motywują uczniów do pracy najczęściej poprzez stosowanie różnorodnych metod i form pracy (100% ankietowanych), nagradzanie nawet najmniejszych sukcesów (77% ankietowanych), nieformalne rozmowy z uczniami (77% ankietowanych) oraz indywidualizację nauczania (62% ankietowanych).

8 Większość rodziców (11 z 12) sądzi, że szkoła prowadzi działania mające na celu motywowanie uczniów do osiągania sukcesów, natomiast 1 osoba jest odmiennego zdania. Wszyscy rodzice twierdzą, że szkolny sukces ich dziecka zależy w równym stopniu od szkoły, rodziców i dziecka. 4. Szkoła podejmuje działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów. Nauczyciele, aby zwiększyć szanse edukacyjne uczniów prowadzą zajęcia dodatkowe oraz udzielają indywidualnej pomocy uczniom. Zdecydowana większość uczniów (13 z 15) uważa, że pomoc udzielana przez szkołę jest wystarczająca. Rodzice podają, że ich dzieci najczęściej korzystają z wycieczek (8 z 12), zajęć wyrównawczych (3 z 12), kół zainteresowań (5 z 12), biblioteki (6 z 12), Internetu (5 z 12), stypendium naukowego (2 na 12). Żaden rodzic nie wskazał, że jego dziecko korzysta z zajęć indywidualnych w PPP, pomocy materialnej skierowanej do uczniów oraz stypendiów sportowych. Zdaniem rodziców szkoła jest wyposażona w środki dydaktyczne w stopniu wystarczającym, natomiast 3 z 12 uważa, że wymaga doposażenia, jeden rodzic nie ma zdania na powyższy temat. 5. Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów. Wszyscy uczniowie twierdzą, że metody i formy jakie stosują nauczyciele są dla nich interesujące i nie widzą konieczności zmian. Większość nauczycieli stosuje różnorodne metody nauczania, z czego najbardziej popularne są burza mózgów, praca w grupach, wykorzystanie multimediów na lekcji oraz metoda projektu. Najrzadziej stosowana jest metoda siedmiu kapeluszy twórcze rozwiązywanie problemów. 46% nauczycieli deklaruje, że planując niektóre lekcje bierze pod uwagę opinie uczniów na większości zajęć, a 54% na niektórych zajęciach. Nauczyciele wiedzą, którzy uczniowie posiadają opinię lub orzeczenie PPP i uwzględniają w swojej pracy zawarte w nich zalecenia. Ponadto nauczyciele wspierają uczniów w nauce przez wskazywanie dodatkowych źródeł informacji (77%), przygotowanie do konkursów i zawodów (85%), prowadzenie zajęć dodatkowych (85%) oraz udzielanie pomocy indywidualnej (92%). Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu

9 Oceniania uwzględniają indywidualne możliwości i potrzeby uczniów. Uczniowie są zgodnie z nim oceniani. 6. Działania wyrównujące szanse edukacyjne spełniają oczekiwania uczniów i rodziców. W ocenie większości uczniów (93%) pomoc udzielana przez szkołę jest wystarczająca, a tylko (7%) uważa, że raczej nie otrzymuje tej pomocy. Wszyscy uczniowie twierdzą, że chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych. Dzieci uczestniczą w takich zajęciach, jak: projekty edukacyjne (25%), zajęcia sportowe (50%), koła zainteresowań (33%), zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (20%) oraz koła przedmiotowe (46%). Spośród ankietowanych rodziców 7% podało, że ich dziecko nie uczestniczy w żadnych zajęciach pozalekcyjnych. Zdaniem większości rodziców (83%) szkoła daje możliwość rozwijania zainteresowań uczniów. WNIOSKI: 1. Mocne strony: Szkoła prowadzi działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych. Ofertę zajęć dodatkowych dostosowana została do potrzeb uczniów i spełnia oczekiwania uczniów i rodziców. Uczniowie oceniani są zgodnie z zasadami WSO. Nauczyciele stosują zróżnicowane formy i metody pracy zwiększające aktywność uczniów. Postępy uczniów analizowane są w sposób zorganizowany, a wnioski z monitorowania wdrażane w proces edukacyjny. 2. Obszary wymagające poprawy: Poszerzać ofertę zajęć do uczniów zdolnych. Wzbogacić bazę dydaktyczną o nowoczesne pomoce ze szczególnym uwzględnieniem multimediów. Tworzyć sytuacje dydaktyczne zwiększające aktywność ucznia.

10 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONE SĄ DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO- SZKOLNO- GIMNAZJALNYM W RUCHOCICACH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

11 Raport z ewaluacji wewnętrznej Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych Prezentowany raport jest wynikiem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gimnazjum w Zespole Przedszkolno- Szkolno- Gimnazjalnym w Ruchocicach w roku szkolnym 2012/2013. Badaniem objętych zostało 13 nauczycieli, 14 rodziców oraz 19 uczniów. OBSZAR: 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. PRZEDMIOT EWALUACJI: 2.6 Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. CELE EWALUACJI: Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości Szkoła podejmuje działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów Nauczyciele stosują indywidualizację procesu edukacji NARZĘDZIA BADAŃ: Ankieta wśród rodziców Ankieta wśród nauczycieli Ankieta wśród uczniów Wywiad Analiza dokumentów arkusz organizacyjny, WSO, opinie PPP, sprawozdania wychowawców klas, dzienniki zajęć, Karty Indywidualnych Potrzeb, Plan Działań Wspierających, Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny 11

12 Raport z ewaluacji wewnętrznej Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych PRZEDMIOT BADAŃ: 1. Oferta zajęć umożliwia uczniom rozwój ich wiedzy i zainteresowań. Szkołą oferuje różne zajęcia, które umożliwiają uczniom rozwój ich wiedzy i zainteresowań. Oprócz typowych zajęć lekcyjnych uczniowie uczestniczą w: zajęciach przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego, wycieczkach, zajęciach teatralnych, różnorodnych kołach przedmiotowych, zajęciach sportowych, muzycznych, językowych, zajęciach z projektów edukacyjnych. Duża część gimnazjalistów (40%) bierze udział w zajęciach z języka niemieckiego, informatyki, przyrodniczo-matematycznych, sportowych-wychowawczych oraz z pomocy psychologicznej w ramach projektu Zagrajmy o sukces. Ankietowani uczniowie podali, że chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych (16 z 19). Wszyscy ankietowani rodzice stwierdzili, że szkoła daje możliwości rozwijania zainteresowań uczniów. 2. Oferta zajęć umożliwia uczniom zmniejszenie dysfunkcji i trudności w nauce. W szkole w celu zmniejszenia dysfunkcji i trudności w nauce prowadzone są zajęcia wyrównywania wiedzy z języka polskiego i matematyki, zajęcia rewalidacyjne, realizowane są działania wspierające i indywidualne programy edukacyjnoterapeutyczne. Nauczyciele stosują różnorodne metody i formy pracy, dostosowując je do możliwości uczniów. Ponadto prowadzą analizę postępów uczniów w nauce na bieżąco i wdrażają wnioski do dalszej pracy. 3. Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości. Uczniowie osiągają sukcesy w obszarze edukacyjnym, artystycznym i sportowym. Ich wyniki z egzaminów zewnętrznych są porównywalne z wynikami w województwie i okręgu, a niekiedy nawet wyższe. Uczniowie mają możliwość zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności na konkursach, zawodach sportowych, uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Twierdzą, że nauczyciele zachęcają i przygotowują ich do udziału w tych konkursach. Osiągają w nich sukcesy na szczeblu gminy, powiatu, rejonu, województwa. Osiągnięcia uczniów są prezentowane społeczności szkolnej i pozaszkolnej m.in.: na stronie internetowej 12

13 Raport z ewaluacji wewnętrznej Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych szkoły i gminy, w prasie lokalnej, kronice szkolnej, podczas apeli, uroczystości szkolnych, środowiskowych, organizowane są wystawy prac. Nauczyciele motywują uczniów do pracy najczęściej poprzez stosowanie różnorodnych metod i form pracy (12 z 13), nagradzanie nawet najmniejszych sukcesów (9 z 13), nieformalne rozmowy z uczniami (9 z 13) oraz indywidualizację nauczania (8 z 13). Większość rodziców (13 z 14) sądzi, że szkoła prowadzi działania mające na celu motywowanie uczniów do osiągania sukcesów, natomiast 1 osoba jest odmiennego zdania. Wszyscy rodzice twierdzą, że szkolny sukces ich dziecka zależy w równym stopniu od szkoły, rodziców i dziecka. 4. Szkoła podejmuje działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów. Nauczyciele, aby zwiększyć szanse edukacyjne uczniów prowadzą zajęcia dodatkowe oraz udzielają indywidualnej pomocy uczniom. Zdecydowana większość uczniów (14 z 19) uważa, że pomoc udzielana przez szkołę jest wystarczająca. Rodzice podają, że ich dzieci najczęściej korzystają z wycieczek (6 z 14), zajęć wyrównawczych (4 z 14), kół zainteresowań (4 z 14), biblioteki (4 z 14), Internetu (4 z 14). Żaden rodzic nie wskazał, że jego dziecko korzysta z zajęć indywidualnych w PPP, pomocy materialnej skierowanej do uczniów oraz stypendiów sportowych. Zdaniem rodziców szkoła jest wyposażona w środki dydaktyczne w stopniu wystarczającym, natomiast 4 z 14 uważa, że wymaga doposażenia. 5. Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów. Większość uczniów twierdzi, że metody i formy jakie stosują nauczyciele są dla nich interesujące i nie widzą konieczności zmian. Istnieje jednak grupa uczniów (9 z 19), dla których metody i formy pracy stosowane na lekcjach nie są interesujące. Ich zdaniem powinno być więcej zajęć sportowych, doświadczeń, prezentacji, na zajęciach chcą robić to, co przyda im się w życiu. Większość nauczycieli stosuje różnorodne metody nauczania, z czego najbardziej popularne są praca w grupach, wykorzystanie multimediów na lekcji, burza mózgów oraz metoda projektu. Większość nauczycieli (9 z 13) przyznaje, że planując niektóre lekcje bierze pod uwagę opinie uczniów o sposobie uczenia się, a 4 z 14 nauczycieli uwzględnia to 13

14 Raport z ewaluacji wewnętrznej Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych na większości zajęć. Nauczyciele wiedzą, którzy uczniowie posiadają opinię lub orzeczenie PPP i uwzględniają w swojej pracy zawarte w nich zalecenia. Ponadto nauczyciele wspierają uczniów w nauce przez wskazywanie dodatkowych źródeł informacji (10 z 13), przygotowanie do konkursów i zawodów (9 z 13), prowadzenie zajęć dodatkowych (8 z 13) oraz udzielanie pomocy indywidualnej (8 z 13). Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania uwzględniają indywidualne możliwości i potrzeby uczniów. Uczniowie są oceniani zgodnie z jego zasadami. 6. Działania wyrównujące szanse edukacyjne spełniają oczekiwania uczniów i rodziców. W ocenie większości uczniów (14 z 19) pomoc udzielana im przez szkołę jest wystarczająca, 5 z 19 uważa że tak nie jest. Uczniowie twierdzą, że chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych (16 z 19). Rodzice podają, że ich dzieci uczestniczą w takich zajęciach, jak: projekty edukacyjne (9 z 14), zajęcia sportowe (4 z 14), koła zainteresowań (4 z 14), zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (2 z 14) oraz koła przedmiotowe (1 z 14). Spośród ankietowanych rodziców 5% podało, że ich dziecko nie uczestniczy w żadnych zajęciach pozalekcyjnych. Zdaniem wszystkich rodziców szkoła daje możliwość rozwijania zainteresowań uczniów. WNIOSKI: 1. Mocne strony: W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów. Oferta zajęć dodatkowych spełnia oczekiwania uczniów i rodziców. Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach i konkursach. Nauczyciele prowadzą zajęcia metodami i formami dostosowanymi do możliwości edukacyjnych uczniów. 2. Obszary wymagające poprawy: Zmodyfikować metody i formy pracy z uczniami tak, aby stały się interesujące dla większej liczby uczniów. Wzbogacić bazę środków dydaktycznych. Szkoła powinna w szerszym zakresie udzielać pomocy uczniom. 14

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU I Informacje ogólne Obszar ewaluacji: (1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Bruszewo,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 Ewaluacja wewnątrzszkolna w roku szkolnym 2011/2012 była przeprowadzona przez dwa zespoły ewaluacyjne: zespół szkolny i zespół przedszkolny.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach WSTĘP Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIE: Promowana jest wartość edukacji Cele ewaluacji Pozyskanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie

Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie 1 W szkole utworzona jest klasa integracyjna. Klasa integracyjna są cząstką nowoczesnej, twórczej

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015 Skład zespołu ewaluacyjnego : Tomasz Manderla Przemysław Grzybek Joanna Kowalska

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Sposoby/forma realizacji Termin Odpowiedzialny. zachowania z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Sposoby/forma realizacji Termin Odpowiedzialny. zachowania z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Planowanie zadań w ramach prac zespołu edukacji wczesnoszkolnej na rok szkolny 2014/ 2015 Zadania statutowe Opracowanie i modyfikowanie planów wynikowych i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Modyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH Przedszkole W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Data sporządzenia: 29 czerwca 2012r. Raport przeznaczony jest dla: 1. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły. Standard: Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową

Bardziej szczegółowo

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Program wspierania uczniów z trudnościami w nauce w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie Strzelin 2016 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania na wszystkich przedmiotach;

Bardziej szczegółowo

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na:

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 1 w Radomsku W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY Zarządzanie i organizacja Kontrola stanu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzonej w SP w Bruszewie W roku szkolnym 2010/2011

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzonej w SP w Bruszewie W roku szkolnym 2010/2011 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzonej w SP w Bruszewie W roku szkolnym 2010/2011 W roku szkolnym 2010/11 została przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna dotycząca obszaru 2.,,Procesy zachodzące w

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZAJEZIERZU NA ROK SZKOLNY 2016/17

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZAJEZIERZU NA ROK SZKOLNY 2016/17 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZAJEZIERZU NA ROK SZKOLNY 2016/17 I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1. Przydział obowiązków i czynności dyrekcja sierpień dodatkowych. 2. Analiza dokumentacji osobowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1. Przydział obowiązków i czynności dyrekcja sierpień dodatkowych. 2. Analiza dokumentacji osobowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2011/2012

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2011/2012 Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2011/2012 opracowanie raportu zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Wiesława Czerw Agnieszka Polak Barbara Walaszczyk Jemielno, dn.31.05.2012

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Diagnoza w zakresie wsparcia uczniów zgodnie z zaleceniami poradni

Diagnoza w zakresie wsparcia uczniów zgodnie z zaleceniami poradni Diagnoza w zakresie wsparcia uczniów zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych w roku szkolnym 2008/2009 Białystok 2009 Diagnozę przeprowadzono w 215 szkołach/przedszkolach 26 przedszkolach

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU Cel ewaluacji Pozyskanie informacji, czy dzieci z naszego przedszkola nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ mgr Jolanta Klepadło Założenia organizacyjne nadzoru pedagogicznego Zgodnie z wymienionymi przepisami nadzór pedagogiczny w Szkole Podstawowej w sprawują:

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła 2 96-200 Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYMAGANIE 1. PRZEDMIOT EWALUACJI: Szkoła lub placówka realizuje

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II

ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Powinniśmy poświęcić mniej czasu na klasyfikowanie uczniów według

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Gościszce Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gościszce ZAKRES WYMAGANIA 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach

Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach Zacznijcie od poznawania swoich uczniów, bo na pewno ich nie znacie. J.J Rousseau Emil,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Struktura raportu: 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 OBSZAR: PROCESY Wymaganie : Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymują go tylko jednostki K.R. Jaśkiewicz Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 OBSZAR I: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, z którego

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W skład Zespołu matematyczno działającego przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich wchodzą nauczyciele matematyki: Urszula Cieśla, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ Opracowała: Emilia Michalak Koluszki, rok szkolny 2006/2007 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY ORGANIZACJA PROCESÓW EDUKACYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WNIOSKÓW Z ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZSiP w Mokrsku Publiczna Szkoła Podstawowa RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie wobec szkoły: Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy Rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 GIMNAZJUM NR 3 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANIE: Anna Pluta Iwona Zientarska Beata Cichorska

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY. Prowadzone są w szkole działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. 2012/2013

RAPORT EWALUACYJNY. Prowadzone są w szkole działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. 2012/2013 RAPORT EWALUACYJNY Prowadzone są w szkole działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. 2012/2013 Zespół ds. ewaluacji: Elżbieta Kowalczyk przewodnicząca Joanna Berdel wicedyrektor szkoły Marta Bucholc

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Przedmiot ewaluacji: SZKOŁA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI

RAPORT. Przedmiot ewaluacji: SZKOŁA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KLUKOWIE - SZKOŁA PODSTAWOWA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Przedmiot ewaluacji: SZKOŁA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach rok szkolny 2012/2013 OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.2. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się.

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. EWALUACJA WEWNĘTRZNA Cel ewaluacji: Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI. WYMAGANIE 2.6.: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

RAPORT Z EWALUACJI. WYMAGANIE 2.6.: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. RAPORT Z EWALUACJI CEL EWALUACJI: Zebranie informacji na temat działao szkoły służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, czy szkoła dostosowuje ofertę zajęd do potrzeb uczniów, czy motywuje uczniów do

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Załącznik nr 2 do protokołu z zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 26 maja 2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie 6: Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

szkoła kładzie nacisk na doskonalenie procesu kształcenia, w szkole respektowane są normy społeczne, przyjazna atmosfera, świetne warunki lokalowe i

szkoła kładzie nacisk na doskonalenie procesu kształcenia, w szkole respektowane są normy społeczne, przyjazna atmosfera, świetne warunki lokalowe i szkoła kładzie nacisk na doskonalenie procesu kształcenia, w szkole respektowane są normy społeczne, przyjazna atmosfera, świetne warunki lokalowe i mała liczebność klas szkoła cieszy się popularnością

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Oświęcimiu

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Oświęcimiu Raport z ewaluacji wewnętrznej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Oświęcimiu Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Badanie prowadzono od listopada 2016 do stycznia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO- SZKOLNO- GIMNAZJALNYM W RUCHOCICACH W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012 Prezentowany raport jest wynikiem ewaluacji wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW WSTĘP Bardzo ważnym zadaniem współczesnej szkoły jest odkrywanie i rozwijanie zdolności i talentów uczniów, wyposażenie ich we wszechstronną wiedzę i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo