INFORMAC JA DODATKOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMAC JA DODATKOWA"

Transkrypt

1 Polska Fundacja dla Afryki ul, Krowoderska 24, Krakow NIP ^-87 REGON S5-1 Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/ Krakow U Zaf zwono osobiscje fsj NIP REGON KRS INFORMAC JA DODATKOWA Zat^cznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2013

2 Polska Fundacja Dla Afryki zostala wpisane do Krajowego Rejestru S^dowego w dniu 22 marca 2012 r. pod numerem KRS ich zycia. Celem Fundacji jest ochrona zdrowia mieszkancow Afryki oraz poprawa warunkow Polska Fundacja Dla Afryki pod koniec roku obrotowego 2013 rozpocz^la realizowanie celow statutowych. W listopadzie br. Fundacja nawi^zata wspolprac^ ze Zgromadzeniem Siostr Stuzebniczek Ducha Swi^tego. Siostry Sluzebniczki pracuj^ w Togo. Prowadz^ w wiosce Helota szpital, przedszkole i prowizoryczny warsztat krawiecki. Fundacja rozpocz^la przygotowania do zbiorki srodkow pieni^znych na dofinansowanie posilkow dla dzieci z przedszkola oraz wybudowanie warsztatu krawieckiego dla uczennic. Fundacja nie posiada statusu organizacji pozj^ku publicznego. I. 1. Stosowane metody wyceny aktywow i pasywow oraz przychodow i kosztow 0 Rachunkowosci, z tym ze: Aktywa i pasywa wyceniono wedlug zasad okreslonych w Ustawie - Naleznosci uj^te w sprawozdaniu wynosz^ 3,50 zl. 2. Zmiany metod ksi^gowosci i wyceny dokonywane w roku obrotowym wywieraj^ce istotny wplyw na sprawozdanie finansowe Nie dotyczy. 3. Zmiany sposobu sporz^dzania sprawozdania finansowego w stosunku do poprzedniego roku obrotowego i wplyw wywolanych tym skutkow finansowych na sytuacj^ maj^tkowa i finansow^ Nie dotyczy. 2

3 4. Informacje o znacz^cych zdarzeniach, jakie nast^pily po dniu bilansowym, a nie uwzgl^dnionycli w bilansie i rachunku zyskow i strat Nie wyst^pity. II. 1. Zmiany w ciqgu roku obrotowego wartosci srodkow trwaiych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz finansowego maj^tku trwalego Wartosci niematerialne i prawne 2012 (zl) 2013 (zl) Wartosc brutto 0,00 0,00 Umorzenie 0,00 0,00 Wartosc netto 0,00 0,00 Rzeczowy maj^tek trwaly 2012 (zl) 2013 (zl) Wartosc brutto 0,00 0,00 Umorzenie 0,00 0,00 Wartosc netto 0,00 0,00 2. Struktura funduszu statutowego Polska Fundacja Dla Afryki posiada fundusz zalozycielski w kwocie 5 000,00 zl (slownie: pi^c tysi^cy zlotych zero groszy) wplacony przez malzonkow Justyn^ Kilahczyk-Zi^ba oraz Wojciecha Zi^ba w dniu 9 maja 2012.

4 3. Informacje o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia W 2013 roku nie tworzono rezerw. 4. Struktura zrealizowanych przychodow W roku 2013 przychody statutowe Fundacji wyniosly ,00 zl. Natomiast nie wyst^pily pozostaie przychody operacyjne i przychody finansowe. 5. Struktura kosztow Fundacja w roku obrotowym poniosla koszty administracyjne w kwocie 2 475,29 zl oraz koszty statutowe w kwocie 6 569,43 zl. Natomiast nie wyst^pily pozostaie koszty operacyjne oraz koszty finansowe. 6. Propozycje co do sposobu podzialu zysku Rok 2013 zamkn^l si^ dla Polskiej Fundacji Dla Afi-yki wynikiem dodatnim (zyskiem) w kwocie ,28 zl. 7. Podzial zobowi^zan wedlug pozycji bilansu Zobowi^zania w wysokosci 1 230,00 zl przedstawione w bilansie na dzien nalez4 do zobowi^zah krotkoterminowych: > zobowi^zania wobec dostawcow ,00 zl.

5 8. Wykaz czynnych i biernych rozliczen mi^dzyokresowych oraz przychodow przyszlych okresow mi^dzyokresowe kosztow. W roku 2013 w Fundacji nie wyst^pily czynne i bieme rozliczenia III. 1. Struktura terytorialna przychodow. Nie dotyczy. 2. Ustalenie i rozliczenie pozycji roznych podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym od zysku brutto W roku 2013 nie miaio miejsca ustalenie i rozliczenie pozycji roznych podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym od zysku brutto. Z tego wzgl^du wartosc brutto stanowi zarowno wartosc netto ,28 zl. IV. 1. Informacje o przeci^tnym zatrudnieniu w roku obrotowym i wynagrodzeniu Ogolem liczba etatow - zero. Liczba osob (przeci^tnie) - zero. Przeci^tnie liczba zatrudnionych na umow?- zlecenie i umow^ o dzielo zero osob. 2. Wynagradzanie wyplacane czlonkom Zarz^du Funkcje czlonkow Zarz^du i czionkow innych organow statutowych Fundacji pelnione byly spolecznie tzn. bez wynagrodzenia za t? dzialalnosc.

6 3. Zakupione akcje i obligacje. Fundacja e w roku 2013 nie kupowaia akcji i obligacji, nie nabywala nieruchomosci. 2. Inne informacje. Fundacja nie udzielala pozyczek oraz nie zawierala transakcji z czlonkami Zarz^d i ich krewnymi. Fundacja nie realizowala zadah zleconych przez podmioty panstwowe i samorzqdowe. Fundacja w roku 2013 nie posiadata gruntow uzytkowanych wieczyscie. W roku obrotowym 2013 nie powstaly straty i zyski nadzwyczajne. W roku obrotowym 2013 nie mialy miejsca kontrole zewn^trzne. Data i miejsce sporzqdzenia: r. Krakow Sporzqdzil: j ^ / F.H Mcniks Szymartska OS KajjiiCTwe 22/ KRAKOW NIP REGON: Za Zarzqd Fundacji:

7 Polska Fundacja dla Afryki ul. Krowoderska 24/ Krakow Krakow, dnia 27 marca 2014 NIP REGON: Kr.Tkow-StMi-c Miastii Dzial ObUi!-: M '.smiiiiiiej UCHWALA ZARZ4DU POLSKIEJ FUNDACJI DLA AFRYKI ZaI zlozono o->ob)scie [81./L.D/. Polska Fundacja dla Afryki w dniu 27 marca 2014 po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2013 obejmujacego bilans oraz rachunek zyskow i strat, zatwierdzila: 1) bilans Fundacji na dzien ktory wykazai po stronie aktywow i pasywow kwot? ,75 zi; 2) rachunek zyskow i strat Fundacji za rok 2013, ktory wykazuje wynik dodatni (zysk) w kwocie ,28 zi. Zarzqd jednoczesnie postanowii, ze zysk bilansowy w wysokosci ,28 ziotych zostanie przeznaczony na pokrycie straty za 2012 rok oraz na cele Stowarzyszenia. statutowe Postanowienia w tej sprawie przyj^te zostaio jednomyslnie przez obecnych czionkow Zarzqdu Fundacji. Polska Fundacja dla Afryki u/. Krowoderska 24/3

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

OPINIA wraz z raportem

OPINIA wraz z raportem D BIURO KONSULTINGOWE REWIZJIIDORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiat uprawniony do badania sprawozdah finansowych AUDIT DOR 85087 Bydgoszcz, ui. Gojowa 34 tel. 3429197, tel./fax 3453163 email :bilans@aucbtclof.com.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRA WOZDANIA FINANSOWEGO. GRUPY KAPITALOWEJ GRAAL Z SIEDZIB.t\ W WEJHEROWIE

RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRA WOZDANIA FINANSOWEGO. GRUPY KAPITALOWEJ GRAAL Z SIEDZIB.t\ W WEJHEROWIE RAPORT Z BADANA SKONSOLDOWANEGO SPRA WOZDANA FNANSOWEGO GRUPY KAPTALOWEJ GRAAL Z SEDZB.t\ W WEJHEROWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNA DO 31 GRUDNA 2011 ROKU Raport niezale:inego bieglego rewidenta dla Akcjonadllszy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdansku za rok 2007. ,,Fundacja Hospicyjna" ul. Chodowieckiego 1O Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE ZA 2009R. Spis:

FINANSOWE ZA 2009R. Spis: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ ~ KROSNIENSKI HOLDING KOMUNALNY SPOLKA Z OGRANICZON4 ODPOWIEDZIALNOSCI4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2009R. Spis: 1. Wprowadzenie do sprawozdania.

Bardziej szczegółowo

' " . - -,, '"' : ' MiEJSKi ZAKtAD KOMUNALNY. L. dz. 57-320 Polanica-Zdrqj ul. Spacerowa 2 tel. 74865 1780 fax 7486901 61. Polanica-Zdroj, 2011-03-24

'  . - -,, '' : ' MiEJSKi ZAKtAD KOMUNALNY. L. dz. 57-320 Polanica-Zdrqj ul. Spacerowa 2 tel. 74865 1780 fax 7486901 61. Polanica-Zdroj, 2011-03-24 SO 9001:200 L. dz. MiEJSKi ZAKtAD KOMUNALNY POLANCY-ZDRCJu' SPObXA z o.o. Zarejestrowana w S^dzie Rejonowym dla Wrocfawia-Fabrycznej we WrocJawiu, X Wydziaf Gospodarczy KRS nr 0000253420, kapitaf zakjadowy

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r.

RAPORT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z badania lqcznego sprawozdania finansowego. za rok 2005. Warszawa 2006 r. F N A N S - S E R V E S ZESP& DORADCOW FNANSOWO-KSEGOWYCH SPOLKA z 0.0. (z wylqcznym udzialem Stowanyszenia Ksi~gowych w Polsce) GRUPA FNANS-SERVS 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30 RAPORT z badania lqcznego

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL KONTROLI. Ferenc. [dowod: akta kontroli str. 3-24]

PROTOKOL KONTROLI. Ferenc. [dowod: akta kontroli str. 3-24] OM/OP-./1/. Of11/44/(0 PROTOKOL KONTROLI Urz~du Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszow, Regon 000650614, zwanego dalej Urz~dem. Ferenc. Prezydentem Miasta Rzeszowa od dnia 29 listopada 2002 r. - jest

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Jana Karola Chodkiewicza 7 m. 7 02-593 Warszawa NIP: 521-367-76-34 REGON: 147376122 za rok obrotowy 2014 FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE

SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE za rok obrotowy 2008 S POT.ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44,I/YJAS

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03.

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03. Warszawa, 31.03.2014r FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok SPIS TREŚCI 1. BILANS 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Kaneelaria Biegtych Rewident6w AUDYTOR Spotka z 0.o.

Kaneelaria Biegtych Rewident6w AUDYTOR Spotka z 0.o. Kaneelaria Biegtych Rewident6w AUDYTR Spotka z 0.o. Siedzibe: 3(l ()19 Krak6u.', ul.tr{azou'iecka 1-1/2 tc]. (r)1t) 63.11772, 6129111, tt (r)1q 6327191 c mail: audyt()r@-taud\,tor-krako\\,.pi q:ww. aud\'tor-krzllir)w.pl

Bardziej szczegółowo

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA 41-200 Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: 32-266-94-21, telefax: 32-266-84-14 http://www.rafin.com.p/ e-mail:biuro@rafin.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg_pl Internet wwwkpmg_pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2008 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA nie posiada środków trwałych. Stan na początek roku obrotowego

Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA nie posiada środków trwałych. Stan na początek roku obrotowego POLSKIE FORUM EUROPEJSKIEJ KOALICJI DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2010 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości

Bardziej szczegółowo

Pan. PrzewodniczqCy. dotyczy: przekazanie Radzie Miasta Konina sprawozdania finansowego miasta Konina za 2014 rok, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia.

Pan. PrzewodniczqCy. dotyczy: przekazanie Radzie Miasta Konina sprawozdania finansowego miasta Konina za 2014 rok, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia. PREZYDENT MIASTA KONINA 62-00 Konin, plac Wolnosci 1, tel.{0-63) 240-11-11, fax (0-63) 242-99-20, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl Konin, dnia 23 kwietnia 201 roku BU.303. 206.201 Urz^d Miejski

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Fundacja im. Zofii Kossak ul. Stary Dwór 2 43-436 Górki Wielkie

Fundacja im. Zofii Kossak ul. Stary Dwór 2 43-436 Górki Wielkie Fundacja im. Zofii Kossak ul. Stary Dwór 2 43-436 Górki Wielkie NIP : 548-22-23-993 REGON : 072153934 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Załączniki : 1. wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2014r. INFORMACJA DODATKOWA I. 1. Metody wyceny ujęte są w opisie do planu kont. Wycena według cen nabycia lub kosztu własnego. 2. W roku obrotowym zmiana metod księgowości

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo