I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05-"

Transkrypt

1 Wolomin: Wielobranzowe prace w zakresie rewitalizacji elementow matej architektury i komunikacji zewn^trznej - wejsc do budynku cz. A i B Sqdu Rejonowego w Wolominie zlokalizowanego przy ul. Prqdzyriskiego 3A - etap II RZP ZP/SR/04/14/PN Numer ogtoszenia: ; data zamieszczenia: OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogtoszenia: obowiazkowe Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJACY I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, Wotomin, woj. mazowieckie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiaja^cego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJA^CEGO: Organ kontroli pahstwowej lub ochrony prawa, sa^d lub trybunat. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajcicego: Wielobranzowe prace w zakresie rewitalizacji elementow matej architektury i komunikacji zewnetrznej - wejsc do budynku cz. A i B Sajdu Rejonowego w Wotominie zlokalizowanego przy ul. Prqdzyhskiego 3A - etap II RZP ZP/SR/04/14/PN ) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane ) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Wielobranzowe prace w zakresie rewitalizacji elementow matej architektury i komunikacji zewnetrznej - wejsc do budynku cz A i B Sa^du Rejonowego w Wotominie zlokahzowanego przy ul Pradzynskiego 3A - etap II Roboty budowlane, Roboty budowlane wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych, Roboty instalacyjne w budynkach ) przewiduje si$ udzielenie zamowieh uzupetniaj^cych: Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowieh uzupemiajqcych

2 Zamawiajqcy przewiduje udzielenie zamowieri uzupefniaja^cych w wysokosci do 50% wartosci zamowienia podstawowego, polegaja.ce na powt6rzeniu tego samego rodzaju zamowien. Na zamowienia uzupetniaja^ce zostanie zawarta odr^bna umowa na podstawie art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp ) Wspolny Stownik Zamowieri (CPV): , , 45.30, ) Czy dopuszcza si? ztozenie oferty cz?sciowej: nie ) Czy dopuszcza si? ztozenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 75 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKQNOIVIICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM 111.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiaja^cy wymaga wniesienia przez Wykonawc? wadium w kwocie ,00 z\: dziesie^c tysi^cy ztotych i 00/100), Wadium nalezy wniesc przed uplywem terminu skladania ofert, do dnia roku, do godz. 10:00. Wadium, zgodnie z art. 45 ust. 6 upzp, nalezy wniesc w jednej z nast^puja^cych form: a) pienia^dzu; b) por^czeniach bankowych lub por^czeniach spoldzielczej kasy oszcz^dnosciowo - kredytowej, tym ze por^czenie kasy jest zawsze por^czeniem pieni^znym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 u stawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z pozn. zm.) ) ZALICZKI 111.3) WARUNKI UDZIAtU W POST^POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEtNIANIA TYCH WARUNKOW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajq obowi^zek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku posiadaja^ uprawnienia do wykonywania okreslonej dziaialnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nawadaja. obowia^zek ich posiadania. Na potwierdzenie niniejszego warunku nalezy zlozyc oswiadczenie zgodnie z zala^cznikiem nr 4 do SIWZ. III.3.2) Wiedza i doswiadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spefniania tego warunku

3 r, posiadaja^ niezbe.dna, wiedz? i doswiadczenie. Wykonawca spetni ten warunek jesli wykaze ze wykonat w okresie ostatnich pi^ciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, roboty budowlane w zakresie niezb^dnym do wykazania spefniania wiedzy i doswiadczenia, tj. min. 2 robot remontowo - budowlanych polegajapych na remoncie czynnych budynkow uzytecznosci publicznej o wartosci brutto nie mniejszej niz ,00 zt kazda, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zata^czeniem dowodow dotycza^cych najwazniejszych robot, okreslaja^cych, czy roboty te zostaty wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujqcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukohczone /POSWIADCZENIA. Dowodami, o ktorych mowa powyzej moga, bye poswiadczenia lub inne dokumenty, jezeli Wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskac poswiadczeh. Wykonawca nie ma obowia^zku przedkladania dokumentow, o ktorych mowa powyzej w przypadku gdy Zamawiaja^cy jest podmiotem na rzecz ktorego roboty budowlane wskazane w wykazie zostaty wykonane. Na potwierdzenie niniejszego warunku nalezy ztozyc wykaz prac zgodnie z zala^cznikiem nr 6 do SIWZ. Post^powanie zostato wszczete po upiywie 12 miesi^cy od wejscia w zycie Rozporza^dzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie rodzajow dokumentow. jakich moze za^dac zamawiaja^cy od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogal bye skladane (Dz. U. z 2013 r., poz.231), wobec powyzszego Wykonawca w miejsce poswiadczeh, o ktorych mowa paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 wyzej wymiennego rozporza^dzenia, nie moze przedkladac dokumentow potwierdzaja^cych wykonanie robot budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidtowym ukohczeniem, okreslone w paragrafie 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporza^dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zqdac zamawiaja^cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga. bye sktadane (Dz. U.z2009r. Nr226poz.1817). III.3.3) Potencjat techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku dysponuja, odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia. Na potwierdzenie niniejszego warunku nalezy ztozyc wykaz osob, ktore b^da, uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezb^dnych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spetnianie niniejszego warunku udziatu w post^powaniu, jezeli

4 wykaze, ze dysponuje osobami : Kierownik budowy min. 1 osoba posiadaja^ca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadaja^ce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowiazuja^cych przepisow w zakresie wystarczajacym do kierowania robotami. W przypadku Wykonawcow zagranicznych uprawnienia rownowazne do kierowania robotami. Kierownik robot elektrycznych min. 1 osoba posiadaja^ca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzajdzeh elektrycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadaja^ce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostafy wydane na podstawie wczesniej obowiazujqcych przepisow w zakresie wystarczajacym do kierowania robotami. W przypadku Wykonawcow zagranicznych uprawnienia rownowazne do kierowania robotami. Jedna osoba, posiadajqcq. wazne Swiadectwo Kwalifikacyjne uprawniaja^ce do zajmowania sie eksploatacja^urza^dzeh, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji E dla grupy 1 Urz^dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzaja^ce, przetwarzaja^ce, przesylaja^ce i zuzywaja^ce energi elektryczna^ w zakresie pkt 2 urzqdzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napieciu nie wyzszym niz 1 kv - zgodnie z RozporzajJzeniem IVtmistra Gospodarki, Pracy i Polityki SpoJecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegolowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji w zakresie eksploatacji i dozoru urzqdzeh, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89, poz. 828 z pozn. zm.); Jedna osoba, posiadajqca^ wazne Swiadectwo Kwalifikacyjne uprawniaja^ce do zajmowania sie eksploatacj^ urza^dzeh, instalacji i sieci na stanowisku dozoru D dla grupy 1 Urzqdzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzaja^ce, przetwarzaja^ce, przesyjaja^ce i zuzywaja^ce energi^ elektryczna^ w zakresie pkt 2 urz^dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napieciu nie wyzszym niz 1 kv - zgodnie z Rozporz^dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegojowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji w zakresie eksploatacji i dozoru urzeidzeh, instalacji i sieci (Dz U. z 2003r. nr 89, poz. 828 z pozn. zm.) Za spejnienie ww. warunku Zamawiaj^cy uzna zarowno wykazanie sie^ minimum jedna^osoba^ posiadajajdaja^cznie ww. uprawnienia jak i wykazanie si inna^ iloscia^osbb posiadaja^cych Iqcznie ww uprawnienia. Do oferty nalezy dota^czyt oswiadczenie Wykonawcy, ze zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynalezy do wtasciwej izby samorza^du zawodowego jezeli taki wymog na t osob^ nawada Prawo budowlane za^cznik nr 7 i 8 do SIWZ. Oswiadczenie o sredniorocznym zatrudnieniu u Wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a w przypadku gdy

5 okres prowadzenia dziatelnosci jest kr6tszy w tym okresie, przynajmniej 15 pracownikbw, w tym przynajmniej 1 osoba personelu kierowniczego wzor oswiadczenia stanowi zalacznik nr 9 do SIWZ. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku o dysponuja^odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia. Na potwierdzenie niniejszego warunku nalezy ztozyc wykaz osob, kt6re be^da^ uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowianymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezb^dnych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spefnianie niniejszego warunku udzialu w post^powaniu, jezeli wykaze, ze dysponuje osobami Kierownik budowy min. 1 osoba posiadaja^ca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowianymi w specjalnosci konstrukcyjnobudowlanej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane lub odpowiadaja^ce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow w zakresie wystarczajacym do kierowania robotami. W przypadku Wykonawcow zagranicznych uprawnienia rownowazne do kierowania robotami. Kierownik robot elektrycznych min. 1 osoba posiadajapa uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowianymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urza^dzeh elektrycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadajqce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow w zakresie wystarczajacym do kierowania robotami. W przypadku Wykonawcow zagranicznych uprawnienia rownowazne do kierowania robotami. Jedna osoba, posiadajaj^ wazne Swiadectwo Kwalifikacyjne uprawniajape do zajmowania si$ eksploatacja^ urza^dzeh, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji E dla grupy 1 Urza^dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzaja^ce, przetwarzajqce, przesylaja^ce i zuzywaja^ce energi^ elektryczna^ w zakresie pkt 2 urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napi^ciu nie wyzszym niz 1 kv - zgodnie z Rozporza^dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegolowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji w zakresie eksploatacji i dozoru urzajdzeii, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89, poz. 828 z pozn. zm.) Jedna osoba, posiadaja^ca, wazne Swiadectwo Kwalifikacyjne uprawniajqce do zajmowania si^ eksploatacji urzadzeri, instalacji i sieci na stanowisku dozoru D dla grupy 1 Urza^dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzaja^ce, przetwarzaja^ce,

6 przesyfaja.ce i zuzywaja^ce energi elektryczna^ w zakresie pkt 2 urzqdzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napieciu nie wyzszym niz 1 kv - zgodnie z Rozporzajdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji w zakresie eksploatacji i dozoru urza^dzeh, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89, poz. 828 z pozn. zm.) Za spelnienie ww. warunku Zamawiaja^cy uzna zar6wno wykazanie sie minimum jedn^ osobq. posiadajajcajqcznie ww. uprawnienia jak i wykazanie si inna^ iloscia^osob posiadaja^cych iqcznie ww. uprawnienia, Do oferty nalezy dolaczyc oswiadczenie Wykonawcy, ze zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynalezy do wlasciwej izby samorza^du zawodowego jezeli taki wymog na te osob? naklada Prawo budowlane zaia^znik nr 7 i 8 do SIWZ. Oswiadczenie o sredniorocznym zatrudnieniu u Wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upfywem terminu skiadania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia dziatelnosci jest krotszy w tym okresie, przynajmniej 15 pracownikow, w tym przynajmniej 1 osoba personelu kierowniczego wzor oswiadczenia stanowi zalacznik nr 9 do SIWZ. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku warunek sytuacja ekonomiczna posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwi^zanej z przedmiotem zamowienia w wysokosci, co najmniej PLN. Warunek dot. sytuacji ekonomicznej zostanie uznany za speiniony, jezeli wykonawca przedfozy dokument potwierdzaja^cy oplacona^ polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj^cy, iz wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwia^zanej z przedmiotem zamowienia, w wysokosci co najmniej ,00 z\a zasadzie: wykonawca spetnia albo nie speinia warunku. W przypadku podmiotow tworza^cych konsorcjum warunek musi spelniac kazdy z podmiotow tworza^cych konsorcjum. warunek zdolnosc finansowa posiada srodki finansowe w wysokosci co najmniej PLN lub posiada zdolnosc kredytowa^ w wysokosci co najmniej PLN Warunek dot sytuacji zdolnosci finansowej zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca przedlozy informacje, z banku lub spoldzielczej kasy oszcz^dnosciowo kredytowej, w ktorym wykonawca posiada rachunek, potwierdzaja^cy posiadanie srodkow finansowych lub zdolnosci kredytowej wykonawcy w wysokosci co najmniej ,00 zt, wystawionej nie wczesniej niz 3 miesia^ce przed uptywem terminu skladania ofert. Zamawiaja^cy oceni, czy wykonawca spelnia warunek na podstawie ztozonych wraz z oferty dokumentu.tj. informacji banku lub spotdzielczej kasy oszcz^dnosciowo

7 kredytowej, w ktorym wykonawca posiada rachunek, potwierdzaja^cy posiadanie srodkbw finansowych lub zdolnosci kredytowej wykonawcy w wysokosci co najmniej ,00 zt na zasadzie: wykonawca spetnia albo nie spetnia warunku. W przypadku podmiotow tworza^cych konsorcjum wystarczy spetnienie warunku przez jeden z podmiotow uczestnicza^cych w konsorcjum lub jesli b$d^ go spetniac ta^cznie } INFORMACJA 0 OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA^ DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEtNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTE.POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w post$powaniu nalezy przedtozyc: wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z za^czeniem dowodow dotycza^cych najwazniejszych robot, okreslajapych, czy roboty te zostaly wykonane w spos6b nalezyty oraz wskazuja^cych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukohczone, oswiadczenie na temat wielkosci sredniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy uslug lub robot budowlanych oraz liczebnosci personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu swadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziafu w postepowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie; wykaz osob, ktore b^da^ uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, w szczeg6lnosci odpowiedzialnych za swiadczenie usfug, kontrol^ jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych. doswiadczenia i wyksztatcenia niezb^dnych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja^o podstawie do dysponowania tymi osobami; oswiadczenie, ze osoby, ktore beda^ uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, posiadaj^ wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja, obowia^zek posiadania takich uprawnieh;

8 informacje banku lub spotdzielczej kasy oszcze.dnosciowo-kredytowej potwierdzajajca. wysokosc posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosc kredytowa^ wykonawcy, wystawiona^ nie wczesniej niz 3 miesia.ce przed uptywem terminu sktadania ofert albo sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia; optacona, polls?, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaja^cy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem zam6wienia. Wykonawca powotujajsy sie przy wykazywaniu spetnienia warunk6w udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotow przedktada nastepuja^ce dokumenty dotyczace podmiotow, zasobami ktorych b^dzie dysponowat wykonawca: informacj banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzaja^cej wysokosc posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosc kredytow^ innego podmiotu, wystawiona^ nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uptywem terminu sktadania ofert albo skladania wnioskow o dopuszczenie do udziafu w postepowaniu o udzielenie zamowienia; polis^, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaja^cy, ze inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwia^zanej z przedmiotem zamowienia; III. 4. 2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy przedtozyc: oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia-talnosci gospodarczej, jezeli odr^bne przepisy wymagaja, wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed upfywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert; aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzaja^ce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej

9 niz 3 miesiape przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert; aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzaja^ce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesia^ce przed uptywem terminu sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia aibo sktadania ofert; aktualna^ informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. wystawiona^ nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w post^powaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert; aktualna, informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona^ nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert; aktualna, informacje, z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona, nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert; wykonawca powotuja^cy si przy wykazywaniu spetniania warunkow udziatu w postepowaniu na zasoby innych podmiotow, kt6re b da^ braty udzial w realizacji czesci zamowienia, przedktada takze dokumenty dotycza^ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt III.4.2. Ml.4.3) Dokumenty podmiotow zagranicznych Jezeli wykonawca ma siedzib^ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedktada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzib$ lub miejsce zamieszkania potwierdzaja^cy, ze:

10 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatkbw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesia^ce przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamowienie - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zambwienia albo sktadania ofert; ) zaswiadczenie wtasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza^, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert; zaswiadczenie wtasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza^, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt ustawy - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert. III.4.4) Dokumenty dotyczqce przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej lista podmiotow naleza^cych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony.

11 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje si% istotne zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowieh umowy oraz okreslenie warunkow zmian Wystapienie rob6t koniecznych zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 5 Ustawy Pzp.Zmiana terminu wykonania robot o tyle dni, ile trwato wykonanie robot koniecznych. Zmiana przepisow o podatku od towarow i ustug. Zmniejszenie/zwie.kszenie wynagrodzenia brutto wykonawcy: kwota zostanie zmieniona zgodnie ze zmiana. stawki VAT. Rezygnacja z cz^sci robot na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia.zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy o kwot, ktora^nalezatoby zaptacic gdyby przedmiotowe roboty zostaty wykonane. Przeksztatcenie firmy, zmiana nazwy firmy.spisanie aneksu do umowy uwzgl^dniajapego dokonanie przeksztalcenia firmy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkow zamowienia: Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskac pod adresem: Sa^d Rejonowy w Wotominie ul. Pra^dzyhskiego 3A, Wotomin,. IV.4.4) Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Sad Rejonowy w Wotominie ul. Pra.dzyriskiego 3A, Wotomin, pokoj 129. IV.4.5) Termin zwiqzania ofertaj okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie post^powania o udzielenie zamowienia, w przypadku nieprzyznania srodkow pochodza^cych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez pahstwa czlonkowskic Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore miafy bye przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia: nie ' upou,'aznienia OYREKTORA "*" '; " Wotominie MAczyAska

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie,

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie, http://bzpo. portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony intemetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udostqpnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.bip.ugwaganiec.pl Waganiec:

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

Stromiec: Przebudowa drogi w miejscowosci Dobieszyn ul. Polna. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Stromiec: Przebudowa drogi w miejscowosci Dobieszyn ul. Polna. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja= Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udost^pnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.e-bip.ugstromiec.pl Stromiec:

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2016.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2016. 1 z 5 2015-11-25 11:02 Dąbrowa Górnicza: Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - etap I oraz Wymiana stolarki okiennej w budynkach administracyjnym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustuge przeglqdow okresowych, dokonywania diagnozy uszkodzeh i wyceny kosztow naprawy, naprawy oraz kalibracji zestawu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec. Page 1 of7 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.htm Lubliniec: Przedmiotem zamowienia publicznego jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu Systemu

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl Dąbrowa Górnicza: Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych 2010-06-25 http://bzpo.portal. uzp.gov.pljindex.ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Otwock: Wybór firmy finansującej zakup wyrobów medycznych, o wartości brutto 451.701,36 zł, do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla dzieci Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w ramach leasingu finansowego.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza Numer ogłoszenia: 76640-2012; data zamieszczenia: 13.03.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270 Gościęcin: Budowa sali sportowej przy Zespole Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolnym w Gościęcinie wraz z przebudową instalacji CO istniejącej części Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Gościęcinie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Nowy Dwór Mazowiecki: SVA K: Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w ramach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji wodoszczelnej tarasów oraz remontu elewacji budynku technicznego Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 179791-2014; data zamieszczenia: 21.08.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Remont i dostosowanie istniejącego budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Warszawa: SVA K:Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.awf.katowice.pl Katowice: Remont pokoi mieszkalnych na IV piętrze oraz pomieszczeń piwnicznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 111: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYWI I TECHNICZNYM

SEKCJA 111: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYWI I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Gliwice: Sukcesywna dostawa pojemnikow medycznych i termometrow dla Centrum Onkologii-lnstytutu im. Marii Sktodowskiej Curie, Oddziat w Gliwicach. Numer ogloszenia: 231748-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs2rypin.pl/ Rypin: Budowa budynku szkolnych warsztatów kształcenia zawodowego przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogioszenia: obowi$.zkowe. Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

1. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Osrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, woj. slaskie, tel. 32 278 08

1. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Osrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, woj. slaskie, tel. 32 278 08 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja_cy udost^pnia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia: www.mok.art.pl (wybrac: O NAS,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.leszno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.leszno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.leszno.pl Leszno: Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na ogrzewania gazowe w lokalach mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Złotów: Bieżące remonty nawierzchni w Złotowie Numer ogłoszenia: 83766-2016; data zamieszczenia: 11.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, ul. Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, ul. Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa, woj. Strona 1 z 6 Warszawa: Oszacowanie wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładów Remontowo - Budowlanych WAM oraz Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego WAM Numer ogłoszenia: 44322-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-12-27 12:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU PAWILONU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.marianki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.marianki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.marianki.pl Wrocław: Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem ogrodu na potrzeby rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy, ul. Sądowa 1, Bolesławiec, woj. dolnośląskie, tel. 075

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy, ul. Sądowa 1, Bolesławiec, woj. dolnośląskie, tel. 075 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: jelenia-gora.so.gov.pl/index.php?id_jednostki=3 Bolesławiec: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ibb.waw.pl/pl/przetargi Warszawa: Remont budynku laboratoryjnego Stacji Antarktycznej im. H.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tarnów: Modernizacja i doposażenie budynku stacji kontroli pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie Numer ogłoszenia: 417454-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sm-rozlogi.waw.pl Warszawa: Wykonanie usług geodezyjnoarchitektonicznych Numer ogłoszenia: 74482-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Wykonanie remontu budynków Teatru Narodowego w Warszawie: 1) Remontu części

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Warszawa: ZRB K: Wykonanie obudowy z płyt warstwowych dachu i ścian budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl Katowice: Rozbudowa układu zasilania gwarantowanego dla sieci komputerowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego, ul. Targ Rakowy

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego, ul. Targ Rakowy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wbpg.org.pl Gdańsk: Przetarg nieograniczony ZP/PN/2/2015 Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: Świadczenie usług hotelarskich na terenie Warszawy dla Biura Polskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010. Krotoszyn: Usunięcie kolizji - branża energetyczna - w ul. Grudzielskiego i Szosa Benicka (od ul. Grudzielskiego do granic miasta) - przetarg II Numer ogłoszenia: 234741-2010; data zamieszczenia: 30.08.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Warszawa: SVA K: Wykonanie instalacji systemów osuszania garaży dla KTO

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.attis.com.pl Warszawa: Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w szpitalu Centrum Leczniczo- Rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Wybudowanie placów zabaw w ramach turystycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.attis.com.pl Warszawa: Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w szpitalu Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Przebudowa i rozbudowa Żłobka nr 12 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-05-05 10:40 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Nowy Dwór Mazowiecki: SVA K: Wykonanie posadzki żywicznej epoksydowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.33wog.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.33wog.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.33wog.wp.mil.pl Nowa Dęba: Remont schodów przy nasypach bud. 4,5,6 w kompleksie wojskowym 5490

Bardziej szczegółowo

miejscowości Piórków. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

miejscowości Piórków. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.backowice-gmina.pl Baćkowice: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piórków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.starostwo.zamosc.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.starostwo.zamosc. http://bzpo.portal. uzp.gov. pl/index pbp?ogloszenie=soow &pozycja=... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.starostwo.zamosc.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl --------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: opracowanie i realizacja szkolenia e-learningowego z podstaw inwestowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-03-11 11:56 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawa.so.gov.pl Grodzisk Mazowiecki: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-03-13 15:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cul.com.pl Warszawa: Termomodernizacja obiektów Centrum Usług Logistycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Warszawa: Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl Połaniec: Budowa chodników i oświetlenia ulicznego wzdłuż istniejącego wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip-rzemien.itl.pl/ Rzemień: przebudowa zabytkowego pałacu i zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Adaptacja pomieszczeń I piętra Dworca Głównego PKP we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl Jastrzębia: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Lesiów - ETAP

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Olsztyn: Wykonanie Placu Zabaw dla uczniów klas I-III realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły podstawowej nr 15 w Olsztynie Numer ogłoszenia: 319366-2013; data zamieszczenia: 07.08.2013

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatropole.pl ; www.teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/ Opole: Adaptacja budynku Teatru im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Zwoleń: Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Zwoleń, Sienno i Potworów Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.po.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.po.gov.pl 1 z 6 2015-10-01 14:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.po.gov.pl Bydgoszcz: Dostawa 165 szt. zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Warszawa: ZRB K: Wykonanie robót wewnętrznych branży budowlanej, sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-04-16 10:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cul.com.pl Warszawa: Termomodernizacja obiektów Centrum Usług Logistycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil. 1 z 6 2015-02-03 10:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl Warszawa: Konserwacja, naprawa i usuwanie awarii

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: usługa wykonania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Numer ogłoszenia: 340726-2011; data zamieszczenia: 18.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Staromiejski Dom Kultury, ul. Rynek Starego Miasta 2, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Staromiejski Dom Kultury, ul. Rynek Starego Miasta 2, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Warszawa: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, przebudowa instalacji wentylacji i wykonanie instalacji klimatyzacji, wymiana pokrycia dachu oraz remont elewacji kamienicy przy Rynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: TERMOMODERNIZACJA WYBRANYCH OBIEKTÓW IITD PAN Numer ogłoszenia: 168978-2015;

Bardziej szczegółowo

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios 1 z 6 2011-03-01 11:11 Lublin: Remont piwnic, parteru, korytarzy, kuchni i czterech segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios UMCS przy ulicy

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Rozbudowa, przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 9 wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dabie.nowoczesnagmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dabie.nowoczesnagmina.pl 1 z 6 2016-07-08 14:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dabie.nowoczesnagmina.pl Dąbie: Przebudowa dróg w miejscowościach:bród na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Zapewnienie wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych Steelhead

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-08-13 14:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igf.edu.pl Warszawa: Wykonanie remontu wybranych pomieszczeń i ciągów

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Warszawa: ZRB K: Demontaż istniejącego i wykonanie nowego ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-11-15 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl Warszawa: zakup i dostawa strojów i sprzętu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Kraków: Wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż okien i drzwi balkonowych oraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej w Nowej Dębie Numer ogłoszenia: 326264-2014; data zamieszczenia: 02.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo