Zalacznik nr 15 do Uchwaly

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zalacznik nr 15 do Uchwaly"

Transkrypt

1 - I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK wedlug stanu ksiegowego na dzien r.. Zalacznik nr 15 do Uchwaly Wykonanie na Plan na 2006 rok rok 1. PRZYCHODY Przychody pieniezne a. Kontrakty zawarte z NFZ b. Przychody wlasne c. Dotacje na inwestycje d. Dotacje inne ( rezydentury, staze) Przychody niepieniezne (odpisanie przedawnionego FSS,umorzone zobowiazania, rozwiazanie rezerwy na gratyfikacje,odprawy emerytalne, 'Jmorzenie odsetek) , , , , , , , , ,87 2. KOSZTY ,54 a. Koszty osobowe z narzutami, uwzgledn. podwyzki od r. b. Koszty rzeczowo- eksploatacyjne ( leki, sprzet medyczny, zywnosc, ogrzewanie, woda, uslugi medyczne, podatki,energia, amortyzacja) , , , ,27 Zysk , ,04 3. SZACOWANE DODATKOWE KOSZTY a. Kosztów operacyjnych I I)platy sadowe, komornicze, utworzenie rezerw na -"ratyfikacje i odprawy emerytalne) b. Kosztów finansowych ( od kredytów, zobowiazan, prowizje bankowe) c) Straty nadzwyczajne ( dot.corhydronu) Wynik finansowy -zysk po uwzglednieniuwszystkich ponoszonych kosztów , , , , ,08 4. PRZYCHODY OGÓLEM 5. KOSZTY OGÓLEM , , ,50 6.0GÓLEM ZYSK FINANSOWY Z KOSZTAMI OPERACYJNYMI I FINANSOWYMI , ,

2 II. ZOBOWIAZANIA ZAKLADU NA DZIEN WEDLUG STANU KSIEGOWEGO NA DZIEN r. Ogólem W tym: wymagalne Stan na dzien r , , ,95 Stan na dzien r , , ,94 W tym: a. Zobowiazania wobec dostawców towarów i uslug.- rzeczowe w tym : rzeczowe w tym : w tym : pod/egajace splacie w ramach restrukturvzacii b. Zobowiazania z tytulu inwestycji wymagalne - inwestycyjne w tym: kwotaglówna inwestycyjne w tym : w tym w zobowiazaniach inwestycyjnych ugoda dlugoterminowa z APE-splata do ugoda z APE -cesja na B/OSOW -splacone r. pod/egajace splacie w ramach restrukturvzacii ,M , , , , , , , , , , , , , , , ,36 306, , , , , , , ,ll c. Zobowiazaniaz tytulu kredytów i pozyczek - Nordea Bank - BGK Lódz - * Raiffaisen Bank Magellan-1 Magellan-1 prowizja Raiffaisen Bank-inwest. (wykup kotlow.) Raiffaisen Bank-obrat. Magellan -2 Magellan-2 prowizja , , , , , , , , , ,00 * do umorzenia 70% pozyczki ( ,95 X 70%= ,47) do splaty 30% I tj. kwota ,48, z czego splacono na dzien ,10 zl

3 Przewidywana splata 30% pozyczki - do XII.2008 r. Raty kredytów splacane na biezaco wraz z odsetkami. d. Zobowiazania z tytulu podatków a) podatek od wynagrodzen - niewymagalny (z zob.z 2006 r. w dniu zaplacono kwote ,00 zl. pozostala do zaplaty kwota ,00 zl. z data wym r.) b) podatek VAT - niewymagalny zaplacony w dniu c) podatek od umów zlecenie - niewymagalny ( z zob.2006 r.w dniu zaplacono kwote 53 zl. pozostala do zaplaty kwota 314,00 zl. z data wym r.) d) podatek od nieruchomosci-wymagalny podlegajacy umorzeniu w ramach restrukturyzacji (w 2006 r. zobow.podleg.umorzeniu przeksiegowano na k-to 845) e) od podatku od nieruchomosci-wymagalne podlegajace umorzeniu w ramach restrukturyzacji (w 2006 r. zobow.podleg.umorzeniuprzeksiegowano na k-to 845) , , , , , , , ,48 844, , ,71 e. Zobowiazania z tytulu skladek na PFRON wymagalne w tym : - zob.z 2006r.zaplacone w dniu r. W tym fjodleqaiace umorzeniu w ramach restrukturvzacii W 2006 r.zob. fjrzewidz.do umorzenia sksieqowano na konto , , , ,00 f. Zobowiazania wobec ZUS uklad ratalny , , , , , ,24 Na zobowiazania z tyl. ZUS ( skladki zakladowe, pracownicze, zdrowotne i FP) skladaja sie: a) kwota podleqaiaca proqr.restrukt. ( za okres XI.2002-XI.2004) (zobowiazania wymagalne) , ,01 (z w/w zobowiazan w roku 2006 kwote podlegajaca umorzeniu w wysokosci ,59 zl. sksiegowano na konto 845) b) od nieterm.platnosci ZUS wymaqalne , ,16 (z w/w zobowiazan w roku 2006 kwote podlegajaca umorzeniu w wysokosci ,84 zl. sksiegowano na konto 845) razem zobow.restrukturvzacvine do splatv do r

4 c) od wynagrodzen za miesiac XII. w tym: skladki na ubezpiecz.spol. Fundusz Pracy skladki zdrowotne ( zobowiazania - za 2006r. zaplacone w dniu r. ) d) rozlozone na 84 raty - ugoda z dnia r. w tym: skladki na ubezpieczenie spoleczne Fundusz Pracy , , , , , , , , , , , , , , ,00 e) ZUS z terminem platnosci po m-cu r.(wymag.w momencie wyplaty) w tym: skladki na ubezpiecz.spol. Fundusz Pracy skladki zdrowotne (zobowiazania -dotycza wyplaconych w 1.07 dyzurów za m-c X11.06) ZUS do odprowadzenia w lutym 2007, oraz niewyplac.podwyzek dla lekarzy za m-ce VI-IX.2006, wynikajace z porozumienia zawartego w V1.2006) g) Zobowiazania wobec pracowników , , , , , , ,15 z tego z tytulu: podwyzka dla lekarzy - porozumienie zawarte w dniu 13. VI.2006 r. ( zobowiazania )-dot. 30% wzrostu wynagrodzen za VI-IX.2006r. wynagrodzenia-podwyzka za m-c Xl wymagalne wyplacona w dniu r. - dyzurów - zob. zob. z 2006 r.wyplacone r. potracen za PZU- h. Zobowiazaniaz tytulu ubezpieczen majatkowych i oc (z zob r. w dniu r.zaplacono kwote 2.683,00 zl. pozostala kwota 99 zl. z terminem platn.w VI.07 r.) i. Zobowiazania z tytulu kosztów sadowych i egzekucyjnych , , , ,46 38, , , dotycza kosztów sadowych od zobowiazan podlegajacych restrukturyzacji, zaplacone zostana wraz z ostatnia rata zawartych ugód restrukturyzacyjnych do X.2007 r , , , ,92

5 j. Zobowiazania z tyt.oplat za korzystanie ze srodowiska Umorzeniu w ramach restruktpod/ega kwota W 2006 r. kwote 4.283,11 z/pod/.umorzeniu. sksiegowano na konto k. Zobowiazania z tyt.postepowania arbitrazowego , , , ,00 815,35 154, , , ,25 I. Zobowiazania z tyt.ekwiw.za odziez-wymagalne l. "'''bowiazania z tyt.nadpl.rezydentur-wymagalne m. Zobowiazania wobec pracown.z tyt.nadplaty ZUS-wymagalne n. Zobowiazanie z tytoodszkodowania - Ogólem zobowiaz.na dzien wedlug stanu ksiegowego na r , , , , ,59 W tym: 1). Wynikajace z procesu restrukturyzacji Kredyty ugody restrukturyzacyjne z dostawcami , , , ,97 ugoda dlugoterminowa z APE - inwestycje , ,50 urr:...dyz ZUS - zobowiazania z 2005 r. rozlozone na 84 raty , ,24 ZUS do splaty w ramach restrukturyzacji (XI.2002-XI.2004) , ,17 umorzenia w ramach restrukturyzacji ( ZUS,PZFRON,podatki) pismo o umorzenie oplat za korzystanie ze srodowiska , ,94 2. Pozostale zobowiazania zobowiazania rzeczowo-inwestycyjne ZUS za 2006 r.- zaplacony r. ZUS - niewymagalny w m-cu PFRON za 2006 r.- zaplacony r. podat.od wynag.i umów zlecenia za 06 r.zapl r.kwote ,00 zl.poz ,00 zl.do zaplaty r. dyzury, pobory 2006 r. - zaplacone w dniu r. podwyzka-porozum.z lekarzami z dnia r.-wymag. do , , , , , , , , , , , , , ,

6 podwyzka za m-c Xl wyplacona w dniu podatek VAT 2006 r. zaplacony r. ubezpieczenie OC i majatkowe 2006 r. - zaplacono 2.683,00 zl. w dniu r.,pozostalo 99-term.platnosci VI.2007 r. koszty sadowe oplata za korzystanie ze srodowiska koszty arbitrazowe ekwiwalent za odziez rezydentury nadplata ZUS od prac.rozl.203 przze komornika odszkodowanie 3179,00 145, , , , , , , , , , , ,25 Zobowiazania moga ulec zmianie po zakonczeniu ksiegowan dotyczacych 2006roku i zamknieciu ksiag rachunkowych. Informujemy, ze zgodnie z Ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakladów opieki zdrowotnej ( Dz.U. 78 poz.684 art.6 z r.) przeksiegowano zobowiazania publicznoprawne przewidziane de'.'morzenia po spelnieniu warunków restrukturyzacji,na przychody przyszlych okresów.( pasywa bilansu) Zobowiazania publicznoprawne podlegaja umorzeniu 1 jezeli zaklad w dniu wydania decyzji o zakonczeniu restrukturyzacji: 1. Nie posiada zaleglosci z tytulu skladek na ubezpieczenie emerytalne, skladek na ubezpieczenia spoleczne w czesci finansowanej przze ubezpieczonego oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami za zwloke. 2. Nie posiada zaleglosci z tytulu zobowiazan publicznoprawnych 3. Zrealizowal ugode zawarta z wierzycielami wierzytelnosci cywilnoprawnych 4. Zaspokoil roszczenia pracowników wynikajace z ustawy o negocjacyjnym systemie przyrostu wynagrodzenustawa "203". Zobowiazania, okresów, to: przewidziane do umorzenia, zaksiegowane w 2006 roku na przychody przyszlych 1. --RaN - 2. f-jfron- ' 3. Oplata za korzystanie ze srodowiska - 4. Oplata za korzystanie ze srodowiska - ' 5. Podatek od nieruchomosci - 6. Podatek od nieruchomosci - ' 7. Skladki ZUS - 8. Skladki ZUS - ' razem oraz w 2005 r.- od zobowiazan cywilnoprawnych Razem przewidziane do umorzenia zobowiaz. publicznoprawne i cvwilnoprawne Zobowiazania z tvt.pozvczki przewidziane do umorzenia w 70% , , , , , , , , , OQólem zobowiazania restrukturvzacvjne przewidziane do umorzenia

7 . od zobowiazan publicznoprawnych beda doliczane do czasu zakonczenia restrukturyzacji III.NALElNOSCIZAKLADU NA DZIEN r.wedlug stanu ksiegowego na r Z tego : NFZ NFZ Lublin za uslugi medyczne dla publ.zakl.opiekizdrow., swiadcz.odplatne naleznosci z tyt. ZUS ( od pracownikówegzekw.podw.od komornika) pozostale rozliczeniasadowe i komornicze dotacja z Min.Zdrowiaprzekazana przez Starostwo w dniu r. na RatownictwoMedyczne W tym naleznosci wymagalne naleznosci niewymagaljle ,21 26, , , , , , , ,85 Na naleznosci z NFZ skladaja sie: faktury za XI r. swiadczenia ponad limitowe - do zaplaty do dnia r. ugoda w sprawie zaplaty za zywienie pozajelitowe pacjenta ugoda w sprawiie czesciowej refundacji kosztów podwyzki "203" , , IV. PODPISANE UGODY NA SPLATE ZOBOWIAZAN. W ramach procesu restrukturyzacji podpisano z dostawcami ugody restrukturyzacyjne na splate zobowiazan zaciagnietych do r. Splata w/w zobowiazan nastapi do 31.X.2007 r. Proces restrukturyzacji pozwala na umorzenie skladek wobec ZUS w wysokosci ,59 zl. plus ustawowe - sa to skladki na ubezpieczenie rentowe w czesci finansowanej przez platnika skladek, skladki na ubezpieczenia wypadkowe i na Fundusz Pracy. Skladki na ubezpieczenie emerytalne, spoleczne w czesci finansowanej przez zaklad oraz na ubezpieczenia zdrowotne podlegaja splacie ratalnej. ZUS wyrazil zgode na splate tych Zl 'Awiazan wraz z odsetkami w okresie 24-ech miesiecy od dnia wydania przez organ restruktury... Jyjny prawomocnej decyzji o warunkach restrukturyzacji.splata ma nastapic do dnia r. Jednoczesnie podpisalismy ugode z ZUS na splate w 84-ech ratach naszych zobowiazan dotyczacych 2005 r. w czesci skladek finansowanych przez zaklad pracy. Jest to ,39 zl. plus ustawowe. PFRON wyda decyzje o umorzeniu skladek podlegajacych restrukturyzacji w kwocie glównej ,63 zl. plus po wydaniu przez organ restrukturyzacyjny decyzji o zakonczeniu postepowania restrukturyzacyjnego. W ramach ugody restrukturyzacyjnej Urzad Marszalkowski w Lodzi Wydzial Ochrony Srodowiska pismem z dnia r. poinformowal, ze ostateczne stanowisko w sprawie umorzenia zaleglosci z tytulu oplat za korzystanie ze srodowiska przekaze nam po podjeciu stosownych uchwal przez Sejmik Województwa Lódzkiego, Rade Miasta Wielunia oraz Rade Powiatu Wielunskiego. Rada Miejska w Wieluniu podjela Uchwale Nr XXXII 1/341/05 w sprawie umorzenia zobowiazan podatkowych SPZOZ zaciagnietych do r. wraz z odsetkami. PRZEWODNICZACY Rady Powiatu w Wieluniu ry 7 mgr inz. Krzysztof Owczarek

8 Zwiazki zawodowe przychylily sie do prosby Dyrekcji o umorzenie Funduszu Swiadczen Socjalnych za lata w kwocie ,57 zl. Na podstawie opinii Radcy Prawnego o przeterminowaniu zobowiazan, do dnia r. zaksiegowano na przychody nalezne skladki za lata w kwocie ,63 zl. V. PODSUMOWANIE. SPZOZ przystapil do procesu restrukturyzacji zgodnie z Ustawa o pomocy publicznej i re - strukturyzacji zakladów opieki zdrowotnej ( DZ.U.Nr 78 poz.684 z r.). W dniu r. otrzymalismy Postanowienie Wojewody Lódzkiego o wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego a w dniu r. Decyzje o warunkach restrukturyzacji, która uprawomocnila sie r. SPZOZ podejmuje dzialania, które maja na celu zmniejszenie przewidywanego braku srodków, aby zabezpieczyc biezace funkcjonowanie zakladu.dzialania te polegaja na podpisywaniu ugód z dostawcami na splate zobowiazan w ratach oraz na zamianie zobowiazan krótkoterminowych na dlugoterminowe( kredyty,pozyczki) Na biezaco analizowane i monitorowane sa koszty poszczególnych komórek organizacyjnych \Iv u prawidlowego i optymalnego wydatkowania srodków. Obecnie podejmowane sa dalsze dzialania zwiazane z restrukturyzacja. Sa to: 1. Wprowadzane sa indywidualne kontrakty na pelnienie dyzurów lekarskich ( lekarze sukcesywnie wyrazaja chec przystapienia do tej formy dyzurów) oraz kontraktowe dyzury pielegniarskie w SOR i Opiece Paliatywnej. Oszczednoscia sa skladki ZUS w czesci pokrywanej przez zaklad pracy. Przyjety przez Rade Powiatu Plan restrukturyzacji zakladu jest sukcesywnie wdrazany do realizacji