Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec."

Transkrypt

1 Page 1 of7 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: Lubliniec: Przedmiotem zamowienia publicznego jest usluga polecenia dor^czenia adresatowi okreslonej kwoty pieni^znej przez operatora pocztowego w formie przekazu pocztowego nadawanego przez Urzqd Skarbowy w Lubliricu, ul. Paderewskiego 7b oraz ewentualnych zwrotow kwot przekazow pocztowych na rzecz Urzedu Skarbowego w Lubliricu, ul. Paderewskiego 7b, w razie wykorzystania mozliwosci ich dostarczenia lub wydania odbiorcy. Numer ogtoszenia: ; data zamieszczenia: OGtOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi Zamieszczanie ogtoszenia: obowia^zkowe. Ogioszenie dotyczy: zamowienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJACY I. "I) NAZWA I ADRES: Urzqd Skarbowy w Lubliticu, ul. Paderewskiego 7b, Lubliniec, woj. slqskie, tel , faks Adres strony internetowej" zamawiaja^cego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ/\CEGO: Administracja rz^dowa terenowa, SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaja_cego: Przedmiotem zamowienia publicznego jest usluga polecenia dore_czenia adresatowi okreslonej kwoty pieni^znej przez operatora pocztowego w formie przekazu pocztowego nadawanego przez Urzqd Skarbowy w Lubliticu, ul. Paderewskiego 7b oraz ewentualnych zwrotow kwot przekazow pocztowych na rzecz Urzedu Skarbowego w Lublihcu, ul. Paderewskiego 7b, w razie wykorzystania mozliwosci ich dostarczenia lub wydania odbiorcy ) Rodzaj zamowienia: uslugi ) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Przedmiotem zamowienia publicznego jest usluga polecenia dor^czenia adresatowi okreslonej kwoty pieni^znej przez operatora pocztowego w formie przekazu pocztowego nadawanego przez Urza^d Skarbowy w Lubliricu, ul. Paderewskiego 7b oraz ewentualnych zwrotow kwot przekazow pocztowych na rzecz Urze,du Skarbowego w Lublihcu, ul. Paderewskiego 7b, w razie wykorzystania mozliwosci ich dostarczenia lub wydania

2 Page 2 of7 odbiorcy- w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe ( Dz. U z 2012, poz. 1529). Kwoty przekazow pocztowych dotycza^ nadplat podatkow na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2012 r. poz.749 z pozn. zm.), zwrotu podatku VAT, zwrotu pozostalych nadplat. 4,2. Szczegolowe informacje dotycza^ce wykonywanej uslugi. 1. Usluga realizacji przekazow pocztowych obejmuje: 1) przyjmowanie nadawanych przez Zamawiajacego przekazow pocztowych, 2) dore^czenie/ wyplate_ adresatowi lub innym uprawnionym osqbom kwot przekazow pocztowych, 3) zwrot przekazow pocztowych w przypadku braku mozliwosci ich dor^czenia/wyplaty. 2. Kwoty przekazow obejmuja^ nadplaty podatkow, zwrotow podatkow dokonywane b^da^ przez Zamawiajacego zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2012 r. poz.749 z pozn. zm.), zwrotu podatku VAT, zwrotu pozostalych nadpiat. 3. Usfuga musi bye zrealizowana zgodnie z ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe ( Dz. U z 2012 r., poz. 1529) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 4. Przekazy pocztowe be.dq_nadawane na biankietach z perforacjaj przeznaczonych do drukarek iglowych wg zalajszonego wzoru - zalajaznik Nr 8 do SIWZ, a takze przekazy be.dst nadawane na biankietach stosowanych przez Wykonawce. w szacunkowej ilosci 100 szt. w okresie trwania umowy. 3. Przekazy pocztowe b^da^przyjmowane przez Wykonawcy w dni robocze, od poniedzialku do piajku. 4. Zamawiajajcy be_dzie nadawal przekazy pocztowe w stanie uporzajdkowanym, na podstawie wykazu sporzajdzonego w dwoch egzemplarzach jednobrzmia^cych, opatrzonych piecz^cia^ Zamawiajacego oraz podpisem osoby upowaznionej. Jeden egzemplarz zostanie zwrocony Zamawiajapemu z potwierdzeniem przyj^cia przekazow do realizacji. 5. Nadawanie przekazow pocztowych b^dzie realizowane w formie bezgotowkowej ( przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy). Zamawiaj^cy dokona wpiaty srodkow pienie_znych w wysokosci wynikajajsej z wartosci nadanych przekazow pocztowych i dodatkowo w formie przelewu oplate_ za realizacj^ przekazu. 6. Przyj^cie przekazow pocztowych nastajdi najpozniej nastepnego dnia roboczego po potwierdzonym wplywie kwoty okreslonej w pkt W przypadku zwrotu przekazow pocztowych z powodu niemoznosci ich dore_czenia, Wykonawca dokona zwrotu kwot na wskazany rachunek bankowy Zamawiajacego w ciqgu 7 dm. Zwracane kwoty b^da^pomniejszane o nalezna^ Wykonawcy oplat? za zwrot. 8. Wykonawca, w przypadku gdy dore_czenie kwoty przekazu nie moglo nastaj)ic z powodu nieobecnosci adresata, zobowia^zany jest pozostawic awizo z informacja; data i godzina wizyty dore_czyciela, identyfikator lub podpis umozliwiaja^cy ustalenie danych dor^czyciela np. w przypadku reklamacji, informacja w ktorej jednostce Wykonawcy mozna podja^c osobiscie kwot^ przekazu wraz z podaniem godzin urz^dowania jednostki 9. Awizo, o ktorym mowa w pkt. 10 jest wazne 7 dni od daty jego wystawienia. 10. W przypadku, gdy adresat nie stawi si we wskazanej jednostce Wykonawcy po odbior kwoty przekazu, wykonawca zobowiazany jest ponownie awizowac z zachowaniem zasad okreslonych w pkt 10,11 niniejszej specyfikacji. 11. Przekazy, ktore nie zostaly wyplacone, podlegaja, zwrotowi do Zamawiajacego na biezaco, na rachunki bankowe Zamawiajacego, ktore wskazane b^da^w tresci zawartej umowy. Zamawiaj\cy prognozuje, iz zwrocone zostana^ przekazy w ilosci 100 szt. w okresie obowia/ywania umowy 12.Zamawiajaj3y ma prawo zglosic wycofanie poprawnie nadanego przekazu

3 Page 3 of7 ZamawiajXcy prognozuje dokonac srednio 9000 szt. przelewow rocznie o zroznicowanych kwotach. 13.Wykonawcy nie przysluguje roszczenie w przypadku niedokonania okreslonej liczny przekazow pocztowych, o ktorych mowa w pkt 11 i w pkt Wykonawca powinien posiadac odpowiednia Iiczb piacowek pocztowych, ziokalizowanych na terenie powiatu lublinieckiego, w celu umozliwienia odbioru awizowanego przekazu. 15. Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie uslugi stosuje si odpowiednio przepisu Prawo pocztowe. 16.Poste,powanie reklamacyjne okresiajx przepisy ustawy Prawo pocztowe i akty wykonawcze do niej wydane. 17. Za okres rozliczeniowy przyjmuje si$ 1 miesiac kalendarzowy. Do dnia 7 nastepnego miesia^ca po miesiajsu rozliczeniowym Wykonawca wystawi fakture VAT za realizacje przedmiotu zamowienia na adres Zamawiajajcego ) Wspolny Stownik Zamowieri (CPV): ) Czy dopuszcza si zlozenie oferty cz^sciowej: nie ) Czy dopuszcza si ztozenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakohczenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 111.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy III.2)ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIA^U W POST^POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEtNlANIA TYCH WARUNKOW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakfadaj^ obowiajzek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spejniania tego warunku warunek Zamawiajqcy uzna za speiniony, jezeli Wykonawca zlozy wraz z oferty aktualny wpis do rejestru operatorow pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urz^du Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 Prawo pocztowe (Dz. U z 2012, poz. 1529) oraz oswiadczenie potwierdzajajse spelnianie warunkow okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; II!.3.2) Wiedza i doswiadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spefniania tego warunku warunek Zamawiajajsy uzna za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze nalezycie zrealizowal, a w przypadku swiadczeii okresowych lub ciajgfych rowniez wykonywanych glownych uslug, co najmniejjedna^usiug^ polegaja^ca^ na dor^czaniu srodkow pieni^znych wformie przekazow pocztowych o ktorych mowa w ustawie Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r, o iajcznej wartosci ,00 zl i fqcznej ilosci przekazow przez okres 12 miesi^cy - w okresie gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=474186&rok=

4 Page 4 of 7 ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - to w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaiy wykonane. Do wykazu nalezy dolajszyc kopie dokumentow potwierdzajapych, ze uslugi te zostaiy wykonane lub sa^wykonywane nalezycie ( jedna usiuga - oznacza uslug wykonywanq. na podstawie jednej umowy) ) Potencjal techniczny Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku warunek Zamawiajajsy uzna za spelniony, jezeli Wykonawca oswiadczy, ze dysponuje odpowiednim potencjalem technicznym } Osoby zdolne do wykonania zamowienia Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku warunek Zamawiaj^cy uzna za spelniony, jezeli Wykonawca oswiadczy, ze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamowienia } Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku warunek Zamawiajajsy uzna za spelniony, jezeli Wykonawca zlozy wraz z ofenx oplacona^ polise., a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaja^cy, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej zwia^zanej z przedmiotem zamowienia o wartosci nie mniejszej niz , 00 zl ) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ/V DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEtNlANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NiEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY ) W zakresie wykazania speiniania przez wykonawc warunkow, o ktorych mowa w art, 22 ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu nalezy przedlozyc: potwierdzenie posiadania uprawnieh do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakiadajx obowia^zek ich posiadania, w szczegolnosci koncesje, zezwolenia lub licencje; wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczeri okresowych lub ci^gtych rowniez wykonywanych, glownych dostaw lub uslug, w okresie ostatnich trzech lat przed upiywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy lub uslugi zostaiy wykonane, oraz zala^czeniem dowodow, czy zostaiy wykonane lub sa^wykonywane nalezycie; oswiadczenie, ze osoby, ktore b da^ uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, posiadajx wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja^obowia^ek posiadania takich uprawnieh;

5 Page 5 of7 opfacona^ polls?, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajqcy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zamowienia. Wykonawca powolujajsy sie_ przy wykazywaniu speinienia warunkow udzialu w poste_powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotow przedklada naste_pujaj3e dokumenty dotyczajce podmiotow, zasobami ktorych b^dzie dysponowal wykonawca: oplacona^ polise., a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaja^cy, ze inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zamowienia; Hl.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy przedtozyc: oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaialnosci gospodarczej, jezeli odre.bne przepisy wymagaja^wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesie.cy przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w poste,powaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert; aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urz^du skarbowego potwierdzaja^ce, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesia^ce przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w poste.powaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert; wykonawca powolujajcy sie. przy wykazywaniu spelniania warunkow udzialu w poste.powaniu na zasoby innych podmiotow, ktore b^da^ braly udzial w realizacji czesci zamowienia, przedklada takze dokumenty dotyczape tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt Hl.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotow zagranicznych Jezeli wykonawca ma siedzib^ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkiada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzib^ lub miejsce zamieszkania

6 Page 6 of7 potwierdzaj^cy, ze: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed uplywem terminu skiadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w poste,powanfu o udzielenie zamowienia albo skiadania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamowienie - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skiadania ofert; ) zaswiadczenie wlasciwego organu sa^dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza^ w zakresie okreslonym w art. 24 ust 1 pkt wystawione nie wczesniej niz 6 miesie.cy przed uplywem terminu skiadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skiadania ofert; zaswiadczenie wlasciwego organu sajdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza^ w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt ustawy - wystawione nie wczesniej niz 6 miesie.cy przed uplywem terminu skiadania wnioskow o dopuszczenie do udziaiu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skiadania ofert. IM.4.4) Dokumenty dotycz^ce przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej lista podmiotow naleza^cych do tej samej grupy kapitaiowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitalowej; SEKCJA IV: PROCEDURA 1V.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiazane z przedmiotem zamowienia: 1 -Cena ilosc placowek pocztowych, w ktorych mozna odebrac awizowany przekaz pocztowy na terenie powiatu lublinieckiego - 40 IV.4) INFORMACJE ADIVllNISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dost^pna specyfikacja istotnych warunkow

7 Page 7 of7 zamowienia: Specyfikacj istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskac pod adresem: Urzajd Skarbowy w Lubliiicu Lubliniec, ul. Paderewskiego 7b. IV.4.4) Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w post^powaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Urzajd Skarbowy w Lublihcu ul. Paderewskiego 7b, Lubliniec osobiscie sala obslugi podatnika lub za posrednictwem poczty.. IV.4.5) Termin zwiajzania oferta_: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje si^ uniewaznienie post^powania o udzielenie zamowienia, w przypadku nieprzyznania srodkow pochodza_cych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaja^cych zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia p Wolnym Handlu (EFTA), ktore miaty bye przeznaczone na sfinansowanie calosci lub cz^sci zamowienia: nie gov.pl/index.php?ogloszenie-show&pozycja=474186&rok=

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustuge przeglqdow okresowych, dokonywania diagnozy uszkodzeh i wyceny kosztow naprawy, naprawy oraz kalibracji zestawu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opsotwock.pl, www.bip.otwock.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opsotwock.pl, www.bip.otwock. 1 z 8 2013-11-26 12:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opsotwock.pl, www.bip.otwock.pl Otwock: USŁUGA DOSTARCZENIA ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP.

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP. http://bzpl.portal.uzp.gov. pi/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajilcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl!bip2! Kielce:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Usługi ochrony fizycznej budynków przy ul. Przyczółkowej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec: Ubezpieczenia OC Świadczeniodawcy Numer ogłoszenia: 50177-2015; data zamieszczenia: 10.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Sosnowiec: Ubezpieczenia OC Świadczeniodawcy Numer ogłoszenia: 50177-2015; data zamieszczenia: 10.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Ubezpieczenia OC Świadczeniodawcy Numer ogłoszenia: 50177-2015;

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: Świadczenie usług hotelarskich na terenie Warszawy dla Biura Polskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińskomazurskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińskomazurskie, Bartoszyce: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIEJSKIEJ BARTOSZYCE i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Numer ogłoszenia: 87573-2015; data zamieszczenia: 16.06.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl Tarnowskie Góry: Sprzedaż energii elektrycznej dla Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Obsługa kadrowo - płacowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa wsparcia dla systemu raportowego na Oracle Discoverer

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Poznań: Dobrowolne ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Numer ogłoszenia: 59778-2014; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 762 77 00, faks 89 762 77 24.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 762 77 00, faks 89 762 77 24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU SPECJALNEGO Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.nifc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.nifc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.nifc.pl Warszawa: Usługi drukowania plakatów, ulotek i materiałów promocyjnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

J I li,ii'1ffi"ffi:i'

J I li,ii'1ffiffi:i' http: //bzp I.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,bi p,gzwikr:gow.wikom.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę monitoringu Składowiska Balastu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Niedźwiada: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiada w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 161234-2015; data

Niedźwiada: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiada w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 161234-2015; data Niedźwiada: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiada w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 161234-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl 1 z 5 2015-04-23 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo