ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) postanawiam przedstawić: 1.Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za okres I półrocza 2012 r. w brzmieniu załącznika Nr 1. 2.Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie za okres I półrocza 2012 r. w brzmieniu załącznika Nr Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie za okres I półrocza 2012 r. w brzmieniu załącznika Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Stanisław Gwizdak

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 142/2012 Burmistrza Miasta Łańcuta SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁAŃCUTA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

3 WSTĘP Uchwałą Budżetową Miasta Łańcuta na rok 2012 Nr XII/90/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. ustalono: 1)dochody budżetu 2012 r. w kwocie zł, w tym: - dochody bieżące zł, - dochody majątkowe zł; 2) wydatki budżetu 2012 r. w kwocie zł, w tym: - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe zł; 3) deficyt budżetu w wysokości zł obejmujący kwotę zł wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków bieżących oraz kwotę zł wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków majątkowych; 4)rozchody związane z finansowaniem zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów zł; 5)przychody budżetu w łącznej kwocie zł, w tym z następujących źródeł: - z długoterminowych kredytów zł z przeznaczeniem na finansowanie rozchodów oraz inwestycji miejskich, - z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących zł oraz inwestycji miejskich zł. W okresie I półrocza 2012 r. planowane wielkości budżetu uległy zmianie w sposób następujący: 1)dochody ogółem zostały zwiększone o zł do zł, z tego: - dochody bieżące o zł do kwoty zł, - dochody majątkowe zł do kwoty zł. 2) wydatki ogółem zostały zwiększone o zł do zł, z tego: - wydatki bieżące o zł do kwoty zł, - wydatki majątkowe o zł do kwoty zł. 3) zwiększono przychody budżetu do zł zmieniając jednocześnie źródła pozyskania tych przychodów: - długoterminowe kredyty zł, zmiana planu (-) zł, - wolne środki z lat ubiegłych zł, zmiana planu (+) zł.

4 Wykonanie budżetu Miasta Łańcuta za okres I półrocza 2011 r.: - dochody ogółem ,30 zł tj. 48,00% planu, - wydatki ogółem ,33 zł tj. 41,96 % - nadwyżka budżetu ,97 zł przy założonym w planie deficycie (-) zł, - przychody ,72 zł tj. 102,26% planu, - rozchody zł tj. 50% planu Zrealizowane dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zestawiono poniżej. Wyszczególnienie Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 % planu Plan na 2012 r Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 % planu Dochody bieżące , 43 53, , ,38 51,33 Wydatki bieżące , 43 48, , ,81 48,85 Nadwyżka/Deficyt , ,57 Uzyskane w I półroczu roku budżetowego 2012 dochody bieżące są niższe o 1,7% w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku W okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono 95,46% uzyskanych dochodów podczas gdy w 2011 r. wydatki bieżące stanowiły 93,95% dochodów bieżących. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków majątkowych: Wyszczególnienie Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 % planu Plan na 2012 r Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 % planu Dochody majątkowe ,04 13, , ,92 20,25 Wydatki majątkowe ,10 15, , ,52 3,97 Nadwyżka/Deficyt , , ,40 Szczegółowe dane dotyczące źródeł uzyskanych dochodów oraz tytułów wykonanych wydatków zawierają zestawienia oraz objaśnienia załączone do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

5 TABELA NR 1 Realizacja dochodów budżetu Miasta Łańcuta Okres od r. do r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,53 100, Pozostała działalność 0, , ,53 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0, , ,53 100,0 (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 4 000, ,00-793,73-19, Gospodarka leśna 4 000, ,00-793,73-19, Wpływy z różnych dochodów 4 000, ,00-793,73-19,8 600 Transport i łączność 0, , ,51 100, Drogi publiczne gminne 0, , ,51 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 0, , ,51 100,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,69 34, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , ,54 34,9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , , ,58 33,2 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,78 35, Pozostałe odsetki 5 000, , ,76 117, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,42 108, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,15 34,9 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,27 108, , , ,22 54, , , ,15 76, , , ,55 3, Wpływy z usług , , ,85 84, Pozostałe odsetki , , ,40 97, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,71 111,9 720 Informatyka , ,00 327,16 0, Pozostała działalność , ,00 327,16 0,0 1/6

6 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,00 327,16 0,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 750 Administracja publiczna , , ,91 68, Urzędy wojewódzkie , , ,40 53,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 53,8 100,00 100,00 26,40 26, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,51 140, Wpływy z różnych opłat 5 000, , ,00 76, Wpływy z różnych dochodów , , ,51 157,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 300,00 300,00 300, Kwalifikacja wojskowa 400,00 0,00 0,00 X Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 400,00 0,00 0,00 X (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 115, , ,00 49,9 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 115, , ,00 49,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 115, , ,00 49,9 (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , , ,08 47,2 wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,31 64,2 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej , , ,87 63,8 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 1 000, ,00 813,44 81,3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , , ,42 49,1 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,82 49, Podatek rolny , , ,00 86, Podatek od środków transportowych , , ,60 47, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 11,2 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat , , ,00 36,5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat , , ,61 52,2 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,98 57, Podatek rolny , , ,00 59, Podatek od środków transportowych , , ,57 37, Podatek od spadków i darowizn , , ,20 22, Wpływy z opłaty targowej , , ,00 48, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,80 33,0 2/6

7 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat , , ,06 56,3 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , , ,00 63,5 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,59 48,7 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych , , ,35 79, Wpływy z różnych opłat , , ,36 106, Pozostałe odsetki 100,00 100,00 160,70 160, Wpływy z różnych rozliczeń , , ,00 114,1 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 opłatach lokalnych , , ,00 114, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,74 42, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 42, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,74 40,8 758 Różne rozliczenia , , ,86 62, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61, Różne rozliczenia finansowe , , ,86 102, Pozostałe odsetki , , ,44 106,7 Wpłata srodków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 0, , ,42 100,0 budżetowego 801 Oświata i wychowanie , , ,33 58, Szkoły podstawowe , , ,41 5, Pozostałe odsetki 3 900, , ,56 68, Wpływy z różnych dochodów , , ,46 65,0 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 0,00 0,00 33,39 X budżetowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, ,00 0, Przedszkola , , ,67 55, Wpływy z usług , , ,00 53, Pozostałe odsetki 1 460, ,00 630,88 33, Wpływy z różnych dochodów 4 310, , ,79 65, Gimnazja 1 620, , ,81 173, Pozostałe odsetki 950,00 950,00 488,68 51, Wpływy z różnych dochodów 670,00 670, ,13 347, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,40 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i , , ,40 100,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,00 57, Wpływy z różnych opłat , , ,00 57, Pozostała działalność 0, , ,04 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 0, , ,04 100,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 852 Pomoc społeczna , , ,06 49, Domy pomocy społecznej , , ,07 82, Wpływy z różnych opłat , , ,23 82, Pozostałe odsetki 100,00 100,00 8,84 8,8 3/6

8 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,49 47, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 17,60 X 0920 Pozostałe odsetki 1 000, , ,16 105, Wpływy z różnych dochodów 1 000, , ,31 55,4 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 0980 funduszu alimentacyjnego , , ,28 107,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,00 47,2 (związkom gmin) ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 5 000, , ,14 86,4 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , , ,96 64,8 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 39,96 X Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6 700, , ,00 58,5 (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , , ,00 67,9 gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,06 63, Wpływy z różnych dochodów 0,00 300,00 295,06 98,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 63, Zasiłki stałe , , ,04 68, Wpływy z różnych dochodów 0,00 600,00 761,04 126,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 67, Ośrodki pomocy społecznej , , ,03 56, Pozostałe odsetki 1 200, , ,03 174,6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i , , ,49 54,3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2009 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 0,00 0, ,51 X ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , , ,00 54,0 gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,91 49, Wpływy z usług , , ,01 48, Pozostałe odsetki 100,00 100,00 26,95 27,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,00 49,5 (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600,00 600,00 432,95 72,2 4/6

9 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % Pozostała działalność 0, , ,50 52, Wpływy z różnych dochodów 0,00 500,00 487,50 97,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0, , , (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 0, , ,00 46,6 gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , , Pozostała działalność , , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2009 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , , , ,50 103, , , ,09 1, , , ,92 33, Wpływy z różnych opłat , , ,92 33,5 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem , , ,17 99,2 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 6 000, , ,17 99, Pozostała działalność , , ,00 0,6 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0, , ,43 136,5 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0,00 200,00 196,70 98, Wpływy z różnych dochodów , , ,00-3,2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , , ,87 0,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6209 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,00 0,00 0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 0, ,00 0,00 0 finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 0, ,00 0,00 0 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 50, Biblioteki , , ,00 50,0 5/6

10 TABELA NR 2 DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA ŁAŃCUTA ZA I PÓŁROCZE 2012 R Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,53 100, Pozostała działalność 0, , ,53 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0, , ,53 100,0 (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 4 000, ,00-793,73-19, Gospodarka leśna 4 000, ,00-793,73-19, Wpływy z różnych dochodów 4 000, ,00-793,73-19,8 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,99 55, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , ,54 34,9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , , ,58 33,2 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,78 35, Pozostałe odsetki 5 000, , ,76 117, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,42 108, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,45 66,0 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości , , ,27 108,3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , , ,22 54,9 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,85 84, Pozostałe odsetki , , ,40 97, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,71 111,9 750 Administracja publiczna , , ,91 68, Urzędy wojewódzkie , , ,40 53,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 53,8 100,00 100,00 26,40 26, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,51 140, Wpływy z różnych opłat 5 000, , ,00 76, Wpływy z różnych dochodów , , ,51 157,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 300,00 300,00 300, Kwalifikacja wojskowa 400,00 0,00 0,00 X 1/5

11 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 400,00 0,00 0,00 X (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 115, , ,00 49,9 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 115, , ,00 49,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 115, , ,00 49,9 (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , , ,08 47,2 wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,31 64,2 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej , , ,87 63,8 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 1 000, ,00 813,44 81,3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , , ,42 49,1 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,82 49, Podatek rolny , , ,00 86, Podatek od środków transportowych , , ,60 47, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 11,2 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat , , ,00 36,5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat , , ,61 52,2 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,98 57, Podatek rolny , , ,00 59, Podatek od środków transportowych , , ,57 37, Podatek od spadków i darowizn , , ,20 22, Wpływy z opłaty targowej , , ,00 48, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,80 33,0 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat , , ,06 56,3 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , , ,00 63,5 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,59 48,7 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych , , ,35 79, Wpływy z różnych opłat , , ,36 106, Pozostałe odsetki 100,00 100,00 160,70 160, Wpływy z różnych rozliczeń , , ,00 114,1 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 opłatach lokalnych , , ,00 114, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,74 42, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 42, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,74 40,8 758 Różne rozliczenia , , ,44 62, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61, Różne rozliczenia finansowe , , ,44 106,7

12 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 0920 Pozostałe odsetki , , ,44 106,7 801 Oświata i wychowanie , , ,29 56, Szkoły podstawowe , , ,41 65, Pozostałe odsetki 3 900, , ,56 68, Wpływy z różnych dochodów , , ,46 65,0 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 0,00 33,39 X Przedszkola , , ,67 55, Wpływy z usług , , ,00 53, Pozostałe odsetki 1 460, ,00 630,88 33, Wpływy z różnych dochodów 4 310, , ,79 65, Gimnazja 1 620, , ,81 173, Pozostałe odsetki 950,00 950,00 488,68 51, Wpływy z różnych dochodów 670,00 670, ,13 347, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,40 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i , , ,40 100,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,00 57, Wpływy z różnych opłat , , ,00 57,4 852 Pomoc społeczna , , ,06 49, Domy pomocy społecznej , , ,07 82, Wpływy z różnych opłat , , ,23 82, Pozostałe odsetki 100,00 100,00 8,84 8,8 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,49 47, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 17,60 X 0920 Pozostałe odsetki 1 000, , ,16 105, Wpływy z różnych dochodów 1 000, , ,31 55,4 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 0980 funduszu alimentacyjnego , , ,28 107,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,00 47,2 (związkom gmin) ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 5 000, , ,14 86,4 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , , ,96 64,8 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 39,96 X Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6 700, , ,00 58,5 (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , , ,00 67,9 gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,06 63, Wpływy z różnych dochodów 0,00 300,00 295,06 98,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 63,2 3/5

13 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % Zasiłki stałe , , ,04 68, Wpływy z różnych dochodów 0,00 600,00 761,04 126,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 67, Ośrodki pomocy społecznej , , ,03 56, Pozostałe odsetki 1 200, , ,03 174,6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i , , ,49 54,3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2009 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 0,00 0, ,51 X ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , , ,00 54,0 gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,91 49, Wpływy z usług , , ,01 48, Pozostałe odsetki 100,00 100,00 26,95 27,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,00 49,5 (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600,00 600,00 432,95 72, Pozostała działalność 0, , ,50 52, Wpływy z różnych dochodów 0,00 500,00 487,50 97,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0, , , (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 0, , ,00 46,6 gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , , Pozostała działalność , , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2009 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , , , ,50 103, , , ,22 23, , , ,92 33, Wpływy z różnych opłat , , ,92 33,5 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem , , ,17 99,2 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 6 000, , ,17 99, Pozostała działalność , , ,13 3,8 4/5

14 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0, , ,43 136,5 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0,00 200,00 196,70 98, Wpływy z różnych dochodów , , ,00-3,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 50, Biblioteki , , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 50,0 926 Kultura fizyczna , , ,59 36, Instytucje kultury fizycznej , , ,59 36,2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , , ,96 51,0 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,46 34, Pozostałe odsetki 5 000, , ,44 33, Wpływy z różnych dochodów , ,00 325,73 3,3 RAZEM , , ,38 51,3 5/5

15 TABELA NR 3 DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2012 R Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 600 Transport i łączność 0, , ,51 100, Drogi publiczne gminne 0, , ,51 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 0, , ,51 100,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,70 4, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,70 4, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,15 76, , , ,55 3,9 720 Informatyka , ,00 327,16 0, Pozostała działalność , ,00 327,16 0,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,00 327,16 0,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 758 Różne rozliczenia 0, , ,42 100, Różne rozliczenia finansowe 0, , ,42 100,0 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 0, , ,42 100,0 budżetowego 801 Oświata i wychowanie 0, , ,04 61, Szkoły podstawowe 0, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, ,00 0, Pozostała działalność 0, , ,04 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, , ,04 100, , , ,87 0, Pozostała działalność , , ,87 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,87 0,6 1/2

16 TABELA NR 4 Wydatki budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo ,11 79, Izby rolnicze ,58 69,5 Wydatki bieżące ,58 69,5 Dotacje na zadania bieżące ,58 69, Pozostała działalność ,53 100,0 Wydatki bieżące ,53 100,0 Wydatki jednostek budżetowych ,53 100,0 Wydatki związane z realizacją ich ,53 100,0 020 Leśnictwo ,69 12, Gospodarka leśna ,69 12,7 Wydatki bieżące ,69 12,7 Wydatki jednostek budżetowych ,69 12,7 Wydatki związane z realizacją ich ,69 12,7 600 Transport i łączność ,68 16, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0,0 Wydatki majątkowe ,00 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,0 Wydatki majątkowe ,00 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Drogi publiczne gminne ,68 21,7 Wydatki bieżące ,68 34,3 Wydatki jednostek budżetowych ,68 34,3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,0

17 2 Budżet Plan po Wykonanie Dz. Rozdz. Treść uchwalony zmianach na budżetu na % 6:5 na 2012 r r r Wydatki związane z realizacją ich ,68 34,8 Wydatki majątkowe ,00 9,1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 9, Pozostała działalność ,00 0,0 Wydatki bieżące ,00 0,0 Wydatki jednostek budżetowych ,00 0,0 Wydatki związane z realizacją ich ,00 0,0 Wydatki majątkowe ,00 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,0 630 Turystyka ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,0 Wydatki majątkowe ,00 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa ,42 36, Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,33 36,4 Wydatki bieżące ,33 36,7 Wydatki jednostek budżetowych ,41 36,6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich ,81 49, ,60 28,7 Świadczenia społeczne ,92 48,3 Wydatki majątkowe ,00 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,09 35,1 Wydatki bieżące ,39 38,0 Wydatki jednostek budżetowych ,39 38,0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich ,00 0, ,39 38,5 Wydatki majątkowe ,70 10,5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,70 10,5 710 Działalność usługowa ,23 29, Plany zagospodarowania przestrzennego ,08 45,8 Wydatki bieżące ,08 45,8

18 3 Budżet Plan po Wykonanie Dz. Rozdz. Treść uchwalony zmianach na budżetu na % 6:5 na 2012 r r r Wydatki jednostek budżetowych ,08 45,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,08 67,7 Wydatki związane z realizacją ich ,00 25, Cmentarze ,15 0,2 Wydatki bieżące ,15 0,2 Wydatki jednostek budżetowych ,15 0,2 Wydatki związane z realizacją ich ,15 0,2 720 Informatyka ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,0 Wydatki majątkowe ,00 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,0 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej ,00 0,0 750 Administracja publiczna ,79 45, Urzędy wojewódzkie ,91 49,1 Wydatki bieżące ,91 49,1 Wydatki jednostek budżetowych ,91 49,1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,81 46, Wydatki związane z realizacją ich ,10 64,0 Wydatki majątkowe ,00 X Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 X Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,57 39,3 Wydatki bieżące ,57 39,3 Wydatki jednostek budżetowych ,27 8,4 Wydatki związane z realizacją ich ,27 8, Świadczenia społeczne ,30 40,8 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,53 46,5 Wydatki bieżące ,53 48,8 Wydatki jednostek budżetowych ,53 48,7 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki związane z realizacją ich ,62 51, ,91 37,5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 63,5 Wydatki majątkowe ,00 0,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,0

19 Budżet Plan po Wykonanie Dz. Rozdz. Treść uchwalony zmianach na budżetu na % 6:5 na 2012 r r r Kwalifikacja wojskowa ,00 X Wydatki bieżące ,00 X Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 X Pozostała działalność ,78 38,8 Wydatki bieżące ,38 97,3 Wydatki jednostek budżetowych ,38 97,3 Wydatki związane z realizacją ich ,38 97,3 Wydatki majątkowe ,40 36,4 I Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,40 36, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,48 43, ,48 43,3 Wydatki bieżące ,48 43,3 Wydatki jednostek budżetowych ,48 43,3 Wydatki związane z realizacją ich Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,48 43, ,42 62, Komendy powiatowe Policji ,00 0,0 Wydatki bieżące ,00 0,0 Dotacje na zadania bieżące ,00 0, Ochotnicze straże pożarne ,11 69,2 Wydatki bieżące ,11 39,6 Wydatki jednostek budżetowych ,11 39,6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich ,80 56, ,31 34,1 Wydatki majątkowe ,00 76,9 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 76, Obrona cywilna ,31 30,8 Wydatki bieżące ,31 30,8 Wydatki jednostek budżetowych ,31 30,8 Wydatki związane z realizacją ich ,31 30,8

20 5 Budżet Plan po Wykonanie Dz. Rozdz. Treść uchwalony zmianach na budżetu na % 6:5 na 2012 r r r Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 12,0 Wydatki bieżące ,00 12,0 Wydatki jednostek budżetowych ,00 12,0 Wydatki związane z realizacją ich ,00 12,0 757 Obsługa długu publicznego ,97 52, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,97 52,9 Wydatki bieżące ,97 52,9 Obsługa długu ,97 52,9 758 Różne rozliczenia ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,0 Wydatki bieżące ,00 0,0 Wydatki jednostek budżetowych ,00 0,0 Rezerwy celowe budżetu ,00 0,0 Wydatki majątkowe ,00 0,0 Rezerwy na inwestycje ,00 0,0 801 Oświata i wychowanie ,17 50, Szkoły podstawowe ,01 47,3 Wydatki bieżące ,01 49,9 Wydatki jednostek budżetowych ,70 49,9 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich ,42 49, ,28 55,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,31 21,0 Wydatki majątkowe ,00 0,0 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Przedszkola ,01 51,5 Wydatki bieżące ,01 51,5 Wydatki jednostek budżetowych ,73 53,0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich ,89 51, ,84 60,6 Dotacje na zadania bieżące ,00 40,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,28 6,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo