ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu - realizacja następujących działań z kategorii DOR do II Etapu Projektu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu - realizacja następujących działań z kategorii DOR do II Etapu Projektu:"

Transkrypt

1 Kielce, dnia roku Nettelekom GK Sp. z o.o. ul. Poleska 44 lok Kielce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie POIG 8.2. Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy wnioskodawcą a jego partnerami handlowymi. Nr Umowy o dofinansowanie: UDA-POIG /14-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybór Wykonawcy, zwanego również Oferentem w zakresie realizacji usług doradczych i eksperckich koniecznych do stworzenia innowacyjnego systemu informatycznego - elektronicznej platformy wymiany danych B2B, usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy firmą Nettelekom GK Sp. z o.o. a jej partnerami handlowymi. 1. Przedmiot zakupu - realizacja następujących działań z kategorii DOR do II Etapu Projektu: a. Realizacja działania nr 2 do II Etapu Projektu: Zakup usług paszportyzacji. Termin realizacji działania: do roku. b. Realizacja działania nr 3 do II Etapu Projektu: Konwersja dokumentacji technicznej obecnie obsługiwanych obiektów do postaci cyfrowej. Termin realizacji działania: do roku. c. Realizacja działania nr 4 do II Etapu Projektu: Informatyczna analiza integracji partnerów w ramach systemu B2B. Termin realizacji działania: do roku. str. 1

2 2. Zakres merytoryczny:. a. Usystematyzowanie wszystkich danych dotyczących obiektów stanowiących elementy sieci telekomunikacyjnej zamawiającego oraz przedstawienie ich w postaci cyfrowej; b. Przeniesienie (konwersja) dokumentacji technicznej obiektów sieci telekomunikacyjnej zamawiającego do postaci cyfrowej; c. Opracowanie sposobu integracji komponentów udostępnianych przez nowy system informatyczny - elektroniczną platformę wymiany danych B2B z infrastrukturą informatyczną partnerów; d. Opracowanie wymagań funkcjonalnych i technologicznych dla modułu integracyjnego oraz określenie zakresu procesów biznesowych wspieranych poprzez integrację elektronicznej platformy wymiany danych B2B z systemami informatycznymi partnerów. 3. Usługi paszportyzacji, które muszą zostać wykonane w wyniku realizacji działania stanowiącego Przedmiot Zakupu (określonego w punkcie 1a), polegające w szczególności na: a. Sporządzeniu rejestru obiektów (artefaktów) będących elementami sieci telekomunikacyjnej, takich jak: budynki, serwerownie, punkty adresowe, szafy, mufy, studnie (własne i dzierżawione), przełącznice, medium (kabel światłowodowy), urządzenia ONU, b. Przedstawieniu powyżej wymienionych elementów sieci telekomunikacyjnej w postaci cyfrowej; c. Określeniu geograficznego położenia powyżej wymienionych elementów sieci telekomunikacyjnej; d. Określeniu danych technicznych powyżej wymienionych elementów sieci telekomunikacyjnej; e. Nadaniu każdemu z powyżej wymienionych elementów sieci telekomunikacyjnej, odpowiedniego numeru ewidencyjnego, zrozumiałego do interpretacji w nowym systemie informatycznym; str. 2

3 f. Określeniu połączeń logicznych, pomiędzy obiektami stanowiącymi elementy sieci telekomunikacyjnej, zgonie z poniżej opisaną strukturą: Główne punkty dystrybucyjne: o główne serwerownie z urządzeniami OLT Pośrednie punkt dystrybucyjne: o mufy światłowodowe - ODF, o przełącznice, o szafy światłowodowe, o mufy napowietrzne (na słupach) o urządzenia aktywne Relacje (tory światłowodowe ) o tor światłowodowy od studni do studni o odcinki medium - szkieletowego kabla światłowodowego od mufy do mufy, od mufy do przełącznicy. g. Uwzględnieniu kodów TERYT (Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju) w celu identyfikacji punktów adresowych sieci telekomunikacyjnej; Usługi paszportyzacji o charakterystyce opisanej powyżej, muszą zostać wykonane przynajmniej dla 1850 obiektów własnych w sieci telekomunikacyjnej zamawiającego. 4. Usługi konwersji dokumentacji technicznej obecnie obsługiwanych obiektów do postaci cyfrowej, które muszą zostać wykonane w wyniku realizacji działania stanowiącego Przedmiot Zakupu, (określonego w punkcie 1b), polegające w szczególności na: a. Skanowaniu dokumentacji przeniesieniu dokumentacji technicznej obiektów sieci telekomunikacyjnej zamawiającego do postaci cyfrowej; b. Kalibracji dokumentacji - przywróceniu wymiarów zeskanowanego dokumentu do oryginalnych wymiarów rysunku, zgodnych z dokumentem papierowym; c. Czyszczeniu dokumentacji z zabrudzeń i zanieczyszczeń oraz poprawieniu czytelności linii i tekstów; d. Wektoryzacji dokumentacji przeniesieniu dokumentacji z postaci grafiki rastrowej do postaci grafiki wektorowej, zapisanej w formacie *.dwg, edytowalnej w formie CAD. str. 3

4 Efektem prawidłowego wykonania powyżej wymienionych usług konwersji dokumentacji technicznej obecnie obsługiwanych obiektów do postaci cyfrowej, musi być zapewnienie możliwości implementacji (wprowadzenia w formie CAD) skonwertowanej dokumentacji do nowego systemu informatycznego - elektronicznej platformy wymiany danych B2B. Usługi konwersji o charakterystyce opisanej powyżej, muszą zostać wykonane przynajmniej dla 5500 stron dokumentacji dotyczącej obiektów sieci telekomunikacyjnej zamawiającego. 5. Dokument informatycznej analizy integracji partnerów w ramach systemu B2B, który musi zostać dostarczony w wyniku realizacji działania stanowiącego Przedmiot Zakupu (określonego w punkcie 1c) powinien zawierać charakterystykę następujących zagadnień: a. Opracowanie i dostosowanie harmonogramu wdrożenia nowego systemu informatycznego do wymagań formalnych; b. Wymodelowaniu procesów biznesowych w formie zrozumiałej dla programistów tworzących system, tj. w formie zawierającej czytelne diagramy stanów, osób odpowiedzialnych za każdy stan, możliwe przejścia między stanami, warunki oraz zdarzenia zachodzące w związku z przejściem pomiędzy stanami każdego z procesów biznesowych; c. Budowa wszelkich formularzy związanych z procesami biznesowymi zachodzącymi w firmie zamawiającego, obsługiwanymi przez nowy system informatyczny. Szczegółowe zaprojektowanie tych formularzy, ustalenie obowiązkowych i opcjonalnych pól dla formularzy, osób odpowiedzialnych za przekazywanie ich do kolejnych kroków, poszczególnych procesów biznesowych; d. Analiza hierarchii firmy zamawiającego oraz firm partnerów, jak również zależności pomiędzy nimi, a także uprawnień dostępu do nowego systemu informatycznego dla każdej osoby w firmie zamawiającego, firmach partnerów oraz klientów końcowych; e. Wymodelowanie i zaprojektowanie funkcjonalności nowego systemu potrzebnych do realizacji wszystkich zdefiniowanych w projekcie procesów biznesowych; f. Specyfikacja modułu integracyjnego, który będzie zastosowany pomiędzy nowym systemem informatycznym - elektroniczną platformą wymiany danych B2B a systemami informatycznymi partnerów. Specyfikacja powinna opisywać technologię wykonania modułu integracyjnego, sposób jego konfiguracji oraz strukturę aplikacji tworzącej moduł integracyjny; g. Określenie zastosowania elementów tworzących unormowane protokoły elektronicznej wymiany danych w standardzie EDI podczas realizacji procesów biznesowych w integrowanych systemach. Opis powinien w szczególności uwzględniać implementację podpisu elektronicznego oraz zabezpieczeń certyfikatem SSL; str. 4

5 h. Weryfikacja poprawności sporządzonej analizy przy pomocy określenia zaleceń dla przestawienia części firmy zamawiającego na kilkutygodniowy okres czasu w tryb pracy oparty o sporządzone modele procesów biznesowych z wykorzystaniem zbudowanych formularzy. 6. Termin składania ofert: roku (w przypadku ofert wysyłanych pocztą tradycyjną, decyduje data wpływu oferty do siedziby Nettelekom GK Sp. z o.o.). 7. Zasady przekazania odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe w postaci oferty: a. Oferta powinna być ważna co najmniej 90 dni; b. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim; c. Koszty przygotowania i przedłożenia oferty pokrywa Oferent; d. Pisemną odpowiedź należy przekazać za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Nettelekom GK Sp. z o.o., ul. Poleska 44 lok. 13, Kielce, lub drogą elektroniczną na adres : 8. Oferta powinna zawierać: a. Nazwę i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające jego status prawny - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); b. Datę sporządzenia oferty, wskazanie i podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta; c. Osobną i niezależną cenę netto (bez VAT) dla każdego z działań określonych jako Przedmiot Zakupu. d. Cenę łączną netto (bez VAT) za realizację całości wszystkich działań określonych jako Przedmiot Zakupu. e. Stwierdzenie o następującej treści: Akceptujemy warunki w zakresie terminu realizacji wszystkich działań stanowiących Przedmiot Oferty, określonych jako Przedmiot Zakupu w Zapytaniu Ofertowym z dnia roku i zobowiązujemy się do realizacji w tych terminach usług oraz dostarczenia dokumentacji, będących efektem wykonania w/w działań. f. Harmonogram płatności zaliczki w przypadku gdy oferent będzie wymagał wpłaty zaliczki na poczet realizacji poszczególnych działań określonych jako Przedmiot Zakupu. str. 5

6 g. Ponadto oferta na wykonanie działań określonych jako Przedmiot Zakupu powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego.. 9. Kryteria oceny ofert: a. Kryterium ceny 100%. b. Warunkami bezwzględnymi dla rozpatrywania złożonych ofert będą: Przedstawiona przez Oferentów cena musi uwzględniać całkowitą realizację zakresu merytorycznego, określonego w punkcie 2 niniejszego Zapytania Ofertowego oraz kompletne wykonanie usług i dostarczenie dokumentacji, opisanych w punktach 3,4,5 niniejszego Zapytania Ofertowego; Oferenci są zobowiązani do akceptacji terminów realizacji poszczególnych działań określonych jako Przedmiot Zakupu. 10. Zaliczka na dostarczenie Przedmiotu Zakupu: Zamawiający dopuszcza wpłatę zaliczki dla na poczet realizacji każdego z działań określonych jako Przedmiot Zakupu, do maksymalnej wysokości 90% ceny netto danego działania. 11. Zastrzeżenia: a. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie Ofertowe. b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania Przetargowego bez podania przyczyn a w szczególności gdy najniższa cenowo ze złożonych ofert będzie znacząco wyższa od kwoty zaplanowanej przez Zamawiającego na realizację działań określonych jako Przedmiot Zakupu. Unieważnienie Postępowania Przetargowego pozostaje bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Zamawiającego. c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Postępowania Przetargowego bez podania przyczyn. d. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do wartości Przedmiotu Zakupu. str. 6

7 e. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. f. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia rokowań z wybranym oferentem w zakresie obniżenia ceny najkorzystniejszej oferty poprzez negocjację cen poszczególnych działań. g. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 6 powyżej, nie będą rozpatrywane; h. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. 12. Informacje dodatkowe: a. Zamawiający zobowiązuje oferentów do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych w związku z zaproszeniem do wzięcia udziału w niniejszym Postępowaniu Przetargowym i wykorzystania ich tylko dla celów złożenia oferty w ramach niniejszego Zapytania Ofertowego; b. W przypadku, gdy oferent podejmie decyzję o nie składaniu oferty w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie Ofertowe, jest on proszony o poinformowanie o zaistniałym fakcie Zamawiającego; c. Każdy z Oferentów, proszony jest o jak najszybsze potwierdzenie (drogą elektroniczną) dostarczenia treści niniejszego Zapytania Ofertowego; d. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Zapytania Ofertowego powinny być kierowane na lub pod numer telefonu: ; e. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem dodatkowo oferent, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego do realizacji zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową lub telefonicznie. 13. Załączniki: a. Załącznik nr 1 - Architektura logiczna (z podziałem na moduły logiczne) elektronicznej platformy wymiany danych B2B; b. Załącznik nr 2 - Najważniejsze wymagania funkcjonalne elektronicznej platformy wymiany danych B2B; c. Załącznik nr 3 - Możliwości integracyjne elektronicznej platformy wymiany danych B2B z systemami informatycznymi partnerów. d. Załącznik nr 4 - wzór formularza ofertowego do przedstawienia oferty na wykonanie działań określonych jako Przedmiot Zakupu w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. str. 7

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu: Kielce, dnia 02022015 roku Nettelekom GK Sp z oo ul Poleska 44 lok 13 25-325 Kielce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii TRW do I Etapu Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii TRW do I Etapu Projektu: Kielce, dnia 08.12.2014 roku Nettelekom GK Sp. z o.o. ul. Poleska 44 lok. 13 25-325 Kielce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kielce, dnia 19.02.2013 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kielce, dnia 19.02.2013 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 19.02.2013 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 Zamawiający: Kielce 2014-07-01 FPD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Częstochowska 19 25-647 Kielce KRS 0000339502 NIP 6572837794 REGON 260335667 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 3/02/2014r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 3/02/2014r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 3/02/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013 Katowice, dnia 23.12.2013 r. Zamawiający: Secus Asset Management S.A. ul. Paderewskiego 32c 40-282 Katowice Tel. +48 32 352 00 13 Fax +48 32 352 00 14 Adres e-mail: kontakt@secus.pl Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 Grupa GRAM Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5K/3; 02-972 Warszawa tel./faks. +48 22 243 14 78 www.grupagram.pl Numer projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-016/14-00 Warszawa, dnia 30.09.2014 zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

str. 1 Poznań, dnia 08.02.2013 Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznań

str. 1 Poznań, dnia 08.02.2013 Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznań Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznań Poznań, dnia 08.02.2013 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu analizy przygotowawczej w zakresie opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Katowice, 28.01.2014 r. Polisafe sp.z o.o. sp.k. Ul. Korfantego 105 40-160 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Dotyczy projektu pn. Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo-Produkcyjne Opole, 06.05.2014 JANEX Janina Biernat-Jaciw, Krzysztof Jaciw, Ewa Jaciw Spółka Jawna 45-763 OPOLE ul. ŻNIWNA 3 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014 Dotyczy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 Tarnów, dnia 18.06.2014 r. Zamawiający: DORTECH II Magdalena Jargas Ul. Żeromskiego 18 33-100 Tarnów ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu następujących usług marketingowych: badań

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 z dnia 26/04/2013r. w związku z realizacją projektu pt.: Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy usługi doradczej w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych 1.1 ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/02 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Starowa Góra, dnia 21.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstwa i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Wysogotowo, dnia 10 stycznia 2014 r. Ι. POSTANOWIENIA OGÓLNE INSOGLAS Andrzej i Karol Woźniak Sp. J. realizuje w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B 14 lipiec 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B Dotyczy: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013 Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Wniosek

Bardziej szczegółowo

Lipka, dnia 20.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: OMNIVENT Sp. z o.o. ul. Sępoleńska 20 77-420 Lipka tel.: 668 834 996 NIP 5271031185

Lipka, dnia 20.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: OMNIVENT Sp. z o.o. ul. Sępoleńska 20 77-420 Lipka tel.: 668 834 996 NIP 5271031185 Lipka, dnia 20.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: OMNIVENT Sp. z o.o. ul. Sępoleńska 20 77-420 Lipka tel.: 668 834 996 NIP 5271031185 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo