1. Zarządzanie - definicja,co się na nią składa,czego dotyczy. 2. Funkcje zarządzania składowe procesu zarządzania.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Zarządzanie - definicja,co się na nią składa,czego dotyczy. 2. Funkcje zarządzania składowe procesu zarządzania."

Transkrypt

1 1. Zarządzanie - definicja,co się na nią składa,czego dotyczy Zarządzanie - jest działalnością kierowniczą,polegającą na ustaleniu celów i powodowaniu ich realizacji poprzez wykorzystanie zasobów, procesów informacji w istniejącym otoczeniu (społecznym, kulturowym, prawnym, ekonomicznym itp.) w sposób sprawny i skuteczny oraz zgodny z racjonalnością zadań. Zarządzanie to dysponowanie zasobami dla uzyskania korzyści to planowanie nad różnorodnością i przekształcenie potencjalnego konfliktu w współpracę. Z pojęciem zarządzania spotykamy się na co dzień w różnych instytucjach. Na zarządzanie składa się: [planowanie, analiza, sterowanie] - cele (plany, zadania ) - działanie (dysponowanie, kierowanie, planowanie, kontrolowanie) - władza (kierownik, zwierzchnik) - zasoby ( informacje ) - obiekt (organizacja, motywacje, potrzeby ) Zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi, jest głęboko osadzone w kulturze, doprowadza do zdolności samo uczenia, posługuje się informacjami, wymaga rozbudowanego systemu ocen, musi być zorientowane na wynik (cel). To pracownicy decydują o sukcesie firmy. 2. Funkcje zarządzania składowe procesu zarządzania. Zarządzanie rozumiane jest jako koordynowanie działań ludzkich dla osiągnięcia zamierzonych celów w sposób możliwie najbardziej efektywny. Wyróżniamy następujące funkcje zarządzania: planowanie (polega na przewidywaniu przyszłego układu warunków i środków działania i na formułowaniu celów działania dostosowanych do tego układu. 1. cele planowania pozwala organizacji wpływać na kształt przyszłości, zamiast biernie ją akceptować określić cele, kierunki rozwoju organizacji pozwala na lepsze przygotowanie organizacji do przetrwania ewentualnych kryzysów jest podstawą dla realizacji wszystkich innych funkcji zarządzania organizowanie (polega na wykonywaniu czynności mających na celu powiązanie różnorodnych działań członków organizacji w pewne bardziej lub mniej trwałe zespoły działań) motywowanie (polega na wywoływaniu u podwładnych właściwego stosunku do powierzonych im zadań). Narzędziami motywacji są bodźce motywacyjne, odziaływujące na podwładnych w pozytywny lub negatywny sposób (premie, nagrody, nagany). Teoria motywacji Hertzberga. kontroli (polega na porównywaniu przebiegu lub wyników pewnych działań, tzn. stanu osiągniętego z planowym celem, tzn. ze stanem złożonym) - wstępna - bieżąca - doraźna - końcowa 1

2 3. Kluczowe pojęcia w zarządzaniu. - globalne działania, rozprowadzanie na cały świat, - elastyczność, > zachowań na rynku, zarządzania, produkcji np.: uczelnia musi przyjąć 20% mniej lub więcej studentów. - pantycypacja, upodmiotawianie pracowników, akcjonat prac, związanie pracowników z firmą, - lider przywódca, ludzi, organizacji, pozycja, poziom, - wysoka jakość, - produktywność, efektywność, wydajność, - inwestowanie w wiedzę, - pracownicy decydują o sukcesie firmy, 4. Skąd zarządzający wiedzą co robić? - Normy i wartości (wywodzą się z kultury), - Kryteria uświadomione i nieuświadomione, - wiedza i umiejętności w dziedzinie zarządzania, - praktyka (sytuacje, teoria) 5. Globalizacja a zarządzanie. Globalizacja termin- zjawisko Globalizacja obejmuje trzy wzajemne powiązane czynniki (bliskość, lokalizację i postawę ) - to świadomość organizacji, że w interesach należy uwzględniać ogólnoświatowy, a nie lokalny punkt widzenia - Organizacje interesują się działalnością w skali światowej. - Dzisiaj już żaden menadżer nie może przyjmować, że jego organizacja istnieje w izolacji od całej tej działalności w skali światowej. (Przykład - japońskie firmy wchodzące na rynki amerykańskie) - sprzedaż w różnych krajach - Globalizacja dotyczy nie tylko wielkich korporacji, ale także małe przedsiębiorstwo - z Globalizacja związane jest pojęcie konkurencyjności Aspekty globalizacji Globalizacja : - jest jedną z najważniejszych zmian zachodzących w otoczeniu większości przedsiębiorstw - oznacz patrzenie z nowego punktu widzenia, przyjęcie nowej postawy wobec stosunków z innymi ludźmi w różnych krajach - odnosi się do bezprecedensowego zakresu, kształtu liczby i złożoności stosunków gospodarczych, utrzymywanych ponad granicami państw - zwiększa rolę odgrywaną przez władze państwowe w konkurencyjności krajów 2

3 6. Zarządzanie jako nauka poznawcza i inżynieryjna. Oznacza to że gospodarczy, społeczny i kulturalny rozwój społeczeństwa w coraz większym stopniu uzależniony jest od osiągnięć naukowo technicznych. O społecznej wydajności pracy, o wielkości produkcji i jej jakości nie decyduje już liczba pracowników, lecz rozwój nauki i zastosowanie technologii opartych na badaniach naukowych. Coraz bardziej złożona działalność współczesnych przedsiębiorstw oraz szeroki zakres najróżniejszych problemów organizacji i zarządzania gospodarką narodową stanowią przedmiot badań wielu dyscyplin naukowych. Syntetyczna próba charakterystyki dorobku prekursorów naukowego zarządzania sprowadza się do stwierdzenia iż stworzyli oni system twierdzeń przydatnych dla praktyki, oparty na obserwacji życia. Naukowe zarządzanie trzeba traktować jako dziedzinę w której praktyka bez teorii jest tak samo nieużyteczna jak teoria bez praktyki. 7. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE: To sformalizowany zbiór procedur określający działania i analizujący postępy w dążeniu do osiągania wspólnych celów kierowników i ich podwładnych. Kierownicy i ich podwładni działają wspólnie przy ustalaniu celów. istotną cechą jest nacisk na czynne angażowanie się kierowników i pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Elementy systemu ZPC. zaangażowanie zaangażowanie kierowników w osiąganie celów osobistych i organizacyjnych oraz w proces ZPC na każdym szczeblu organizacji. Ustalenie celów na najwyższym szczeblu zarządzania wiadomo co kierownictwo chce osiągnąć. cele indywidualne co oczekujemy od pracowników. uczestnictwo im większe uczestnictwo tym większe prawdopodobieństwo osiągnięcia celu; samodzielność w wykonywaniu planów każdy ma prawo w swobodzie wyboru sposobów realizacji. przeglądy efektywności okresowe spotkania, rozwiązywanie problemów. Sam proces ZPC prowadzi do lepszego komunikowania się i wzajemnego zrozumienia się między kierownikami a podwładnymi. 8. Trendy cechy przemian. Przemiany trendy 1. odchodzenie od społecznego uprzemysłowionego ku tworzeniu dystr. informacji. INFORMACJA, WIEDZA, NAUKA, KREATYWNOŚĆ 2. poleganie na własnej zaradności we wszystkich dziedzinach życia, tworzenie społeczeństwa wieloopcyjnego, wolnego 3. decentralizacja, innowacja oddolna, upodmiotowienie efektywność 4. działania perspektywiczne, strategiczne 5. mobilność kadry, migracje, zmienność zatrudnienia 6. powstawanie jednolitego rynku konkurencja, bariery, ceny 7. zmiana stylów życia, wydłużenie czasu uzyskiwania kwalifikacji, starzenie ludzi 8. miejsca pracy wymagać będą młodszych lepiej wykształconych > kobiety 9. wzrost znaczenia zainteresowania zdrowiem, środowiskiem, ekologią 3

4 9. Kluczowe obszary działania, arkusz celów analizę kluczowych obszarów działania, opracowanie arkuszy celów dla stanowisk kierowniczych, prowadzenie specyficznej kontroli. Do kluczowych obszarów działaniu J. W. Humble zalicza: rentowność, wydajność, wprowadzanie innowacji, wielkość zasobów fizycznych i finansowych, postawy kierowników, opinia o przedsiębiorstwie w jego środowisku. Dla każdego obszaru ustala się siatkę celów, podporządkowując je konkretnym komórkom i stanowiskom. Na tej podstawie opracowuje się arkusze celów stanowisk kierowniczych, które w rodzimej literaturze są częściej określane mianem opisów pracy kierowników. Według R. B. Kemball-Cooka arkusz celów zawiera: 1) zestawienie kluczowych celów do osiągnięcia, 2) syntetyczne określenie sposobu osiągnięcia poszczególnych celów, 3) mierniki i terminy realizacji celów, 4) informacje kontrolne (dokumenty, procedury itp.), 5) określenie komórek i stanowisk współdziałających, 6) zestawienie środków niezbędnych dla realizacji celów, 7) konieczne usprawnienia. Autor ten tak opisuje przebieg kontroli realizacji zarządzania przez cele w zakładzie stolarki budowlanej: Arkusz celów opis wszystkich kluczowych celów czy zadań, nie miał jednak charakteru stałego, lecz był rewidowany na każdym spotkaniu oceniającym. Na pierwszych spotkaniach oceniających każdego kierownika z jego bezpośrednim zwierzchnikiem uzgadniano wskaźniki celów konkretnych, ustalając określone stadia postępu lub poziomu jakości pracy, które należało osiągnąć do następnego spotkania oceniającego. Przy każdym zadaniu odnotowywano ewentualne, przyjęte przez zwierzchnika wnioski o pomoc, zasoby lub o przeprowadzenie określonych działań niezbędnych do osiągnięcia uzgodnionych celów". 4

5 10. Manifest z Davos A. Zawodowym zadaniem kierownictwa przedsiębiorstwa jest służyć klientom, współpracownikom, kapitałodawcom i społeczeństwu oraz równoważyć ich sporne interesy. B. l. Kierownictwo przedsiębiorstwa ma służyć klientom. Powinno ono zadowalać potrzeby klientów w możliwie najlepszy sposób. Należy dążyć do czystej konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami, która zapewnia największą wiarygodność cen, jakość i różnorodność produktów. Kierownictwo przedsiębiorstwa powinno próbować przekształcać nowe idee i postęp technologiczny w rynkowe produkty i usługi. 2. Kierownictwo przedsiębiorstwa ma służyć współpracownikom, ponieważ kierownictwo jest w wolnym społeczeństwie akceptowane przez współpracowników tylko wtedy, gdy równocześnie broni ich interesów. Kierownictwo przedsiębiorstwa powinno dbać o zapewnienie miejsc pracy, regulację dochodów realnych i przyczyniać się do humanizacji pracy. 3. Kierownictwo przedsiębiorstwa ma służyć kapitałodawcom. Powinno im zapewnić dywidendy, które są wyższe niż stopa procentowa pożyczek państwowych. To wyższe oprocentowanie jest konieczne, ponieważ musi być w nim zawarta premia za wyższe ryzyko. Kierownictwo przedsiębiorstwa jest powiernikiem dawcy kapitału 4. Kierownictwo przedsiębiorstwa ma służyć społeczeństwu. Kierownictwo przedsiębiorstwa powinno zapewnić przyszłym generacjom warte życia środowisko. Kierownictwo przedsiębiorstwa powinno wykorzystać wiedzę i środki, jakie są mu powierzone dla dobra społeczeństwa. Musi ono udostępnić naukowemu kierownictwu przedsiębiorstwa nowości poznawcze i popierać postęp techniczny. Ma ono, poprzez kierowniczą rolę przedsiębiorstwa, umożliwić wspólnocie wypełnianie jej zadań. Zarządzanie powinno swoją wiedzę i doświadczenie postawić w służbę społeczeństwu. 5. Świadczenie usług kierownictwa przedsiębiorstwa wobec klientów, współpracowników, kapitałodawców i społeczeństwa jest tylko wtedy możlfwe, gdy egzystencja przedsiębiorstwa jest długoterminowo zapewniona. Konieczne są tu wystarczające zyski przedsiębiorstwa. Zysk przedsiębiorstwa jest zatem koniecznym środkiem, a nie ostatecznym celem kierownictwa przedsiębiorstwa. 5

6 11. Organizacja,czym się zajmuje. Organizacja jest to w istocie całość składająca się z części współprzyczyniających się do pochodzenia całości Wyróżnia się trzy znaczenia pojęcia organizacja : organizacja w znaczeniu atrybutowym (polega na współprzyczynianiu się części do powodzenia całości ) organizacja w znaczeniu rzeczowym (jako przedmiot istniejący w czasie i przestrzeni, który posiada cechę organizacji ) organizacja w znaczeniu czynnościowym (organizowanie)-jako działanie polegające na nadawaniu jakiemuś przedmiotowi lub procesowi cech organizacji UWAGA!!! podstawową rolę posiada znaczenie atrybutowe,które pozwala na określenie stopnia zaangażowania rzecz lub procesów. Pojęcia organizacja formalna ujmuje system wzorców i wynikających z nich zachowań najistotniejsze jej części powiązania między nimi, oraz związki instytucji z otoczeniem organizacja nieformalna obejmuje stosunki organizacji (w ujęciu statystycznym i dynamicznym) odchylające się od organizacji formalnej przeformalizowanie organizacji stopień sformalizowania instytucji jest wyższy od pożądanego formalizacja jeden z podstawowych warunków zapewniający sprawność organizacji organizacja niesformalizowana obejmuje te cele i stosunki organizacji, które w procesie formalizacji świadomie pozostawiono poza organizacją formalną organizacja pozaformalna lub stosunki pozaorganizacyjne, obejmuje zachowania indywidualne i grupowe wynikające z niezgodności lub niepełnej zdolności celów indywidualnych i grupowych z celami organizacji formalnej organizacja rzeczywista tworzona przez organizację formalną i nieformalną i niesformalizowaną organizacja rzeczywista tworzona przez martwe przepisy 12. Cele organizacji. Cele organizacji to zbiór wzajemnie powiązanych dążeń, aspiracji i efektów o różnym stopniu konkretności. Cele najwyższego rzędu (główne, organizacyjne) przetrwanie i rozwój dostęp do koniecznych zasobów. Cele zrównoważone funkcjonalnie: a) maksymalizacja zysku (organizacje rynkowe) b) maksymalizacja budżetu (organizacje niedochodowe) dotowane i minimalizacja kosztów. Cele wytwarzanie dóbr i usług (spełnienie funkcji wobec otoczenia) Cele niższego rzędu realizacja zamierzeń, przedsięwzięć zadań, działań. (Organizowanie, gra, negocjacje, walka, grupy) ostateczna odpowiedzialność ciąży na menadżerach). System zarządzania przez cele: a) analiza kluczowych obszarów działania b) opracowanie arkuszy celów dla stanowisk kierowniczych c) prowadzenie specyficznej kontroli 6

7 13. Cele organizacji gospodarczych. Rentowność; Pozycja na rynku; Produktywność jak najwięcej uzyskiwać; Stan zasobów; Sprawność działania, skuteczność; Świadczenie na rzecz społeczeństwa; Innowacje. 14. Prawa organizacji Prawa organizacji Catta: 1. Im m przełożony mniej wie, co robi jego podwładny, tym większa pewność utrzymania się na stanowisku. 2. Wobec tego sprawozdania powinny być w miarę niezrozumiałe i budzić u kierownika przekonanie o wielkości zadań, rozległości kontaktów oraz sp. wiedzy. 3. Fama o wielkości pracownika idzie w górę ze szczebla na szczebel. Potem w przypadku niepowodzenia zachowuje się tajemnicę i na szczeblach zapada grobowe milczenie chyba, ze przerwą je zbyt duże koszty. Parkinsona: 1. Im więcej mamy czasu na wykonanie konkretnej pracy, tym więcej czasu praca ta zabierze. 2. Wydatki wzrastaj ą proporcjonalnie do wzrostu dochodów. 3. Ekspansja oznacza złożoność, a złożoność równa się dekadencji. Kiedy organizm się rozszerza rodzi się konformizm. Konformizm jest nieuchronną konsekwencją gigantomanii. 4. Jakakolwiek instytucja - rządowa, przemysłowa, naukowa - której zespół pracowników sięga tysiąca lub przekroczył tę liczbę, nie potrzebuje żadnej innej działalności. Administracja jest samowystarczalna. Cureya: Każda organizacja, o ile temu nie przeciwdziałać, dąży do pogrążenia się w chaosie. Conwaya: W każdej organizacji (instytucji) jest zawsze jedna osoba która wie o co chodzi. Tę osobę należy natychmiast wyrzucić. Corppsa: Ilość pracy wykonanej jest odwrotnie proporcjonalna do czasu spędzonego w biurze. Hallera: Pierwszym mitem na temat zarządzania jest ten, że ono istnieje. Libermana: Wszyscy kłamią, nie ma to jednak znaczenia ponieważ i tak nikt nikomu nie wierzy. Monly'ego: Logika jest absolutnie pewną metodą dochodzenia do niepewnych wniosków. Mathewsa: Ci, którzy już mają, dostaną najwięcej. Koźmińskiego: Każda organizacja funkcjonuje tak źle, jak tylko może. Marphy'ego:. Jeżeli coś może pójść źle, to z pewnością pójdzie. Robinsona: W biurokracji awansuje się za działalność nie za wyniki. Petera: W hierarchii każdy pracownik stara się wznieść na swój szczebel niekompetencji... Pracę wykonują ci, co nie osiągnęli jeszcze swego szczebla niekompetencji. 15. Strategia: JUST IN TIME dokładnie na czas - ograniczenie zapasów do minimum zapasy są bardzo drogie - pracownicy muszą pracować aktywnie tak aby zapas był niepotrzebny; - zero czasu realizacji (wszystko jak najszybciej); - zero braków; - zero awarii; - zero czasów przestrojeń. 7

8 16. Zarządzanie w dziejach ludzkości Okres Kto Istota dokonania Egipcjanie Uznanie potrzeby planowania, organizowania i kontroli Uznanie potrzeby uczciwości w zarządzaniu Wywiady poradnictwo terapeutyczne Decentralizacja organizacji Opinie doradcze sztabów Centralizacja organizacji -600 Nabuchodonozor Kontrola produkcji, bodźce placowe Ksenofont Sokrates Platon Uznanie zarządzania jako odrębnej nauki Wyrażenie opinii o uniwersalności zarządzania Ogłoszenie zasady specjalizacji -350 Aleksander Wielki Wykorzystanie sztabu 20 Chrystus Jedność władzy, stosunki międzyludzkie 900 Alfarabi Sporządzenie cech przywódcy 1100 Ghazzali Sporządzenie cech kierownika 1395 Francisco Di Marko Wprowadzenie kalkulacji kosztów 1494 L.Pocioli Podwójna księgowość 1767 Sir James Steuart Teoria źródła władzy 1776 Adam Smith Zasada specjalizacji robotników, kontrola, obliczanie opłacalności 17. Nurty, kierunki, szkoły 1. Klasyczny i neoklasyczny> praktyka, badania, doświadczenia< kierunki: Techniczno filozoficzny (tayloryzm); Administracyjny (fayolowski). W ramach kierunków wykształciły się dwie przeciwstawne szkoły: Uniwersalistyczna np. Fayol Empiryczna (neoklasyczna) np. Drucker 2. Psycho społeczny > motywy zachowań społecznych < kierunki: psychologiczny; socjologiczny. 3. Systemowy > formalizacja, optymalizacja, racjonalność itd. < kierunki: Badań operacyjnych; Systemowy; Cybernetyczny. 4. Nowa fala < podejście sytuacyjne, studiowanie przypadków, znaczenie wielkich indywidualności < 5. Postmodernizm < niepokój poznawczy chaos, różnorodność, metafory odwrotne, spiżowe prawa to nie wszystko, dystans do działań, uniwersalizacja i standaryzacja nie wystarczy < 8

9 18. Szkoła a okresy czasu przedziały (główni przedstawiciele) 1903 do 1940 SZKOŁA KLASYCZNA kierunek przemysłowy stosunków międzyludzkich administracyjny Przedstawiciele: USA (Taylor, Gilbreth, Gantt, Mayo) FRANCJA (Fayor, Chatelier) NIEMCY (Weber) POLSKA (Adamecki, Rytel, Bieńkowski) 1940 do SZKOŁA BADAŃ OPERACYJNYCH 1955 do SZKOŁA SYSTEMÓW SPOŁECZNYCH (Barnard, Simon, March, Selznik) 1960 do SZKOŁA SYSTEMOWA (Johnson, Beer, Forrester, Nadler) NEOKLASYCZNA (EMPIRYCZNA) (Drucker, Chandler, Davis, Dale, Peters, Waterman. 19. Szkoła klasyczna. Zasady, techniki i metody. Cykl organizacyjny Le Chatelier a - Określenie celu działania; - Planowanie (określenie środków i metod potrzebnych do osiągnięcia celu); - Zgromadzenie potrzebnych zasobów; - Wykonanie działań (zgodnie z planem); - Kontrola: a), osiągnięcie celów b), przestrzegania nowych reguł organizacyjnych. Szkołą klasyczna może być m.in. interpretowana jako ujmująca zarządzanie w sekwencjach różnych funkcji - szkoła procesu zarz. (Koontz i O'Donnel ). Założenia tego ujęcia: 1. Sprawność (przedsiębiorstwa) jest zdeterminowana rzeczowo i technicznie, elementy iracjonalne jak radość sympatia gniew itp. przeszkadzają i trzeba je wyłączyć. 2. Zarządzanie dotyczy działań indywidualnych odnoszących się do zadań. Członkowie grup kooperują w zakresie rzeczowym niezależnie od problemów i cech osobistych. 3. Sprawność jest tylko wtedy osiągalna gdy członkowie organizacji zaadaptują się do sprecyzowanych zadań, a ich działania są zgodne z regułami generalnymi. 4. Ludzie pracują w przedsiębiorstwach wyłącznie dla pieniędzy - najsilniejsza motywacja. 5. Planowanie i prognozowanie zmniejsza lub likwiduje niepewność w działaniu 6. Ludzie nie zawsze przestrzegaj ą przepisów i dlatego muszą być kontrolowani i rozliczani. 7. Zadania proste dają się łatwiej wykonać i kontrolować, w wyniku czego wyższa produktywność występuje przy specjalizacji. 8. Członkom organizacji brakuje perspektywy w zakresie kształtowania perspektywy pracy na własną odpowiedzialność i dlatego wymagaj ą kierowania przez reguły i przełożonych 9. Źródłem kompetencji jest kierownictwo - przede wszystkim naczelne. 10. Koordynacją jest wtedy gdy zaplanowano ją od góry. 11. Funkcje mają charakter uniwersalny - na różne sytuacje. 9

10 20. Racjonalizm zarządzania - credo Taylorystów, żyjących do dzisiaj wg Petersa, Watermana 1. Wielkie jest zawsze lepsze, bowiem uzyskujesz korzyści z ekonomiki skali produk. Jeśli jesteś duży zadbaj o to by wszystko było dokładnie i formalnie skoordynowane. 2. Zwyciężaj ą tylko ci co ponoszą niskie koszty. 3. Analizuj wszystko - wydatki, finanse, rynek, _^ unikniesz błędnych decyzji. 4. Pozbądź się tych, którzy o coś walczą, a więc zakłócają ą spokój. 5. Menedżer ma przede wszystkim podejmować decyzje - uzgadniaj, bądź stanowczy. 6. Wszystko kontroluj - porządek i kontrola, określaj kompetencje i role. 7. Jeśli zapewnisz odpowiednie bodźce, to wydajność wzrośnie, bardzo wysoko wynagradzaj najlepszych, słabych zwalniaj. 8. W celu poprawy jakości wprowadź inspekcje. W razie potrzeby raport do prezesa. 9. Biznes przede wszystkim. Ludzie, produkcja itp. to tylko czynniki. 10. Naczelni dyrektorzy są najsprytniejsi. Upiększaj sprawozdawczość. 11. Jak przestaniecie rozwijać produkcję to już po was. Możecie robić co innego, byle tylko się rozwijać. 21.F. Taylor. Taylor był najwybitniejszym amerykańskim klasykiem nauki organizacji. Najcenniejszym elementem jego dorobku naukowego jest wykazanie iż w stosunku do zagadnień organizacji możliwe jest zastosowanie ścisłej metody badania naukowego. System Taylora jest oparty na dokładnej analizie przebiegu pracy, eliminacji zbędnych czynności, ustaleniu norm pracy, stosowaniu kar i zachęt ekonomicznych. Zarys filozofii Taylora opiera się na czterech zasadach: Opracowaniu prawdziwej nauki zarządzania, tak aby można było ustalić najlepszą metodę uzyskania każdego zadania; Naukowym doborze pracowników, tak aby można było każdemu pracownikowi przydzielić pracę do której się najbardziej nadaje; Naukowym wyszkoleniu i doskonaleniu pracownika; Bezpośredniej współpracy między kierownikiem i pracownikiem. Jeden z twórców systemu naukowego zarządzania. Przeprowadził szereg badań zmierzających do zwiększenia wydajności pracy robotników i maszyn Podstawy zarządzania naukowego częściowo wprowadził w warsztatach midvalskich W Shop Management są zasady funkcjonalnego zarządzania sformułowane i ujęte w system Normalizacja i standaryzacja warunków produkcji; Normalizacja ruchów robotników; Zagadnienie doboru pracowników Teoria że wiedza inżynierów może być stosowana do usprawnienia metod pracy Główne zalecenia to: a) Badanie i ustalanie czasu (chronometraż) i sposobu wykonywania każdej operacji produkcyjnej b) Należy stosować bodźce zachęcające robotnika do wykonywania pracy w sposób najlepszy (premia) 10

11 22. Taylor jako twórca struktury funkcjonalnej (zasada specjalizacji pracy kierowniczej) w tej strukturze każdy wykonawca jest bezpośrednio powiązany z przełożonymi którzy odpowiadają za swój obszar działania. Zasada specjalizacji pracy kierowniczej miało to pomóc w fachowości każdy kierownik był wysoce wykwalifikowany. Brak większego zastosowania w praktyce. Dyrektor naczelny Zastępca dyrektora ds. produkcji Zastępca dyrektora ds. handlowych Kierownik produkcji A Kierownik produkcji B Rys. Schemat struktury funkcjonalnej Kierownik produkcji C Zalety struktury funkcjonalnej to: fachowość podejmowania decyzji; skrócenie dróg przesyłania informacji; zwiększenie elastyczności organizacji. nacisk na wiedzę fachową a nie na pozycję w hierarchii org. Wady struktury funkcjonalnej: nakładanie się i krzyżowanie uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności; częste sytuacje konfliktowe; skomplikowana sieć komunikacyjna; trudność w koordynacji i kontroli 23. H. Fayol cechy dorobku. Był prekursorem nauki organizacji we Francji. Dociekania Fayola dotyczyły głównie problemów struktur organizacyjnych i organizacji pracy kierowniczej. Starając się ogarnąć przedsiębiorstwo jako całość Fayol objaśniał po raz pierwszy proces kształtowania struktur organizacyjnych. Jego osiągnięcia: funkcje przedsiębiorstwa tabela uzdolnień kierowniczych zasada kładki organizacyjnej założyciel klasycznej szkoły zarządzania koncepcja podniesienia wydajności pracy 14 zasad. 11

12 24. System sztabowo liniowy. Fayol był przekonany że przyznanie wszystkim mistrzom funkcjonalnym prawa wydawania i egzekwowania poleceń, a więc nadanie im statusu kierowników liniowych, jest nie tylko zbędne lecz i nadzwyczaj szkodliwe, ponieważ podwładni nie znoszą dwoistości rozkazodawstwa. Jego zdaniem mistrzowie funkcjonalni powinni stać się operatywnymi pracownikami sztabowymi stanowiącymi pomoc dla szefa będącego kierownikiem liniowym. Tylko on ma prawo decyzji i ponosi pełną odpowiedzialność, sztab zaś przygotowuje jedynie przyszłe decyzje i zapewnia wykonanie zarządzeń kierownika liniowego. KIEROWNIK Przygotowanie technologiczne Robotnicy Planowanie Robotnicy Organizacja pracy i płacy Robotnicy Rachunkowość 4 Robotnicy KOMÓRKI DORADCZE 1-4 itd. MISTRZOWIE Zalety struktury sztabowo liniowej: fachowe przygotowanie procesu decyzyjnego dzięki wykorzystaniu wiedzy specjalistów; szybkość podejmowania decyzji; odciążenie komórek liniowych; prostota i przejrzystość konstrukcji; łatwość w koordynowaniu działań poszczególnych stanowisk i komórek organizacyjnych. Zasada jedności kierownictwa 25. Czynności kierownicze tabela uzdolnień kompetencji kierowniczych. W ramach grupy administracyjnych czynności kierowniczych Fayol wyróżnił funkcje zarządzania w wąskim znaczeniu, do których zaliczył: przewidywanie, organizowanie, koordynowanie, rozkazodawstwo, kontrolowanie. Stanowisko Dyrektor naczelny Dyrektor techniczny Kierownik oddziału Kierownik warsztatu Majster Robotnik Uzdolnienia: 1 techniczne, 2 handlowe, 3finansowe, 4 ubezpieczeniowe, 5 rachunkowość, 6 administracja W tablicy tej zawarta jest teza iż kierownicy najwyższych szczebli powinni posiadać przede wszystkim umiejętności w zakresie zarządzania w wąskim znaczeniu. Dopiero w miarę obniżania się szczebli zarządzania wzrastają wymagania w odniesieniu do pozostałych grup czynności kierowniczych a maleją w odniesieniu do tych funkcji, które składają się na treść pojęcia zarządzania sensu stricto. 12

13 26. A. Fayol 14 zasad zarządzania 1. Podział pracy. Im bardziej ludzie specjalizują się, tym sprawniej mogą wykonywać swoją pracę. Przykładem stosowania tej zasady jest współczesna linia montażowa. 2. Autorytet. Kierownicy muszą wydawać polecenia, aby prace były wykonywane. Autorytet formalny daje im prawo rozkazywania. ale nie zawsze wymusza posłuszeństwo, jeśli nie będą mieli również autorytetu osobistego (np. wynikającego z odpowiedniej wiedzy). 3. Dyscyplina. Członkowie organizacji powinni przestrzegać przepisów i uzgodnień rządzących organizacją. Według Fayola, dyscyplina wynika z dobrego przewodzenia na wszystkich szczeblach organizacji, ze sprawiedliwych układów (np. ustalenia wynagrodzenia za zwiększoną wydajność) oraz rozsądnie stosowanych kar za wykroczenia. 4. Jedność rozkazodawstwa. Każdy pracownik powinien otrzymywać polecenia dotyczące danej operacji od jednej tylko osoby. Fayol uważał, że jeśli pracownik podlega więcej niż jednemu przełożonemu, następuje sprzeczność poleceń i zakłócenie autorytetu. 5. Jednolitość kierownictwa. Operacje w organizacji, prowadzące do jednego celu, powinny być przedmiotem kierowania przez jednego kierownika. posługującego się jednym planem. Na przykład dział personalny przedsiębiorstwa nie powinien mieć dwóch kierowników, z których każdy stosuje inną politykę zatrudnienia. 6. Podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu. W żadnym przedsięwzięciu interesy pracowników nie powinny przeważać nad interesami organizacji jako całości. 7. Wynagrodzenie. Wynagrodzenie powinno być sprawiedliwe zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. 8. Centralizacja. Ograniczanie roli podwładnych w podejmowaniu decyzji oznacza centralizację, zwiększanie zaś ich roli decentralizację. Fayol uważał, że kierownicy powinni zachować ostateczną odpowiedzialność ale jednocześnie są zobowiązani do zapewnienia podwładnym dostatecznych uprawnień, by mogli właściwie wykonywać swoje zadania. Problem polega na znalezieniu w każdym przypadku właściwego stopnia centralizacji. 9. Hierarchia. Linie władzy w organizacji dziś często przedstawiane w postaci prostokątów i odcinków na schemacie organizacyjny n przebiegają od naczelnego kierownictwa do najniższego szczebla w przedsiębiorstwie. 10. Ład. Każda rzecz i każdy człowiek powinni być na właściwym miejscu we właściwym czasie. Ludzie zwłaszcza powinni być na tych stanowiskach. które są dla nich najodpowiedniejsze. 11. Odpowiednie traktowanie personelu. Kierownicy powinni odnosić się do podwładnych w sposób przychylny i sprawiedliwy. 12. Stabilność personelu. Duża fluktuacja pracowników niekorzystnie wpływa na sprawność funkcjonowania organizacji. 13. Inicjatywa. Podwładni powinni mieć swobodę w tworzeniu i realizacji swoich planów, nawet, jeśli mogą stąd wyniknąć pewne pomyłki. 14. Esprit de corps. Sprzyjanie poczuciu przynależności do zespołu zapewni organizacji ducha jedności. Według Fayola, sprzyjają temu nawet drobne czynniki. Na przykład. proponował porozumiewanie się ustne zamiast pisemnego, kiedy tylko to jest możliwe. 13

14 27. Max Weber typy władzy. Cechy jego dorobku : - Pierwsze prace Webera, dotyczące naukowych podstaw racjonalizacji pracy, traktowały o psychofizjologicznych przyczynach wahań wydajności pracy. - Jednakże najdonioślejszym osiągnięciem Webera była jego teoria władzy wraz z koncepcją organizacji biurokratycznej. Według Webera, władza stanowi możliwość porządkowania zachowania innych osób swojej roli. - Władza organizacyjna. Dla tego rodzaju władzy Weber wyróżnił trzy charakterystyczne typy: TYPY WŁADZY: wyróżniał trzy typy władzy (władza = możliwość podporządkowania, zachowania innych osób swojej woli) Typ charyzmatyczny źródłem są nadzwyczajne cechy posiadane przez przywódcę, magiczny wpływ na otoczenie, bohaterstwo. Ludzie posłuszni takiemu przywódcy to jego uczniowie lub wyznawcy, którzy uwierzyli w jego nadzwyczajne cechy. Typ tradycyjny źródłem jest dziedzictwo statusu społecznego np. w monarchiach władza z ojca na syna. U podstaw leży tradycja, zwyczaj. Typ racjonalny (legalny) ). Władza tego rodzaju pochodzi z mianowania lub wyboru dokonanego na podstawie usankcjonowanych prawnie procedur. Przywódcy legalni nie są władcami osobistymi, lecz tylko przełożonymi, czasowo piastującymi urząd i dzięki temu posiadającymi ograniczoną władzę. Są oni uprawnieni do wydawania poleceń na podstawie norm prawnych, które mogą być ustanowione na drodze porozumienia lub narzucone. 28. Biurokracja : - W przypadku władzy legalnej występuje biurokratyczny aparat administracyjny, zwany w dalszym ciągu biurokracją. Biurokracja, czyli organizacja zarządzania władzy legalnej, oparta jest-wg Webera na następujących zasadach: 1. Wykonywanie czynności urzędowych jest działalnością stałą, której zakres jest określony i uregulowany przez przepisy prawne. 2. W działalności tej panuje zasada kompetencji, która oznacza: - stały podział czynności - ściśle określony zakres prawa wydawania poleceń, rozkazów i stosowania środków przymusu - wyposażenie w zespół wyżej wymienionych uprawnień i obowiązków osób, odznaczających się odpowiednimi kwalifikacjami określonymi w sposób ogólny i formalny przez odpowiednie akty prawne. 3. W działalności tej obowiązuje zasada hierarchii urzędowej, wyrażająca się w odpowiedzialności urzędników niższych instancji wobec urzędników wyższych instancji, uprawnionych do kontrolowania i regulowania działalności tych pierwszych, którym z kolei przysługuje prawo odwołania i złożenia zażalenia na kontrolujących ich do przełożonych. 4. W działalności jest realizowana zasada oddzielenia sztabu administracyjnego (tj. urzędników) od własności środków administracji i środków utrzymania. Urzędnicy nie są właścicielami środków administracji i środków utrzymania: za pracę otrzymują określone wynagrodzenie pieniężne lub wynagrodzenie w naturze. 14

Podstawy zarządzania. Elementy planowania. Definicja procesu zarządzania. Dr Janusz Sasak

Podstawy zarządzania. Elementy planowania. Definicja procesu zarządzania. Dr Janusz Sasak Podstawy zarządzania Dr Janusz Sasak Definicja procesu zarządzania Ciągłe lub cykliczne wykonywanie działań kierowniczych ujmowanych w cztery podstawowe funkcje planowanie, organizowanie, przewodzenie

Bardziej szczegółowo

wyróżnia się trzy kierunki:

wyróżnia się trzy kierunki: WYKŁAD 2 KLASYCZNA SZKOŁA ZARZĄDZANIA 1 1. Ogólna charakterystyka klasycznej szkoły zarządzania: W ramach klasycznej szkoły zarządzania, przypa- dającej na koniec XIX w. i początek XX w. wyróżnia się trzy

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Spis treści WSTĘP Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU 1.1. Istota i pojęcie nauki 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 1.2.1. Istota i zasady badań naukowych 1.2.2. Rodzaje wyjaśnień naukowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Jerzy Apanowicz ( ), Ryszard Rutka (1.6.)

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Jerzy Apanowicz ( ), Ryszard Rutka (1.6.) WSTĘP 17 ROZDZIAŁ 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Jerzy Apanowicz (1.1.-1.5.), Ryszard Rutka (1.6.) 1.1. Istota i pojęcie nauki 19 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 22 1.2.1. Istota i zasady badań

Bardziej szczegółowo

Modele organizacji Teoria klasyczna model H.Fayola

Modele organizacji Teoria klasyczna model H.Fayola Czynności przedsiębiorstwa: 1.Czynności techniczne 2.Czynności rachunkowościowe 3.Czynności finansowe 4.Czynności ubezpieczeniowe 5.Czynności handlowe 6.Czynności administracyjne Przewidywanie Organizowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Człowiek w firmie czyli kto i jak tu rządzi? Style kierowania i ich wpływ na nasze życie Emilia Kijanka Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 6 marca 2013 r. EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Marek Angowski Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Definicje ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to skoordynowany zbiór działań związanych z ludźmi, prowadzący do osiągania założonych celów organizacji

Bardziej szczegółowo

Struktury organizacyjne. Marek Angowski

Struktury organizacyjne. Marek Angowski Struktury organizacyjne Marek Angowski Pojęcie struktury organizacyjnej Struktura organizacyjna - jest to system zarządzania składający się z powiązanych ze sobą elementów i procesów organizacji oraz zachodzących

Bardziej szczegółowo

(miejscowość i data) Straży Granicznej) OPINIA SŁUŻBOWA

(miejscowość i data) Straży Granicznej) OPINIA SŁUŻBOWA ...... (nazwa jednostki organizacyjnej (miejscowość i data) Straży Granicznej) OPINIA SŁUŻBOWA za okres od do I. DANE PERSONALNE OPINIOWANEGO nr PESEL nazwisko i imię imię ojca stopień data mianowania

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w gospodarce

Wynagrodzenia w gospodarce Wynagrodzenia w gospodarce Gorzów Wielkopolski, 23.04.2016r. PREMIA Slajd nr 2 Premia jest to składnik wynagrodzenia bieżącego przyznawany pracownikowi jako uzupełnienie płacy zasadniczej, a uzależniony

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Publicznego

Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Publicznego Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Publicznego Pokój B322, dyżur w piątki godz. 14.00-16.00 16.00 e-mail: apw@wz.uw.edu.pl 1 Przedmiot: Podstawy

Bardziej szczegółowo

Istota zarządzania Definicje Ewolucja Funkcje

Istota zarządzania Definicje Ewolucja Funkcje Istota zarządzania Definicje Ewolucja Funkcje Opracowanie: Aneta Stosik ORGANIZACJA ZARZĄDZANIE Jest zestawem działań skierowanych na zasoby organizacji z zamiarem osiągni gnięcia celów w organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Podstawy organizacji i zarządzania

Podstawy organizacji i zarządzania Podstawy organizacji i zarządzania mgr Magdalena Marczewska TiMO (Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego mmarczewska@wz.uw.edu.pl Struktura organizacyjna Struktura

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA EKONOMICZNA

STATYSTYKA EKONOMICZNA STATYSTYKA EKONOMICZNA Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Dr

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

zarządzania, a mianowicie: racjonalność procedury i cechy dobrego planu, w ramach kierowania ludźmi poprawność

zarządzania, a mianowicie: racjonalność procedury i cechy dobrego planu, w ramach kierowania ludźmi poprawność WYKŁAD 12 KONTROLA I CONTROLLING W ORGANIZACJI 1 1. Istota kontroli w organizacji: Kontrola jest procesem obserwowania i sprawdzania działań organizacji, czy przebiegają one zgodnie z planem i zapewniają

Bardziej szczegółowo

Kierowanie / James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert. - wyd. 2. Warszawa, Spis treści PRZEDMOWA 13

Kierowanie / James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert. - wyd. 2. Warszawa, Spis treści PRZEDMOWA 13 Kierowanie / James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert. - wyd. 2. Warszawa, 2011 Spis treści PRZEDMOWA 13 Część I. WPROWADZENIE Rozdział 1. KIEROWANIE I KIEROWNICY 19 Organizacje i potrzeba

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

waga władzy,, tj. w jaki sposób sprawujący władzę wpływa, aby zamierzone czynności ci zostały

waga władzy,, tj. w jaki sposób sprawujący władzę wpływa, aby zamierzone czynności ci zostały WYKŁAD 8 PRZYWÓDZTWO I PROCES ODDZIAŁYWANIA W ORGANIZACJI 1 1. Modele i rodzaje władzy oraz autorytetu: Kierowanie jako proces oddziaływania lub współ- działania z ludźmi, mający na celu ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania

Podstawy zarządzania Podstawy zarządzania mgr Magdalena Marczewska TiMO (Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego mmarczewska@wz.uw.edu.pl Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami - definicje Zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb pracowników Proces

Bardziej szczegółowo

Podstawy Zarządzania

Podstawy Zarządzania Podstawy Zarządzania mgr Marcin Darecki TiMO (Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego mdarecki@wz.uw.edu.pl Kontakt mgr Marcin Darecki Katedra Teorii Organizacji

Bardziej szczegółowo

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI. Dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI. Dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka SOCJOLOGIA ORGANIZACJI Dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka 1 SOCJOLOGIA ORGANIZACJI Współczesne społeczeństwo jest społeczeństwem organizacji formalnych, czyli dużymi grupami wtórnymi utworzonymi z myślą o

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy zarządzania. dr Michał Pulit

Teoretyczne podstawy zarządzania. dr Michał Pulit Teoretyczne podstawy zarządzania dr Michał Pulit Literatura Stephen P. Robbins, David A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, Warszawa 2002, PWE. Fudaliński, J., Smutek, H., Kosała, M., Dołhasz, M., Podstawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zasobami ludzkimi Ćwiczenia III Ocena pracownika Procedury zmierzające do zebrania, sprawdzenia, porównania, przekazania, aktualizacji i wykorzystania informacji uzyskanych od pracowników i

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania

Podstawy zarządzania AWF KATOWICE Podstawy zarządzania TiR, 1 rok, gr 1 Magdalena Badura, Adrianna Hasiak, Alicja Janota [Rok] A W F K A T O W I C E Zarządzanie należy do nauk ekonomicznych. Od początku XX wieku, odkąd zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Animacja i zarządzanie kulturą w NGO

Animacja i zarządzanie kulturą w NGO Łukasz Burkiewicz lukasz.burkiewicz@uj.edu.pl lukasz.burkiewicz@ignatianum.edu.pl Animacja i zarządzanie kulturą w NGO Studia dzienne: Kulturoznawstwo Akademia Ignatianum w Krakowie Każda organizacja m

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania

Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania Spis treści 1. Kryterium: Wpływ na wynik ekonomiczny... 3 2. Kryterium: Odpowiedzialność za zarządzanie ludźmi i zespołami... 4 3. Kryterium: Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu HRS 402 + ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu 1. Analiza i planowanie zasobów ludzkich Zarządzanie zasobami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. Ćwiczenia V

Zarządzanie. Ćwiczenia V Zarządzanie Ćwiczenia V Organizowanie Grupowanie działań i zasobów organizacji Synchronizowanie i koordynowanie działań własnych kierowników i podwładnych oraz kształtowania odpowiednich warunków dla tych

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Ekonomika handlu KLASA: IV TH

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Ekonomika handlu KLASA: IV TH WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Ekonomika handlu KLASA: IV TH DZIAŁ PROGRAMU NAUCZANIA Zarządzanie w przedsiębiorstwie Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa handlowego Proces kierowania (zarządzania)

Bardziej szczegółowo

Podstawy Zarządzania

Podstawy Zarządzania Podstawy Zarządzania Mgr Marcin Darecki TiMO (Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego mdarecki@wz.uw.edu.pl Cykl życia organizacji Cykl życia organizacji Jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne: Motywacja. Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Zachowania organizacyjne: Motywacja. Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Zachowania organizacyjne: Motywacja Schemat integrujący podejścia do zarządzania Podejście systemowe uznanie wewnętrznych zależności oraz wpływów otoczenia Spojrzenie sytuacyjne uznanie sytuacyjnego charakteru

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian w systemach wynagradzania w Polsce dr Kazimierz Sedlak

Kierunki zmian w systemach wynagradzania w Polsce dr Kazimierz Sedlak Kierunki zmian w systemach wynagradzania w Polsce dr Kazimierz Sedlak Kraków 06-07 czerwca 2006 Plan prezentacji 1. Polskie systemy wynagradzania dystans dzielący nas od świata zachodniego. 2. Kierunki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 43/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 kwietnia 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 43/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 kwietnia 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 43/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie okresowej oceny pracowników administracji centralnej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE W ZARZĄDZANIU

MOTYWOWANIE W ZARZĄDZANIU WYKŁAD 9 MOTYWOWANIE W ZARZĄDZANIU 1 1. Istota motywacji i motywowania: Motywacja jest to ogół bodźców, pobudek oraz stan gotowości ludzi, do określonego zachowania się i działania. Motywacja wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Funkcja personalna Proces planowania kadr w organizacji

Funkcja personalna Proces planowania kadr w organizacji Funkcja personalna Proces planowania kadr w organizacji Opracowanie: Aneta Stosik Planowanie kadr Jest procesem analizowania i ustalania potrzeb organizacji w tym zakresie dla przyjętego przedziału czasu.

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania zasobami ludzkimi

Proces zarządzania zasobami ludzkimi Marek Angowski Proces zarządzania zasobami ludzkimi Część 1 Etapy procesy zarządzania zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich Rekrutacja Selekcja i dobór kandydatów Szkolenia i doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Teoria organizacji. Autor: Mary Jo Hatch

Teoria organizacji. Autor: Mary Jo Hatch Teoria organizacji Autor: Mary Jo Hatch Przedmowa Część I: CO TO JEST TEORIA ORGANIZACJI? 1. Czy warto studiować teorię organizacji? 1.1. Wielość perspektyw 1.2. Teoria i pojęcia 1.2.1. Teoria 1.2.2. Pojęcia

Bardziej szczegółowo

CZY WYMAGANIA OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU O NADZORZE PEDAGOGICZNYM MOGĄ ZMIENIĆ SZKOŁĘ? Cezary Kocon Warszawa, 25 września 2013 r.

CZY WYMAGANIA OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU O NADZORZE PEDAGOGICZNYM MOGĄ ZMIENIĆ SZKOŁĘ? Cezary Kocon Warszawa, 25 września 2013 r. CZY WYMAGANIA OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU O NADZORZE PEDAGOGICZNYM MOGĄ ZMIENIĆ SZKOŁĘ? Cezary Kocon Warszawa, 25 września 2013 r. Czy szkoła, która w najwyższym stopniu spełni wszystkie formalne wymagania,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy organizowania

Podstawowe elementy organizowania Materiał do użytku wewnętrznego dla studentów PWSZ w Głogowie Podstawowe elementy organizowania Wykład VIII Źródło: opracowano na podstawie R.W.Gryffin, Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN

Bardziej szczegółowo

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI SOCJOLOGIA ORGANIZACJI ĆWICZENIA B A R B A R A Z Y Z D A KONSULTACJE W semestrze zimowym 2015/2016 pokój 402, bud. A: 07.11.2015 godz. 12.10 13.10 21.11.2015 godz. 14.10 15.10 12.12.2015 godz. 12.10 13.10

Bardziej szczegółowo

2011-11-25. Jego rezultatem są wybory strategiczne i programy działań zmierzających do zapewnienia realizacji tych wyborów.

2011-11-25. Jego rezultatem są wybory strategiczne i programy działań zmierzających do zapewnienia realizacji tych wyborów. 2011-11-25 Planowanie działalności - istota Planowanie działalności stowarzyszenia jest sformalizowanym procesem podejmowania decyzji, w którym wypracowuje się pożądany obraz przyszłego stanu organizacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Człowiek w firmie czyli kto i jak tu rządzi? Style kierowania i ich wpływ na nasze życie Karolina Cyran Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Rzeszów, 17.10.2013r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla Podyplomowych Studiów Menedżerskich prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA TEMAT PRACY : KIEROWANIE I PRZYWÓDZTWO MARTA TRZONKOWSKA

PODSTAWY ZARZĄDZANIA TEMAT PRACY : KIEROWANIE I PRZYWÓDZTWO MARTA TRZONKOWSKA PODSTAWY ZARZĄDZANIA TEMAT PRACY : KIEROWANIE I PRZYWÓDZTWO WYKONAŁY: ADA NOWICKA MARTA TRZONKOWSKA PROWADZĄCY: MGR. MARCIN DARECKI ZARZĄDZANIE Zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania...

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19 CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 21 Rozdział 1. Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne...

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemów kontroli w administracji publicznej

Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemów kontroli w administracji publicznej Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemów kontroli w administracji publicznej Prof AE dr hab. Wojciech Czakon Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Akademia Ekonomiczna w Katowicach Program wystąpienia

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY 1 PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY Istotna zmiana od pracownika taylorowskiego, którego rola polegała na wykonywaniu poleceń, bez konieczności rozumienia ich znaczenia do pracownika kreatywnego, otwartego

Bardziej szczegółowo

Teoria organizacji. Ćwiczenia II. Wyższa Szkoła Logistyki Mgr Weronika Węgielnik

Teoria organizacji. Ćwiczenia II. Wyższa Szkoła Logistyki Mgr Weronika Węgielnik Teoria organizacji Ćwiczenia II Cele organizacji Wg L. Krzyżanowskiego Cel to określony przedmiotowo i podmiotowo przyszły, pożądany stan lub rezultat działania organizacji, możliwy i przewidziany do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Cykl organizacyjny le Chateliera

Cykl organizacyjny le Chateliera Cykl organizacyjny le Chateliera Cykl organizacyjny Cykl określa etapy postępowania, które należy zachować, jeśli się chce, aby jakiekolwiek działanie przebiegało w sposób sprawny. 1 Etapy w cyklu organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI. Piotr Markiewicz

2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI. Piotr Markiewicz 2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI Piotr Markiewicz PROBLEMATYKA Wyzwania gospodarki opartej na wiedzy Innowacja i innowacyjność Zespoły istota i cechy Specyfika pracy zespołowej Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania projektami

Wprowadzenie do zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami Project Management dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 października 2012 r. Zawartość modułu (4h): wskazanie możliwości

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie Wykład 12 dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki, Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni

Organizacja i Zarządzanie Wykład 12 dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki, Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni Organizacja i Zarządzanie Wykład 12 dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki, Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni Znaczenie kontroli 1) w sensie ogólnym kierowanie; 2) w sensie technicznym

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Podstawowe informacje Kierunek studiów / Poziom kształcenia logistyka/studia pierwszego stopnia Profil kształcenia / Forma studiów praktyczny/ss i SN Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I. Projektowanie polityki płacowej... 11 1. Zmiany w systemach wynagrodzeń... 11 1.1. Wyzwania stojące wobec dzisiejszych systemów wynagradzania... 12 1.2. Krótka geneza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 Rozdział 1 EWOLUCJA TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 15 1.1. Zasady naukowej organizacji szkoła klasycznej teorii organizacji... 15 1.1.1. Szkoła naukowej organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-48/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 października 2010 r.

Zarządzenie Nr R-48/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 października 2010 r. Zarządzenie Nr R-48/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Na podstawie 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 11 Statutu

Bardziej szczegółowo

Ocena kierownika jednostki administracyjnej. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Ocena kierownika jednostki administracyjnej. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 3 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena kierownika jednostki administracyjnej I. Dane dotyczące ocenianego pracownika

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu

Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu Temat szkolenia nieformalnego: Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu. Cele szkolenia Celem szkolenia jest podwyższenie poziomu kompetencji, ważnych z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

adników pakietu wynagrodzeń era Dr inż. Ewa Beck Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego Wydział Zarządzania AGH w Krakowie

adników pakietu wynagrodzeń era Dr inż. Ewa Beck Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego Wydział Zarządzania AGH w Krakowie Dobór r składnik adników pakietu wynagrodzeń menedżera era Dr inż. Ewa Beck Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego Wydział Zarządzania AGH w Krakowie Plan prezentacji Założenia dotyczące doboru

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp...7 Część I Regulacje podstawowe odnoszące się do organizacji i porządku pracy...11 Rozdział 1. Regulamin organizacyjny jako podstawa funkcjonowania firmy...13 Hierarchia i struktura

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo