Animacja i zarządzanie kulturą w NGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Animacja i zarządzanie kulturą w NGO"

Transkrypt

1 Łukasz Burkiewicz Animacja i zarządzanie kulturą w NGO Studia dzienne: Kulturoznawstwo Akademia Ignatianum w Krakowie

2 Każda organizacja m u s i b y ć o d p o w i e d n i o z a r z ą d z a n a. Wynika to z konieczności osiągania przez nią wyznaczonych celów co jest możliwe poprzez wspólne działania zaangażowanych w niej ludzi. SUKCES Przetrwają organizacje kierowane w sposób p r o f e s j o n a l n y Najnowsze t e c h n i k i i s p o s o b y z a r z ą d z a n i a Prawidłowe zarządzanie pozwala łączyć m i s y j n o ś ć z e s k u t e c z n o ś c i ą j e j r e a l i z a c j i

3 Zarządzając organizacją dysponujemy następującymi z a s o b a m i : 1. Ludzie w organizacji 2. Zasoby finansowe bez których organizacja nie osiągnie zamierzonych celów 3. Zasoby materialne budynki, budowle, urządzenia, środki transportu, wyposażenie, zaplecze techniczne itp. 4. Zasoby niematerialne wiedza i informacje, w tym wiedzę z zakresu z a r z ą d z a n i a

4 Z punktu widzenia funkcjonalnego zarządzanie oznacza realizację p o d s t a w o w y c h f u n k c j i k i e r o w n i c z y c h : Budowanie strategii i planowanie Polega na określeniu fundamentalnych celów długookresowych organizacji i sposobów ich realizacji Organizowanie Odpowiednie dysponowanie zasobami organizacji, głównie poprzez stworzoną optymalną strukturę organizacyjną Decydowanie Rozstrzyganie problemu pomiędzy wieloma sposobami rozwiązania danego problemu Koordynowanie Polega na porządkowaniu i uzgodnieniu wzajemnych relacji pomiędzy czynnikami wpływającymi na realizację celów organizacji

5 Z punktu widzenia funkcjonalnego zarządzanie oznacza realizację p o d s t a w o w y c h f u n k c j i k i e r o w n i c z y c h : Motywowanie Czynne i świadome zachęcanie członków organizacji do realizacji postawionych celów poprzez przyjęty i akceptowany system bodźców (motywatorów) Kontrolowanie Upewnianie się czy działanie ludzi w organizacji rzeczywiście prowadzi do osiągnięcia przyjętych celów

6 Tożsamość kulturo wa O r g a n i z a c j e t r z e c i e g o s e k t o r a o p i e r a j ą s w ą d z i a ł a l n o ś ć n a p e w n y c h w a r t o ś c i a c h, t w o r z ą c t z w. s i l n ą k u l t u r ę. C z ł o n ko w i e i k i e r o w n i c t w o t y c h o r g a n i z a c j i p o s i a d a w y s o k ą ś w i a d o m o ś ć c e l ó w j e j i s t n i e n i a, w y r a ź n i e f o r m u ł u j e w i z j ę i m i s j ę o r g a n i z a c j i, j e s t g ł ę b o ko z a a n g a ż o w a n a w z a d a n i a o r g a n i z a c j i. O r g a n i z a c j e n o n - p r o f i t w y t w a r z a j ą s i l n i e j s z ą k u l t u r ę o d o r g a n i z a c j i i n n y c h t y p ó w. S i l n a k u l t u r a p o z w a l a p r z e t r w a ć w n i e s p r z y j a j ą c y c h p o z w a l a p r z e t r w a ć w n i e s p r z y j a j ą c y c h w a r u n k a c h b l i ż s z e g o i d a l s z e g o o t o c z e n i a.

7 Podstawowe zasady dobrego zarządzania: 1. Cele i istotę działania organizacji powinni prawidłowo rozumieć wszyscy pracujący w niej ludzie, a nie tylko kierownictwo 2. Należy dokładnie określić społeczną misję organizacji oraz wizję reprezentowaną przez lidera i zarządzających 3. Jasno sformułować długo- i krótkoterminowe cele organizacji 4. Dobrze rozpoznać rzeczywiste i potencjalne zasoby organizacji (ludzie, pieniądze, czas, sprzęt, informacja itp.) 5. Przyjąć jasne kryteria oceny efektywności organizacji, aby określić moment, w którym jej cele zostały zrealizowane w części lub całości

8 Podstawowe zasady dobrego zarządzania: 6. Przyjąć standardy pracy i konsekwentnie kontrolować ich przestrzeganie przy jednoczesnej ich elastyczności 7. Zapewnić szeroki dostęp do informacji posiadanych przez naczelne kierownictwo organizacji w celu sprawnego podejmowania decyzji przez wszystkie jej szczeble 8. Wyrobić wśród członków i działaczy umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, których w organizacjach non profit nie brakuje Potrzeba silnego przywództwa

9 Typy strukt ur organizacyjnych: Struktura organizacyjna to wewnętrzna hierarchizacja organizacji. Określa podział pracy i zakres odpowiedzialności ludzi i komórek. Typy struktur występujące w organizacjach non-profit: 1. Struktura amorficzna 2. Struktura projektowa 3. Struktura funkcjonalna 4. Struktura dywizjonalna

10 Struktura amorficzna LIDER W organizacjach małych, nieformalnych struktura powinna być jak najprostsza. Silna pozycja przywódcy wskazuje, iż to on rozdziela zadania i wyznacza zakres odpowiedzialności oraz kontroluje ich realizację. Struktura amorficzna jest dwuszczeblowa: lider oraz jego zespół.

11 Struktura amorficzna Zarządzanie odbywa się w płynny, naturalny sposób dzięki prostemu podziałowi pracy, bezpośredniej komunikacji i prostemu przepływowi środków pieniężnych. Zalety struktury amorficznej Jest zrozumiała dla wszystkich Jest elastyczna Zapewnia jasny podział obowiązków Sprawdza się w momentach kryzysowych, kiedy należy szybko podejmować decyzje Wady struktury amorficznej W przypadku wzrostu złożoności i liczby podejmowanych działań proces decyzyjny opóźnia się, lider nie ma czasu na szybkie działanie W przypadku utraty lidera istnieje niebezpieczeństwo rozpadu organizacji

12 Struktura funkcjonalna LIDER Z-ca ds. PR Z-ca ds. HR Z-ca ds. IT

13 Struktura funkcjonalna Jest to klasyczna struktura hierarchiczna, w której istnieje podział na określone piony według pełnionych funkcji, np. pion administracyjny, finansowy, marketingu itp. Struktura ta najczęściej występuje w dużych, tradycyjnych organizacjach non profit, tj. PCK, ZHP. Zalety struktury funkcjonalnej Łatwość prowadzenia wyspecjalizowanych działań Łatwość uczenia się od przełożonych i kolegów w ramach tej samej funkcji Łatwość kontroli ze względu na podobny charakter wykonywanych zadań Jana ścieżka awansu pracowników Wady struktury funkcjonalnej Konflikt interesów w różnych pionach Trudności komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi pionami Brak perspektyw całości zadań może prowadzić do braku poczucia odpowiedzialności za efekt końcowy działania organizacji

14 Struktura projektowa LIDER Kadry IT Sprzedaż Kierownik projektu I Kierownik projektu II Nastawiona jest na realizację poszczególnych zadań (projektów, grantów), o pozyskanie których organizacja zabiega.

15 Struktura projektowa W jaki sposób tworzy się strukturę projektową: Można dodać do tradycyjnej struktury (np. funkcjonalnej) p i o n u t w o r z o n y dla realizacji określonego projektu. Po zakończeniu projektu, jeśli nie ma następnego grantu, ulega on likwidacji. Można stworzyć samodzielną grupę pracowników, f u n k c j o n u j ą c y c h n a c o d z i e ń w r ó ż n y c h p i o n a c h, dla realizacji danego zadania: na czele grupy stoi lider projektu podległy naczelnemu kierownictwu. Zalety struktury projektowej Duża elastyczność Szybkie reagowanie na zmiany w otoczeniu Wady struktury projektowej Trudności z koordynacją różnych projektów na szczeblu kierowniczym Trudności komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi pionami

16 Struktura dywizjonalna LIDER Kadry IT Sprzedaż Region I Region II Praca w tej strukturze jest dzielona na odrębne, całościowe zadania, które realizowane są przez względnie niezależne zespoły, wyodrębnione na podstawie kryterium terenowego lub produktowego.

17 Struktura dywizjonalna Taki zespół tworzy zwykle dwuszczeblowy oddział terenowy organizacji, np. chorągiew i hufiec w ZHP czy okręg i rejon w PCK. Zespoły biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za produkty swej pracy, wszystkie działania od początku do końca prowadzą samodzielnie. Skupiają specjalistów z różnych dziedzin. L i d e r o r g a n i z a c j i j e d y n i e k o o r d y n u j e d z i a ł a n i a p o s z c z e g ó l n y c h z e s p o ł ó w. Zespoły w strukturze dywizjonalnej mają charakter stały!

18 Struktura dywizjonalna Zalety struktury dywizjonalnej Duże poczucie odpowiedzialności zespołu za realizację produktu końcowego Poszczególni pracownicy mają całościowy obraz pracy Grupa jest wewnętrznie zdyscyplinowana Pracownicy wspólnie rozwiązują wiele problemów Kierownicy i pracownicy szkolą się wzajemnie Komunikacja wewnątrz zespołów jest prosta i szybka Wady struktury dywizjonalnej Wymóg posiadania wysokich kwalifikacji przez pracowników zespołu Niektóre zespoły pracują więcej i ciężej, nie wszystkie zadania są sobie równe Brak proporcji pomiędzy działaniami poszczególnych grup Struktura ta ma zastosowanie tylko w dużych organizacjach

19 Jaką strukt urę ma przyjąć t worząca s ię organizacja: Z o r i e n t o w a n a n a p r o d u k t o r g a n i z a c j i P r z e j r z y s t a i p r o s t a P o z w a l a j ą c a n a p r e c y z y j n e u m i e j s c o w i e n i e z a d a ń M a k s y m a l n i e s p ł a s z c z o n a E l a s t y c z n a n a w y p a d e k s z y b k i c h z m i a n

1. Charakter i istota funkcji personalnej

1. Charakter i istota funkcji personalnej 1. Charakter i istota funkcji personalnej 1 3 1. Charakter i istota funkcji personalnej Postęp gospodarczy dostrzegalny był dawniej po upływie stuleci lub dekad. Obecnie wyznaczają go lata. Dokonuje się

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

Paweł Pietras, Maciej Szmit ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYBRANE METODY I TECHNIKI

Paweł Pietras, Maciej Szmit ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYBRANE METODY I TECHNIKI Paweł Pietras, Maciej Szmit ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYBRANE METODY I TECHNIKI WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości ani we fragmentach nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w telepracy Bartosz Grucza

Zarządzanie w telepracy Bartosz Grucza Zarządzanie w telepracy Bartosz Grucza Spis treści 1. Telepraca jako nowoczesny sposób zarządzania w organizacji... 2 1.1. Główne cechy zespołu wirtualnego... 3 1.2. Telepraca i klasyczne zarządzanie organizacją...

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST CONTROLLING?

CZYM JEST CONTROLLING? 1 CZYM JEST CONTROLLING? Controlling - słowo, które w ostanich kilku latach w Polsce zrobiło sporą karierę. Wbrew pozorom skojarzeniowym wywodzi się od angielskiego słowa control, które oznacza sterowanie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska Zarządzanie w ochronie zdrowia Dr Joanna Jasińska Zarządzanie to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy, sprawnie i skutecznie, wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. Zarządzanie Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl Analiza potrzeb szkoleniowych w MŚP www.marr.pl Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Publikacja odzwierciedla jedynie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami (Project Management) w mikro i małych przedsiębiorstwach

Zarządzanie projektami (Project Management) w mikro i małych przedsiębiorstwach Elżbieta Małyszek Zarządzanie projektami (Project Management) w mikro i małych przedsiębiorstwach 1. Przedsięwzięcie, czyli projekt Zmiana jest obecnie nieodłącznym elementem życia gospodarczego. Dynamika

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Elementarz. tele pracy

Elementarz. tele pracy Elementarz tele pracy Autorami raportu są: Bartosz Grucza Tomasz Klekowski Ewa Mittelstaedt Ewelina Pyda Monika Zakrzewska Korekta: Ula Roman Projekt graficzny i skład: Agata Duszek, Julia Tabor Koko Studio

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz KOMPETENCYJNE OPISY STANOWISK PRACY

Grzegorz Filipowicz KOMPETENCYJNE OPISY STANOWISK PRACY KOMPETENCYJNE OPISY STANOWISK PRACY Jakość funkcjonowania praktycznie każdej organizacji i pracujących w niej ludzi jest uzależniona od wielu czynników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Niebagatelną

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

Redakcja: zespół Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Recenzent: Ewa Olszak Korektor: Ewa Załupska Projekt okładki: Agnieszka Smolnik

Redakcja: zespół Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Recenzent: Ewa Olszak Korektor: Ewa Załupska Projekt okładki: Agnieszka Smolnik Redakcja: zespół Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Recenzent: Ewa Olszak Korektor: Ewa Załupska Projekt okładki: Agnieszka Smolnik Publikacja jest dostępna na stronie internetowej: www.cel.apulengo.pl

Bardziej szczegółowo

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA... 3 Ewolucja tradycyjnego stylu zarządzania... 3 Podstawowe cechy systemu TQM... 4 Budowanie systemu jakości... 6 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU?... 3 1.1. JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwości marketingu personalnego w procesie motywowania pracowników

Wykorzystanie możliwości marketingu personalnego w procesie motywowania pracowników ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 3 (2) 2010 Dominika Olejniczak Ewa Dłubakowska Puzio Aleksandra Łowkiewicz Wykorzystanie możliwości marketingu personalnego Realizing the potential

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI PROJEKTOWYMI W KONTEKŚCIE ROZWOJU NAUKI PROJECT MANAGEMENT I NOWYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI PROJEKTOWYMI W KONTEKŚCIE ROZWOJU NAUKI PROJECT MANAGEMENT I NOWYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI PROJEKTOWYMI W KONTEKŚCIE ROZWOJU NAUKI PROJECT MANAGEMENT I NOWYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Jolanta SŁONIEC Streszczenie: Publikacja prezentuje zmiany w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRZYPADKÓW KARIER MENEDŻERSKICH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

STUDIA PRZYPADKÓW KARIER MENEDŻERSKICH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Stefan LACHIEWICZ, Marek MATEJUN 1 STUDIA PRZYPADKÓW KARIER MENEDŻERSKICH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] Problematyka badania i opisu karier menedżerskich

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA dr Mariusz Maciejczak ORGANIZOWANIE. www.maciejczak.pl

PODSTAWY ZARZĄDZANIA dr Mariusz Maciejczak ORGANIZOWANIE. www.maciejczak.pl PODSTAWY ZARZĄDZANIA dr Mariusz Maciejczak ORGANIZOWANIE www.maciejczak.pl 1 ORGANIZOWANIE Organizowanie to decydowanie o najlepszym grupowaniu działań i zasobów organizacji. ORGANIZOWANIE Sześć podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo