MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING

2 Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING: Zarządzanie finansami firmy Prawo finansowe Podstawy marketingu Podstawy zarządzania Rachunkowość zarządcza Rynek pieniężno kapitałowy Analiza finansowa firmy Badania marketingowe Strategie marketingowe i budowa biznes planu Zarządzanie strategiczne Metody portfelowe Metody ilościowe w analizie rynku Ubezpieczenia społeczne i fundusze emerytalne System podatkowy Gry kierownicze Seminarium dyplomowe Wiedza W01 zna terminologię w zakresie zarządzania i marketingu zna koncepcje i zasady zarządzania podmiotami W02 gospodarczymi, ma wiedzę dotycząca struktur organizacyjnych i zagadnień związanych z reorganizacją firmy zna mechanizmy finansowania różnych obszarów działalności W03 gospodarczej, zasady obrotu aktywami finansowymi, elementy zarządzania ryzykiem oraz zagadnienia wartości pieniądza w czasie ma wiedzę dotyczącą otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa; W zna istotę, funkcje i elementy marketingu zna zasady tworzenia i funkcjonowania informacyjnego W05 systemu, służącego do wspomagania procesów decyzyjnych oraz zna najważniejsze narzędzia zarządzania kosztami i + + rentownością ma wiedzę na temat pomiaru i dywersyfikacji ryzyka oraz metod portfelowych jako narzędzia podejmowania decyzji na W06 rynku papierów wartościowych;zna podstawowe regulacje w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, a także nadzoru nad rynkiem finansowym zna teoretyczne i praktyczne aspekty analizy ekonomicznej w W tym w szczególności analizy sprawozdań finansowych ma wiedzę dotyczącą projektowania i organizacji badań W marketingowych, pomiaru i analizy danych ma wiedzę dotyczącą struktury strategii przedsiębiorstwa, zna W09 podstawowe rodzaje strategii marketingowych działania przedsiębiorstwa oraz zasady i elementy tworzenia biznes planu ma wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień prawa W10 finansowego, systemu podatkowego i systemu ubezpieczeń społecznych

3 ma elementarną wiedzę z zakresu nauk ilościowych, podziału W11 metod badawczych, skal pomiarowych, metod taksonomicznych, metod con-joint, analizy popytu konsumpcyjnego i modeli zjawisk rynkowych zna techniki i zasady systematycznego gromadzenia, W12 zapisywania analizowania i interpretowania informacji rynkowych

4 Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING: Zarządzanie finansami firmy Prawo finansowe Podstawy marketingu Podstawy zarządzania Rachunkowość zarządcza Rynek pieniężno-kapitałowy Analiza finansowa firmy Badania marketingowe Strategie marketingowe i budowa biznes planu Zarządzanie strategiczne Metody portfelowe Metody ilościowe w analizie rynku Ubezpieczenia społeczne i fundusze emerytalne System podatkowy Gry kierownicze Seminarium dyplomowe Umiejętności umie diagnozować przejawy niesprawności w działaniu U01 organizacji, określić ich przyczyny i skutki oraz zaproponować właściwe rozwiązanie potrafi dokonać analizy oceny efektywności inwestowania w U02 instrumenty finansowe oraz ocenić związane z nimi ryzyko w + + celu podjęcia decyzji U03 potrafi dokonać analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy U04 umie korzystać z metod ilościowych stosowanych w analizie rynku oraz z metod portfelowych przy tworzeniu strategii firmy potrafi samodzielnie pozyskać dane z dostępnych źródeł i przetworzyć je na potrzeby analizy; potrafi dokonać doboru U05 metod analitycznych oraz samodzielnie zaplanować i przeprowadzić proste badanie, sformułować logiczne wnioski i zaprezentować je wraz z argumentacją potrafi ocenić stan i perspektywy rozwoju firmy oraz wskazać U obszary wymagające korekt i zmian potrafi obliczyć stopy zwrotu z papierów wartościowych, ich U07 odchylenia standardowe i współczynniki korelacji, a także skonstruować portfel n-składnikowy i ocenić decyzje inwestycyjne potrafi diagnozować i interpretować problemy rynkowe oraz U08 wykorzystywać wybrane narzędzia i reguły z zakresu marketingu i finansów w rozwiązywaniu problemów zachodzących w rzeczywistości gospodarczej umie ocenić wpływ stosowanego systemu ubezpieczeń U09 społecznych na gospodarkę oraz potrafi obliczyć efektywność + + poszczególnych funduszy emerytalnych i dokonać ich wyboru potrafi prawidłowo interpretować przepisy z zakresu prawa U10 finansowego oraz stosować odpowiednie strategie podatkowe + + przedsiębiorstw

5 potrafi z całokształtu strategii przedsiębiorstwa wyróżnić U11 strategie marketingowe, umie wykorzystać odpowiedni rodzaj strategii marketingowej w realizacji określonego celu + + przedsiębiorstwa potrafi zaprogramować proste badanie, dokonać pomiaru i U12 skalowania zjawisk, procesów, a także przeprowadzić analizę i interpretację rezultatów badań oraz wykorzystać je w prognozowaniu gospodarczym potrafi sporządzać biznes plany, wykorzystywane do różnych U celów potrafi zastosować uniwersalne techniki i narzędzia U14 marketingowego oddziaływania na rynek, umożliwiające jego przetrwanie i rozwój

6 Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING: Zarządzanie finansami firmy Prawo finansowe Podstawy marketingu Podstawy zarządzania Rachunkowość zarządcza Rynek pieniężno-kapitałowy Analiza finansowa firmy Badania marketingowe Strategie marketingowe i budowa boznes planu Zarządzanie strategiczne Metody portfelowe Metody ilościowe w analizie rynku Ubezpieczenia społeczne i fundusze emerytalne System podatkowy Gry kierownicze Seminarium dyplomowe Kompetencje społeczne Ma świadomość konieczności ciągłego uzupełniania i K01 doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju zawodowego i osobistego Potrafi pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne K02 role; jest zdolny do skutecznego komunikowania się ze specjalistami w swojej dziedzinie oraz otwarty na budowanie relacji Umie aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu projektów K03 przedsięwzięć gospodarczych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i etyczne Jest kreatywny w zakresie poszukiwań informacji i danych K04 statystycznych, wykazuje rzetelność w prowadzeniu samodzielnych badań

7

8 ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING: Odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk społecznych (S1A) Wiedza W01 zna terminologię w zakresie zarządzania i marketingu S1A_W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 zna koncepcje i zasady zarządzania podmiotami gospodarczymi, ma wiedzę dotycząca struktur organizacyjnych i zagadnień związanych z reorganizacją firmy zna mechanizmy finansowania różnych obszarów działalności gospodarczej, zasady obrotu aktywami finansowymi, elementy zarządzania ryzykiem oraz zagadnienia wartości pieniądza w czasie ma wiedzę dotyczącą otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa; zna istotę, funkcje i elementy marketingu zna zasady tworzenia i funkcjonowania informacyjnego systemu, służącego do wspomagania procesów decyzyjnych oraz zna najważniejsze narzędzia zarządzania kosztami i rentownością ma wiedzę na temat pomiaru i dywersyfikacji ryzyka oraz metod portfelowych jako narzędzia podejmowania decyzji na rynku papierów wartościowych;zna podstawowe regulacje w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, a także nadzoru nad rynkiem finansowym zna teoretyczne i praktyczne aspekty analizy ekonomicznej w tym w szczególności analizy sprawozdań finansowych ma wiedzę dotyczącą projektowania i organizacji badań marketingowych, pomiaru i analizy danych ma wiedzę dotyczącą struktury strategii przedsiębiorstwa, zna podstawowe rodzaje strategii marketingowych działania przedsiębiorstwa oraz zasady i elementy tworzenia biznes planu ma wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień prawa finansowego, systemu podatkowego i systemu ubezpieczeń społecznych S1A_W07 S1A_W08 S1A_W08 S1A_W06 S1A_W07 S1A_W06 S1A_W07 S1A_W02 S1A_W02

9 W11 W12 ma elementarną wiedzę z zakresu nauk ilościowych, podziału metod badawczych, skal pomiarowych, metod taksonomicznych, metod con-joint, analizy popytu konsumpcyjnego i modeli zjawisk rynkowych zna techniki i zasady systematycznego gromadzenia, zapisywania analizowania i interpretowania informacji rynkowych S1A_W06 S1A_W06

10 OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING: Odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk społecznych (S1A) U01 U02 U03 U04 U05 U06 U07 U08 U09 U10 Umiejętności umie diagnozować przejawy niesprawności w działaniu organizacji, określić ich przyczyny i skutki oraz zaproponować właściwe rozwiązanie potrafi dokonać analizy oceny efektywności inwestowania w instrumenty finansowe oraz ocenić związane z nimi ryzyko w celu podjęcia decyzji potrafi dokonać analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy umie korzystać z metod ilościowych stosowanych w analizie rynku oraz z metod portfelowych przy tworzeniu strategii firmy potrafi samodzielnie pozyskać dane z dostępnych źródeł i przetworzyć je na potrzeby analizy; potrafi dokonać doboru metod analitycznych oraz samodzielnie zaplanować i przeprowadzić proste badanie, sformułować logiczne wnioski i zaprezentować je wraz z argumentacją potrafi ocenić stan i perspektywy rozwoju firmy oraz wskazać obszary wymagające korekt i zmian potrafi obliczyć stopy zwrotu z papierów wartościowych, ich odchylenia standardowe i współczynniki korelacji, a także skonstruować portfel n- składnikowy i ocenić decyzje inwestycyjne potrafi diagnozować i interpretować problemy rynkowe oraz wykorzystywać wybrane narzędzia i reguły z zakresu marketingu i finansów w rozwiązywaniu problemów zachodzących w rzeczywistości gospodarczej umie ocenić wpływ stosowanego systemu ubezpieczeń społecznych na gospodarkę oraz potrafi obliczyć efektywność poszczególnych funduszy emerytalnych i dokonać ich wyboru potrafi prawidłowo interpretować przepisy z zakresu prawa finansowego i w przypadku prowadzenia działalności na własny rachunek wykorzystać wiedzę z zakresu systemu podatkowego S1A_U03 S1A_U03 S1A_U07 S1A_U04 S1A_U02 S1A_U07 S1A_U04 S1A_U02 S1A_U06 S1A_U05

11 U11 U12 potrafi z całokształtu strategii przedsiębiorstwa wyróżnić strategie marketingowe, umie wykorzystać odpowiedni rodzaj strategii marketingowej w realizacji określonego celu przedsiębiorstwa potrafi zaprogramować proste badanie, dokonać pomiaru i skalowania zjawisk, procesów, a także przeprowadzić analizę i interpretację rezultatów badań oraz wykorzystać je w prognozowaniu gospodarczym S1A_U07 S1A_U04 U13 potrafi sporządzać biznes plany, wykorzystywane do różnych celów S1A_U07 U14 potrafi zastosować uniwersalne techniki i narzędzia marketingowego oddziaływania na rynek, umożliwiające jego przetrwanie i rozwój S1A_U02

12 OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING: Odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk społecznych (S1A) K01 K02 K03 K04 Kompetencje społeczne Ma świadomość konieczności ciągłego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju zawodowego i osobistego Potrafi pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role; jest zdolny do skutecznego komunikowania się ze specjalistami w swojej dziedzinie oraz otwarty na budowanie relacji Umie aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu projektów przedsięwzięć gospodarczych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i etyczne Jest kreatywny w zakresie poszukiwań informacji i danych statystycznych, wykazuje rzetelność w prowadzeniu samodzielnych badań S1A_K01 S1A_K02 S1A_K05 S1A_K07

13

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 1 Symbole efektów kształcenia na kierunku KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Zarządzanie absolwent: WIEDZA 1. K1_ZARZ_W01 Wyjaśnia charakter i miejsce nauk ekonomicznych w systemie nauk oraz ich relacje z innymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod

Bardziej szczegółowo

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016) Strony: 3-97 Curricula and study plans for first and second cycle programmes

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych. Telefon: 602 50 60 80

Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych. Telefon: 602 50 60 80 Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia, edycja wrocławska Wydział: Nauk Ekonomicznych Dr Maria Węgrzyn maria.wegrzyn@ue.wroc.pl 602 50 60 80 7 / A 93

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych. Liczba godzin Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Instytucjami Wymiaru Sprawiedliwości

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych. Liczba godzin Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Instytucjami Wymiaru Sprawiedliwości Liczba godzin Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Instytucjami Wymiaru Sprawiedliwości Informatyki i Finansów Józef Dziechciarz jozef.dziechciarz@ue.wroc.pl 68 170 71 3680-339 310/Z PEK_W1- Absolwent

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu: Ekonometryczna analiza produkcji Kod ECTS Moduł kształcenia: kursy stałe wydziałowe Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski i struktura punktów ECTS:4 Formy Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Załącznik nr 1 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe +

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPECJALNOŚCI- MAJ 2014. Studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek Zarządzanie (S1_Z)

PREZENTACJE SPECJALNOŚCI- MAJ 2014. Studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek Zarządzanie (S1_Z) Nazwa specjalności: ANALITYKA GOSPODARCZA Nazwa Jednostki: Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii Kierownik specjalności: Prof. dr hab. Jan Zawadzki W trakcie studiów student zdobędzie wiedzę specjalistyczną

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE DOSKONALĄCE w Wyższej Szkole Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

STUDIA PODYPLOMOWE DOSKONALĄCE w Wyższej Szkole Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu STUDIA PODYPLOMOWE DOSKONALĄCE w Wyższej Szkole Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Praktyczne zarządzanie placówkami żywienia i hotelami nowoczesny manager OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa

Bardziej szczegółowo

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM 2012/2013 PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki Część pierwsza... 4 Informacje o Uczelni...5

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo