Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy projektu, wie jak wypełnić karty pracy i podpisać kontrakt na wykonanie projektu Poziom wymagań Podstawowy Rozszerzający (3) (4) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy wymienia rodzaje określa założenia projektów projektu, odróżnia projekt badawczy od omawia etapy projektu, określa na czym polega przedsięwzięcie? wyjaśnia potrzebę i zasady zadań metodą projektu, planuje działania zmierzające do projektu, Dopełniający (5) dokonuje wyboru formy wykonuje i prezentuje własny lub wspólny projekt badawczy lub przedsięwzięcie Wykraczający (6) samodzielnie określa etapy i dzieli je na zadania cząstkowe, dokonuje wyboru formy uczniowskiego,, określa formę 2.1. Źródła pomysłów wie co to jest kreatywność? wymienia znane źródła pomysłów podaje własne pomysły na działalność, realizację Dział 2. Pomysł na biznes aktywnie uczestniczy w tworzeniu pomysłów uzasadnia wybór formy, analizuje źródła pomysłów rozpoczyna realizację od znalezienia pomysłu, podejmuje racjonalne decyzje, rozumie znaczenie odpowiedzialność za podejmowane decyzje 2.2. Weryfikacja pomysłu i wybór wymienia i selekcjonuje pomysły, zna i poleca instytucje i urzędy udzielające samodzielnie weryfikuje pomysły, dokonuje wyboru pomysłu i formy 1

2 wymienia i rozróżnia rodzaje, zna formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw wybiera właściwy pomysł, określa jaki pomysł ma największa szansę wskazówek na temat gospodarczej odróżnia formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw uczniowskiego ponosząc odpowiedzialność za realizację 2.3. Jak zdobyć pieniądze na działalność? 3.1.Źródła informacji o rynku wymienia wydatki związane z ą gospodarczą, zna sposoby finansowania, zna rodzaje kapitału omawia bliższe i dalsze otoczenie przedsiębiorstwa, charakteryzuje czynniki składające się na bliższe i dalsze otoczenie przedsiębiorstwa 3.2 Badania rynkowe zna podział badań rynkowych, wymienia metody badań marketingowych wie na czym polega segmentacja rynku, wie jakie są metody badań rynkowych, określa badania ankietowe, wymienia wady i zalety różnych sposobów finansowania określa rodzaj kapitału w zależności od wyboru formy organizacyjno prawnej firmy, wybiera najwłaściwszy sposób finansowania Dział 3. Analiza otoczenia rynkowego określa cechy informacji i ich rolę w podejmowaniu decyzje, wymienia źródła informacji pierwotnych i wtórnych rozróżnia metody badań, określa znaczenie segmentacji rynku, wymienia przykłady badań marketingowych dostrzega rolę bliższego i dalszego otoczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, odróżnia źródła informacji pierwotnych i wtórnych określ elementy kwestionariusza, przedstawia zasady sporządzania kwestionariusza oblicza wydatki związanych z ą i przedsięwzięciem określa wpływ czynników i zjawisk rynkowych na działanie przedsiębiorstwa konstruuje kwestionariusz ankietowy zgodnie z przyjętymi zasadami, zbiera informacje z rynku prognozuje efekty finansowe, dokonuje właściwego wyboru kapitału dla własnego, wstępnie ocenia możliwości pod względem finansowym analizuje rynek pod kątem, opisuje rynek, na którym działać ma przyjęte przedsięwzięcie analizuje rynek na potrzeby, zbiera informacje o rynku lokalnym, prezentuje zebrane informacje o rynku 2

3 3.3 Mechanizmy rynkowe relacje na rynku 3.4 Zagrożenia i możliwości 4.1 Rola i zasady planowania 4.2 Biznesplan małego przedsiębiorstwa zna pojęcie popytu i podaży zna analizę SWOT, wie jak wykorzystać analizę SWOT do badań własnego zna rodzaje i zasady planowania, zna i określa funkcje zarządzanie zna zasady opracowania biznesplanu określa mechanizmy rynkowe, przedstawia prawo popytu i podaży, wie co to jest cena równowagi rynkowej? wie co oznaczają zagrożenia i możliwości działania dla firmy określa zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej odróżnia zagrożenia i możliwości rynkowe, określa zagrożenia i możliwości własnego Dział 4. Planowanie określa zasady i rodzaje planowania, określa rolę planowania działań omawia strukturę i założenia biznesplanu rozróżnia działania zaplanowane i przemyślane od impulsywnych, wyjaśnia znaczenia planowania w przedsiębiorstwa oraz własnych działań określa elementy biznesplanu lub inwestycji opracowuje dane dotyczące popytu na dobra planowanego analizuje zewnętrzne otoczenie realizowanego wykonuje wstępny plan, wykorzystuje praktycznie poznane zasady planowania do planowania projektu badawczego lub sporządza projekt biznesplanu własnego lub analizuje rynek planowanego, wyjaśnia rządzące rynkiem mechanizmy analizuje rynek planowanego projektu badawczego lub, analizuje zagrożenia i możliwości o charakterze ekonomicznym na podstawie zebranych informacji o rynku planuje przedsięwzięcie lub projekt badawczy o działaniu lokalnym, wymienia zasady planowania i wyjaśnia korzyści wynikające z planowania działań planuje realizację planuje formę prezentacji, efekty finansowe i pozafinansowe, 3

4 4.3 Planowanie finansowe wie i rozróżnia pojęcia kosztów, przychodów, zysku, wymienia rodzaje kosztów, wymienia formy opodatkowania 4.4 Planowanie marketingowe 5.1 Rejestracja firmy krok po kroku określa marketing mix, produkt, cena, dystrybucja, promocja, projektuje reklamę, wie co oznacza zasada jednego okienka? zna tradycyjny sposób rejestracji firmy oraz sposób rejestracji przez Internet rozróżnia stratę oraz zysk brutto i netto, zna formy opodatkowania, określa koszty i przychody, wie jakim celu wylicza się próg rentowności? rozróżnia rodzaje marketingu, zna znaczenie działań marketingowych w wylicza próg rentowności realizowanego, określa koszty związane z rozpoczęciem zna strategie: produktu, ceny, dystrybucji i promocji, wie co oznacza marketing społecznie odpowiedzialny? określa wizję i misję firmy Dział 5. Rozpoczęcie własnej gospodarczej podaje etapy rejestracji zna zasady rejestracji, indywidualnej, wymienia instytucje i zna zasady rejestracji urzędy związane z np. spółek, procedurą rozpoczęcia porównuje sposoby rejestracji, sporządza uproszczony rachunek zysków i strat oraz bilans, wylicza i podaje koszty stałe i zmienne własnego projektu tworzy strategię i plan marketingowy, projektuje reklamę zgodnie z modelem skuteczności AIDA określa i wypełnia dokumenty związane z rejestracją gospodarczej planuje realizację przedsięwzięcie o charakterze ekonomicznym w realnych warunkach rynkowych planuje i realizuje prognozuje efekty finansowe, ocenia możliwości pod względem finansowym, wyjaśnia korzyści wynikające z planowania finansowego planuje i realizuje prognozuje efekty pozafinansowe, wyjaśnia korzyści wynikające z planowania działań, projektuje i stosuje etyczne działania marketingowe i realizuje rozróżnia zasady rejestracji indywidualnej i innych podmiotów: spółek, 4

5 wskazuje zalety i wady sposobów rejestracji samodzielnie podejmuje działalność gospodarczą w warunkach symulowanych: gry strategiczne 6.1.Organizowanie pracy i rola lidera 6.2 Współpraca w zespole zasady wie co oznacza kierowanie, wyjaśnia, na czym polega rola lidera?, zna cechy lidera zespołu, zna zasady organizacji pracy, wymienia style kierowania zespołem zna i określa etapy tworzenia zespołu, zna i określa zalety pracy zespołowej Dział 6. Organizowanie i kierowanie zespołem określa zasady wyznacza lidera lub organizacji pracy, przejmuje zadania lidera porównuje cechy lidera zespołu, i szefa, praktycznie określa style kierowania wykorzystuje zasady zespołem organizacji pracy w działaniu zespołowym przedstawia zasady pracy zespołowej, rozróżnia zespół i grupę, wie jak stworzyć efektywny zespół stosuje zasady tworzenia efektywnego zespołu, planuje zadania zespołu zadaniowego potrafi planować i organizować własne działania i działania zespołu, wie na czym polega kultura organizacyjna stosuje zasady kultury organizacyjnej w działaniach zespołowych przedsięwzięcie i kieruje zespołem, stosuje zasady organizacji pracy indywidualnej i zespołowej, przyjmuje rolę lidera lub wykonawcy, charakteryzuje cechy dobrego lidera zespół, organizuje współpracuje w zespole realizującym przedsięwzięcie 6.3 Skuteczny menadżer zna cechy dobrego kierownika zespołu, stosuje się do wskazówek jak być skutecznym menadżerem? 6.4 Konflikty i sposoby ich rozwiązywania określa cechy menadżera, tworzy i prezentuje profil menadżera na podstawie własnych cech osobowościowych przedstawia rolę menadżera w nowoczesnym kierowaniu zespołami ludzi ma świadomość odpowiedzialności za przydzielone zadania do charakteryzuje skutecznego menadżera 5

6 definiuje pojęcie konfliktu zna rodzaje konfliktów przedstawia przyczyny konfliktu określa znaczenie konfliktu w zespole wymienia i określa sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie identyfikuje i analizuje konflikty w zespole, proponuje metody rozwiązania konfliktu w zależności od rodzaju 6.5 Kodeks etyczny zespołu 7.1 Efektywność 7.2 Kontrola i wnioski do charakteryzuje pojęcie etyki, etyki biznesu i etyki zawodowej zna i wymienia efekty finansowe i pozafinansowe, zna formę prezentacji efektów przedstawia etapy procesu kontroli, zna ryzyko związane z realizacją przedsięwzięć rozróżnia normy prawne i reguły moralne, rozumie znaczenie uniwersalności norm i zasad etycznych przedstawia zadania etyki zawodowej, proponuje etyczne zasady współpracy w zespole Dział 7. Realizowanie i kontrola określ efekty finansowe określa opłacalność i pozafinansowe uczniowskiego zna atuty i słabe strony, określa źródło niepowodzeń wskazuje mocne i słabe strony przeprowadzonego uczniowskiego, stosuje do oceny analizę SWO określa społeczną odpowiedzialność biznesu, rozumie znaczenie etycznych norm w praktycznym działaniu wie co jest płynność finansowa i bufor bezpieczeństwa, prezentuje efekty uczniowskiego wie jak należy działać aby ograniczyć niepowodzenia przedsięwzięć, wie jakie należy przygotować sprawozdania finansowe, aby ocenić efektywność projektuje kodeks etyczny obowiązujący w grupie, zespole, prezentuje etyczny kodeks biznesu ocenia efekty działań, przyjmuje formę prezentacji efektów, wymienia efekty pracy ocenia możliwości, o podobnym charakterze na gruncie realnej gospodarki rynkowej analizuje mocne i słabe strony przeprowadzonego uczniowskiego, ocenia efekty działań: ryzyko, niepowodzenia i ich źródła, stosuje sposoby ograniczenia 6

7 niepowodzeń przedsięwzięć 7

Podstawa programowa a program nauczania

Podstawa programowa a program nauczania Podstawa programowa a program nauczania Podstawa programowa przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce a program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Treści z podstawy programowej przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Plan wynikowy z mi edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych W planie ujęte są treści, których realizacja nie jest zawarta w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

P ds d taw a w prze z d e s d ięb ę iorcz c o z ści

P ds d taw a w prze z d e s d ięb ę iorcz c o z ści Reforma programowa kształcenia ogólnego Projekt zmian podstawy programowej z Podstaw przedsiębiorczości. MoŜliwości nauczania ekonomii w praktyce. (wrzesień 2008) Kielce listopad 2008 Nowy układ podstawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Podstawa prawna Podstawą opracowania programu Zarządzanie firmą, stanowiącego realizację treści nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe +

Bardziej szczegółowo

autorka: Karolina Czarniecka-Wilczak

autorka: Karolina Czarniecka-Wilczak Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg Historia pieniądza czyli od czego się zaczęło Pieniądz w gospodarce rynkowej czyli

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości

Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 2013 Program nauczania opracowano w ramach projektu Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy zintegrowany system kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk.

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. 2012/2013 Odniesienie do treści podstawy programowej Materiał nauczania Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje Dział programu Lp. Temat lekcji KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja społeczna Wymagania edukacyjne z podstaw

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: I. KOMUNIKJ INTERPERSONLN Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Osoba przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo