Spis treści. Wstęp... 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wstęp... 11"

Transkrypt

1 Wstęp Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan) Pojęcie zarządzania kadrami Cele i znaczenie zarządzania kadrami Rozwój funkcji personalnej Koncepcja zarządzania kapitałem ludzkim Współczesne tendencje w rozwoju funkcji personalnej Zarządzanie kadrami jako dyscyplina naukowa Pytania Literatura zalecana Rozdział 2. Współczesne determinanty zarządzania kadrami w organizacjach (Zbigniew Antczak, Tadeusz Listwan) Organizacja jako system otwarty. Cechy współczesnej organizacji i sposoby zarządzania nią Zewnętrzne zmienne zarządzania kadrami Wewnętrzne uwarunkowania zarządzania kadrami Kultura organizacyjna a zarządzanie kadrami Pytania Literatura zalecana Rozdział 3. Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan) Cele i cechy strategicznego zarządzania kadrami Strategia personalna Strategia personalna a strategia ogólna firmy Modele strategicznego zarządzania kadrami Struktura zarządzania kadrami Pytania Literatura zalecana Rozdział 4. Planowanie kadr (Jolanta Jasińska) Planowanie kadr w kontekście strategii firmy Procedura planowania Analiza zasobów kadrowych firmy Prognoza popytu i podaży kadr

2 Podstawowe plany kadrowe Podmioty funkcji personalnej w procesie planowania Pytania Literatura zalecana Rozdział 5. Dobór pracowników (Tomasz Kawka, Tadeusz Listwan) Istota i znaczenie doboru kadr Metody doboru Elastyczne formy zatrudnienia Struktura doboru kadr Profil kwalifikacyjny Pojęcia kwalifikacji i kompetencji Składniki kwalifikacji Rekrutacja pracowników Funkcje rekrutacji Formy i źródła rekrutacji Marketing personalny E-rekrutacja Proces i techniki selekcji Strategie selekcji Techniki selekcji Testy psychologiczne Assessment Center i konkurs jako metody doboru kadr Weryfikacja procesu selekcyjnego Wprowadzenie do pracy Istota i funkcja wprowadzenia do pracy Narzędzia stosowane w procesie wprowadzenia Pytania Literatura zalecana Rozdział 6. Kierowanie ludźmi i przywództwo (Stanisław Chełpa) Władza organizacyjna i jej źródła Czynności kierownicze Fazy procesu kierowania i funkcje kierownicze Role kierownicze Uwarunkowania skuteczności kierowania Kwalifikacje kierowników Uwarunkowania sytuacyjne stylu kierowania Rodzaje przywództwa i odpowiadające im kwalifikacje Przywództwo charyzmatyczne Przywództwo koordynacyjne Przywództwo anarchiczne Pytania Rozdział 7. Motywowanie pracowników (Tomasz Kawka, Tadeusz Listwan) Istota motywacji i motywowania Teorie motywacji Teoria hierarchii potrzeb Maslowa Teoria Alderfera ERG Dwuczynnikowa teoria Herzberga Teoria oczekiwań Vrooma Koncepcja nierówności (sprawiedliwości) Adamsa Teoria modyfikacji zachowań Skinnera Teoria ustalania celów Rottera

3 7.3. Podstawowe narzędzia motywowania Modele motywowania System i zasady motywowania Pytania Literatura zalecana Rozdział 8. Wynagradzanie pracowników (Tomasz Kawka) Pojęcie, zasady i funkcja wynagrodzeń Struktura i zasady tworzenia systemu wynagrodzeń Strategia wynagrodzeń Formy wynagrodzeń Struktura wewnętrzna wynagrodzeń Struktura zewnętrzna wynagrodzeń Narzędzia kształtowania systemu wynagrodzeń Wartościowanie pracy Premiowanie pracowników Tendencje rozwoju systemów wynagrodzeń Pytania Literatura zalecana Rozdział 9. Rozwój i zarządzanie karierą pracowników (Adam Suchodolski) Pojęcie i struktura rozwoju pracowników Planowanie rozwoju pracowników Organizacja procesu rozwoju pracowników Określanie aspiracji zawodowych i analiza możliwości rozwojowych Planowanie ścieżki kariery zawodowej Stadia rozwoju kariery zawodowej Realizowanie rozwoju pracowników Możliwości realizacji rozwoju pracowników Formy i metody indywidualnego doskonalenia kadr Efektywność doskonalenia kadr Przemieszczenia pracowników Integrowanie pracowników Pracownik jako kreator rozwoju Kontrola procesu rozwoju pracowników Rozwój potencjału społecznego firmy Pytania Literatura zalecana Rozdział 10. Stosunki i warunki pracy (Jolanta Jasińska) Pojęcie stosunków pracy Modele stosunków pracy Rola związków zawodowych Rola kierownictwa Rola rządu Rokowania zbiorowe Warunki pracy Pytania Literatura zalecana Rozdział 11. Odejścia pracowników z organizacji (Zbigniew Antczak) Przyczyny ruchów kadrowych w organizacji Ewolucja modelu zatrudnienia

4 Outsourcing i outplacement narzędzia w sferze zatrudnienia i odejść Skutki odejść pracowników Pytania Literatura zalecana Rozdział 12. Ocenianie pracowników (Adam Suchodolski) Istota i znaczenie oceniania pracowników System oceniania pracowników Cele i zasady oceniania Kryteria oceniania pracowników Podmioty oceniania Okresy i częstotliwość oceniania Metody i techniki oceniania Instrumenty pomiaru kryteriów oceniania Techniki oceniania Metody oceniania Techniki prezentacji wyników ocen Rozmowa oceniająca Błędy w ocenianiu pracowników Pytania Literatura zalecana Rozdział 13. Kontrola funkcji personalnej (Stanisław Kowalczyk) Istota i cele kontroli funkcji personalnej Etapy procesu kontroli funkcji personalnej Przedziały kontroli funkcji personalnej Koszty pracy Analiza potencjału kadrowego organizacji Analiza wskaźnikowa i opisowa Kadrowa analiza SWOT Portfolio kadrowe Podejścia do kontroli funkcji personalnej Controlling personalny Strategiczna karta wyników Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi Idea bilansu społecznego organizacji Audyt personalny a zarządzanie kapitałem ludzkim Pytania Literatura zalecana Rozdział 14. Struktura podmiotowa zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie (Zbigniew Antczak) Podmioty zarządzania kadrami Ewolucja relacji i ról menedżera sztabowego (personalnego) oraz menedżera liniowego Usytuowanie i kształt komórek personalnych Wirtualizacja funkcji personalnej Pytania Literatura zalecana Rozdział 15. System informacji personalnej (SIP) (Stanisław Kowalczyk) Rola informacji w zarządzaniu kadrami Formalne źródła informacji kadrowych Sposoby grupowania informacji kadrowych

5 15.4. Konstruowanie systemu informacji personalnej Pojęcie SIP Cele SIP Związki SIP z otoczeniem Zbiory informacji personalnej Nadawcy i odbiorcy informacji personalnej Kanały informacyjne Techniczne środki przesyłania i przetwarzania informacji Tworzenie bazy danych personalnych Budowa modelu SIP z wykorzystaniem podejścia obiektowego Analiza obiektowa w modelowaniu SIP Konstruowanie wielowarstwowego modelu SIP Zarządzanie wiedzą w obszarze funkcji personalnej Pytania Literatura zalecana Rozdział 16. Komunikowanie się w organizacji (Marzena Stor) Podstawowe terminy wyjaśniające istotę i znaczenie komunikacji Komunikacja werbalna w indywidualnych interakcjach z pracownikami Zdolności percepcyjne człowieka Bariery komunikacyjne Wybrane przykłady wpływania na atmosferę i charakter rozmowy Zebrania zespołowe Przygotowanie zebrania Przeprowadzanie zebrania Prezentacje dla pracowników firmy Komunikowanie międzykulturowe Pytania Literatura zalecana Rozdział 17. Międzynarodowe zarządzanie kadrami (Marzena Stor) Zakres pojęciowy zarządzania kadrami w organizacji międzynarodowej Złożoność otoczenia funkcji personalnej w przedsiębiorstwach międzynarodowych Strategie personalne ze względu na poziom i kierunek oddziaływania Znaczenie podejścia kulturowego a rozwiązania systemowe Kadra menedżerska w organizacjach międzynarodowych Podstawowa typologia międzynarodowej kadry menedżerskiej Zarządzanie międzynarodową kadrą menedżerską Międzynarodowe zespoły zarządzające Międzykulturowe kwalifikacje kierownicze Pytania Lieratura zalecana Rozdział 18. Prawne i etyczne zagadnienia zarządzania kadrami (Marzena Stor) Uwagi wstępne Faza preparacji Faza realizacji

6 Moduł wejście Moduł przejście Moduł wyjście Faza kontroli Pytania Zalecane akty prawne Rozdział 19. Metody badań problematyki kadrowej (Stanisław Chełpa) Podejścia metodologiczne w badaniu problemów kadrowych Podejście idiograficzne Podejście nomotetyczne Podejście kompleksowe Procedury, metody i techniki badawcze Procedura studium przypadku Procedury lustracji, korelacyjna i eksperymentalna Zasady konstrukcji wybranych metod badawczych Obserwacja Wywiad Analiza źródeł pisanych Ankieta Paraeksperyment Pytania Literatura zalecana Bibliografia Słowniczek Indeks rzeczowy Informacje o Autorach

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 273 Z-001 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Doradztwo organizacyjne 2. Prowadzący: dr hab. Janusz Czekaj, dr Tomasz Kafel D ZX: ZF S1 6 15/0 W ZX: ZF S1 5 20/0 Z ZX: ZF S1 6

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania...

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19 CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 21 Rozdział 1. Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kapitałem ludzkim ( ZKL )

Zarządzanie kapitałem ludzkim ( ZKL ) Dr Joanna Jasińska Zarządzanie kapitałem ludzkim ( ZKL ) I: Geneza, pojęcie i cele zarządzania kapitałem ludzkim Etapy zarządzania kapitałem ludzkim : Opieka socjalna (1915 1920) Administrowanie kadrami

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 151 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 października 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PROGRAM SZKOLENIA dla średnich przedsiębiorstw kod: ŚP v.1 Wszelkie prawa zastrzeżone IMC Polska sp. o.o. WARSZAWA, KATOWICE 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami pracowników

Zarządzanie kompetencjami pracowników STUDA PODYPLOMOWE: arządzanie kompetencjami pracowników Program studiów opracowała: mgr Anna Baran Program zatwierdzono na Radzie Wydziału Ekonomicznego dnia 23 września 2010r Cel studiów: Program studiów

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. PODSTAWY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1 Etapy rozwoju funkcji personalnej w przedsiębiorstwach Rozwój funkcji personalnej w przedsiębiorstwach rozpoczął się w najwyŝej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w opiece zdrowotnej)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w opiece zdrowotnej) Załącznik do uchwały nr 41/2007r. Senatu Akademii Medycznej w Warszawie I SEMESTR RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w opiece zdrowotnej) 1. Encyklopedia

Bardziej szczegółowo

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne Przedmowa Jerzy Dietl Wstęp Bogdan Piasecki Rozdział I. Mała firma w teoriach ekonomicznych Bogdan Piasecki 2.Przedsiębiorca, intraprzedsiębiorca i właściciel-menedżer małej firmy 2.1.Przedsiębiorca i

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 2 93673 Aksjologia życia publicznego 978-83-7405-582-6 3 96021 Aksjomaty prawa

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[02] T, SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr Maria

Bardziej szczegółowo