1. Strategiczny program transportowy dzielnicy Południe w mieście Gdańsku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Strategiczny program transportowy dzielnicy Południe w mieście Gdańsku"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ: - 1. Strategiczny program transportowy dzielnicy Południe w mieście Gdańsku Podsumowanie procesu rozpatrywania i uwzględniania ustaleń, uwag i wniosków oraz uzasadnienie przyjęcia dokumentu

2 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... STRATEGICZNY PROGRAM TRANSPORTOWY DZIELNICY POŁUDNIE W MIEŚCIE GDAŃSKU -

3 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Definicje Cel, przedmiot i zakres opracowania Uwarunkowania Charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej Liczba ludności Struktura wieku ludności Gospodarstwa domowe Poziom wykształcenia mieszkańców Aktywni zawodowo Miejsca pracy Bezrobotni WyposaŜenie w usługi oświaty Istniejący system transportowy dzielnicy Południe Powiązania zewnętrzne układu uliczno-drogowego Gdańska Południe Podsystem transportu uliczno-drogowego NatęŜenie ruchu kołowego na układzie uliczno-drogowym Podsystem transportu zbiorowego Planowany system transportowy Gdańska Południe Podstawowe dokumenty i opracowania zewnętrzne Podsystem transportu uliczno-drogowego Podsystem transportu zbiorowego Analiza SWOT dla systemu transportowego dzielnicy Gdańsk Południe Mocne strony Słabe strony Szanse ZagroŜenia ZałoŜenia do Programu Transportowego Stan Elementy układu przyjęte jako zrealizowane w stanie 0 dla 25 drzewka I Elementy układu przyjęte jako zrealizowane w stanie 0 dla 25 drzewka II Wariantowane elementy systemu transportowego Gdańska Południe Wybrane przekroje kontrolne Ogólne załoŝenia modelu transportowego Metodologia Kryteria wyboru elementów układu Analiza kolejności realizacji elementów systemu transportowego Gdańska Południe Drzewko I

4 SPIS TREŚCI Prognoza ruchu w wariancie zerowym Wybór poszczególnych elementów układu Bank 1 Nowa Bulońska odcinek północny Bank 2 Nowa Jabłoniowa Element 3 Nowa Małomiejska-Nowa Podmiejska Element 4 Nowa Świętokrzyska Element 5 Nowa Warszawska Prognoza ruchu po realizacji wybranych elementów Drzewko II Prognoza ruchu w wariancie zerowym Wybór poszczególnych elementów układu Bank 1 Nowa Jabłoniowa Bank 2 Nowa Bulońska odcinek północny Bank 3 Nowa Małomiejska-Nowa Podmiejska Bank 4 Nowa Świętokrzyska Bank 5 Unruga Prognoza ruchu po realizacji wybranych elementów Analiza odcinka ulicznego o znaczeniu lokalnym ul. Unruga Finansowanie Rozbudowa układu uliczno-drogowego Materiały źródłowe Charakterystyka (załoŝenia): Poszczególne elementy układu koszty szacunkowe: Obszar problemowy rejon ulicy Myśliwskiej Wstęp określenie problemu Obszar opracowania, uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego Wstępne analizy rozwiązań komunikacyjnych Wnioski z analiz wstępnych Koncepcja Nowej Myśliwskiej Południowej Skutki finansowe Nowej Myśliwskiej Południowej Inne potencjalne skutki wprowadzenia Nowej Myśliwskiej Południowej Ustalenie udziału ruchu tranzytowego Dodatkowy wariant rozwiązań komunikacyjnych Wnioski Ocena trzech wariantów rozwiązania problemu ul. Myśliwskiej Wnioski wstępne Wnioski ostateczne po rozpatrzeniu uwag i wniosków z 8. opiniowania i udziału społeczeństwa Spis tabel Spis rycin Spis załączników Załączniki Bibliografia 3

5 DEFINICJE Bank oznacza symulacje obciąŝenia daną macierzą ruchu kołowego całego analizowanego układu uliczno-drogowego przy załoŝeniu realizacji kaŝdego z wariantowanych elementów układu ulicznego Gdańska Południe osobno. W kaŝdym banku następuje po symulacjach ruchu wybór jednego odcinka sieci najbardziej korzystnie wpływającego na obciąŝenie układu ulicznego Gdańska Południe (zgodnie z przyjętymi kryteriami), który w następnym banku nie podlega juŝ wariantowaniu. Liczba analizowanych banków jest skorelowana z dostępnymi na okres środkami na rozbudowę układu uliczno-drogowego Gdańska Południe. Drzewko oznacza całą sekwencję symulacji ruchu dla wszystkich analizowanych banków przy załoŝeniu określonego stanu wyjściowego układu uliczno-drogowego miasta zarówno na obszarze Gdańska Południe jak i poza nim (tzw. stanu 0 ). Macierz ruchu kołowego tabelaryczny obraz ruchu transportu indywidualnego pomiędzy wszystkimi rejonami transportowymi miasta Gdańska dla załoŝonego stanu planistycznego. Stan zdeterminowany stan struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta/dzielnicy. Został skonstruowany z uwzględnieniem zjawisk społecznogospodarczych i przestrzennych, które uznano za zdecydowane i nieuniknione. W szczególności chodziło tu o inwestycje będące w trakcie realizacji. Stan perspektywiczny stan struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta/dzielnicy. Jest etapem pośrednim w rozwoju miasta, dla którego istnieje wysokie prawdopodobieństwo ekstrapolacji dzisiejszych trendów rozwoju przestrzennego techniczno-technologicznego. Przepustowość największa liczba jednostek (pojazdów lub pieszych), którą w określonych warunkach drogowych i ruchowych moŝe przepuścić przekrój drogi (ulicy, wlot na skrzyŝowanie, przejście dla pieszych, ścieŝka rowerowa) w jednostce czasu. 4

6 DEFINICJE Procentowe wykorzystania przepustowości ulicy zastosowano następujące zakresy: NIEBIESKI ZIELONY CZERWONY CZARNY CZ 0-0,3 0,3-0,75 0,75-0,9 0,9-1,0 Droga się nie obciąŝa - zaprojektowana zbyt wysoka klasa lub zbyt wysoki przekrój poziom swobody ruchu A,B Droga obciąŝa się optymalnie stan preferowany poziom swobody ruchu C,D Droga jest mocno obciąŝona- stan alarmujący - poziom swobody ruchu E Droga jest przeciąŝona- powstaje korek - poziom swobody ruchu F 5

7 1 C 1 CEL EL, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Celem sporządzenia programu jest ustalenie strategicznych zasad realizacji układu transportowego dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Gdańsk Południe, zmierzających do zrównowaŝenia procesu rozwoju systemu transportowego drogą: optymalizacji uzyskiwanych efektów ruchowych i funkcjonalnych w kolejnych etapach rozwojowych w korelacji z przewidywanymi środkami finansowymi moŝliwymi do przeznaczenia na ten cel, ograniczania środowiskowych skutków realizacji inwestycji, zapewnienia udziału społeczności lokalnej w opiniowaniu programu. Zasięg terytorialny programu to północna część dzielnicy urbanistycznej Południe, w największym stopniu zainwestowana i podlegająca najintensywniejszym procesom przyrostu zasobów mieszkaniowych. Obszar ten jest ograniczony od wschodu ul. Trakt św. Wojciecha, od północy ul. Armii Krajowej z wyłączeniem Biskupiej Górki, następnie ul. Nowolipie i Rakoczego do Sądu Rejonowego włącznie, dalej podnóŝem skarpy na Morenie i ul. Myśliwską, następnie zachodnią granicą osiedli przy ul. Zacnej i Szczodrej i dawną trasą kolei do Kokoszek, od zachodu Obwodnicą Zachodnią Trójmiasta i granicą miasta Gdańska do zabudowań wsi Kowale, od południa granicą miasta, a dalej linią prowadzącą na południe od osiedla Kolorowe i dalej doliną Potoku Oruńskiego do Traktu św. Wojciecha. (Ryc.1.) W skład obszaru opracowania wchodzą następujące jednostki urbanistyczne: Chełm, Zakoniczyn Łostowice, Jasień Szadółki bez fragmentu na północ od byłej linii kolejowej do Kokoszek oraz północno-zachodnia cześć jednostki Maćkowy. Rejony komunikacyjne, zdefiniowane w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wchodzące w skład obszaru opracowania są nastepujace: 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 2302, 2303, 2304, 2305, 2307 oraz część rejonów 1901, 1904, 2301 i Zakres czasowy programu obejmuje 7 lat, od początku 2014 r. do końca 2020 r. Jest to czas następujący po okresie obowiązywania obecnej edycji Wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) miasta Gdańska na lata (Uchwała nr XXX/833/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 listopada 2008 roku, z późniejszymi zmianami), który ustalił juŝ zakres i kolejność realizacji inwestycji miejskich do końca 6

8 1 roku W WPI planowane inwestycje transportowe zawarte są w programie operacyjnym nr 14 Gdańsk szerokiej drogi. W okresie tym obowiązuje dofinansowanie ze środków unijnych m.in. elementów infrastruktury drogowej w latach Kolejnym okresem rozliczeniowym dofinansowania ze środków unijnych będą lata Przygotowanie juŝ obecnie programu działań inwestycyjnych w zakresie transportu dla następnego okresu jest warunkiem racjonalizacji i przyspieszenia wstępnych, Ŝmudnych i długotrwałych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienia przyszłych prac realizacyjnych, a takŝe stworzy warunki do dobrego wykorzystania środków unijnych perspektywy finansowej Przedmiotem opracowania będzie więc wybór i ustalenie kolejności realizacji elementów układu uliczno-drogowego, którego struktura przestrzenna, funkcjonalna i klasyfikacja techniczna są juŝ przesądzone w dokumentach planistycznych i administracyjnych: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (Uchwała nr XVIII/431/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007 r.), miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, sporadycznie równieŝ w decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Strategicznymi elementami transportowymi analizowanymi w Studium będą planowane ulice główne, zbiorcze i waŝniejsze lokalne o znaczeniu układowym z węzłami i skrzyŝowaniami wraz z infrastrukturą dla transportu zbiorowego autobusowego i tramwajowego, a takŝe rowerowego. Analiza nie obejmuje ulic dojazdowych i lokalnych, bezpośrednio obsługujących tereny inwestycyjne. Te ulice w większym stopniu, a nawet całkowicie powinny być finansowane przez deweloperów. W analizach dotyczących Programu ujęto tylko optymalizację budowy układu uliczno-drogowego bez analizowania systemu transportu zbiorowego. Wyjątkowo, w przypadku identyfikacji miejsc problemowych, zaproponowane zostaną niezbędne weryfikacje rozwiązań równieŝ przestrzennych, wychodzących poza ustalony zakres programu. ZałoŜono planowane środki na lata na inwestycje drogowe dla dzielnicy Południe w wysokości 520 mln zł (400 mln zł to środki własne mln zł to planowane dofinansowanie unijne). Szacunkowe koszty nie uwzględniają kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną oraz dróg dojazdowych. 7

9 1 8

10 2 UWARUNKOWANIA 2.1. Charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej Liczba ludności Obszar objęty opracowaniem zamieszkiwało na koniec 2008 roku osób. W przeciągu ostatnich 5 lat liczba ludności na tym terenie wzrosła o około 20%. Zgodnie z najaktualniejszymi danymi programowymi, na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (aktualizacja z dnia r.), przygotowywanymi dla potrzeb programu EMME/3 na obszarze objętym opracowaniem prognozuje się dalszy wzrost liczby ludności. Szacuje się, Ŝe w stanie zdeterminowanym liczba ludności wyniesie ok. 83,9 tys. osób, w stanie perspektywicznym zaś 96,4 tys. osób. Zatem do okresu perspektywicznego liczba ludności zwiększy się o ponad 30% w porównaniu ze stanem istniejącym Struktura wieku ludności Struktura wieku ludności na obszarze opracowania jest młodsza od struktury wieku dla całego miasta. Grupa osób w wieku przedprodukcyjnym ma udział wyŝszy o prawie 5 punktów procentowych, natomiast grupa produkcyjna o ponad 5 punktów procentowych. Tab. 1. Struktura wieku mieszkańców na koniec roku obszar opracowania Gdańsk przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny Gospodarstwa domowe Szacowana liczba gospodarstw domowych w granicach opracowania w 2006r. wynosiła ok. 25 tys. gospodarstw domowych. Szacuje się, Ŝe od roku 2002 liczba gospodarstw domowych na badanym obszarze wzrosła o ok. 15%. 9

11 2 Tab. 2. Szacowana liczba gospodarstw domowych w granicach opracowania w 2006r. Gospodarstwa domowe Jednostki urbanistyczne ogółem o liczbie osób i więcej Chełm Zakoniczyn Łostowice Jasień Szadółki * Maćkowy (80% całej jednostki) suma * Publikowane są dane dla całej jednostki urbanistycznej Jasień-Szadółki pomimo, Ŝe granice opracowania nie obejmują jej w całości. Jednak jej północna część, znajdująca się poza obszarem opracowania jest niezamieszkała lasy. Dane dotyczące liczby gospodarstw domowych zbierane są wyłącznie w czasie spisu powszechnego, zatem dane po roku 2002 mogą być jedynie szacowane. Zgodnie z trendem na obszarze opracowania zakłada się dalszy wzrost liczby gospodarstw domowych oraz wzrost udziału gospodarstw jednoosobowych Poziom wykształcenia mieszkańców Na obszarze objętym opracowaniem, zgodnie ze spisem powszechnym z 2002r., poziom wykształcenia mieszkańców róŝnił się pod kątem struktury wykształcenia od średniej dla Gdańska. ZauwaŜalny był większy udział osób z wykształceniem wyŝszym oraz niŝszy udział osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, zasadniczym zawodowym i podstawowym. 10

12 wyŝsze policealne średnie zawodowe Gdańsk średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe obszar objęty opracowaniem podstawowe ukończone podstwowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego Ryc. 2. Struktura wykształcenia mieszkańców na terenie objętym opracowaniem w 2002r. wg NSP Aktywni zawodowo Na obszarze objętym opracowaniem odnotowano większy udział pracujących w grupie ludności w wieku 15 lat i więcej. Związane to jest z większym udziałem grupy osób w wieku produkcyjnym niŝ przeciętnie w Gdańsku pracujący bezrobotni bierni zawodowo o nieustalonym statusie Gdańsk obszar objęty opracowaniem Ryc. 3. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej wg NSP 2002r. 11

13 Miejsca pracy W danych do programu EMME oszacowano liczbę miejsc pracy w 2008 roku na obszarze objętym opracowaniem na ok. 13,6 tys., w tym ok. 11 tys. miejsc pracy w usługach. W stanie zdeterminowanym przewiduje się wzrost liczby miejsc pracy do 15,7 tys., spośród tego 13,1 tys. to miejsca pracy w usługach. W stanie perspektywicznym prognozuje się dalszy wzrost do liczby 16,7 tys. miejsc pracy, z czego 14,6 tys. w usługach Bezrobotni Na obszarze opracowania na koniec roku 2008 zarejestrowanych było ok. 600 bezrobotnych. Stanowiło to 12% ogółu bezrobotnych w Gdańsku. Poziom bezrobocia w granicach analizowanego terenu wyniósł 1,20%, podczas gdy w całym Gdańsku poziom ten wynosił 1,67%. Ponad 60% bezrobotnych stanowiły kobiety. AŜ 30% bezrobotnych z badanego obszaru legitymowało się wykształceniem wyŝszym (średnia dla całego Gdańska to 21%), a 34% wykształceniem średnim WyposaŜenie w usługi oświaty Na obszarze opracowania funkcjonuje 16 przedszkoli (w tym 2 tzw. punkty przedszkolne), z czego tylko 5 to placówki publiczne (3 w jednostce Chełm i 1 w Maćkowych). Placówki niepubliczne zlokalizowane są na Chełmie, w Zakoniczynie Łostowicach i Jasieniu Szadółkach. Łącznie uczęszcza do nich 1,1 tys. dzieci w tym nieco poniŝej 0,2 tys. do klas 0. W sumie liczba miejsc w przedszkolach dla dzieci w wieku 3-5 lat pokrywa 50% obecnego zapotrzebowania (przy załoŝeniu uczestnictwa w opiece na poziomie 70%). Na obszarze objętym opracowaniem funkcjonuje 7 publicznych szkół podstawowych. Łącznie uczęszcza do nich ponad 4 tys. uczniów. Średnia liczebność oddziału nie jest przekroczona w Ŝadnej ze szkół. Współczynnik zmianowości natomiast przekroczony jest w trzech szkołach: SP nr 8 na Chełmie, SP nr 86 w Zakoniczynie Łostowicach i SP nr 85 w Jasieniu Szadółkach. 12

14 2 Do pięciu gimnazjów uczęszcza ok. 2,3 tys. uczniów. W Ŝadnej z tych szkół nie przekroczono liczebności oddziałów; współczynniki zmianowości równieŝ są w normie. W związku z przewidywanym rozwojem funkcji mieszkaniowej na omawianym obszarze rezerwuje się tereny na przedszkola pokrywające 50% zapotrzebowania. Zakłada się, Ŝe pozostałe 50% dzieci będzie korzystać z istniejących przedszkoli zlokalizowanych w pobliŝu miejsc pracy rodziców (opiekunów). W celu stworzenia warunków nauki wg załoŝonego modelu (przy zmianowości 1,3) w dzielnicy Południe naleŝałoby wybudować 6 szkół po 24 oddziały, w tym 4 w obszarze objętym opracowaniem. Jeden obiekt planuje się w zachodniej części Chełmu, dwa w Jasieniu Szadółkach i trzy w Maćkowych (w Maćkowych tylko jedna szkoła planowana jest w granicach opracowania). Lokalizacje te są zagwarantowane przez plany miejscowe, a kolejność ich realizacji powinna być ustalana na podstawie pilności potrzeb wynikającej z rozwoju budownictwa mieszkaniowego w poszczególnych jednostkach urbanistycznych. W pierwszej kolejności powinna powstać szkoła na Chełmie, w stanie perspektywy w Jasieniu Szadółkach i Maćkowych. W dzielnicy Południe rezerwuje się w miejscowych planach zagospodarowania tereny na trzy gimnazja po 24 oddziały: w Zakoniczynie-Łostowicach, Jasieniu Szadółkach i Maćkowych (ta ostatnia lokalizacja znajduje się poza granicami opracowania). Na obszarze objętym opracowaniem nie planuje się nowych szkół średnich ani obiektów szkolnictwa wyŝszego, w związku z tym nie prognozuje się wzrostu liczby miejsc nauki w ww. obiektach Istniejący system transportowy Dzielnicy Południe Powiązania zewnętrzne układu uliczno-drogowego Gdańska Południe System ulic Gdańska Południe łączy się z układem dróg pozamiejskich, przebiegają one w ciągu następujących dróg krajowych i wojewódzkich: - droga krajowa nr 6 w ciągu Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta, 13

15 2 - droga krajowa nr 7 w ciągu Trasy WZ, a w niedalekiej przyszłości w ciągu Obwodnicy Południowej Gdańska, - droga wojewódzka 221 w ciągu ul. Świętokrzyskiej, - droga wojewódzka 222 w ciągu ul. Starogardzkiej Podsystem transportu uliczno-drogowego Układ uliczno-drogowy Gdańska Południe składa się następujących ulic zaliczanych do układu podstawowego: Trakt św. Wojciecha ul. Kartuska, Armii Krajowej (Trasa W-Z), Obwodnica Zachodnia Trójmiasta, ul. Świętokrzyska, ul. Małomiejska, ul. Podmiejska, ul. Starogardzka ul. Łostowicka, ul. Nowolipie, ul. Jabłoniowa, ul. Warszawska, Al. gen. Sikorskiego, ul. Łódzka, ul. Witosa, ul. Cienista Uzupełnieniem układu uliczno-drogowego w Gdańsku Południe są ulice o charakterze lokalnym. WaŜniejsze z nich to: Niepołomicka, ciąg Wielkopolska Ofiar Grudnia, Myśliwska, Piekarnicza, Szczęśliwa, Przywidzka, Platynowa, Wawelska. Istniejący układ uliczno-drogowy Gdańska Południe charakteryzuje się: brakiem układów obwodowych na kierunku drogi nr 7, co powoduje dodatkowe obciąŝenie układu ulicznego ruchem tranzytowym z duŝym udziałem ruchu towarowego, 14

16 2 przeciąŝeniem tras o kierunku wschód-zachód: Trasa W-Z (ul. Armii Krajowej), ul. Kartuska, ul. Jabłoniowa, ul. Podmiejska ul. Małomiejska ul. Świętokrzyska, ul. Starogardzka, brakiem ciągłości Trasy W-Z (realizacja niezakończona), przeciąŝeniem skrzyŝowań: Armii Krajowej ul. Łostowicka, Trasa W-Z ul. Kartuska, Węzeł Karczemki, ul. Warszawska ul. Łostowicka ul. Witosa, ul. Łódzka ul. Świętokrzyska, Trakt św. Wojciecha ul. Podmiejska, ul. Małomiejska ul. Platynowa ul. Wawelska, zaniŝonymi parametrami technicznymi ciągów ulicznych takich jak: ul. Jabłoniowa, ul. Podmiejska Świętokrzyska, ul. Kartuska od ul. Łostowickiej do węzła Karczemki, ul. Łódzka, ul. Warszawska. NajwaŜniejszymi elementami układu uliczno-drogowego w dojeździe z Gdańska Południe do Śródmieścia Gdańska jest dwuwęzeł Unii Europejskiej i skrzyŝowanie ul. Armii Krajowej/3 Maja. W dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Gdańsk Południe w wyraźny sposób widać dysproporcję pomiędzy ciągle przyrastającą tkanką osiedli mieszkaniowych a niedostatecznym rozwojem głównej sieci dróg obsługujących te osiedla. Sypialniany charakter dzielnicy powoduje, Ŝe w szczycie porannym i popołudniowym obserwuje się znaczną niewydolność układu komunikacyjnego przy podróŝach do i z pracy. W godzinach szczytu porannego dominującym kierunkiem podróŝy jest Śródmieście i Wrzeszcz, które są dzielnicami z duŝą koncentracją miejsc pracy. W godzinach szczytu popołudniowego tendencja ta się odwraca. W dodatku sieć ulic dzielnicy przenosi równocześnie dojazdy do/z pracy z obszarów gmin sąsiadujących z miastem od południa i zachodu: m.in. gmina Pruszcz, gmina Kolbudy. Prowadzone bądź przygotowywane przez miasto inwestycje takie jak budowa drugiej jezdni ul. Łostowickiej, budowa ostatniego odcinka trasy W-Z, budowa Nowej Łódzkiej i trasy tramwajowej od pętli Ptasia do pętli Łódzka są inwestycjami niezbędnymi ale mocno opóźnionymi w stosunku do rozwoju dzielnicy i nie rozwiązującymi całkowicie jej problemów komunikacyjnych. 15

17 NatęŜenie ruchu kołowego na układzie ulicznodrogowym Gdańska Południe W dniach listopada 2008 roku został przeprowadzony pomiar natęŝenia ruchu drogowego, który obejmował oba kierunki ruchu na wyznaczonych przekrojach w godzinach szczytu popołudniowego między z uwzględnieniem struktury rodzajowej pojazdów (samochody osobowe, samochody dostawcze, samochody cięŝarowe bez przyczep, samochody cięŝarowe z przyczepą/naczepą, autobusy) (Tabela 3.). Tabela 3. NatęŜenie ruchu kołowego na układzie uliczno-drogowym Gdańska Południe w godzinie szczytu popołudniowego 15:00-16:00, w pojazdach umownych NAZWA KIERUNEK* SUMA SAMOCHODY OSOBOWE SAMOCHODY DOSTAWCZE SAMOCHODY CIĘśAROWE SAMOCHODY CIĘśAROWE Z PRZYCZEPĄ AUTOBUS WARSZAWSKA JABLONIOWA ARMII KRAJOWEJ (przed Sikorskiego) ARMII KRAJOWEJ (przed Łostowicką) ZAROŚLAK WITOSA KARUSKA (zachód) KARUSKA (skrzyŝowanie z Łostowicką) MYŚLIWSKA NOWOLIPIE ŚWIĘTOKRZYSKA ŁÓDZKA A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B ŁOSTOWICKA 14 PODMIEJSKA 15 JABŁONIOWA (KORDON) 16 OBWODNICA (KORDON) A B A B A B A B ŚWIĘTOKRZYSKA (KORDON) kierunek A do centrum, kierunek B z centrum A B

18 2 Celem przeprowadzonych pomiarów było zbadanie istniejących potoków ruchu w tym obszarze miasta. Dane zostały wykorzystane do przeprowadzenia szczegółowych prognoz, które były podstawą dalszych prac nad kierunkiem rozwoju systemu transportowego dzielnicy Południe (Ryc. 4) Podsystemy transportu zbiorowego W skład podsystemów zbiorowego transportu pasaŝerskiego Gdańska Południe wchodzą: podsystem miejskiej komunikacji autobusowej obsługującej tereny zurbanizowane pozostające poza zasięgiem obsługi tramwaju podsystem komunikacji tramwajowej rozbudowany dotychczas w przewaŝającej części tylko na dolnym tarasie Gdańska. Na terenie Gdańska Południe funkcjonuje jedna nowo wybudowana linia tramwajowa na Chełm z pętlą Witosa Główną rolę w obsłudze mieszkańców Gdańska Południe pełni podsystem miejskiej komunikacji autobusowej zarządzanej przez Zarząd Transportu Miejskiego, a dla obszaru dzielnicy mieszkaniowej Chełm tramwaj. 17

19 2 18

20 Planowany system transportowy Gdańska Południe Podstawowe dokumenty i opracowania zewnętrzne Podstawowymi dokumentami pomocnymi przy realizacji opracowania były: I. w skali krajowej: - Polityka transportowa państwa na lata Warszawa Strategia rozwoju kraju , Warszawa 2007 II. w skali wojewódzkiej: - Strategia rozwoju transportu województwa pomorskiego na lata , Gdańsk Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Gdańsk 2002 III. w skali lokalnej: - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, Gdańsk Wieloletni plan inwestycyjny na lata Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Podsystem transportu uliczno-drogowego Projektowany układ głównych powiązań zewnętrznych Gdańska Południe wykorzystuje elementy projektowanej docelowo ramy komunikacyjnej Gdańska tzn. Zachodnią Obwodnicę Trójmiasta oraz Obwodnicę Południową Gdańska w kasie ulic ekspresowych. Uzupełnieniem tego układu zapewniającym powiązania międzydzielnicowe jest ul. Armii Krajowej w klasie ulicy GP 2x2(3) w kierunku wschód-zachód oraz w kierunku północ-południe ciąg uliczny Nowolipie Łostowicka - Nowa Łódzka- Nowa Świętokrzyska -Nowa Niepołomicka - Nowa Starogardzka w klasie ulic głównych o przekroju 2x2 pasy ruchu. W klasie ulicy głównej G 2x2 w ciągu drogi wojewódzkiej 221 jest projektowany ciąg uliczny Nowa Podmiejska - Nowa Małomiejska - Nowa Świętokrzyska. Uzupełnieniem układu ulic głównych jest układ ulic zbiorczych zapewniających powiązania wewnątrz dzielnicy w tym: 19

21 2 - Trasa PP Z 2X2, - Nowa Bulońska Północna i Południowa Z 2X2, - Nowa Warszawska Z 2X2, - Nowa Zakoniczyńska Z 1x2 - Nowa Jabłoniowa Z 2X2, - Nowa StęŜycka Z 1X2, - Nowa Cienista Z 1X2. - Unruga Z 2X2 W klasie ulic lokalnych naleŝy wymienić następujące waŝniejsze ulice: - Nowa Myśliwska Zachodnia L 1X2 - Nowa Myśliwska Południowa L 1X Podsystem transportu zbiorowego W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska ustalono priorytet transportu zbiorowego przed indywidualną komunikacją samochodową. W modelowym rozwiązaniu systemu transportowego na terenie Gdańska załoŝono wprowadzenie integracji funkcjonalnej i przestrzennej podsystemów w skali miasta i metropolii. Integracja funkcjonalna to wybór podsystemów transportowych odpowiednich do prognozowanych potoków i odległości podróŝy w celu minimalizacji czasu podróŝy oraz racjonalnego wykorzystania ich przepustowości. Integracja przestrzenna zakłada zaś maksymalne zbliŝenie poszczególnych podsystemów transportowych w węzłach integracyjnych w celu minimalizacji czasu przesiadki. Przekształcenia systemu transportowego to proces długofalowy, który musi zapewniać sprawność jego funkcjonowania w sposób ciągły. W podsystemie SKM nastąpi przedłuŝenie trasy i stworzenie przystanku Śródmieście, a później wydłuŝenie trasy od przystanku Gdańsk Śródmieście do projektowanego metropolitalnego węzła integracyjnego Gdańsk Czerwony Most (zlokalizowanego na terenie wyłączonej juŝ z eksploatacji pomocniczej stacji rozrządowej Gdańsk Południe) słuŝącego głównie do obsługi dzielnicy Gdańsk Południe. W miarę moŝliwości przystanki SKM będą wyposaŝone w parkingi strategiczne i kształtowane jako elementy węzłów integracyjnych lub przesiadkowych. 20

22 2 W podsystemie tramwajowym Gdańska Południe będzie sukcesywnie rozwijany układ: z pętli Witosa - do pętli Jabłoniowa oraz pętli Łódzka i dalej od pętli Łódzka Nową Małomiejska i Nowa Podmiejską do węzła integracyjnego metropolitalnego Czerwony Most. Trzecim kierunkiem rozbudowy układu tramwajowego jest połączenie tramwajowe Gdańska Południe z Zaspą przez Piecki-Migowo po trasie ulic: Bulońska, Nowa Bulońska Północna do zamknięcia układu do pętli Jabłoniowa na Gdańsku Południe, a takŝe na północ aŝ do pętli Ogrodowa we Wrzeszczu i docelowo do pętli Zaspa po trasie Nowej Abrahama. System tras tramwajowych w dojeździe do lotniska i regionu uzupełni projektowana Kolej metropolitalna z wykorzystaniem dawnej kolei Wrzeszcz Stara Piła. Rozwój podsystemu autobusowego będzie polegał na wykształceniu wyspecjalizowanych dworców autobusowych dla róŝnych kategorii podsystemów autobusowych miejskich i zamiejskich (Gdańsk Główny, Czerwony Most), racjonalizacji przebiegu tras autobusów miejskich w celu uniknięcia dublowania przez nie tras tramwajowych. Na wszystkich trasach tramwajowych będzie wprowadzony priorytet tramwajów w ruchu ulicznym, a dla transportu autobusowego wyznacza się następujące trasy priorytetowe z wydzielonym pasem dla autobusów: - Trakt Św. Wojciecha Okopowa Podwale Grodzkie, - Podwale Przedmiejskie, - 3 Maja, - Nowe Ogrody Kartuska, 2.4. Analiza SWOT dla systemu transportowego dzielnicy Gdańsk Południe Mocne strony PołoŜenie obszaru pomiędzy waŝnymi osiami komunikacyjnymi miasta: Obwodnica Zachodnia Trójmiasta, Trakt św. Wojciecha, Trasa WZ. Bliskość przestrzenna Gdańska-Południe zarówno ze Śródmieściem Gdańska jak i z rozwijającym się wzdłuŝ Obwodnicy Zachodnim Pasmem Handlowo- Usługowym, a takŝe z sąsiednimi gminami (do i na zewnątrz miasta). 21

23 2 Koncentracja w obszarze opracowania duŝej liczby ludności, co gwarantuje opłacalność transportu zbiorowego. Ustalone w planach rezerwy terenowe pod planowane ciągi komunikacyjne Słabe strony Liniowy układ aglomeracji Gdańskiej i skrajne połoŝenie Gdańska Południe w stosunku do Gdańska i całego Trójmiasta. Jednokierunkowość ruchu w godzinie szczytu porannego/popołudniowego powodująca przeciąŝenie układu komunikacyjnego w kierunku do/z centrum Gdańska. Zbyt mała przepustowość węzła śródmiejskiego, warunkująca droŝność głównego kierunku ruchu do/z Gdańska Południe w godzinach szczytu. Opóźnienia w realizacji nowych elementów układu komunikacyjnego w stosunku do rozwoju zabudowy mieszkaniowej, co skutkuje ograniczeniami w przepustowości układu drogowego Gdańska Południe, bazującego na dawnym układzie drogowym terenów podmiejskich i wiejskich. Brak układu obwodowego w południowej części Gdańska. Silnie zróŝnicowane ukształtowanie terenu utrudniające trasowanie ulic i podnoszące koszty ich budowy. Zły stan techniczny dróg istniejących Szanse Rozbudowa, modernizacja i udroŝnienie układu drogowego przy pomocy środków pomocowych Unii Europejskiej tworzy szanse na poprawę wewnętrznych i zewnętrznych powiązań komunikacyjnych oraz wzmocnienie integracji dzielnicy z miastem. Sprawny układ komunikacyjny wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i w ich otoczeniu oraz poprawę jakości Ŝycia mieszkańców. Rozwój układu komunikacyjnego przyczynia się do zwiększenia aktywności gospodarczej. 22

24 ZagroŜenia Opóźniona rozbudowa i modernizacja układu drogowego spowoduje ograniczenia w rozwoju dzielnicy Południe i Gdańska oraz narastanie suburbanizacji poza granicami Gdańska, która obciąŝy ten sam układ komunikacyjny. Wzrost natęŝenia ruchu przyczynia się do pogarszania warunków ruchu oraz bezpieczeństwa na drogach. Brak rozbudowanego podstawowego układu komunikacyjnego spowoduje obciąŝenie ruchem tranzytowym, w tym cięŝkim, ulic lokalnych przebiegających przez tereny mieszkaniowe. 23

25 3. 3. ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU TRANSPORTOWEGO 3.1. Stan 0 Symulacje rozwoju sytuacji w badanym 7-letnim okresie wymagałyby teoretycznie uwzględniania zmienności w czasie wszystkich elementów, wpływających na warunki ruchu zarówno podlegających wariantowaniu, jak i tworzących dla analiz warunki brzegowe : wielkości i rozmieszczenia potencjałów generujących i absorbujących ruch, stanu realizacji układu drogowego w badanym okresie na analizowanym obszarze oraz w jego otoczeniu (układu ogólnomiejskiego). Jest to jednak metodologicznie i technicznie niemoŝliwe, przynajmniej na obecnym etapie dostępności narzędzi (zbyt duŝo niewiadomych). Na potrzeby niniejszego Programu niezbędne więc było przyjęcie załoŝenia stabilizującego warunki brzegowe podczas wariantowania badanych elementów wewnętrznego układu Gdańska-Południe. Te ustabilizowane warunki brzegowe nazwano stanem 0 stanem wyjściowym do analiz. W odniesieniu do układu transportowego na badanym obszarze odzwierciedla on stan jego realizacji przewidywany na początek badanego w Programie okresu czyli na rok Podstawą do jego określenia jest Wieloletni plan inwestycyjny na lata , w którym Rada Miasta Gdańska zaakceptowała przeznaczenie środków na wskazane cele inwestycyjne. Większość pozycji WPI ma juŝ zapewnione finansowanie na określone lata z róŝnych źródeł, choć coroczne aktualizacje mogą wprowadzić pewne zmiany. Natomiast w odniesieniu do potencjałów generujących i absorbujących ruch czyli macierzy ruchu oraz zakresu realizacji układu transportowego ogólnomiejskiego t.j. zewnętrznego w stosunku do obszaru opracowania przyjęto stan zbliŝony do stanu perspektywicznego na rok Chodzi bowiem raczej o wyostrzenie świadomości potencjalnych trudności (przeciąŝeń układu większym ruchem) niŝ pomniejszanie ich wpływu. Temu samemu celowi słuŝy specyficzne podejście do wybranych elementów układu ogólnomiejskiego, które mają największy wpływ na warunki powiązania analizowanego obszaru z resztą miasta. Są to: rozbudowa dwuwęzła Unii Europejskiej i skrzyŝowania Armii Krajowej - 3 Maja oraz przebudowa wiaduktu Biskupia Górka. PoniewaŜ przyjęcie zbyt optymistycznego załoŝenia co do ich pełnej realizacji w stanie 0 mogłoby zafałszować wyniki analiz - ostateczna wersja stanu 0 równieŝ podlega wariantowaniu właśnie w tym zakresie. Stan 0 dla drzewka I jest 24

26 3 pesymistyczny natomiast stanu 0 dla drzewka II jest optymistyczny tzn. obejmuje dodatkowo w/w elementy Elementy układu przyjęte jako zrealizowane w stanie 0 dla drzewka I Jako elementy zdeterminowane w ramach rozbudowy układu komunikacyjnego Gdańska Południe w latach , czyli dla stanu 0 przyjęto następujące odcinki: przebudowana do przekroju 2x2 ul. Łostowicka, Nowa Łódzka 2x2, Trasa W-Z 2x2, Nowa Bulońska odcinek środkowy Z 2x2 (łącznie z docelowym węzłem z Trasą WZ. Elementy układu przyjęte jako zrealizowane dla stanu 0 w drzewku I przedstawiono na Ryc. 5. Natomiast w układzie ogólnomiejskim, poza obszarem opracowania m.in.: Nowa Słowackiego 2x2, Nowa Wałowa 2x2, Droga Zielona 2x2, Trasa Sucharskiego 2x2, Obwodnica Południowa Gdańska 2x Elementy układu przyjęte jako zrealizowane w stanie 0 dla drzewka II Jako elementy zdeterminowane w ramach rozbudowy układu komunikacyjnego Gdańska Południe w latach , czyli dla stanu 0 przyjęto odcinki, jak w drzewku I, tj.: przebudowa do przekroju 2x2 ul. Łostowickiej, Nowa Łódzka 2x2, Trasa W-Z, Nowa Bulońska odcinek środkowy Z 2x2 (łącznie z docelowym węzłem z Trasą WZ). Poza obszarem Gdańska Południe m.in.: Nowa Słowackiego 2x2, Nowa Wałowa 2x2, Droga Zielona 2x2, Trasa Sucharskiego 2x2, Obwodnica Południowa Gdańska 2x2 oraz dodatkowo: przebudowane do przekroju 2x3 pasy ruchu dwuwęzeł Unii Europejskiej i skrzyŝowanie Armii Krajowej ul.3 Maja oraz wiadukt Biskupia Górka. Elementy układu przyjęte jako zrealizowane dla stanu 0 w drzewku II przedstawiono na Ryc

27 3 26

28 3 27

29 3 3.2.Wariantowane elementy systemu transportowego Gdańska Południe Wariantowanymi elementami układu komunikacyjnego części Gdańska Południe podlegającymi analizie w Programie są następujące ciągi uliczne wyznaczone na trasach zapewniających efekt funkcjonalny: - Nowa Bulońska Północna w klasie Z 2x2, - Nowa Małomiejska w klasie G 2x2 - Nowa Podmiejska w klasie G 2x2 do Traktu Św. Wojciecha z węzłem - Nowa Jabłoniowa w klasie Z 2x2, - Nowa Warszawska w klasie Z 2x2 (cała), - Nowa Bulońska Południowa w klasie Z 2x2, - Trasa PP w klasie Z 1x2 - Nowa Małomiejska w klasie G 2x2, - Trasa PP w klasie Z 2x2 - Nowa Małomiejska w klasie G 2x2, - Trasa PP w klasie Z 1x2, - Trasa PP w klasie Z 2x2, - Nowa Podmiejska w klasie G 2x2 - Nowa Chmielna w klasie L 1x2, - Nowa Świętokrzyska Wschodnia w klasie G 2x2 - Nowa Niepołomicka w klasie G 2x2, - Nowa Świętokrzyska w klasie G 1x2, - Nowa Świętokrzyska w klasie G 2x2, - ul. Unruga w klasie L 1x2 i Nowa Warszawska odcinek zachodni w klasie Z 2x2, - Nowa Myśliwska Zachodnia i Południowa w klasie L 1x2, - Nowa Zakoniczyńska w klasie L 1x2 28

30 3 Niektóre odcinki uliczne (np. Trasa PP, Nowa Świętokrzyska) przyjęte zostały do analizy w kilku wersjach. Wariantowanie dotyczyć mogło zaleŝnie od sytuacji: przekroju poprzecznego (gdy planowany docelowy obciąŝał się słabo w badanym okresie) lub teŝ długości odcinka albo kombinacji 2 odcinków ulic, tworzących nowe układowe powiązanie. Poszczególne wersje mogą więc być traktowane jako etapy realizacji (uboŝsze lub bardziej kompleksowe). Wariantowane elementy układu komunikacyjnego Gdańska Południe zostały przedstawione na Ryc Wybrane przekroje kontrolne W celu określenia wpływu poszczególnych wariantowanych elementów układu drogowego na Gdańsku Południe objętego Programem na całość układu wybrano 16 newralgicznych dwukierunkowych przekrojów kontrolnych. ObciąŜenia tych przekrojów w poszczególnych symulacjach, porównane z obciąŝeniami w stanie 0, będą podstawą do oceny skutków realizacji danego odcinka. Rozmieszczone one są na całym obszarze analizy, w taki sposób aby przedstawione dane dawały najbardziej wiarygodne wyniki. Wszystkie przekroje zostały przedstawione równieŝ na Ryc Ogólne załoŝenia modelu transportowego Przy sporządzaniu modelu ruchu dla miasta Gdańska zastosowano klasyczny model grawitacyjny, który składa się z czterech faz: generacji ruchu, rozkładu przestrzennego ruchu, podziału zadań przewozowych, rozkładu ruchu na sieć transportu zbiorowego i sieć uliczno-drogową. 29

31 3 30

32 3 Wszystkie obliczenia zostały przeprowadzone dla godziny szczytu popołudniowego ( ) typowego dnia roboczego, która jest miarodajna dla wymiarowania elementów infrastruktury transportowej. Dla kaŝdego rejonu transportowego wyliczono liczbę podróŝy rozpoczynanych i kończonych, przy czym jako zmienne objaśniające modelu przyjęto: liczbę mieszkańców w rejonie, liczbę zatrudnionych w rejonie, liczbę uczniów i studentów uczących się w rejonie, liczbę zatrudnionych w rejonie, liczbę samochodów dostawczych zarejestrowanych w rejonie, liczbę samochodów cięŝarowych zarejestrowanych w rejonie, Potencjały generujące i absorbujące ruch w obszarze opracowania zostały przedstawione w Tabeli 4. Dla celów prognozy ruchu załoŝono utrzymanie w wyróŝnionych stanach planistycznych obecnego podziału zadań przewozowych (z roku 2004): transport samochodowy 38%, transport zbiorowy 41%, pieszo i rowerami łącznie 21%. Do rozkładu ruchu na sieć przyjęto metodę z ograniczeniem przepustowości i z wyrównaniem potoków ruchu. Polega ona w uproszczeniu na tym, Ŝe wzrost ruchu na trasie powoduje spadek prędkości, czyli wydłuŝenie czasu przejazdu między dwoma rejonami. Kluczowe znaczenie w modelu mają funkcje oporu odcinka określające, w jaki sposób zmienia się prędkość ruchu w zaleŝności od wzrostu natęŝenia ruchu na odcinku drogi (ulicy). W modelu estymowano funkcje oporu odcinka dla poszczególnych kategorii funkcjonalnych ulic i ich przekrojów poprzecznych oraz typów obszarów, na których się znajdują (centralny, zurbanizowany i peryferyjny). 31

33 3 Tab. 4. Potencjały generujące i absorbujące ruch w obszarze opracowania Źródło: Materiały Biura Rozwoju Gdańska, Gdańsk

34 3. 3. ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU TRANSPORTOWEGO 3.5. Metodologia W ramach prac nad Programem została wypracowana i uszczegółowiona metoda optymalizacji kolejności budowy poszczególnych odcinków układu ulicznego na obszarze Gdańska Południe. Metoda wyboru kolejności budowy elementów układu uliczno-drogowego na Gdańsku Południe polega na sprawdzeniu w kolejnych krokach, jakie skutki przynosi realizacja poszczególnych odcinków układu transportowego, podlegających analizie i na tej podstawie dokonywaniu wyboru kolejnych odcinków ulicznych do realizacji. Odbywa się to drogą następujących po sobie działań po określeniu stanu 0 - opisanego w punkcie 3.1: 1. Symulacja obciąŝenia wyŝej określonego stanu 0 macierzą ruchu prognozowanego na 2020 rok. 2. Seria symulacji (w ramach jednego banku ) obciąŝenia układu ulicznego tą samą macierzą roku 2020 z dodaniem kaŝdorazowo jednego z analizowanych odcinków podlegających wariantowaniu w kaŝdej symulacji (w ten sposób analizowane są kolejno wszystkie odcinki). 3. Ocena skutków kaŝdej z w/w symulacji w stosunku do symulacji obciąŝenia dla stanu 0 na przekrojach kontrolnych pod katem kryteriów opisanych w punkcie Porównanie wyników ocen poszczególnych symulacji oraz dokonanie wyboru odcinka o najkorzystniejszych skutkach dla badanego układu [koniec postępowania tworzącego pierwszy bank ]. 5. Wprowadzenie wybranego odcinka do stanu 0+1 i powtórzenie serii symulacji obciąŝenia tego stanu pozostałymi, nie wybranymi odcinkami, a następnie kolejnych czynności tj. oceny skutków i wyboru kolejnego najkorzystniejszego odcinka. [drugi bank] Kolejne powtarzanie wyŝej opisanych czynności pozwala ustalić optymalną kolejność realizacji analizowanych odcinków ulicznych. Postępowanie to ogranicza się do takiej liczby odcinków, której realizacja jest prawdopodobna ze względu na przewidywane środki finansowe do dyspozycji w analizowanym okresie. Cała sekwencja serii tych symulacji, ocen i wyborów kolejnych odcinków do realizacji tworzy tzw. drzewko zakorzenione w określonym (przyjętym) stanie 0. Schemat metody wyboru elementów układu uliczno-drogowego ilustruje Ryc

35 3 Ryc. 8. Schemat metody wyboru elementów układu ulicznego Gdańska Południe ( drzewko ) Bank 1 Macierz ruchu z 2020 roku Stan 0 Stan 0 + odcinek nr 1 Stan 0 + odcinek nr 2... Stan 0 + odcinek nr n Symulacja obciąŝenia układu Symulacja obciąŝenia układu Symulacja obciąŝenia układu Symulacja obciąŝenia układu Symulacja obciąŝenia układu Porównanie wyników Porównanie wyników Porównanie wyników Porównanie wyników Kryteria wyboru Wybór odcinka o najkorzystniejszych skutkach dla badanego układu Wybrany odcinek Stan 0+1 Bank 2 Powtórzenie czynności z poprzedniego banku z pozostałymi nie wybranymi odcinkami i wybór odcinka Stan 0+2 Bank n Powtórzenie czynności z poprzedniego banku z pozostałymi nie wybranymi odcinkami i wybór odcinka Stan wynikowy 34

36 3.6. Kryteria wyboru elementów układu 3 Przyjęto 3 zasadnicze kryteria oceny skutków wyboru wariantowanego odcinka dla zmian natęŝenia ruchu kołowego na całym układzie: 1. Maksymalizacja zmian polepszających stopień wykorzystania przepustowości na krytycznych przekrojach kontrolnych, 2. minimalizacji zmian pogarszających stopień wykorzystania przepustowości na krytycznych przekrojach kontrolnych, 3. optymalizacja ruchu na wariantowanym nowym odcinku mierzona sumą potoków ruchu w obu kierunkach i stopniem wykorzystania przepustowości. W kryteriach 1 i 2 brano pod uwagę te przekroje kontrolne, uznane za krytyczne, na których zachodziły zmiany stopnia wykorzystania przepustowości między następującymi przyjętymi przedziałami: NIEBIESKI 0-0,3 Droga się nie obciąŝa - zaprojektowana zbyt wysoka klasa lub zbyt wysoki przekrój poziom swobody ruchu A,B ZIELONY CZERWONY CZARNY CZ 0,3-0,75 0,75-0,9 0,9-1,0 Droga obciąŝa się optymalnie stan preferowany poziom swobody ruchu C,D Droga jest mocno obciąŝona- stan alarmujący - poziom swobody ruchu E Droga jest przeciąŝona- powstaje korek - poziom swobody ruchu F Dodatkowo brano pod uwagę przekroje kontrolne, na których zmiany natęŝenia ruchu mieściły się w obrębie jednego z dwóch przedziałów: 0,75 0,9 i/lub 0,9 1,0 stopnia wykorzystania przepustowości. Przekroje kontrolne, na których zmiany natęŝenia ruchu mieściły się w obrębie jednego z dwóch przedziałów: 0 0,3 i/lub 0,3 0,75 stopnia wykorzystania przepustowości pomijano. W rezultacie w kryterium 1 i 2 uwzględniano następujące przesłanki identyfikacji przekrojów krytycznych: 35

37 3 Ryc. 9. Przesłanki identyfikacji przekrojów krytycznych i oceny zmian Zmiany pogarszające poziom swobody ruchu: Zmiany polepszające poziom swobody ruchu ruchu: Niebieski Czarny Niebieski Zielony Czerwony Czerwony Zielony Zielony Niebieski Czerwony Czerwony Czarny Niebieski Czarny Zielony Czerwony Niebieski Czerwony Czerwony Czarny Czarny Czarny Czarny Zdefiniowana metoda wyboru elementów układu ulicznego pozwala na: - wybór elementów najbardziej poprawiających warunki ruchowe w układzie drogowym, - eliminacje elementów pogarszających warunki ruchu w układzie drogowym, - eliminacje elementów niedociąŝonych, - wybór elementów nie pogarszających obciąŝenia układu dla odcinków przeciąŝonych, - wybór wariantowanych elementów optymalnie obciąŝonych w trakcie rozkładu ruchu na sieć. 36

38 4. 4. ANALIZA KOLEJNOŚCI REALIZACJI ELEMENTÓW SYSTEMU TRANSPORTOWEGO O GDAŃSKA POŁUDNIE 4.1. Drzewko I Prognoza ruchu w stanie 0 W załączniku 1 zostały przedstawione wyniki symulacji obciąŝenia macierzą roku 2020 układu uliczno-drogowego Gdańska Południe wg załoŝeń dla stanu 0 i z przyjętymi elementami dla drzewka I. Układ drogowy Gdańska Południe charakteryzuje się duŝą liczbą odcinków o przekroczonej przepustowości w stanie 0 : Armii Krajowej na odcinku od skrzyŝowania Armii Krajowej-3 Maja do węzła z al. gen W. Sikorskiego Trasa WZ na odcinku od ul. Łostowickiej do węzła z ul. Jabłoniową Trasa WZ w rejonie węzła Karczemki ul. Jabłoniowa na całej długości ul Kartuska ul. Łostowicka ul. Warszawska ciąg uliczny Podmiejska Małomiejska ul. Świętokrzyska Trakt św. Wojciecha ul. Niepołomicka ul. Myśliwska Wybór poszczególnych elementów układu Bank 1 Nowa Bulońska Północna Pierwszym krokiem analizy jest dodanie do stanu 0 kaŝdego z szesnastu planowanych odcinków wymienionych w punkcie 3.2. W wyniku przeprowadzonej analizy okazało się, Ŝe najkorzystniej na układ uliczno-drogowy Gdańska Południe wpływają dwie z wariantowanych ulic: Nowa Bulońska Północna 2x2 oraz Nowa Jabłoniowa 2x2. W obu przypadkach poziom wykorzystania przepustowości jest optymalny, na poziomie 0,3 0,75. Prognozowany potok ruchu na wybranych odcinkach jest zbliŝony, natomiast znacznie lepiej na poprawę warunków ruchu na całym układzie uliczno-drogowym Gdańska Południe wpływa Nowa Bulońska Południowa i dlatego została wybrana jako pierwszy element w ramach banku 1. 37

39 4 Poprawia ona warunki ruchu o 3310 poj. um./godz. (sumarycznie na wszystkich rozpatrywanych newralgicznych przekrojach) oraz pogarsza je o 439 poj. um./godz. Potok ruchu kołowego dla tej ulicy w godzinie szczytu popołudniowego wynosi 1209 p.um./godz.sz. w kierunku A oraz 1731 p.um./godz.sz. w kierunku B (załącznik 2). Tab. 5. Wynikowa analiza ruchu w ramach banku 1 NAZWA ODCINKA POPRAWA WARUNKÓW UNRUGA 1X POGORSZENI E WARUNKÓW KIERUNEK A KIERUNEK B A+B KIERUNEK A KIERUNEK B Nowa Warszawska Unruga > 0.9 TRASA P-P 1X Trasa PP NOWA JABŁONIOWA 2x N. Jabłoniowa NOWA WARSZAWSKA 2X2 NOWA MYŚLIWSKA Zach. I Płd N. Warszawska - max N. Warszawska - min Nowa Myśliwska Zachodnia > 0.9 Nowa Myśliwska Południowa > 0.9 NOWA BULOŃSKA PÓŁNOCNA 2X Nowa Bulońska Północna NOWA BULOŃSKA POŁUDNIOWA 2x Nowa Bulońska Południowa TRASA PP 2X Trasa PP NOWA PODMIEJSKA 2X2 + NOWA CHMIELNA 1X2 Nowa Chmielna > 0.9 Nowa Podmiejska NOWA ŚWIĘTOKRZYSKA 2X Nowa Świętokrzyska NOWA ŚWIĘTOKRZYSKA 1X2 NOWA ZAKONICZYŃSKA 1X2 Trasa PP 1X2 + NOWA MAŁOMIEJSKA 2X2 Trasa PP 2X2 + NOWA MAŁOMIEJSKA 2X2 NOWA ŚWIĘTOKRZYSKA 2X2 + NOWA NIEPOŁOMICKA 2X2 NOWA MAŁOMIEJSKA 2X2 + NOWA PODMIEJSKA 2X2 SUMY ZMIAN POTOKÓW W PRZEKROJACH KRYTYCZNYCH PRZEKRÓJ Nowa Świętokrzyska - max > 0.9 Nowa Świetokrzyska - min Nowa Zakoniczyńska 492 OBCIĄśENIE ODCINKA WARIANTOWANEGO POZIOM SWOBODY RUCHU Trasa PP > 0.9 Nowa Małomiejska Trasa PP Nowa Małomiejska Nowa Świętokrzyska Nowa Niepołomicka Nowa Małomiejska Nowa Podmiejska * max, min wartości dla maksymalnych i minimalnych potoków na danym odcinku Bank 2 Nowa Jabłoniowa W następnym kroku przeanalizowano pod względem obciąŝeń ruchu 15 pozostałych projektowanych ciągów uliczno-drogowych (w analizie uwzględniono wszystkie odcinki uliczne z wyjątkiem wybranego w banku 1 odcinka Nowej Bulońskiej Północnej, który został dodany do stanu 0 ). W wyniku przeprowadzonej analizy okazało się, Ŝe po rozpatrzeniu wszystkich moŝliwości, elementami najkorzystniej wpływającym na układ są: Nowa Jabłoniowa 2x2, Nowa Warszawska 2x2, Nowa Bulońska Południowa 2x2 oraz ciąg Nowa Małomiejska 2x2 - Nowa Podmiejska 2x2. Ze względu na optymalny stopień wykorzystania przepustowości oraz największy prognozowany potok kołowy elementem wybranym jednoznacznie w banku 2 jest Nowa Jabłoniowa 2x2. 38

40 Realizacja tego elementu poprawi warunki ruchu o 1266 poj. um./godz. jednocześnie je pogarszając zaledwie o 172 poj. um./godz. Potok ruchu kołowego dla tej ulicy w godzinie szczytu popołudniowego wynosi 1734 p.um./godz.sz. w kierunku A oraz 1868 p.um./godz.sz. w kierunku B obciąŝając ją tym samym w sposób optymalny (załącznik 3). Tab. 6. Wynikowa analiza ruchu w ramach banku 2 4 NAZWA ODCINKA POPRAWA WARUNKÓW POGORSZENI E WARUNKÓW KIERUNEK A KIERUNEK B * max, min wartości dla maksymalnych i minimalnych potoków na danym odcinku Bank 3 Nowa Małomiejska-Nowa Podmiejska W następnym kroku przeanalizowano pod względem obciąŝeń ruchu 14 pozostałych projektowanych ciągów uliczno-drogowych (bez Nowej Bulońskiej Północnej i bez Nowej Jabłoniowej wybranych w poprzednich bankach). Elementami najkorzystniej wpływającym na rozkład przestrzenny ruchu są: ciąg uliczny Nowa Małomiejska 2x2 - Nowa Podmiejska 2x2, Nowa Warszawska 2x2 oraz ciąg uliczny Nowa Świętokrzyska Wschodnia 2x2 Nowa Niepołomicka 2x2. Spośród wymienionych elementów, mimo nienajkorzystniejszych zmian warunków ruchu na układzie uliczno-drogowym Gdańska Południe, ale ze względu na największe obciąŝenie potokiem ruchu kołowego odcinka oraz optymalne A+B KIERUNEK A KIERUNEK B Nowa Warszawska Unruga > 0.9 TRASA P-P 1X Trasa PP NOWA JABŁONIOWA 2x N. Jabłoniowa NOWA BULOŃSKA PÓŁNOCNA 2X2 SUMY ZAMIN POTOKÓW W PRZEKROJACH KRYTYCZNYCH UNRUGA 1X NOWA WARSZAWSKA 2X NOWA MYŚLIWSKA Zach. I Płd N. Warszawska - max* N. Warszawska - min* Nowa Myśliwska Zachodnia > 0.9 Nowa Myśliwska Południowa > 0.9 NOWA BULOŃSKA POŁUDNIOWA 2x Nowa Bulońska Południowa TRASA PP 2X Trasa PP NOWA PODMIEJSKA 2X2 + NOWA CHMIELNA 1X NOWA ŚWIĘTOKRZYSKA 2X NOWA ŚWIĘTOKRZYSKA 1X PRZEKRÓJ OBCIĄśENIE ODCINKA WARIANTOWANEGO POZIOM SWOBODY RUCHU Nowa Chmielna > 0.9 Nowa Podmiejska Nowa Świętokrzyska - max* Nowa Świetokrzyska - min* Nowa Świętokrzyska - max* Nowa Świetokrzyska - min* > 0.9 NOWA ZAKONICZYŃSKA 1X Nowa Zakoniczyńska Trasa PP 1X2 + NOWA MAŁOMIEJSKA 2X2 Trasa PP 2X2 + NOWA MAŁOMIEJSKA 2X2 NOWA ŚWIĘTOKRZYSKA 2X2 + NOWA NIEPOŁOMICKA 2X2 NOWA MAŁOMIEJSKA 2X2 + NOWA PODMIEJSKA 2X element wybrany w banku 1 Trasa PP Nowa Małomiejska Trasa PP Nowa Małomiejska Nowa Świętokrzyska Nowa Niepołomicka Nowa Małomiejska Nowa Podmiejska

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI W KREACJI MIASTA PRZYJAZNEGO MIESZKAŃCOM Konferencja: Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego w Gdańsku Gdańsk, 23 marca 2015 r. arch. Marek Piskorski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM TRANSPORTOWY

STRATEGICZNY PROGRAM TRANSPORTOWY STRATEGICZNY PROGRAM TRANSPORTOWY DZIELNICY POŁUDNIE W MIEŚCIE GDAŃSKU NA LATA 2014-2020 Konferencja: Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego w Gdańsku Gdańsk, 23 marca 2015 r. Tomasz Budziszewski

Bardziej szczegółowo

Metoda rozwiązywania problemów transportu w metropolii portowej przy użyciu pakietu do. EMME/2 [Emme 3]

Metoda rozwiązywania problemów transportu w metropolii portowej przy użyciu pakietu do. EMME/2 [Emme 3] Metoda rozwiązywania problemów transportu w metropolii portowej przy użyciu pakietu do modelowania systemów transportowych EMME/2 [Emme 3] Autorzy: mgr inż. Jan T. Kosiedowski mgr inż. Tadeusz Mendel Gdańsk

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA RUCHU KOŁOWEGO

PROGNOZA RUCHU KOŁOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU TYNIEC POŁUDNIE PROGNOZA RUCHU KOŁOWEGO AUTORZY: mgr inż. Ewa Goras mgr inż. Jacek Popiela 1 MODELOWANIE RUCHU MIEJSKIEGO Szczególnym

Bardziej szczegółowo

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi:

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi: Stan istniejący Zielona Góra posiada obwodnice po trzech stronach miasta. Kierunki tranzytowe północ-południe obsługuje droga ekspresowa S3 oraz droga krajowa nr 27, natomiast ruch na kierunkach wschód-zachód

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016 Wraz z opracowaniem modelu ruchu czerwiec 2016 Ogólne informacje o projekcie 2 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Wykonawca: konsorcjum, w skład którego weszli: PBS Sp. z o.o. (Lider) oraz Politechnika

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA CHARAKTERYSTYKA ŚRÓDMIEŚCIA PołoŜenie centrum na tle

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 marca 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień w rejonie przystanku PKM w mieście Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis dzieła: Wstępne studium wykonalności PREMETRA w Krakowie

Szczegółowy opis dzieła: Wstępne studium wykonalności PREMETRA w Krakowie Szczegółowy opis dzieła: Wstępne studium wykonalności PREMETRA w Krakowie Załącznik nr 1 do umowy I. Cel opracowania Opracowanie ma stanowić merytoryczną podstawę do weryfikacji ustaleń dotyczących systemu

Bardziej szczegółowo

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Usprawnienie transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III RUCH DROGOWY

ROZDZIAŁ III RUCH DROGOWY ROZDZIAŁ III RUCH DROGOWY 1. Materiały wyjściowe W analizie ruchu drogowego wykorzystano następujące opracowania: Ruch drogowy 2000 opracowany przez Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów Sp. z o.o. Transprojekt

Bardziej szczegółowo

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu PLAN PREZENTACJI WSTĘP CZĘŚĆ I OPRACOWANIE URBANISTYCZNE Wnioski z przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny

Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach wraz z budową węzła na drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

InŜynieria ruchu str. 114

InŜynieria ruchu str. 114 NATĘśENIE RUCHU InŜynieria ruchu str. 114 Pomiary wykonuje się oddzielnie dla następujących kategorii: motocykli, samochodów osobowych, lekkich samochodów cięŝarowych (dostawczych) o masie całkowitej

Bardziej szczegółowo

STUDIUM KOMUNIKACYJNE REJONU DZIELNIC BIELANY I BEMOWO W ZWIĄZKU Z PRZEBIEGIEM WYLOTU TRASY S-7 NA GDAŃSK

STUDIUM KOMUNIKACYJNE REJONU DZIELNIC BIELANY I BEMOWO W ZWIĄZKU Z PRZEBIEGIEM WYLOTU TRASY S-7 NA GDAŃSK REJONU DZIELNIC BIELANY I BEMOWO W ZWIĄZKU Z PRZEBIEGIEM WYLOTU TRASY S-7 NA GDAŃSK Raport końcowy Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Drogownictwa i Komunikacji 00-382 Warszawa, ul. Solec 48

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium rozwoju systemów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU

PREZENTACJA PROJEKTU PREZENTACJA PROJEKTU Wstęp Cel projektu Stworzenie międzydzielnicowego połączenia rowerowego o wysokim standardzie zwanego Velostradą (połączenia Mokotowa w ciągu ulic Rolna Bukowińska z al. KEN przy pomocy

Bardziej szczegółowo

30.06.2014. 30 czerwca 2014

30.06.2014. 30 czerwca 2014 TRASA KOMUNIKACYJNA tzw. NOWA POLITECHNICZNA spotkanie informacyjne z Radą Dzielnicy Wrzeszcz Górny i Radnymi Miasta Gdańska 3 czerwca 214 PLAN PREZENTACJI 1. UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNO URBANISTYCZNE PLANOWANEJ

Bardziej szczegółowo

ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO Planowany węzeł z ul. Solidarności/Radzymińską Planowany węzeł z Trasą Świętokrzyską Usytuowanie przedsięwzięcia Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie na terenie dzielnic:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień - rejon ulicy Lawendowe Wzgórze w mieście Gdańsku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI MODERNIZACJI ANODY KONOTOPA PUŁAWSKA CIĄGU ULIC NA ODCINKU POW ULICA RODOWICZA WYBUDOWANIU POW NA ODCINKU

ANALIZA MOŻLIWOŚCI MODERNIZACJI ANODY KONOTOPA PUŁAWSKA CIĄGU ULIC NA ODCINKU POW ULICA RODOWICZA WYBUDOWANIU POW NA ODCINKU ANALIZA MOŻLIWOŚCI MODERNIZACJI CIĄGU ULIC PUŁAWSKA DOLINA SŁUŻEWIECKA NA ODCINKU POW ULICA RODOWICZA ANODY W ASPEKCIE PRZEJĘCIA RUCHU PO WYBUDOWANIU POW NA ODCINKU KONOTOPA PUŁAWSKA Biuro Planowania Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Michał Beim Piotr Cupryjak Plan wystąpienia 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. ŚW. WINCENTEGO ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

PRZEBUDOWA UL. ŚW. WINCENTEGO ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO Wizualizacja skrzyŝowania ul. Św. Wincentego z ul. Kołową i Obwodową Wizualizacja ul. Św. Wincentego w rejonie Cmentarza Bródnowskiego Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. z dnia 10 sierpnia 2011 r.

Informacja prasowa. z dnia 10 sierpnia 2011 r. Informacja prasowa z dnia 10 sierpnia 2011 r. dotyczy: możliwości rozwoju i funkcjonowania podsystemu tramwajowego w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1 WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1 WERSJA 2005 ZAKRES WYKŁADU: 1. DROGOWNICTWO 2. RUCH DROGOWY 3. KOMUNIKACJA ZBIOROWA 4. PIESI I ROWERZYŚCI 5. STEROWANIE RUCHEM Wprowadzenie do Budownictwa

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI

ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI - 137 - Rozdział 9 ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI SPIS TREŚCI: 1. Opis i diagnoza stanu istniejącego 2. Analiza uwarunkowań wynikających z dotychczasowych opracowań planistycznych 3. Określenie zagrożeń środowiska

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE KONSULTACJE SPOŁECZNE Obwodnica Śródmieścia Szczecina etap VI budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Wojska Polskiego z budową węzła Łękno wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Sławomir Monkiewicz Dojazdy do pracy spoza Warszawy (na bazie Warszawskiego Badania Ruchu 2005)

Sławomir Monkiewicz Dojazdy do pracy spoza Warszawy (na bazie Warszawskiego Badania Ruchu 2005) mgr inŝ. Sławomir Monkiewicz Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. Kierownik Pracowni Projektów Transportowych DOJAZDY DO PRACY SPOZA WARSZAWY 1 Wstęp 1.1 Niniejszy referat został przygotowany na seminarium

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012

Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012 ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012 Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnic Praga Północ i Praga Południe w Warszawie. W Koncepcji Budowa ul. Tysiąclecia zaprojektowano

Bardziej szczegółowo

B I U R O R O Z W O J U G D A Ń S K A. ANEKS 3 Badania ruchu rowerowego

B I U R O R O Z W O J U G D A Ń S K A. ANEKS 3 Badania ruchu rowerowego B I U R O R O Z W O J U G D A Ń S K A ANEKS 3 Badania ruchu rowerowego I. Pomiar Ruchu Rowerowego (PRR) 2011 Badania ruchu rowerowego (PRR) w u słuŝyły uzyskaniu podstawowych informacji o: zachowaniach

Bardziej szczegółowo

komunikacyjny alfabet

komunikacyjny alfabet KOMUNIKACJA W MIEŚCIE 1 dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja komunikacyjny alfabet Prezentacja zbiera opracowania zespołu IPU WAPK: dr inż. arch. Kingi Racoń-Leji, dr inż. arch. Bartłomieja Homińskiego, dr inż.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA RUCHU KOŁOWEGO

PROGNOZA RUCHU KOŁOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie ZAKŁAD PROBLEMÓW ŚRODOWISKOWYCH 30-015 Kraków, ul. Cieszyńska 2, tel./fax 633-94-05 e-mail: sekretariat@irm.krakow.pl MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII-57/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 18 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII-57/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 18 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII-57/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM TRANSPORTOWY

STRATEGICZNY PROGRAM TRANSPORTOWY T EK OJ PR G W ICZ YŁ N OŻ EG ON O Y PLA DO N PU U T BL RA IC NS ZN PO EG RT O OW W GL EG ĄD O D U LA W DN DZI IA EL CH NI OD CY G 01 DA.0 Ń 4. SK 20 15 PO DO ŁU D 30 NI.0 E W 4. 20 M 15 IEŚ CI E TE RA

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2 SPIS TREŚCI 1. Opis przedsięwzięcia....1 2. Lokalizacja inwestycji....1 2.1. Charakterystyka gminy... 1 3. Parametry techniczne drogi....2 4. Wymagania....2 5. Przebiegi wariantów w podziale na gminy....3

Bardziej szczegółowo

Białystok jako węzeł drogowy. Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta

Białystok jako węzeł drogowy. Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta Białystok jako węzeł drogowy Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta 1 PLANOWANY PRZEBIEG SZLAKÓW TRANZYTOWYCH OBWODNICE MIASTA BIAŁYSTOK - UKŁAD DOCELOWY Kuźnica Warszawa BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A. 02-591 Warszawa, ul. Batorego 16

BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A. 02-591 Warszawa, ul. Batorego 16 BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A. 02-591 Warszawa, ul. Batorego 16 PROGNOZA RUCHU I ANALIZA UKŁADU DROGOWEGO DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZE- STRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁOMIANKI

Bardziej szczegółowo

NOTATKA SŁUśBOWA Z RADY TECHNICZNEJ W DNIU 03.04.2009 r.

NOTATKA SŁUśBOWA Z RADY TECHNICZNEJ W DNIU 03.04.2009 r. ŁÓDŹ, 03.04.2009 NOTATKA SŁUśBOWA Z RADY TECHNICZNEJ W DNIU 03.04.2009 r. DOTYCZY: wykonanie koncepcji programowej dla budowy obwodnicy m. Biała Rawska w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu. VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej

Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu. VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej Dokumenty strategiczne 1. Dokument kierunkowy: - Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1090/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 lutego 2014 roku. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XLIX/1090/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 lutego 2014 roku. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XLIX/1090/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 lutego 2014 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca

Bardziej szczegółowo

MULTIMODALNE MODELE RUCHU STAN ISTNIEJĄCY I WARIANTOWE MODELE PROGNOSTYCZNE

MULTIMODALNE MODELE RUCHU STAN ISTNIEJĄCY I WARIANTOWE MODELE PROGNOSTYCZNE KONSORCJUM: PPU INKOM SC Katowice RUBIKA Tomasz DZIEDZIC Gdańsk MULTIMODALNE MODELE RUCHU STAN ISTNIEJĄCY I WARIANTOWE MODELE PROGNOSTYCZNE mgr inż. Jan GREGOROWICZ 1 CEL OPRACOWANIA: 1. ZWALORYZOWANIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ PLANOWANEGO OBIEKTU PRZY UL. 3 LIPY W GDAŃSKU

ANALIZA OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ PLANOWANEGO OBIEKTU PRZY UL. 3 LIPY W GDAŃSKU trafik Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej "TRAFIK" s.c. dr inż. Kazimierz Jamroz dr inż. Lech Michalski ul. Karłowicza 20 80-275 Gdańsk tel./ fax. 058-346-13-69 NIP: 584-10-26-673 Regon:

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r.

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. KRAKÓW MIASTO Z OGROMNYM POTENCJAŁEM Liczba mieszkańców - 755 tys.

Bardziej szczegółowo

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie Marian Kurowski, Andrzej Rudnicki Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie v Stan sieci tramwajowej v Warianty rozwoju sieci Zawartość referatu:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach

Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach Artur Zając Dział Organizacji Przewozów Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie Poznań, 16 listopada 2011 r. Co to jest VISUM? Aplikacja wspomagająca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM odcinek Matarnia w mieście Gdańsku Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, Łódź. ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, Łódź

INWESTOR: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, Łódź. ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, Łódź Weryfikacja koncepcji wariantowych przebiegów ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach INWESTOR: Urząd Miasta Łodzi,

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU

PREZENTACJA PROJEKTU PREZENTACJA PROJEKTU WSTĘP Prezentacja przedstawia wyniki opracowania pt. Studium obsługi komunikacyjnej dzielnicy Żoliborz, ze szczególnym uwzględnieniem ciągu ul. Krasińskiego, na zachód od pl. Wilsona

Bardziej szczegółowo

DOMINIK JAŚKOWIEC RADNY MIASTA KRAKOWA pl. Wszystkich Świętych 3/ Kraków

DOMINIK JAŚKOWIEC RADNY MIASTA KRAKOWA pl. Wszystkich Świętych 3/ Kraków DOMINIK JAŚKOWIEC RADNY MIASTA KRAKOWA pl. Wszystkich Świętych 3/4 31-004 Kraków dominikjaskowiec@interia.pl, www.jaskowiec.eu Kraków, dn. 19 sierpnia 2013 r. Dotyczy: Zgłoszenia uwag do projektu zmiany

Bardziej szczegółowo

Model ruchu z prognozami metodologia obliczeń

Model ruchu z prognozami metodologia obliczeń Studium lokalizacyjno funkcjonalno ruchowe rozwoju podhalańsko tatrzańskiego układu komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności Miasta Zakopane ZAŁĄCZNIK NR 4 Model ruchu z prognozami metodologia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

infrastruktury transportowej Kierunki rozwoju na Mazowszu Tomasz Sieradz 20 lutego 2006 r. Warszawa Mazowieckiego Członek Zarządu Województwa

infrastruktury transportowej Kierunki rozwoju na Mazowszu Tomasz Sieradz 20 lutego 2006 r. Warszawa Mazowieckiego Członek Zarządu Województwa Kierunki rozwoju infrastruktury transportowej na Mazowszu Tomasz Sieradz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego 20 lutego 2006 r. Warszawa Mazowsze w kontekście międzynarodowym i krajowym Podstawowym

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

DUŻA RAMA KOMUNIKACYJNA MIASTA

DUŻA RAMA KOMUNIKACYJNA MIASTA 23-03-2015 DUŻA RAMA KOMUNIKACYJNA MIASTA - DROGA ZIELONA OD UL. HALLERA DO AL. NIEPODLEGŁOŚCI - ODCINEK OD AL. NIEPODLEGŁOŚCI DO OBWODNICY METROPOLITALNEJ Prezes Biura Projektów Budownictwa Komunalnego

Bardziej szczegółowo

DOJAZDY DO PRACY SPOZA WARSZAWY

DOJAZDY DO PRACY SPOZA WARSZAWY Warszawskie Forum Polityki Społecznej Praca wyzwania rozwojowe Warszawa, 29 marca 2008 r. DOJAZDY DO PRACY SPOZA WARSZAWY (na bazie Warszawskiego Badania Ruchu 2005) mgr inŝ. Sławomir Monkiewicz Biuro

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne OPRACOWYWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN: BUDOWA WSCHODNIEJ OBWODNICY BEŁCHATOWA w ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów Kamieńsk wraz z budową

Bardziej szczegółowo

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Poznań, 21 kwietnia 2017 r.

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Koncepcja budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych PKM w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komplementarnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

InŜynieria ruchu drogowego : teoria i praktyka / Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz. - wyd. 1, dodr. - Warszawa, 2011.

InŜynieria ruchu drogowego : teoria i praktyka / Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz. - wyd. 1, dodr. - Warszawa, 2011. InŜynieria ruchu drogowego : teoria i praktyka / Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz. - wyd. 1, dodr. - Warszawa, 2011 Spis treści Wstęp 11 WaŜniejsze oznaczenia 14 1. UŜytkownicy dróg

Bardziej szczegółowo

Stanowisko nr Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 3 marca 2014 roku

Stanowisko nr Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 3 marca 2014 roku Stanowisko nr Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. nr 41, poz.361 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 1 1. Rada Dzielnicy Białołęka m. st.

Bardziej szczegółowo

Opis wariantów 1a i 1b Koncepcji Budowy ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej

Opis wariantów 1a i 1b Koncepcji Budowy ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej Opis wariantów 1a i 1b Koncepcji Budowy ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła śaba do ul. Grochowskiej 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie dodatkowej analizy wariantów Koncepcji

Bardziej szczegółowo

Do czego służą kompleksowe badania ruchu?

Do czego służą kompleksowe badania ruchu? WARSZAWSKIE BADANIE RUCHU 2015 - Do czego służą kompleksowe badania ruchu? Kompleksowe badania ruchu są niezbędnym elementem prowadzenia racjonalnej polityki transportowej w miastach. Umożliwiają one podejmowanie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 23 listopada 2009 r. LGD-410-29-29-04/2009 P/09/178 Pan Jerzy Dobaczewski Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU AKTUALIZACJA STUDIUM SYSTEMU TRANSPORTOWEGO DLA MIASTA ŁODZI ETAP II CZĘŚĆ 5 Wielowariantowa koncepcja rozwoju systemu transportowego na rok 2025 Wykonawca: Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGICZNEGO PROGRAMU TRANSPORTOWEGO DZIELNICY POŁUDNIE W MIEŚCIE GDAŃSKU

AKTUALIZACJA STRATEGICZNEGO PROGRAMU TRANSPORTOWEGO DZIELNICY POŁUDNIE W MIEŚCIE GDAŃSKU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/856/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 24.11.2016 r. AKTUALIZACJA STRATEGICZNEGO PROGRAMU TRANSPORTOWEGO DZIELNICY POŁUDNIE W MIEŚCIE GDAŃSKU GDAŃSK, PAŹDZIERNIK 2016r. ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę

Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę Andrzej Brzeziński Karolina Jesionkiewicz Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę W dniu 7 lutego b.r. w Warszawie uruchomiono Złote Tarasy (ZT), duży obiekt handlowo usługowo - biurowy (powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY RUCHU DLA OBWODNICY GRODZISKA MAZ. W CIĄGU DROGI NR 579

PROGNOZY RUCHU DLA OBWODNICY GRODZISKA MAZ. W CIĄGU DROGI NR 579 Biuro Inżynierskie VIATECH Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 144 02-305 Warszawa e-mail:office@viatech.pl tel. 022 662 31 58, 022 662 24 26 fax: 022 662 23 86 PROGNOZY RUCHU DLA OBWODNICY GRODZISKA MAZ. W CIĄGU

Bardziej szczegółowo

Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap 1 rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej

Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap 1 rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap 1 rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej Londyn, Docklands Thems Park TRASA PRZEBIEGU PKM W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

P1 Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania. 14 grudnia 2015 r.

P1 Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania. 14 grudnia 2015 r. STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ P1 Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania. 14 grudnia 2015 r. Finansowanie: 108 mln EUR

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. TEREN LOKALIZACJI BUDYNKI ISTNIEJĄCE ZIELEŃ INFRASTRUKTURA

SPIS TREŚCI 1. TEREN LOKALIZACJI BUDYNKI ISTNIEJĄCE ZIELEŃ INFRASTRUKTURA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. TEREN LOKALIZACJI... - 3-2. BUDYNKI ISTNIEJĄCE... - 4-3. ZIELEŃ... - 4-4. INFRASTRUKTURA... - 4-5. UKŁAD KOMUNIKACYJNY... - 4-5.1.1. STAN TYMCZASOWY... - 4-5.1.2. STAN DOCELOWY...

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2 SPIS TREŚCI 1. Opis przedsięwzięcia....1 2. Lokalizacja inwestycji....1 2.1. Charakterystyka gminy... 1 3. Parametry techniczne drogi....2 4. Wymagania....2 5. Przebiegi wariantów w podziale na gminy....3

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Sytuacja demograficzna w kraju jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na zmiany w systemie oświaty. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie społeczno-przestrzenne Warszawy

ZróŜnicowanie społeczno-przestrzenne Warszawy Warszawskie Forum Polityki Społecznej Strategia społeczna Warszawy wobec współczesnych wyzwań Warszawa, 15 XII 2007 Dotychczasowe badania nad zróŝnicowaniami społecznoprzestrzennymi Warszawy prowadzone

Bardziej szczegółowo

Koncepcja węzła. ulicy Słomińskiego z ulicą Międzyparkową. w ciągu obwodnicy śródmiejskiej w Warszawie

Koncepcja węzła. ulicy Słomińskiego z ulicą Międzyparkową. w ciągu obwodnicy śródmiejskiej w Warszawie Koncepcja węzła ulicy Słomińskiego z ulicą Międzyparkową w ciągu obwodnicy śródmiejskiej w Warszawie Zakres opracowania obejmuje: docelową koncepcję rozwiązań sytuacyjnowysokościowych węzła, wraz z prognozą

Bardziej szczegółowo

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Stowarzyszenie Metropolia Poznań Linie kolejowe w obszarze aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu MODEL RUCHU

Wraz z opracowaniem modelu ruchu MODEL RUCHU Wraz z opracowaniem modelu ruchu MODEL RUCHU czerwiec 2016 Ogólne informacje o modelu ruchu 2 Model podróży to matematyczny opis interakcji pomiędzy zapotrzebowaniem mieszkańców na przemieszczanie się,

Bardziej szczegółowo

Tramwaj do Wilanowa. Tramwaj do Wilanowa Tamas Dombi, ZTM 1

Tramwaj do Wilanowa. Tramwaj do Wilanowa Tamas Dombi, ZTM 1 Tramwaj do Wilanowa Tramwaj do Wilanowa Tamas Dombi, ZTM 1 Plan prezentacji 1. Obsługa Wilanowa komunikacją miejską stan obecny 2. Tramwaj do Wilanowa zarys inwestycji 3. Podsumowanie Tramwaj do Wilanowa

Bardziej szczegółowo

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU DOLINA RUDAWY MAŁE BŁONIA

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU DOLINA RUDAWY MAŁE BŁONIA Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Krakowa z dnia... ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 19 marca 2012 roku

Uchwała Nr Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 19 marca 2012 roku Uchwała Nr Rady Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm. 1 ), Rada Dzielnicy Białołęka uchwala, co następuje.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy Seminarium Jakośd powietrza a ochrona klimatu synergia działao W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy dr inż. Andrzej Brzeziński 9 czerwca 2015 r Ministerstwo Środowiska WSTĘP 1) WSTĘP- STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej Zakład Systemów

Bardziej szczegółowo

m.st. Warszawa Warszawska Polityka Mobilności

m.st. Warszawa Warszawska Polityka Mobilności Warszawska Polityka Mobilności Dokument opracowany w 2014 roku przez zespół pod kierunkiem p.dr Andrzeja Brzezińskiego Stanowi uzupełnienie i rozwinięcie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego

Bardziej szczegółowo

Trasy Olszynki Grochowskiej

Trasy Olszynki Grochowskiej Koncepcja rozwiązania węzła Trasy Olszynki Grochowskiej z Trasą Siekierkowską oraz ulicami Ostrobramską i Grochowską wraz z analizą możliwości zlokalizowania w tym rejonie pętli tramwajowo-autobusowej

Bardziej szczegółowo

POMYSŁ NA PLAC RAPACKIEGO

POMYSŁ NA PLAC RAPACKIEGO POMYSŁ NA PLAC RAPACKIEGO Koncepcje przebudowy placu Rapackiego wykonane na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu 1 marca2013 r. W ramach opracowanych materiałów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r.

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja naukowo techniczna PROBLEMY KOMUNIKACYJNE MIASTA SZCZECINA modelowanie, symulacje, prognozowanie. Szczecin, 19 listopad 2009 r.

IV Konferencja naukowo techniczna PROBLEMY KOMUNIKACYJNE MIASTA SZCZECINA modelowanie, symulacje, prognozowanie. Szczecin, 19 listopad 2009 r. IV Konferencja naukowo techniczna PROBLEMY KOMUNIKACYJNE MIASTA SZCZECINA modelowanie, symulacje, prognozowanie Szczecin, 19 listopad 2009 r. Nowe linie tramwajowe w Szczecinie na tle potoków ruchu pasaŝerskiego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo