Konsultacje społeczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konsultacje społeczne"

Transkrypt

1 OPRACOWYWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN: BUDOWA WSCHODNIEJ OBWODNICY BEŁCHATOWA w ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa Konsultacje społeczne Bełchatów r. Inwestor: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI ul. Sienkiewicza 3, Łódź Wykonawca: BIURO EKSPERTYZ I PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO EKKOM Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8i, Kraków

2 PLAN SPOTKANIA: 1. Informacja na temat prowadzonych konsultacji i moŝliwości udziału społeczeństwa w kolejnych etapach realizacji projektu 2. Prezentacja głównych załoŝeń dotyczących inwestycji 3. Dyskusja - zgłoszenie wniosków oraz uzyskanie opinii mieszkańców na temat proponowanych wariantów

3 1. Informacja na temat prowadzonych konsultacji i moŝliwości udziału społeczeństwa w kolejnych etapach realizacji projektu

4 CEL KONSULTACJI SPOŁECZNYCH: zapoznanie społeczeństwa z wariantami przebiegu wschodniej obwodnicy Bełchatowa uzyskanie opinii dotyczących proponowanych rozwiązań przebiegu wariantów obwodnicy (zebranie uwag i wniosków do projektu) wskazanie przez społeczeństwo najkorzystniejszych rozwiązań Konsultacje społeczne na etapie opracowywania materiałów do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - nieobowiązkowe

5 Konsultacje społeczne wschodniej obwodnicy Bełchatowa MoŜliwość składania uwag i wniosków od do dni do końca! Sprawozdanie z konsultacji w tym wskazanie wniosków i uwag uwzględnionych, uzasadnienie odrzuconych Prace projektowe (uwzględnianie moŝliwych zmian) Udostępnienie sprawozdania na stronie Zestawienia uwag i wniosków wraz z odpowiedziami na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa oraz Urzędu Gminy Bełchatów

6 Koncepcja programowa Konsultacje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Sienkiewicza Łódź Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko Konsultacje Karta przedsięwzięcia Raport o oddziaływaniu na środowisko Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Projekt budowlany Raport o oddziaływaniu na środowisko Konsultacje Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Ponowna ocena oddziaływania na środowisko Projekt wykonawczy Realizacja inwestycji Eksploatacja Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, Łódź Analiza porealizacyjna

7 2. Główne załoŝenia dotyczące inwestycji

8 Realizacja przedsięwzięcia obejmuje: budowę wschodniej obwodnicy Bełchatowa, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa budowę skrzyŝowań z wybranymi drogami istniejącego układu drogowego, budowę dróg dojazdowych przeznaczonych do obsługi ruchu lokalnego, budowę obiektów inŝynierskich (mosty, przepusty, odwodnienie drogi oraz przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej

9 Podstawowe cele budowy wschodniej obwodnicy Bełchatowa: usprawnienie ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa warunków ekologicznych mieszkańców dzielnic miasta, połoŝonych sąsiedztwie istniejącego korytarza drogi wojewódzkiej Nr 484, umoŝliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej obwodnicy

10 Ogólna charakterystyka inwestycji: obwodnica przebiega przez tereny miasta Bełchatów oraz gminy Bełchatów obwodnica rozpoczyna się na skrzyŝowaniu ul. Świętojańskiej (stanowiącej ciąg drogi wojewódzkiej Nr 484) z ul. Radomszczańską koniec obwodnicy wyznaczono jako czwarty wlot ronda, stanowiącego element projektowanej północnej obwodnicy miasta Bełchatowa planowana obwodnica prowadzona jest po nowym śladzie w stosunku do istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 484 i funkcjonującego obecnie układu drogowego na odcinku (wariant I-Ŝółty ok. 700 m, wariant II-zielony ok. 550 m, wariant III-fioletowy ok. 300 m) wykorzystano istniejący przebieg ul. Piotrkowskiej, stanowiącej ciąg drogi powiatowej Nr 1931E. Takie rozwiązanie wykorzystuje istniejący przejazd kolejowego pod linią kolejową Nr 24 Piotrków Trybunalski Biały Ług

11 W ramach konsultacji społecznych zostały przedstawione trzy warianty przebiegu obwodnicy Bełchatowa: Wariant I (Ŝółty) Wariant II (zielony) Wariant III (fioletowy)

12 Parametry jakie będzie spełniać wschodnia obwodnica Bełchatowa: parametry techniczne drogi klasy G (droga główna) prędkość projektowa 60 km/h prędkość miarodajna 80 km/h szerokość jezdni 7.0 m dwa pasy ruchu po 3.5 m szerokość poboczy 1.5 m szerokość ścieŝek rowerowych m spadek poprzeczny jezdni na prostej 2.0 % pochylenie skarp rowu 1:1.50

13 Warunki techniczne nieruchomości Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U Nr 193 Poz. 1194) Właściwy zarządca drogi moŝe nabywać nieruchomości, w tym lokale mieszkalne w celu dokonania ich zamiany na nieruchomości połoŝone w pasach drogowych Podział nieruchomości zatwierdza się Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości, wydaje organ (Wojewoda), który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

14 Orientacyjny przebieg wariantów Wariant I (Ŝółty) Wariant II (zielony) Wariant III (fioletowy)

15 SKRZYśOWANIE OBWODNICY Z UL. ŚWIĘTOJAŃSKĄ

16 PRZEJŚCIE POMIĘDZY ZABUDOWĄ ZLOKALIZOWANĄ WZDŁUś UL. POŁUDNIOWEJ

17 PRZEJŚCIE PRZY ZABUDOWIE ZLOKALIZOWANEJ W REJONIE UL. PIOTRKOWSKIEJ

18 POŁĄCZENIE Z PLANOWANĄ POŁUDNIOWĄ OBWODNICĄ I PRZEJŚCIE W REJONIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

19 PRZEJŚCIE PRZY ZABUDOWIE ZLOKALIZOWANEJ W REJONIE UL. GOETLA UL. MIEDZIANA

20 PRZEJŚCIE POMIĘDZY ZABUDOWĄ ZLOKALIZOWANĄ WZDŁUś UL. DALEKIEJ I GEN. CZYśEWSKIEGO

21 PRZEJŚCIE PRZEZ UL. WSPÓLNĄ ORAZ W REJONIE UL. POMORSKIEJ I WARSZAWSKIEJ

22 PRZEJŚCIE POMIĘDZY ZABUDOWĄ ZLOKALIZOWANĄ WZDŁUś UL. OLSZTYŃSKIEJ

23 PRZEBIEG OBWODNICY W REJONIE UL. NOWEJ I GÓRNEJ

24 PRZEBIEG OBWODNICY W REJONIE UL. GÓRNEJ I WŁĄCZENIE DO DROGI KRAJOWEJ NR 8

25 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do dyskusji

26 Materiały przedstawiające przebieg wariantów obwodnicy Bełchatowa do 9 marca dostępne są: w siedzibach jednostek samorządowych: - Urząd Miasta Bełchatów, ul. Kościuszki 1, Bełchatów - Wydział InŜynierii, pok. 412 (III p); - Urząd Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, Bełchatów - Referat Budownictwa, Komunikacji, Handlu i Gospodarki Komunalnej, pok. 33/34 na stronach internetowych: - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, - Urzędu Miasta Bełchatów Menu przedmiotowe, w zakładce ogłoszenia i komunikaty, - Urzędu Gminy Bełchatów w zakładce Urzędowe tablice ogłoszeń. - Biura Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp. z o.o. Wnioski, uwagi i zastrzeŝenia dotyczące przebiegu wariantów moŝna składać do 9 marca 2009 r.: poprzez wpisanie się do specjalnych zeszytów wyłoŝonych wraz materiałami informacyjnymi w Urzędzie Miasta Bełchatów oraz w Urzędzie Gminy Bełchatów lub wysyłając wypełniony formularz (moŝna go pobrać z kaŝdej z ww. stron internetowych) na adres Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 53, Warszawa lub adres z dopiskiem: Wschodnia obwodnica Bełchatowa konsultacje społeczne.

Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) Garwolin na odcinku: Węzeł Lubelska (bez węzła) - Garwolin w stadium Koncepcji Programowej

Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) Garwolin na odcinku: Węzeł Lubelska (bez węzła) - Garwolin w stadium Koncepcji Programowej Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) Garwolin na odcinku: Węzeł Lubelska (bez węzła) - Garwolin w stadium Koncepcji Programowej prezentacja projektu, cele inwestycji, przebieg drogi, wybrane

Bardziej szczegółowo

Eurostrada Sp. z o.o. GETINSA

Eurostrada Sp. z o.o. GETINSA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA...2 1.1 Wprowadzenie...3 1.1 Przedmiot opracowania...3 1.2. Podstawa opracowania...3 1.3. Cel opracowania...3 1.4. Zakres opracowania...3 2. Opis zadania inwestycyjnego...4

Bardziej szczegółowo

Cele opracowania STEŚ

Cele opracowania STEŚ Określenie przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów Trasa Armii Krajowej w Warszawie, wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia RLG 7624/9/2009/2010 Radziejowice 2010.06.21 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 lutego 2013 r. DECYZJA nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 lutego 2013 r. DECYZJA nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 lutego 2013 r. IR-III.7820.22.2012.6 DECYZJA nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy SA. 02-591 Warszawa, ul. Batorego 16. Centrala +48 (22) 825-92-01

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy SA. 02-591 Warszawa, ul. Batorego 16. Centrala +48 (22) 825-92-01 Biuro Planowania Rozwoju Warszawy SA 02-591 Warszawa, ul. Batorego 16 Centrala +48 (22) 825-92-01 Konto BPH SA O/Warszawa 77 1060 0076 0000 3200 0129 5530 KRS 0000023272 REGON 010069633 NIP 522-000-13-75

Bardziej szczegółowo

Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2

Poznań, 5 listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2 WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.15.2014.2 Poznań, 5 listopada 2014 r. DECYZJA nr 20/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

NR WNIOSKU DZIELNICA TREŚĆ WNIOSKU ODPOWIEDŹ

NR WNIOSKU DZIELNICA TREŚĆ WNIOSKU ODPOWIEDŹ DZIELNICA TREŚĆ ODPOWIEDŹ 1 Ursynów Ad 1) 2) i 3) Spaliny z tunelu usuwane będą przez wyrzutnie spalin w sytuacjach kiedy stężenia substancji w tunelu osiągną założone (dopuszczalne) stężenia (automatyczny

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy Gminy Łęczna. na lata 2004 2013

Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy Gminy Łęczna. na lata 2004 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXI/147/2004 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 2 lipca 2004r. Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy na lata 2004 2013 Łęczna 2004 Spis treści: 1. Wstęp str. 3 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘP... 3 II. STAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG w BOCHNI z/s W NOWYM WIŚNICZU ZA ROK 2011

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG w BOCHNI z/s W NOWYM WIŚNICZU ZA ROK 2011 Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG w BOCHNI z/s W NOWYM WIŚNICZU ZA ROK 2011 NIP: 868 16 03 932 Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s

Bardziej szczegółowo

Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań

Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Załącznik do zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu l. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej Nr 00350T relacji Pułaczów- Niedźwiedź połoŝonej na terenie gm. Bogoria. Początek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złoŝonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złoŝonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/380/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Poznań, 25.05. 2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu

Bardziej szczegółowo

w dniach 1 października 2010

w dniach 1 października 2010 Raport z konsultacji społecznych dotyczących budowy cmentarza w Podgórkach Tynieckich wraz z obiektem ceremonialnym i spopielarnią przeprowadzonych przez Wydział Inwestycji UMK w dniach 1 października

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 13 grudnia 2013 r. IR-III.7820.19.2013.9 DECYZJA nr 15/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Program funkcjonalno użytkowy (strona tytułowa) PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA SE STALOWA WOLA O ROZDZIELNIĘ 220 kv ROZBUDOWA SE STALOWA WOLA O ROZDZIELNIĘ 220 kv

Bardziej szczegółowo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Wzory wniosków wraz z komentarzem Copyright 2012 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy

Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia...

Bardziej szczegółowo

Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ

Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ Opracowanie Projektu Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko łącznie z inwentaryzacją przyrodniczą

Bardziej szczegółowo

Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny

Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach wraz z budową węzła na drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW Zawartość Wstęp...2 Metody opracowania i wykorzystane materiały...3 Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju...4 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego...6

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia...2015 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia...2015 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia...2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ PLAN NR 4. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 211/LX/98 Rady Miasta Wesoła z dnia 24 kwietnia 1998 r.

Uchwała Nr 211/LX/98 Rady Miasta Wesoła z dnia 24 kwietnia 1998 r. Uchwała Nr 211/LX/98 Rady Miasta Wesoła z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Nr 15 i 16, wymienionych w uchwale Nr 76/XXIII/95 Rady Miasta Wesoła

Bardziej szczegółowo