OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI. 1 Przedmiot opracowania:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI. 1 Przedmiot opracowania:"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI 1 Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budynku Transgranicznego Centrum Turystyki i Wymiany Młodzieży zlokalizowanego w Zarzeczu na działce nr 32/9. 2. Podstawa opracowania: a) Projekt architektoniczno budowlany b) Wizja i pomiary w terenie, c) Wywiad z Inwestorem, d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 7 poz. 690 z 2002 r.), e) Obowiązujące normy i przepisy z zakresu budownictwa f) Katalogi firmowe materiałów budowlanych 3. Dane ogólne: Przedmiotem inwestycji jest budynek Transgranicznego Centrum Turystyki i Wymiany Młodzieży w Zarzeczu. Zaprojektowano budynek o kształcie wydłużonego prostokąta, z wykuszem tworzącym formę prostopadłościanu, w którym znajduje się klatka schodowa. udynek przekryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 42º. Pokrycie stanowi dachówka ceramiczna. udynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków ceramicznych oraz stropem gęstożebrowym wspartym i ścianach nośnych (wieńcach żelbetowych), z dachem o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej. udynek jest zlokalizowany w następujących strefach oddziaływań środowiskowych (h=36 m n.p.m.): - III strefa obciążenia śniegiem, - III strefa obciążenia wiatrem, - strefa przemarzania gruntu: 1,20 m p.p.t.

2 4. Konstrukcja: a) Warunki gruntowe i geotechniczne Projektowany obiekt o prostej konstrukcji; warunki geotechniczne można uznać za dobre. Na podstawie posiadanych danych stwierdza się, że projektowany obiekt nie znajduje się na terenach szkód górniczych i kopalnianych. Zwierciadło wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia, nie występują niekorzystne zjawiska geologiczne np. osuwiska. b) Fundamenty i posadowienie Fundamenty posadowić na warstwie nośnej gruntu i zapewnić w każdym miejscu posadowienie fundamentów zewnętrznych min. 120 cm poniżej poziomu terenu. Pod ławami fundamentowymi należy wykonać podkład z betonu o gr. 10cm. Wykopy fundamentowe wykonać mechanicznie i chronić przed zalaniem wodą. W przypadku natrafienia na grunty nienośne podczas wykonywania wykopów fundamentowych należy je wybrać i zastąpić gruntem nośnym zagęszczonym do stopnia ID=0,8. Ławy fundamentowe z betonu -20, o przekroju prostokątnym, zbrojone konstrukcyjnie 4φ12mm stalą -IIIN R00W, strzemiona φ6mm co 30cm. Należy zachować nominalne grubości otulenia prętów zbrojeniowych podane na rysunkach(3 cm). c) Układ konstrukcyjny Układ konstrukcyjny obiektu stanowią ławy i stopy fundamentowe; ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych, lub wylewane na mokro z betonu 20; ściany nośne z pustaków ceramicznych porotyzowanych na pióro-wpust na zaprawie cementowo-wapiennej spięte wieńcami żelbetowymi na każdej kondygnacji; podciągi i nadproża żelbetowe; schody płytowe żelbetowe; dach drewniany o konstrukcji płatwiowokleszczowej. Słupy żelbetowe, zbrojone 4φ18mm, strzemiona φ6mm co 20 cm są utwierdzone monolitycznie w stopach fundamentowych. Podciągi żelbetowe połączone monolitycznie ze słupami i wieńcami stanowią konstrukcje wsporcze dla stropu TERIV. Elementy żelbetowe zaprojektowane z betonu 20 i z prętów żebrowanych ze stali -IIIN R00W. d) Ściany, nadproża i belki żelbetowe Ściany fundamentowe zaprojektowano z bloczków betonowych o gr. 24 cm, lub wylewane na mokro z betonu 20. Ściany konstrukcyjne parteru i poddasza zaprojektowano z pustaków ceramicznych gr. 29 cm na pióro-wpust na zaprawie cementowo-wapiennej. Na wszystkich ścianach konstrukcyjnych wykonać należy wieńce żelbetowe o przekrojach 28x2 cm, zbrojone podłużnie prętami 4φ12mm oraz poprzecznie strzemionami φ6mm co 2 cm. Nadproża wykonać jako żelbetowe wylewane na mokro, zbrojone dołem 3φ12mm, górą 2φ12mm. Podciągi żelbetowe o wymiarach 30x4cm zbrojone podłużnie dołem 6φ18mm i górą 4φ12mm oraz poprzecznie strzemionami φ6mm co 20 cm. Podciągi wykonać z betonu 20.

3 e) Stropy Stropy gęstożebrowe typu TERIV, o wysokości konstrukcyjnej stropu 24 cm. Długość oparcia belek na podporze stałej (ścianie, podciągu) nie może być mniejsza niż 80 mm. Zaleca się stosowanie zbrojenia podporowego z prętów ze stali klasy -III N w postaci siatek zgrzewanych płaskich lub siatek zaginanych. Zastosować min. jedno żebro rozdzielcze w środku rozpiętości. Pod ściankami działowymi należy wykonać wzmocnione żebra stropowe (2x belka stropowa lub belka żelbetowa zbrojona 4φ12mm). Warstwę nadbetonu gr. 4cm wykonać z betonu klasy min. 20 (C16/20). f) Schody Schody żelbetowe z betonu 20 o konstrukcji płytowej, zbrojone prętami ze stali - IIIN R00W, o gr. płyty biegu i spocznika 10cm. Schody żelbetowe wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. g) Dach Więźba dachowa drewniana, dwuspadowa. Konstrukcja więźby dachowej płatwiowo kleszczowa, posiadająca równomierny spadek połaci dachowych wynoszący 42º. Murłaty o przekroju prostokątnym 14x14cm, mocowane do wieńca kotwami (markami) stalowymi w rozstawie max. co 1,7 m. Krokwie o przekroju prostokątnym 8x18 cm, podparte w kalenicy płatwią kalenicową 10x18cm. Kleszcze o przekroju 8x18cm. Rozstaw krokwi podano na rzucie więźby dachowej. Pod pokrycie dachówką ceramiczną należy zastosować łacenie ażurowe łatami o przekroju 4xcm. Między krokwiami umieścić ocieplenie w postaci wełny mineralnej gr. min. 2cm. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć atestowanymi środkami przeciwogniowymi oraz grzybo- i owadobójczymi. Elementy wykończenia dachu należy wykonać z blachy powlekanej w kolorze dopasowanym do pokrycia. Na elementy konstrukcyjne stosować drewno sosnowe/jodłowe klasy C-30. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, pod nadzorem osoby uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Przy wykonywaniu poszczególnych robót należy zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie zasad HP. OPRCOWNIE:

4 WIĘŹ DCHOW PŁTWIOWO-KLESZCZOW Szkic układu poprzecznego 89,7 360,0 42,0 330, , 1 394, ,0 38, , , 127,0 Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej 330,0 86,0 86,0 340,0 Szkic układu podłużnego - płatwi kalenicowej

5 360,0 66,0 66,0 390,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 42,0 o Rozpiętość wiązara l = 12,7 m Rozstaw podpór w świetle murłat l s = 11,70 m Rozstaw osiowy płatwi l gx = 8,18 m Rozstaw krokwi a = 0,80 m Odległość między usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,40 m elki stropowe w poziomie płatwi w rozstawie osiowym a = 0,60 m Płatew pośrednia o długości osiowej między słupami l = 3,40 m - lewy koniec płatwi oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczami a ml = 0,86 m - prawy koniec płatwi oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczami a mp = 0,86 m Płatew kalenicowa o długości osiowej między słupami l = 3,90 m - lewy koniec płatwi oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczami a ml = 0,66 m - prawy koniec płatwi oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczami a mp = 0,66 m Wysokość całkowita słupów pod płatew pośrednią h s = 3,30 m Wysokość całkowita słupów pod płatew kalenicową h s = 3,60 m Rozstaw podparć poziomych murłaty l mo = 1,70 m Wysięg wspornika murłaty l mw = 0,0 m Dane materiałowe: - krokiew 8/18cm (zacios 3 cm) z drewna C30 - płatew 10/18 cm z drewna C30 - płatew kalenicowa 10/18 cm z drewna C30 - słup 14/14 cm z drewna C30 - słup kalenicowy 1/1 cm z drewna C30 - kleszcze 2x 8/18 cm o prześwicie gałęzi 8 cm, z przewiązkami co 164 cm z drewna C30 - belka stropowa 8/18 cm z drewna C30 - murłata 14/14 cm z drewna C30 Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe): - pokrycie dachu (wg PN-82/-02001: ): g k = 0,60 kn/m 2, g o = 0,780 kn/m 2 - uwzględniono ciężar własny wiązara - obciążenie śniegiem (wg PN-80/-02010/z1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 3, =3 m n.p.m., nachylenie połaci 42,0 st.): - na połaci lewej s kl = 1,102 kn/m 2, s ol = 1,62 kn/m 2 - na połaci prawej s kp = 0,734 kn/m 2, s op = 1,102 kn/m 2 - obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe - obciążenie wiatrem (wg PN :1977/z1:2009/Z1-3: strefa III, teren, wys. budynku z =10,0

6 m): - na połaci nawietrznej p kl = 0,239 kn/m 2, p ol = 0,39 kn/m 2 - na stronie zawietrznej p kp = -0,222 kn/m 2, p op = -0,334 kn/m 2 - ocieplenie dolnego odcinka krokwi g kk = 0,000 kn/m 2, g ok = 0,000 kn/m 2 - obciążenie montażowe kleszczy i belki stropowej F k = 1,0 kn, F o = 1,2 kn Założenia obliczeniowe: - klasa użytkowania konstrukcji: 2 - w obliczeniach statycznych krokwi uwzględniono wpływ podatności płatwi - współczynniki długości wyboczeniowej słupa: w płaszczyźnie ustroju podłużnego ustalony automatycznie w płaszczyźnie wiązara µ y = 1,00 WYNIKI Obwiednia momentów zginających w układzie poprzecznym: 3,88 3,88-4,23-4,23-0,28-0,28 Obwiednia momentów w układzie podłużnym - płatwi pośredniej: Mz [knm] My [knm] Ry,Rz [kn] Rx [kn] 1,38 0,93 1,63 3,46 1,63 3,30 8,99 33,36 3,40 8,99 33,36 Obwiednia momentów w układzie podłużnym - płatwi kalenicowej:

7 My [knm] R [kn] 8,30 3,60 0,00 38,89 3,90 0,00 38,89 WYMIROWNIE wg PN--0310:2000 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C30 f m,k = 30 MPa, f t,0,k = 18 MPa, f c,0,k = 23 MPa, f v,k = 3 MPa, E 0,mean = 12 GPa, ρ k = 380 kg/m 3 Krokiew 8/18 cm (zacios na podporach 3 cm) Smukłość λ y = 10,9 < 10 λ z = 17,3 < 10 Maksymalne siły i naprężenia w przęśle decyduje kombinacja: K10 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność)+0,90 wiatr (podatność) M y = 3,88 knm, N = 4,78 kn f m,y,d = 18,46 MPa, f c,0,d = 14,1 MPa σ m,y,d = 8,98 MPa, σ c,0,d = 0,33 MPa k c,y = 0,276 σ c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,72 < 1 (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + σ m,y,d /f m,y,d = 0,341 < 1 Maksymalne siły i naprężenia na podporze (płatwi) decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90 wiatr M y = -4,23 knm, N = 8,21 kn f m,y,d = 18,46 MPa, f c,0,d = 14,1 MPa σ m,y,d = 14,11 MPa, σ c,0,d = 0,68 MPa (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + σ m,y,d /f m,y,d = 0,766 < 1 Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy płatwią a kalenicą) decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg u fin = 19,71 mm < u net,fin = l / 200 = 04/ 200 = 27,2 mm (71,6%) Maksymalne ugięcie wspornika krokwi decyduje kombinacja: K14 stałe-min (podatność)+wiatr (podatność) u fin = 1,93 mm < u net,fin = 2 l / 200 = 2 612/ 200 = 6,12 mm (31,6%) Płatew 10/18 cm Smukłość λ y = 1,4 < 10 λ z = 27,7 < 10 Ekstremalne obciążenia obliczeniowe q z,max = 9,81 kn/m q y,max = 0,96 kn/m

8 Maksymalne siły i naprężenia w płatwi decyduje kombinacja: K stałe-max+wiatr-parcie+0,90 śnieg M y = 3,33 knm, M z = 1,38 knm f m,y,d = 18,46 MPa, f m,z,d = 18,46 MPa σ m,y,d = 6,16 MPa, σ m,z,d = 4,60 MPa σ m,y,d /f m,y,d + k m σ m,z,d /f m,z,d = 0,08 < 1 k m σ m,y,d /f m,y,d + σ m,z,d /f m,z,d = 0,483 < 1 Maksymalne ugięcie decyduje kombinacja: K4 stałe-max+wiatr-parcie u fin = 6,26 mm < u net,fin = l / 200 = 16,80 mm (37,2%) Płatew kalenicowa 10/18 cm Smukłość λ y = 1,4 < 10 λ z = 27,7 < 10 Ekstremalne obciążenia obliczeniowe q z,max = 9,97 kn/m Maksymalne siły i naprężenia w płatwi decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90 wiatr M y = 8,30 knm f m,y,d = 18,46 MPa σ m,y,d = 1,36 MPa σ m,y,d /f m,y,d + k m σ m,z,d /f m,z,d = 0,832 < 1 k m σ m,y,d /f m,y,d + σ m,z,d /f m,z,d = 0,83 < 1 Maksymalne ugięcie decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg u fin = 11,01 mm < u net,fin = l / 200 = 12,90 mm (8,4%) Słup 14/14 cm Smukłość (słup ) λ y = 13,6 < 10 λ z = 81,7 < 10 Maksymalne siły i naprężenia (słup ) decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90 wiatr-parcie M y = 0,00 knm, N = 33,36 kn f c,0,d = 14,1 MPa σ m,y,d = 0,00 MPa, σ c,0,d = 1,70 MPa k c,y = 0,172, k c,z = 0,442 σ c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,697 < 1 σ c,0,d /(k c,z f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,272 < 1 Słup kalenicowy 1/1 cm Smukłość (słup ) λ y = 146, < 10 λ z = 83,1 < 10 Maksymalne siły i naprężenia (słup ) decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90 wiatr-parcie M y = 0,00 knm, N = 38,89 kn f c,0,d = 14,1 MPa σ m,y,d = 0,00 MPa, σ c,0,d = 1,73 MPa k c,y = 0,149, k c,z = 0,428 σ c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,820 < 1 σ c,0,d /(k c,z f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,28 < 1 Kleszcze 2x 8/18 cm o prześwicie gałęzi 8 cm, z przewiązkami co 164 cm Smukłość λ y = 10> 10 λ z = 172,4 < 17 Maksymalne siły i naprężenia

9 decyduje kombinacja: K3 stałe-max+montażowe M y = 2,67 knm f m,y,d = 2,38 MPa σ m,y,d = 6,19 MPa σ m,y,d /f m,y,d = 0,244 < 1 Maksymalne ugięcie: decyduje kombinacja: K3 stałe-max+montażowe u fin = 8,3 mm < u net,fin = l / 200 = 8180/ 200 = 40,90 mm (20,4%) Murłata 14/14 cm Część murłaty leżąca na ścianie Ekstremalne obciążenia obliczeniowe q z,max = 4,29 kn/m q y,max = 2,06 kn/m Maksymalne siły i naprężenia decyduje kombinacja: K4 stałe-max+wiatr M z = 0,64 knm f m,z,d = 20,77 MPa σ m,z,d = 1,39 MPa σ m,z,d /f m,z,d = 0,067 < 1 Część wspornikowa murłaty Ekstremalne obciążenia obliczeniowe q z,max = 4,29 kn/m, q y,max = 2,06 kn/m Maksymalne siły i naprężenia decyduje kombinacja: K stałe-max+wiatr+0,90 śnieg M y = 0,1 knm, M z = -0,26 knm f m,y,d = 18,46 MPa, f m,z,d = 18,46 MPa σ m,y,d = 1,12 MPa, σ m,z,d = 0,6 MPa k m = 0,7 σ m,y,d /f m,y,d + k m σ m,z,d /f m,z,d = 0,082 < 1 k m σ m,y,d /f m,y,d + σ m,z,d /f m,z,d = 0,073 < 1 Maksymalne ugięcie: decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg u fin = 0,10 mm < u net,fin = 2 l / 200 = 2 00/ 200 =,00 mm (1,9%) elka 8/18 cm Ekstremalne obciążenia obliczeniowe q o = 0,06 kn/m p o = 0,00 kn/m Maksymalne siły i naprężenia decyduje kombinacja: K3 stałe+montażowe M z = 2,9 knm f m,y,d = 2,38 MPa σ m,y,d = 6,82 MPa σ m,y,d /f m,z,d = 0,269 < 1 Maksymalne ugięcie: decyduje kombinacja: K3 stałe+montażowe u fin = 1,06 mm < u net,fin = l / 200 = 8180/ 200 = 40,90 mm (36,8%).

10 ieg schodowy 1 SZKIC SCHODÓW x 17/ GEOMETRI SCHODÓW Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,0 m Długość biegu l n = 2,2 m Różnica poziomów spoczników h = 1,70 m Liczba stopni w biegu n = 10 szt. Grubość płyty t = 10,0 cm Długość górnego spocznika l s,g = 2,90 m Wymiary poprzeczne: Szerokość biegu 1,20 m - Schody dwubiegowe Dusza schodów 10,0 cm Oparcia : (szerokość / wysokość) elka podpierająca spocznik dolny b = 1,0 cm, h = 20,0 cm elka dolna podpierająca bieg schodowy b = 18,0 cm, h = 20,0 cm elka górna podpierająca bieg schodowy b = 18,0 cm, h = 20,0 cm elka podpierająca spocznik górny b = 1,0 cm, h = 20,0 cm Oparcie belek: Długość podpory lewej t L = 20,0 cm Długość podpory prawej t P = 20,0 cm DNE MTERIŁOWE Klasa betonu C16/20 (20) f cd = 10,67 MPa, f ctd = 0,87 MPa, E cm = 29,0 GPa Ciężar objętościowy betonu ρ = 2,00 kn/m 3 Maksymalny rozmiar kruszywa d g = 16 mm Wilgotność środowiska RH = 0% Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) φ = 3,4 Stal zbrojeniowa -0 (St0S-b) f yk = 220 MPa, f yd = 190 MPa, f tk = 260 MPa Średnica prętów φ = 10 mm Otulina zbrojenia c nom = 20 mm Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b Średnica prętów konstrukcyjnych φ = 6 mm Maksymalny rozstaw prętów konstr. 30 cm ZESTWIENIE OCIĄŻEŃ Płyta Obciążenia zmienne [kn/m 2 ]: Opis obciążenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. Obciążenie zmienne 0,00 1,40 0,3 0,00

11 Obciążenia stałe na spoczniku [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f Obc.obl. 1. Okładzina górna spocznika grub.3 cm 0,00 1,20 0,00 2. Płyta żelbetowa spocznika grub.10 cm 2,0 1,10 2,7 3. Okładzina dolna spocznika grub.1, cm 0,00 1,20 0,00 Σ: 2,0 1,10 2,7 Obciążenia stałe na biegu schodowym [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f Obc.obl. 1. Okładzina górna biegu grub.3 cm 0,00 (1+17,0/28,0) 0,00 1,20 0,00 2. Płyta żelbetowa biegu grub.10 cm + schody 17/28,0 1,10, 3. Okładzina dolna biegu grub.1, cm 0,00 1,20 0,00 Σ:,0 1,10, Przyjęty schemat statyczny: go,s = 2,7 kn/m 2 go,s = 2,7 kn/m 2 go,b =, kn/m 2 C D 1,70 1,46 2,70 2,86 elka : Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f k d 1. Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 0,30 1, ,33 2. Ciężar własny belki 0,7 1, ,83 Σ: 1,0 1,10 1,1 Obc.obl. Zasięg [m] cała belka cała belka Przyjęty schemat statyczny: qo = 1,1 kn/m leff = 2,70 m elka : Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. 1. Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 9,61 1, ,7 2. Ciężar własny belki 0,90 1, ,99 Σ: 10,1 1,10 11,6 Zasięg [m] cała belka cała belka Przyjęty schemat statyczny: qo = 11,6 kn/m leff = 2,70 m elka C: Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. 1. Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 12,2 1, ,47 2. Ciężar własny belki 0,90 1, ,99 Σ: 13,1 1,10 14,46 Zasięg [m] cała belka cała belka Przyjęty schemat statyczny:

12 qo = 14,46 kn/m leff = 2,70 m elka D: Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f k d 1. Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 2,3 1, ,79 2. Ciężar własny belki 0,7 1, ,83 Σ: 3,28 1,10 3,61 Obc.obl. Zasięg [m] cała belka cała belka Przyjęty schemat statyczny: qo = 3,61 kn/m leff = 2,70 m ZŁOŻENI OLICZENIOWE: Sytuacja obliczeniowa: trwała Graniczna szerokość rys w lim = 0,3 mm Graniczne ugięcie a lim = jak dla belek i płyt (tablica 8) Dodatkowe założenia obliczeniowe dla belek: Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet. cot θ = 2,00 Graniczne ugięcie a lim = jak dla belek i płyt (tablica 8) WYNIKI - PŁYT: Wyniki obliczeń statycznych: Przęsło -: maksymalny moment obliczeniowy M Sd = 0,02 knm/mb Podpora : moment podporowy obliczeniowy M Sd,p = -2,4 knm/mb Przęsło -C: maksymalny moment obliczeniowy M Sd = 2,17 knm/mb Podpora C: moment podporowy obliczeniowy M Sd,p = -3,33 knm/mb Przęsło C-D: maksymalny moment obliczeniowy M Sd = 1,41 knm/mb Reakcja obliczeniowa R Sd, = 0,33 kn/mb Reakcja obliczeniowa R Sd, = 10,7 kn/mb Reakcja obliczeniowa R Sd,C = 13,47 kn/mb Reakcja obliczeniowa R Sd,D = 2,79 kn/mb Obwiednia momentów zginających: -3,33 C 13,47 1,41 D 1,70 2,79-2,4 2,17 0,02 0,33 10,7 1,46 0,10 2,60 0,20 2,66 WYMIROWNIE wg PN :2002 :

13 d e a b c c d e a b Przęsło -- wymiarowanie Zginanie: (przekrój a-a) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 0,02 knm/mb Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) s = 1,68 cm 2 /mb. Przyjęto φ10 co 12,0 cm o s = 6,4 cm 2 /mb (ρ = 0,87%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 0,02 knm/mb < M Rd = 8,60 knm/mb (0,2%) Ścinanie: Siła poprzeczna obliczeniowa V Sd = 3,44 kn/mb Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 3,44 kn/mb < V Rd1 = 3,74 kn/mb (6,4%) SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 0,02 knm/mb Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm (0,0%) Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt,podp = (-)2,23 knm/m Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt,podp ) = (-)0,27 mm < a lim = 7,30 mm (3,8%) Podpora - wymiarowanie Zginanie: (przekrój b-b) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)2,4 knm Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) s = 2,36 cm 2 /mb. Przyjęto górą φ10 co 12,0 cm o s = 6,4 cm 2 /mb Warunek nośności na zginanie: M Sd = -2,4 knm/mb < M Rd = 12,33 knm/mb (-19,9%) SGU: Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)2,23 knm/mb Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm (0,0%) Przęsło -C- wymiarowanie Zginanie: (przekrój c-c) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 2,17 knm/mb Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) s = 1,68 cm 2 /mb. Przyjęto φ10 co 12,0 cm o s = 6,4 cm 2 /mb (ρ = 0,87%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 2,17 knm/mb < M Rd = 8,60 knm/mb (2,2%) Ścinanie: Siła poprzeczna obliczeniowa V Sd = 7,32 kn/mb Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 7,32 kn/mb < V Rd1 = 3,74 kn/mb (13,6%) SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 1,97 knm/mb Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm (0,0%) Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 1,82 mm < a lim = 13,0 mm (13,%) Podpora C- wymiarowanie Zginanie: (przekrój d-d) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)3,33 knm Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) s = 2,36 cm 2 /mb. Przyjęto górą φ10 co 12,0 cm o s = 6,4 cm 2 /mb Warunek nośności na zginanie: M Sd = -3,33 knm/mb < M Rd = 12,33 knm/mb (-27,0%) SGU: Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)3,03 knm/mb Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm (0,0%) Przęsło C-D- wymiarowanie Zginanie: (przekrój e-e) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 1,41 knm/mb Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) s = 1,68 cm 2 /mb. Przyjęto φ10 co 12,0 cm o s = 6,4 cm 2 /mb (ρ = 0,87%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 1,41 knm/mb < M Rd = 8,60 knm/mb (16,4%) Ścinanie:

14 SGU: Siła poprzeczna obliczeniowa V Sd =,1 kn/mb Warunek nośności na ścinanie: V Sd =,1 kn/mb < V Rd1 = 3,74 kn/mb (9,6%) Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 1,28 knm/mb Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm (0,0%) Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 1,18 mm < a lim = 14,30 mm (8,3%) SZKIC ZROJENI x 17/28 Nr8 28 Nr2 co φ10 co 12 (Nr1) 20 Nr1 φ10 l= φ10 co 12 (Nr3+3+4) φ10 co 12 (Nr7) 1 φ10 co 12 (Nr) φ10 co 12 (Nr6) 96 Nr2 φ10 l=110 Nr3 φ10 l= Nr4 φ10 l= o Nr φ10 l= o Nr7 φ10 l= o Nr6 φ10 l= Wykaz zbrojenia dla płyty l = 1,20 m Długość ogólna [m] Nr Średnica Długość Liczba St0S-b [mm] [mm] [szt.] φ6 φ , , , , , , , ,80 Długość ogólna wg średnic [m] 64,8 139,8 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617 Masa prętów wg średnic [kg] 14,4 86,3 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 100,7 Masa całkowita [kg] 101 WYNIKI - ELK : Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 1,0 knm Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 0,96 knm Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 0,96 knm Reakcja obliczeniowa R Sd, = R Sd, = 1,6 kn WYMIROWNIE wg PN :2002 :

15 Przyjęte wymiary przekroju: b w = 1,0 cm, h = 20,0 cm otulina zbrojenia c nom = 20 mm Zginanie (metoda uproszczona): Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 1,0 knm Przekrój pojedynczo zbrojony Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) s = 0,7 cm 2. Przyjęto dołem 2φ12 o s = 2,26 cm 2 (ρ = 0,90%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 1,0 knm < M Rd = 6,64 knm (1,8%) Ścinanie: Siła poprzeczna obliczeniowa V Sd = 1,44 kn Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co max. 120 mm na całej długości belki Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 1,44 kn < V Rd3 = 32,49 kn (4,4%) SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 0,96 knm Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm (0,0%) Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała V sk,lt = 1,31 kn Szerokość rys ukośnych: w k = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm (0,0%) Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 0,96 knm Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 0,90 mm < a lim = 13,0 mm (6,7%) SZKIC ZROJENI: 1-1 2φ φ12 2 x 100 = Wykaz zbrojenia Długość ogólna [m] Nr Średnica Długość Liczba St0S-b [mm] [mm] [szt.] φ6 φ10 φ , , ,38 Długość ogólna wg średnic [m] 16,4 6,1 6,1 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888 Masa prętów wg średnic [kg] 3,6 3,8,4 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 12,8 Masa całkowita [kg] 13 WYNIKI - ELK : Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 10,4 knm Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 9,8 knm Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 9,8 knm Reakcja obliczeniowa R Sd, = R Sd, = 1,61 kn WYMIROWNIE wg PN :2002 :

16 Przyjęte wymiary przekroju: b w = 18,0 cm, h = 20,0 cm otulina zbrojenia c nom = 20 mm Zginanie (metoda uproszczona): Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 10,4 knm Przekrój pojedynczo zbrojony Zbrojenie potrzebne s = 3,71 cm 2. Przyjęto dołem 4φ12 o s = 4,2 cm 2 (ρ = 1,0%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 10,4 knm < M Rd = 12,2 knm (84,2%) Ścinanie: Siła poprzeczna obliczeniowa V Sd = 14,4 kn Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co max. 120 mm na odcinku 36,0 cm przy podporach oraz co max. 120 mm w środku rozpiętości belki Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 14,4 kn < V Rd3 = 32,49 kn (44,%) SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 9,8 knm Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,167 mm < w lim = 0,3 mm (,8%) Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała V sk,lt = 13,14 kn Szerokość rys ukośnych: w k = 0,069 mm < w lim = 0,3 mm (23,0%) Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 9,8 knm Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 9,02 mm < a lim = 13,0 mm (66,8%) SZKIC ZROJENI: φ φ x 100 = Wykaz zbrojenia Długość ogólna [m] Nr Średnica Długość Liczba St0S-b [mm] [mm] [szt.] φ6 φ10 φ , , ,94 Długość ogólna wg średnic [m] 18,0 6,1 12,2 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888 Masa prętów wg średnic [kg] 4,0 3,8 10,8 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 18,6 Masa całkowita [kg] 19 WYNIKI - ELK C: Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 13,18 knm Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 11,98 knm Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 11,98 knm Reakcja obliczeniowa R Sd, = R Sd, = 19,2 kn WYMIROWNIE wg PN :2002 :

17 Przyjęte wymiary przekroju: b w = 18,0 cm, h = 20,0 cm otulina zbrojenia c nom = 20 mm Zginanie (metoda uproszczona): Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 13,18 knm Przekrój pojedynczo zbrojony Zbrojenie potrzebne s =,08 cm 2. Przyjęto dołem φ12 o s =,6 cm 2 (ρ = 1,94%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 13,18 knm < M Rd = 14,36 knm (91,8%) Ścinanie: Siła poprzeczna obliczeniowa V Sd = 18,07 kn Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co max. 120 mm na odcinku 60,0 cm przy podporach oraz co max. 120 mm w środku rozpiętości belki Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 18,07 kn < V Rd3 = 31,2 kn (7,8%) SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 11,98 knm Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,174 mm < w lim = 0,3 mm (8,0%) Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała V sk,lt = 16,43 kn Szerokość rys ukośnych: w k = 0,116 mm < w lim = 0,3 mm (38,8%) Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 11,98 knm Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 11,22 mm < a lim = 13,0 mm (83,1%) SZKIC ZROJENI: φ φ x 100 = Wykaz zbrojenia Długość ogólna [m] Nr Średnica Długość Liczba St0S-b [mm] [mm] [szt.] φ6 φ10 φ , , ,94 Długość ogólna wg średnic [m] 18,0 6,1 1,2 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888 Masa prętów wg średnic [kg] 4,0 3,8 13, Masa prętów wg gatunków stali [kg] 21,3 Masa całkowita [kg] 22 WYNIKI - ELK D: Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 3,29 knm Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 2,99 knm Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 2,99 knm Reakcja obliczeniowa R Sd, = R Sd, = 4,88 kn WYMIROWNIE wg PN :2002 :

18 Przyjęte wymiary przekroju: b w = 1,0 cm, h = 20,0 cm otulina zbrojenia c nom = 20 mm Zginanie (metoda uproszczona): Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 3,29 knm Przekrój pojedynczo zbrojony Zbrojenie potrzebne s = 1,07 cm 2. Przyjęto dołem 2φ12 o s = 2,26 cm 2 (ρ = 0,90%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 3,29 knm < M Rd = 6,64 knm (49,6%) Ścinanie: Siła poprzeczna obliczeniowa V Sd = 4,2 kn Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co max. 120 mm na całej długości belki Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 4,2 kn < V Rd3 = 32,49 kn (13,9%) SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 2,99 knm Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,129 mm < w lim = 0,3 mm (43,1%) Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała V sk,lt = 4,10 kn Szerokość rys ukośnych: w k = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm (0,0%) Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 2,99 knm Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 4,33 mm < a lim = 13,0 mm (32,1%) SZKIC ZROJENI: φ φ x 100 = Wykaz zbrojenia Długość ogólna [m] Nr Średnica Długość Liczba St0S-b [mm] [mm] [szt.] φ6 φ10 φ , , ,38 Długość ogólna wg średnic [m] 16,4 6,1 6,1 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888 Masa prętów wg średnic [kg] 3,6 3,8,4 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 12,8 Masa całkowita [kg] 13

19 STROP DREWNINY Zestawienie obciążeń: Lp. Rodzaj obciążenia Obc. Char. kn/m 2 γ f Obc. Char. kn/m 2 1. Deska 3,2cm (0,032m*,kN/m 3 ) 0,176 1,1 0, Legary 10x1cm (0,1m*0,1m*,kN/m 3 )/0,8m 0,10 1,1 0,11 3. Wełna mineralna 1cm (0,1m*0,6kN/m 3 ) 0,09 1,2 0, Sufit podwieszany g-k na ruszcie (szacunkowo) 0,12 1,2 0,144 RZEM 0,486 0,6. Obciążenie zmienne 2,0 1,4 2,8 RZEM 2,486 3,36 Zastosowano przekrój belki prostokątny podwójny 2x8/18cm w rozstawie co 80cm. SCHEMT ELKI C 4,84 4,84 Parametry belki: - współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γ f = 1,10 OCIĄŻENI OLICZENIOWE ELKI Przypadek P1: Przypadek 1 (γ f = 1,1, klasa trwania - stałe) Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 3,36 3,36 go=0,12 kn/mb C 4,84 4,84 WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH Przypadek P1: Przypadek 1 Momenty zginające [knm]: -10,19 6,32,73 21,06,73 6,32 C ZŁOŻENI OLICZENIOWE DO WYMIROWNI Klasa użytkowania konstrukcji - 2 Parametry analizy zwichrzenia: - brak stężeń bocznych na długości belki - stosunek l d /l =1,00 - obciążenie przyłożone na pasie ściskanym (górnym) belki

20 Ugięcie graniczne u net,fin = l o / 300 WYNIKI OLICZEŃ WYTRZYMŁOŚCIOWYCH WYMIROWNIE WG PN--0310:2000 z y y z Przekrój prostokątny podwójny 2x 8 / 18 cm W y = 864 cm 3, J y = 7776 cm 4, m = 10,9 kg/m drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C30 f m,k = 30 MPa, f t,0,k = 18 MPa, f c,0,k = 23 MPa, f v,k = 3 MPa, E 0,mean = 12 GPa, ρ k = 380 kg/m 3 elka Zginanie Przekrój x = 4,84 m Moment maksymalny M max = -10,19 knm σ m,y,d = 11,80 MPa, f m,y,d = 13,8 MPa Warunek nośności: σ m,y,d / f m,y,d = 0,8 < 1 Warunek stateczności: k crit = 1,000 σ m,y,d = 11,80 MPa < k crit f m,y,d = 13,8 MPa (8,2%) Ścinanie Przekrój x = 4,84 m Maksymalna siła poprzeczna V max = -10,3 kn τ d = 0, MPa < f v,d = 1,38 MPa (39,6%) Docisk na podporze Reakcja podporowa R = 21,06 kn a p = 14,0 cm, k c,90 = 1,06 σ c,90,y,d = 0,94 MPa < k c,90 f c,90,d = 1,32 MPa (71,2%) Stan graniczny użytkowalności Przekrój x = 2,03 m Ugięcie maksymalne u fin = 17,10 mm Ugięcie graniczne u net,fin = l o / 300 = 16,13 mm u fin = 16,10 mm > u net,fin = 16,13 mm (98% )

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE - 1 - Wiązar Płatwiowy-Kleszczowy 5.2 OLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy

Bardziej szczegółowo

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DNE: Szkic wiązara 571,8 396,1 42,0 781,7 10,0 20 51,0 14 690,0 14 51,0 820,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 42,0 o Rozpiętość wiązara

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00 - - elka Żelbetowa 3.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEUD 200-200 SPEUD Gliwice utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.7.3. elka żelbetowa ciągła SZKI ELKI:

Bardziej szczegółowo

Obciążenia konstrukcji dachu Tablica 1. Pokrycie dachu Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f k d Obc. obl. kn/m 2 1. Blachodachówka 0,10 1,20 -- 0,12 2. Łaty i kontrłaty [0,100kN/m2] 0,10 1,10 -- 0,11

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OLICZENI STTYCZNE Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 / Z1-5 S [kn/m 2 ] h=1,0 l=5,0 l=5,0 1,080 2,700 2,700 1,080 Maksymalne obciążenie dachu: - Dach z przegrodą lub z attyką, h = 1,0 m - Obciążenie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej Leśniczówka 9/k Obliczenia statyczne. leśniczówka 1.Dach. DNE Szkic układu poprzecznego 712,8 270,0 45,0 19 436,0 19 455,0 46,0 14 888,0 14 46,0 1008,0 Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej 270,0

Bardziej szczegółowo

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30

Bardziej szczegółowo

8.OBLICZENIA STATYCZNE

8.OBLICZENIA STATYCZNE 8.OLICZENI STTYCZNE. Dach ZESTWIENI OCIĄŻEŃ Pokrycie, lachodachówka Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f Obc. obl. kn/m 2. lachodachówka o grubości 0,55 mm [0,350kN/m2] 0,35,30 0,45 2. Łaty 5,5 cm

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0 - 1 - elka Żelbetowa 4.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEU utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: elki żelbetowe stropu 2001-2014 SPEU Gliwice Podciąg - oś i

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OLICZENI KONSTRUKCYJNE SLI GIMNSTYCZNEJ W JEMIELNIE 1. Płatew dachowa DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Drewno: Drewno klejone z drewna litego iglastego,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ 9 OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZLNI ŚCIEKÓW N OCZYSZCZLNĘ MECHNICZNO IOLOGICZNĄ W TECHNOLOGII SR ORZ KNLIZCJI SNITRNEJ Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SMOKLĘSKI,

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3 Cn 400 KRT TYTUŁOW Obiekt: ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL POGWIZDÓW ul. Kościelna 2 dz. 77/, 55/3 Treść: PROJEKT UDOWLNY ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL ranża: KONSTRUKCJ Inwestor: Gmina Hażlach 43-49 HŻŁCH ul. Główna

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY I ROZUDOWY TOLET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTŁCĄCYCH NR 2 W YDGOSZCZY KROKIEW Tablica 1. Obciążenia stałe Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f Obc. obl.

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Przyjęto deskowanie połaci dachu z płyt OSB gr. 22 lub 18 mm. Płyty mocować do krokwi za pomocą wkrętów do drewna. Poz. 1.2 Krokiew DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]:

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]: Obliczenia bosmanatu 1. Zebranie obci strop drewniany Tablica 1. k Obc. obl. Lp Opis obci enia Obc. char. kn/m 2 f d kn/m 2 1. Obci enie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80 gabinety lekarskie,

Bardziej szczegółowo

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm PROJEKT MONTŻU WNIEN SP Z PODESTEM N NTRESOLI WRZ Z TECHNOLOGIĄ UZDTNINI WODY W UDYNKU KRYTEGO SENU WODNIK 2000 W GRODZISKU MZOWIECKIM N DZIŁKCH NR 55/2, 58/2 (ORĘ 0057) Inwestor Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al.

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al. NIP 679-102-48-90 PeKaO S.. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 Obiekt: PWILON -0 GH dres: Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza Inwestor: kademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ELBETOWYCH

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ELBETOWYCH - 1 - Schody P ytowe v..0 OLIZENI SHODÓW ELETOWYH ytkownik: iuro In ynierskie SPEUD 005-0 SPEUD Gliwice utor: mg in. Jan Kowalski Tytu : Poz..3 Schody ieg schodowy 1 SZKI SHODÓW 1 180 0 8x 17,5/5,7 5,7

Bardziej szczegółowo

Nr Projektu: AH/15/009

Nr Projektu: AH/15/009 iuro: Szeroka 34; 15-760 iałystok Nr Projektu: H/15/009 OLICZENI STTYCZNE STRON OLICZENI STTYCZNE PRZEUDOW UDYNKU N DZIENNY DOM OPIEKI SENIOR - WIGOR, ul. ZUŁEK 1, 06-100 PUŁTUSK, gm. PUŁTUSK, DZIŁK nr

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH

- 1 - OBLICZENIA FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH - 1 - Fundamenty ezpośrednie - F1 v.4.1 OLICZENI FUNDMENTÓW EZPOŚREDNICH Użytkownik: MG gnieszka Mazur 1994-2010 SPECUD Gliwice utor: mgr inż. Zbigniew Klinicki Tytuł: Fundament 1 DNE: H = 0,30 1 2 0,16

Bardziej szczegółowo

P. B. część konstrukcyjna

P. B. część konstrukcyjna P.. część konstrukcyjna O L I C Z E N I S T T Y C Z N E TEMT : PROJEKT PRZEUDOWY ISTNIEJĄCYCH OIEKTÓW N CELE SPOŁECZNO-KULTURLNE W ŻNICY LOKLIZCJ: ŻNIC, 34-350 GMIN WĘGIERSK GÓRK, DZIŁKI NR 838/2 ; 838/3,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZĘŚĆ OPISOWA

PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZĘŚĆ OPISOWA 1.LOKALIZACJA OBIEKTU: 48-210 Biała, ul. Kościuszki, dz. nr 1299,1300 2.PODSTAWA OPRACOWANIA: -Projekt architektoniczny -Wytyczne inwestora -PN-82/B-02001 Obciążenia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła

OBLICZENIA STATYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła OBLICZENI STTYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła Normy budowlane i literatura : 01. PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 02. PN-82/B-02003

Bardziej szczegółowo

Z a w a r t o ś ć o p r a c o w a n i a :

Z a w a r t o ś ć o p r a c o w a n i a : CZERWIEC 2013R Z a w a r t o ś ć o p r a c o w a n i a : Opis techniczny Przedmiot i podstawa opracowania Stan projektowany Opinia możliwości realizacji inwestycji w świetle stanu technicznego obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4 II KONSTRUKCJA Część opisowa 1 Opis techniczny 2 Podstawowe wyniki obliczeń statycznych Część rysunkowa K1 RZUT FUNDAMENTÓW K2 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PARTEREM K3 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU

Bardziej szczegółowo

Remont dachu, zmiana sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenie gospodarcze, budowa klatki schodowej

Remont dachu, zmiana sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenie gospodarcze, budowa klatki schodowej 1/26 Obliczenia statyczne 1. Strop żelbetowy Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. 1. Warstwa cementowa grub. 2 cm 0,42 1,30 -- 0,55 [21,0kN/m3 0,02m]

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NADBUDOWY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OSP W BABIENICY, Babienica, ul. Główna 31, działka nr 1364/166

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NADBUDOWY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OSP W BABIENICY, Babienica, ul. Główna 31, działka nr 1364/166 SPIS TREŚCI 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 WRUNKI GRUNTOWE... 2 1.2 GEOTECHNICZNE WRUNKI POSDOWIENI OIEKTU... 2 1.3 WYTYCZNE POSDOWIENI... 3 1.4 FUNDMENTY... 3 1.5 ŚCINY... 3 1.6 NDPROŻ... 3 1.7 ELKI PODCIĄGI...

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10.

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. 1 Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. Obliczenia wykonano w oparciu o obliczenia statyczne sprawdzające wykonane dla ekspertyzy technicznej opracowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

- 1 - Wiązar Jętkowy ,2 89,2 89,2 89,2 356,8 12,5 373,9 186,1 12,5 740,0

- 1 - Wiązar Jętkowy ,2 89,2 89,2 89,2 356,8 12,5 373,9 186,1 12,5 740,0 - 1 - Wiązar Jętkowy 5.2 OLICZENI STTYCZNO-WYTRZYMŁOŚCIOWE WIĄZR JĘTKOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice utor: inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.3 Dach - Wiązar jętkowy DNE:

Bardziej szczegółowo

1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m] 3. Folia PE gr.0,3mm [0,010kN/m2] 0,01 1,30 -- 0,01 4. Strop Rector 4,59 1,10 -- 5,05 Σ: 6,49 1,16 -- 7,52

1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m] 3. Folia PE gr.0,3mm [0,010kN/m2] 0,01 1,30 -- 0,01 4. Strop Rector 4,59 1,10 -- 5,05 Σ: 6,49 1,16 -- 7,52 ZESTWIENIE OCIĄŻEŃ Tablica 1. Obciążenia stałe. Strop Rector 1. Lastriko bezspoinowe o grubości 20 mm 0,44 1,30 -- 0,57 [0,440kN/m2] 2. Jastrych cementowy grub. 6 cm 1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m]

Bardziej szczegółowo

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E OBLICZENIA STATYCZNE 1 O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E 1.0 Obciążenia 1.1 Obciążenie śniegiem strefa IV α=40; Q k =1,6 kn/m 2 γ f kn/m 2 - strona zawietrzna: Q k x 0,8 x [(60-α)/30]= 0,853 1,500

Bardziej szczegółowo

4. Projekt konstrukcyjny budowlano - wykonawczy. Zawartość opracowania:

4. Projekt konstrukcyjny budowlano - wykonawczy. Zawartość opracowania: 1 4. Projekt konstrukcyjny budowlano - wykonawczy. Zawartość opracowania: 1. Opis techniczny konstrukcyjny z częścią obliczeniową. 1.1. Podstawa opracowania. 1.2. Warunki gruntowo - wodne. 1.3. Opis ogólny.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Część opisowa

SPIS TREŚCI: Część opisowa SPIS TREŚCI: Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania 3. Posadowienie obiektu. 4. Opis konstrukcji. 5. Materiały. 6. Zabezpieczenie konstrukcji. 7. Wytyczne realizacji i

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE

I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania obliczeń statycznych jest konstrukcja fragmentu Zespołu Szkół w Ligocie objętego przebudową i adaptacją strychu na sale

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO Z POMIESZCEŃ APTEKI NA GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO

Bardziej szczegółowo

obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe - blacha ocynkowana lub tytan-cynk gr. min. 0,6 mm, w kolorze naturalnym (jasnoszarym);

obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe - blacha ocynkowana lub tytan-cynk gr. min. 0,6 mm, w kolorze naturalnym (jasnoszarym); 6.2. Zestawienie zewnętrznych materiałów i kolorystyki budynku pokrycie dachu - papa termozgrzewalna, kolor szary; obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe - blacha ocynkowana lub tytan-cynk gr. min.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY DO OLICZEŃ STTYCZNYCH 1. PODSTW opracowania: - Zlecenie Inwestora. - Opinia geologiczna. - Projekt budowlany RCHITEKTUR. - Projekty budowlane branżowe. 2. PRZEDMIOT opracowania: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA UKŁAD KONSTRUKCYJNY Układ konstrukcyjny mieszany, podstawowymi elementami konstrukcyjnymi są betonowe ławy fundamentowe, belki, wieńce. Ściany planowanej rozbudowy parteru i

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PARTEROWEGO DOMU JEDNORODZINNEGO Z GARAŻEM W ORZESZU PRZY UL. WIOSNY LUDÓW DZ. NR 597/10

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PARTEROWEGO DOMU JEDNORODZINNEGO Z GARAŻEM W ORZESZU PRZY UL. WIOSNY LUDÓW DZ. NR 597/10 KONSTRUKCJE BUDOWLNE I INŻYNIERSKIE STTYK.PL www.statyk.pl, NIP: 635-183-01-96, REG: 242840669, KRS: 0000409301 Konto: PKO BP 04 1020 2313 0000 3602 0401 4452 PROJ NR: 130102 B/O PROJEKT BUDOWLNY KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50 Spis treści 1. Wstęp 2. Zestawienie obciążeń 3. Obliczenia płyty stropodachu 4. Obliczenia stropu na poz. + 7,99 m 5. Obliczenia stropu na poz. + 4,25 m 6. Obliczenia stropu na poz. +/- 0,00 m 7. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej STDIUM : RNŻ : LOKLIZCJ : PROJEKT UDOWLNY ZMINY KONSTRUCJI DCHU Z DPTCJĄ PODDSZ UDYNKU PRZEDSZKOL NR 9 PRZY UL.PONITOWSKIEGO 12 W ŻYWCU Projekt budowlany Konstrukcja 34-300 Żywiec ul. Poniatowskiego 12,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE Spis treści: I. opis konstrukcji II. podstawowe wyniki obliczeń konstrukcji Założenia obciążeń 1. Więźba dachowa poz. 1.1-1.5 2. Stropy kondygnacji parteru poz. 2.1-2.7 3. Nadproża

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym.

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Poz. 1.0 Dach wiaty Kąt nachylenia połaci α = 15 o Obciążenia: a/ stałe - pokrycie z płyt bitumicznych

Bardziej szczegółowo

do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie.

do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie. 1. Podstawa opracowania : - zlecenie Inwestora na opracowanie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI

Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA. 1 2 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 3 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2 4 PROJEKTY ZWIĄZANE.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OLICZENI STTYCZNE Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 / Z1-5 S [kn/m 2 ] h=1,0 l=5,0 l=5,0 1,080 2,700 2,700 1,080 Maksmalne obciążenie dachu: - Dach z przegrodą lub z attką, h = 1,0 m - Obciążenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ Spis zawartości: 1. 2. Obliczenia statyczne (wybrane fragmenty) 3. Rysunki konstrukcyjne PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt konstrukcyjny

Projekt konstrukcyjny - 1 - Projekt konstrukcyjny do projektu budowlanego na rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczowychowawczą typu rodzinnego na terenie Domu Dziecka

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. PB budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Temat:

PROJEKT BUDOWLANY. PB budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Temat: PROJEKT BUDOWLANY Temat: PB budynku mieszkalnego jednorodzinnego Obiekt: Zagroda leśna obejmująca: budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek garażowo-gospodarczy wraz z infrastrukturą w m. Różańsko, Gm.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna,

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna, 020/PA-K/12/2012 1. Dane ogólne. 1.1. Inwestor. Urząd Gminy Łużna Łużna 634 38-322 ŁUŻNA 1.2. Lokalizacja. Dz. nr 317/3, 318/1, 318/2 położone w miejscowości Biesna, gmina Łużna. 1.3. Cel i zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku 1 Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku Poz. 1. Wymiany w stropie przy szybie dźwigu w hollu. Obciąż. stropu. - warstwy posadzkowe 1,50 1,2 1,80 kn/m 2 - warstwa wyrównawcza 0,05 x 21,0 = 1,05 1,3

Bardziej szczegółowo

2.4 Podcig B1 +;+# +# '!" +,'---9.(!,'-< =(& 2.5 Słupy wewntrzne i zewntrzne S1 i S2

2.4 Podcig B1 +;+# +# '! +,'---9.(!,'-< =(& 2.5 Słupy wewntrzne i zewntrzne S1 i S2 I. OPIS TECHNICZNY I OLICZENI ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. Przedmiot opracowania 2. Rozwizania konstrukcyjno-materiałowe 2.1 Płyta fundamentowa P!" #$ %& # ' (" # (" ) *+ +,'---. (/!" 0!" 1 $ + 2" 0!&

Bardziej szczegółowo

SPIS POZYCJI OBLICZEŃ STATYCZNYCH:

SPIS POZYCJI OBLICZEŃ STATYCZNYCH: UDYNEK ILIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KTOWICCH PLC EUROPY 1 PROJEKT DOSTOSOWNI DCHU DO ZWIĘKSZONYCH OCIĄŻEŃ ŚNIEGIEM str. 12/K SPIS POZYCJI OLICZEŃ STTYCZNYCH: POZ.1 DCH...13 POZ.1.1 ELK O ROZPIĘTOŚCI LŚW MX =4,9M...17

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU REMIZY OSP W LIPIE DLA POTRZEB CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNEGO NA DZ. NR EW. 287 I 286 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPA, GM. GŁOWACZÓW. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA III. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE: 1 Rzut fundamentów 2 Strop nad parterem 3 I piętro elementy konstrukcyjne 4 Więźba dachowa 5 Ławy fundamentowe 6 Wieńce

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÚCI SPIS TREÚCI... 1

SPIS TREÚCI SPIS TREÚCI... 1 SPIS TREÚCI SPIS TREÚCI... 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. ZA OÝENIA PROJEKTOWE... 2 1.2. ZASTOSOWANE NORMY, PRZEPISY I LITERATURA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I CEL OPRACOWANIA... 3 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 10,05 kwp DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIANOWICACH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 10,05 kwp DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIANOWICACH OPINIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI USTAWIENIA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU BUDYNKU WRAZ Z PROPOZYCJĄ KONSTRUCJI Temat/obiekt: WSPORCZEJ POD PANELE PV PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu więźby dachowej w budynku mieszkalnym w Warszawie przy ul. Długiej 24, segment A i B Część: Konstrukcje Budowlane Spis zawartości : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE Poz. 1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU. Poz. 1.1. KONSTRUKCJA WIĄZARA DACHOWEGO. strefa wiatrowa - III strefa śniegowa - III drewno C - 24 f m.0,d = 2,40 x 0,9 : 1,3

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

MGM PARTNER Sp. z o.o.

MGM PARTNER Sp. z o.o. MGM PARTNER Sp. z o.o. 25-415 Kielce ul. Górna 19a/7 PARTNER Sp. z o.o. tel/fax 041 361 03 24 biuro@mgmpartner.pl PROJEKT Temat: ODBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE PRZY UL. BIELSKIEJ 17 W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA STRYCHU NA SALE ZAJĘĆ LOKALIZACJA: LIGOTA, UL. BIELSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Stadium: Obiekt: Adres: Temat: Branża: Inwestor: Projekt budowlano - wykonawczy Budynek domu pogrzebowego Rakoniewice ul. Zamkowa, dz. nr 149/1, 150/2 ark 3 obr. Rakoniewice

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZWRTOŚCI PROJEKTU 1. Cel i zakres opracowania, 2. Podstawa opracowania, 3. Opis warunków wodno gruntowych, 4. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe: 4.1. Układ konstrukcyjny, 4.2. Kategoria geotechniczna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 1 2 ZAKRES OPRACOWANIA. 1 3 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 5 LOKALIZACJA. 2 6 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2

SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 1 2 ZAKRES OPRACOWANIA. 1 3 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 5 LOKALIZACJA. 2 6 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2 SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 1 2 ZAKRES OPRACOWANIA. 1 3 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 4 PROJEKTY ZWIĄZANE. 2 5 LOKALIZACJA. 2 6 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2 7 KATEGORIA GEOTECHNICZNA I WARUNKI GRUNTOWE 2

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE Robudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej Inwestor: Gmina Skoki Adres: Kusewo diałka 130/5 i 128 Po.1.1.Dach krokiew. DANE: Wymiary prekroju: prekrój prostokątny Serokość b

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A

ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA Ekspertyza stanu technicznego budynku garażowego pod kątem jego remontu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE drewno lite sosnowe klasy C35: - f m,k =

Bardziej szczegółowo