PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NADBUDOWY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OSP W BABIENICY, Babienica, ul. Główna 31, działka nr 1364/166

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NADBUDOWY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OSP W BABIENICY, Babienica, ul. Główna 31, działka nr 1364/166"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1 OPIS TECHNICZNY WRUNKI GRUNTOWE GEOTECHNICZNE WRUNKI POSDOWIENI OIEKTU WYTYCZNE POSDOWIENI FUNDMENTY ŚCINY NDPROŻ ELKI PODCIĄGI STROP SCHODY WIEŃCE SŁUPY ŻELETOWE SŁUPEK ŚCINKI KOLNKOWEJ DCH ZEZPIECZENI POWŁOKOWE NORMY OPINI TECHNICZN OLICZENI DCH Wiązar dachowy Łata STROP TERIV Zestawienie obciążeń na 1m2 stropu Teriva Sprawdzenie nośności stropu TERIV PŁYTY SCHODOWE Płyta schodowa Psch Płyta schodowa Psch PODCIĄGI I NDPROŻ Podciąg P Podciąg P Podciąg P Reakcja na P3 z stropu Teriva Podciąg P Reakcja na P4 z stropu Teriva Podciąg P Reakcja na P5 z stropu Teriva elka nadprożowa N elka nadprożowa stalowa SŁUPY Słup żelbetowy SŻ Słup żelbetowy SŻ Słupek ścianki kolankowej SŚK FUNDMENTY Ława fundamentowa ŁF Ława fundamentowa ŁF Stopa fundamentowa SF Stopa fundamentowa SF CZĘŚĆ RYSUNKOW CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 1

2 OPIS TECHNICZNY 1.1 WRUNKI GRUNTOWE Działka, na której znajduje się przedmiot niniejszego opracowania posiada następujące uwarunkowania: - znajduje się poza terenem eksploatacji górniczej, - poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia fundamentów budynku - decydującym warunkiem było nie przekroczenie maksymalnych naprężeń pod ławami fundamentowymi założono je na poziomie 180kPa. UWG: Zaleca się wykonać badania geologiczne gruntu w miejscu posadowienia projektowanych ław i stóp. 1.2 GEOTECHNICZNE WRUNKI POSDOWIENI OIEKTU 1. Kategoria geotechniczna Z uwagi na charakter budynku, przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. 2. Odwodnienia budowlane Nie projektuje się odwodnienia budynku. 3. Ocena przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych Nie projektuje się wykonania budowli ziemnych. 4. ariery i ekrany ochronne Nie projektuje się wykonania barier i ekranów ochronnych. 5. Nośność, przemieszczenia i ogólna stateczność podłoża gruntowego Projektowana przebudowa obiektu nie wywoła naprężeń, które mogą spowodować ogólną utratę stateczności podłoża gruntowego. 6. Wzajemne oddziaływanie podłoża i obiektu budowlanego Projektowana przebudowa obiektu będzie przekazywała obciążenia na grunt poprzez ławy i stopy fundamentowe, natomiast grunt nie będzie oddziaływać na przedmiotowy obiekt. 7. Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów, nasypów Projektuje się wykonanie wykopu o małej głębokości, dlatego nie jest konieczne sprawdzenie stateczności skarp wykopów. 8. Wzmocnienie podłoże Nie projektuje się wzmocnienia podłoża. 9. Ocena oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego Projektowana przebudowa obiektu nie będzie oddziaływał na wody gruntowe, a wody gruntowe nie będą oddziaływać na budynek. 10. Ocena stopnia zanieczyszczenie gruntu i dobór metody oczyszczania Projektowana przebudowa obiektu nie będzie posadowiona na terenie skażonym, dlatego nie projektuje się oczyszczania gruntu. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 2

3 1.3 WYTYCZNE POSDOWIENI Przed rozpoczęciem wykonywania fundamentów należy określić nośność podłoża za pomocą sondowania płytą sztywną VSS. W przypadku uzyskania modułów odkształcalności mniejszych od podanych w dokumentacji projektowej, należy skontaktować się z projektantem, ponieważ w tym wypadku konieczna będzie zmiana konstrukcji fundamentów. Projektowane fundamenty tj: ławy i stopy posadawia się na głębokości -1,09 m od poziomu ±0,00 obiektu na warstwie chudego betonu grubości 10cm (10) i na warstwie podsypki piaskowej (zagęszczoną mechanicznie do I D =0,65) grub. 30cm w celu zwiększenia nośności i prawidłowego posadowienia jak i wypoziomowania całej konstrukcji. Projektowane pręty zbrojeniowe w ławach wkleić do istniejących ław kamiennych zatopionych w betonie za pośrednictwem mas chemicznych np. HILTI wg rysunku K_01. Fundamenty projektuje się i posadawia z warunku stateczności nie dopuszczając nacisków krawędziowych większych od 180 kpa. 1.4 FUNDMENTY Projektuje się fundamenty w postaci monolitycznych ław i stóp żelbetowych o wymiarach kolejno: ławy - ŁF1 80x40cm i ŁF2 60x40cm zbrojone 4 prętami wzdłużnymi ø12 i strzemionami ø 6 w rozstawie co 20cm wg rysunku K_01 i obliczeń, stopy - SF1 170x170x40cm i SF2 130x130x40cm zbrojone wg rysunku K_01 i obliczeń z betonu 25 (C20/25) i stali konstrukcyjnej III (R400). Ściany fundamentowe wykonać z bloczka fundamentowego kl. 15 na zaprawie cementowej grubość ściany fundamentowej 24cm. 1.5 ŚCINY Ściany nośne zewnętrzne Ściany nośne wewnętrzne i zewnętrzne o szerokości 25cm z pustaków ceramicznych MX 25cm na zaprawie cementowo wapiennej marki M4. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów ściennych pod warunkiem zachowania stanów granicznych nośności i użytkowania, oraz wymagań izolacyjności cieplnej i wilgotnościowej. Ścianki działowe Ścianki działowe projektuje się z pustaków, ceramicznych / PGS na zaprawie cem - wap. marki M4, bądź alternatywnie w systemie G-K na ruszcie systemowym o grub. 12cm. Należy pamiętać o prawidłowym połączeniu projektowanych ścianek z istniejącymi ścianami nośnymi wg sztuki budowlanej. 1.6 NDPROŻ Nadproża w nowo projektowanych ścianach wykonać z typowych belek nadprożowych prefabrykowanych typu L-19. Minimalne podparcie belek nadprożowych typu L-19 wynosi 9cm zalecane jest większe podparcie. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 3

4 Nadproża w ścianach istniejących wykonać wg rysunków konstrukcyjnych i w oparciu o obliczenia wg stosownych oznaczeń. Wszystkie wyroby stalowe powinny posiadać stosowne oznaczenia i atesty. Nie dopuszczalne jest stosowanie materiałów nieznanego pochodzenia. Nadproża stalowe wykonać z profili gorącowalcowanych ze stali St0, minimalne oparcie nadproży na ścianach z cegły pełnej wynosi min. 20cm. (zaleca się wykonać większe zakotwienie w ścianie w miarę możliwości). Stalowe nadproża po wkuciu do muru i osadzeniu na stosownym miejscu owinąć siatką Rabitza w celu lepszego powiązania warstw wykończeniowych tj. tynku cem.-wap. Sposób montażu stalowych nadproży: wykuć w murze z jednej strony projektowanego wyburzenia bruzdę o odpowiednich wymiarach, wszelkiego rodzaju ubytki podmurować (wykonać podlewkę cementową w miejscu oparcia belki na ścianie z cegły pełnej po wcześniejszym wypoziomowaniu) włożyć nadproże i odczekać, aż warstwa podmurówki cementowej zwiąże ok. 7 dni. Przestrzeń pomiędzy nadprożem a murem ponad nadprożem wypełnić szczelnie warstwą betonu 20. Z drugiej strony muru wykonać tą samą czynność (po 7 dniach). Pustkę między dwoma nadprożami wypełnić betonem 20 po wcześniejszym zaszałowaniu przestrzeni między stalowymi belkami. Stalowe nadproża skręcić szpilką M10 i śrubami kontrującymi. Po wprowadzeniu elementów stalowych i zabetonowaniu pustek można przystąpić do wykonywania przebić przez ściany. Przebicia należy wykonywać z szczególną rozwagą zaczynając od środka i kolejno idąc ku krawędziom belek stalowych. Ewentualne szczerbiny uzupełnić cegłą pełną wg sztuki budowlanej. elki stalowe oczyścić do żywego metali i dwukrotnie pomalować farbą podkładową typu minia, a następnie dwa razy malować farbą wierzchniego krycia na bazie kauczuku. Prace prowadzić pod ścisłym nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania tego typu prac. Ekipa wykonująca w/w roboty budowlane powinna być przeszkolona w wykonywaniu tego rodzaju prac. UWG układając nadproża należy posiłkować się rysunkami architektonicznym (wysokość zamontowania nadproża w stosunku do posadzki) 1.7 ELKI PODCIĄGI Podciągi zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe, wykonane z betonu C20/25, zbrojone podłużnie prętami ø12, ø16 ze stali klasy -III (R400) i poprzecznie strzemionami ø6 ze stali -0 zgodnie z obliczeniami. Długość oparcia podciągów nie powinna być mniejsza niż 25cm (zaleca się większe oparcie belek w miarę możliwości). 1.8 STROP Projektuje się stropy gęsto żebrowe TERIV 4,0/1 w rozstawie beleczek co 60cm rozmieszczenie beleczek i zbrojenie wg kart katalogowych producenta. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe uciąglenie beleczek Teriva (dozbrojenie siatkami). Wysokość konstrukcyjna stropu 21cm w tym 3cm warstwa nadbetonu. W celu uniknięcia tzw. klawiszowania stropu należy wykonać zbrojenie rozdzielcze z 2ø12 ułożonych prostopadle do pustaków wg rysunków. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 4

5 1.9 SCHODY Schody wewnętrzne monolityczne zbrojone prętami ø12 (R400) wg obliczeń, wykonane z betonu 25, grubość płyty 14cm WIEŃCE Poziom stropu: Wieńce z beton 25 (C20/25) o wymiarach dostosować do szerokości istniejącego mury x 30cm. Zbrojony 4 prętami ø12mm ze stali żebrowanej, strzemiona ø 6 co 25cm. Otulina strzemion min. 20mm. Wieńce połączyć z słupkami ścianki kolankowej. Poziom murłaty: Wieńce z beton 25 (C20/25) o wymiarach 25x25cm. Zbrojony 4 prętami ø12mm ze stali żebrowanej, strzemiona ø 6 co 25cm. Otulina strzemion min. 20mm. W wieńcu należy zatopić śruby kotwiące M16 wiążące konstrukcję dachu z resztą budynku wg ściśle określonego rysunku konstrukcyjnego K_07. Sposób mocowania murłaty przedstawia szczegół. Wieńce połączyć z słupkami ścianki kolankowej SŁUPY ŻELETOWE Słupy z betonu 25 (C20/25) o wymiarach kolejno: SŻ1 30x30cm zbrojony 8 prętów ø16mm i SŻ2 60x30cm zbrojony 6 prętami ø16mm ze stali żebrowanej, strzemiona ø 6 co 18cm. Otulina strzemion min. 20mm. Słupki zbroić wg obliczeń SŁUPEK ŚCINKI KOLNKOWEJ Słupek z betonu 25 (C20/25) o wymiarach kolejno: SŚK1 25x25cm. Zbrojony 4 prętami ø12mm ze stali żebrowanej, strzemiona ø 6 co 18cm. Otulina strzemion min. 20mm. Słupki zbroić wg rysunku K_04 pamiętając o połączeniu z stropem Teriva i wieńcem obwodowym stropowym i pod murłatę. Pręty zbrojeniowe wykonane w tzw. pętle zakotwione w stropie na co najmniej 100cm połączone z beleczkami stropowymi DCH Drewno konstrukcyjne klasy C24 impregnowane, wszelkiego rodzaju zaciosy i połączenia wykonać wg sztuki budowlanej. Niedopuszczalne jest wbudowanie drewna nieznanego pochodzenia, zbutwiałego, zagrzybionego lub pochodzącego z rozbiórki. Jako pokrycie dachu zastosowano pokrycie blacho dachówką. Dopuszcza się pokrycie jako deskowanie pełne z gontem bitumicznym bądź papą o max. obciążeniu nie przekraczającym 40kg/m 2. Szczegółowe rozmieszczenie krokwi i elementów nośnych wraz z poszczególnymi warstwami dachu ukazują rysunki; K_07. Konstrukcja dachu symetryczna płatwiowo kleszczowa o kącie nachylenia połaci 35 o. W poziomie +8,24m wykonstruowano podest (strop) na drewnianych belkach 2x14cm o max. obciążeniu zmiennym 50kg/m 2. Na pokrycie podestu zastosowano płyty OS grub.22mm. (z projektowany podestu-strop można zrezygnować na prośbę Inwestora). Krokwie łączy się bezpośrednio do murłat o wymiarach 14x14cm za pomocą gwoździ lub śrub ciesielskich. Dodatkowo połączenia elementów więźby dachowej połączyć prefabrykowanymi łącznikami stalowymi. Murłaty przytwierdzone są bezpośrednio CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 5

6 do wieńca obwodowego za pomocą śrub kotwiących M16. W rejonie kominów konstrukcję drewnianą zabezpieczyć blachami ocynkowanymi ZEZPIECZENI POWŁOKOWE Drewno: zabezpieczone warstwami solnymi grzybo - i owado bójczymi. Fundamenty: loczki betonowe rapowane zabezpieczone powłokami p. wodnymi np. Dysperbit x3 z obydwu stron tj. wewnętrzna i zewnętrzna NORMY Obliczenia wykonano w oparciu o następujące normy: -PN-82/-02010(aktualizacja 2006r) -PN-77/-02011(aktualizacja 2009r) -PN-90/ PN :2000 -PN-/ PN-81/ Obciążenie śniegiem - Obciążenie wiatrem - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone,obliczenia statyczne i projektowanie. - Posadowienie bezpośrednie budowli Charakterystyczne wartości obciążeń: wys. n.p.m. = ~330,0 m npm. - śnieg strefa II sza sk = 0,90 kn/m2 wsp. 1,5 - wiatr strefa I sza qk = 0,30 kn/m2 wsp. 1,5 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 6

7 2 OPINI TECHNICZN Ginter KOSZER (imię, nazwisko) Data r. 92/76 (nr uprawnień) OPINI TECHNICZN nazwą: Niniejszym oświadczam, że przebudowywane istniejące obiekty w ramach inwestycji pod PROJEKT UDOWLNO WYKONWCZY NDUDOWY WRZ Z PRZEUDOWĄ UDYNKU OSP W IENICY (temat) IENIC UL. GŁÓWN 31 DZIŁK NR 1364/166 (adres) dla GMINY WOŹNIKI UL. RYNEK WOŹNIKI (dane inwestora) znajdują się w stanie technicznym umożliwiającym przeprowadzenie zaprojektowanych zmian i robót budowlanych, oraz zmiany te będą w dopuszczalnych granicach wpływać na układ obciążeń obiektu przy planowanym sposobie użytkowania.... (imię, nazwisko, pieczęć) CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 7

8 3 OLICZENI 3.1 DCH Wiązar dachowy DNE Geometria ustroju: Szkic układu poprzecznego 875,3 35,0 375, , ,0 80, , ,0 1422,0 Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej F 375,0 C D E 100,0 100,0 100,0 405,0 100,0 180,0 100,0 405,0 100,0 Kąt nachylenia połaci dachowej α = 35,0 o Rozpiętość wiązara l = 14,22 m Rozstaw podpór w świetle murłat l s = 12,34 m Rozstaw osiowy płatwi l gx = 4,30 m Rozstaw krokwi a = 0,90 m Odległość między usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,30 m elki stropowe w poziomie płatwi w rozstawie osiowym a = 0,90 m Płatew pośrednia złożona z pięciu odcinków: - odcinek - o rozpiętości l = 1,00 m lewy koniec odcinka niepodparty (wspornik) prawy koniec odcinka oparty na murze - odcinek - C o rozpiętości l = 4,05 m lewy koniec odcinka oparty na murze prawy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem a mp = 1,00 m - odcinek C - D o rozpiętości l = 4,05 m lewy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem a ml = 1,00 m CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 8

9 prawy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem a mp = 1,00 m - odcinek D - E o rozpiętości l = 1,80 m lewy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem a ml = 1,00 m prawy koniec odcinka oparty na murze - odcinek E - F o rozpiętości l = 1,00 m lewy koniec odcinka oparty na murze prawy koniec odcinka niepodparty (wspornik) Wysokość całkowita słupów pod płatew pośrednią h s = 3,75 m Rozstaw podparć murłaty = 1,80 m Wysięg wspornika murłaty l mw = 1,00 m Dane materiałowe: - krokiew 8/20cm (zacios 3 cm) z drewna C24 - płatew 16/22,5 cm z drewna C24 - słup 18/18 cm z drewna C24 - kleszcze 2x 7/14 cm (zacios 3 cm) o prześwicie gałęzi 16 cm, z przewiązkami co 144 cm z drewna C24 - belka stropowa 2x 7/14 cm z drewna C24 - murłata 14/14 cm z drewna C24 Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe): - pokrycie dachu (wg PN-82/-02001: Papa podwójnie na deskowaniu, posypywana żwirkiem): g k = 0,400 kn/m 2, g o = 0,480 kn/m 2 - obciążenie śniegiem (wg PN-80/-02010/z1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 2, nachylenie połaci 35,0 st.): - na połaci lewej s kl = 0,900 kn/m 2, s ol = 1,350 kn/m 2 - na połaci prawej s kp = 0,600 kn/m 2, s op = 0,900 kn/m 2 - obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe - obciążenie wiatrem (wg PN :1977/z1:2009/Z1-3: strefa I, teren, wys. budynku z =10,1 m): - na połaci nawietrznej p kl I = -0,125 kn/m 2, p ol I = -0,187 kn/m 2 - na połaci nawietrznej p kl II = 0,180 kn/m 2, p ol II = 0,270 kn/m 2 - na stronie zawietrznej p kp = -0,222 kn/m 2, p op = -0,333 kn/m 2 - ocieplenie dolnego odcinka krokwi g kk = 0,400 kn/m 2, g ok = 0,480 kn/m 2 - obciążenie stałe stropu q kp = 0,550 kn/m 2, q op = 0,660 kn/m 2 - obciążenie zmienne stropu p kp = 0,500 kn/m 2, p op = 0,700 kn/m 2 klasa trwania obciążenia zmiennego - długotrwałe - obciążenie montażowe kleszczy i belki stropowej F k = 1,0 kn, F o = 1,2 kn Założenia obliczeniowe: - klasa użytkowania konstrukcji: 2 - w obliczeniach statycznych krokwi uwzględniono wpływ podatności płatwi - współczynniki długości wyboczeniowej słupa: w płaszczyźnie ustroju podłużnego ustalony automatycznie w płaszczyźnie wiązara µ y = 1,00 WYNIKI Obwiednia momentów zginających w układzie poprzecznym: -3,71-3,71 0,180,18 0,07 0,07-0,78-0,78 3,51 3,51 0,02 0,02 Obwiednia momentów w układzie podłużnym - płatwi pośredniej: CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 9

10 My [knm] Mz [knm] -6,57-6,70-7,69-6,57-4,44-0,30-0,74-0,84-0,30 9,80-0,08 0,20 1,07 1,21 0,78 0,170,11 0,20 2,06 1,04 4,10 E 1,86 2,32 1,56 1,29 1,09 1,12 1,29 8,64 1,61 1,08 0,89 33,13 3,51 21,06 2,23 0,95 8,99 2,75 1,00 3,75 63,96 C 6,78 0,04 0,40 1,00 3,05 1,00 1,00 2,05 1,00 1,00 0,80 1,00 11,90 Wymiarowanie wg PN :2000 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 0,mean = 11 GPa, ρ k = 350 kg/m 3 Krokiew 8/20 cm (zacios na podporach 3 cm) Smukłość λ y = 86,5 < 150 λ z = 13,0 < 150 Maksymalne siły i naprężenia w przęśle decyduje kombinacja: K30 stałe-max (podatność)+wiatr-wariant II (podatność)+0,90zmienne na płatwi (podatność)+0,80śnieg (podatność) M y = 3,25 knm, N = 3,83 kn f m,y,d = 11,08 MPa, f c,0,d = 9,69 MPa σ m,y,d = 6,10 MPa, σ c,0,d = 0,24 MPa k c,y = 0,404 σ c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,612 < 1 (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + σ m,y,d /f m,y,d = 0,386 < 1 Maksymalne siły i naprężenia na podporze (płatwi) decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90wiatr-wariant II M y = -3,71 knm, N = 2,33 kn f m,y,d = 14,77 MPa, f c,0,d = 12,92 MPa σ m,y,d = 9,64 MPa, σ c,0,d = 0,17 MPa (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + σ m,y,d /f m,y,d = 0,653 < 1 Maksymalne ugięcie krokwi (dla przesła środkowego) decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg u net = 12,50 mm < u net,fin = l / 200 = 4993/ 200 = 24,96 mm Maksymalne ugięcie wspornika krokwi decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg u net = 8,12 mm < u net,fin = 2l / 200 = 21062/ 200 = 10,62 mm Płatew 16/22,5 cm Smukłość λ y = 13,9 < 150 λ z = 19,5 < 150 Obciążenia obliczeniowe q z,max = 13,14 kn/m q y,max = 0,59 kn/m Maksymalne siły i naprężenia w płatwi (odcinek C - D) decyduje kombinacja: K12 stałe-max+wiatr-parcie+0,90śnieg+0,80obc.zmienne N = -21,52 kn M y = -7,37 knm, M z = 1,21 knm f m,y,d = 11,08 MPa, f m,z,d = 11,08 MPa, f t,0,d = 6,46 MPa σ t,0,d = 0,60 MPa σ m,y,d = 5,46 MPa, σ m,z,d = 1,26 MPa σ t,0,d /f t,0,d + σ m,y,d /f m,y,d + k m σ m,z,d /f m,z,d = 0,665 < 1 38,21 D 4,05 0,04 0,41 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 10

11 σ t,0,d /f t,0,d + k m σ m,y,d /f m,y,d + σ m,z,d /f m,z,d = 0,551 < 1 Maksymalne ugięcie (odcinek - C) decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg u net = 5,20 mm < u net,fin = l / 200 = 15,25 mm Maksymalne ugięcie wspornika (odcinek - ) decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg u net = 2,89 mm < u net,fin = 2l / 200 = 10,00 mm Słup 18/18 cm Smukłość (słup C) λ y = 119,3 < 150 λ z = 72,2 < 150 Maksymalne siły i naprężenia (słup C) decyduje kombinacja: K22 stałe-max+obc.zmienne+0,90śnieg+0,80wiatr-parcie M y = 1,06 knm, N = 61,93 kn f m,y,d = 11,08 MPa, f c,0,d = 9,69 MPa σ m,y,d = 1,09 MPa, σ c,0,d = 1,91 MPa k c,y = 0,223, k c,z = 0,550 σ c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,983 < 1 σ c,0,d /(k c,z f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,457 < 1 Kleszcze 2x 7/14 cm o prześwicie gałęzi 16 cm, z przewiązkami co 144 cm Smukłość λ y = 106,4 < 150 λ z = 146,6 < 175 Maksymalne siły i naprężenia decyduje kombinacja: K3 stałe-max+montażowe M y = 1,33 knm f m,y,d = 20,31 MPa σ m,y,d = 5,83 MPa σ m,y,d /f m,y,d = 0,287 < 1 Maksymalne ugięcie: decyduje kombinacja: K3 stałe-max+montażowe u net = 2,95 mm < u net,fin = l / 200 = 4300/ 200 = 21,50 mm Murłata 14/14 cm Część murłaty leżąca na ścianie Obciążenia obliczeniowe q z = 6,95 kn/m q y = 1,66 kn/m Maksymalne siły i naprężenia decyduje kombinacja: K5 stałe-max+wiatr M z = 0,57 knm f m,z,d = 16,62 MPa σ m,z,d = 1,26 MPa σ m,z,d /f m,z,d = 0,076 < 1 Część wspornikowa murłaty Obciążenia obliczeniowe q z = 6,95 kn/m, q y = 1,66 kn/m Maksymalne siły i naprężenia decyduje kombinacja: K8 stałe-max+wiatr-wariant II+0,90śnieg M y = 3,32 knm, M z = -0,67 knm f m,y,d = 14,77 MPa, f m,z,d = 14,77 MPa σ m,y,d = 7,26 MPa, σ m,z,d = 1,47 MPa σ m,y,d /f m,y,d + k m σ m,z,d /f m,z,d = 0,561 < 1 k m σ m,y,d /f m,y,d + σ m,z,d /f m,z,d = 0,444 < 1 Maksymalne ugięcie: decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg u net = 2,68 mm < u net,fin = 2l / 200 = 21000/ 200 = 10,00 mm elka 2x 7/14 cm Obciążenia obliczeniowe q o = 0,67 kn/m p o = 0,63 kn/m Maksymalne siły i naprężenia CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 11

12 decyduje kombinacja: K2 stałe+zmienne M z = 3,00 knm f m,y,d = 11,08 MPa σ m,y,d = 6,56 MPa σ m,y,d /f m,z,d = 0,592 < 1 Maksymalne ugięcie: decyduje kombinacja: K2 stałe+zmienne u net = 21,33 mm < u net,fin = l / 200 = 4300/ 200 = 21,50 mm Łata DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 4,0 cm Wysokość h = 6,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 90,mean = 11 GPa, ρ k = 350 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 Geometria: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 35,0 o Rozstaw łat a 1 = 0,33 m Rozstaw podparć a = 0,90 m Schemat: belka dwuprzęsłowa Obciążenia: - obciążenie stałe (wg PN-82/-02001: ): g k = 0,350 kn/m 2 połaci dachowej; γ f = 1,10 - obciążenie śniegiem (wg PN-80/-02010/z1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 2, nachylenie połaci 35,0 st.): S k = 0,900 kn/m 2 rzutu połaci dachowej, γ f = 1,50 - obciążenie parciem wiatru (wg PN :1977/z1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant II, strefa I, H=321 m n.p.m., teren, z=h=10,1 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=10,1 m, =12,8 m, L=10,1 m, nachylenie połaci 35,0 st., beta=1,80): p k = 0,180 kn/m 2 połaci dachowej, γ f = 1,50 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN :1977/z1/Z1-3: połać zawietrzna, strefa I, H=321 m n.p.m., teren, z=h=10,1 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=10,1 m, =12,8 m, L=10,1 m, nachylenie połaci 35,0 st., beta=1,80): p k = -0,222 kn/m 2 połaci dachowej, γ f = 1,50 - obciążenie skupione F k = 1,00 kn; γ f = 1,20 WYNIKI: = 24,0 cm 2 Wy = 24,0 cm 3 Wz = 16,0 cm 3 Jy = 72,0 cm 4 Jz = 32,0 cm 4 m = 0,84 kg/m 6 z y y z 4 35,0 Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.stałe max.+obc.montażowe) M y = 0,19 knm; M z = 0,13 knm Warunek nośności: k m σ m,y,d /f m,y,d + σ m,z,d /f m,z,d = 0,830 < 1 σ m,y,d /f m,y,d + k m σ m,z,d /f m,z,d = 0,823 < 1 Warunek stateczności: współczynniki zwichrzenia k crit,y = 1,000; k crit,z = 1,000 σ m,y,d = 7,88 MPa < k crit f m,y,d = 16,62 MPa CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 12

13 σ m,z,d = 8,27 MPa < k crit f m,z,d = 16,62 MPa Warunek użytkowalności: (obc.stałe+obc.montażowe) u fin = 2,31 mm < u net,fin = a / 200 = 4,50 mm 3.2 STROP TERIV Zestawienie obciążeń na 1m2 stropu Teriva Obc. obl. Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f k d kn/m 2 1. Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o 0,33 1, ,40 ciężarze razem z wyprawą do 0,5 kn/m2) wys. 3,50 m [0,330kN/m2] 2. Płytki kamionkowe grubości 7 mm na zaprawie 0,32 1, ,42 cementowej 1:3 gr mm [0,320kN/m2] 3. eton zwykły na kruszywie kamiennym, 0,92 1, ,20 niezbrojony, niezagęszczony grub. 4 cm [23,0kN/m30,04m] 4. Styropian grub. 4 cm [0,45kN/m30,04m] 0,02 1, ,03 5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1, ,38 [19,0kN/m30,015m] 6. Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80 gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2] Σ: 3,88 1, , Sprawdzenie nośności stropu TERIV Obciążenie 3,88kN/m 2 < 4kN/m 2 (dopuszczalne obciążenie stropu ponad ciężar własny, obciążenie charakterystyczne). Ostatecznie przyjęto strop TERIV 4,0/1 w rozstawie beleczek co 60cm. Szczegóły rozwiązań wg wytycznych katalogowy producenta. 3.3 PŁYTY SCHODOWE Płyta schodowa Psch 1 DNE: x 17,0/26, CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 13

14 Wymiary schodów : Długość biegu l n = 3,90 m Różnica poziomów spoczników h = 2,72 m Liczba stopni w biegu n = 16 szt. Grubość płyty t = 14,0 cm Długość górnego spocznika l s,g = 1,50 m Grubości okładzin: Okładzina spocznika dolnego 3,0 cm Okładzina pozioma stopni 3,0 cm Okładzina pionowa stopni 3,0 cm Okładzina spocznika górnego 3,0 cm Wymiary poprzeczne: Szerokość biegu 1,30 m - Schody jednobiegowe Oparcia : (szerokość / wysokość) Podwalina podpierająca bieg schodowy b = 20,0 cm, h= 100,0 cm elka górna podpierająca bieg schodowy b = 25,0 cm, h = 25,0 cm Wieniec ściany podpierającej spocznik górny b = 15,0 cm, h = 14,0 cm Oparcie belek: Długość podpory lewej t L = 20,0 cm Długość podpory prawej t P = 20,0 cm Dane materiałowe : Klasa betonu 25 (C20/25) f cd = 13,33 MPa, f ctd = 1,00 MPa, E cm = 30,0 GPa Ciężar objętościowy betonu ρ = 25,00 kn/m 3 Maksymalny rozmiar kruszywa d g = 16 mm Wilgotność środowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) φ = 3,11 Stal zbrojeniowa -III (R400) f yk = 400 MPa, f yd = 350 MPa, f tk = 440 MPa Średnica prętów φ = 12 mm Otulina zbrojenia c nom = 20 mm Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b Średnica prętów konstrukcyjnych φ = 6 mm Maksymalny rozstaw prętów konstr. 30 cm Zestawienie obciążeń [kn/m 2 ] Opis obciążenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. Obciążenie zmienne (dojścia do wejść i wyjść audytoriów, auli, sal (konferencyjnych, zebrań, sal rekreacyjnych w szkołach itp.)) [4,0kN/m2] 4,00 1,30 0,35 5,20 Obciążenia stałe na biegu schodowym: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f 1. Okładzina górna biegu (Płytki kamionkowe grubości 7 mm na 1,59 1,20 1,91 zaprawie cementowej 1:3 gr mm grub. 1 cm [0,320kN/m2:0,01m]) grub.3 cm 0,57(1+17,0/26,0) 2. Płyta żelbetowa biegu grub.14 cm + schody 17/26 6,31 1,10 6,94 3. Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,34 1,20 0,41 [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm Σ: 8,23 1,12 9,25 Obc.obl. Obciążenia stałe na spoczniku: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f Obc.obl. 1. Okładzina górna spocznika (Płytki kamionkowe grubości 7 mm na 0,96 1,20 1,15 zaprawie cementowej 1:3 gr mm grub. 1 cm [0,320kN/m2:0,01m]) grub.3 cm 2. Płyta żelbetowa spocznika grub.14 cm 3,50 1,10 3,85 3. Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,28 1,20 0,34 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 14

15 Założenia obliczeniowe : Sytuacja obliczeniowa: trwała Graniczna szerokość rys w lim = 0,3 mm Graniczne ugięcie a lim = jak dla belek i płyt (tablica 8) Dodatkowe założenia obliczeniowe dla belek: Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet. cot θ = 2,00 - zachodzi bezpośrednie przekazywanie obciążenia belki na podporę Graniczne ugięcie a lim = jak dla belek i płyt (tablica 8) WYNIKI - PŁYT: Σ: 4,75 1,13 5,34 Przyjęty schemat statyczny: po = 5,20 kn/m 2 go,s = 5,34 kn/m 2 go,b = 9,26 kn/m 2 C 2,65 3,90 1,47 Wyniki obliczeń statycznych: Przęsło -: maksymalny moment obliczeniowy M Sd = 18,18 knm/mb Podpora : moment podporowy obliczeniowy M Sd,p = 20,70 knm/mb Przęsło -C: moment przęsłowy nie występuje Reakcja obliczeniowa R Sd,,max = 22,93 kn/mb, R Sd,,min = 14,54 kn/mb Reakcja obliczeniowa R Sd,,max = 55,88 kn/mb, R Sd,,min = 39,03 kn/mb Reakcja obliczeniowa R Sd,C,max = -1,47 kn/mb, R Sd,C,min = -9,91 kn/mb Obliczenia wg PN :2002 : Przęsło -- sprawdzenie Zginanie: (przekrój 1-1) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 18,18 knm/mb Zbrojenie potrzebne s = 4,83 cm 2 /mb. Przyjęto φ12 co 15,0 cm o s = 7,54 cm 2 /mb (ρ= 0,66% ) (rozstaw prętów przyjęty przez użytkownika) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 18,18 knm/mb < M Rd = 27,47 knm/mb Ścinanie: Siła poprzeczna obliczeniowa V Sd = 32,01 kn/mb Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 32,01 kn/mb < V Rd1 = 96,90 kn/mb SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 12,12 knm/mb Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,113 mm < w lim = 0,3 mm Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 16,01 mm < a lim = 19,47 mm Podpora - wymiarowanie CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 15

16 Zginanie: (przekrój 2-2) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)20,70 knm Zbrojenie potrzebne s = 3,93 cm 2 /mb. Przyjęto górą φ12 co 16,5 cm o s = 6,85 cm 2 /mb Warunek nośności na zginanie: M Sd = 20,70 knm/mb < M Rd = 35,19 knm/mb SGU: Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)13,80 knm/mb Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,156 mm < w lim = 0,3 mm Przęsło -C- wymiarowanie Zginanie: (przekrój 3-3) Zbrojenie dolne w przęśle zbyteczne Ścinanie: Siła poprzeczna obliczeniowa V Sd = 20,98 kn/mb Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 20,98 kn/mb < V Rd1 = 96,90 kn/mb SGU: Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt,podp = (-)13,80 knm/m Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt,podp ) = (-)1,77 mm < a lim = 7,33 mm Szkic zbrojenia: φ12 co 16,5 cm (Nr 1) x 17,0/26,0 φ12 co 15,0 cm (Nr 3+4+5) Nr3 φ12 co 450 l= Nr4 φ12 co 450 l= Nr1 φ12 co 165 l= Nr2 φ12 co 165 l= Nr5 φ12 co 450 l= CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 16

17 Zestawienie stali zbrojeniowej dla płyty l = 1,30 m Średnica Długość Liczba St0S-b R400 Nr [mm] [cm] [szt.] φ6 φ , , , , , ,24 Długość wg średnic [m] 46,3 90,8 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 Masa wg średnic [kg] 10,3 80,6 Masa wg gatunku stali [kg] 11,0 81,0 Razem [kg] 92 WYNIKI - ELK : Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. 1. Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 47,31 1,18 0,79 55,88 2. Ciężar własny belki 1,56 1, ,72 Σ: 48,87 1,18 57,60 Zasięg [m] cała belka cała belka Przyjęty schemat statyczny: qo = 57,60 kn/m leff = 1,50 m Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 16,20 knm Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 13,75 knm Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 10,92 knm Reakcja obliczeniowa R Sd, = R Sd, = 43,20 kn Sprawdzenie wg PN :2002 : Przyjęte wymiary przekroju: b w = 25,0 cm, h = 25,0 cm otulina zbrojenia c nom = 20 mm Zginanie (metoda uproszczona): Przekrój pojedynczo zbrojony Przyjęto dołem 3φ12 o s = 3,39 cm 2 (ρ= 0,62% ) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 16,20 knm < M Rd = 23,77 knm Ścinanie: Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej V Sd = 24,88 kn Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co max. 160 mm na całej długości belki Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 24,88 kn < V Rd1 = 39,73 kn SGU: Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej V Sd = 16,77 kn Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,153 mm < w lim = 0,3 mm Szerokość rys ukośnych: w k = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 1,55 mm < a lim = 7,50 mm CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 17

18 Szkic zbrojenia: 10 8 x 160 = φ φ Nr1 5φ12 l = Nr2 9φ6 l = 940 Zestawienie stali zbrojeniowej Średnica Długość Liczba St0S-b R400 Nr [mm] [cm] [szt.] φ6 φ , ,46 Długość wg średnic [m] 8,5 8,4 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 Masa wg średnic [kg] 1,9 7,5 Masa wg gatunku stali [kg] 2,0 8,0 Razem [kg] Płyta schodowa Psch 2 DNE: x 17,0/26, Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Długość biegu l n = 1,82 m Różnica poziomów spoczników h = 1,36 m Liczba stopni w biegu n = 8 szt. Grubość płyty t = 14,0 cm Grubości okładzin: Okładzina spocznika dolnego 3,0 cm Okładzina pozioma stopni 3,0 cm Okładzina pionowa stopni 3,0 cm CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 18

19 Okładzina spocznika górnego 3,0 cm Wymiary poprzeczne: Szerokość biegu 1,30 m Oparcia : (szerokość / wysokość) Wieniec ściany podpierającej spocznik dolny b = 25,0 cm, h = 25,0 cm elka górna podpierająca bieg schodowy b = 25,0 cm, h = 30,0 cm Dane materiałowe : Klasa betonu 25 (C20/25) f cd = 13,33 MPa, f ctd = 1,00 MPa, E cm = 30,0 GPa Ciężar objętościowy betonu ρ = 25,00 kn/m 3 Maksymalny rozmiar kruszywa d g = 16 mm Wilgotność środowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) φ = 3,11 Stal zbrojeniowa -III (R400) f yk = 400 MPa, f yd = 350 MPa, f tk = 440 MPa Średnica prętów φ = 12 mm Otulina zbrojenia c nom = 20 mm Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b Średnica prętów konstrukcyjnych φ = 6 mm Maksymalny rozstaw prętów konstr. 30 cm Zestawienie obciążeń [kn/m 2 ] Opis obciążenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. Obciążenie zmienne (dojścia do wejść i wyjść audytoriów, auli, sal (konferencyjnych, zebrań, sal rekreacyjnych w szkołach itp.)) [4,0kN/m2] 4,00 1,30 0,35 5,20 Obciążenia stałe na spoczniku: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f 1. Okładzina górna spocznika (Płytki kamionkowe grubości 7 mm na 0,96 1,20 1,15 zaprawie cementowej 1:3 gr mm grub. 1 cm [0,320kN/m2:0,01m]) grub.3 cm 2. Płyta żelbetowa spocznika grub.14 cm 3,50 1,10 3,85 3. Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34 [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm Σ: 4,75 1,13 5,34 Obc.obl. Obciążenia stałe na biegu schodowym: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f 1. Okładzina górna biegu (Płytki kamionkowe grubości 7 mm na 1,59 1,20 1,91 zaprawie cementowej 1:3 gr mm grub. 1 cm [0,320kN/m2:0,01m]) grub.3 cm 0,57(1+17,0/26,0) 2. Płyta żelbetowa biegu grub.14 cm + schody 17/26 6,31 1,10 6,94 3. Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,34 1,20 0,41 [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm Σ: 8,23 1,12 9,25 Założenia obliczeniowe : Sytuacja obliczeniowa: trwała Graniczna szerokość rys w lim = 0,3 mm Graniczne ugięcie a lim = jak dla belek i płyt (tablica 8) WYNIKI: Przyjęty schemat statyczny: go,s = 5,34 kn/m 2 po = 5,20 kn/m 2 Obc.obl. go,b = 9,26 kn/m 2 1,22 3,46 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 19

20 Wyniki obliczeń statycznych: Przęsło -: maksymalny moment obliczeniowy Reakcja obliczeniowa R Sd, = 20,21 kn/mb Reakcja obliczeniowa R Sd, = 23,57 kn/mb Sprawdzenie wg PN :2002 : M Sd = 19,22 knm/mb 1 1 Zginanie: (przekrój 1-1) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 19,22 knm/mb Zbrojenie potrzebne s = 5,12 cm 2 /mb. Przyjęto φ12 co 15,0 cm o s = 7,54 cm 2 /mb (ρ= 0,66% ) (rozstaw prętów przyjęty przez użytkownika) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 19,22 knm/mb < M Rd = 27,47 knm/mb Ścinanie: Siła poprzeczna obliczeniowa V Sd = 22,56 kn/mb Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 22,56 kn/mb < V Rd1 = 96,90 kn/mb SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 12,82 knm/mb Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,122 mm < w lim = 0,3 mm Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 15,81 mm < a lim = 17,30 mm Szkic zbrojenia: x 17,0/26, φ12 co 15,0 cm (Nr 1+2+3) Nr1 φ12 co 450 l= Nr2 φ12 co 450 l= Nr3 φ12 co 450 l= Zestawienie stali zbrojeniowej dla płyty l = 1,30 m Średnica Długość Liczba St0S-b R400 Nr [mm] [cm] [szt.] φ6 φ , , , ,28 Długość wg średnic [m] 31,3 50,8 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 Masa wg średnic [kg] 6,9 45,1 Masa wg gatunku stali [kg] 7,0 46,0 Razem [kg] 53 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 20

21 3.4 PODCIĄGI I NDPROŻ Podciąg P1 SZKIC ELKI 0,30 3,90 0,50 OCIĄŻENI N ELCE Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f k d 1. 0,00 1, ,00 2. Ciężar własny belki 1,50 1, ,65 [0,25m0,24m25,0kN/m3] Σ: 1,50 1,10 1,65 Obc.obl. Zasięg [m] cała belka cała belka Zestawienie sił skupionych [kn]: Lp. Opis obciążenia F k x [m] γ f k d F d 1. Reakcja z dachu 65,00 0,20 1, ,00 Schemat statyczny belki 1,65 1,65 65,00 1 4,14 DNE MTERIŁOWE I ZŁOŻENI: Klasa betonu: 25 (C20/25) f cd = 13,33 MPa, f ctd = 1,00 MPa, E cm = 30,0 GPa Ciężar objętościowy ρ = 25 kn/m 3 Maksymalny rozmiar kruszywa d g = 8 mm Wilgotność środowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) φ = 3,11 Stal zbrojeniowa główna -III (R400) f yk = 400 MPa, f yd = 350 MPa, f tk = 440 MPa Stal zbrojeniowa strzemion -0 (St0S-b) f yk = 220 MPa, f yd = 190 MPa, f tk = 260 MPa Stal zbrojeniowa montażowa -III (R400) Sytuacja obliczeniowa: trwała Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet. cot θ = 2,00 Graniczna szerokość rys w lim = 0,3 mm Graniczne ugięcie a lim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH Momenty zginające [knm]: 63,39 20,20 Siły tnące [kn]: 8,44 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 21

22 63,39 62,86-2,14 Ugięcia [mm]: -8,44 14,75 WYMIROWNIE wg PN :2002 : Przyjęte wymiary przekroju: b w = 25,0 cm, h = 24,0 cm otulina zbrojenia c nom = 20 mm Przęsło - : Zginanie: (przekrój a-a) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 20,20 knm Przyjęto indywidualnie dołem 5φ12 o s = 5,65 cm 2 (ρ = 1,09%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 20,20 knm < M Rd = 35,29 knm Ścinanie: Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej V Sd = 63,19 kn Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co 50 mm na odcinku 45,0 cm przy lewej podporze oraz co 150 mm na pozostałej części przęsła Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 63,19 kn < V Rd3 = 80,45 kn SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 20,11 knm Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,158 mm < w lim = 0,3 mm Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 14,75 mm < a lim = 20,70 mm Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej V Sk = 62,90 kn Szerokość rys ukośnych: w k = 0,143 mm < w lim = 0,3 mm SZKIC ZROJENI: a 9 x 5 = x 15 = 345 2φ φ a Nr1 7φ12 l= Nr2 33φ6 l=91 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 22

23 a-a Nr 1 Nr Zestawienie stali zbrojeniowej Średnica Długość Liczba St0S-b R400 Nr [mm] [cm] [szt.] φ6 φ , ,03 Długość wg średnic [m] 30,1 32,6 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 Masa wg średnic [kg] 6,7 28,9 Masa wg gatunku stali [kg] 7,0 29,0 Razem [kg] Podciąg P2 SZKIC ELKI 0,25 1,30 0,25 OCIĄŻENI N ELCE Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f k d 1. Mur z cegły (cegła budowlana wypalana z 4,83 1, ,28 gliny, porowata) grub. 0,12 m i szer.3,50 m [11,500kN/m30,12m3,50m] 2. Ciężar własny belki 1,50 1, ,65 [0,25m0,24m25,0kN/m3] Σ: 6,33 1,25 7,93 Obc.obl. Zasięg [m] cała belka cała belka Schemat statyczny belki 7,93 7,93 DNE MTERIŁOWE I ZŁOŻENI: Klasa betonu: 25 (C20/25) f cd = 13,33 MPa, f ctd = 1,00 MPa, E cm = 30,0 GPa Ciężar objętościowy ρ = 25 kn/m 3 Maksymalny rozmiar kruszywa d g = 8 mm 1,54 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 23

24 Wilgotność środowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) φ = 3,11 Stal zbrojeniowa główna -III (R400) f yk = 400 MPa, f yd = 350 MPa, f tk = 440 MPa Stal zbrojeniowa strzemion -0 (St0S-b) f yk = 220 MPa, f yd = 190 MPa, f tk = 260 MPa Stal zbrojeniowa montażowa -III (R400) Sytuacja obliczeniowa: trwała Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet. cot θ = 2,00 Graniczna szerokość rys w lim = 0,3 mm Graniczne ugięcie a lim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH Momenty zginające [knm]: 6,11 Siły tnące [kn]: 6,11 2,35 6,11 Ugięcia [mm]: -6,11 0,19 WYMIROWNIE wg PN :2002 : Przyjęte wymiary przekroju: b w = 25,0 cm, h = 24,0 cm otulina zbrojenia c nom = 20 mm Przęsło - : Zginanie: (przekrój a-a) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 2,35 knm Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) s = 0,74 cm 2. Przyjęto 2φ12 o s = 2,26 cm 2 (ρ = 0,43%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 2,35 knm < M Rd = 15,53 knm Ścinanie: Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej V Sd = (-)3,50 kn Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 150 mm na całej długości przęsła Warunek nośności na ścinanie: V Sd = (-)3,50 kn < V Rd1 = 36,20 kn SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 1,88 knm Szerokość rys prostopadłych: zarysowanie nie występuje Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 0,19 mm < a lim = 7,70 mm Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej V Sk = 4,11 kn CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 24

25 Szerokość rys ukośnych: SZKIC ZROJENI: zarysowanie nie występuje a 9 x 14 = 126 2φ φ a Nr1 4φ12 l= Nr2 10φ6 l=91 a-a Nr 1 Nr Zestawienie stali zbrojeniowej Średnica Długość Liczba St0S-b R400 Nr [mm] [cm] [szt.] φ6 φ , ,10 Długość wg średnic [m] 9,1 7,0 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 Masa wg średnic [kg] 2,0 6,2 Masa wg gatunku stali [kg] 2,0 7,0 Razem [kg] Podciąg P Reakcja na P3 z stropu Teriva SCHEMT ELKI C 3,95 4,30 Parametry belki: - moment bezwładności przekroju J x = 1,0 cm 4 ; moduł sprężystości E = 205 GPa; CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 25

26 - masa belki m = 268,0 kg/m; współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γ f = 1,1 OCIĄŻENI OLICZENIOWE ELKI Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 5,23 5,23 go=2,89 kn/mb C WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH Momenty zginające [knm]: 3,95 4,30-17,49 11,72 8,40 42,23 11,17 13,52 C SZKIC ELKI C 0,30 4,45 0,30 4,45 0,50 OCIĄŻENI N ELCE Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. 1. Reakcja z stropu Teriva na P3 33,08 1, ,00 2. Ciężar własny belki 3,75 1, ,13 [0,30m0,50m25,0kN/m3] Σ: 36,83 1,28 47,13 Zasięg [m] cała belka cała belka Zestawienie sił skupionych [kn]: Lp. Opis obciążenia F k x [m] γ f k d F d 1. Reakcja z dachu 65,00 3,82 1, ,00 2. Reakcja z dachu 65,00 7,80 1, ,00 Schemat statyczny belki 47,13 47,13 65,00 65, C 4,75 4,85 DNE MTERIŁOWE I ZŁOŻENI: Klasa betonu: 25 (C20/25) f cd = 13,33 MPa, f ctd = 1,00 MPa, E cm = 30,0 GPa Ciężar objętościowy ρ = 25 kn/m 3 Maksymalny rozmiar kruszywa d g = 8 mm Wilgotność środowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) φ = 2,91 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 26

27 Stal zbrojeniowa główna -III (R400) f yk = 400 MPa, f yd = 350 MPa, f tk = 440 MPa Stal zbrojeniowa strzemion -0 (St0S-b) f yk = 220 MPa, f yd = 190 MPa, f tk = 260 MPa Stal zbrojeniowa montażowa -III (R400) Sytuacja obliczeniowa: trwała Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet. cot θ = 2,00 Graniczna szerokość rys w lim = 0,3 mm Graniczne ugięcie a lim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH Momenty zginające [knm]: -178,98 84,93 Siły tnące [kn]: 76,52 377,24 134,29 120,27 C 84,93 173,30 22,49-102,18-42,51 C -120,27-167,18-203,94 Ugięcia [mm]: -0,02 C 7,02 9,19 WYMIROWNIE wg PN :2002 : Przyjęte wymiary przekroju: b w = 30,0 cm, h = 50,0 cm otulina zbrojenia c nom = 20 mm Przęsło - : Zginanie: (przekrój a-a) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 76,52 knm Zbrojenie potrzebne s = 4,92 cm 2. Przyjęto 3φ16 o s = 6,03 cm 2 (ρ = 0,43%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 76,52 knm < M Rd = 92,81 knm Ścinanie: Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej V Sd = (-)174,91 kn Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co 100 mm na odcinku 100,0 cm przy prawej podporze oraz co 340 mm na pozostałej części przęsła Dodatkowe zbrojenie 2 prętami odgiętymi φ16 przy prawej podporze Warunek nośności na ścinanie: V Sd = (-)174,91 kn < V Rd3 = 220,02 kn SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 60,42 knm Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,220 mm < w lim = 0,3 mm Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 7,02 mm < a lim = 23,75 mm Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej V Sk = 167,71 kn CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 27

28 Szerokość rys ukośnych: w k = 0,254 mm < w lim = 0,3 mm Podpora : Zginanie: (przekrój b-b) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)178,98 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 12,42 cm 2. Przyjęto 7φ16 o s = 14,07 cm 2 (ρ = 1,01%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)178,98 knm < M Rd = 199,22 knm SGU: Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)149,31 knm Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,181 mm < w lim = 0,3 mm Przęsło - C: Zginanie: (przekrój c-c) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 134,29 knm Zbrojenie potrzebne s = 8,99 cm 2. Przyjęto 5φ16 o s = 10,05 cm 2 (ρ = 0,72%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 134,29 knm < M Rd = 148,49 knm Ścinanie: Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej V Sd = 144,27 kn Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co 100 mm na odcinku 160,0 cm przy lewej podporze i na odcinku 100,0 cm przy prawej podporze oraz co 340 mm na pozostałej części belki Dodatkowe zbrojenie 4 prętami odgiętymi φ16 przy lewej podporze Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 144,27 kn < V Rd3 = 220,02 kn SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 117,20 knm Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,221 mm < w lim = 0,3 mm Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 9,19 mm < a lim = 24,25 mm Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej V Sk = 136,69 kn Szerokość rys ukośnych: w k = 0,245 mm < w lim = 0,3 mm SZKIC ZROJENI: a b c 10 x 34 = x10= x 10 = x 30,5 = x10=100 2φ16 7φ16 2φ φ16 5φ16 C a Nr2 1φ16 l= b Nr10 2φ16 l= Nr9 1φ16 l= Nr8 1φ16 l= Nr7 1φ16 l= Nr6 1φ16 l= Nr5 1φ16 l= c Nr4 1φ16 l= Nr3 2φ16 l= CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 28

29 Nr1 2φ16 l= Nr11 54φ6 l=153 a-a Nr 10 b-b c-c Nr 10 Nr 2 Nr 1 50 Nr 9 Nr 8 Nr 7 Nr 6 Nr 5 50 Nr 10 Nr 4 Nr 3 Nr 1 50 Nr Zestawienie stali zbrojeniowej Średnica Długość Liczba St0S-b R400 Nr [mm] [cm] [szt.] φ6 φ , , , , , , , , , , ,62 Długość wg średnic [m] 82,7 69,1 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 1,578 Masa wg średnic [kg] 18,4 109,0 Masa wg gatunku stali [kg] 19,0 109,0 Razem [kg] Podciąg P Reakcja na P4 z stropu Teriva SCHEMT ELKI Parametry belki: - moment bezwładności przekroju J x = 1,0 cm 4 ; moduł sprężystości E = 205 GPa; - masa belki m = 268,0 kg/m; współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γ f = 1,1 OCIĄŻENI OLICZENIOWE ELKI Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 1,90 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 29

30 5,23 5,23 WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH Momenty zginające [knm]: go=2,89 kn/mb 1,90 7,77 SZKIC ELKI 3,69 7,77 0,25 1,30 0,25 OCIĄŻENI N ELCE Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. 1. Reakcja z stropu Teriva L=1,8m 5,93 1, ,01 2. Reakcja z Psch2 22,73 1, ,00 3. Ciężar własny belki 1,50 1, ,65 [0,25m0,24m25,0kN/m3] Σ: 30,16 1,15 34,66 Zasięg [m] cała belka cała belka cała belka Schemat statyczny belki 34,66 34,66 1,54 DNE MTERIŁOWE I ZŁOŻENI: Klasa betonu: 25 (C20/25) f cd = 13,33 MPa, f ctd = 1,00 MPa, E cm = 30,0 GPa Ciężar objętościowy ρ = 25 kn/m 3 Maksymalny rozmiar kruszywa d g = 8 mm Wilgotność środowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) φ = 3,11 Stal zbrojeniowa główna -III (R400) f yk = 400 MPa, f yd = 350 MPa, f tk = 440 MPa Stal zbrojeniowa strzemion -0 (St0S-b) f yk = 220 MPa, f yd = 190 MPa, f tk = 260 MPa Stal zbrojeniowa montażowa -III (R400) Sytuacja obliczeniowa: trwała Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet. cot θ = 2,00 Graniczna szerokość rys w lim = 0,3 mm Graniczne ugięcie a lim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH Momenty zginające [knm]: CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 30

31 26,69 Siły tnące [kn]: 26,69 10,27 26,69 Ugięcia [mm]: -26,69 1,47 WYMIROWNIE wg PN :2002 : Przyjęte wymiary przekroju: b w = 25,0 cm, h = 24,0 cm otulina zbrojenia c nom = 20 mm Przęsło - : Zginanie: (przekrój a-a) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 10,27 knm Przyjęto indywidualnie dołem 3φ12 o s = 3,39 cm 2 (ρ = 0,65%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 10,27 knm < M Rd = 22,59 knm Ścinanie: Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej V Sd = (-)15,32 kn Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 150 mm na całej długości przęsła Warunek nośności na ścinanie: V Sd = (-)15,32 kn < V Rd1 = 38,49 kn SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 8,94 knm Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,126 mm < w lim = 0,3 mm Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 1,47 mm < a lim = 7,70 mm Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej V Sk = 19,60 kn Szerokość rys ukośnych: zarysowanie nie występuje SZKIC ZROJENI: a 9 x 14 = 126 2φ φ a CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 31

32 Nr1 5φ12 l= Nr2 10φ6 l=91 a-a Nr 1 Nr Zestawienie stali zbrojeniowej Średnica Długość Liczba St0S-b R400 Nr [mm] [cm] [szt.] φ6 φ , ,10 Długość wg średnic [m] 9,1 8,8 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 Masa wg średnic [kg] 2,0 7,8 Masa wg gatunku stali [kg] 2,0 8,0 Razem [kg] Podciąg P Reakcja na P5 z stropu Teriva SCHEMT ELKI Parametry belki: - moment bezwładności przekroju J x = 1,0 cm 4 ; moduł sprężystości E = 205 GPa; - masa belki m = 268,0 kg/m; współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γ f = 1,1 OCIĄŻENI OLICZENIOWE ELKI Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 2,50 5,23 5,23 WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH Momenty zginające [knm]: go=2,89 kn/mb 2,50 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 32

33 10,22 SZKIC ELKI 6,39 10,22 0,25 1,30 0,25 OCIĄŻENI N ELCE Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. 1. Reakcja z stropu Teriva L=2,5m 7,78 1, ,50 2. Reakcja z Psch2 19,09 1, ,00 3. Ciężar własny belki 1,50 1, ,65 [0,25m0,24m25,0kN/m3] 4. Mur z cegły (cegła budowlana wypalana z 5,52 1, ,18 gliny, porowata) grub. 0,12 m i szer.4,00 m [11,500kN/m30,12m4,00m] Σ: 33,89 1,19 40,33 Zasięg [m] cała belka cała belka cała belka cała belka Schemat statyczny belki 40,33 40,33 1,54 DNE MTERIŁOWE I ZŁOŻENI: Klasa betonu: 25 (C20/25) f cd = 13,33 MPa, f ctd = 1,00 MPa, E cm = 30,0 GPa Ciężar objętościowy ρ = 25 kn/m 3 Maksymalny rozmiar kruszywa d g = 8 mm Wilgotność środowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) φ = 3,11 Stal zbrojeniowa główna -III (R400) f yk = 400 MPa, f yd = 350 MPa, f tk = 440 MPa Stal zbrojeniowa strzemion -0 (St0S-b) f yk = 220 MPa, f yd = 190 MPa, f tk = 260 MPa Stal zbrojeniowa montażowa -III (R400) Sytuacja obliczeniowa: trwała Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet. cot θ = 2,00 Graniczna szerokość rys w lim = 0,3 mm Graniczne ugięcie a lim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH Momenty zginające [knm]: 31,05 Siły tnące [kn]: 11,96 31,05 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJN 33

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DNE: Szkic wiązara 571,8 396,1 42,0 781,7 10,0 20 51,0 14 690,0 14 51,0 820,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 42,0 o Rozpiętość wiązara

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00 - - elka Żelbetowa 3.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEUD 200-200 SPEUD Gliwice utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.7.3. elka żelbetowa ciągła SZKI ELKI:

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OLICZENI KONSTRUKCYJNE SLI GIMNSTYCZNEJ W JEMIELNIE 1. Płatew dachowa DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Drewno: Drewno klejone z drewna litego iglastego,

Bardziej szczegółowo

Obciążenia konstrukcji dachu Tablica 1. Pokrycie dachu Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f k d Obc. obl. kn/m 2 1. Blachodachówka 0,10 1,20 -- 0,12 2. Łaty i kontrłaty [0,100kN/m2] 0,10 1,10 -- 0,11

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE - 1 - Wiązar Płatwiowy-Kleszczowy 5.2 OLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy

Bardziej szczegółowo

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0 - 1 - elka Żelbetowa 4.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEU utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: elki żelbetowe stropu 2001-2014 SPEU Gliwice Podciąg - oś i

Bardziej szczegółowo

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej Leśniczówka 9/k Obliczenia statyczne. leśniczówka 1.Dach. DNE Szkic układu poprzecznego 712,8 270,0 45,0 19 436,0 19 455,0 46,0 14 888,0 14 46,0 1008,0 Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej 270,0

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OLICZENI STTYCZNE Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 / Z1-5 S [kn/m 2 ] h=1,0 l=5,0 l=5,0 1,080 2,700 2,700 1,080 Maksymalne obciążenie dachu: - Dach z przegrodą lub z attyką, h = 1,0 m - Obciążenie

Bardziej szczegółowo

8.OBLICZENIA STATYCZNE

8.OBLICZENIA STATYCZNE 8.OLICZENI STTYCZNE. Dach ZESTWIENI OCIĄŻEŃ Pokrycie, lachodachówka Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f Obc. obl. kn/m 2. lachodachówka o grubości 0,55 mm [0,350kN/m2] 0,35,30 0,45 2. Łaty 5,5 cm

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY I ROZUDOWY TOLET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTŁCĄCYCH NR 2 W YDGOSZCZY KROKIEW Tablica 1. Obciążenia stałe Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f Obc. obl.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI. 1 Przedmiot opracowania:

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI. 1 Przedmiot opracowania: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI 1 Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budynku Transgranicznego Centrum Turystyki i Wymiany Młodzieży zlokalizowanego w Zarzeczu

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ 9 OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZLNI ŚCIEKÓW N OCZYSZCZLNĘ MECHNICZNO IOLOGICZNĄ W TECHNOLOGII SR ORZ KNLIZCJI SNITRNEJ Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SMOKLĘSKI,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3 Cn 400 KRT TYTUŁOW Obiekt: ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL POGWIZDÓW ul. Kościelna 2 dz. 77/, 55/3 Treść: PROJEKT UDOWLNY ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL ranża: KONSTRUKCJ Inwestor: Gmina Hażlach 43-49 HŻŁCH ul. Główna

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm PROJEKT MONTŻU WNIEN SP Z PODESTEM N NTRESOLI WRZ Z TECHNOLOGIĄ UZDTNINI WODY W UDYNKU KRYTEGO SENU WODNIK 2000 W GRODZISKU MZOWIECKIM N DZIŁKCH NR 55/2, 58/2 (ORĘ 0057) Inwestor Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Przyjęto deskowanie połaci dachu z płyt OSB gr. 22 lub 18 mm. Płyty mocować do krokwi za pomocą wkrętów do drewna. Poz. 1.2 Krokiew DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]:

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]: Obliczenia bosmanatu 1. Zebranie obci strop drewniany Tablica 1. k Obc. obl. Lp Opis obci enia Obc. char. kn/m 2 f d kn/m 2 1. Obci enie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80 gabinety lekarskie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

Nr Projektu: AH/15/009

Nr Projektu: AH/15/009 iuro: Szeroka 34; 15-760 iałystok Nr Projektu: H/15/009 OLICZENI STTYCZNE STRON OLICZENI STTYCZNE PRZEUDOW UDYNKU N DZIENNY DOM OPIEKI SENIOR - WIGOR, ul. ZUŁEK 1, 06-100 PUŁTUSK, gm. PUŁTUSK, DZIŁK nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4 II KONSTRUKCJA Część opisowa 1 Opis techniczny 2 Podstawowe wyniki obliczeń statycznych Część rysunkowa K1 RZUT FUNDAMENTÓW K2 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PARTEREM K3 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH

- 1 - OBLICZENIA FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH - 1 - Fundamenty ezpośrednie - F1 v.4.1 OLICZENI FUNDMENTÓW EZPOŚREDNICH Użytkownik: MG gnieszka Mazur 1994-2010 SPECUD Gliwice utor: mgr inż. Zbigniew Klinicki Tytuł: Fundament 1 DNE: H = 0,30 1 2 0,16

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ELBETOWYCH

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ELBETOWYCH - 1 - Schody P ytowe v..0 OLIZENI SHODÓW ELETOWYH ytkownik: iuro In ynierskie SPEUD 005-0 SPEUD Gliwice utor: mg in. Jan Kowalski Tytu : Poz..3 Schody ieg schodowy 1 SZKI SHODÓW 1 180 0 8x 17,5/5,7 5,7

Bardziej szczegółowo

P. B. część konstrukcyjna

P. B. część konstrukcyjna P.. część konstrukcyjna O L I C Z E N I S T T Y C Z N E TEMT : PROJEKT PRZEUDOWY ISTNIEJĄCYCH OIEKTÓW N CELE SPOŁECZNO-KULTURLNE W ŻNICY LOKLIZCJ: ŻNIC, 34-350 GMIN WĘGIERSK GÓRK, DZIŁKI NR 838/2 ; 838/3,

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al.

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al. NIP 679-102-48-90 PeKaO S.. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 Obiekt: PWILON -0 GH dres: Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza Inwestor: kademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m] 3. Folia PE gr.0,3mm [0,010kN/m2] 0,01 1,30 -- 0,01 4. Strop Rector 4,59 1,10 -- 5,05 Σ: 6,49 1,16 -- 7,52

1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m] 3. Folia PE gr.0,3mm [0,010kN/m2] 0,01 1,30 -- 0,01 4. Strop Rector 4,59 1,10 -- 5,05 Σ: 6,49 1,16 -- 7,52 ZESTWIENIE OCIĄŻEŃ Tablica 1. Obciążenia stałe. Strop Rector 1. Lastriko bezspoinowe o grubości 20 mm 0,44 1,30 -- 0,57 [0,440kN/m2] 2. Jastrych cementowy grub. 6 cm 1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m]

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

Z a w a r t o ś ć o p r a c o w a n i a :

Z a w a r t o ś ć o p r a c o w a n i a : CZERWIEC 2013R Z a w a r t o ś ć o p r a c o w a n i a : Opis techniczny Przedmiot i podstawa opracowania Stan projektowany Opinia możliwości realizacji inwestycji w świetle stanu technicznego obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZĘŚĆ OPISOWA

PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZĘŚĆ OPISOWA 1.LOKALIZACJA OBIEKTU: 48-210 Biała, ul. Kościuszki, dz. nr 1299,1300 2.PODSTAWA OPRACOWANIA: -Projekt architektoniczny -Wytyczne inwestora -PN-82/B-02001 Obciążenia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła

OBLICZENIA STATYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła OBLICZENI STTYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła Normy budowlane i literatura : 01. PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 02. PN-82/B-02003

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Część opisowa

SPIS TREŚCI: Część opisowa SPIS TREŚCI: Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania 3. Posadowienie obiektu. 4. Opis konstrukcji. 5. Materiały. 6. Zabezpieczenie konstrukcji. 7. Wytyczne realizacji i

Bardziej szczegółowo

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E OBLICZENIA STATYCZNE 1 O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E 1.0 Obciążenia 1.1 Obciążenie śniegiem strefa IV α=40; Q k =1,6 kn/m 2 γ f kn/m 2 - strona zawietrzna: Q k x 0,8 x [(60-α)/30]= 0,853 1,500

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

4. Projekt konstrukcyjny budowlano - wykonawczy. Zawartość opracowania:

4. Projekt konstrukcyjny budowlano - wykonawczy. Zawartość opracowania: 1 4. Projekt konstrukcyjny budowlano - wykonawczy. Zawartość opracowania: 1. Opis techniczny konstrukcyjny z częścią obliczeniową. 1.1. Podstawa opracowania. 1.2. Warunki gruntowo - wodne. 1.3. Opis ogólny.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO Z POMIESZCEŃ APTEKI NA GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ Spis zawartości: 1. 2. Obliczenia statyczne (wybrane fragmenty) 3. Rysunki konstrukcyjne PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU REMIZY OSP W LIPIE DLA POTRZEB CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNEGO NA DZ. NR EW. 287 I 286 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPA, GM. GŁOWACZÓW. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10.

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. 1 Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. Obliczenia wykonano w oparciu o obliczenia statyczne sprawdzające wykonane dla ekspertyzy technicznej opracowanej

Bardziej szczegółowo

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50 Spis treści 1. Wstęp 2. Zestawienie obciążeń 3. Obliczenia płyty stropodachu 4. Obliczenia stropu na poz. + 7,99 m 5. Obliczenia stropu na poz. + 4,25 m 6. Obliczenia stropu na poz. +/- 0,00 m 7. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI

Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA. 1 2 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 3 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2 4 PROJEKTY ZWIĄZANE.

Bardziej szczegółowo

obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe - blacha ocynkowana lub tytan-cynk gr. min. 0,6 mm, w kolorze naturalnym (jasnoszarym);

obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe - blacha ocynkowana lub tytan-cynk gr. min. 0,6 mm, w kolorze naturalnym (jasnoszarym); 6.2. Zestawienie zewnętrznych materiałów i kolorystyki budynku pokrycie dachu - papa termozgrzewalna, kolor szary; obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe - blacha ocynkowana lub tytan-cynk gr. min.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY DO OLICZEŃ STTYCZNYCH 1. PODSTW opracowania: - Zlecenie Inwestora. - Opinia geologiczna. - Projekt budowlany RCHITEKTUR. - Projekty budowlane branżowe. 2. PRZEDMIOT opracowania: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA UKŁAD KONSTRUKCYJNY Układ konstrukcyjny mieszany, podstawowymi elementami konstrukcyjnymi są betonowe ławy fundamentowe, belki, wieńce. Ściany planowanej rozbudowy parteru i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Adres: dz. nr geod. 284/2, Kłonówek, gm. Gózd Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłonówku, Kłonówek, gm. Gózd PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

- 1 - Wiązar Jętkowy ,2 89,2 89,2 89,2 356,8 12,5 373,9 186,1 12,5 740,0

- 1 - Wiązar Jętkowy ,2 89,2 89,2 89,2 356,8 12,5 373,9 186,1 12,5 740,0 - 1 - Wiązar Jętkowy 5.2 OLICZENI STTYCZNO-WYTRZYMŁOŚCIOWE WIĄZR JĘTKOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice utor: inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.3 Dach - Wiązar jętkowy DNE:

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE

I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania obliczeń statycznych jest konstrukcja fragmentu Zespołu Szkół w Ligocie objętego przebudową i adaptacją strychu na sale

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 1 2 ZAKRES OPRACOWANIA. 1 3 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 5 LOKALIZACJA. 2 6 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2

SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 1 2 ZAKRES OPRACOWANIA. 1 3 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 5 LOKALIZACJA. 2 6 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2 SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 1 2 ZAKRES OPRACOWANIA. 1 3 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 4 PROJEKTY ZWIĄZANE. 2 5 LOKALIZACJA. 2 6 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2 7 KATEGORIA GEOTECHNICZNA I WARUNKI GRUNTOWE 2

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

Remont dachu, zmiana sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenie gospodarcze, budowa klatki schodowej

Remont dachu, zmiana sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenie gospodarcze, budowa klatki schodowej 1/26 Obliczenia statyczne 1. Strop żelbetowy Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. 1. Warstwa cementowa grub. 2 cm 0,42 1,30 -- 0,55 [21,0kN/m3 0,02m]

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PARTEROWEGO DOMU JEDNORODZINNEGO Z GARAŻEM W ORZESZU PRZY UL. WIOSNY LUDÓW DZ. NR 597/10

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PARTEROWEGO DOMU JEDNORODZINNEGO Z GARAŻEM W ORZESZU PRZY UL. WIOSNY LUDÓW DZ. NR 597/10 KONSTRUKCJE BUDOWLNE I INŻYNIERSKIE STTYK.PL www.statyk.pl, NIP: 635-183-01-96, REG: 242840669, KRS: 0000409301 Konto: PKO BP 04 1020 2313 0000 3602 0401 4452 PROJ NR: 130102 B/O PROJEKT BUDOWLNY KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie.

do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie. 1. Podstawa opracowania : - zlecenie Inwestora na opracowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna,

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna, 020/PA-K/12/2012 1. Dane ogólne. 1.1. Inwestor. Urząd Gminy Łużna Łużna 634 38-322 ŁUŻNA 1.2. Lokalizacja. Dz. nr 317/3, 318/1, 318/2 położone w miejscowości Biesna, gmina Łużna. 1.3. Cel i zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE Spis treści: I. opis konstrukcji II. podstawowe wyniki obliczeń konstrukcji Założenia obciążeń 1. Więźba dachowa poz. 1.1-1.5 2. Stropy kondygnacji parteru poz. 2.1-2.7 3. Nadproża

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej STDIUM : RNŻ : LOKLIZCJ : PROJEKT UDOWLNY ZMINY KONSTRUCJI DCHU Z DPTCJĄ PODDSZ UDYNKU PRZEDSZKOL NR 9 PRZY UL.PONITOWSKIEGO 12 W ŻYWCU Projekt budowlany Konstrukcja 34-300 Żywiec ul. Poniatowskiego 12,

Bardziej szczegółowo

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0.

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0. 7. Więźba dachowa nad istniejącym budynkiem szkoły. 7.1 Krokwie Geometria układu Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji dla rozbudowy budynku użyteczności publicznej o windę osobową zewnętrzną oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym.

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Poz. 1.0 Dach wiaty Kąt nachylenia połaci α = 15 o Obciążenia: a/ stałe - pokrycie z płyt bitumicznych

Bardziej szczegółowo

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp III CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Obciążenia 3. Wyniki obliczeń ław fundamentowych OPIS TECHNICZNY 1. Układ konstrukcyjne Budynek

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A

ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA Ekspertyza stanu technicznego budynku garażowego pod kątem jego remontu

Bardziej szczegółowo

2.4 Podcig B1 +;+# +# '!" +,'---9.(!,'-< =(& 2.5 Słupy wewntrzne i zewntrzne S1 i S2

2.4 Podcig B1 +;+# +# '! +,'---9.(!,'-< =(& 2.5 Słupy wewntrzne i zewntrzne S1 i S2 I. OPIS TECHNICZNY I OLICZENI ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. Przedmiot opracowania 2. Rozwizania konstrukcyjno-materiałowe 2.1 Płyta fundamentowa P!" #$ %& # ' (" # (" ) *+ +,'---. (/!" 0!" 1 $ + 2" 0!&

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZWRTOŚCI PROJEKTU 1. Cel i zakres opracowania, 2. Podstawa opracowania, 3. Opis warunków wodno gruntowych, 4. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe: 4.1. Układ konstrukcyjny, 4.2. Kategoria geotechniczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Stadium: Obiekt: Adres: Temat: Branża: Inwestor: Projekt budowlano - wykonawczy Budynek domu pogrzebowego Rakoniewice ul. Zamkowa, dz. nr 149/1, 150/2 ark 3 obr. Rakoniewice

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE Poz. 1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU. Poz. 1.1. KONSTRUKCJA WIĄZARA DACHOWEGO. strefa wiatrowa - III strefa śniegowa - III drewno C - 24 f m.0,d = 2,40 x 0,9 : 1,3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu stropów TERIVA I; NOVA; II; III

Instrukcja montażu stropów TERIVA I; NOVA; II; III 1. Informacje ogólne 2. Układanie belek 3. Układanie pustaków 4. Wieńce 5. Żebra rozdzielcze 5.1. Żebra rozdzielcze pod ściankami działowymi, równoległymi do belek 6. Zbrojenie podporowe 7. Betonowanie

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DACHU

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DACHU OBLICZENI STTYCZNO-WYTRZYMŁOŚCIOWE DCHU Drewno sosnowe klasy C f cok :=.0MPa f k :=.0MPa k od := 0.9 γ :=.3 f cok k od f k k od f cod := γ f cod =.5 MPa f := γ f = 6.6 MPa f zd := f E 0.05 := 700MPa E

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OLICZENI STTYCZNE Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 / Z1-5 S [kn/m 2 ] h=1,0 l=5,0 l=5,0 1,080 2,700 2,700 1,080 Maksmalne obciążenie dachu: - Dach z przegrodą lub z attką, h = 1,0 m - Obciążenie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały:

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały: II. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Założenia obliczeniowe. materiały: elementy żelbetowe: beton C25/30, stal A-IIIN mury konstrukcyjne: bloczki Silka gr. 24 cm kl. 20 mury osłonowe: bloczki Ytong

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo