Z a w a r t o ś ć o p r a c o w a n i a :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z a w a r t o ś ć o p r a c o w a n i a :"

Transkrypt

1 CZERWIEC 2013R Z a w a r t o ś ć o p r a c o w a n i a : Opis techniczny Przedmiot i podstawa opracowania Stan projektowany Opinia możliwości realizacji inwestycji w świetle stanu technicznego obiektu Uwagi końcowe Oświadczenie autora projektu Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Obliczenia Część graficzna Kserokopie uprawnień projektowych, załączniki i uzgodnienia

2 CZERWIEC 2013R Opis techniczny

3 Przedmiot i podstawa opracowania CZERWIEC 2013R Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany konstrukcyjny budowy obserwatorium astronomicznego w Kartuzach, dz. nr 77 obr. 3. Podstawę opracowania stanowi: 1) wytyczne Inwestora; 2) obowiązujące normy i przepisy budowlane; Inwestor Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Klasztorna 4 Stan projektowany Projekt obejmuje budowę obserwatorium astronomicznego. Konstrukcję nośną opieramy na istniejących ścianach. Wieńce żelbetowe monolityczne o wysokości cm zbrojonych wg rys. konstrukcyjnych. Na wieńcu W-1 należy wykonać 6 marek o wym. 140x190x8. Pod słupem stalowym Φ114,3x6 zaprojektowano belkę stalową HEB 100. Podest z blachy żeberkowej o gr. 5mm podparty w części nieotwieralnej kątownikami stalowymi o wym. 60x60x4. W obrębie klatki schodowej wzmocnione płatwie kątownikami 80x80x8 i 90x90x8. Przerwane krokwie mocowane do ściany na wieszaki. Schody prowadzące na poddasze - żelbetowe monolityczne. Startery dokleić w istniejący dolny podciąg (wg rys. K-3). Schody kręcone stalowe. Dach w kształcie kopuły prefabrykowany wg proj. indywidualnego. Stal konstrukcyjna klasy S235JRG2 (St3S). Elementy żelbetowe z betonu klasy C20/, zbrojenie stalą A-IIIN. Otulina zbrojenia głównego mm. Słupy drewniane z drewna klasy C27.

4 CZERWIEC 2013R Opinia możliwości realizacji inwestycji w świetle stanu technicznego obiektu Stan techniczny budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Klasztornej 4 w Kartuzach jest dobry i umożliwia wykonanie projektowanych zmian dotyczących budowy obserwatorium astronomicznego. Na podstawie 206 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75 poz. 690 ze zmianami), stwierdza się, że obciążenia od elementów projektowanych budynku nie przekraczają dopuszczalnych wartości dla elementów konstrukcji, a konstrukcja nośna budynku i jest w stanie bezpiecznie przenieść obciążenia. Przy obliczeniowym teoretycznym obciążeniu gruntu od istniejącego obiektu, dodatkowe obciążenie dla gruntu od projektowanego obserwatorium astronomicznego mieści się w granicach współczynników bezpieczeństwa dla obliczeń fundamentowych i może zostać pominięte przy wymaganej analizie. Szczegółowe obliczenia znajdują się w archiwum firmy. Uwagi końcowe 1. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Biurem Projektowym. Projektował mgr inż. Marcin Sołtysek

5 Marcin Sołtysek, (imię i nazwisko) (data) POM/0114/POOK/10 (nr uprawnień) POM/BO/0324/10 (nr członkowski izby zawodowej) CZERWIEC 2013R Oświadczenie projektanta Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: Projekt budowlany konstrukcyjny : Budowa obserwatorium astronomicznego przy ul. Klasztornej 4 w Kartuzach, dz. nr 77 obr. 3. sporządzony w dniu: r. dla: Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Klasztorna 4 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.... (podpis projektanta)

6 CZERWIEC 2013R Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

7 CZERWIEC 2013R STADIUM BUDOWLANY - KONSTRUKCYJNY TEMAT INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BUDOWY OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO ADRES INWESTYCJI KARTUZY, UL. KLASZTORNA 4 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH UL. KLASZTORNA KARTUZY IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ DATA PODPIS AUTOR U mgr inż. Marcin Sołtysek POM/0114/POOK/10 Czerwiec 2013 KARTUZY R.

8 Przedmiot opracowania CZERWIEC 2013R Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas realizacji projektu konstrukcyjnego dla budowy obserwatorium astronomicznego na ul. Klasztornej 4,, dz. nr 77 obr.3. Zakres zamierzenia inwestycyjnego Projekt obejmuje budowę obserwatorium astronomicznego. Konstrukcję nośną opieramy na istniejących ścianach. Wieńce żelbetowe monolityczne o wysokości cm zbrojonych wg rys. konstrukcyjnych. Na wieńcu W-1 należy wykonać 6 marek o wym. 140x190x8. Pod słupem stalowym Φ114,3x6 zaprojektowano belkę stalową HEB 100. Podest z blachy żeberkowej o gr. 5mm podparty w części nieotwieralnej kątownikami stalowymi o wym. 60x60x4. W obrębie klatki schodowej wzmocnione płatwie kątownikami 80x80x8 i 90x90x8. Przerwane krokwie mocowane do ściany na wieszaki. Schody prowadzące na poddasze - żelbetowe monolityczne. Startery dokleić w istniejący dolny podciąg (wg rys. K-3). Schody kręcone stalowe. Dach w kształcie kopuły prefabrykowany wg proj. indywidualnego. Stal konstrukcyjna klasy S235JRG2 (St3S). Elementy żelbetowe z betonu klasy C20/, zbrojenie stalą A-IIIN. Otulina zbrojenia głównego mm. Słupy drewniane z drewna klasy C27. Przewidywane zagrożenia Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się następujące zagrożenia: - upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wyższych kondygnacji; - upadek pracowników z wysokości; - pożar, zalanie, itp.; - niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą budowlaną; - nieodpowiednia jakość użytych materiałów skutkująca katastrofą budowlaną; - błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujące katastrofą budowlaną; - awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem pracowników, porażeniem prądem, itp.; - przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, na terenie budowy.

9 Sposoby instruktażu pracowników CZERWIEC 2013R Przed przystąpieniem do prac związanych z zadaniem inwestycyjnym należy poinstruować pracowników na temat zagrożeń wynikających z zakresu prac, zaznajomić ich z przewidywanymi zagrożeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez cały okres zamierzenia inwestycyjnego należy przypominać robotnikom o niebezpieczeństwach wynikających z robót, które będą wykonywać. Do pracy należy dopuszczać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyższego zadania inwestycyjnego musi być zapewnione przestrzeganie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Rozporządzeniu MP i PS z dnia roku. Wskazanie środków zapobiegawczych W celu likwidacji lub zmniejszenia mogących wystąpić zagrożeń podczas realizacji powyższego zadania inwestycyjnego proponuje się podjęcie następujących środków zapobiegawczych: - oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej; - oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych; - posiadanie gaśnic podręcznych znajdujących się w dobrze oznakowanym i dostępnym miejscu na budowie; - posiadanie przez robotników podstawowego sprzętu bhp jak kaski, ubiór ochronny, rękawice, itp.; - posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzętu reanimacyjnego ratującego życie, apteczki, itp.; - stosowanie materiałów budowlanych oraz wykorzystywanie sprzętu dopuszczonego do stosowania oraz posiadającego odpowiednie atesty; - ograniczenie wstępu na plac budowy jedynie do osób do tego przygotowanych (odpowiednie szkolenia, sprawność fizyczna, stan zdrowia, wyposażenie i ubiór, itd.) oraz do osób, których przebywanie jest konieczne dla procesu budowy; - przechowywanie w stałym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostępnianie dokumentacji budowy oraz instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, bhp, pierwszej pomocy, itp.; - konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robót budowlanych (nadzór budowlany), zlecenie wykonania projektów wykonawczych.

10 Zastrzeżenia i uwagi końcowe CZERWIEC 2013R Niniejsze opracowanie wskazuje zagrożenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak pełnej akceptacji bądź weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczęciem prac. Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który powinien być sporządzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz z późniejszymi zmianami). Zakres i formę Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). W Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy uwzględnić wszystkie zagrożenia, także te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę lub wspólnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. mgr inż. Marcin Sołtysek

11 CZERWIEC 2013R Obliczenia

12 CZERWIEC 2013R 1.0. Założenia projektowe: Celem obliczeń jest sprawdzenie czy: - w projektowanych elementach nie zostaną przekroczone dopuszczalne naprężenia i ugięcia; 1.1. Normatywy techniczne projektowania: - współczynniki bezpieczeństwa : - ciężar własny konstrukcji 1,1 - wiatr 1,5 - śnieg 1, Normy: - PN - 82/B Obciążenia stałe - PN - 82/B Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe - PN - 80/B Obciążenie śniegiem - PN - 77/B Obciążenie wiatrem - PN - 90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. - PN - 84/B Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężane - PN - 86/H Stal niskostopowa - PN - 88/H Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. - PN - 77/B Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania Materiały: - beton klasy C20/, - stal zbrojenia głównego w elementach projektowanych klasy A-IIIN ( Bst500 ) o wytrzymałości R a =590 MPa, - konstrukcje uzupełniające stal St3SX o R=235 MPa 2.0. Obliczenia elementów konstrukcji wyciąg.

13 CZERWIEC 2013R Poz Schody Bieg schodowy 1 SZKIC SCHODÓW x 15/ GEOMETRIA SCHODÓW Wymiary schodów : Długość biegu l n = 2,56 m Różnica poziomów spoczników h = 1,35 m Liczba stopni w biegu n = 9 szt. Grubość płyty biegu t = 14,0 cm Długość górnego spocznika l s,g = 1,41 m Grubość płyty spocznika górnego t = 14,0 cm Grubości okładzin: Okładzina spocznika dolnego 2,0 cm Okładzina pozioma stopni 2,0 cm Okładzina pionowa stopni 2,0 cm Okładzina spocznika górnego 2,0 cm Wymiary poprzeczne: Szerokość biegu 1,71 m - Schody dwubiegowe Dusza schodów 0,0 cm Oparcia : (szerokość / wysokość) Wieniec ściany podpierającej dolny bieg schodowy b = 20,0 cm, h = 15,0 cm Belka górna podpierająca bieg schodowy b =,0 cm, h = 35,0 cm Belka podpierająca spocznik górny b =,0 cm, h = 30,0 cm Oparcie belek: Długość podpory lewej t L =,0 cm Długość podpory prawej t P =,0 cm DANE MATERIAŁOWE Klasa betonu B (C20/) f cd = 13,33 MPa, f ctd = 1,00 MPa, E cm = 30,0 GPa Ciężar objętościowy betonu ρ =,00 kn/m 3 Maksymalny rozmiar kruszywa d g = 16 mm Wilgotność środowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) φ = 3,11 Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa Średnica prętów φ = 12 mm Otulina zbrojenia c nom = mm Stal zbrojeniowa konstrukcyjna 18G2-b Średnica prętów konstrukcyjnych φ = 6 mm Maksymalny rozstaw prętów konstr. 30 cm

14 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ CZERWIEC 2013R Płyta Obciążenia zmienne [kn/m 2 ]: Opis obciążenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe, banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2] 4,00 1,30 0,35 5,20 Obciążenia stałe na biegu schodowym [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f 1. Okładzina górna biegu (Ceramiczne płytki podłogowe 0,62 1,20 0,74 [21,0kN/m3]) grub.2 cm 0,38 (1+15,0/32,0) 2. Płyta żelbetowa biegu grub.14 cm + schody 15/32 5,74 1,10 6,31 3. Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,21 1,20 0, [19,0kN/m3]) grub.1 cm Σ: 6,57 1,11 7,31 Obciążenia stałe na spoczniku górnym [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f 1. Okładzina górna spocznika (Ceramiczne płytki podłogowe 0,42 1,20 0,50 [21,0kN/m3]) grub.2 cm 2. Płyta żelbetowa spocznika górnego grub.14 cm 3,50 1,10 3,85 3. Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,19 1,20 0,23 [19,0kN/m3]) grub.1 cm Σ: 4,11 1,11 4,58 Przyjęty schemat statyczny: po = 5,20 kn/m 2 go,s = 4,58 kn/m 2 Obc.obl. Obc.obl. 1,33 C B go,b = 7,30 kn/m 2 A 1,35 2,70 Belka B: Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. 1. Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 28,10 1,18 0,75 33,26 2. Ciężar własny belki 2,19 1, ,41 Σ: 30,29 1,18 35,66 Zasięg [m] cała belka cała belka Przyjęty schemat statyczny: qo = 35,66 kn/m leff = 3,67 m Belka C: Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. 1. Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 2,40 1,18 0,75 2,84 2. Ciężar własny belki 1,88 1, ,06 Σ: 4,28 1,15 4,91 Zasięg [m] cała belka cała belka

15 CZERWIEC 2013R Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. Zasięg [m] 1. Min. reakcja podporowa z płyty schodowej -2,29 1,18 0,75-2,71 cała belka 2. Ciężar własny belki 1,88 0, ,69 cała belka Σ: -0,41 2,48-1,02 Przyjęty schemat statyczny: = 4,91 kn/m qo,min = -1,02 kn/m leff = 3,67 m ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE: Sytuacja obliczeniowa: trwała Graniczna szerokość rys w lim = 0,3 mm Graniczne ugięcie a lim = jak dla belek i płyt (tablica 8) Dodatkowe założenia obliczeniowe dla belek: Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet. cot θ = 2,00 Graniczne ugięcie a lim = jak dla belek i płyt (tablica 8) WYNIKI - PŁYTA: Wyniki obliczeń statycznych: Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy M Sd = 7,74 knm/mb Podpora B: moment podporowy obliczeniowy M Sd,p = -8,33 knm/mb Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy M Sd = 0,41 knm/mb Reakcja obliczeniowa R Sd,A,max = 13,66 kn/mb, R Sd,A,min = 7,66 kn/mb Reakcja obliczeniowa R Sd,B,max = 33,26 kn/mb, R Sd,B,min = 22,75 kn/mb Reakcja obliczeniowa R Sd,C,max = 2,84 kn/mb, R Sd,C,min = -2,71 kn/mb Obwiednia momentów zginających: 2,71-8,33 1,33 C 2,84 0,41 22,75 B 33,26 7,74 A 7,66 13,66 1,14 0,21 2,63 0,07 WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : c b a c b a

16 CZERWIEC 2013R Przęsło A-B- wymiarowanie Zginanie: (przekrój a-a) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 7,74 knm/mb Zbrojenie potrzebne A s = 1,73 cm 2 /mb. Przyjęto φ12 co 16,5 cm o A s = 6,85 cm 2 /mb (ρ = 0,63%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 7,74 knm/mb < M Rd = 28,27 knm/mb (27,4%) Ścinanie: Siła poprzeczna obliczeniowa V Sd = 18,70 kn/mb Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 18,70 kn/mb < V Rd1 = 82,57 kn/mb (22,6%) SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 4,93 knm/mb Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm (0,0%) Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 1,74 mm < a lim = 13,48 mm (12,9%) Podpora B- wymiarowanie Zginanie: (przekrój b-b) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)8,33 knm Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A s = 1,96 cm 2 /mb. Przyjęto górą φ12 co 16,5 cm o A s = 6,85 cm 2 /mb Warunek nośności na zginanie: M Sd = -8,33 knm/mb < M Rd = 40,27 knm/mb (-20,7%) SGU: Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)5,31 knm/mb Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm (0,0%) Przęsło B-C- wymiarowanie Zginanie: (przekrój c-c) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 0,41 knm/mb Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A s = 1,42 cm 2 /mb. Przyjęto φ12 co 16,5 cm o A s = 6,85 cm 2 /mb (ρ = 0,63%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 0,41 knm/mb < M Rd = 28,27 knm/mb (1,5%) Ścinanie: Siła poprzeczna obliczeniowa V Sd = 12,05 kn/mb Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 12,05 kn/mb < V Rd1 = 82,57 kn/mb (14,6%) SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 0,26 knm/mb Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm (0,0%) Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt,podp = (-)5,31 knm/m Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt,podp ) = (-)0, mm < a lim = 6,77 mm (3,7%) WYNIKI - BELKA B: Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 60,04 knm Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 50,99 knm Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 39,35 knm Reakcja obliczeniowa R Sd,A = R Sd,B = 65,44 kn SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002 : Przyjęte wymiary przekroju: b w =,0 cm, h = 35,0 cm otulina zbrojenia c nom = mm

17 CZERWIEC 2013R Zginanie (metoda uproszczona): Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 60,04 knm Przekrój pojedynczo zbrojony Przyjęto dołem 5φ16 o A s = 10,05 cm 2 (ρ = 1,29%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 60,04 knm < M Rd = 104,57 knm (57,4%) Ścinanie: Siła poprzeczna obliczeniowa V Sd = 60,98 kn Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co max. 160 mm na odcinku 80,0 cm przy podporach oraz co max. 230 mm w środku rozpiętości belki Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 60,98 kn < V Rd3 = 61,33 kn (99,4%) SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 50,99 knm Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,112 mm < w lim = 0,3 mm (37,3%) Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała V sk,lt = 39,97 kn Szerokość rys ukośnych: w k = 0,185 mm < w lim = 0,3 mm (61,7%) Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 39,35 knm Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 7,75 mm < a lim = 18,35 mm (42,3%) WYNIKI - BELKA C: Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd,max = 8,26 knm, M Sd,min = -1,71 knm Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk,max = 7,20 knm, M Sk,min = -0,69 knm Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt,max = 6,21 knm, M Sk,lt,min = 0,26 knm Reakcja obliczeniowa maksymalna R Sd,A,max = R Sd,B,max = 9,01 kn Reakcja obliczeniowa minimalna R Sd,A,min = R Sd,B,min = -1,87 kn WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : Przyjęte wymiary przekroju: b w =,0 cm, h = 30,0 cm otulina zbrojenia c nom = mm Zginanie (metoda uproszczona): Przekrój podwójnie zbrojony Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A s = 0,85 cm 2. Przyjęto dołem 2φ12 o A s = 2,26 cm 2 (ρ = 0,34%) Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A s = 0,85 cm 2. Przyjęto górą 2φ12 o A s = 2,26 cm 2 (ρ = 0,34%) Warunek nośności na zginanie: M Sd,max = 8,26 knm < M Rd = 23,63 knm Warunek nośności na zginanie: M Sd,min = (-)1,71 knm < M Rd = 23,63 knm Ścinanie: Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co max. 190 mm na całej długości belki Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 8,39 kn < V Rd3 = 46,10 kn SGU: Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm Szerokość rys ukośnych: w k = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 1,86 mm < a lim = 18,35 mm

18 Bieg schodowy 2 CZERWIEC 2013R SZKIC SCHODÓW x 15/ GEOMETRIA SCHODÓW Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,35 m Grubość płyty spocznika dolnego t = 14,0 cm Długość biegu l n = 3,84 m Różnica poziomów spoczników h = 1,95 m Liczba stopni w biegu n = 13 szt. Grubość płyty biegu t = 14,0 cm Grubości okładzin: Okładzina spocznika dolnego 2,0 cm Okładzina pozioma stopni 2,0 cm Okładzina pionowa stopni 2,0 cm Okładzina spocznika górnego 2,0 cm Wymiary poprzeczne: Szerokość biegu 1,71 m - Schody dwubiegowe Dusza schodów 0,0 cm Oparcia : (szerokość / wysokość) Belka podpierająca spocznik dolny b =,0 cm, h = 30,0 cm Belka dolna podpierająca bieg schodowy b =,0 cm, h = 35,0 cm Belka górna podpierająca bieg schodowy b =,0 cm, h =,0 cm Oparcie belek: Długość podpory lewej t L =,0 cm Długość podpory prawej t P =,0 cm 2 DANE MATERIAŁOWE Klasa betonu B (C20/) f cd = 13,33 MPa, f ctd = 1,00 MPa, E cm = 30,0 GPa Ciężar objętościowy betonu ρ =,00 kn/m 3 Maksymalny rozmiar kruszywa d g = 16 mm Wilgotność środowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) φ = 3,18 Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa Średnica prętów φ = 12 mm Otulina zbrojenia c nom = mm Stal zbrojeniowa konstrukcyjna 18G2-b Średnica prętów konstrukcyjnych φ = 6 mm Maksymalny rozstaw prętów konstr. 30 cm

19 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ CZERWIEC 2013R Płyta Obciążenia zmienne [kn/m 2 ]: Opis obciążenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe, banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2] 4,00 1,30 0,35 5,20 Obciążenia stałe na spoczniku dolnym [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f 1. Okładzina górna spocznika (Ceramiczne płytki podłogowe 0,42 1,20 0,50 [21,0kN/m3]) grub.2 cm 2. Płyta żelbetowa spocznika dolnego grub.14 cm 3,50 1,10 3,85 3. Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,19 1,20 0,23 [19,0kN/m3]) grub.1 cm Σ: 4,11 1,11 4,58 Obc.obl. Obciążenia stałe na biegu schodowym [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f 1. Okładzina górna biegu (Ceramiczne płytki podłogowe 0,62 1,20 0,74 [21,0kN/m3]) grub.2 cm 0,38 (1+15,0/32,0) 2. Płyta żelbetowa biegu grub.14 cm + schody 15/32 5,74 1,10 6,31 3. Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,21 1,20 0, [19,0kN/m3]) grub.1 cm Σ: 6,57 1,11 7,31 Obc.obl. Przyjęty schemat statyczny: go,s = 4,58 kn/m 2 go,b = 7,30 kn/m 2 A B po = 5,20 kn/m 2 C 1,83 1,30 4,04 Belka A: Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. 1. Min. reakcja podporowa z płyty schodowej -10,20 1,18 0,75-12,08 2. Ciężar własny belki 1,88 0, ,69 Σ: -8,33 1, -10,39 Zasięg [m] cała belka cała belka Przyjęty schemat statyczny: qo = -10,39 kn/m leff = 3,67 m Belka B: Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. 1. Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 43,37 1,18 0,75 51,33 2. Ciężar własny belki 2,19 1, ,41 Σ: 45,56 1,18 53,74 Zasięg [m] cała belka cała belka

20 CZERWIEC 2013R Przyjęty schemat statyczny: qo = 53,74 kn/m leff = 3,67 m Belka C: Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. 1. Max. reakcja podporowa z płyty schodowej 17,23 1,18 0,75 20,40 2. Ciężar własny belki 1,56 1, ,72 Σ: 18,80 1,18 22,12 Zasięg [m] cała belka cała belka Przyjęty schemat statyczny: qo = 22,12 kn/m leff = 3,67 m ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE: Sytuacja obliczeniowa: trwała Graniczna szerokość rys w lim = 0,3 mm Graniczne ugięcie a lim = jak dla belek i płyt (tablica 8) Dodatkowe założenia obliczeniowe dla belek: Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet. cot θ = 2,00 Graniczne ugięcie a lim = jak dla belek i płyt (tablica 8) WYNIKI - PŁYTA: Wyniki obliczeń statycznych: Przęsło A-B: moment przęsłowy nie występuje Podpora B: moment podporowy obliczeniowy M Sd,p = -19,75 knm/mb Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy M Sd = 16,63 knm/mb Reakcja obliczeniowa R Sd,A,max = -2,73 kn/mb, R Sd,A,min = -12,08 kn/mb Reakcja obliczeniowa R Sd,B,max = 51,33 kn/mb, R Sd,B,min = 32,67 kn/mb Reakcja obliczeniowa R Sd,C,max = 20,40 kn/mb, R Sd,C,min = 11,83 kn/mb Obwiednia momentów zginających: C 1,83 11,83 20,40-19,75 16,63 2,73 A 12,08 B 32,67 51,33 1,30 0,14 3,89

21 WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : a a b b c c CZERWIEC 2013R Przęsło A-B- wymiarowanie Zginanie: (przekrój a-a) Zbrojenie dolne w przęśle nie jest konieczne. Ścinanie: Siła poprzeczna obliczeniowa V Sd = 20,36 kn/mb Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 20,36 kn/mb < V Rd1 = 73,57 kn/mb (27,7%) SGU: Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt,podp = (-)12,58 knm/m Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt,podp ) = (-)2,21 mm < a lim = 6,48 mm (34,2%) Podpora B- wymiarowanie Zginanie: (przekrój b-b) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)19,75 knm Zbrojenie potrzebne A s = 3,77 cm 2 /mb. Przyjęto górą φ12 co 14,0 cm o A s = 8,08 cm 2 /mb Warunek nośności na zginanie: M Sd = -19,75 knm/mb < M Rd = 40,02 knm/mb (-49,3%) SGU: Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)12,58 knm/mb Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,142 mm < w lim = 0,3 mm (47,4%) Przęsło B-C- wymiarowanie Zginanie: (przekrój c-c) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 16,63 knm/mb Zbrojenie potrzebne A s = 3,85 cm 2 /mb. Przyjęto φ12 co 16,5 cm o A s = 6,85 cm 2 /mb (ρ = 0,63%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 16,63 knm/mb < M Rd = 28,27 knm/mb (58,8%) Ścinanie: Siła poprzeczna obliczeniowa V Sd = 28,53 kn/mb Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 28,53 kn/mb < V Rd1 = 82,57 kn/mb (34,6%) SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 10,60 knm/mb Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,113 mm < w lim = 0,3 mm (37,6%) Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 16,76 mm < a lim = 20,18 mm (83,1%) WYNIKI - BELKA A: Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = -17,49 knm Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = -14,02 knm Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = -9,80 knm Reakcja obliczeniowa R Sd,A = R Sd,B = 19,07 kn WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : Przyjęte wymiary przekroju: b w =,0 cm, h = 30,0 cm otulina zbrojenia c nom = mm Zginanie (metoda uproszczona): Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = -17,49 knm

22 CZERWIEC 2013R Przekrój pojedynczo zbrojony Zbrojenie potrzebne A s = 1,65 cm 2. Przyjęto górą 2φ12 o A s = 2,26 cm 2 (ρ = 0,34%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)17,49 knm < M Rd = 23,63 knm (74,0%) Ścinanie: Siła poprzeczna obliczeniowa V Sd = 17,77 kn Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co max. 190 mm na całej długości belki Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 17,77 kn < V Rd3 = 46,10 kn (38,5%) SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = -14,02 knm Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,176 mm < w lim = 0,3 mm (58,8%) Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała V sk,lt = 9,95 kn Szerokość rys ukośnych: w k = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm (0,0%) Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = -9,80 knm Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 5,96 mm < a lim = 18,35 mm (32,5%) WYNIKI - BELKA B: Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 90,47 knm Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 76,70 knm Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 58,74 knm Reakcja obliczeniowa R Sd,A = R Sd,B = 98,61 kn SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002 : Przyjęte wymiary przekroju: b w =,0 cm, h = 35,0 cm otulina zbrojenia c nom = mm Zginanie (metoda uproszczona): Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 90,47 knm Przekrój pojedynczo zbrojony Przyjęto dołem 5φ16 o A s = 10,05 cm 2 (ρ = 1,29%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 90,47 knm < M Rd = 104,57 knm (86,5%) Ścinanie: Siła poprzeczna obliczeniowa V Sd = 91,89 kn Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co max. 100 mm na odcinku 120,0 cm przy podporach oraz co max. 230 mm w środku rozpiętości belki Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 91,89 kn < V Rd3 = 98,13 kn (93,6%) SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 76,70 knm Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,171 mm < w lim = 0,3 mm (56,9%) Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała V sk,lt = 59,66 kn Szerokość rys ukośnych: w k = 0,161 mm < w lim = 0,3 mm (53,7%) Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 58,74 knm Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 11,64 mm < a lim = 18,35 mm (63,4%) WYNIKI - BELKA C: Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 37,23 knm Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 31,65 knm Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 24,51 knm Reakcja obliczeniowa R Sd,A = R Sd,B = 40,58 kn

23 WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : CZERWIEC 2013R 0 0 Przyjęte wymiary przekroju: b w =,0 cm, h =,0 cm otulina zbrojenia c nom = mm Zginanie (metoda uproszczona): Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 37,23 knm Przekrój pojedynczo zbrojony Zbrojenie potrzebne A s = 4,86 cm 2. Przyjęto dołem 5φ12 o A s = 5,65 cm 2 (ρ = 1,06%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 37,23 knm < M Rd = 42,13 knm (88,4%) Ścinanie: Siła poprzeczna obliczeniowa V Sd = 37,82 kn Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co max. 150 mm na odcinku 75,0 cm przy podporach oraz co max. 150 mm w środku rozpiętości belki Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 37,82 kn < V Rd3 = 48,01 kn (78,8%) SGU: Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 31,65 knm Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,202 mm < w lim = 0,3 mm (67,3%) Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała V sk,lt = 24,89 kn Szerokość rys ukośnych: w k = 0,135 mm < w lim = 0,3 mm (44,8%) Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 24,51 knm Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 16,94 mm < a lim = 18,35 mm (92,3%) 3.0. Wnioski z obliczeń W projektowanych elementach nie zostały przekroczone dopuszczalne naprężenia i ugięcia, a konstrukcja budynku jest w stanie bezpiecznie przenieść obciążenie. Szczegółowe obliczenia znajdują się w archiwum biura projektowego. OPRACOWANIE mgr inż. Marcin Sołtysek

24 CZERWIEC 2013R Część graficzna

25 GABARYTY Skala 1:50 balustrada h=110cm proj. spocznik (-1,95) słup do likwidacji słup do likwidacji 9x15,0 x32 13x15,0 x32-3,30 słup do likwidacji belka stalowa HEB100 balustrada h=110cm W-3 S-1 S-1 W-3 słup do likwidacji poziom posadzki strychu (+0,00) S-1 10x18,5 W-3 W-3 S-1 projektowana ściana gr. cm Słup S-1, skala 1: ,66 W-1 pręty należy zakotwić na 10cm w istniejącym stropie W-2 W ,43 9, Słup S-1, skala 1: 6 2# # L=880 co 15cm BETON: B (C20/) STAL: A-IIIN STRZEMIONA: min. A-II OTULINA: mm temat opracowania: BUDOWA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO dz. nr 77, obr. 3 w miejscowości Kartuzy tytuł rysunku: firma: GABARYTY MS Marcin Sołtysek ul. Gdańska 28 inwestor: faza: WYKONAWCZY skala: 1 : 50 Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Klasztorna 4 branża: KONSTRUKCJA Projektował : mgr inż. Marcin SOŁTYSEK Opracowała : inż. Anna MARCIŃSKA data opracowania: CZERWIEC 2013 POM/0114/POOK/10 nr rysunku: K-1 Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą MS Projekt

26 SCHODY ŻELBETOWE Skala 1: Nr6 13x 150/320 Ø12 co 165 (Nr4+4+5) istniejący strop BELKA B Nr3 co Ø12 co 140 (Nr1+1+2) BELKA B Nr1 Ø12 l= Nr2 Ø12 l= BELKA B Nr3 Ø12 l= Nr4 Ø12 l= Nr5 Ø12 l= Wykaz zbrojenia Długość ogólna [m] Nr Średnica Długość Liczba 18G2-b RB500W [mm] [mm] [szt.] Ø6 Ø , , , , , ,01 Długość ogólna wg średnic [m] 53,1 99,1 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 Masa prętów wg średnic [kg] 11,8 88,0 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 11,8 88,0 Masa całkowita [kg] temat opracowania: BUDOWA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO dz. nr 77, obr. 3 w miejscowości Kartuzy tytuł rysunku: firma: SCHODY ŻELBETOWE MS Marcin Sołtysek ul. Gdańska 28 inwestor: faza: BETON: B (C20/) STAL: A-IIIN STRZEMIONA: A-II OTULINA: mm KONSTRUKCJA CZERWIEC 2013 WYKONAWCZY K-2 skala: 1 : Zespół Szkół Ogólnokształcączych ul. Klasztorna 4 branża: Projektował : mgr inż. Marcin SOŁTYSEK Opracowała : inż. Anna Marcińska data opracowania: POM/0114/POOK/10 nr rysunku: Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą MS Projekt

27 SCHODY ŻELBETOWE Skala 1: BELKA B BELKA B Ø12 co 165 (Nr1) Ø12 co 165 (Nr3) Nr1 Ø12 l= Nr2 Ø12 l= Nr2 co x 150/320 Ø12 co 165 (Nr4+4+5) Nr6 140 wpuścic startery w isniejącą belkę Nr3 Ø12 l= istniejący strop 150 Nr4 Ø12 l= Nr5 Ø12 l= Wykaz zbrojenia Długość ogólna [m] Nr Średnica Długość Liczba 18G2-b RB500W [mm] [mm] [szt.] Ø6 Ø , , , , , ,14 Długość ogólna wg średnic [m] 58,2 90,2 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 Masa prętów wg średnic [kg] 12,9 80,1 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 12,9 80,1 Masa całkowita [kg] 93 temat opracowania: BUDOWA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO dz. nr 77, obr. 3 w miejscowości Kartuzy tytuł rysunku: firma: SCHODY ŻELBETOWE MS Marcin Sołtysek ul. Gdańska 28 inwestor: faza: BETON: B (C20/) STAL: A-IIIN STRZEMIONA: A-II OTULINA: mm KONSTRUKCJA CZERWIEC 2013 WYKONAWCZY K-3 skala: 1 : Zespół Szkół Ogólnokształcączych ul. Klasztorna branża: Projektował : mgr inż. Marcin SOŁTYSEK Opracowała : inż. Anna Marcińska data opracowania: POM/0114/POOK/10 nr rysunku: Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą MS Projekt

28 BELKA B Ø6 5-5 BELKI ŻELBETOWE Skala 1: A 5Ø x 100 = x 200 = x 100 = Nr2 2Ø6 l= Nr1 5Ø16 l= B 350 Nr 2 Nr Nr3 30Ø6 l=1115 Wykaz zbrojenia dla belki B-1 Długość ogólna [m] Nr Średnica Długość Liczba 18G2-b RB500W [mm] [mm] [szt.] Ø6 Ø , , ,45 Długość ogólna wg średnic [m] 41,3 19,4 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 1,578 Masa prętów wg średnic [kg] 9,2 30,6 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 9,2 30,6 Masa całkowita [kg] 40 BELKA B Ø A 2Ø x 180 = Nr1 4Ø12 l= B 300 Nr 1 Nr Nr2 20Ø6 l=1015 Wykaz zbrojenia dla belki B-2 Długość ogólna [m] Nr Średnica Długość Liczba 18G2-b RB500W [mm] [mm] [szt.] Ø6 Ø , ,30 Długość ogólna wg średnic [m] 20,4 15,5 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 Masa prętów wg średnic [kg] 4,5 13,8 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 4,5 13,8 Masa całkowita [kg] 19 BELKA B-3 A Ø6 5Ø x 140 = Nr2 2Ø6 l= Nr1 5Ø12 l= B 0 Nr 2 Nr Nr3 Ø6 l=915 Wykaz zbrojenia dla belki B-3 Długość ogólna [m] Nr Średnica Długość Liczba 18G2-b RB500W [mm] [mm] [szt.] Ø6 Ø , , ,88 Długość ogólna wg średnic [m] 30,7 19,4 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 Masa prętów wg średnic [kg] 6,8 17,2 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 6,8 17,2 Masa całkowita [kg] 24 BETON: B (C20/) STAL: A-IIIN STRZEMIONA: A-II OTULINA: mm temat opracowania: BUDOWA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO dz. nr 77, obr. 3 w miejscowości Kartuzy tytuł rysunku: firma: BELKA ŻELBETOWA B-1, B-2 i B-3 MS Marcin Sołtysek ul. Gdańska 28 inwestor: faza: KONSTRUKCJA CZERWIEC 2013 WYKONAWCZY K-4 skala: 1 : Zespół Szkół Ogólnokształcączych ul. Klasztorna 4 branża: Projektował : mgr inż. Marcin SOŁTYSEK Opracowała : inż. Anna Marcińska data opracowania: POM/0114/POOK/10 nr rysunku: Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą MS Projekt

29 PRZEKRÓJ A-A Skala 1: W-1 W-1 blacha żeberkowa gr. 5mm W-2 W-2 kątowniki stalowe 60x60x4mm słup stalowy o wym. 114,3x6,0mm HEB100 W-3 W-3 BETON: B (C20/) STAL: A-IIIN STRZEMIONA: A-II OTULINA: mm temat opracowania: BUDOWA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO dz. nr 77, obr. 3 w miejscowości Kartuzy tytuł rysunku: firma: PRZEKRÓJ A-A MS Marcin Sołtysek ul. Gdańska 28 inwestor: faza: KONSTRUKCJA CZERWIEC 2013 WYKONAWCZY K-5 skala: 1 : Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Klasztorna 4 branża: Projektował : mgr inż. Marcin SOŁTYSEK Opracowała : inż. Anna Marcińska data opracowania: POM/0114/POOK/10 nr rysunku: Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą MS Projekt

30 WIENIEC ŻELBETOWY W-1 Skala 1: WIENIEC ŻELBETOWY W-2 Skala 1: e W-1 marki z blachy o wym. 140x190x8 b W-2 pręty Ø12 górą i dołem l=84cm e b c W-1 W-2 c d d 10x18,5 W-1 10x18,5 W-1 a W-2 a pręty Ø12 górą i dołem l=126cm a-a W-2 marki z blachy o wym. 140x190x8 2Ø12 2Ø12 d-d 18 2Ø12 2Ø12 e-e 18 2Ø12 2Ø12 3Ø Nr3 2x58Ø8 l= Nr4 Ø6 l=60 2Ø12 2Ø12 b-b pręty Ø12 górą i dołem l=104cm 2Ø12 3Ø12 c-c Nr7 58Ø8 l= Nr7 58Ø8 l=93 BETON: B (C20/) STAL: A-IIIN STRZEMIONA: A-II OTULINA: mm temat opracowania: BUDOWA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO dz. nr 77, obr. 3 w miejscowości Kartuzy tytuł rysunku: firma: WIENIEC ŻELBETOWY W-1 i W-2 MS Marcin Sołtysek ul. Gdańska 28 inwestor: faza: KONSTRUKCJA CZERWIEC 2013 WYKONAWCZY K-6 skala: 1 : Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Klasztorna 4 branża: Projektował : mgr inż. Marcin SOŁTYSEK Opracowała : inż. Anna Marcińska data opracowania: POM/0114/POOK/10 nr rysunku: Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą MS Projekt

31 WIENIEC ŻELBETOWY W-3 (rozwinięcie) Skala 1: 1 2Ø12 2 2Ø12 3 2Ø12 4 4Ø12 5 2Ø12 6 4Ø12 A 2Ø12 B 2Ø12 C 4Ø12 D x 14,5 = x 14,5 = x 14,5 = x 15 = Nr6 2Ø12 l= Nr5 1Ø12 l=240 Nr3 2Ø12 l= Nr4 1Ø12 l= Nr2 2Ø12 l= Nr1 2Ø12 l= Nr 6 Nr Nr 6 Nr Nr 6 Nr Nr 6 Nr 5 Nr 4 Nr 2 Nr Nr 6 Nr 2 Nr Nr 6 Nr 3 Nr 2 Nr Wykaz zbrojenia Długość ogólna [m] Nr Średnica Długość Liczba 18G2-b RB500W [mm] [cm] [szt.] Ø6 Ø , , , , , , ,36 Długość ogólna wg średnic [m] 53,4 51,3 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 Masa prętów wg średnic [kg] 11,9 45,6 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 11,9 45,6 Masa całkowita [kg] 58 temat opracowania: BUDOWA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO dz. nr 77, obr. 3 w miejscowości Kartuzy tytuł rysunku: firma: WIENIEC ŻELBETOWY W-3 (rozwinięcie) 20 MS Marcin Sołtysek ul. Gdańska inwestor: Nr7 58Ø6 l=92 faza: BETON: B (C20/) STAL: A-IIIN STRZEMIONA: A-II OTULINA: mm KONSTRUKCJA CZERWIEC 2013 WYKONAWCZY K-7 skala: 1 : Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Klasztorna 4 branża: Projektował : mgr inż. Marcin SOŁTYSEK Opracowała : inż. Anna Marcińska data opracowania: POM/0114/POOK/10 nr rysunku: Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą MS Projekt

32 SCHODY STALOWE+ KONSTRUKCJA NOŚNA PODESTU Skala 1: kątowniki stalowe 60x60x4mm słup stalowy o wym. 114,3x6,0mm 10x18,5 słup stalowy o wym. 114,3x6,0mm WIDOK Z GÓRY a STAL : S235JR, elektrody EA 146 przekrój a-a blacha żeberkowa gr. 5mm a temat opracowania: BUDOWA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO dz. nr 77, obr. 3 w miejscowości Kartuzy tytuł rysunku: firma: SCHODY STALOWE + KONSTRUKCJA NOŚNA PODESTU MS Marcin Sołtysek ul. Gdańska 28 inwestor: faza: KONSTRUKCJA CZERWIEC 2013 WYKONAWCZY K-8 skala: 1 : Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Klasztorna 4 branża: Projektował : mgr inż. Marcin SOŁTYSEK Opracowała : inż. Anna Marcińska data opracowania: POM/0114/POOK/10 nr rysunku: Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą MS Projekt

33 klapa nr 3 PODZIAŁ KLAP Skala 1: krawędź odgięta klapa nr 2 a a zawiasy montowane w wieńcu żelbetowym W-2 podest stalowy klapa nr 3 klapa nr 2 zawiasy montowane na podeście stalowym krawędź odgięta klapa nr 1 klapa nr 2 klapa nr 2 klapa nr 2 klapa nr 1 krawędź odgięta zawiasy montowane w wieńcu żelbetowym W-2 STAL : S235JR, elektrody EA 146 przekrój a-a temat opracowania: BUDOWA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO dz. nr 77, obr. 3 w miejscowości Kartuzy faza: branża: data opracowania: nr rysunku: KONSTRUKCJA CZERWIEC 2013 WYKONAWCZY K-9 tytuł rysunku: PODZIAŁ KLAP skala: 1 : Projektował : mgr inż. Marcin SOŁTYSEK POM/0114/POOK/10 blacha żeberkowa gr. 5mm firma: MS Marcin Sołtysek ul. Gdańska 28 inwestor: Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Klasztorna 4 Opracowała : inż. Anna Marcińska Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą MS Projekt

34 WIĘŹBA DACHOWA Skala 1:50 słup drewniany 20x20cm L90x90x6 istniejąca płatew L90x90x6 słup drewniany 20x20cm miecz 12x12cm miecz 12x12cm mocować na wieszaki mocować na wieszaki miecz 12x12cm L80x80x6 istniejąca płatew L80x80x6 słup drewniany 18x18cm 100 EI EI EI15 10x18, mocować na wieszaki mocować na wieszaki temat opracowania: BUDOWA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO dz. nr 77, obr. 3 w miejscowości Kartuzy tytuł rysunku: firma: WIĘŹBA DACHOWA MS Marcin Sołtysek ul. Gdańska 28 inwestor: faza: WYKONAWCZY skala: 1 : 50 Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Klasztorna 4 branża: KONSTRUKCJA Projektował : mgr inż. Marcin SOŁTYSEK Opracowała : inż. Anna MARCIŃSKA data opracowania: CZERWIEC 2013 POM/0114/POOK/10 nr rysunku: K-10 Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą MS Projekt

35 Wzmocnienie płatwi L80x80x8 Wzmocnienie płatwi L90x90x8 temat opracowania: BUDOWA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO dz. nr 77, obr. 3 w miejscowości Kartuzy tytuł rysunku: WZMOCNIENIE PŁATWI ISTNIEJĄCYCH - SZCZEGÓŁY 1 faza: WYKONAWCZY skala: 1 : 10 KONSTRUKCJA branża: Projektował : mgr inż. Marcin SOŁTYSEK data opracowania: Czerwiec 2013 POM/0114/POOK/10 firma: inwestor: Opracowała : inż. Anna MARCIŃSKA MS Marcin Sołtysek ul. Gdańska 28 Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Klasztorna 4 nr rysunku: K-11 Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą MS Projekt

36 Kątowniki 80x80x8 - wykonać 2 szt. (lustrzane odbicie-2 szt. ) Kątowniki 90x90x8 - wykonać 2 szt. (lustrzane odbicie-2 szt. ) temat opracowania: BUDOWA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO dz. nr 77, obr. 3 w miejscowości Kartuzy tytuł rysunku: WZMOCNIENIE PŁATWI ISTNIEJĄCYCH - SZCZEGÓŁY 2 faza: skala: 1 : 5 KONSTRUKCJA branża: data opracowania: POM/0114/POOK/10 firma: inwestor: MS Marcin Sołtysek ul. Gdańska 28 WYKONAWCZY Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Klasztorna 4 Projektował : mgr inż. Marcin SOŁTYSEK Opracowała : inż. Anna MARCIŃSKA Czerwiec 2013 nr rysunku: K-12 Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą MS Projekt

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00 - - elka Żelbetowa 3.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEUD 200-200 SPEUD Gliwice utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.7.3. elka żelbetowa ciągła SZKI ELKI:

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0 - 1 - elka Żelbetowa 4.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEU utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: elki żelbetowe stropu 2001-2014 SPEU Gliwice Podciąg - oś i

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OLICZENI KONSTRUKCYJNE SLI GIMNSTYCZNEJ W JEMIELNIE 1. Płatew dachowa DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Drewno: Drewno klejone z drewna litego iglastego,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ELBETOWYCH

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ELBETOWYCH - 1 - Schody P ytowe v..0 OLIZENI SHODÓW ELETOWYH ytkownik: iuro In ynierskie SPEUD 005-0 SPEUD Gliwice utor: mg in. Jan Kowalski Tytu : Poz..3 Schody ieg schodowy 1 SZKI SHODÓW 1 180 0 8x 17,5/5,7 5,7

Bardziej szczegółowo

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]:

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]: Obliczenia bosmanatu 1. Zebranie obci strop drewniany Tablica 1. k Obc. obl. Lp Opis obci enia Obc. char. kn/m 2 f d kn/m 2 1. Obci enie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80 gabinety lekarskie,

Bardziej szczegółowo

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm PROJEKT MONTŻU WNIEN SP Z PODESTEM N NTRESOLI WRZ Z TECHNOLOGIĄ UZDTNINI WODY W UDYNKU KRYTEGO SENU WODNIK 2000 W GRODZISKU MZOWIECKIM N DZIŁKCH NR 55/2, 58/2 (ORĘ 0057) Inwestor Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Przyjęto deskowanie połaci dachu z płyt OSB gr. 22 lub 18 mm. Płyty mocować do krokwi za pomocą wkrętów do drewna. Poz. 1.2 Krokiew DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny

Bardziej szczegółowo

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DNE: Szkic wiązara 571,8 396,1 42,0 781,7 10,0 20 51,0 14 690,0 14 51,0 820,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 42,0 o Rozpiętość wiązara

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OLICZENI STTYCZNE Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 / Z1-5 S [kn/m 2 ] h=1,0 l=5,0 l=5,0 1,080 2,700 2,700 1,080 Maksymalne obciążenie dachu: - Dach z przegrodą lub z attyką, h = 1,0 m - Obciążenie

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3 Cn 400 KRT TYTUŁOW Obiekt: ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL POGWIZDÓW ul. Kościelna 2 dz. 77/, 55/3 Treść: PROJEKT UDOWLNY ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL ranża: KONSTRUKCJ Inwestor: Gmina Hażlach 43-49 HŻŁCH ul. Główna

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10.

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. 1 Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. Obliczenia wykonano w oparciu o obliczenia statyczne sprawdzające wykonane dla ekspertyzy technicznej opracowanej

Bardziej szczegółowo

Nr Projektu: AH/15/009

Nr Projektu: AH/15/009 iuro: Szeroka 34; 15-760 iałystok Nr Projektu: H/15/009 OLICZENI STTYCZNE STRON OLICZENI STTYCZNE PRZEUDOW UDYNKU N DZIENNY DOM OPIEKI SENIOR - WIGOR, ul. ZUŁEK 1, 06-100 PUŁTUSK, gm. PUŁTUSK, DZIŁK nr

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ 9 OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZLNI ŚCIEKÓW N OCZYSZCZLNĘ MECHNICZNO IOLOGICZNĄ W TECHNOLOGII SR ORZ KNLIZCJI SNITRNEJ Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SMOKLĘSKI,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO Z POMIESZCEŃ APTEKI NA GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI. 1 Przedmiot opracowania:

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI. 1 Przedmiot opracowania: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI 1 Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budynku Transgranicznego Centrum Turystyki i Wymiany Młodzieży zlokalizowanego w Zarzeczu

Bardziej szczegółowo

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50 Spis treści 1. Wstęp 2. Zestawienie obciążeń 3. Obliczenia płyty stropodachu 4. Obliczenia stropu na poz. + 7,99 m 5. Obliczenia stropu na poz. + 4,25 m 6. Obliczenia stropu na poz. +/- 0,00 m 7. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej Leśniczówka 9/k Obliczenia statyczne. leśniczówka 1.Dach. DNE Szkic układu poprzecznego 712,8 270,0 45,0 19 436,0 19 455,0 46,0 14 888,0 14 46,0 1008,0 Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej 270,0

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA. PROJEKT BUDOWLANY FILAR USŁUGI BIURO POJEKTÓW I INWESTYCJI Rabka Zdrój ul.sądecka 33h/11 tel

KONSTRUKCJA. PROJEKT BUDOWLANY FILAR USŁUGI BIURO POJEKTÓW I INWESTYCJI Rabka Zdrój ul.sądecka 33h/11 tel TOM KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Termomodernizacja budynku Oficyny Dworskiej wraz z adaptacja, przebudową i rozbudową na cele edukacyjne i ekspozycyjne. LOKALIZACJA: Poręba Wielka 34-735

Bardziej szczegółowo

Obciążenia konstrukcji dachu Tablica 1. Pokrycie dachu Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f k d Obc. obl. kn/m 2 1. Blachodachówka 0,10 1,20 -- 0,12 2. Łaty i kontrłaty [0,100kN/m2] 0,10 1,10 -- 0,11

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ G Obliczenia konstrukcyjne. 1. Zestawienie obciąŝeń na 1 m 2 - stropodach ISTNIEJĄCY. Obciążenia stałe. Obciążenia zmienne. g o.

CZĘŚĆ G Obliczenia konstrukcyjne. 1. Zestawienie obciąŝeń na 1 m 2 - stropodach ISTNIEJĄCY. Obciążenia stałe. Obciążenia zmienne. g o. CZĘŚĆ G Obliczenia konstrukcyjne 1. Zestawienie obciąŝeń na 1 m 2 - stropodach ISTNIEJĄCY L. p. Wyszczególnienie g k γ f g o Obciążenia stałe 1. 2 x papa asfaltowa 0,1200 1,3 0,1400 2. Ocieplenie żużla

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA UKŁAD KONSTRUKCYJNY Układ konstrukcyjny mieszany, podstawowymi elementami konstrukcyjnymi są betonowe ławy fundamentowe, belki, wieńce. Ściany planowanej rozbudowy parteru i

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 10,05 kwp DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SKALE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 10,05 kwp DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SKALE OPINIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI USTAWIENIA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA STROPODACHU BUDYNKU WRAZ Z PROPOZYCJĄ Temat/obiekt: KONSTRUCJI WSPORCZEJ POD PANELE PV PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 1 2 ZAKRES OPRACOWANIA. 1 3 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 5 LOKALIZACJA. 2 6 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2

SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 1 2 ZAKRES OPRACOWANIA. 1 3 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 5 LOKALIZACJA. 2 6 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2 SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 1 2 ZAKRES OPRACOWANIA. 1 3 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 4 PROJEKTY ZWIĄZANE. 2 5 LOKALIZACJA. 2 6 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2 7 KATEGORIA GEOTECHNICZNA I WARUNKI GRUNTOWE 2

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY I ROZUDOWY TOLET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTŁCĄCYCH NR 2 W YDGOSZCZY KROKIEW Tablica 1. Obciążenia stałe Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f Obc. obl.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe - blacha ocynkowana lub tytan-cynk gr. min. 0,6 mm, w kolorze naturalnym (jasnoszarym);

obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe - blacha ocynkowana lub tytan-cynk gr. min. 0,6 mm, w kolorze naturalnym (jasnoszarym); 6.2. Zestawienie zewnętrznych materiałów i kolorystyki budynku pokrycie dachu - papa termozgrzewalna, kolor szary; obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe - blacha ocynkowana lub tytan-cynk gr. min.

Bardziej szczegółowo

8.OBLICZENIA STATYCZNE

8.OBLICZENIA STATYCZNE 8.OLICZENI STTYCZNE. Dach ZESTWIENI OCIĄŻEŃ Pokrycie, lachodachówka Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f Obc. obl. kn/m 2. lachodachówka o grubości 0,55 mm [0,350kN/m2] 0,35,30 0,45 2. Łaty 5,5 cm

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Temat: Inwestor: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZĘŚĆ OPISOWA

PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZĘŚĆ OPISOWA 1.LOKALIZACJA OBIEKTU: 48-210 Biała, ul. Kościuszki, dz. nr 1299,1300 2.PODSTAWA OPRACOWANIA: -Projekt architektoniczny -Wytyczne inwestora -PN-82/B-02001 Obciążenia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m] 3. Folia PE gr.0,3mm [0,010kN/m2] 0,01 1,30 -- 0,01 4. Strop Rector 4,59 1,10 -- 5,05 Σ: 6,49 1,16 -- 7,52

1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m] 3. Folia PE gr.0,3mm [0,010kN/m2] 0,01 1,30 -- 0,01 4. Strop Rector 4,59 1,10 -- 5,05 Σ: 6,49 1,16 -- 7,52 ZESTWIENIE OCIĄŻEŃ Tablica 1. Obciążenia stałe. Strop Rector 1. Lastriko bezspoinowe o grubości 20 mm 0,44 1,30 -- 0,57 [0,440kN/m2] 2. Jastrych cementowy grub. 6 cm 1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m]

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al.

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al. NIP 679-102-48-90 PeKaO S.. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 Obiekt: PWILON -0 GH dres: Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza Inwestor: kademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4 II KONSTRUKCJA Część opisowa 1 Opis techniczny 2 Podstawowe wyniki obliczeń statycznych Część rysunkowa K1 RZUT FUNDAMENTÓW K2 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PARTEREM K3 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Adres: dz. nr geod. 284/2, Kłonówek, gm. Gózd Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłonówku, Kłonówek, gm. Gózd PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne:

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: - str.10 - POZ.2. STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: 1/ Grubość płyty h = 15cm 2/ Grubość otulenia zbrojenia a = 2cm 3/

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użtkownik: Biuro Inżnierskie SPECBUD Autor: mgr inż. Jan Kowalski Ttuł: Poz.4.1. Element żelbetowe Przkład 1 - Obliczenia przkładowe programu KEŻ Belka - zginanie - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowch

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ Spis zawartości: 1. 2. Obliczenia statyczne (wybrane fragmenty) 3. Rysunki konstrukcyjne PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków 1. Zagospodarowanie terenu 1/ZT/3 2. Stan istniejący - inwentaryzacja 2/ZT/3 3 Plansza wymiarowa 3/ZT/3

Spis rysunków 1. Zagospodarowanie terenu 1/ZT/3 2. Stan istniejący - inwentaryzacja 2/ZT/3 3 Plansza wymiarowa 3/ZT/3 PB PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, TERENOWYCH W CHORZOWSKIM CENTRUM PEDIATRII ONKOLOGII SAMODZIELNY 41-500 Chorzów, ul. Truchana 7 dz. 3721/238 CZĘŚĆ I ZAGOSPODAROWANIE TERENU...5 1.Podstawa opracowania...5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU REMIZY OSP W LIPIE DLA POTRZEB CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNEGO NA DZ. NR EW. 287 I 286 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPA, GM. GŁOWACZÓW. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny - patrz rysunek obok:

Schemat statyczny - patrz rysunek obok: - str.20 - POZ. 6. NDPROŻ Poz. 6.1. Nadproże o rozpiętości 2.62m 1/ Ciężar nadproża 25 30cm 0.25 0.30 24 = 1.8kN/m 1.1 2.0kN/m 2/ Ciężar ściany na nadprożu 0.25 1.3 18 = 5.8kN/m 1.1 6.4kN/m 3/ Ciężar tynku

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Wiżajny Wiżajny Rynek 1

Urząd Gminy Wiżajny Wiżajny Rynek 1 Temat: Projekt wykonawczy posadowienia Budynku ( część OSP ) Inwestor: Urząd Gminy Wiżajny 16-07 Wiżajny Rynek 1 Obiekt: Budynek straży pożarnej ( nadbudowa jednej kondygnacji, przebudowa więźby dachowej

Bardziej szczegółowo

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego lokalizacja: Rzeszów cz.dz.nr ewid.13/5, 13/2, 487 obr 208 Rzeszów, lipiec 2015 SPIS TRESCI strona tytułowa...1 spis treści...2 kopia warunków

Bardziej szczegółowo

Projekt z konstrukcji żelbetowych.

Projekt z konstrukcji żelbetowych. ŁUKASZ URYCH 1 Projekt z konstrukcji żelbetowych. Wymiary elwmentów: Element h b Strop h f := 0.1m Żebro h z := 0.4m b z := 0.m Podciąg h p := 0.55m b p := 0.3m Rozplanowanie: Element Rozpiętość Żebro

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY DO OLICZEŃ STTYCZNYCH 1. PODSTW opracowania: - Zlecenie Inwestora. - Opinia geologiczna. - Projekt budowlany RCHITEKTUR. - Projekty budowlane branżowe. 2. PRZEDMIOT opracowania: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ŻELBETOWYCH

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ŻELBETOWYCH - 1 - Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD Schody Płytowe v.3.0 OLICZENI SCHODÓW ŻELETOWYCH 2005-2014 SPECUD Gliwice utor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia schodów ieg schodowy 1 [obliczenia i szkic

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZWRTOŚCI PROJEKTU 1. Cel i zakres opracowania, 2. Podstawa opracowania, 3. Opis warunków wodno gruntowych, 4. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe: 4.1. Układ konstrukcyjny, 4.2. Kategoria geotechniczna

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

A. I O P I S T E C H N I C Z N Y

A. I O P I S T E C H N I C Z N Y M T P R O X I M A, S P Ó Ł K A C Y W I L N A U l. Śm i ł o w s k i e g o 3 3, 4 1-1 0 0 S i e m i a n o w i c e Śl. t e l. ( 0 3 2 ) 2 6 3 2 0 4 projekt nr: 21/PB/10 A. I O P I S T E C H N I C Z N Y Projekt

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x800

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA III. KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA DANE OGÓLNE... str. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE... str. OBLICZENIA... str. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PODESTU POD AGREGATY

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku 1 Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku Poz. 1. Wymiany w stropie przy szybie dźwigu w hollu. Obciąż. stropu. - warstwy posadzkowe 1,50 1,2 1,80 kn/m 2 - warstwa wyrównawcza 0,05 x 21,0 = 1,05 1,3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NADBUDOWY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OSP W BABIENICY, Babienica, ul. Główna 31, działka nr 1364/166

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NADBUDOWY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OSP W BABIENICY, Babienica, ul. Główna 31, działka nr 1364/166 SPIS TREŚCI 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 WRUNKI GRUNTOWE... 2 1.2 GEOTECHNICZNE WRUNKI POSDOWIENI OIEKTU... 2 1.3 WYTYCZNE POSDOWIENI... 3 1.4 FUNDMENTY... 3 1.5 ŚCINY... 3 1.6 NDPROŻ... 3 1.7 ELKI PODCIĄGI...

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności.

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności. MARCIN BRAŚ SGU Sprawzenie stanów granicznych użytkowalności. Wymiary belki: szerokość przekroju poprzecznego: b w := 35cm wysokość przekroju poprzecznego: h:= 70cm rozpiętość obliczeniowa przęsła: :=

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA BUDOWA PODZIEMNEJ KOMORY TECHNOLOGICZNEJ NIEZBĘDNEJ DO PRACY FONTANN W PARKU W ŚWIERKLAŃCU UL.

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA BUDOWA PODZIEMNEJ KOMORY TECHNOLOGICZNEJ NIEZBĘDNEJ DO PRACY FONTANN W PARKU W ŚWIERKLAŃCU UL. SK Konstrukcje Sylwia Kasperska Biuro Projektów ul. Królowej Jadwigi 27/39, 33-300 Nowy Sącz tel: +48 606 200 405 biuro@skkonstrukcje.pl www.skkonstrukcje.pl PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA TEMAT: BUDOWA

Bardziej szczegółowo

P. B. część konstrukcyjna

P. B. część konstrukcyjna P.. część konstrukcyjna O L I C Z E N I S T T Y C Z N E TEMT : PROJEKT PRZEUDOWY ISTNIEJĄCYCH OIEKTÓW N CELE SPOŁECZNO-KULTURLNE W ŻNICY LOKLIZCJ: ŻNIC, 34-350 GMIN WĘGIERSK GÓRK, DZIŁKI NR 838/2 ; 838/3,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji

Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1. Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1.1. Zebranie obciążeń Obciążenia zebrano zgodnie z: PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały:

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały: II. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Założenia obliczeniowe. materiały: elementy żelbetowe: beton C25/30, stal A-IIIN mury konstrukcyjne: bloczki Silka gr. 24 cm kl. 20 mury osłonowe: bloczki Ytong

Bardziej szczegółowo

SCHODY. Elementy zabezpieczające np. balustrady i cokoliki

SCHODY. Elementy zabezpieczające np. balustrady i cokoliki SCHODY SCHODY stanowią zespół elementów konstrukcyjnych umożliwiających komunikacyjne powiązania różnych poziomów, dostosowane do ruchu pieszego. Elementami tymi są: Spoczniki (podest piętrowy i podest

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11

Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11 Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11 1. Szata graficzna: (a) papier gładki formatu A4, (b) zapis ręczny jednostronny przy użyciu ołówka (miękkiego), (c) numeracja pozycji obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE PRZY UL. BASZTOWEJ 22.

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE PRZY UL. BASZTOWEJ 22. PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE PRZY UL. BASZTOWEJ 22. Inwestor: Małopolski Urząd Wojewódzki 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 PROJEKT KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE

I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania obliczeń statycznych jest konstrukcja fragmentu Zespołu Szkół w Ligocie objętego przebudową i adaptacją strychu na sale

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla projektantów

Wytyczne dla projektantów KONBET POZNAŃ SP. Z O. O. UL. ŚW. WINCENTEGO 11 61-003 POZNAŃ Wytyczne dla projektantów Sprężone belki nadprożowe SBN 120/120; SBN 72/120; SBN 72/180 Poznań 2013 Niniejsze opracowanie jest własnością firmy

Bardziej szczegółowo

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E OBLICZENIA STATYCZNE 1 O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E 1.0 Obciążenia 1.1 Obciążenie śniegiem strefa IV α=40; Q k =1,6 kn/m 2 γ f kn/m 2 - strona zawietrzna: Q k x 0,8 x [(60-α)/30]= 0,853 1,500

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BENEDYKTYŃSKIEJ 6 POŁOŻONEGO WE WROCŁAWIU NA DZIAŁCE NR 67, SEKCJA 480d, 490b, Obręb Plac Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

10.0. Schody górne, wspornikowe.

10.0. Schody górne, wspornikowe. 10.0. Schody górne, wspornikowe. OBCIĄŻENIA: Grupa: A "obc. stałe - pł. spocznik" Stałe γf= 1,0/0,90 Q k = 0,70 kn/m *1,5m=1,05 kn/m. Q o1 = 0,84 kn/m *1,5m=1,6 kn/m, γ f1 = 1,0, Q o = 0,63 kn/m *1,5m=0,95

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

Kraków, lipiec 2012.

Kraków, lipiec 2012. . EKSPERTYZA TECHNICZNO-BUDOWLANA Stanu konstrukcji istniejącego tarasu półokrągłego w Pawilonie A0 pod kątem jego nadbudowy położonego na działce nr 19/26 obr.12 Krowodrza przy al. Mickiewicza 30 w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DACHU

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DACHU OBLICZENI STTYCZNO-WYTRZYMŁOŚCIOWE DCHU Drewno sosnowe klasy C f cok :=.0MPa f k :=.0MPa k od := 0.9 γ :=.3 f cok k od f k k od f cod := γ f cod =.5 MPa f := γ f = 6.6 MPa f zd := f E 0.05 := 700MPa E

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYMIAROWANIE

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYMIAROWANIE WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYMIAROWANIE 9.1. HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM...14 9.1.3. Płyty...16 9.1.3.1. Płyta poz +3.54 gr.20cm...16 9.1.3.2. Płyta poz +4.80 gr.20 i 16cm...18 9.1.3.3. Płyta poz +8,00

Bardziej szczegółowo