SPIS TREŚCI: Część opisowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI: Część opisowa"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI: Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania 3. Posadowienie obiektu. 4. Opis konstrukcji. 5. Materiały. 6. Zabezpieczenie konstrukcji. 7. Wytyczne realizacji i montażu. 8. Obliczenia statyczne i wymiarowanie. 1 Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcyjny budynku sołeckiego w miejscowości Masłomiąca, gm. Michałowice na działce nr 241/1, 241/2. 2 Podstawa opracowania. 2.1 Podstawa formalna. Obowiązujące akty prawne. 2.2 Założenia projektowe. - Projekt budowlany branży architektonicznej. 2.3 Normy projektowe i wytyczne. - PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalenia wartości. - PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. - PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. - PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia budowli. Obciążenie wiatrem. - PN-80/B-02010/A1 Obciążenia budowli. Obciążenie śniegiem. - PN-81/B Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. - PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. - PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane, obliczenia statyczne i projektowanie.

2 3 Posadowienie obiektu. 3.1 Warunki posadowienia. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu PODSTAWA :ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (z dnia 25 kwietnia 2012 r.) Ocena warunków geotechnicznych oraz podłoża gruntowego do projektu budynku sołeckiego: Podstawa opracowania: - normy gruntowe PN-86/B-02480, PN-81/B-03020, PN-81/B-04452, PN-EN , PN- EN Rozporządzenie Ministra Spraw Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (z dnia 25 kwietnia 2012 r.) - Badania makroskopowe gruntu. Występujące grunty scharakteryzowano w oparciu o badania makroskopowe, zgodnie z normami PN-86/B-02480, PN-81/B-03020, PN-81/B PN-EN , PN-EN i ustalono warstwę geotechniczną: Gliny pylaste. Uśrednione wartości cech fizyczno-mechanicznych: gęstość objętościowa - 2,0 t/m 3, średni stopień plastyczności I L =0,2, kąt tarcia wewnętrznego 13,3 o, spójność 15,26 kpa, moduł ściśliwości pierwotnej kpa, moduł ściśliwości wtórnej 49011kPa. Na podstawie Rozporządzenia Ministra w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 oraz przeprowadzonych badań makroskopowych przedmiotowy obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Obiekt budowlany o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych. Wykopy przed wykonaniem chudego betonu powinny być odebrane przez kierownika budowy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy stwierdzającym zgodność występującego gruntu z danymi przyjętymi do obliczeń.

3 4 Opis konstrukcji. 4.1 Konstrukcja projektowana. Fundamenty: Zaprojektowano jako posadowienie bezpośrednie w postaci ław z betonu B25 (C 20/25), stal żebrowana A-IIIN RB500W, stal gładka A-0 St0S-b. Klasa ekspozycji XC2. Zbrojenie oraz geometria ław wg wyników obliczeń statycznych. Otulenie od spodu ław - 5 cm. Otulenie od góry oraz boków ław i stóp - 3 cm. Ściany fundamentowe: Zaprojektowano jako betonowe monolityczne, gr. 30 cm, beton B25 (C 20/25). Klasa ekspozycji XC2. Ściany zaizolować przy zastosowaniu bez spoinowej dyspersyjnej powłoki bitumicznej o gr. min. 3 mm. Na styku ściany z ławą fundamentową należy wykonać klin z zaprawy cementowej o przekroju trójkąta równoramiennego o boku min. 4 cm. W celu ograniczenia odkształceń na skutek skurczu i pełzania ścian żelbetowych należy je rozdeskować po upływie minimum 3 dób. Po rozdeskowaniu otwory po łącznikach szalunków należy uszczelniać zaprawami bez skurczowymi z dodatkami uszczelniającymi. Do mieszanki betonowej zaleca się stosowanie domieszek uszczelniających. Na ścianach fundamentowych należy wykonać ciągły wieniec żelbetowy 4 φ 12 mm, strzemiona φ6 mm co 25 cm. Otulenie 3 cm. Dopuszcza się rozwiązanie alternatywne ściany murowane z pustaków szalunkowych klasy > 3MPa gr. 30 cm na zaprawie cementowej klasy M10, zbrojone pionowo i poziomo ø10 mm co 20 cm. Na ścianach fundamentowych murowanych należy wykonać ciągły wieniec żelbetowy 4 ø 12 mm, strzemiona ø6 co 25 cm. Ściany zewnętrzne nośne budynku: Zaprojektowano jako murowane z pustaków ceramicznych gr. 30 cm o znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie >10 MPa, na zaprawie cementowej z plastyfikatorem klasy >M5 lub na zaprawie klejowej. Zgodnie z polską norma Konstrukcje murowe PN-B Grubość spoin poziomych i pionowych winna być nie mniejsza niż 8 mm i nie większa niż 15 mm. Kategoria robót murarskich B. Ściany wewnętrzne nośne budynku: Zaprojektowano jako murowane z pustaków ceramicznych gr. 25 cm o znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie >10 MPa, na zaprawie cementowej z plastyfikatorem klasy >M5 lub na zaprawie klejowej. Zgodnie z polską norma Konstrukcje murowe PN-B Grubość spoin poziomych i pionowych winna być nie mniejsza niż 8 mm i nie większa niż 15 mm. Kategoria robót murarskich B. Nadproża żelbetowe: Zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne. Zbrojenie oraz geometria wg wyników obliczeń statycznych. Klasa ekspozycji XC3. Strop żelbetowy: Zaprojektowano jako żelbetowy, monolityczny. Beton B25 (C 20/25), stal żebrowana A-IIIN RB500W - zbrojenie główne oraz rozdzielcze. Zaprojektowano płyte o grubości 12 cm zbrojoną wg wyników obliczeń statycznych. Klasa ekspozycji XC3.

4 Wieńce: Zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne o szerokości 30/25 cm i wysokości 25 cm. Klasa ekspozycji: XC3. Pręty główne należy łączyć na zakład 40 cm. Zbrojenie wg wyników obliczeń statycznych. Dach dwuspadowy: Zaprojektowano dach o konstrukcji drewnianej jętkowej, kryty blachodachówka, wykonany z drewna klasy >C-24. Murłaty mocować do kotew M16 zabetonowanych w słupkach ścianki kolankowej co ok. 150cm. Do połączeń elementów stosować perforowane kątowe blachy łącznikowe i gwoździe budowlane. Przekroje elementów więźby dachowej wg rzutu więźby w projekcie oraz wg wyników obliczeń statycznych. 5 Materiały. Stal zbrojeniowa żebrowana: - Stal A-IIIN RB500W. Stal zbrojeniowa gładka: - Stal A-0 St0S-b. Beton w podłożach (chudy beton) - C10/12 (B10). Beton konstrukcyjny - C20/25 (B25). Drewno konstrukcyjne - >C24 Stal użyta do wykonania elementów konstrukcji musi mieć atest hutniczy. 6 Zabezpieczenie konstrukcji. 6.1 Konstrukcja żelbetowa. Izolacje pionowe i poziome konstrukcji żelbetowych położonych poniżej poziomu terenu stykające się z gruntem zabezpieczyć preparatami przeciwwilgociowymi posiadającymi wymagane atesty. Izolacje wykonać zgodnie z projektem architektury. 6.2 Konstrukcja drewniana. Konstrukcję drewnianą należy zaimpregnować odpowiednimi środkami odpornymi na trudne warunki atmosferyczne, zapewniające trwałą i elastyczną powłokę. 7 Wytyczne realizacji i montażu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektowanego obiektu ze szczególnym uwzględnieniem technologii prac betoniarskich przy spodziewanych różnych warunkach atmosferycznych. W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych wykonać wymianę podłoża do poziomów gruntów nośnych. Fundamenty wykonywać bezpośrednio po wykonaniu wykopów fundamentowych. Roboty ziemne i posadowienie prowadzić w okresach o małym nasileniu opadów, z wyłączeniem okresu zimowego. Chronić wykopy przed wodami powierzchniowymi, a ewentualne wody opadowe i gruntowe usuwać z wykopów na bieżąco. Materiał obsypowy nanosić warstwami o grub. 20cm zagęszczonymi mechanicznie. Roboty prowadzić zgodnie z polskimi normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów wyrobów oraz zasadami sztuki budowlanej. W czasie wykonywania wszelkich prac, na każdym etapie powstawania konstrukcji, należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP.

5 8 Obliczenia statyczne i wymiarowanie. Poz.1.0 Więźba dachowa. Poz.1.1 Więźba dachowa dachu głównego DANE: Szkic wiązara 633,5 332,6 196, ,1 A 35,0 B 106, , ,0 1010,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 35,0 o Rozpiętość wiązara l = 10,10 m Rozstaw murłat w świetle l s = 7,66 m Poziom jętki h = 1,96 m Rozstaw wiązarów a = 0,95 m Odległość między usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,80 m Usztywnienia boczne jętki - brak Rozstaw podparć murłaty l mo = 2,50 m Wysięg wspornika murłaty l mw = 1,00 m Dane materiałowe: - krokiew 8/16 cm (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - 3 cm) z drewna C24 - jętka 8/16 cm z drewna C24, - murłata 16/16 cm z drewna C24 Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: Blacha fałdowa stalowa T-55 gr mm): g k = 0,12 kn/m 2 - obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 3, A=300 m n.p.m., nachylenie połaci 35,0 st.): - na połaci lewej s kl = 1,20 kn/m 2 - na połaci prawej s kp = 0,80 kn/m 2 - obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe - obciążenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =7,4 m): - na połaci nawietrznej p kl I = -0,11 kn/m 2 - na połaci nawietrznej p kl II = 0,15 kn/m 2 - na połaci zawietrznej p kp = -0,19 kn/m 2 - obciążenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi (): g kk = 0,01 kn/m 2 - obciążenie stałe jętki (Wełna mineralna 20cm [0,120kN/m2]): q jk = 0,12 kn/m 2 - obciążenie zmienne jętki : p jk = 0,00 kn/m 2 - obciążenie montażowe jętki F k = 1,0 kn Założenia obliczeniowe: - klasa użytkowania konstrukcji: 2

6 WYNIKI: Obwiednia momentów [knm]: 7,17 A 0,15 0,22 0,14 0,98 0,71 0,56 0,01 0,07 0,07 0,01 0,56 0,71 1,53 1,53 0,22 0,15 B 7,17 0,72 1,84 0,99 3,55 0,41 9,60 0,41 9,60 1,03 2,63 1,41 1,41 2,63 1,03 10,13 Obwiednia przemieszczeń [mm]: 2,38 A 3,09 3,09 3,32 3,32 4,76 0,65 3,44 3,04 3,44 4,76 B 2,38 0,72 1,84 0,99 3,55 2,44 2,44 1,03 2,63 1,41 1,41 2,63 1,03 10,13 Ekstremalne reakcje podporowe: węzeł V [kn] H [kn] kombinacja (podpora) 2 (A) 9,60-0,41 8,61 1,20 5,62 0,44 7,17-0,22 K4: stałe-max+śnieg+0,90 wiatr z lewej-wariant II K28: stałe-min+wiatr z prawej K6: stałe-max+śnieg+0,90 wiatr z prawej-wariant II K27: stałe-min+wiatr z lewej-wariant II 6 (B) 9,60-0,41 1,20 6,80-5,62-0,44 0,22-7,17 K11: stałe-max+śnieg-wariant II+0,90 wiatr z prawej-wariant II K26: stałe-min+wiatr z lewej K29: stałe-min+wiatr z prawej-wariant II K4: stałe-max+śnieg+0,90 wiatr z lewej-wariant II Wymiarowanie wg PN-B-03150:2000 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 90,mean = 11 GPa, ρ k = 350 kg/m 3 Poz Krokiew. Krokiew 8/16 cm (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - 3 cm) Smukłość λ y = 85,3 < 150 λ z = 34,6 < 150 Maksymalne siły i naprężenia w przęśle decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90 wiatr z lewej-wariant II M = -1,74 knm N = 7,00 kn f m,y,d = 14,77 MPa, f c,0,d = 12,92 MPa σ m,y,d = 5,10 MPa σ c,0,d = 0,55 MPa k c,y = 0,414, k c,z = 0,974 σ c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,447 < 1 σ c,0,d /(k c,z f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,389 < 1 Maksymalne siły i naprężenia na podporze - murłacie

7 decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90 wiatr z lewej-wariant II M = -1,74 knm N = 7,00 kn f m,y,d = 14,77 MPa, f c,0,d = 12,92 MPa σ m,y,d = 8,15 MPa σ c,0,d = 0,88 MPa (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + σ m,y,d /f m,y,d = 0,557 < 1 Maksymalne siły i naprężenia na podporze - jętce decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90 wiatr z lewej-wariant II M = -1,74 knm N = 7,00 kn f m,y,d = 14,77 MPa, f c,0,d = 12,92 MPa σ m,y,d = 8,15 MPa σ c,0,d = 0,88 MPa (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + σ m,y,d /f m,y,d = 0,557 < 1 Maksymalne ugięcie krokwi u fin = 3,44 mm < u net,fin = l / 200 = 1721/ 200 = 8,60 mm Maksymalne ugięcie wspornika krokwi decyduje kombinacja: K7 stałe-max+śnieg-wariant II u fin = 2,44 mm < u net,fin = 2 l / 200 = / 200 = 12,59 mm Poz Jętka. Jętka 8/16 cm z drewna C24 Smukłość λ y = 61,0 < 150 λ z = 122,1 < 150 Maksymalne siły i naprężenia decyduje kombinacja: K24 stałe-max+montażowe jętki M = 0,98 knm N = 1,73 kn f m,y,d = 12,92 MPa, f c,0,d = 11,31 MPa σ m,y,d = 2,88 MPa σ c,0,d = 0,14 MPa k c,y = 0,700, k c,z = 0,214 σ c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,240 < 1 σ c,0,d /(k c,z f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,278 < 1 Maksymalne ugięcie decyduje kombinacja: K24 stałe-max+montażowe jętki u fin = 3,04 mm < u net,fin = l / 200 = 2819/ 200 = 14,09 mm Poz Krokiew. Murłata 16/16 cm Część murłaty leżąca na ścianie Obciążenia obliczeniowe q z = 10,10 kn/m q y = 7,55 kn/m q z,min = -0,43 kn/m (odrywanie) Maksymalne siły i naprężenia decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90 wiatr z lewej-wariant II M z = 5,05 knm f m,z,d = 14,77 MPa σ m,z,d = 7,402 MPa σ m,z,d /f m,z,d = 0,501 < 1 Część wspornikowa murłaty Obciążenia obliczeniowe q z = 10,10 kn/m q y = 7,55 kn/m Maksymalne siły i naprężenia decyduje kombinacja: K11 stałe-max+śnieg-wariant II+0,90 wiatr z prawej-wariant II M y = 5,05 knm M z = 3,77 knm f m,y,d = 14,77 MPa, f m,z,d = 14,77 MPa σ m,y,d = 7,40 MPa σ m,z,d = 5,53 MPa σ m,y,d /f m,y,d + k m σ m,z,d /f m,z,d = 0,763 < 1 k m σ m,y,d /f m,y,d + σ m,z,d /f m,z,d = 0,725 < 1 Maksymalne ugięcie: u fin = 2,26 mm < u net,fin = 2 l / 200 = / 200 = 10,00 m

8 Poz.1.2 Więźba dachowa wiatrołapu. DANE: Szkic wiązara 275,3 A 15,0 B 79,5 88, , ,0 470,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 15,0 o Rozpiętość wiązara l = 4,70 m Rozstaw murłat w świetle l s = 2,66 m Rozstaw wiązarów a = 0,90 m Odległość między usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m Rozstaw podparć murłaty l mo = 2,50 m Wysięg wspornika murłaty l mw = 0,50 m Dane materiałowe: - krokiew 8/16 cm (zaciosy: murłata - 3 cm) z drewna C24 - murłata 14/14 cm z drewna C24 Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: Blacha fałdowa stalowa T-55 gr mm): g k = 0,11 kn/m 2 - obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 3, A=300 m n.p.m., nachylenie połaci 15,0 st.): - na połaci lewej s kl = 0,96 kn/m 2 - na połaci prawej s kp = 0,96 kn/m 2 - obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe - obciążenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =4,3 m): - na połaci nawietrznej p kl = -0,35 kn/m 2 - na połaci zawietrznej p kp = -0,15 kn/m 2 - obciążenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi (): g kk = 0,01 kn/m 2 Założenia obliczeniowe: - klasa użytkowania konstrukcji: 2 WYNIKI: Obwiednia momentów [knm]: 2,65 0,02 0,16 0,18 A 3,36 0,37 0,02 0,18 0,37 0,16 B 3,36 2,65 0,83 0,23 0,40 0,63 0,83 0,87 1,49 1,49 0,87 4,72 Obwiednia przemieszczeń [mm]:

9 0,07 A 0,01 0,01 0,14 0,14 B 0,07 0,23 0,40 0,63 0,44 0,87 1,49 1,49 0,87 4,72 0,44 Ekstremalne reakcje podporowe: węzeł V [kn] H [kn] kombinacja (podpora) 2 (A) 3,36-0,83-0,35 2,65-0,21-0,37 K2: stałe-max+śnieg K15: stałe-min+wiatr z lewej K16: stałe-min+wiatr z prawej 4 (B) 3,36-0,83-0,35-2,65 0,21 0,37 K2: stałe-max+śnieg K16: stałe-min+wiatr z prawej K15: stałe-min+wiatr z lewej Wymiarowanie wg PN-B-03150:2000 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 90,mean = 11 GPa, ρ k = 350 kg/m 3 Poz Krokiew. Krokiew 8/16 cm (zaciosy: murłata - 3 cm) Smukłość λ y = 53,5 < 150 λ z = 21,7 < 150 Maksymalne siły i naprężenia w przęśle M = -0,53 knm N = 3,11 kn f m,y,d = 14,77 MPa, f c,0,d = 12,92 MPa σ m,y,d = 1,56 MPa σ c,0,d = 0,24 MPa k c,y = 0,806 σ c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,129 < 1 (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + σ m,y,d /f m,y,d = 0,074 < 1 Maksymalne siły i naprężenia na podporze - murłacie M = -0,53 knm N = 3,11 kn f m,y,d = 14,77 MPa, f c,0,d = 12,92 MPa σ m,y,d = 2,36 MPa σ c,0,d = 0,30 MPa (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + σ m,y,d /f m,y,d = 0,160 < 1 Maksymalne ugięcie krokwi u fin = 0,14 mm < u net,fin = l / 200 = 1543/ 200 = 7,72 mm Maksymalne ugięcie wspornika krokwi u fin = 0,44 mm < u net,fin = 2 l / 200 = 2 898/ 200 = 8,98 mm Poz Krokiew. Murłata 14/14 cm Część murłaty leżąca na ścianie Obciążenia obliczeniowe q z = 3,73 kn/m q y = 2,94 kn/m q z,min = -0,92 kn/m (odrywanie) Maksymalne siły i naprężenia M z = 1,97 knm f m,z,d = 14,77 MPa σ m,z,d = 4,303 MPa σ m,z,d /f m,z,d = 0,291 < 1

10 Część wspornikowa murłaty Obciążenia obliczeniowe q z = 3,73 kn/m q y = 2,94 kn/m Maksymalne siły i naprężenia M y = 0,47 knm M z = 0,37 knm f m,y,d = 14,77 MPa, f m,z,d = 14,77 MPa σ m,y,d = 1,02 MPa σ m,z,d = 0,80 MPa σ m,y,d /f m,y,d + k m σ m,z,d /f m,z,d = 0,107 < 1 k m σ m,y,d /f m,y,d + σ m,z,d /f m,z,d = 0,103 < 1 Maksymalne ugięcie: u fin = 0,09 mm < u net,fin = 2 l / 200 = 2 500/ 200 = 5,00 mm Poz.2.0 Wieńce Poz.2.1 Wieniec WN1. Zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na mokro szerokości 30 cm i wysokości 25cm. Zbrojenie podłużne 2 φ12 mm dołem i 2 φ12 mm górą, strzemiona φ6 mm co 25 cm. Pręty główne należy łączyć na zakład 40 cm. Poz.2.2 Wieniec WN2. Zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na mokro szerokości 25 cm i wysokości 25cm. Zbrojenie podłużne 2 φ12 mm dołem i 2 φ12 mm górą, strzemiona φ6 mm co 25 cm. Pręty główne należy łączyć na zakład 40 cm. Poz.3.0 Słupki ścianki kolankowej. Zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na mokro o przekroju 30 x 25 cm rozstawione co 1,5m. Zbrojenie pionowe 5 φ12 mm(3 pręty po wewnętrznej stronie słupka.), strzemiona φ6 mm co 15 cm. Poz.4.0 Nadproża. Poz.4.1 Nadproże N180, N150. Zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na mokro szerokości 30 cm i wysokości 25cm. Zbrojenie podłużne 4 φ12 mm dołem, 2 φ12 mm górą, strzemiona φ6 mm co 15 cm. Dopuszcza się rozwiązanie alternatywne w postaci systemowych nadproży należy zastosować wytyczne montażu wg instrukcji producenta. Zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na mokro szerokości 30 cm i wysokości 25cm. Poz.4.2 Nadproża N90-N100. Zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na mokro szerokości 30/25 cm i wysokości 25cm. Zbrojenie podłużne 2 φ12 mm dołem, 2 φ12 mm górą, strzemiona φ6 mm co 15 cm. Dopuszcza się rozwiązanie alternatywne w postaci systemowych nadproży należy zastosować wytyczne montażu wg instrukcji producenta. Zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na mokro szerokości 30 cm i wysokości 25cm.

11 Poz. 5.0 Strop żelbetowy. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA PŁYTE STROPOWĄ Rodzaj obciążenia obc. char [kn/m 2 ] obc. obl. [kn/m 2 ] STAŁE Posadzka 2 cm (27kN/m 3 *0,02m) 0,54 1,3 0,70 Wylewka 5 cm (21kN/m 3 *0,05m) 1,26 1,3 1,64 Folia PE Izolacja akustyczna 15 cm (0,9kN/m 3 *0,15m) 0,135 1,2 0,16 Płyta żelbetowa 12 cm (25kN/m 3 *0,12m) 3,0 1,1 3,3 Tynk CW 1,5 cm (21kN/m 3 *0,015m) 0,315 1,3 0,41 5,25 1,3 6,21 Zmienne Zmienne 0,5 kn/m 2 0,5 1,5 0,75 Obciążenie zastępcze od ścianek działowych 0,5 1,5 0,75 1,0 1,5 1,5 STAŁE + ZMIENNE 6,25-7,71 Poz. 5.1 Płyta żelbetowa. Poz Płyta żelbetowa gr. 12 cm. Schemat statyczny płyty: qo = 7,34 A leff = 3,62 B Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff = 3,62 m Wyniki obliczeń statycznych: Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 12,02 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 9,75 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 6,55 knm/m Reakcja obliczeniowa R A = R B = 13,28 kn/m Dane materiałowe : Grubość płyty 12,0 cm Klasa betonu B25 (C20/25) f cd = 13,33 MPa, f ctd = 1,00 MPa, E cm = 30,0 GPa Ciężar objętościowy betonu ρ = 25 kn/m 3 Wilgotność środowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) φ = 3,12 Stal zbrojeniowa główna A-IIIN (RB500W) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa Pręty rozdzielcze φ4,5 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S-b) Otulenie zbrojenia przęsłowego c nom = 20 mm Założenia obliczeniowe : Sytuacja obliczeniowa: trwała Graniczna szerokość rys w lim = 0,3 mm Graniczne ugięcie a lim = l eff /200 - jak dla stropów (tablica 8) Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona): Przęsło: Zbrojenie potrzebne A s = 3,22 cm 2 /mb. Przyjęto φ12 co 14,0 cm o A s = 8,08 cm 2 /mb (ρ= 0,86% ) Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,051 mm < w lim = 0,3 mm Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 12,34 mm < a lim = 18,10 mm Szkic zbrojenia:

12 φ4,5 co 300 φ12 co 140 mm Nr1 φ12 co 420 l= Nr3 φ12 co 420 l= Nr2 φ12 co 420 l= Poz.6.0 Ściany fundamentowe. Zaprojektowano jako betonowe monolityczne, gr. 30 cm, beton B25 (C 20/25). Klasa ekspozycji XC2. Ściany zaizolować przy zastosowaniu bez spoinowej dyspersyjnej powłoki bitumicznej o gr. min. 3 mm. Na styku ściany z ławą fundamentową należy wykonać klin z zaprawy cementowej o przekroju trójkąta równoramiennego o boku min. 4 cm. W celu ograniczenia odkształceń na skutek skurczu i pełzania ścian żelbetowych należy je rozdeskować po upływie minimum 3 dób. Po rozdeskowaniu otwory po łącznikach szalunków należy uszczelniać zaprawami bez skurczowymi z dodatkami uszczelniającymi. Do mieszanki betonowej zaleca się stosowanie domieszek uszczelniających. Na ścianach fundamentowych należy wykonać ciągły wieniec żelbetowy 4 φ 12 mm, strzemiona φ6 mm co 25 cm. Otulenie 3 cm. Dopuszcza się rozwiązanie alternatywne ściany murowane z pustaków szalunkowych klasy > 3MPa gr. 24 cm na zaprawie cementowej klasy M10, zbrojone pionowo i poziomo ø10 mm co 20 cm. Na ścianach fundamentowych murowanych należy wykonać ciągły wieniec żelbetowy 4 ø 12 mm, strzemiona ø6 co 25 cm. Poz.7.0 Fundamenty. Poz.7.1 Ława fundamentowa Ł1. DANE: H = 0, ,1 5 0,3 0 0,1 5 B = 0,6 0 V = 0,1 8 m 3 /m b Opis fundamentu : Typ: ława prostokątna Wymiary: B = 0,60 m H = 0,30 m B s = 0,30 m e B = 0,00 m Posadowienie fundamentu:

13 D = 1,20 m D min = 1,20 m brak wody gruntowej w zasypce Opis podłoża: z [m] -1,20 0,00 z Gliny pylaste 2,20 N r nazwa gruntu h [m] nawodn iona (n) ρ o [t/m 3 ] γ f,min γ f,max φ (r) u [ o ] (r) c u [kpa] M 0 [kpa] M [kpa] 1 Gliny pylaste 2,20 nie 2,00 0,90 1,10 17,80 31, Kombinacje obciążeń obliczeniowych: N r typ obc. N [kn/m] T B [kn/m] M B [knm/m] e [kpa] e [kpa/m] 1 długotrwałe 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiały : Zasypka: ciężar objętościowy: 20,00 kn/m 3 współczynniki obciążenia: γ f,min = 0,90; γ f,max = 1,20 Beton: klasa betonu: B25 (C20/25) f cd = 13,33 MPa, f ctd = 1,00 MPa, E cm = 30,0 GPa ciężar objętościowy: 24,00 kn/m 3 współczynniki obciążenia: γ f,min = 0,90; γ f,max = 1,10 Zbrojenie: klasa stali: A-IIIN (RB500W) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa otulina zbrojenia c nom = 85 mm Założenia obliczeniowe : Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: - dla nośności pionowej m = 0,81 - dla stateczności fundamentu na przesunięcie m = 0,72 - dla stateczności na obrót m = 0,72 Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 Współczynniki redukcji spójności: - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 - przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00 Czas trwania robót: powyżej 1 roku (λ=1,00) Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych N k N/N k = 1,20 WYNIKI-PROJEKTOWANIE: WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B Nośność pionowa podłoża: Decyduje: kombinacja nr 1 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy opór graniczny podłoża Q fn = 318,5 kn N r = 71,2 kn < m Q fn = 258,0 kn (27,61% ) Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: Decyduje: kombinacja nr 1

14 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy opór graniczny podłoża Q ft = 31,5 kn T r = 0,0 kn < m Q ft = 22,7 kn (0,00% ) Stateczność fundamentu na obrót: Decyduje: kombinacja nr 1 Decyduje moment wywracający M ob,2 = 0,00 knm/mb, moment utrzymujący M ub,2 = 20,62 knm/mb M o = 0,00 knm/mb < m M u = 14,8 knm/mb (0,00% ) Osiadanie: Decyduje: kombinacja nr 1 Osiadanie pierwotne s'= 0,17 cm, wtórne s''= 0,05 cm, całkowite s = 0,21 cm s = 0,21 cm < s dop = 1,00 cm (21,36% ) OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002 Nośność na przebicie: dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie Wymiarowanie zbrojenia: Decyduje: kombinacja nr 1 Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) A s = 0,29 cm 2 /mb Przyjęto konstrukcyjnie φ12 mm co 20,0 cm o A s = 5,65 cm 2 /mb Ława fundamentowa Ł-1 60 x 30cm Zbrojenie dolne podłużne 3 ø12mm, zbrojenie górne podłużne 2 ø12mm, strzemiona ø 6 co 30cm. Otulenie 5 cm od spodu ławy. Otulenie 2.5 cm od boków ławy. KONIEC OBLICZEŃ STATYCZNYCH.

15

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DNE: Szkic wiązara 571,8 396,1 42,0 781,7 10,0 20 51,0 14 690,0 14 51,0 820,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 42,0 o Rozpiętość wiązara

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

Obciążenia konstrukcji dachu Tablica 1. Pokrycie dachu Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f k d Obc. obl. kn/m 2 1. Blachodachówka 0,10 1,20 -- 0,12 2. Łaty i kontrłaty [0,100kN/m2] 0,10 1,10 -- 0,11

Bardziej szczegółowo

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ 9 OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZLNI ŚCIEKÓW N OCZYSZCZLNĘ MECHNICZNO IOLOGICZNĄ W TECHNOLOGII SR ORZ KNLIZCJI SNITRNEJ Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SMOKLĘSKI,

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE - 1 - Wiązar Płatwiowy-Kleszczowy 5.2 OLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OLICZENI KONSTRUKCYJNE SLI GIMNSTYCZNEJ W JEMIELNIE 1. Płatew dachowa DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Drewno: Drewno klejone z drewna litego iglastego,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OLICZENI STTYCZNE Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 / Z1-5 S [kn/m 2 ] h=1,0 l=5,0 l=5,0 1,080 2,700 2,700 1,080 Maksymalne obciążenie dachu: - Dach z przegrodą lub z attyką, h = 1,0 m - Obciążenie

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Przyjęto deskowanie połaci dachu z płyt OSB gr. 22 lub 18 mm. Płyty mocować do krokwi za pomocą wkrętów do drewna. Poz. 1.2 Krokiew DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY I ROZUDOWY TOLET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTŁCĄCYCH NR 2 W YDGOSZCZY KROKIEW Tablica 1. Obciążenia stałe Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f Obc. obl.

Bardziej szczegółowo

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej Leśniczówka 9/k Obliczenia statyczne. leśniczówka 1.Dach. DNE Szkic układu poprzecznego 712,8 270,0 45,0 19 436,0 19 455,0 46,0 14 888,0 14 46,0 1008,0 Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej 270,0

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

- 1 - Wiązar Jętkowy ,2 89,2 89,2 89,2 356,8 12,5 373,9 186,1 12,5 740,0

- 1 - Wiązar Jętkowy ,2 89,2 89,2 89,2 356,8 12,5 373,9 186,1 12,5 740,0 - 1 - Wiązar Jętkowy 5.2 OLICZENI STTYCZNO-WYTRZYMŁOŚCIOWE WIĄZR JĘTKOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice utor: inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.3 Dach - Wiązar jętkowy DNE:

Bardziej szczegółowo

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E OBLICZENIA STATYCZNE 1 O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E 1.0 Obciążenia 1.1 Obciążenie śniegiem strefa IV α=40; Q k =1,6 kn/m 2 γ f kn/m 2 - strona zawietrzna: Q k x 0,8 x [(60-α)/30]= 0,853 1,500

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

8.OBLICZENIA STATYCZNE

8.OBLICZENIA STATYCZNE 8.OLICZENI STTYCZNE. Dach ZESTWIENI OCIĄŻEŃ Pokrycie, lachodachówka Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f Obc. obl. kn/m 2. lachodachówka o grubości 0,55 mm [0,350kN/m2] 0,35,30 0,45 2. Łaty 5,5 cm

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA. MGM PARTNER Sp. z o.o ul. Górna 19A/ Kielce. Konstrukcja mgr. inż. Dariusz Kieza upr.nr SWK/0126/POOK/09

KONSTRUKCJA. MGM PARTNER Sp. z o.o ul. Górna 19A/ Kielce. Konstrukcja mgr. inż. Dariusz Kieza upr.nr SWK/0126/POOK/09 KONSTRUKCJA I. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 1. OPIS TECHNICZNY 2. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA: K-01 RZUT FUNDAMENTÓW skala 1:100 K-02 KONSTRUKCJA PRZYZIEMIA skala 1:100 K-03 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE. ZałoŜenia do obliczeń Wiatr Strefa I, Śnieg strefa II Kategoria Geotechniczna obiektu Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ Spis zawartości: 1. 2. Obliczenia statyczne (wybrane fragmenty) 3. Rysunki konstrukcyjne PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00 - - elka Żelbetowa 3.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEUD 200-200 SPEUD Gliwice utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.7.3. elka żelbetowa ciągła SZKI ELKI:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE Spis treści: I. opis konstrukcji II. podstawowe wyniki obliczeń konstrukcji Założenia obciążeń 1. Więźba dachowa poz. 1.1-1.5 2. Stropy kondygnacji parteru poz. 2.1-2.7 3. Nadproża

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Zestawienie obciążeń... 4 1.1. Obciążenia Stałe... 4 1.2. Obciążenia Zmienne - Klimatyczne... 4 2. Pawilon... 6 2.1. Płyta

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al.

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al. NIP 679-102-48-90 PeKaO S.. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 Obiekt: PWILON -0 GH dres: Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza Inwestor: kademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29 Załącznik... Fundament obliczenia kontrolne: uogólnione warunki gruntowe z badań geotechnicznych dla budynku Grunwaldzka 3/5-przyjeto jako parametr wiodący rodzaj gruntu i stopień zagęszczenia oraz plastyczności-natomiast

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji dla rozbudowy budynku użyteczności publicznej o windę osobową zewnętrzną oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50 Spis treści 1. Wstęp 2. Zestawienie obciążeń 3. Obliczenia płyty stropodachu 4. Obliczenia stropu na poz. + 7,99 m 5. Obliczenia stropu na poz. + 4,25 m 6. Obliczenia stropu na poz. +/- 0,00 m 7. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

1/k Obliczenia statyczne.

1/k Obliczenia statyczne. /k Obliczenia statyczne. 48,0 8,7 94, 94, 94, A 0,0,4 4,9 4,9 4,9 78,7 798, B,0 0 7, 8,8 00,0 680,0 00,0 9,0 DANE: Szkic wiązaa A 0,0,4 48,0 8,7 94, 94, 94, 4,9 4,9 4,9 78,7 798, 00,0 680,0 00,0 9,0 B,0

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła

OBLICZENIA STATYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła OBLICZENI STTYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła Normy budowlane i literatura : 01. PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 02. PN-82/B-02003

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4 II KONSTRUKCJA Część opisowa 1 Opis techniczny 2 Podstawowe wyniki obliczeń statycznych Część rysunkowa K1 RZUT FUNDAMENTÓW K2 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PARTEREM K3 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Adres: dz. nr geod. 284/2, Kłonówek, gm. Gózd Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłonówku, Kłonówek, gm. Gózd PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA UKŁAD KONSTRUKCYJNY Układ konstrukcyjny mieszany, podstawowymi elementami konstrukcyjnymi są betonowe ławy fundamentowe, belki, wieńce. Ściany planowanej rozbudowy parteru i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU REMIZY OSP W LIPIE DLA POTRZEB CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNEGO NA DZ. NR EW. 287 I 286 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPA, GM. GŁOWACZÓW. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE Robudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej Inwestor: Gmina Skoki Adres: Kusewo diałka 130/5 i 128 Po.1.1.Dach krokiew. DANE: Wymiary prekroju: prekrój prostokątny Serokość b

Bardziej szczegółowo

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp III CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Obciążenia 3. Wyniki obliczeń ław fundamentowych OPIS TECHNICZNY 1. Układ konstrukcyjne Budynek

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 1 2 ZAKRES OPRACOWANIA. 1 3 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 5 LOKALIZACJA. 2 6 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2

SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 1 2 ZAKRES OPRACOWANIA. 1 3 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 5 LOKALIZACJA. 2 6 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2 SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 1 2 ZAKRES OPRACOWANIA. 1 3 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 4 PROJEKTY ZWIĄZANE. 2 5 LOKALIZACJA. 2 6 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2 7 KATEGORIA GEOTECHNICZNA I WARUNKI GRUNTOWE 2

Bardziej szczegółowo

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm PROJEKT MONTŻU WNIEN SP Z PODESTEM N NTRESOLI WRZ Z TECHNOLOGIĄ UZDTNINI WODY W UDYNKU KRYTEGO SENU WODNIK 2000 W GRODZISKU MZOWIECKIM N DZIŁKCH NR 55/2, 58/2 (ORĘ 0057) Inwestor Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0 - 1 - elka Żelbetowa 4.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEU utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: elki żelbetowe stropu 2001-2014 SPEU Gliwice Podciąg - oś i

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI

Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA. 1 2 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 3 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2 4 PROJEKTY ZWIĄZANE.

Bardziej szczegółowo

do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie.

do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie. 1. Podstawa opracowania : - zlecenie Inwestora na opracowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne:

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: - str.10 - POZ.2. STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: 1/ Grubość płyty h = 15cm 2/ Grubość otulenia zbrojenia a = 2cm 3/

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH... 3

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH... 3 SPIS TREŚCI 1. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU..... PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.... 4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW.... 6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE.... 7. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH.... 3 8. WYMIAROWANIE

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, POSADOWIENIE 4. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 5. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym.

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Poz. 1.0 Dach wiaty Kąt nachylenia połaci α = 15 o Obciążenia: a/ stałe - pokrycie z płyt bitumicznych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna,

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna, 020/PA-K/12/2012 1. Dane ogólne. 1.1. Inwestor. Urząd Gminy Łużna Łużna 634 38-322 ŁUŻNA 1.2. Lokalizacja. Dz. nr 317/3, 318/1, 318/2 położone w miejscowości Biesna, gmina Łużna. 1.3. Cel i zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE Poz. 1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU. Poz. 1.1. KONSTRUKCJA WIĄZARA DACHOWEGO. strefa wiatrowa - III strefa śniegowa - III drewno C - 24 f m.0,d = 2,40 x 0,9 : 1,3

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY WIATY I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY WIATY I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY EGZEMPLARZ NR 4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY WIATY I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY Inwestycja: zagospodarowanie części działek 86/2, 85/1, 86/4 - ścieŝki rowerowe o nawierzchni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami OPIS KONSTRUKCYJNY 1.UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU. Projektuje się rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej strefę wejścia wraz z wiatrołapem oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Stadium: Obiekt: Adres: Temat: Branża: Inwestor: Projekt budowlano - wykonawczy Budynek domu pogrzebowego Rakoniewice ul. Zamkowa, dz. nr 149/1, 150/2 ark 3 obr. Rakoniewice

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3 Cn 400 KRT TYTUŁOW Obiekt: ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL POGWIZDÓW ul. Kościelna 2 dz. 77/, 55/3 Treść: PROJEKT UDOWLNY ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL ranża: KONSTRUKCJ Inwestor: Gmina Hażlach 43-49 HŻŁCH ul. Główna

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. PB budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Temat:

PROJEKT BUDOWLANY. PB budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Temat: PROJEKT BUDOWLANY Temat: PB budynku mieszkalnego jednorodzinnego Obiekt: Zagroda leśna obejmująca: budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek garażowo-gospodarczy wraz z infrastrukturą w m. Różańsko, Gm.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. (konstrukcja) 32,54x71,05m o wysokości ściany bocznej 7,42m

PROJEKT TECHNICZNY. (konstrukcja) 32,54x71,05m o wysokości ściany bocznej 7,42m PROJEKT TECHNICZNY (konstrukcja) Rodzaj opracowania: Hala namiotowa konstrukcji aluminiowej 3,54x71,05m o wysokości ściany bocznej 7,4m Wykonawca: Hale Carlo Sp. z o.o. 47-300 Krapkowice ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH

- 1 - OBLICZENIA FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH - 1 - Fundamenty ezpośrednie - F1 v.4.1 OLICZENI FUNDMENTÓW EZPOŚREDNICH Użytkownik: MG gnieszka Mazur 1994-2010 SPECUD Gliwice utor: mgr inż. Zbigniew Klinicki Tytuł: Fundament 1 DNE: H = 0,30 1 2 0,16

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu więźby dachowej w budynku mieszkalnym w Warszawie przy ul. Długiej 24, segment A i B Część: Konstrukcje Budowlane Spis zawartości : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Budynek publicznej świetlicy wiejskiej i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ewid. 2724 w Baranowie Urząd Gminy Chotcza 27-312 Chotcza ą ᆗ唧 ᆗ唧 Ś

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MIEJSCOWOŚĆ: TARNÓW. DZIAŁKA NR: 1/297, 1/299 obr. [0200] MAŁOPOLSKA IZBA ROLNICZA UL. KRAKOWIAKÓW 45a/15 31-964 KRAKÓW

PROJEKT WYKONAWCZY MIEJSCOWOŚĆ: TARNÓW. DZIAŁKA NR: 1/297, 1/299 obr. [0200] MAŁOPOLSKA IZBA ROLNICZA UL. KRAKOWIAKÓW 45a/15 31-964 KRAKÓW PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: OBIEKT: KONSTRUKCJA BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I UTWARDZENIEM TERENU NA DZIAŁKACH NR 1/297, 1/299 ORAZ BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]:

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]: Obliczenia bosmanatu 1. Zebranie obci strop drewniany Tablica 1. k Obc. obl. Lp Opis obci enia Obc. char. kn/m 2 f d kn/m 2 1. Obci enie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80 gabinety lekarskie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA BUDOWA PODZIEMNEJ KOMORY TECHNOLOGICZNEJ NIEZBĘDNEJ DO PRACY FONTANN W PARKU W ŚWIERKLAŃCU UL.

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA BUDOWA PODZIEMNEJ KOMORY TECHNOLOGICZNEJ NIEZBĘDNEJ DO PRACY FONTANN W PARKU W ŚWIERKLAŃCU UL. SK Konstrukcje Sylwia Kasperska Biuro Projektów ul. Królowej Jadwigi 27/39, 33-300 Nowy Sącz tel: +48 606 200 405 biuro@skkonstrukcje.pl www.skkonstrukcje.pl PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA TEMAT: BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

[ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODZIAŁU RATUNKOWEGO (SOR)]

[ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODZIAŁU RATUNKOWEGO (SOR)] 2016 ABM - Projekt [ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODZIAŁU ] Spis treści A. Opis techniczny 1. Opis konstrukcji obiektu 2. Warunki gruntowo wodne 3. Konstrukcja elementów budynku 4. Stosowane normy

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania

Spis zawartości opracowania KONSTRUKCJA Spis zawartości opracowania I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projekt budowlany część konstrukcyjna II RYSUNKI rys. nr K1 RZUT FUNDAMENTÓW rys.

Bardziej szczegółowo

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel Autorska Pracownia Architektoniczna 31-314 Kraków, ul. Zygmuntowska 33/1, tel. 1 638 48 55 Adres inwestycji: Województwo małopolskie, Powiat wielicki, Obręb Wola Batorska [ Nr 0007 ] Działki nr: 1890/11,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY 1. TEMAT OPRACOWANIA Tematem niniejszego projektu budowlanego jest przebudowa

Bardziej szczegółowo

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 Projekt: Wzmocnienie skarpy w Steklnie_09_08_2006_g Strona 1 Geometria Ściana oporowa posadowienie w glinie piaszczystej z domieszką Ŝwiru Wysokość ściany H [m] 3.07 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI. 1 Przedmiot opracowania:

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI. 1 Przedmiot opracowania: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI 1 Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budynku Transgranicznego Centrum Turystyki i Wymiany Młodzieży zlokalizowanego w Zarzeczu

Bardziej szczegółowo