PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PARTEROWEGO DOMU JEDNORODZINNEGO Z GARAŻEM W ORZESZU PRZY UL. WIOSNY LUDÓW DZ. NR 597/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PARTEROWEGO DOMU JEDNORODZINNEGO Z GARAŻEM W ORZESZU PRZY UL. WIOSNY LUDÓW DZ. NR 597/10"

Transkrypt

1 KONSTRUKCJE BUDOWLNE I INŻYNIERSKIE STTYK.PL NIP: , REG: , KRS: Konto: PKO BP PROJ NR: B/O PROJEKT BUDOWLNY KONSTRUKCJI PRTEROWEGO DOMU JEDNORODZINNEGO Z GRŻEM dres budowy: Inwestor: Orzesze Ul. Wiosny Ludów działki nr 597/10 ndrzej i Joanna Łukasik Orzesze Ul. Wiosny Ludów 8 utor opracowania: mgr inż. TOMSZ KOZIELSKI upr. bud. nr 325/01 K-ce ** Orzesze, styczeń 2013 r. **

2 str.2k SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOW 1. PRZEDMIOT I ZKRES OPRCOWNI 2. PODSTW OPRCOWNI 3. WRUNKI LOKLIZCJI 4. OPIS TECHNICZNY PRZYJĘTYCH ROZWIĄZŃ KONSTRUKCYJNYCH 5. MTERIŁY KONSTRUKCYJNE 6. ZBEZPIECZENIE NTYKOROZYJNE ELEMENTÓW 7. INFORMCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWI (BIOZ) II. OBLICZENI STTYCZNO-WYTRZYMŁOŚCIOWE Poz. 1 Dach Poz. 2 Elementy konstrukcyjne w poziomie dachu Poz. 3 Strop nad parterem Poz. 4 Elementy konstrukcyjne w poziomie posadzki Poz. 5 Elementy pionowe Poz. 6 Posadowienie III. ZŁĄCZNIKI 1. Oświadczenia projektantów 2. Kopie uprawnień i przynależności do Śląskiej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa IV. Część rysunkowa Rys. 1/K Schemat posadowienia Rys. 2/K Schemat konstrukcji stropu nad parterem Rys. 3/K Schemat konstrukcji więźby dachowej

3 str.3k I. CZĘŚĆ OPISOW 1. PRZEDMIOT I ZKRES OPRCOWNI Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany konstrukcji parterowego domu jednorodzinnego z garażem w Orzeszu przy ul. Wiosny Ludów na działce nr 597/ PODSTW OPRCOWNI 2.1 Projekt budowlany część rchitektoniczna projektu parterowego domu jednorodzinnego z garażem w Orzeszu przy ul. Wiosny Ludów na działce nr 597/10 opracowany przez mgr inż. arch. Małgorzatę Malanowicz. 2.2 Opinia geotechniczna dotycząca oceny warunków gruntowo-wodnych pod projektowany budynek jednorodzinny w Orzeszu przy ul. Wiosny Ludów (parcela nr 597/10 opracowana przez firmę Geotest Mikołów ul. Kiełbasy 62 autor opracowania Prof. Nzw. WST dr inż. Bogdan Kawalec 2.3 Uzgodnienia z autorami projektów branżowych. 2.4 Pismo Kompani Węglowej S. oddział KWK,,Bolesław Śmiały L.dz. D/DT/TMG/MGMM-2/109/179/VI/2012 Opinia Górniczo geologiczna 2.5 Obowiązujące normy i normatywy budowlane, w szczególności: PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. PN-82/B Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami. PN-80/B-02010/z1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. PN-77/B-02011/z1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. PN-88/B Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Obliczenia statyczne i proj. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-03215:1999 Konstrukcje stalowe. Zakotwienie słupów i kominów. PN-81/B Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 3. WRUNKI LOKLIZCJI WRUNKI GRUNTOWO WODNE Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych projektowany budynek został zaliczony do I kategorii geotechnicznej. Na podstawie wykonanej Opinii geotechnicznej [2.2] występujące w podłożu warunki gruntowe zostały zaliczone do prostych a poziom wód gruntowych znajdujący się na poziomie 3,0 m poniżej poziomu terenu. Przy

4 str.4k zagłębieniu budynku 1,0 m poniżej terenu wody gruntowe będą poniżej poziomu projektowanego posadowienia. Projektowany obiekt można posadowić bezpośrednio na gruntach rodzimych występujących w poziomie projektowanego posadowienia. Charakterystyka podłoża gruntowego w miejscu projektowanego budynku W podłożu dokumentowanej partii terenu wydzielono badaniami 2 pakiety gruntów, reprezentowanych przez: utwory czwartorzędowe mineralne rodzime niespoiste, wykształcone jako średnio zagęszczone piaski drobne i pylaste ( pakiet I o I D =0,50) oraz utwory czwartorzędowe mineralne rodzime spoiste, reprezentowane przez gliny pylaste, lokalnie przewarstwione pyłem i piaskiem drobnym ( pakiet II o I L =0,20). Pakiet I stanowią go średnio zagęszczone piaski drobne i pylaste, dla których na podstawie genezy, wykonanych badań oraz normy PN 81/B wyznaczono następujące wartości charakterystyczne cechy fizyko-mechaniczne: I D (n) = 0,50 ϕ u (n) = 30 0 c u (n) = 0 kpa M o (n) = kpa M (n) = kpa E o (n) = kpa E (n) = kpa Pakiet II to twardoplastyczne gliny pylaste, lokalnie przewarstwione pyłem lub piaskiem drobnym (symbol konsolidacji,,c ) dla których na podstawie genezy, wykonanych badań oraz normy PN 81/B wyznaczono następujące wartości charakterystyczne cech fizyko - mechanicznych I (n) L = 0,20 ϕ (n) u = 15 0 c (n) u = 16 kpa M (n) o = kpa M (n) = kpa E (n) o = kpa E (n) = kpa Zgodnie z zaleceniami dokumentacji [2.2] do obliczeń ław i stóp fundamentowych w poziomie projektowanego posadowienia przyjęto normową jednostkowa wartość oporu obliczeniowego podłoża q fn = 180 kpa.

5 str.5k W trakcie prowadzenia prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na występujące w podłożu gliny pylaste które są bardzo wrażliwe na bezpośredni kontakt z wodą i łatwo pogarszają swe parametry geotechniczne w przypadku nawodnienia. Nie należy dopuszczać do zalania dołu fundamentowego wodami opadowymi, lub pochodzącymi z lokalnych sączeń. W przypadku wystąpienia wody w wykopie należy ją bezzwłocznie odpompować. Bezpośrednio po wykonaniu wykopów fundamentowych należy ich dno zabezpieczyć. Po wykonaniu wykopu należy dokonać odbioru dna wykopu przez uprawnionego geotechnika, stwierdzającego występowanie w poziomie projektowanego posadowienia gruntów zgodnych z wykonanymi badaniami a normowy jednostkowy oporu obliczeniowy podłoża wynosi co najmniej q fn = 180 kpa. W stwierdzonych warunkach gruntowo wodnych i dla przewidywanej konstrukcji obiektu nie zachodzi potrzeba dodatkowego wykonywania dokumentacji geotechnicznej i projektu geotechnicznego wymaganego rozrządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, w przypadku istnienia złożonych lub skomplikowanych warunków gruntowych. II ga strefa obciążenia śniegiem wg PN-80/B-02010/z1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. I sza strefa obciążenia wiatrem wg PN-77/B /z1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. Strefa przemarzania gruntu wg PN-81/B Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie Głębokość przemarzania Hz 1,00m. Przyjęto minimalną głębokość posadowienia 100cm.

6 str.6k 4. OPIS TECHNICZNY PRZYJĘTYCH ROZWIĄZŃ KONSTRUKCYJNYCH DNE OGÓLNE Projektowany dom jednorodzinny z garażem został zaprojektowany jako wolnostojący parterowy niepodpiwniczony z stropem nad parterem nieużytkowym. Budynek mieszkalny i garażowy jest pomiędzy sobą oddzielony przerwa dylatacyjną. OPIS KONSTRUKCJI POSDOWIENIE Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezpośrednie na gruntach rodzimych w postaci stup i ław fundamentowych wykonanych minimum 1,0 m poniżej przylegającego terenu. Pod fundamentami wykonać warstwę poślizgową z 2 warstw papy niepiaskowanej na 10 cm warstwie betonu podkładowego zatartego na gładko z betonu B10 (B15) grubości 10cm. Pod betonem podkładowym wykonać poduszkę piaskową miąższości 30 cm z piasku średniego zagęszczonego do stopnia zagęszczenia 0.55< I D 0,60. Po wykonaniu poduszki piaskowej należy dokonać odbioru stopnia zagęszczenia poduszki piaskowej przez uprawnionego geotechnika przy wykorzystaniu na przykład płyty VSS. Wykonanie odbioru stopnia zagęszczenia należy odnotować w dzienniku budowy. Stopy i ławy fundamentowe zaprojektowano jako wylewane w deskowaniu jako żelbetowe. Dla zaprojektowania ław i stóp posadowienia przyjęto beton B25 oraz stal zbrojeniową klasy IIIN gat. B500SP Epstal. STROP ND PRTEREM Strop nad parterem ma za zadanie oddzielenie parteru od poddasza. Strop został zaprojektowany jak nieużytkowy z dostępem przez właz rewizyjny o dopuszczalnym obciążeniu 0,50 kn/m 2. Elementem konstrukcyjnym stropu są belki drewniane układane i mocowane do żelbetowego wieńca. Belki drewniane o stałej wysokości 20 cm i zmiennej szerokości zostały dopasowane ze względu na rozpiętość obliczeniową. NDPROŻ Dla otworów okiennych i drzwiowych zaprojektowano nadproża żelbetowe, oraz prefabrykowane belki nadprożowe L19. Przekrój i zbrojenie nadproży wg części obliczeniowej.

7 str.7k WIEŃCE W obiekcie zaprojektowano wieniec obwodowy łączący w poziomie stropu wszystkie nośne ściany murowane.. Zaprojektowano również wieńce w poziomie oparcia dachu. Zbrojenie wieńców według obliczeń statycznych. ELEMENTY PIONOWE Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne kondygnacji nadziemnych murowane z pustaków ceramicznych grubości 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej Ścianki działowe murowane z cegły ceramicznej dziurawki na zaprawie cementowowapiennej grubości 12 i 6 cm. Rdzenie żelbetowe o wymiarach 25x25 cm. Zbrojenie rdzeni według części obliczeniowej. SCHODY Schody na poddasze zostaną wykonane jako rewizyjne składane systemowe. DCH Dach zaprojektowano jako czterospadowy o kacie pochylenia połaci dachowych 27 0 i Do obliczeń przyjęto pokrycie z dachówki ceramicznej lub betonowej. Dach od spodu będzie ocieplony wełną mineralną luzem i obudowany płytami GK na stalowym ruszcie systemowym. Krokwie o przekroju uzależnionym od schematu statycznego o przekroju 10/20, 8/18 i 7/14 cm opierają się na płatwiach i na murłatach. Płatwie pośrednie o przekroju 16/32 cm opierają się na słupach o przekroju 20/22 cm opartych na wieńcach wykonanych na ścianach konstrukcyjnych parteru. Nad tarasem zaprojektowano płatew pośrednią o przekroju 15/30 cm. ZBEZPIECZNENIE BUDYNKU N SZKODY GÓRNICZE Zgodnie z pismem Kompani Węglowej S. oddział KWK,,Bolesław Śmiały L.dz. D/DT/TMG/MGMM-2/109/179/VI/2012 Opinia Górniczo geologiczna przedmiotowy działka jest położona na terenie na którym nie prowadzono eksploatacji górniczej oraz w okresie koncesyjnym tj do 2020 r nie prognozuje się występowania wpływów projektowanej eksploatacji górniczej. Uwaga : Szczegóły pokazano na szkicach w obliczeniach statycznych oraz na schematach konstrukcyjnych. Prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną. Poprawność wykonania prac potwierdzić zapisami w dzienniku budowy.

8 str.8k 5. MTERIŁY KONSTRUKCYJNE Stal zbrojeniowa gładka klasy -I gatunku St3S // żebrowana klasy -III N gatunku B500SP Zaprawa cementowo - wapienna R z = 3,0 MPa Śruby zwykłe, ocynkowane klasy 5.8(6) Beton konstrukcyjny żwirowy B25. Beton podkładowy żwirowy B10. Pustaki ścienne ceramiczne klasy 15 MPa. Drewno iglaste klasy C24 6. ZBEZPIECZENIE NTYKOROZYJNE ELEMENTÓW Elementy stalowe zabezpieczyć przed korozją jak dla środowiska korozyjnego, miejskiego IV - go wg Instrukcji ITB nr 191. Przykładowy zestaw warstw malarskich: - Unikor C, podkład alkidowy, antykorozyjny, czerwony, tlenkowy o symbolu KTM X - Dla elementów ocynkowanych Unigrunt C, podkład alkidowy modyfikowany, antykorozyjny, czerwony, tlenkowy o symbolu KTM X Malowane powierzchnie stalowe oczyścić do 2 - go stopnia czystości wg PN-70/H i malować nie później niż 2 godziny po oczyszczeniu. Wszystkie malowane powierzchnie powinny być przed malowaniem odtłuszczone. - Chlorokauczuk C, emalia chlorokauczukowa modyfikowana ogólnego stosowania o symbolu KTM xxx - 3 X. Łączna grubość trzech warstw powinna wynosić 140 µm. Do malowania powierzchni ocynkowanych stosować Fawinyl C - Symbol KTM xxx. Stosować można inne powłoki malarski o nie mniejszej izolacyjności i trwałości. Łączniki i śruby ocynkowane ogniowo 40µm.. Elementy drewniane impregnować należy środkami posiadającymi pozytywne oceny higieniczne oraz aktualne dopuszczenia do stosowania Instytutu Techniki Budowlanej. Konstrukcję drewnianą można zabezpieczyć n.p. przez 30- to minutową kąpiel lub 3-krotnym natryskiem (smarowaniem) środkiem impregnacyjnym SOLTOX. Zamiennie stosować można inne środki np. DREWNOCHRON P i DREWNOCHRON N posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania oraz atesty higieniczne. Pomiędzy ławami fundamentowymi i ścianami fundamentowymi wykonać warstwę izolacyjną z dwóch warstw papy izolacyjnej na sucho. Pionowe powierzchnie fundamentów izolować 2 x abizolem,,r +,,P

9 str.9k 7. INFORMCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWI (BIOZ) W czasie budowy obiektu będą występować następujące roboty, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: rozbiórka i adaptacja istniejących obiektów budowlanych roboty ziemne wykopy zabezpieczenie fundamentów budynków istniejących prace na wysokości ponad 1,0 m od powierzchni terenu roboty z wykorzystaniem dźwigów montaż elementów konstrukcyjnych obiektu. Dla w/w robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP, zawierające następujące informacje: plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego; zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót; wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających rozbiórce lub adaptacji; informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji; informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających zagrożenie; informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające: określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór; określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy; wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych; wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

10 str.10k II OBLICZENI STTYCZNO WYTRZYMŁOŚCIOWE Poz.1 Dach Dach zaprojektowano jako czterospadowy o kacie pochylenia połaci dachowych 27 0 i Do obliczeń przyjęto pokrycie z dachówki ceramicznej lub betonowej. Dach od spodu będzie ocieplony wełną mineralną luzem i obudowany płytami GK na stalowym ruszcie systemowym. DNE Szkic układu poprzecznego 812,8,0 27, , ,0 56, , ,0 1420,0 Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej,0 B C 90,0 150,0 90,0 90,0 565,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 27,0 o Rozpiętość wiązara l = 14,20 m Rozstaw podpór w świetle murłat l s = 12,80 m Rozstaw osiowy płatwi l gx = 4,00 m Rozstaw krokwi a = 0,90 m Odległość między usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,30 m

11 str.11k Płatew pośrednia złożona z dwóch odcinków: - odcinek - B o rozpiętości l = 1,50 m lewy koniec odcinka oparty na słupie prawy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem a mp = 0,90 m - odcinek B - C o rozpiętości l = 5,65 m lewy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem a ml = 0,90 m prawy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem a mp = 0,90 m Wysokość całkowita słupów pod płatew pośrednią h s = 2,50 m Rozstaw podparć poziomych murłaty l mo = 1,50 m Dane materiałowe: - krokiew 10/22cm (zacios 3 cm) z drewna C24 - płatew 16/32 cm z drewna C24 - słup 20/22 cm z drewna C24 - kleszcze 2x 6,3/16 cm (zacios 3 cm) o prześwicie gałęzi 10 cm, z przewiązkami co 100 cm z drewna C24 - murłata 14/14 cm z drewna C24 Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): g k = 0,850 kn/m 2, g o = 1,020 kn/m 2 - uwzględniono ciężar własny wiązara - obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/z1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 2, nachylenie połaci 27,0 st.): - na połaci lewej s kl = 1,008 kn/m 2, s ol = 1,512 kn/m 2 - na połaci prawej s kp = 0,720 kn/m 2, s op = 1,080 kn/m 2 - obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe - obciążenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/z1:2009/Z1-3: strefa I, teren, wys. budynku z =10,0 m): - na połaci nawietrznej p kl I = -0,316 kn/m 2, p ol I = -0,474 kn/m 2 - na połaci nawietrznej p kl II = 0,111 kn/m 2, p ol II = 0,166 kn/m 2 - na stronie zawietrznej p kp = -0,216 kn/m 2, p op = -0,324 kn/m 2 - ocieplenie dolnego odcinka krokwi (Obciążenie ociepleniem i sufitem z płyt GK na ruszcie systemowym ): g kk = 0,600 kn/m 2, g ok = 0,720 kn/m 2 - obciążenie montażowe kleszczy F k = 1,0 kn, F o = 1,2 kn Założenia obliczeniowe: - klasa użytkowania konstrukcji: 2 - w obliczeniach statycznych krokwi uwzględniono wpływ podatności płatwi - współczynniki długości wyboczeniowej słupa: w płaszczyźnie ustroju podłużnego ustalony automatycznie w płaszczyźnie wiązara µ y = 1,00 Poz. 1.1 Krokiew w połaci o pochyleniu 27 0 WYNIKI Obwiednia momentów zginających w układzie poprzecznym: -6,43-6,43 0,22 0,22-0,53 6,19 6,19-0,53

12 str.12k WYMIROWNIE wg PN-B-03150:2000 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 0,mean = 11 GPa, ρ k = 350 kg/m 3 Krokiew 10/22 cm (zacios na podporach 3 cm) Smukłość λ y = 79,0 < 150 λ z = 10,4 < 150 Maksymalne siły i naprężenia w przęśle decyduje kombinacja: K15 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność)+0,90 wiatr-wariant II (podatność) M y = 6,19 knm, N = 4,57 kn f m,y,d = 11,08 MPa, f c,0,d = 9,69 MPa σ m,y,d = 7,68 MPa, σ c,0,d = 0,21 MPa k c,y = 0,473 σ c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,738 < 1 (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + σ m,y,d /f m,y,d = 0,486 < 1 Maksymalne siły i naprężenia na podporze (płatwi) decyduje kombinacja: K14 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność)+0,90 wiatr (podatność) M y = -6,43 knm, N = 0,57 kn f m,y,d = 11,08 MPa, f c,0,d = 9,69 MPa σ m,y,d = 10,69 MPa, σ c,0,d = 0,03 MPa (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + σ m,y,d /f m,y,d = 0,965 < 1 Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy murłatą a płatwią) decyduje kombinacja: K13 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność) u fin = 16,34 mm < u net,fin = l / 200 = 5017/ 200 = 25,08 mm (65,1%) Maksymalne ugięcie wspornika krokwi decyduje kombinacja: K13 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność) u fin = 6,81 mm < u net,fin = 2 l / 200 = 2 707/ 200 = 7,07 mm (96,3%) Przyjęto: Krokwie o przekroju 10/22 cm z drewna iglastego klasy C24 w max rozstawie 90 cm Poz. 1.2 Krokiew w połaci o pochyleniu 35 0 DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 8,0 cm Wysokość h = 18,0 cm Zacios na podporach t k = 3,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 0,mean = 11 GPa, ρ k = 350 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 Geometria: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 35,0 o Rozstaw krokwi a = 0,90 m Długość rzutu poziomego wspornika l w,x = 0,80 m Długość rzutu poziomego odcinka środkowego l d,x = 3,00 m Długość rzutu poziomego odcinka górnego l g,x = 0,00 m Obciążenia dachu: - obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: ): g k = 0,850 kn/m 2 połaci dachowej, γ f = 1,10 - uwzględniono ciężar własny krokwi - obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/z1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 2, nachylenie połaci 35,0 st.):

13 str.13k S k = 0,900 kn/m 2 rzutu połaci dachowej, γ f = 1,50 - obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/z1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant II, strefa I, H=300 m n.p.m., teren, z=h=10,0 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie połaci 35,0 st., beta=1,80): p k = 0,176 kn/m 2 połaci dachowej, γ f = 1,50 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/z1/Z1-3: połać zawietrzna, strefa I, H=300 m n.p.m., teren, z=h=10,0 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie połaci 35,0 st., beta=1,80): p k = -0,216 kn/m 2 połaci dachowej, γ f = 1,50 - obciążenie ociepleniem g kk = 0,600 kn/m 2 połaci dachowej na środkowym odcinku krokwi; γ f = 1,20 WYNIKI: M [knm] R [kn] 0,23-0,28 3,66 35,0 0,98-0,85 0,40-0,49 3,46 7,30 1,44 4,73 0,83 0,80 3,00 Zginanie decyduje kombinacja (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg+wiatr) Momenty obliczeniowe: M przęsł = 3,46 knm; M podp = -0,85 knm Warunek nośności - przęsło: σ m,y,d = 8,02 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa σ m,y,d /f m,y,d = 0,724 < 1 Warunek nośności - podpora: σ m,y,d = 2,83 MPa, f m,y,d = 14,77 MPa σ m,y,d /f m,y,d = 0,192 < 1 Ugięcie (wspornik): u fin = (-) 9,28 mm < u net,fin = 2,0 l / 200 = 9,77 mm (95,1%) Ugięcie (odcinek środkowy): u fin = 12,88 mm < u net,fin = l / 200 = 18,31 mm (70,3%) Przyjęto: Krokwie o przekroju 8/18 cm z drewna iglastego klasy C24 w max rozstawie 90 cm

14 str.14k Poz. 1.3 Krokiew w połaci o pochyleniu 27 0 nad tarasem DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 7,0 cm Wysokość h = 14,0 cm Zacios na podporach t k = 3,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 0,mean = 11 GPa, ρ k = 350 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 Geometria: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 27,0 o Rozstaw krokwi a = 1,00 m Długość rzutu poziomego wspornika l w,x = 0,75 m Długość rzutu poziomego odcinka środkowego l d,x = 1,80 m Długość rzutu poziomego odcinka górnego l g,x = 0,00 m Obciążenia dachu: - obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: ): g k = 0,850 kn/m 2 połaci dachowej, γ f = 1,10 - uwzględniono ciężar własny krokwi - obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/z1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 2, nachylenie połaci 35,0 st.): S k = 0,900 kn/m 2 rzutu połaci dachowej, γ f = 1,50 - obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/z1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant II, strefa I, H=300 m n.p.m., teren, z=h=10,0 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie połaci 35,0 st., beta=1,80): p k = 0,176 kn/m 2 połaci dachowej, γ f = 1,50 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/z1/Z1-3: połać zawietrzna, strefa I, H=300 m n.p.m., teren, z=h=10,0 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie połaci 35,0 st., beta=1,80): p k = -0,216 kn/m 2 połaci dachowej, γ f = 1,50 - obciążenie ociepleniem g kk = 0,600 kn/m 2 połaci dachowej na środkowym odcinku krokwi; γ f = 1,20 WYNIKI: M [knm] R [kn] -0,78 2,02 0,10-0,12 27,0 2,74 0,42 0,84 0,24-0,30 5,61 1,02 1,09 0,75 1,80

15 str.15k Zginanie decyduje kombinacja (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg+wiatr) Momenty obliczeniowe: M przęsł = 1,09 knm; M podp = -0,78 knm Warunek nośności - przęsło: σ m,y,d = 4,75 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa σ m,y,d /f m,y,d = 0,429 < 1 Warunek nośności - podpora: σ m,y,d = 5,52 MPa, f m,y,d = 14,77 MPa σ m,y,d /f m,y,d = 0,374 < 1 Ugięcie (odcinek środkowy): u fin = 3,12 mm < u net,fin = l / 200 = 10,10 mm (30,8%) Przyjęto: Krokwie o przekroju 7/14 cm z drewna iglastego klasy C24 w max rozstawie 100 cm Poz. 1.4 Krokiew narożna DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 15,0 cm Wysokość h = 30,0 cm Zacios na podporach t k = 3,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 0,mean = 11 GPa, ρ k = 350 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 Geometria: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 27,0 o Kąt nachylenia połaci dachowej B α B = 35,0 o Długość rzutu poziomego wspornika połaci B l w,x = 0,80 m Długość rzutu poziomego odcinka środkowego połaci B l d,x = 4,72 m Długość rzutu poziomego odcinka górnego połaci B l g,x = 1,55 m Obciążenia dachu: - obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: ): g k = 0,850 kn/m 2 połaci dachowej, γ f = 1,10 - obciążenie ociepleniem g kk = 0,600 kn/m 2 połaci dachowej na środkowym odcinku krokwi; γ f = 1,20 Obciążenia połaci : - obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/z1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 2, nachylenie połaci 35,0 st.): S k = 0,900 kn/m 2 rzutu połaci dachowej, γ f = 1,50 - obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/z1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant II, strefa I, H=300 m n.p.m., teren, z=h=10,0 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie połaci 35,0 st., beta=1,80): p k = 0,176 kn/m 2 połaci dachowej, γ f = 1,50 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/z1/Z1-3: połać zawietrzna, strefa I, H=300 m n.p.m., teren, z=h=10,0 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie połaci 35,0 st., beta=1,80): p k = -0,216 kn/m 2 połaci dachowej, γ f = 1,50 Obciążenia połaci B: - obciążenie śniegiem S k = 0,000 kn/m 2 rzutu połaci dachowej, γ f = 1,50 - obciążenie wiatrem p k = 0,000 kn/m 2 połaci dachowej, γ f = 1,50 WYNIKI:

16 M [knm] R [kn] str.16k -13,69 1,07-0,38 6,74 2,26 0,03-0,03 6,31-22,4 2,07 25,43 7,45 0,10-0,12 0,99 5,84 1,92 1,49 5,81 0,03-0,02 rzut połać 27,0 połać B 35,0 0,80 4,72 1,55 0,58 3,43 1,13 10,10 Zginanie decyduje kombinacja (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg+wiatr) Moment obliczeniowy: M podp = -13,69 knm Warunek nośności - podpora: σ m,y,d = 9,03 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa σ m,y,d /f m,y,d = 0,816 < 1 Ugięcie (wspornik): u fin = (-) 8,11 mm < u net,fin = 2,0 l / 200 = 10,70 mm (75,8%) Ugięcie (odcinek środkowy): u fin = 15,02 mm < u net,fin = l / 200 = 31,57 mm (47,6%) Przyjęto: Krokwie narożna o przekroju 15/30 cm z drewna iglastego klasy C24 Poz. 1.5 Płatew pośrednia Obwiednia momentów w układzie podłużnym - płatwi pośredniej:

17 str.17k 0,21 0,59 Mz [knm] My [knm] Ry,Rz [kn] Rx [kn] -10,94-12,15-19,58-0,22-3,12 0,08 1,09 0,98 2,79 20,97 5,63 5,63 0,77 2,21 12,15 1,60 0,90 2,50 2,59 7,59 1,41 B C 13,96 82,23 15,28 33,77 6,28 0,60 0,90 0,90 3,85 0,90 7,15 1,41 7,59 WYMIROWNIE wg PN-B-03150:2000 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 0,mean = 11 GPa, ρ k = 350 kg/m 3 Płatew 16/32 cm Smukłość λ y = 9,7 < 150 λ z = 19,5 < 150 Obciążenia obliczeniowe q z,max = 14,27 kn/m q y,max = 0,27 kn/m Maksymalne siły i naprężenia w płatwi (odcinek B - C) decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90 wiatr-parcie N = -54,60 kn M y = -19,58 knm, M z = 0,85 knm f m,y,d = 11,08 MPa, f m,z,d = 11,08 MPa, f t,0,d = 6,46 MPa σ t,0,d = 1,07 MPa σ m,y,d = 7,17 MPa, σ m,z,d = 0,63 MPa σ t,0,d /f t,0,d + σ m,y,d /f m,y,d + k m σ m,z,d /f m,z,d = 0,852 < 1 σ t,0,d /f t,0,d + k m σ m,y,d /f m,y,d + σ m,z,d /f m,z,d = 0,674 < 1 Maksymalne ugięcie (odcinek B - C) decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg u fin = 10,81 mm < u net,fin = l / 200 = 19,25 mm (56,2%) Przyjęto: Płatwie pośrednie o przekroju 16/32 cm z drewna iglastego klasy C24 Poz. 1.6 Płatew nad tarasem DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 15,0 cm Wysokość h = 30,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 0,mean = 11 GPa, ρ k = 350 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 Geometria: Płatew podparta tylko słupami

18 str.18k Rozstaw słupów l = 5,60 m Obciążenia płatwi: - obciążenie stałe [(0,850+0,600) (0,75+0,5 1,85)/cos 27,0 o ] G k = 2,726 kn/m; γ f = 1,14 - uwzględniono dodatkowo ciężar własny płatwi - obciążenie śniegiem [0,900 (0,75+0,5 1,85)] S k = 1,508 kn/m; γ f = 1,50 - obciążenie wiatrem - wariant I (pionowe) [(0,176 (0,75+0,5 1,85)/cos 27,0 o ) cos 27,0 o ] W k,z = 0,294 kn/m; γ f = 1,50 - obciążenie wiatrem - wariant I (poziome) [(0,176 (0,75+0,5 1,85)/cos 27,0 o ) sin 27,0 o ] W k,y = 0,150 kn/m; γ f = 1,50 - obciążenie wiatrem - wariant II (pionowe) [(-0,216 (0,75+0,5 1,85)/cos 27,0 o ) cos 27,0 o ] W k,z = -0,362 kn/m; γ f = 1,50 - obciążenie wiatrem - wariant II (poziome) [(-0,216 (0,75+0,5 1,85)/cos 27,0 o ) sin 27,0 o ] W k,y = -0,184 kn/m; γ f = 1,50 WYNIKI: Rz [kn] } dla jednego odcinka (przęsła) Ry [kn] 0,77 0,63 0,77 0,63 z x 17,24 6,14 5,60 17,24 6,14 Zginanie decyduje kombinacja (obc.stałe max.+śnieg+wiatr-wariant I) Momenty obliczeniowe M y,max = 23,28 knm; M z,max = 0,88 knm Warunek nośności: σ m,y,d = 10,35 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa σ m,z,d = 0,78 MPa, f m,z,d = 11,08 MPa k m = 0,7 k m σ m,y,d /f m,y,d + σ m,z,d /f m,z,d = 0,725 < 1 σ m,y,d /f m,y,d + k m σ m,z,d /f m,z,d = 0,984 < 1 Ugięcie: decyduje kombinacja B (obc.stałe+śnieg) u fin,z = 25,75 mm; u fin,y = 0,00 mm u fin = (u 2 fin,z + u 2 fin,y ) 0,5 =25,75 mm < u net,fin = 28,00 mm (92,0%) Przyjęto: Płatwie pośrednie o przekroju 15/30 cm z drewna iglastego klasy C24

19 Poz. 1.7 Słup str.19k WYMIROWNIE wg PN-B-03150:2000 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 0,mean = 11 GPa, ρ k = 350 kg/m 3 Słup 20/22 cm Smukłość (słup B) λ y = 60,3 < 150 λ z = 43,3 < 150 Maksymalne siły i naprężenia (słup B) decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90 wiatr-parcie M y = -12,15 knm, N = 82,23 kn f m,y,d = 11,08 MPa, f c,0,d = 9,69 MPa σ m,y,d = 7,53 MPa, σ c,0,d = 1,87 MPa k c,y = 0,711, k c,z = 0,915 σ c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,951 < 1 σ c,0,d /(k c,z f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,891 < 1 Przyjęto: Słup o przekroju 20/22 cm z drewna iglastego klasy C24 Poz. 1.8 Kleszcze WYMIROWNIE wg PN-B-03150:2000 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 0,mean = 11 GPa, ρ k = 350 kg/m 3 Kleszcze 2x 6,3/16 cm o prześwicie gałęzi 10 cm, z przewiązkami co 100 cm Smukłość λ y = 86,6 < 150 λ z = 154,3 < 175 Maksymalne siły i naprężenia decyduje kombinacja: K3 stałe-max+montażowe M y = 1,23 knm f m,y,d = 20,31 MPa σ m,y,d = 4,58 MPa σ m,y,d /f m,y,d = 0,225 < 1 Maksymalne ugięcie: decyduje kombinacja: K3 stałe-max+montażowe u fin = 1,75 mm < u net,fin = l / 200 = 4000/ 200 = 20,00 mm (8,8%) Przyjęto: Kleszcze o przekroju 2x6,3/16 cm z drewna iglastego klasy C24 usztywniane 2 przekładkami. Poz. 1.9 Miecz Przyjęto: Miecze o przekroju 12/12 cm z drewna iglastego klasy C24 Poz Murłata WYMIROWNIE wg PN-B-03150:2000 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 0,mean = 11 GPa, ρ k = 350 kg/m 3 Murłata 14/14 cm

20 str.20k Część murłaty leżąca na ścianie Obciążenia obliczeniowe q z,max = 9,27 kn/m q y,max = 1,71 kn/m Maksymalne siły i naprężenia decyduje kombinacja: K5 stałe-max+wiatr M z = 0,41 knm f m,z,d = 16,62 MPa σ m,z,d = 0,90 MPa σ m,z,d /f m,z,d = 0,054 < 1 Przyjęto: Murłatę o przekroju 14/14 cm z drewna iglastego klasy C24 mocowaną do żelbetowego wieńca kotwami płytkowymi φ 16 co 150 cm Poz.2 Elementy żelbetowe w poziomie dachu Poz. 2.1 Wieniec żelbetowy Przyjęto: Wieniec o przekroju 25/25 cm wykonany z betonu B25 zbrojony 4 φ 12 stal IIIN strzemiona φ 6 co 25 cm stal I W wieńcu należy zabetonować kotwy do mocowania murłaty. Poz.3 Strop nad parterem Strop nad parterem zaprojektowano uwzględniając obciążenia zmienne na stropie 0, 50 kn/m 2 Poz. 3.1 Belki stropowe o rozpiętości L św = 5,34 m Obc. obl. Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f k d kn/m 2 1. Obciążenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70 stropodachów wentylowanych, w których ciężar pokrycia dachowego nie obciąża konstrukcji stropu z dostępem poprzez wyłaz rewizyjny) [0,5kN/m2] 2. Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola 0,18 1, ,23 grub. 3,2 cm [5,5kN/m3 0,032m] 3. Wełna mineralna w płytach miękkich grub. 20 cm 0,12 1, ,16 [0,6kN/m3 0,20m] 4. Sufit podwieszany na systemowym ruszcie 0,20 1, ,26 stalowym s [0,200kN/m2] Σ: 1,00 1, ,35

21 str.21k Rozstaw belek stropowych co 65 cm SCHEMT BELKI B 5,60 Parametry belki: - współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γ f = 1,10 OBCIĄŻENI OBLICZENIOWE BELKI Przypadek P1: Przypadek 1 (γ f = 1,15, klasa trwania - stałe) Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 0,88 0,88 5,60 go=0,09 kn/mb B WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH Przypadek P1: Przypadek 1 Momenty zginające [knm]: B 2,72 3,81 2,72 ZŁOŻENI OBLICZENIOWE DO WYMIROWNI Klasa użytkowania konstrukcji - 2 Parametry analizy zwichrzenia: - brak stężeń bocznych na długości belki - stosunek l d /l =1,00 - obciążenie przyłożone na pasie ściskanym (górnym) belki Ugięcie graniczne u net,fin = l o / WYNIKI OBLICZEŃ WYTRZYMŁOŚCIOWYCH WYMIROWNIE WG PN-B-03150:2000 z y y z Przekrój prostokątny 12 / 20 cm W y = 800 cm 3, J y = 8000 cm 4, m = 8,40 kg/m podpory skrajne: wysokość efektywna h e = 18,0 cm, długość oparcia a p = 12,0 cm odległość x = 10,0 cm drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 0,mean = 11 GPa, ρ k = 350 kg/m 3

22 str.22k Zginanie Przekrój x = 2,80 m Moment maksymalny M max = 3,81 knm σ m,y,d = 4,76 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa Warunek nośności: σ m,y,d / f m,y,d = 0,43 < 1 Warunek stateczności: k crit = 1,000 σ m,y,d = 4,76 MPa < k crit f m,y,d = 11,08 MPa (43,0%) Ścinanie Przekrój x = 0,00 m Maksymalna siła poprzeczna V max = 2,72 kn τ d = 0,19 MPa < f v,d = 0,79 MPa (24,1%) Docisk na podporze Reakcja podporowa R = 2,72 kn a p = 12,0 cm, k c,90 = 1,00 σ c,90,y,d = 0,19 MPa < k c,90 f c,90,d = 1,15 MPa (16,4%) Stan graniczny użytkowalności Przekrój x = 2,80 m Ugięcie maksymalne u fin = 21,27 mm Ugięcie graniczne u net,fin = l o / = 22,40 mm u fin = 21,27 mm < u net,fin = 22,40 mm (94,9%) Przyjęto: Belki stropowe o przekroju 12/20 cm z zaciosem w miejscu podparcia do wysokości 18 cm w max rozstawie 65 cm z drewna iglastego klasy C24 Poz. 3.2 Belki stropowe o rozpiętości L św = 4,15 m k Obc. obl. Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f d kn/m 2 1. Obciążenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70 stropodachów wentylowanych, w których ciężar pokrycia dachowego nie obciąża konstrukcji stropu z dostępem poprzez wyłaz rewizyjny) [0,5kN/m2] 2. Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola 0,18 1, ,23 grub. 3,2 cm [5,5kN/m3 0,032m] 3. Wełna mineralna w płytach miękkich grub. 20 cm 0,12 1, ,16 [0,6kN/m3 0,20m] 4. Sufit podwieszany na systemowym ruszcie 0,20 1, ,26 stalowym s [0,200kN/m2] Σ: 1,00 1, ,35 Rozstaw belek stropowych co 90 cm SCHEMT BELKI B 4,35 Parametry belki: - współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γ f = 1,10 OBCIĄŻENI OBLICZENIOWE BELKI

23 str.23k Przypadek P1: Przypadek 1 (γ f = 1,15, klasa trwania - stałe) Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 1,22 1,22 4,35 go=0,06 kn/mb B WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH Przypadek P1: Przypadek 1 Momenty zginające [knm]: B 2,79 3,03 2,79 ZŁOŻENI OBLICZENIOWE DO WYMIROWNI Klasa użytkowania konstrukcji - 2 Parametry analizy zwichrzenia: - brak stężeń bocznych na długości belki - stosunek l d /l =1,00 - obciążenie przyłożone na pasie ściskanym (górnym) belki Ugięcie graniczne u net,fin = l o / WYNIKI OBLICZEŃ WYTRZYMŁOŚCIOWYCH WYMIROWNIE WG PN-B-03150:2000 z y y z Przekrój prostokątny 8 / 20 cm W y = 533 cm 3, J y = 5333 cm 4, m = 5,60 kg/m drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 0,mean = 11 GPa, ρ k = 350 kg/m 3 Zginanie Przekrój x = 2,17 m Moment maksymalny M max = 3,03 knm σ m,y,d = 5,68 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa Warunek nośności: σ m,y,d / f m,y,d = 0,51 < 1 Warunek stateczności: k crit = 1,000 σ m,y,d = 5,68 MPa < k crit f m,y,d = 11,08 MPa (51,3%) Ścinanie Przekrój x = 4,35 m Maksymalna siła poprzeczna V max = -2,79 kn τ d = 0,26 MPa < f v,d = 1,15 MPa (22,6%) Docisk na podporze Reakcja podporowa R B = 2,79 kn

24 str.24k a p = 10,0 cm, k c,90 = 1,00 σ c,90,y,d = 0,35 MPa < k c,90 f c,90,d = 1,15 MPa (30,2%) Stan graniczny użytkowalności Przekrój x = 2,17 m Ugięcie maksymalne u fin = 15,62 mm Ugięcie graniczne u net,fin = l o / = 17,40 mm u fin = 15,62 mm < u net,fin = 17,40 mm (89,8%) Przyjęto: Belki stropowe o przekroju 8/20 cm w max rozstawie 90 cm z drewna iglastego klasy C24 Poz. 3.3 Belki stropowe o rozpiętości L św = 2,75 m k Obc. obl. Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f d kn/m 2 1. Obciążenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70 stropodachów wentylowanych, w których ciężar pokrycia dachowego nie obciąża konstrukcji stropu z dostępem poprzez wyłaz rewizyjny) [0,5kN/m2] 2. Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola 0,18 1, ,23 grub. 3,2 cm [5,5kN/m3 0,032m] 3. Wełna mineralna w płytach miękkich grub. 20 cm 0,12 1, ,16 [0,6kN/m3 0,20m] 4. Sufit podwieszany na systemowym ruszcie 0,20 1, ,26 stalowym s [0,200kN/m2] Σ: 1,00 1, ,35 Rozstaw belek stropowych co 90 cm SCHEMT BELKI B 2,90 Parametry belki: - współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γ f = 1,10 OBCIĄŻENI OBLICZENIOWE BELKI Przypadek P1: Przypadek 1 (γ f = 1,15, klasa trwania - stałe) Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 1,22 1,22 2,90 go=0,05 kn/mb B WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH Przypadek P1: Przypadek 1 Momenty zginające [knm]:

25 str.25k B 1,84 1,33 1,84 ZŁOŻENI OBLICZENIOWE DO WYMIROWNI Klasa użytkowania konstrukcji - 2 Parametry analizy zwichrzenia: - brak stężeń bocznych na długości belki - stosunek l d /l =1,00 - obciążenie przyłożone na pasie ściskanym (górnym) belki Ugięcie graniczne u net,fin = l o / WYNIKI OBLICZEŃ WYTRZYMŁOŚCIOWYCH WYMIROWNIE WG PN-B-03150:2000 z y y z Przekrój prostokątny 6 / 20 cm W y = 400 cm 3, J y = 4000 cm 4, m = 4,20 kg/m drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 0,mean = 11 GPa, ρ k = 350 kg/m 3 Zginanie Przekrój x = 1,45 m Moment maksymalny M max = 1,33 knm σ m,y,d = 3,33 MPa, f m,y,d = 11,08 MPa Warunek nośności: σ m,y,d / f m,y,d = 0,30 < 1 Warunek stateczności: k crit = 1,000 σ m,y,d = 3,33 MPa < k crit f m,y,d = 11,08 MPa (30,0%) Ścinanie Przekrój x = 0,00 m Maksymalna siła poprzeczna V max = 1,84 kn τ d = 0,23 MPa < f v,d = 1,15 MPa (19,9%) Docisk na podporze Reakcja podporowa R = 1,84 kn a p = 10,0 cm, k c,90 = 1,00 σ c,90,y,d = 0,31 MPa < k c,90 f c,90,d = 1,15 MPa (26,5%) Stan graniczny użytkowalności Przekrój x = 1,45 m Ugięcie maksymalne u fin = u M + u T =4,46 mm Ugięcie graniczne u net,fin = l o / = 11,60 mm u fin = 4,46 mm < u net,fin = 11,60 mm (38,4%) Przyjęto: Belki stropowe o przekroju 6/20 cm w max rozstawie 90 cm z drewna iglastego klasy C24

26 str.26k Poz. 3.4 Stropodach nad garażem Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. 1. Maksymalne obciążenie dachu niższego wg PN- 2,01 1,50 0,00 3,01 80/B-02010/z1/Z1-4 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kn/m2, C4=2,231) [2,008kN/m2] 2. Warstwy dachowe - wylewka, cieplenie 2,00 1, ,60 3. Płyta żelbetowa grub.10 cm 2,50 1, ,75 Σ: 6,51 1,28 8,37 Schemat statyczny płyty: qo = 8,37 leff = 2,85 B Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff = 2,85 m Wyniki obliczeń statycznych: Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 8,49 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 6,61 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 4,57 knm/m Reakcja obliczeniowa lewa R = 11,92 kn/m Reakcja obliczeniowa prawa R B = 11,92 kn/m Dane materiałowe : Grubość płyty 10,0 cm Klasa betonu B25 (C20/25) f cd = 13,33 MPa, f ctd = 1,00 MPa, E cm = 30,0 GPa Ciężar objętościowy betonu ρ = 25 kn/m 3 Wilgotność środowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) φ = 3,22 Stal zbrojeniowa główna -IIIN (RB500W) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa Pręty rozdzielcze φ6 co max. 25,0 cm, stal -I (St3SX-b) Otulenie zbrojenia przęsłowego c nom = 20 mm Założenia obliczeniowe : Sytuacja obliczeniowa: trwała Graniczna szerokość rys w lim = 0,3 mm Graniczne ugięcie a lim = l eff /200 - jak dla stropów (tablica 8) Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona): Przęsło: Zbrojenie potrzebne s = 2,83 cm 2 /mb. Przyjęto φ8 co 12,0 cm o s = 4,19 cm 2 /mb (ρ= 0,55% ) Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,090 mm < w lim = 0,3 mm Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 12,87 mm < a lim = 14,25 mm Szkic zbrojenia:

27 str.27k φ6 co φ8 co 120 mm Nr3 φ8 co 360 l= Nr1 φ8 co 360 l= Nr2 φ8 co 360 l= Zestawienie stali zbrojeniowej dla płyty długości l = 5,75 m Średnica Długość Liczba St3SX-b RB500W Nr [mm] [cm] [szt.] φ6 φ , , , ,12 Długość wg średnic [m] 169,2 160,7 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,395 Masa wg średnic [kg] 37,6 63,5 Masa wg gatunku stali [kg] 38,0 64,0 Razem [kg] 102 lternatywne rozwiązanie konstrukcji dachu drewnianego DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 8,0 cm Wysokość h = 16,0 cm Zacios na podporach t k = 3,0 cm Drewno: drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 0,mean = 11 GPa, ρ k = 350 kg/m 3 Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 Geometria: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 0,0 o Rozstaw krokwi a = 0,90 m Długość rzutu poziomego wspornika l w,x = 0,00 m Długość rzutu poziomego odcinka środkowego l d,x = 3,00 m Długość rzutu poziomego odcinka górnego l g,x = 0,00 m Obciążenia dachu: - obciążenie stałe (wg PN-82/B-02001: ): g k = 0,350 kn/m 2 połaci dachowej, γ f = 1,10 - uwzględniono ciężar własny krokwi - obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/z1/Z1-4: maksymalne obciążenie dachu niższego przy dachu wyższym, strefa 2, różnica wysokości h=4,0 m): S k = 2,008 kn/m 2 rzutu połaci dachowej, γ f = 1,50 - obciążenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/z1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant II, strefa I, H=300 m n.p.m., teren, z=h=10,0 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie połaci 27,0 st., beta=1,80): p k = 0,111 kn/m 2 połaci dachowej, γ f = 1,50 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/z1/Z1-3: połać nawietrzna, wariant I, strefa I, H=300 m n.p.m., teren, z=h=10,0 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie połaci 27,0 st., beta=1,80): p k = -0,316 kn/m 2 połaci dachowej, γ f = 1,50 - obciążenie ociepleniem (Obciążenie ociepleniem i sufitem z płyt GK na ruszcie systemowym ): g kk = 0,600 kn/m 2 połaci dachowej na całej krokwi; γ f = 1,20

28 str.28k M [knm] R [kn] 3,00 5,85-0,16 5,85-0,16 4,39 3,00 Zginanie decyduje kombinacja (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg+wiatr) Momenty obliczeniowe: M przęsł = 4,39 knm; M podp = 0,01 knm Warunek nośności - przęsło: σ m,y,d = 12,85 MPa, f m,y,d = 14,77 MPa σ m,y,d /f m,y,d = 0,870 < 1 Warunek nośności - podpora: σ m,y,d = 0,03 MPa, f m,y,d = 14,77 MPa σ m,y,d /f m,y,d = 0,002 < 1 Ugięcie (odcinek środkowy): u fin = 14,34 mm < u net,fin = l / 200 = 15,00 mm (95,6%) Przyjęto: Stropodach żelbetowy o grubości płyty 10 cm z betonu B25 zbrojenie jak pokazano powyżej, alternatywnie krokwie o przekroju 8/16 cm w rozstawie max co 90 cm z drewna iglastego klasy C24 równolegle do osi liczbowych Poz. 3.5 Belka podpierająca strop słup podpierający dach w osi 7 L św = 3,11m Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f k d 1. Obciążenia z stropu 4,61 1, ,22 2. Ciężar własny belki 1,56 1, ,72 Σ: 6,17 1,29 7,94 Obc.obl. Zasięg [m] cała belka cała belka Zestawienie sił skupionych [kn]: Lp. Opis obciążenia P k x [m] γ f k d P o 1. Obciążenie słupem z dachu 33,22 0,70 1, ,85 Schemat statyczny belki

29 str.29k 0,82 44,85 qo = 7,94 leff = 3,36 m B Rozpiętość obliczeniowa belki l eff = 3,36 m Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 36,22 knm Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 27,12 knm Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 27,12 knm Reakcja obliczeniowa lewa R Sd, = 47,17 kn Reakcja obliczeniowa prawa R Sd,B = 24,35 kn Dane materiałowe : Klasa betonu: B25 (C20/C25) f cd = 13,33 MPa, f ctd = 1,00 MPa, E cm = 30,0 GPa Ciężar objętościowy betonu ρ = 25 kn/m 3 Maksymalny rozmiar kruszywa d g = 8 mm Wilgotność środowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) φ = 3,10 Stal zbrojeniowa -IIIN (RB500W) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa Stal zbrojeniowa strzemion -I (St3SX-b) f yk = 240 MPa, f yd = 210 MPa, f tk = 310 MPa Stal zbrojeniowa montażowa -IIIN (RB500W f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa) Założenia obliczeniowe : Sytuacja obliczeniowa: trwała Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet. cot θ = 2,00 Graniczna szerokość rys w lim = 0,3 mm Graniczne ugięcie a lim = l eff /200 - jak dla belek (tablica 8) Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 : Przyjęte wymiary przekroju: b w = 25,0 cm, h = 25,0 cm otulina zbrojenia c nom = 20 mm Zginanie (metoda uproszczona): Przekrój pojedynczo zbrojony Zbrojenie potrzebne s = 4,56 cm 2. Przyjęto dołem 5φ12 o s = 5,65 cm 2 (ρ= 1,04% ) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 36,22 knm < M Rd = 43,31 knm Ścinanie: Zbrojenie strzemionami dwuciętymi φ6 co max. 100 mm na odcinku 50,0 cm przy lewej podporze oraz co max. 160 mm na pozostałej części belki Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 46,18 kn < V Rd3 = 46,60 kn SGU: Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,205 mm < w lim = 0,3 mm Szerokość rys ukośnych: w k = 0,158 mm < w lim = 0,3 mm Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 13,17 mm < a lim = 16,80 mm

30 str.30k Szkic zbrojenia: 25 5 x 100 = x 160 = φ12 5φ Nr 1 Nr Nr1 7φ12 l = Nr2 22φ6 l = 940 Zestawienie stali zbrojeniowej Średnica Długość Liczba St3SX-b RB500W Nr [mm] [cm] [szt.] φ6 φ , ,68 Długość wg średnic [m] 20,7 25,0 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 Masa wg średnic [kg] 4,6 22,2 Masa wg gatunku stali [kg] 5,0 23,0 Razem [kg] 28 Przyjęto: Belkę stropową o przekroju 25/25 cm jako dozbrojenie wieńca żelbetowego zbrojoną dodatkowa 5prętami φ12 stal IIIN i zagęszczenie zbrojenia strzemion φ 6 z stali I jak pokazano na rysunku Poz. 3.6 Belka podpierająca strop słup podpierający dach w osi 7 L św = 0,90m Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. 1. Obciążenia z stropu 4,61 1, ,22 2. Ciężar własny belki 1,56 1, ,72 Σ: 6,17 1,29 7,94 Zasięg [m] cała belka cała belka

31 str.31k Zestawienie sił skupionych [kn]: Lp. Opis obciążenia P k x [m] γ f k d P o 1. Obciążenie słupem z dachu 33,22 0,20 1, ,85 Schemat statyczny belki 0,33 44,85 qo = 7,94 leff = 1,15 m B Rozpiętość obliczeniowa belki l eff = 1,15 m Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 11,52 knm Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 8,56 knm Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 8,56 knm Reakcja obliczeniowa lewa R Sd, = 36,74 kn Reakcja obliczeniowa prawa R Sd,B = 17,24 kn Dane materiałowe : Klasa betonu: B25 (C20/C25) f cd = 13,33 MPa, f ctd = 1,00 MPa, E cm = 30,0 GPa Ciężar objętościowy betonu ρ = 25 kn/m 3 Maksymalny rozmiar kruszywa d g = 8 mm Wilgotność środowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) φ = 3,10 Stal zbrojeniowa -IIIN (RB500W) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa Stal zbrojeniowa strzemion -I (St3SX-b) f yk = 240 MPa, f yd = 210 MPa, f tk = 310 MPa Stal zbrojeniowa montażowa -IIIN (RB500W f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa) Założenia obliczeniowe : Sytuacja obliczeniowa: trwała Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet. cot θ = 2,00 Graniczna szerokość rys w lim = 0,3 mm Graniczne ugięcie a lim = l eff /200 - jak dla belek (tablica 8) Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 : Przyjęte wymiary przekroju: b w = 25,0 cm, h = 25,0 cm otulina zbrojenia c nom = 20 mm Zginanie (metoda uproszczona): Przekrój pojedynczo zbrojony Zbrojenie potrzebne s = 1,31 cm 2. Przyjęto dołem 2φ12 o s = 2,26 cm 2 (ρ= 0,42% ) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 11,52 knm < M Rd = 19,36 knm Ścinanie: Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co max. 160 mm na całej długości belki Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 35,75 kn < V Rd1 = 37,45 kn SGU:

32 str.32k Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,204 mm < w lim = 0,3 mm Szerokość rys ukośnych: w k = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 0,70 mm < a lim = 5,75 mm Szkic zbrojenia: 6 x 150 = 900 2φ12 2φ Wieniec Wieniec Nr1 2φ12 l = Nr2 7φ6 l = 940 Zestawienie stali zbrojeniowej Średnica Długość Liczba St3SX-b RB500W Nr [mm] [cm] [szt.] φ6 φ , ,58 Długość wg średnic [m] 6,6 5,5 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 Masa wg średnic [kg] 1,5 4,9 Masa wg gatunku stali [kg] 2,0 5,0 Razem [kg] 7 Przyjęto: Belkę stropową o przekroju 25/25 cm jako dozbrojenie wieńca żelbetowego zbrojoną dodatkowa 2prętami φ12 stal IIIN i zagęszczenie zbrojenia strzemion φ 6 z stali I jak pokazano na rysunku

33 str.33k Poz. 3.7 Belka podpierająca strop i słup podpierający dach w osi 4 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f k d 1. Obciążenia z stropu 4,61 1, ,22 2. Ciężar własny belki 1,56 1, ,72 Σ: 6,17 1,29 7,94 Obc.obl. Zasięg [m] cała belka cała belka Zestawienie sił skupionych [kn]: Lp. Opis obciążenia P k x [m] γ f k d P o 1. Obciążenie słupem z dachu 60,91 1,20 1, ,23 Schemat statyczny belki 1,32 82,23 qo = 7,94 leff = 2,46 m B Rozpiętość obliczeniowa belki l eff = 2,46 m Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 56,24 knm Moment przęsłowy charakterystyczny M Sk = 41,84 knm Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 41,84 knm Reakcja obliczeniowa lewa R Sd, = 47,71 kn Reakcja obliczeniowa prawa R Sd,B = 54,06 kn Dane materiałowe : Klasa betonu: B25 (C20/C25) f cd = 13,33 MPa, f ctd = 1,00 MPa, E cm = 30,0 GPa Ciężar objętościowy betonu ρ = 25 kn/m 3 Maksymalny rozmiar kruszywa d g = 8 mm Wilgotność środowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) φ = 3,10 Stal zbrojeniowa -IIIN (RB500W) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa Stal zbrojeniowa strzemion -I (St3SX-b) f yk = 240 MPa, f yd = 210 MPa, f tk = 310 MPa Stal zbrojeniowa montażowa -IIIN (RB500W f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa) Założenia obliczeniowe : Sytuacja obliczeniowa: trwała Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet. cot θ = 2,00 Graniczna szerokość rys w lim = 0,3 mm Graniczne ugięcie a lim = l eff /200 - jak dla belek (tablica 8) Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 : Przyjęte wymiary przekroju: b w = 25,0 cm, h = 25,0 cm

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

8.OBLICZENIA STATYCZNE

8.OBLICZENIA STATYCZNE 8.OLICZENI STTYCZNE. Dach ZESTWIENI OCIĄŻEŃ Pokrycie, lachodachówka Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f Obc. obl. kn/m 2. lachodachówka o grubości 0,55 mm [0,350kN/m2] 0,35,30 0,45 2. Łaty 5,5 cm

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE - 1 - Wiązar Płatwiowy-Kleszczowy 5.2 OLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy

Bardziej szczegółowo

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OLICZENI KONSTRUKCYJNE SLI GIMNSTYCZNEJ W JEMIELNIE 1. Płatew dachowa DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Drewno: Drewno klejone z drewna litego iglastego,

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DNE: Szkic wiązara 571,8 396,1 42,0 781,7 10,0 20 51,0 14 690,0 14 51,0 820,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 42,0 o Rozpiętość wiązara

Bardziej szczegółowo

Obciążenia konstrukcji dachu Tablica 1. Pokrycie dachu Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f k d Obc. obl. kn/m 2 1. Blachodachówka 0,10 1,20 -- 0,12 2. Łaty i kontrłaty [0,100kN/m2] 0,10 1,10 -- 0,11

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00 - - elka Żelbetowa 3.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEUD 200-200 SPEUD Gliwice utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.7.3. elka żelbetowa ciągła SZKI ELKI:

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OLICZENI STTYCZNE Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 / Z1-5 S [kn/m 2 ] h=1,0 l=5,0 l=5,0 1,080 2,700 2,700 1,080 Maksymalne obciążenie dachu: - Dach z przegrodą lub z attyką, h = 1,0 m - Obciążenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY I ROZUDOWY TOLET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTŁCĄCYCH NR 2 W YDGOSZCZY KROKIEW Tablica 1. Obciążenia stałe Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f Obc. obl.

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Przyjęto deskowanie połaci dachu z płyt OSB gr. 22 lub 18 mm. Płyty mocować do krokwi za pomocą wkrętów do drewna. Poz. 1.2 Krokiew DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ 9 OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZLNI ŚCIEKÓW N OCZYSZCZLNĘ MECHNICZNO IOLOGICZNĄ W TECHNOLOGII SR ORZ KNLIZCJI SNITRNEJ Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SMOKLĘSKI,

Bardziej szczegółowo

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]:

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]: Obliczenia bosmanatu 1. Zebranie obci strop drewniany Tablica 1. k Obc. obl. Lp Opis obci enia Obc. char. kn/m 2 f d kn/m 2 1. Obci enie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80 gabinety lekarskie,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0 - 1 - elka Żelbetowa 4.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEU utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: elki żelbetowe stropu 2001-2014 SPEU Gliwice Podciąg - oś i

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej Leśniczówka 9/k Obliczenia statyczne. leśniczówka 1.Dach. DNE Szkic układu poprzecznego 712,8 270,0 45,0 19 436,0 19 455,0 46,0 14 888,0 14 46,0 1008,0 Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej 270,0

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al.

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al. NIP 679-102-48-90 PeKaO S.. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 Obiekt: PWILON -0 GH dres: Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza Inwestor: kademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3 Cn 400 KRT TYTUŁOW Obiekt: ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL POGWIZDÓW ul. Kościelna 2 dz. 77/, 55/3 Treść: PROJEKT UDOWLNY ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL ranża: KONSTRUKCJ Inwestor: Gmina Hażlach 43-49 HŻŁCH ul. Główna

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE Spis treści: I. opis konstrukcji II. podstawowe wyniki obliczeń konstrukcji Założenia obciążeń 1. Więźba dachowa poz. 1.1-1.5 2. Stropy kondygnacji parteru poz. 2.1-2.7 3. Nadproża

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła

OBLICZENIA STATYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła OBLICZENI STTYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła Normy budowlane i literatura : 01. PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 02. PN-82/B-02003

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ Spis zawartości: 1. 2. Obliczenia statyczne (wybrane fragmenty) 3. Rysunki konstrukcyjne PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4 II KONSTRUKCJA Część opisowa 1 Opis techniczny 2 Podstawowe wyniki obliczeń statycznych Część rysunkowa K1 RZUT FUNDAMENTÓW K2 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PARTEREM K3 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E OBLICZENIA STATYCZNE 1 O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E 1.0 Obciążenia 1.1 Obciążenie śniegiem strefa IV α=40; Q k =1,6 kn/m 2 γ f kn/m 2 - strona zawietrzna: Q k x 0,8 x [(60-α)/30]= 0,853 1,500

Bardziej szczegółowo

1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m] 3. Folia PE gr.0,3mm [0,010kN/m2] 0,01 1,30 -- 0,01 4. Strop Rector 4,59 1,10 -- 5,05 Σ: 6,49 1,16 -- 7,52

1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m] 3. Folia PE gr.0,3mm [0,010kN/m2] 0,01 1,30 -- 0,01 4. Strop Rector 4,59 1,10 -- 5,05 Σ: 6,49 1,16 -- 7,52 ZESTWIENIE OCIĄŻEŃ Tablica 1. Obciążenia stałe. Strop Rector 1. Lastriko bezspoinowe o grubości 20 mm 0,44 1,30 -- 0,57 [0,440kN/m2] 2. Jastrych cementowy grub. 6 cm 1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m]

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU REMIZY OSP W LIPIE DLA POTRZEB CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNEGO NA DZ. NR EW. 287 I 286 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPA, GM. GŁOWACZÓW. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu więźby dachowej w budynku mieszkalnym w Warszawie przy ul. Długiej 24, segment A i B Część: Konstrukcje Budowlane Spis zawartości : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Adres: dz. nr geod. 284/2, Kłonówek, gm. Gózd Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłonówku, Kłonówek, gm. Gózd PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr:.. KROKWIE POŁACI STROMEJ-poz.1 ;

Załącznik Nr:.. KROKWIE POŁACI STROMEJ-poz.1 ; Załącnik Nr:.. KROKWIE POŁACI STROMEJ-po.1 ; I. Element 1-krokiew frontowa-połaci stromej krycie blachą na deskowaniu: Krokiew _prekrój nominalny-14/15 cm KROKIEW UKOSNA -prekrój nie skorodowany Serokość

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50 Spis treści 1. Wstęp 2. Zestawienie obciążeń 3. Obliczenia płyty stropodachu 4. Obliczenia stropu na poz. + 7,99 m 5. Obliczenia stropu na poz. + 4,25 m 6. Obliczenia stropu na poz. +/- 0,00 m 7. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI. 1 Przedmiot opracowania:

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI. 1 Przedmiot opracowania: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI 1 Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budynku Transgranicznego Centrum Turystyki i Wymiany Młodzieży zlokalizowanego w Zarzeczu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm PROJEKT MONTŻU WNIEN SP Z PODESTEM N NTRESOLI WRZ Z TECHNOLOGIĄ UZDTNINI WODY W UDYNKU KRYTEGO SENU WODNIK 2000 W GRODZISKU MZOWIECKIM N DZIŁKCH NR 55/2, 58/2 (ORĘ 0057) Inwestor Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji dla rozbudowy budynku użyteczności publicznej o windę osobową zewnętrzną oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CENTRUM REHABILITACJI PSOUU MIKOŁÓW (w zakresie zmiany konstrukcji więźby dachowej) Sporządzony na zlecenie: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA III. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE: 1 Rzut fundamentów 2 Strop nad parterem 3 I piętro elementy konstrukcyjne 4 Więźba dachowa 5 Ławy fundamentowe 6 Wieńce

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

- 1 - Wiązar Jętkowy ,2 89,2 89,2 89,2 356,8 12,5 373,9 186,1 12,5 740,0

- 1 - Wiązar Jętkowy ,2 89,2 89,2 89,2 356,8 12,5 373,9 186,1 12,5 740,0 - 1 - Wiązar Jętkowy 5.2 OLICZENI STTYCZNO-WYTRZYMŁOŚCIOWE WIĄZR JĘTKOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice utor: inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.3 Dach - Wiązar jętkowy DNE:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Część opisowa

SPIS TREŚCI: Część opisowa SPIS TREŚCI: Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania 3. Posadowienie obiektu. 4. Opis konstrukcji. 5. Materiały. 6. Zabezpieczenie konstrukcji. 7. Wytyczne realizacji i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI

Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA. 1 2 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 3 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2 4 PROJEKTY ZWIĄZANE.

Bardziej szczegółowo

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0.

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0. 7. Więźba dachowa nad istniejącym budynkiem szkoły. 7.1 Krokwie Geometria układu Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Krzysztof Oleś SWK/0019/POOK/08 11.2013 Opracowała : Sprawdził : uprawnienia do projektowania

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-0350 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY 1. TEMAT OPRACOWANIA Tematem niniejszego projektu budowlanego jest przebudowa

Bardziej szczegółowo

do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie.

do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie. 1. Podstawa opracowania : - zlecenie Inwestora na opracowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A

ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA Ekspertyza stanu technicznego budynku garażowego pod kątem jego remontu

Bardziej szczegółowo

4. Projekt konstrukcyjny budowlano - wykonawczy. Zawartość opracowania:

4. Projekt konstrukcyjny budowlano - wykonawczy. Zawartość opracowania: 1 4. Projekt konstrukcyjny budowlano - wykonawczy. Zawartość opracowania: 1. Opis techniczny konstrukcyjny z częścią obliczeniową. 1.1. Podstawa opracowania. 1.2. Warunki gruntowo - wodne. 1.3. Opis ogólny.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA III. KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA DANE OGÓLNE... str. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE... str. OBLICZENIA... str. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PODESTU POD AGREGATY

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE. ZałoŜenia do obliczeń Wiatr Strefa I, Śnieg strefa II Kategoria Geotechniczna obiektu Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE remont dachu ul. Kędzierzyńska 21

OBLICZENIA STATYCZNE remont dachu ul. Kędzierzyńska 21 OBLICZENIA STATYCZNE remont dachu ul. Kędzierzyńska 21 SPRAWDZENIE ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DLA MIN. ISTNIEJĄCYCH PRZEKROJÓW I MAX. ROZSTAWÓW KROKWI DANE: Geometria ustroju: Szkic układu poprzecznego 693,6

Bardziej szczegółowo

P. B. część konstrukcyjna

P. B. część konstrukcyjna P.. część konstrukcyjna O L I C Z E N I S T T Y C Z N E TEMT : PROJEKT PRZEUDOWY ISTNIEJĄCYCH OIEKTÓW N CELE SPOŁECZNO-KULTURLNE W ŻNICY LOKLIZCJ: ŻNIC, 34-350 GMIN WĘGIERSK GÓRK, DZIŁKI NR 838/2 ; 838/3,

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania

Spis zawartości opracowania KONSTRUKCJA Spis zawartości opracowania I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projekt budowlany część konstrukcyjna II RYSUNKI rys. nr K1 RZUT FUNDAMENTÓW rys.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały:

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały: II. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Założenia obliczeniowe. materiały: elementy żelbetowe: beton C25/30, stal A-IIIN mury konstrukcyjne: bloczki Silka gr. 24 cm kl. 20 mury osłonowe: bloczki Ytong

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÚCI SPIS TREÚCI... 1

SPIS TREÚCI SPIS TREÚCI... 1 SPIS TREÚCI SPIS TREÚCI... 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. ZA OÝENIA PROJEKTOWE... 2 1.2. ZASTOSOWANE NORMY, PRZEPISY I LITERATURA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I CEL OPRACOWANIA... 3 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp III CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Obciążenia 3. Wyniki obliczeń ław fundamentowych OPIS TECHNICZNY 1. Układ konstrukcyjne Budynek

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH

- 1 - OBLICZENIA FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH - 1 - Fundamenty ezpośrednie - F1 v.4.1 OLICZENI FUNDMENTÓW EZPOŚREDNICH Użytkownik: MG gnieszka Mazur 1994-2010 SPECUD Gliwice utor: mgr inż. Zbigniew Klinicki Tytuł: Fundament 1 DNE: H = 0,30 1 2 0,16

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA UKŁAD KONSTRUKCYJNY Układ konstrukcyjny mieszany, podstawowymi elementami konstrukcyjnymi są betonowe ławy fundamentowe, belki, wieńce. Ściany planowanej rozbudowy parteru i

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej STDIUM : RNŻ : LOKLIZCJ : PROJEKT UDOWLNY ZMINY KONSTRUCJI DCHU Z DPTCJĄ PODDSZ UDYNKU PRZEDSZKOL NR 9 PRZY UL.PONITOWSKIEGO 12 W ŻYWCU Projekt budowlany Konstrukcja 34-300 Żywiec ul. Poniatowskiego 12,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ.

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. 1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. Zestawienie obciążeń. Kąt nachylenia połaci dachowych: Obciążenie śniegie. - dla połaci o kącie nachylenia 0 stopni Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE PRZY UL. BIELSKIEJ 17 W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA STRYCHU NA SALE ZAJĘĆ LOKALIZACJA: LIGOTA, UL. BIELSKA

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym.

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Poz. 1.0 Dach wiaty Kąt nachylenia połaci α = 15 o Obciążenia: a/ stałe - pokrycie z płyt bitumicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO Z POMIESZCEŃ APTEKI NA GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE Robudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej Inwestor: Gmina Skoki Adres: Kusewo diałka 130/5 i 128 Po.1.1.Dach krokiew. DANE: Wymiary prekroju: prekrój prostokątny Serokość b

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10.

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. 1 Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. Obliczenia wykonano w oparciu o obliczenia statyczne sprawdzające wykonane dla ekspertyzy technicznej opracowanej

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy. Budynek świetlicy wiejskiej. Projekt konstrukcyjny. Wołowno dz. nr 168 gm. Jonkowo. 11 042 Jonkowo ul.

Projekt budowlano - wykonawczy. Budynek świetlicy wiejskiej. Projekt konstrukcyjny. Wołowno dz. nr 168 gm. Jonkowo. 11 042 Jonkowo ul. - 6 - EGZ. ARCHIWALNY INWESTORA Usługi Projektowania Budowlanego i Technologicznego inż. Zbigniew Chwojnicki 0 456 Olsztyn ul. Kard. Wyszyńskiego 5 pok. 0 tel. 89 533-6-00, NIP 739-9-03-, Regon 5365476

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Zestawienie obciążeń... 4 1.1. Obciążenia Stałe... 4 1.2. Obciążenia Zmienne - Klimatyczne... 4 2. Pawilon... 6 2.1. Płyta

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DACHU

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DACHU OBLICZENI STTYCZNO-WYTRZYMŁOŚCIOWE DCHU Drewno sosnowe klasy C f cok :=.0MPa f k :=.0MPa k od := 0.9 γ :=.3 f cok k od f k k od f cod := γ f cod =.5 MPa f := γ f = 6.6 MPa f zd := f E 0.05 := 700MPa E

Bardziej szczegółowo