Projekt konstrukcyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt konstrukcyjny"

Transkrypt

1 - 1 - Projekt konstrukcyjny do projektu budowlanego na rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczowychowawczą typu rodzinnego na terenie Domu Dziecka w Krasnem,, obręb Dobrzyniówka, zlokalizowanego na działce nr ewid. gruntów 230, gmina Zabłudów Dane szczegółowe dotyczące inwestycji (Inwestor, adres budowy itp.) patrz część opisowa do projektu budowlanego budynku oraz projektu zagospodarowania działki. U W G : Szkice wszystkich elementów konstrukcyjnych znajdują się na końcu każdej pozycji obliczeń dotyczącej danego elementu. I. Dane ogólne: Dokonując obliczeń przyjęto założenia: - strefa obciążenia śniegiem 4; (Krasne); - strefa obciążenia wiatrem I; (jak wyżej) - strefa umownej głębokości przemarzana gruntu h z = 1,20 m; - klasa użytkowania konstrukcji 1; - kategoria geotechniczna 1; - proste warunki gruntowe. II. Podstawa opracowania: - projekt budowlany budynku; - opinia geotechniczna wykonana przez autora opracowania; - techniczne warunki budowlane; - Polskie Normy udowlane; - uzgodnienia z Inwestorem; - dane producentów dotyczące materiałów budowlanych. III. Dane o gruncie: Zgodnie z opinią geotechniczną (autora opracowania) grunt nadaje się do bezpośredniego posadowienia projektowanego budynku co wynika z polowych, makroskopowych badań geologicznych podłoża gruntowego oraz oględzin terenu realizacji inwestycji. W poziomie posadowienia występują proste warunki gruntowe, to jest: - warstwa gruntów jednorodnych równoległa do naziomu, - brak gruntów słabonośnych, - zwierciadło wody gruntowej poniżej projektowanego poziomu posadowienia, - brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Po niżej występują grunty niespoiste oraz spoiste o nośności większej niż nośność warstw wyżej położonych. Nie stwierdzono gruntów pochodzenia organicznego oraz nasypów. Pozostałe parametry gruntu podano w pozycji obliczeniowej dotyczącej fundamentów budynku. Szczegóły patrz niżej: a) dane dotyczące gruntu występujące w poziomie posadowienia: - pospółki gliniaste mało wilg.- grunty typu pochodzenia morenowego nieskonsolidowane; - gęstość właściwa ρ s = 26,5 kn/m 3 ; - gęstość objętościowa ρ = 21,0 kn/m 3 ; - wilgotność naturalna w n = 15,0 % - stopień plastyczności gruntu (n) I L = 0,40

2 kąt tarcia wewnętrznego Φ (n) = 14,15 0 ; - spójność gruntu C u (n) = 24,76 kpa; b) analiza warunków geotech. oraz ustalenie warunków posadowienia: Teren nadaje się do bezpośredniego posadowienia na gruncie rodzimym projektowanych fundamentów. Najsłabsza (najmniej nośna) warstwa podłoża gruntowego występuje w poziomie posadowienia fundamentów lub po wyżej tego poziomu. Zaleca się wykonanie pod fundamentami podkładu z chudego betonu o grubości około 10,00 cm. Miejsca przekopane uzupełniać chudym betonem a napotkane soczewki gruntów słabonośnych wymienić na pospółki zagęszczane mechanicznie warstwami po około 15,00 cm do stopnia zagęszczenia I D 0,63. IV. Opis konstrukcji i rozwiązań materiałowych stan istniejący: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dwukondygnacyjnego i niepodpiwniczonego budynku mieszkalnego zrealizowanego w technologii tradycyjnej układ konstrukcyjny podłużny. Zmiana sposobu użytkowania dotyczy jedynie części budynku parteru, który będzie przeznaczony na placówkę opiekuńczo wychowawczą typu rodzinnego. Pomieszczenia zlokalizowane na I piętrze będą nadal pełniły funkcję mieszkalną mieszkanie służbowe. Nie ulegną więc zmianie obciążenia jakie ma przenosić strop nad parterem i poddaszem oraz klatka schodowa z poziomu parteru na poziom posadzki I piętra. Zgodnie z ekspertyzą stan tych elementów konstrukcyjnych jest zadawalający i mogą one być użytkowane jako konstrukcyjne elementy budynku mieszkalnego. Poniżej podano krótki opis stanu istniejącego oraz zamieszczono obliczenia i szkice wykonawcze konstrukcyjnych elementów nowoprojektowanych związanych z pełnieniem przez parter budynku nowej funkcji. Ściany konstr. nadziemia zewnętrzne o konstrukcji drewnianej wieńcowej wykonane z tarcicy iglastej, wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej klasy 10 na zaprawie cementowowapiennej marki M 5. Strop nad parterem i piętrem drewniany o konstrukcji belkowej wykonany z tarcicy iglastej klasy wytrzymałościowej określonej w ekspertyzie na C27. Więźba dachowa symetryczna drewniana z tarcicy iglastej o klasie wytrzymałościowej określonej w ekspertyzie na C27. Fundamenty monolityczne, wylewane z betonu C12/15 (15) posadowione bezpośrednio na gruncie rodzimym. udynek posiada II kondygnacje naziemne (parter i piętro) oraz poddasze nieużytkowe i jest zaliczany do budynków niskich (N). Kategoria geotechniczna 1, klasa użytkowania konstrukcji 1; klasa odporności ogniowej ZLIV, kategoria obiektu XIII (budynki mieszkalne). udynek jest zlokalizowany w IV strefie klimatycznej, strefa obciążeniem śniegiem 4, strefa wiatrowa I, teoretyczna głębokość przemarzania gruntu 1,2 m. Obiekt jest wyposażony w instalację elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych, telekomunikacji, instalacje sanitarne takie jak wod.-kan., co., cw. (zdalaczynne) i wentylacji grawitacyjnej oraz w przyłączą wod. kan. co. i cw., elektryczne i telekomunikacyjne. V. Schematy konstrukcyjne oraz inne założenia projektowe: Sztywność przestrzenną konstrukcji we wszystkich kierunkach będzie zapewniona przez układ nośnych ścian konstrukcyjnych i tarczy poziomych utworzonych przez istniejące stropy o konstrukcji drewnianej - belkowej. Przyjęte schematy konstrukcyjne i rozwiązanie materiałowe patrz poniższe obliczenia konstrukcyjne. Wykonując obliczenia założono następujące obciążenia konstrukcji: Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 dla 4-tej strefy - Q k =1,60 kn/m 2 ; Obciążenie wiatrem wg PN-77/-02011/z1 dala I-szej strefy - q k = 0,30 kn/m 2 ; Obciążenia stałe wg PN-82/-02001; Obciążenia zmienne wg PN-82/-02003: Posadowienie bezpośrednie budowli wg PN.-81/-03020; Konstrukcje murowe projektowanie i obliczanie wg PN : 2007; Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wg PN : Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projekt. - PN : 2000/z1, z2, z3.

3 - 3 - VI. Omówienie wyników obliczeń konstrukcyjnych: 1.0. Płyta fundamentowa platformy typu K 900: Pod nowoprojektowana platformę typu K 900 (podnośnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych) należy wykonać płytę fundamentową wylewana z betonu C16/20 (20) zbrojonego stalą klasy IIIN R500. posadowioną bezpośrednio na gruncie rodzimym z zastosowaniem warstwy antywysadzinowej o grubości min 30,00 cm z zagęszczonej mechanicznie warstwami po 15,00 cm do stopnia zagęszczenia I D 0,63 pospółki. Zgodnie z instrukcją montażu poziome wymiary zewnętrzne płyty wyniosą a x b = 1,60 x 1,80 m. Obliczeń dokonano dwuetapowo. w pierwszej części sprawdzono nośność gruntu pod płytą i zaprojektowano dolne zbrojenie płyty a w drugiej ustalono sposób zbrojenia płyty górą Nośność podłoża gruntowego i zbrojenie dołem płyty: - obliczeniowe obciążenie na płytę (instrukcja montażu)- 10,0 x 1,20 - N d = 12,00 kn; 1 2 0,15 1,50 L = 1,80 H=0,30 0, ,30 0,15 = 1,60 V = 0,86 m 3 Opis fundamentu : Typ: stopa prostopadłościenna Wymiary: = 1,60 m L = 1,80 m H = 0,30 m s = 1,30 m L s = 1,50 m e = 0,00 m e L = 0,15 m Posadowienie fundamentu: D = 0,30 m D min = 0,30 m; brak wody gruntowej w zasypce Opis podłoża: z [m] -0,30 z 0,00 Pospółki gliniaste 0,90 N nazwa gruntu h [m] nawodni (n) ρ o γ f,min γ f,max φ (r) u [ o ] (r) c u M 0 M [kpa] r ona [t/m 3 ] [kpa] [kpa] 1 Pospółki gliniaste 0,90 nie 2,10 0,90 1,10 13,08 22, Kombinacje obciążeń obliczeniowych: N typ obc. N [kn] T [kn] M [knm] T L [kn] M L [knm] e [kpa] e [kpa/m] r 1 długotrwałe 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - 4 - Materiały : Zasypka: ciężar objętościowy: 21,00 kn/m 3 współczynniki obciążenia: γ f,min = 0,90; γ f,max = 1,20 eton: klasa betonu: C16/20 (20) f cd = 10,67 MPa, f ctd = 0,87 MPa, E cm = 29,0 GPa ciężar objętościowy: 24,00 kn/m 3 współczynniki obciążenia: γ f,min = 0,90; γ f,max = 1,10 Zbrojenie: klasa stali: -IIIN (R500) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa otulina zbrojenia c nom = 50 mm Założenia obliczeniowe : Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: - dla nośności pionowej m = 0,81 - dla stateczności fundamentu na przesunięcie m = 0,72 - dla stateczności na obrót m = 0,72 Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: β = 1,50 Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 Współczynniki redukcji spójności: - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 - przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00 Czas trwania robót: powyżej 1 roku (λ=1,00) Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych N k N/N k = 1,20 WYNIKI-PROJEKTOWNIE: WRUNKI STNÓW GRNICZNYCH PODŁOŻ - wg PN-81/ Nośność pionowa podłoża: Decyduje: kombinacja nr 1 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy opór graniczny podłoża Q fn = 911,5 kn, Q fnl = 912,9 kn N r = 34,8 kn < m Q fn = 738,3 kn (4,7%) Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: Decyduje: kombinacja nr 1 Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu Obliczeniowy opór graniczny podłoża Q ft = 37,4 kn T r = 0,0 kn < m Q ft = 26,9 kn (0,0%) Stateczność fundamentu na obrót: Decyduje: kombinacja nr 1 Decyduje moment wywracający M o,2-3 = 0,00 knm, moment utrzymujący M u,2-3 = 24,53 knm M o = 0,00 knm < m M u = 17,7 knm (0,0%) Osiadanie: Decyduje: kombinacja nr 1 Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtórne s''= 0,01 cm, całkowite s = 0,01 cm s = 0,01 cm < s dop = 1,00 cm (1,4%) OLICZENI WYTRZYMŁOŚCIOWE FUNDMENTU - wg PN : 2002 Nośność na przebicie: Decyduje: kombinacja nr 1 Pole powierzchni wielokąta = 0,10 m 2 Siła przebijająca N Sd = (g+q) max = 1,0 kn Nośność na przebicie N Rd = 299,1 kn N Sd = 1,0 kn < N Rd = 299,1 kn (0,3%) Wymiarowanie zbrojenia: Wzdłuż boku : Decyduje: kombinacja nr 1 Zbrojenie potrzebne s = 0,17 cm 2 Przyjęto konstrukcyjnie 10 prętów φ12 mm o s = 11,31 cm 2

5 - 5 - Wzdłuż boku L: Decyduje: kombinacja nr 1 Zbrojenie potrzebne s = 0,27 cm 2 Przyjęto konstrukcyjnie 9 prętów φ12 mm o s = 10,18 cm 2. SZKIC ZROJENI DOLNEGO PŁYTY FUNDMENTOWEJ: Nr2 Nr1 Nr1 Nr2 7 Nr2 9φ12 co 18 l= x18, ,5 Nr1 10φ12 co 18,5 l= x Wykaz zbrojenia dolnego dla 1 stopy Długość ogólna [m] Nr Średnica Długość Liczba R500 [mm] [cm] φ , ,30 Długość ogólna wg średnic [m] 30,4 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,888 Masa prętów wg średnic [kg] 27,0 Masa całkowita [kg] 27 Zbrojenie górne wykonać identycznie jak zbrojenie dolne z zachowaniem otuliny c = 5,00 cm Zbrojenie górne płyty fundamentowej: Płyta będzie obciążona odporem gruntu od obciążenia eksploatacyjnego platformy K 900; które wyniesie : - oblicz. obciąż. odporem gruntu 12,00 /1,80 x1,60 = q d 4,17 kn/m 2 ; Założono wstępnie zbrojenie górna identyczne jak zbrojenie dolne obliczone w poz Poniżej dokonano obliczeń sprawdzających dla założonego schematu zbrojenia górnego patrz obliczenia. Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. 1. Odpór gruntu 3,48 1, ,18 2. Płyta żelbetowa grub.30 cm 7,50 1, ,25 Σ: 10,98 1,13 12,43

6 - 6 - Schemat statyczny płyty: qo = 12,43 1,85 Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 1,55 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 1,85 m y x 1,55 Wyniki obliczeń statycznych: Kierunek x: Moment przęsłowy obliczeniowy M Sdx = 1,52 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny M Skx = 1,34 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Skx,lt = 1,34 knm/m Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y) Q ox,max = 9,63 kn/m Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y) Q ox = 6,96 kn/m Kierunek y: Moment przęsłowy obliczeniowy M Sdy = 1,07 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny M Sky = 0,94 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sky,lt = 0,94 knm/m Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x) Q oy,max = 9,63 kn/m Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x) Q oy = 6,02 kn/m Dane materiałowe : Grubość płyty 30,0 cm Klasa betonu C16/20 (20) f cd = 10,67 MPa, f ctd = 0,87 MPa, E cm = 29,0 GPa Stal zbrojeniowa -IIIN (R500) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku x c nom,x = 50 mm Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku y c nom,y = 65 mm Założenia obliczeniowe : Sytuacja obliczeniowa: trwała Graniczna szerokość rys w lim = 0,3 mm Graniczne ugięcie a lim = l eff /200 - jak dla stropów (tablica 8) Wymiarowanie wg PN :2002 (metoda uproszczona): Kierunek x: Przęsło: Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) s = 3,17 cm 2 /mb. Przyjęto φ12 co 25,0 cm o s = 4,52 cm 2 /mb (ρ = 0,19%) Warunek nośności na zginanie: M Sd,x = 1,52 knm/mb < M Rd,x = 44,67 knm/mb (3,4%) Szerokość rys prostopadłych: w kx = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm (0,0%) Podpora: Warunek nośności na ścinanie: V Sd,x = 9,63 kn/mb < V Rd1,x = 124,16 kn/mb (7,8%) Kierunek y: Przęsło: Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) s = 2,98 cm 2 /mb. Przyjęto φ12 co 20,0 cm o s = 5,65 cm 2 /mb (ρ = 0,25%) Warunek nośności na zginanie: M Sd,y = 1,07 knm/mb < M Rd,y = 51,74 knm/mb (2,1%) Szerokość rys prostopadłych: w ky = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm (0,0%) Podpora: Warunek nośności na ścinanie: V Sd,y = 9,63 kn/mb < V Rd1,y = 118,98 kn/mb (8,1%) Ugięcie całkowite płyty: Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 0,02 mm < a lim = 7,75 mm (0,3%) Obliczenia potwierdziły możliwość zastosowania zbrojenia górnego identycznego do zbrojenia dolnego patrz szkic w poz

7 - 7 - Zaprojektowano płytę o wymiarach a x b x h = 1,60 x 1,80 x 0,30 m wylewana z betonu towarowego C16/20 (20) zbrojona górą i dołem prętami Ø/ 12 ze stali klasy IIIN R500 o rozstawie jak na szkicu w poz z zachowaniem dołem i górą otulenia wkładek zbrojenia wynoszącego c = 5,00 cm. Płytę posadowić na gruncie rodzimym za pośrednictwem warstwy antywysadzinowej o miąższości minimum 30,00 cm z zagęszczonej mechanicznie pospółki do stopnia zagęszczenia min. ID 0, Schody zewnętrzne o konstrukcji żelbetowej: Zaprojektowano schody zewnętrzne o wymiarach 8x15x30 prowadzące z poziomu terenu przy budynku na poziom posadzki tarasu przy płycie fundamentowej platformy K 900. Przyjęto schody płytowe o konstrukcji żelbetowe wylewane z betonu C16/20 (20) zbrojonego stalą gładką klasy 0 St0S-b ieg z poziomu gruntu na poziom posadzki tarasu: Z zgodnie z projektem budowlanym przyjęto szerokość stopni b = 30,00 cm, ich wysokość h = 15,00 cm oraz szerokość biegu wynoszącą L = 1,20 m.. Stopnie zostaną posadowione na płycie żelbetowe opartej z jednej strony na własnym fundamencie oraz na ścianie tarasu z drugiej strony. Szczegóły patrz niżej. SZKIC SCHODÓW x 15/ GEOMETRI SCHODÓW Wymiary schodów : Długość biegu l n = 2,10 m Różnica poziomów spoczników h = 1,20 m Liczba stopni w biegu n = 8 szt. Grubość płyty t = 12,0 cm Wymiary poprzeczne: Szerokość biegu 1,20 m - Schody jednobiegowe Oparcia : (szerokość / wysokość) Podwalina podpierająca bieg schodowy b = 25,0 cm, h= 75,0 cm Wieniec ściany podpierającej górny bieg schodowy b = 20,0 cm, h = 18,0 cm DNE MTERIŁOWE Klasa betonu C16/20 (20) f cd = 10,67 MPa, f ctd = 0,87 MPa, E cm = 29,0 GPa Stal zbrojeniowa -0 (St0S-b) f yk = 220 MPa, f yd = 190 MPa, f tk = 260 MPa

8 - 8 - Średnica prętów φ = 12 mm Otulina zbrojenia c nom = 20 mm ZESTWIENIE OCIĄŻEŃ Obciążenia zmienne [kn/m 2 ]: Opis obciążenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. Obciążenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne, szpitalne, więzienia) [3,0kN/m2] 3,00 1,30 0,35 3,90 Obciążenia stałe na biegu schodowym [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f 1. Okładzina górna biegu (Płytki kamionkowe grubości 14 mm na zaprawie 0,96 1,20 1,15 cementowej 1:3 gr mm grub. 3 cm [0,640kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57 (1+15,0/30,0) 2. Płyta żelbetowa biegu grub.12 cm + schody 15/30 5,23 1,10 5,75 3. Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) 0,32 1,20 0,38 grub.1,5 cm Σ: 6,51 1,12 7,29 Przyjęty schemat statyczny: po = 3,90 kn/m 2 Obc.obl. go,b = 7,28 kn/m 2 0,99 1,98 ZŁOŻENI OLICZENIOWE: Sytuacja obliczeniowa: trwała Graniczna szerokość rys w lim = 0,3 mm Graniczne ugięcie a lim = jak dla belek i płyt (tablica 8) WYNIKI: Wyniki obliczeń statycznych: Przęsło -: maksymalny moment obliczeniowy M Sd = 5,50 knm/mb Reakcja obliczeniowa R Sd, = R Sd, =11,10 kn/mb Wymiarowanie wg PN :2002 : a a Zginanie: (przekrój a-a) Moment przęsłowy obliczeniowy M Sd = 5,50 knm/mb Zbrojenie potrzebne s = 3,18 cm 2 /mb. Przyjęto φ12 co 14,0 cm o s = 8,08 cm 2 /mb (ρ = 0,86%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = 5,50 knm/mb < M Rd = 13,32 knm/mb (41,3%) Ścinanie: Siła poprzeczna obliczeniowa V Sd = 10,43 kn/mb Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 10,43 kn/mb < V Rd1 = 66,29 kn/mb (15,7%) Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 3,72 knm/mb Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,091 mm < w lim = 0,3 mm (30,5%) Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 1,39 mm < a lim = 9,92 mm (14,0%)

9 - 9 - SZKIC ZROJENI x 15/ Nr4 φ12 co 14 (Nr 1+2+3) 267 Nr1 φ12 l= Nr2 φ12 l= Nr3 φ12 l= o Wykaz zbrojenia dla płyty l = 1,20 m Długość ogólna [m] Nr Średnica Długość Liczba St0S-b [mm] [mm] [szt.] φ6 φ , , , ,72 Długość ogólna wg średnic [m] 19,8 27,2 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 Masa prętów wg średnic [kg] 4,4 24,2 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 28,6 Masa całkowita [kg] 29 UWG: schody wylewać łącznie z płytą tarasu, po uprzednim wyburzeniu istniejącej płyty tarasu Płyta tarasu przy nowoprojektowanych schodach: Zaprojektowano nową płytę nad tarasem przy nowoprojektowanych schodach z po Po wyburzeniu płyty istniejącej należy (wykonując schody) wylać nowoprojektowana płytę tarasu wylewaną z betonu C16/20 (20) zbrojonego stalą gładką klasy 0 St0S-b z zachowaniem otuliny c = 2,00 cm. Obliczenia i szkice części przęsłowej i części wspornikowej płyty patrz niżej.

10 Część przęsłowa płyt - 1,40 x 2,58 m w świetle podpór: Zaprojektowano płytę krzyżowo zbrojoną opartą z trzech stron na ścianie okalającej taras oraz na ścianie budynku po uprzednim wykonaniu bruzdy wyrwy. Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. 1. Obciążenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90 mieszkalne, szpitalne, więzienia) [3,0kN/m2] 2. Warstwy przystropowe - unifikacja [1,920kN/m2] 1,92 1, ,50 3. Płyta żelbetowa grub.12 cm 3,00 1, ,30 Σ: 7,92 1,22 9,70 Schemat statyczny płyty: qo = 9,70 2,70 Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 1,52 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 2,70 m y x 1,52 Wyniki obliczeń statycznych: Kierunek x: Moment przęsłowy obliczeniowy M Sdx = 1,93 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny M Skx = 1,58 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Skx,lt = 1,19 knm/m Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y) Q ox,max = 7,37 kn/m Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y) Q ox = 6,37 kn/m Kierunek y: Moment przęsłowy obliczeniowy M Sdy = 0,61 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny M Sky = 0,50 knm/m Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały M Sky,lt = 0,38 knm/m Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x) Q oy,max = 7,37 kn/m Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x) Q oy = 4,61 kn/m Dane materiałowe : Grubość płyty 12,0 cm Klasa betonu C16/20 (20) f cd = 10,67 MPa, f ctd = 0,87 MPa, E cm = 29,0 GPa Stal zbrojeniowa -0 (St0S-b) f yk = 220 MPa, f yd = 190 MPa, f tk = 260 MPa Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku x c nom,x = 20 mm Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku y c nom,y = 25 mm Założenia obliczeniowe : Sytuacja obliczeniowa: trwała Graniczna szerokość rys w lim = 0,3 mm Graniczne ugięcie a lim = l eff /200 - jak dla stropów (tablica 8) Wymiarowanie wg PN :2002 (metoda uproszczona): Kierunek x: Przęsło: Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) s = 2,13 cm 2 /mb. Przyjęto φ10 co 25,0 cm o s = 3,14 cm 2 /mb (ρ = 0,33%) Warunek nośności na zginanie: M Sd,x = 1,93 knm/mb < M Rd,x = 5,50 knm/mb (35,1%) Szerokość rys prostopadłych: w kx = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm (0,0%) Podpora: Warunek nośności na ścinanie: V Sd,x = 7,37 kn/mb < V Rd1,x = 54,91 kn/mb (13,4%)

11 Kierunek y: Przęsło: Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) s = 2,02 cm 2 /mb. Przyjęto φ10 co 25,0 cm o s = 3,14 cm 2 /mb (ρ = 0,35%) Warunek nośności na zginanie: M Sd,y = 0,61 knm/mb < M Rd,y = 5,21 knm/mb (11,8%) Szerokość rys prostopadłych: w ky = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm (0,0%) Podpora: Warunek nośności na ścinanie: V Sd,y = 7,37 kn/mb < V Rd1,y = 52,35 kn/mb (14,1%) Ugięcie całkowite płyty: Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 0,28 mm < a lim = 7,60 mm (3,7%) SZKIC ZROJENI: Kierunek x (najniższy rząd zbrojenia): 60 Nr 1 φ10 l = 1880 mm szt Nr 2 φ10 l = 3300 mm szt. 2x Kierunek y (następny rząd zbrojenia): 60 Nr 3 φ10 l = 3060 mm szt Nr 4 φ10 l = 4890 mm szt. 2x Zbrojenie naroży dołem: Nr 5 φ10 co 250 mm l = mm szt. 4x SCHEMT ROZMIESZCZENI PRĘTÓW (DOŁEM I GÓRĄ): (zbrojenie dolne) (zbrojenie górna) 6x 250 3x Nr 4 1x Nr 3 3x Nr 4 3x Nr 4 3x Nr x Nr 2 4x Nr 2 10x 250 4x Nr 1 4x Nr x Nr Wykaz zbrojenia Średnica Długość Liczba St0S-b Nr [mm] [cm] [szt.] φ , , , , , ,04 Długość wg średnic [m] 72,5 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,617 Masa wg średnic [kg] 44,7 Razem [kg] 45

12 Część wspornikowa płyt tarasu: Poniżej podano sposób zbrojenia odcinka wspornikowego nowoprojektowanej płyty tarasu przy schodach z poz Płytę należy wylewać w całości razem ze schodami. Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. 1. Obciążenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90 mieszkalne, szpitalne, więzienia) [3,0kN/m2] 2. Warstwy przystropowe - unifikacja [1,920kN/m2] 1,92 1, ,50 3. Płyta żelbetowa grub.12 cm 3,00 1, ,30 Σ: 7,92 1,22 9,70 Schemat statyczny płyty: qo = 9,70 Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff = 0,62 m leff = 0,62 Wyniki obliczeń statycznych: Moment podporowy obliczeniowy M Sd,p = 1,86 knm/m Moment podporowy charakterystyczny M Sk = 1,52 knm/m Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 1,15 knm/m Reakcja podporowa obliczeniowa R = 6,01 kn/m Dane materiałowe : Grubość płyty 12,0 cm Klasa betonu C16/20 (20) f cd = 10,67 MPa, f ctd = 0,87 MPa, E cm = 29,0 GPa Stal zbrojeniowa główna -0 (St0S-b) f yk = 220 MPa, f yd = 190 MPa, f tk = 260 MPa Pręty rozdzielcze φ6 co max. 30,0 cm, stal -0 (St0S-b) Otulenie zbrojenia podporowego c`nom = 20 mm Założenia obliczeniowe : Sytuacja obliczeniowa: trwała Graniczna szerokość rys w lim = 0,3 mm Graniczne ugięcie a lim = l eff /150 Wymiarowanie wg PN :2002 (metoda uproszczona): Podpora: Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) s = 2,13 cm 2 /mb. Przyjęto φ10 co 14,0 cm o s = 5,61 cm 2 /mb (ρ = 0,59%) Warunek nośności na zginanie: M Sd,p = 1,86 knm/mb < M Rd,p = 9,59 knm/mb (19,4%) Warunek nośności na ścinanie: V Sd = 6,01 kn/mb < V Rd1 = 57,17 kn/mb (10,5%) Szerokość rys prostopadłych: w k = 0,000 mm < w lim = 0,3 mm Maksymalne ugięcie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 0,10 mm < a lim = 4,13 mm SZKIC ZROJENI: 50 Nr1 φ10 co 140 l= φ10 co 140 mm 50 strop 200 φ6 co tz =

13 Wykaz zbrojenia dla płyty długości l = 1,60 m Średnica Długość Liczba St0S-b Nr [mm] [cm] [szt.] φ6 φ , ,76 Długość wg średnic [m] 11,8 19,1 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617 Masa wg średnic [kg] 2,6 11,8 Masa wg gatunku stali [kg] 15,0 Razem [kg] Nadproża nad nowoprojektowanymi otworami: Zaprojektowano nadproża o konstrukcji drewnianej w ścianach zewnętrznych oraz z dwóch belek stalowych (w ścianach murowanych wewnętrznych) osadzonych przed ostrożnym rozebraniem ściany w obustronnych bruzdach i opartych na ścianie za pośrednictwem podlewek o grubości około 5,00 cm wykonanych z gotowej zaprawy cementowej Ceresit CX15. Minimalna głębokość oparcia belek na murze wynosi a = 25,00 cm. Rozpiętości w tytułach pozycji oblicz. podano w świetle ościeży. Kolejność wykonywania robót, przy montażu nadproża w ścianach murowanych, jest następująca: a) obustronnie wytrasować projektowany otwór zaleca się wywiercenie otworów w obu górnych narożach w celu dokładnego odwzorowania projektowanego otworu po przeciwnej stronie ściany, b) wykuć bruzdę na jedna belkę z jednej strony ściany wysokość bruzdy powinna być większa od wysokości belki a głębokość szersza o min. 2,0 cm od szerokości stopki belki, c) osadzi belkę i wykonać podlewki zgrub. g = 5,0 cm z zaprawy CERESIT CX15 pod oba końce oparte o mur głębokość oparcia na murze minimum b = 25,0 cm, d) zaklinować belkę od góry w celu podparcia muru nad nią a następnie szczelinę wypełnić zaprawą CERESIT CX15 z dodatkiem gruzu ceglanego pochodzącego z wykucia; e) te same czynności wykonać dla drugiej belki po przeciwnej stronie ściany, f) po stężeniu zaprawy podlewek około dwie doby w temp. Powyżej 18 0 C można ostrożnie rozebrać mur pod belkami należy użyć piły do cięcia ceramiki i betonu; g) po rozebraniu ściany dolne stopki belek połączyć ze sobą stosując nakładki z płaskownika 4x40 St3S o rozstawie co a = 50,0 cm spawane do półek dolnych ciągłymi spoinami pachwinowymi 3 mm. UWG: 1) minimalna długość oparcia belki na murze musi wynosić a min. = 25,00 cm, 2) zabrania się wyburzania ściany pod nadprożem należy ją rozebrać ostrożnie po uprzednim obustronnym nacięciu. ZŁOŻENI OLICZENIOWE DO WYMIROWNI NDPROŻY W ŚCINCH MUROWNYCH: Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; Parametry analizy zwichrzenia: - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; - obciążenie działa w dół; - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki;

14 Nadproża z 15/35 cm C30 o rozp. w św. ośc. 1,80 m: Tablica 4.1. Obciążenie nadproża nad otworami w ścianach zewnętrznych - drewnianych: Lp. Opis obciążenia Obc. char. kn/m γ f k d Obc. obl. kn/m 1. Od balkonu [17,920kN/m] 17,92 1, ,30 2. Od stropu [15,310kN/m] 15,31 1, ,90 3. Od ściany nad otworem [2,950kN/m] 2,95 1, ,84 4. Od wieńca żelbetowego [1,740kN/m] 1,74 1, ,26 Σ: 37,92 1, ,30 SCHEMT ELKI 1,89 Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 49,30 49,30 go=0,22 kn/mb 1,89 Momenty zginające [knm]: 46,80 22,11 ZŁOŻENI OLICZENIOWE DO WYMIROWNI Klasa użytkowania konstrukcji - 2 Parametry analizy zwichrzenia: - brak stężeń bocznych na długości belki - stosunek l d /l =1,00 - obciążenie przyłożone na pasie ściskanym (górnym) belki Ugięcie graniczne u net,fin = l o / ,80 WYMIROWNIE WG PN :2000 z y y Przekrój prostokątny 15 / 35 cm W y = 3063 cm 3, J y = cm 4, m = 19,9 kg/m drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C30 f m,k = 30 MPa, f t,0,k = 18 MPa, f c,0,k = 23 MPa, f v,k = 3 MPa, E 0,mean = 12 GPa, ρ k = 380 kg/m 3 Zginanie Przekrój x = 0,94 m Moment maksymalny M max = 22,11 knm σ m,y,d = 7,22 MPa, f m,y,d = 13,85 MPa Warunek nośności: σ m,y,d / f m,y,d = 0,52 < 1 Warunek stateczności: k crit = 1,000 σ m,y,d = 7,22 MPa < k crit f m,y,d = 13,85 MPa (52,1%) Ścinanie Przekrój x = 1,89 m Maksymalna siła poprzeczna V max = -46,80 kn τ d = 1,34 MPa < f v,d = 1,38 MPa (96,6%) Docisk na podporze z

15 Reakcja podporowa R = 46,80 kn a p = 30,0 cm, k c,90 = 1,00 σ c,90,y,d = 1,04 MPa < k c,90 f c,90,d = 1,25 MPa (83,4%) Stan graniczny użytkowalności Przekrój x = 0,94 m Ugięcie maksymalne u fin = u M + u T =3,31 mm Ugięcie graniczne u net,fin = l o / 500 = 3,78 mm u fin = 3,31 mm < u net,fin = 3,78 mm (87,7%) Minimalna głębokość oparcia na ścianie drewnianej a = 30,00 cm z każdej strony otworu Nadproża z 2x IPE St3S o rozp. w św. ośc. 1,02 m: Tablica 1. Obc. nadproża nad otworami w murowanych ścianach wewn. konstrukcyjnych: Lp. Opis obciążenia Obc. char. kn/m γ f k d Obc. obl. kn/m 1. Od stropu [41,320kN/m] 41,32 1, ,72 2. Od ściany nad otworem [5,890kN/m] 5,89 1, ,66 3. Od wieńca żelbetowego [1,740kN/m] 1,74 1, ,26 Σ: 48,95 1, ,63 SCHEMT ELKI 1,08 Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 63,63 63,63 go=0,17 kn/mb 1,08 Momenty zginające [knm]: 34,45 9,30 WYMIROWNIE WG PN-90/ y 34,45 x x Przekrój: 2 IPE 100, połączone nakładkami. v = 8,20 cm 2, m = 16,2 kg/m J x = 342 cm 4, J y = 188 cm 4, J ω = 351 cm 6, J Τ = 1,20 cm 4, W x = 68,4 cm 3 Stal: St3 Nośności obliczeniowe przekroju: - zginanie: klasa przekroju 1 (α p = 1,076) M R = 15,82 knm - ścinanie: klasa przekroju 1 V R = 102,25 kn Nośność na zginanie Przekrój z = 0,54 m Współczynnik zwichrzenia ϕ L = 1,000 Moment maksymalny M max = 9,30 knm (52) M max / (ϕ L M R ) = 0,588 < 1 Nośność na ścinanie Przekrój z = 1,08 m 1 y

16 Maksymalna siła poprzeczna V max = -34,45 kn (53) V max / V R = 0,337 < 1 Nośność na zginanie ze ścinaniem V max = (-)34,45 kn < V o = 0,6 V R = 61,35 kn warunek niemiarodajny Stan graniczny użytkowania Przekrój z = 0,54 m Ugięcie maksymalne f k,max = 1,24 mm Ugięcie graniczne f gr = l o / 500 = 2,16 mm f k,max = 1,24 mm < f gr = 2,16 mm (57,4%) Minimalna głębokość oparcia na murze a = 25,00 cm (z każdej strony otworu) za pośrednictwem podlewek o grub. 5,00 cm z zaprawy Ceresit CX Nadproża z 2x PN I100 - St3S o rozp. w św. ośc. 0,90 m: Obciążenie na nadproże jak w poz patrz poprzednia pozycja. SCHEMT ELKI 0,95 Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 63,63 63,63 go=0,13 kn/mb 0,95 Momenty zginające [knm]: 30,29 7,19 30,29 ZŁOŻENI OLICZENIOWE DO WYMIROWNI Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; Parametry analizy zwichrzenia: - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; - obciążenie działa w dół; - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; WYMIROWNIE WG PN-90/ y x x Przekrój: 2 I 80, połączone spoinami ciągłymi v = 6,24 cm 2, m = 11,9 kg/m J x = 156 cm 4, J y = 79,3 cm 4, J ω = 84,0 cm 6, J Τ = 0,93 cm 4, W x = 39,0 cm 3 Stal: St3 Nośności obliczeniowe przekroju: - zginanie: klasa przekroju 1 (α p = 1,085) M R = 9,09 knm - ścinanie: klasa przekroju 1 V R = 77,81 kn Nośność na zginanie Przekrój z = 0,47 m Współczynnik zwichrzenia ϕ L = 1,000 Moment maksymalny M max = 7,19 knm 1 y

17 (52) M max / (ϕ L M R ) = 0,791 < 1 Nośność na ścinanie Przekrój z = 0,00 m Maksymalna siła poprzeczna V max = 30,29 kn (53) V max / V R = 0,389 < 1 Nośność na zginanie ze ścinaniem V max = 30,29 kn < V o = 0,6 V R = 46,69 kn warunek niemiarodajny Stan graniczny użytkowania Przekrój z = 0,47 m Ugięcie maksymalne f k,max = 1,63 mm Ugięcie graniczne f gr = l o / 500 = 1,90 mm f k,max = 1,63 mm < f gr = 1,90 mm (85,9%) (Zakończono na poz.4.4., str. nr 17 wg integralnej numeracji patrz nagłówek, środek strony.) Data opracowania jest tożsama z datą opracowania projektu budowlanego patrz strona tytułowa projektu budowlanego.- WSPÓŁPRC: PROJEKTNT:...

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OLICZENI STTYCZNE Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 / Z1-5 S [kn/m 2 ] h=1,0 l=5,0 l=5,0 1,080 2,700 2,700 1,080 Maksymalne obciążenie dachu: - Dach z przegrodą lub z attyką, h = 1,0 m - Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DNE: Szkic wiązara 571,8 396,1 42,0 781,7 10,0 20 51,0 14 690,0 14 51,0 820,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 42,0 o Rozpiętość wiązara

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OLICZENI KONSTRUKCYJNE SLI GIMNSTYCZNEJ W JEMIELNIE 1. Płatew dachowa DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Drewno: Drewno klejone z drewna litego iglastego,

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm PROJEKT MONTŻU WNIEN SP Z PODESTEM N NTRESOLI WRZ Z TECHNOLOGIĄ UZDTNINI WODY W UDYNKU KRYTEGO SENU WODNIK 2000 W GRODZISKU MZOWIECKIM N DZIŁKCH NR 55/2, 58/2 (ORĘ 0057) Inwestor Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY I ROZUDOWY TOLET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTŁCĄCYCH NR 2 W YDGOSZCZY KROKIEW Tablica 1. Obciążenia stałe Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f Obc. obl.

Bardziej szczegółowo

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej Leśniczówka 9/k Obliczenia statyczne. leśniczówka 1.Dach. DNE Szkic układu poprzecznego 712,8 270,0 45,0 19 436,0 19 455,0 46,0 14 888,0 14 46,0 1008,0 Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej 270,0

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00 - - elka Żelbetowa 3.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEUD 200-200 SPEUD Gliwice utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.7.3. elka żelbetowa ciągła SZKI ELKI:

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Przyjęto deskowanie połaci dachu z płyt OSB gr. 22 lub 18 mm. Płyty mocować do krokwi za pomocą wkrętów do drewna. Poz. 1.2 Krokiew DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OLICZENI STTYCZNE Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 / Z1-5 S [kn/m 2 ] h=1,0 l=5,0 l=5,0 1,080 2,700 2,700 1,080 Maksmalne obciążenie dachu: - Dach z przegrodą lub z attką, h = 1,0 m - Obciążenie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0 - 1 - elka Żelbetowa 4.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEU utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: elki żelbetowe stropu 2001-2014 SPEU Gliwice Podciąg - oś i

Bardziej szczegółowo

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50 Spis treści 1. Wstęp 2. Zestawienie obciążeń 3. Obliczenia płyty stropodachu 4. Obliczenia stropu na poz. + 7,99 m 5. Obliczenia stropu na poz. + 4,25 m 6. Obliczenia stropu na poz. +/- 0,00 m 7. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]:

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]: Obliczenia bosmanatu 1. Zebranie obci strop drewniany Tablica 1. k Obc. obl. Lp Opis obci enia Obc. char. kn/m 2 f d kn/m 2 1. Obci enie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80 gabinety lekarskie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3 Cn 400 KRT TYTUŁOW Obiekt: ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL POGWIZDÓW ul. Kościelna 2 dz. 77/, 55/3 Treść: PROJEKT UDOWLNY ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL ranża: KONSTRUKCJ Inwestor: Gmina Hażlach 43-49 HŻŁCH ul. Główna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E OBLICZENIA STATYCZNE 1 O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E 1.0 Obciążenia 1.1 Obciążenie śniegiem strefa IV α=40; Q k =1,6 kn/m 2 γ f kn/m 2 - strona zawietrzna: Q k x 0,8 x [(60-α)/30]= 0,853 1,500

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10.

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. 1 Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. Obliczenia wykonano w oparciu o obliczenia statyczne sprawdzające wykonane dla ekspertyzy technicznej opracowanej

Bardziej szczegółowo

Obciążenia konstrukcji dachu Tablica 1. Pokrycie dachu Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f k d Obc. obl. kn/m 2 1. Blachodachówka 0,10 1,20 -- 0,12 2. Łaty i kontrłaty [0,100kN/m2] 0,10 1,10 -- 0,11

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al.

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al. NIP 679-102-48-90 PeKaO S.. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 Obiekt: PWILON -0 GH dres: Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza Inwestor: kademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29 Załącznik... Fundament obliczenia kontrolne: uogólnione warunki gruntowe z badań geotechnicznych dla budynku Grunwaldzka 3/5-przyjeto jako parametr wiodący rodzaj gruntu i stopień zagęszczenia oraz plastyczności-natomiast

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA BUDOWA PODZIEMNEJ KOMORY TECHNOLOGICZNEJ NIEZBĘDNEJ DO PRACY FONTANN W PARKU W ŚWIERKLAŃCU UL.

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA BUDOWA PODZIEMNEJ KOMORY TECHNOLOGICZNEJ NIEZBĘDNEJ DO PRACY FONTANN W PARKU W ŚWIERKLAŃCU UL. SK Konstrukcje Sylwia Kasperska Biuro Projektów ul. Królowej Jadwigi 27/39, 33-300 Nowy Sącz tel: +48 606 200 405 biuro@skkonstrukcje.pl www.skkonstrukcje.pl PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA TEMAT: BUDOWA

Bardziej szczegółowo

8.OBLICZENIA STATYCZNE

8.OBLICZENIA STATYCZNE 8.OLICZENI STTYCZNE. Dach ZESTWIENI OCIĄŻEŃ Pokrycie, lachodachówka Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f Obc. obl. kn/m 2. lachodachówka o grubości 0,55 mm [0,350kN/m2] 0,35,30 0,45 2. Łaty 5,5 cm

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA UKŁAD KONSTRUKCYJNY Układ konstrukcyjny mieszany, podstawowymi elementami konstrukcyjnymi są betonowe ławy fundamentowe, belki, wieńce. Ściany planowanej rozbudowy parteru i

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 1. Przedmiot opracowania. 2. Rozwi zania konstrukcyjno-materiałowe

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 1. Przedmiot opracowania. 2. Rozwi zania konstrukcyjno-materiałowe OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 1. Przedmiot opracowania 2. Rozwi zania konstrukcjno-materiałowe 2.1 Stop fundamentowe F φ 2.2 Słup stalow S φ 2.3 Rama stalowa R 2.4 Płatew stalowa P 2.5 Krokiew stalowa K

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI. 1 Przedmiot opracowania:

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI. 1 Przedmiot opracowania: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI 1 Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budynku Transgranicznego Centrum Turystyki i Wymiany Młodzieży zlokalizowanego w Zarzeczu

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ 9 OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZLNI ŚCIEKÓW N OCZYSZCZLNĘ MECHNICZNO IOLOGICZNĄ W TECHNOLOGII SR ORZ KNLIZCJI SNITRNEJ Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SMOKLĘSKI,

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 1 2 ZAKRES OPRACOWANIA. 1 3 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 5 LOKALIZACJA. 2 6 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2

SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 1 2 ZAKRES OPRACOWANIA. 1 3 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 5 LOKALIZACJA. 2 6 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2 SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 1 2 ZAKRES OPRACOWANIA. 1 3 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 4 PROJEKTY ZWIĄZANE. 2 5 LOKALIZACJA. 2 6 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2 7 KATEGORIA GEOTECHNICZNA I WARUNKI GRUNTOWE 2

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE Robudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej Inwestor: Gmina Skoki Adres: Kusewo diałka 130/5 i 128 Po.1.1.Dach krokiew. DANE: Wymiary prekroju: prekrój prostokątny Serokość b

Bardziej szczegółowo

1/k Obliczenia statyczne.

1/k Obliczenia statyczne. /k Obliczenia statyczne. 48,0 8,7 94, 94, 94, A 0,0,4 4,9 4,9 4,9 78,7 798, B,0 0 7, 8,8 00,0 680,0 00,0 9,0 DANE: Szkic wiązaa A 0,0,4 48,0 8,7 94, 94, 94, 4,9 4,9 4,9 78,7 798, 00,0 680,0 00,0 9,0 B,0

Bardziej szczegółowo

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne:

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: - str.10 - POZ.2. STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: 1/ Grubość płyty h = 15cm 2/ Grubość otulenia zbrojenia a = 2cm 3/

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNO BUDOWLANY ZAMIENNY W ramach przystosowania projektu typowego do warunków miejscowych

PROJEKT KONSTRUKCYJNO BUDOWLANY ZAMIENNY W ramach przystosowania projektu typowego do warunków miejscowych PROJEKT KONSTRUKCYJNO UDOWLNY ZMIENNY W ramach przystosowania projektu typowego do warunków miejscowych Obiekt: Element: Inwestor: WIELOFUNKCYJNY PLC PULICZNY W MIEJSCOWOŚCI TYMOW. FUNDMENTY LTNY TURYSTYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Nr Projektu: AH/15/009

Nr Projektu: AH/15/009 iuro: Szeroka 34; 15-760 iałystok Nr Projektu: H/15/009 OLICZENI STTYCZNE STRON OLICZENI STTYCZNE PRZEUDOW UDYNKU N DZIENNY DOM OPIEKI SENIOR - WIGOR, ul. ZUŁEK 1, 06-100 PUŁTUSK, gm. PUŁTUSK, DZIŁK nr

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU OPINI TECHNICZN DOTYCZĄC STNU TECHNICZNEGO UDYNKU Temat: Projekt wykonania przejścia w ścianach przydalatycyjnych na poziomie parteru istniejącego budynku Urzędu Miasta Mysłowice znajdującego się przy

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA. PROJEKT BUDOWLANY FILAR USŁUGI BIURO POJEKTÓW I INWESTYCJI Rabka Zdrój ul.sądecka 33h/11 tel

KONSTRUKCJA. PROJEKT BUDOWLANY FILAR USŁUGI BIURO POJEKTÓW I INWESTYCJI Rabka Zdrój ul.sądecka 33h/11 tel TOM KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Termomodernizacja budynku Oficyny Dworskiej wraz z adaptacja, przebudową i rozbudową na cele edukacyjne i ekspozycyjne. LOKALIZACJA: Poręba Wielka 34-735

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH

- 1 - OBLICZENIA FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH - 1 - Fundamenty ezpośrednie - F1 v.4.1 OLICZENI FUNDMENTÓW EZPOŚREDNICH Użytkownik: MG gnieszka Mazur 1994-2010 SPECUD Gliwice utor: mgr inż. Zbigniew Klinicki Tytuł: Fundament 1 DNE: H = 0,30 1 2 0,16

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Zestawienie obciążeń... 4 1.1. Obciążenia Stałe... 4 1.2. Obciążenia Zmienne - Klimatyczne... 4 2. Pawilon... 6 2.1. Płyta

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ELBETOWYCH

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ELBETOWYCH - 1 - Schody P ytowe v..0 OLIZENI SHODÓW ELETOWYH ytkownik: iuro In ynierskie SPEUD 005-0 SPEUD Gliwice utor: mg in. Jan Kowalski Tytu : Poz..3 Schody ieg schodowy 1 SZKI SHODÓW 1 180 0 8x 17,5/5,7 5,7

Bardziej szczegółowo

Projektant: ul. Św. Wincentego 114 / U11 03-291 Warszawa tel./fax 22 301-84-41 kom. 504-318-925 wojciechowski@grw.com.pl www.grw.com.

Projektant: ul. Św. Wincentego 114 / U11 03-291 Warszawa tel./fax 22 301-84-41 kom. 504-318-925 wojciechowski@grw.com.pl www.grw.com. Projektant: ul. Św. Wincentego 114 / U11 03-291 Warszawa tel./fax 22 301-84-41 kom. 504-318-925 wojciechowski@grw.com.pl www.grw.com.pl Nazwa Projektu: DOBUDOWA WINDY WEWNĘTRZNEJ DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji dla rozbudowy budynku użyteczności publicznej o windę osobową zewnętrzną oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

Remont dachu, zmiana sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenie gospodarcze, budowa klatki schodowej

Remont dachu, zmiana sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenie gospodarcze, budowa klatki schodowej 1/26 Obliczenia statyczne 1. Strop żelbetowy Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f kd Obc.obl. 1. Warstwa cementowa grub. 2 cm 0,42 1,30 -- 0,55 [21,0kN/m3 0,02m]

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY DO OLICZEŃ STTYCZNYCH 1. PODSTW opracowania: - Zlecenie Inwestora. - Opinia geologiczna. - Projekt budowlany RCHITEKTUR. - Projekty budowlane branżowe. 2. PRZEDMIOT opracowania: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE

I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania obliczeń statycznych jest konstrukcja fragmentu Zespołu Szkół w Ligocie objętego przebudową i adaptacją strychu na sale

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU REMIZY OSP W LIPIE DLA POTRZEB CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNEGO NA DZ. NR EW. 287 I 286 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPA, GM. GŁOWACZÓW. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. (konstrukcja) 32,54x71,05m o wysokości ściany bocznej 7,42m

PROJEKT TECHNICZNY. (konstrukcja) 32,54x71,05m o wysokości ściany bocznej 7,42m PROJEKT TECHNICZNY (konstrukcja) Rodzaj opracowania: Hala namiotowa konstrukcji aluminiowej 3,54x71,05m o wysokości ściany bocznej 7,4m Wykonawca: Hale Carlo Sp. z o.o. 47-300 Krapkowice ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Adres: dz. nr geod. 284/2, Kłonówek, gm. Gózd Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłonówku, Kłonówek, gm. Gózd PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku 1 Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku Poz. 1. Wymiany w stropie przy szybie dźwigu w hollu. Obciąż. stropu. - warstwy posadzkowe 1,50 1,2 1,80 kn/m 2 - warstwa wyrównawcza 0,05 x 21,0 = 1,05 1,3

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ Spis zawartości: 1. 2. Obliczenia statyczne (wybrane fragmenty) 3. Rysunki konstrukcyjne PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA III. KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA DANE OGÓLNE... str. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE... str. OBLICZENIA... str. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PODESTU POD AGREGATY

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, POSADOWIENIE 4. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 5. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Bardziej szczegółowo

Sól Kiczora dz. nr ( potok Czerna ) w ciągu drogi gminnej do Brodów Projekt budowlany. mgr inż. Jan Łagosz upr.

Sól Kiczora dz. nr ( potok Czerna ) w ciągu drogi gminnej do Brodów Projekt budowlany. mgr inż. Jan Łagosz upr. EGZEMPLARZ NR 1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO PROJEKTOWA ODBUDOWY MOSTKU NAD POTOKIEM CZERNA W MIEJSCOWOŚCI SÓL KICZORA W CIĄGU DROGI GMINNEJ DO BRODÓW KM. 0+015 USZKODZONEGO W WYNIKU POWODZI INWESTOR: ADRES

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

Z a w a r t o ś ć o p r a c o w a n i a :

Z a w a r t o ś ć o p r a c o w a n i a : CZERWIEC 2013R Z a w a r t o ś ć o p r a c o w a n i a : Opis techniczny Przedmiot i podstawa opracowania Stan projektowany Opinia możliwości realizacji inwestycji w świetle stanu technicznego obiektu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BENEDYKTYŃSKIEJ 6 POŁOŻONEGO WE WROCŁAWIU NA DZIAŁCE NR 67, SEKCJA 480d, 490b, Obręb Plac Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI

Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA. 1 2 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 3 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2 4 PROJEKTY ZWIĄZANE.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m] 3. Folia PE gr.0,3mm [0,010kN/m2] 0,01 1,30 -- 0,01 4. Strop Rector 4,59 1,10 -- 5,05 Σ: 6,49 1,16 -- 7,52

1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m] 3. Folia PE gr.0,3mm [0,010kN/m2] 0,01 1,30 -- 0,01 4. Strop Rector 4,59 1,10 -- 5,05 Σ: 6,49 1,16 -- 7,52 ZESTWIENIE OCIĄŻEŃ Tablica 1. Obciążenia stałe. Strop Rector 1. Lastriko bezspoinowe o grubości 20 mm 0,44 1,30 -- 0,57 [0,440kN/m2] 2. Jastrych cementowy grub. 6 cm 1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m]

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO Z POMIESZCEŃ APTEKI NA GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DACHU

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DACHU OBLICZENI STTYCZNO-WYTRZYMŁOŚCIOWE DCHU Drewno sosnowe klasy C f cok :=.0MPa f k :=.0MPa k od := 0.9 γ :=.3 f cok k od f k k od f cod := γ f cod =.5 MPa f := γ f = 6.6 MPa f zd := f E 0.05 := 700MPa E

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Część opisowa

SPIS TREŚCI: Część opisowa SPIS TREŚCI: Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania 3. Posadowienie obiektu. 4. Opis konstrukcji. 5. Materiały. 6. Zabezpieczenie konstrukcji. 7. Wytyczne realizacji i

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA. MGM PARTNER Sp. z o.o ul. Górna 19A/ Kielce. Konstrukcja mgr. inż. Dariusz Kieza upr.nr SWK/0126/POOK/09

KONSTRUKCJA. MGM PARTNER Sp. z o.o ul. Górna 19A/ Kielce. Konstrukcja mgr. inż. Dariusz Kieza upr.nr SWK/0126/POOK/09 KONSTRUKCJA I. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 1. OPIS TECHNICZNY 2. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA: K-01 RZUT FUNDAMENTÓW skala 1:100 K-02 KONSTRUKCJA PRZYZIEMIA skala 1:100 K-03 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

Kraków, lipiec 2012.

Kraków, lipiec 2012. . EKSPERTYZA TECHNICZNO-BUDOWLANA Stanu konstrukcji istniejącego tarasu półokrągłego w Pawilonie A0 pod kątem jego nadbudowy położonego na działce nr 19/26 obr.12 Krowodrza przy al. Mickiewicza 30 w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel Autorska Pracownia Architektoniczna 31-314 Kraków, ul. Zygmuntowska 33/1, tel. 1 638 48 55 Adres inwestycji: Województwo małopolskie, Powiat wielicki, Obręb Wola Batorska [ Nr 0007 ] Działki nr: 1890/11,

Bardziej szczegółowo

10.0. Schody górne, wspornikowe.

10.0. Schody górne, wspornikowe. 10.0. Schody górne, wspornikowe. OBCIĄŻENIA: Grupa: A "obc. stałe - pł. spocznik" Stałe γf= 1,0/0,90 Q k = 0,70 kn/m *1,5m=1,05 kn/m. Q o1 = 0,84 kn/m *1,5m=1,6 kn/m, γ f1 = 1,0, Q o = 0,63 kn/m *1,5m=0,95

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE. ZałoŜenia do obliczeń Wiatr Strefa I, Śnieg strefa II Kategoria Geotechniczna obiektu Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4 II KONSTRUKCJA Część opisowa 1 Opis techniczny 2 Podstawowe wyniki obliczeń statycznych Część rysunkowa K1 RZUT FUNDAMENTÓW K2 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PARTEREM K3 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU

Bardziej szczegółowo

SPIS POZYCJI OBLICZEŃ STATYCZNYCH:

SPIS POZYCJI OBLICZEŃ STATYCZNYCH: UDYNEK ILIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KTOWICCH PLC EUROPY 1 PROJEKT DOSTOSOWNI DCHU DO ZWIĘKSZONYCH OCIĄŻEŃ ŚNIEGIEM str. 12/K SPIS POZYCJI OLICZEŃ STTYCZNYCH: POZ.1 DCH...13 POZ.1.1 ELK O ROZPIĘTOŚCI LŚW MX =4,9M...17

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla projektantów

Wytyczne dla projektantów KONBET POZNAŃ SP. Z O. O. UL. ŚW. WINCENTEGO 11 61-003 POZNAŃ Wytyczne dla projektantów Sprężone belki nadprożowe SBN 120/120; SBN 72/120; SBN 72/180 Poznań 2013 Niniejsze opracowanie jest własnością firmy

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały:

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały: II. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Założenia obliczeniowe. materiały: elementy żelbetowe: beton C25/30, stal A-IIIN mury konstrukcyjne: bloczki Silka gr. 24 cm kl. 20 mury osłonowe: bloczki Ytong

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ G Obliczenia konstrukcyjne. 1. Zestawienie obciąŝeń na 1 m 2 - stropodach ISTNIEJĄCY. Obciążenia stałe. Obciążenia zmienne. g o.

CZĘŚĆ G Obliczenia konstrukcyjne. 1. Zestawienie obciąŝeń na 1 m 2 - stropodach ISTNIEJĄCY. Obciążenia stałe. Obciążenia zmienne. g o. CZĘŚĆ G Obliczenia konstrukcyjne 1. Zestawienie obciąŝeń na 1 m 2 - stropodach ISTNIEJĄCY L. p. Wyszczególnienie g k γ f g o Obciążenia stałe 1. 2 x papa asfaltowa 0,1200 1,3 0,1400 2. Ocieplenie żużla

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny - patrz rysunek obok:

Schemat statyczny - patrz rysunek obok: - str.20 - POZ. 6. NDPROŻ Poz. 6.1. Nadproże o rozpiętości 2.62m 1/ Ciężar nadproża 25 30cm 0.25 0.30 24 = 1.8kN/m 1.1 2.0kN/m 2/ Ciężar ściany na nadprożu 0.25 1.3 18 = 5.8kN/m 1.1 6.4kN/m 3/ Ciężar tynku

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo