WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014"

Transkrypt

1 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu - 1 -

2 Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (DzU nr 65, poz. 400 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niestosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnostępnych lub integracyjnych (DzU nr 228, poz. 1490, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niestosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (DzU nr 228, poz. 1489, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (DzU nr 97, poz. 624, z późn. zm.) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004r. nr 256, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narowym zasobie archiwalnym i archiwach (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 673 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 199 7r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Informatory o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobów stosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 egzaminu maturalnego potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niestosowanych społecznie oraz zagrożonych niestosowaniem społecznym, opublikowany na stronie internetowej CKE. Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014 CZĘŚĆ I INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI 1. Przewodniczący ZE osobiście lub upoważniona przez niego osoba wchodząca w skład ZE w obecności innego członka ZE odbiera od dystrybutora przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi oraz innymi materiałami egzaminacyjnymi i zabezpiecza je przed nieuprawnionym ujawnieniem. Po ich otrzymaniu natychmiast sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza i przelicza zgodnie z instrukcją, czy liczba - 2 -

3 i rodzaj pakietów odpowiada zapotrzebowaniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie zawiadamia w ustalony sposób dystrybutora, a także zgłasza ten fakt dyrektora OKE. 2. Materiały egzaminacyjne po odbiorze i sprawdzeniu ich zgodności z zapotrzebowaniem przechowywane są w sejfie znajdującym się w gabinecie wicedyrektora. Kluczem sejfu dysponuje przewodniczący ZE. W sytuacjach awaryjnych kluczem dysponuje również zastępca przewodniczącego ZE (tylko w sytuacjach koniecznych pod nieobecność dyrektora szkoły). 3. Wszystkie osoby mające stęp niejawnych materiałów egzaminacyjnych (przewodniczący ZE, jego zastępca, sekretarz szkoły, członkowie i przewodniczący oraz ZN po powołaniu prac związanych z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu maturalnego podpisują stosowne oświadczenie tyczące obowiązków w zakresie zachowania tajemnicy służbowej i postępowania z materiałami niejawnymi. 4. Wszystkie osoby mające stęp niejawnych materiałów egzaminacyjnych (przewodniczący i członkowie ZE i ZN) zostaną przed rozpoczęciem (na 2 dni przed egzaminem ustnym i pisemnym) egzaminu maturalnego przeszkoleni przez przewodniczącego ZE w zakresie: - listy ich zadań i obowiązków, - procedur przebiegu egzaminu ustnego z danego języka, egzaminu pisemnego z danego przedmiotu, - wzorami protokołów egzaminu i sposobem ich wypełniania, - wewnątrzszkolną instrukcją postępowania z materiałami egzaminacyjnymi i konsekwencjami wynikającymi z jej nieprzestrzegania. 5. Przewodniczący ZE ustępnia nauczycielom wchodzącym w skład zestawy zadań części ustnej z języka obcego nowożytnego dzień przed rozpoczęciem egzaminu z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami ich oceniania w celu ich przeanalizowania przez zespół egzaminacyjny. W dniu egzaminu zestawy zadań potrzebne przeprowadzenia egzaminu. 6. Przewodniczący ZE przekazuje przewodniczącym ZN w obecności przedstawicieli zdających listy zdających, protokoły przebiegu egzaminu w danej sali, paski kowe i materiały egzaminacyjne wyznaczonej sali, odrębnie każdego poziomu lub każdej części egzaminu. 7. Przewodniczący przekazuje przewodniczącemu ZE kumentację egzaminu oraz uporządkowane zestawy zadań egzaminacyjnych z języków obcych. 8. Przewodniczący ZN nadzoruje porządkowanie, kompletowanie, pakowanie i zabezpieczanie materiałów egzaminacyjnych przez zespół nadzorujący w obecności przedstawicieli zdających; niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu ZE materiały egzaminacyjne po zakończeniu egzaminu lub części egzaminu. Przekazuje, po zakończeniu egzaminu, przewodniczącemu ZE uporządkowane i spakowane, zgodnie ze szczegółową instrukcją właściwej OKE, arkusze egzaminacyjne z drugiej części egzaminu i kumentację egzaminacyjną. 9. Zasady postępowania w sytuacjach szczególnych : a/ Postępowanie w przypadku stwierdzenia niekompletności lub naruszenia pakietów zawierających arkusze egzaminacyjne Przewodniczący ZE lub upoważniona przez niego osoba, w obecności innego członka tego zespołu, bezpośrednio po otrzymaniu pakietu od dystrybutora sprawdza i przelicza zgodnie z instrukcją zawartą w przesyłce, czy liczba i rodzaj arkuszy egzaminacyjnych odpowiadają zapotrzebowaniu i wykazowi zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia - 3 -

4 niezgodności niezwłocznie zawiadamia w ustalony sposób dystrybutora materiałów egzaminacyjnych, a także zgłasza ten fakt dyrektora OKE i dalej postępuje zgodnie z instrukcją zawartą w przesyłce i/lub zaleceniami dyrektora OKE. W przypadku stwierdzenia, że w wyniku uszkodzenia pakietu zaistniała możliwość ujawnienia arkuszy, dyrektor OKE powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora CKE, który podejmuje decyzję tyczącą przebiegu i ustaleniu nowego terminu całości lub części egzaminu. W innych przypadkach decyzje co dalszego przebiegu lub zawieszenia egzaminu podejmuje dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE. Zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej momentu otrzymania od przewodniczącego ZE informacji o decyzji odpowiednio dyrektora OKE lub dyrektora CKE. Decyzję tyczącą egzaminu dyrektor OKE lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu ZE. Do szkoły informacja musi trzeć obowiązkowo dwiema niezależnymi drogami. b/ Postępowanie w przypadku zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne Przewodniczący ZE po stwierdzeniu zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne powiadamia o tym fakcie dyrektora OKE, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję o ewentualnym zawieszeniu egzaminu lub jego części, a dyrektor CKE ustala nowy termin egzaminu. O nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE przewodniczących ZE. Informację o nowym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin. c/ Postępowanie w przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszach egzaminacyjnych W przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszu przewodniczący ZE odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu egzaminu i podejmuje decyzję o wykorzystaniu arkuszy rezerwowych. Jeżeli liczba zestawów rezerwowych jest niewystarczająca przeprowadzenia egzaminu lub części egzaminu, przewodniczący ZE powiadamia dyrektora właściwej OKE, który podejmuje decyzję co dalszego przebiegu egzaminu lub części egzaminu. Zdający czekają na decyzję, nie opuszczając sali egzaminacyjnej. Nie wykonuje się kserokopii arkuszy egzaminacyjnych. Decyzję tyczącą dalszego przebiegu egzaminu lub części egzaminu dyrektor właściwej OKE lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu ZE. d/ Postępowanie w przypadku ujawnienia zadań egzaminacyjnych W przypadku stwierdzenia, że zadania lub arkusze zostały nieprawnie ujawnione, decyzję o dalszym przebiegu egzaminu podejmuje dyrektor CKE. W przypadku wstrzymania egzaminu lub jego części dyrektor CKE ustala nowy termin egzaminu. O nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE przewodniczących ZE. Informację o nowym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin

5 e/ Postępowanie w przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu W przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu przewodniczący ZE powiadamia dyrektora OKE. Jeżeli zagrożenie zostało zażegnane przed otwarciem pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi, ale nie później niż godzinę po planowanym rozpoczęciu egzaminu, to egzamin może odbyć się, za zgodą dyrektora OKE, w tym samym dniu i w tym samym miejscu, przy czym kolejne części egzaminu rozpoczynają się w wyznaczonych terminach, a część, która się nie odbyła, pisana jest na końcu. Zdającym nie wolno kontaktować się w czasie przerw z osobami z zewnątrz. Jeżeli zagrożenie nastąpiło po rozpieczętowaniu pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi na daną część egzaminu, po ustaniu zagrożenia zdający kontynuują pisanie. Jeżeli zagrożenie nie zostało zażegnane, dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, zawiesza/unieważnia dany egzamin i zarządza jego ponowne przeprowadzenie w nowym terminie, ustalonym przez dyrektora CKE. Dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE, jeżeli zachodzi taka potrzeba, podejmuje decyzję o zmianie miejsca przeprowadzania egzaminu. W przypadku ustalenia nowego terminu egzaminu, o nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE przewodniczących ZE. Informacje o nowym terminie (ewentualnie miejscu) egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin. CZĘŚĆ II TERMINARZ HARMONOGRAM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z EGZAMINEM MATURALNYM w 2013 r. Lp. termin zadanie odpowiedzialny uwagi podst. prawna 1. Zebranie wstępnych deklaracji wyboru obowiązujący wzór przedmiotów egzaminacyjnych od zastępca deklaracji na uczniów stronie CKE, OKE 2. Zebranie od zdających kumentów ostateczny termin Procedury tyczących stosowania warunków Dyrektor szkoły lutego 59 egzaminu Zebranie deklaracji ostatecznych Przekazanie OKE deklaracji wyboru przez uczniów przedmiotów zastępca zastępca zwracamy uwagę na termin ferii zimowych aplikacja Hermes od Przekazanie haseł serwisu dla maturzystów w celu weryfikacji danych Powołanie zastępcy i pozostałych członków SZE Powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych zastępca wychowawcy klas wzory powołań w Procedurach powołanie co najmniej jednego n-la danego przedmiotu zatrudnionego w innej szkole Procedury

6 dwa dni po zakończeniu egzaminów ustnych Opracowanie i ogłoszenie szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu oraz przekazanie go OKE Informacja o materiałach i przyborach pomocniczych - egzamin pisemny Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu pisemnego Zebranie od zdających wykazów bibliografii wykorzystanej przygotowania prezentacji z języka polskiego Przeprowadzenie szkolenia dla uczniów klas maturalnych z zakresu procedur egzaminacyjnych Przeprowadzenie szkolenia zespołów przedmiotowych i zespołów nadzorujących Przekazanie zestawów zadań z danego języka obcego nowożytnego Część ustna egzaminu maturalnego Przesłanie OKE imiennych wyników części ustnej egzaminu maturalnego Część pisemna egzaminu maturalnego Przekazanie szkół świadectw jrzałości i aneksów Odbiór pisemnych oświadczeń absolwentów o przystąpieniu egzaminu poprawkowego Przesłanie OKE w formie elektronicznej informacji o przystępujących egzaminu poprawkowego Dyrektor CKE nauczyciele przedmiotu zastępca zastępca zastępca Dyrektor OKE zastępca zastępca Dyrektor OKE harmonogram dla OKE na formularzu elektronicznym strona internetowa CKE powołanie co najmniej jednego nauczyciela z innej szkoły złożenie bibliografii jest warunkiem przystąpienia egzaminu nie później niż dwa dni przed terminem egz. ustnego wg harmonogramu ustalonego przez Procedury Procedury na formularzu elektronicznym 78 wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora CKE szczegółowe wyniki w serwisie dyrektora Procedury 103 sposób przekazania zostanie szczegółowo omówiony na konferencjach marcowych Pisemne egzaminy poprawkowe Ustne egzaminy poprawkowe Przekazanie szkół świadectw jrzałości po sesji poprawkowej Dyrektor OKE

7 CZĘŚĆ III ZASADY OBIEGU INFORMACJI (nauczyciele, uczniowie, rodzice) 1. Za gromadzenie informacji o egzaminie odpowiedzialni są: dyrektor szkoły, wicedyrektor i sekretarz szkoły. 2. Gromadzenie i stępność materiałów o egzaminie. Informacje o materiałach związanych z egzaminem maturalnym (informatorach przedmiotowych, aneksach informatorów, pomocach dydaktycznych związanych z przygotowaniem się egzaminu) przekazywane są uczniom i nauczycielom za pośrednictwem dyrekcji szkoły oraz wywieszane na tablicy. Za gromadzenie i ustępnianie uczniom materiałów egzaminu odpowiedzialni są również nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele przedmiotów maturalnych. 3. Za organizację konsultacji oraz próbnego egzaminu maturalnego odpowiedzialny jest przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, jego zastępca i nauczyciele uczący. 4. Za obieg informacji związanej z trybem i terminami zgłaszania przez uczniów wniosków tyczących: a) zwolnienia z egzaminu na podstawie zaświadczenia laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, (starczyć zaświadczenie nie później niż 1 dzień przed egzaminem), b) stosowania warunków i formy egzaminu indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie opinii/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, złożyć wniosek i opinię 7 lutego roku szkolnego w którym odbywa się egzamin, c) udziału w egzaminie poprawkowym, d) udziału w kolejnej sesji egzaminacyjnej, odpowiedzialny jest dyrektor szkoły (przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego) i jego zastępca. 5. Przewodniczący ZE między innymi: a) w kwietniu lub w maju roku szkolnego poprzedzającego rok, w którym ma się odbyć egzamin maturalny, zapoznaje uczniów klas II z zasadami organizacji oraz przystępowania egzaminu, b/ w terminie końca września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin maturalny, zapoznaje ze szczegółowymi procedurami organizacji i przeprowadzania egzaminu: uczniów klas maturalnych, rodziców (opiekunów uczniów klas maturalnych) podczas zebrań z rodzicami. 6. Wszelkie informacje tyczące egzaminu maturalnego są na bieżąco przekazywane zainteresowanym uczniom. Informacje te oraz obowiązujący terminarz są wywieszane na tablicy ogłoszeń. 7. Informacje przekazywane uczniom obejmują: a) zakres egzaminu (część pisemna i ustna, przedmioty obowiązkowe i datkowe, poziom), b) możliwość zgłoszenia tematu części ustnej egzaminu, c) terminy składania: deklaracji wstępnej i ostatecznej, wniosków o stosowanie egzaminu indywidualnych potrzeb psychofizycznych wraz z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenia o stanie zdrowia, - 7 -

8 zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad przedmiotowych w celu zwolnienia z egzaminu. d) przebieg części ustnej i pisemnej egzaminu, e) możliwość przystępowania egzaminu pisemnego, w uzasadnionych przypadkach, w terminie datkowym za zgodą dyrektora OKE i egzaminu ustnego za zgodą przewodniczącego ZE, f) możliwość zgłaszania zastrzeżeń egzaminu, g) sytuacje, w których następuje przerwanie i unieważnienie egzaminu, h) warunki zdawania egzaminu, i) zasady postępowania, gdy absolwent nie zda egzaminu, j) informacje zawarte na świadectwie jrzałości, k) warunki zdawania egzaminu poprawkowego. CZĘŚĆ IV PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 1. W ciągu 7 dni bezpośrednio po rozpoczęciu roku szkolnego w którym odbywać się będzie egzamin maturalny nauczyciele języka polskiego zapoznają uczniów klas kończących z listą tematów obowiązującą w danej sesji. Lista ta zostaje również umieszczona na stronie internetowej szkoły. 2. Termin składania bibliografii 5 kwietnia 2014 r. Jeżeli zdający nie starczy bibliografii w wyznaczonym terminie, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy (zdającego, który nie starczy bibliografii w terminie, należy poinformować, że bez rozmowy egzamin będzie niezdany). 3. Zdający nie muszą przedkładać zespołowi przedmiotowemu planu prezentacji (zdający mogą korzystać z planu prezentacji, którego objętość nie może przekraczać jednej strony formatu A4, informację o materiałach pomocniczych, z których zamierzają skorzystać podczas egzaminu przedkładają razem z bibliografią). 4. W dniach poprzedzających ustny egzamin maturalnego przewodniczący organizuje spotkanie członków i zapoznaje (pod nadzorem przewodniczącego ZE) ich z zestawami zadań i kryteriami ich oceniania z języków obcych oraz bibliografią. W sytuacji gdy egzamin zaplanowany jest na poniedziałek, spotkanie powinno odbyć się w piątek (w tygodniu poprzedzającym termin egzaminu). 5. Bibliografię i kumentację egzaminacyjną: listę zdających w danym dniu, druki protokołów części ustnej egzaminu przewodniczący ZE przekazuje przewodniczącemu w dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem. 6. Harmonogram części ustnej zostanie wywieszony 2 miesiące przed egzaminem w gablocie. 7. Przewodniczący ZE odpowiedzialny jest za pozyskanie członków z innej szkoły (w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły). 8. Przewodniczący ZE przeszkoli członków i przydzieli im zadania (najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem egzaminu)

9 Przewodniczący odpowiada za przygotowanie członków przeprowadzenia egzaminu zgodnie z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego. Przewodniczący odpowiada za : - przygotowanie sali egzaminacyjnej - prawidłowy przebieg części ustnej egzaminu maturalnego - ustalenie wyników - wypełnienie kumentacji egzaminacyjnej Przewodniczący pod nadzorem przewodniczącego ZE w dniu poprzedzającym egzamin umożliwia członkom wgląd w zestawy zadań i kryteria oceniania na część ustną egzaminu z języka obcego nowożytnego. Przewodniczący z języka polskiego w dniu poprzedzającym egzamin ustny organizuje spotkanie członków i pod nadzorem przewodniczącego ZE zapoznaje ich z bibliografią. W dniu egzaminu przewodniczący pobiera od przewodniczącego ZE : - listę zdających w danym dniu - druki protokołów indywidualnych części ustnej egzaminu i karty indywidualnej oceny - bibliografię - zestawy zadań potrzebne przeprowadzenia egzaminu i kryteria oceniania odpowiednie przeprowadzanego egzaminu przed egzaminem przewodniczący - zapoznaje się z planem prezentacji - sprawdza tożsamość zdających, a w przypadku zdających skierowanych na egzamin z innej szkoły również świadectwo ukończenia szkoły - członkowie sprawdzają czy zdający nie wnoszą sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych - wyznacza członka lub siebie egzaminowania danego zdającego z języka obcego nowożytnego - kontroluje prawidłowy przebieg części ustnej egzaminu maturalnego oraz czas trwania egzaminu poszczególnych zdających» język polski część pierwsza 15 minut ( w tym nie więcej niż 5 minut na wykorzystanie materiałów pomocniczych) część druga max 10 minut» język obcy bez określania poziomu trwa około 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań - bierze udział w ustalaniu wyniku egzaminu, nadzorując prawidłowe stosowanie kryteriów oceniania - ogłasza zdającym wyniki części ustnej egzaminu bezpośrednio po zakończeniu egzaminu w danym dniu - przekazuje przewodniczącemu ZE kumentację egzaminu oraz uporządkowane zestawy zadań egzaminacyjnych z języków obcych

10 Ocenianie egzaminu z języka polskiego Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania. W trakcie prezentacji członkowie indywidualnie oceniają każdego zdającego. Swoje propozycje nanoszą na kartę indywidualnej oceny (załącznik 5c). Przedmiotowy zespół egzaminacyjny ustala wynik egzaminu każdego zdającego bezpośrednio po jego wyjściu z sali egzaminacyjnej. W przypadku braku możliwości uzgodnienia wyniku egzaminu przez zespół decydujący głos ma przewodniczący. Wynik ustalony przez zespół jest ostateczny. Podczas ustalania wyników w sali nie mogą przebywać zdający. Wyniki tej części egzaminu przewodniczący ogłasza tego samego dnia, o określonej przez niego godzinie. Dokumentacja egzaminu z języka polskiego Po zakończeniu egzaminu każdego zdającego przewodniczący lub członek zespołu wypełnia protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego (załącznik 5a). Po ustaleniu liczby punktów za poszczególne elementy egzaminu przewodniczący lub członek zespołu wpisuje wyniki egzaminu protokołu indywidualnego części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego (załącznik 5a).» zdał/a jeżeli zdający uzyskał minimum 30% punktów możliwych uzyskania (minimum 6 pkt),» nie zdał/a jeżeli zdający uzyskał poniżej 30% punktów możliwych uzyskania (poniżej 6 pkt). Pytania zadane przez w czasie rozmowy po prezentacji odnotowywane są w protokole indywidualnym. Wypełniony protokół podpisują członkowie zespołu i obserwatorzy. Po ogłoszeniu wyników egzaminu przewodniczący przekazuje przewodniczącemu ZE kumentację egzaminacyjną. Dokumentacja egzaminu z języka obcego Po zakończeniu egzaminu każdego zdającego przewodniczący lub członek wypełnia protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (załączniki 6b, 6c). Przewodniczący lub członek zespołu wpisuje:» zdał/a, jeżeli zdający uzyskał minimum 30% punktów możliwych uzyskania (minimum 6 pkt),» nie zdał/a, jeżeli zdający uzyskał poniżej 30% punktów możliwych uzyskania (poniżej 6 pkt), Wypełnione protokoły podpisują członkowie zespołu i obserwatorzy. Po ogłoszeniu wyników egzaminu przewodniczący przekazuje przewodniczącemu ZE w danej szkole uporządkowane zestawy i podpisane protokoły. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu maturalnego w danym dniu przewodniczący rozliczy się z przekazanych materiałów i kompletnej kumentacji egzaminacyjnej (w tym bibliografie i plany prezentacji). Ocenianie egzaminu z języka obcego bez określania poziomu Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania. Członkowie indywidualnie oceniają każdego zdającego w trakcie odpowiedzi, z zastrzeżeniem, że egzaminujący powinien ograniczyć robienie notatek

11 niezbędnego minimum. Swoje propozycje członkowie nanoszą na kartę indywidualnej oceny (załącznik 6d). W przypadku egzaminu bez określania poziomu ustala wynik każdego zdającego bezpośrednio po jego wyjściu z sali egzaminacyjnej. W przypadku egzaminu na poziomie dwujęzycznym ustala ostateczne wyniki po przeegzaminowaniu 3 zdających. Podczas ustalania wyników w sali nie mogą przebywać zdający. W przypadku braku możliwości uzgodnienia przez zespół wyniku egzaminu decydujący głos ma przewodniczący. Wynik ustalony przez zespół jest ostateczny. Po ustaleniu liczby punktów za poszczególne elementy egzaminu przewodniczący lub członek zespołu wpisuje wyniki egzaminu protokołu indywidualnego części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (załącznik 6a). Wyniki tej części egzaminu przewodniczący ogłasza tego samego dnia, o godzinie określonej w harmonogramie. CZĘŚĆ V PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 1. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego dwa dni przed pisemnym egzaminem maturalnym szkoli członków ZN i przedstawia im listę zadań. 2. Czynności organizacyjne przed pisemnym egzaminem maturalnym odbywać się będą wg następującego harmonogramu: - materiały egzaminacyjne wydawane będą w gabinecie wicedyrektora przez przewodniczącego ZE. Odbierać będą je PZN w obecności dwóch zdających z danej sali, - zdający będą wpuszczani sali po okazaniu wodu tożsamości (z aktualnym zdjęciem), - członkowie ZN sprawdzają czy zdający nie wnoszą sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, - zdający zajmować będą miejsca zgodnie z numerami na liście, - za przygotowanie, sprawdzenie i starczenie sali sprzętu odtwarzania płyt CD na egzamin z języka obcego odpowiedzialny jest przewodniczący ZN, - za zgromadzenie pomocy, z których mogą korzystać zdający w czasie egzaminu, odpowiedzialni są: przewodniczący ZN i nauczyciel bibliotekarz, - po rozdaniu prac i sprawdzeniu ich kompletności zdający kodują pracę, a członkowie ZN sprawdzają poprawność kowania, - po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań z arkusza danego poziomu lub części egzaminu zdający odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac. Członkowie ZN odbierają prace i sprawdzają poprawność kowania, - PZN ogłasza zakończenie egzaminu i zdający wychodzą z sali co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu arkuszy, - po zakończeniu egzaminu członkowie ZN porządkują, kompletują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, listy zdających egzamin protokoły odbioru prac od zdających, zgodnie ze szczegółową instrukcją właściwej OKE i podpisują protokół przebiegu części pisemnej egzaminu,

12 - w sytuacjach szczególnych (konieczność przerwania egzaminu awaria itp.) przewodniczący ZN kontaktuje się z przewodniczącym ZE za pośrednictwem dyżurujących na korytarzach pracowników szkoły, - ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu nastąpi niezwłocznie po ich otrzymaniu z OKE w sekretariacie (z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych). CZĘŚĆ VI KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW 1. Wyniki części pisemnej egzaminu zostaną przekazane wiamości zainteresowanym absolwentom indywidualnie, niezwłocznie po ich otrzymaniu z OKE z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w sekretariacie. 2. Świadectwa wraz z odpisami, aneksy i duplikaty będą wydawane w sekretariacie po ich otrzymaniu z OKE. 3. Dokumenty wymienione w punkcie 2 są wydawane za potwierdzeniem odbioru. 4. W razie konieczności wydania z powodu błędów nowego świadectwa jrzałości, ustala się z absolwentem, czy odbiera świadectwo jrzałości w OKE, czy w macierzystej szkole. 5. Nowe świadectwo jrzałości i odpis wydaje się po zwróceniu świadectwa/odpisu zawierającego błędy. 6. Jeżeli absolwent nie może odebrać osobiście świadectwa jrzałości lub wyników egzaminu maturalnego, musi złożyć upoważnienie w sekretariacie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu - 1 - Podstawa Prawna:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem w Zespole Szkół nr 18

Wewnątrzszkolna instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem w Zespole Szkół nr 18 Wewnątrzszkolna instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem w Zespole Szkół nr 18 I. Procedura tworzenia list tematów i przechowywania bibliografii

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Hrubieszów 2014 Spis treści 1. Podstawa prawna 2. Postępowanie z materiałami niejawnymi 3. Terminarz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014 Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014 Data do 10 września do 30 września do 21 grudnia Zadanie Nauczyciele języka polskiego zapoznają zdających ze szkolną listą tematów. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO NAUCZYCIELE / WYCHOWAWCY

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO NAUCZYCIELE / WYCHOWAWCY WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY INFORMACJE CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2016/2017 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2012

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2012 Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2012 Data Zadanie do 12 września Nauczyciele języka polskiego zapoznają zdających ze szkolną listą tematów. Przewodniczący SZE przekazuje uczniom

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO NAYCZYCIELE / WYCHOWAWCY

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO NAYCZYCIELE / WYCHOWAWCY WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY INFORMACJE CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2017/2018 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

maturalnego w roku szkolnym 2014/2015

maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu Opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY PROCEDURY CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2015/2016 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku 1 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

b) Postępowanie w przypadku zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne

b) Postępowanie w przypadku zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne 1 I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi 1. Materiały egzaminacyjne będą zabezpieczone i przechowywane w sejfie znajdującym się w sekretariacie szkoły. 2. Do w/w materiałów

Bardziej szczegółowo

Terminarz organizacji egzaminu maturalnego

Terminarz organizacji egzaminu maturalnego Terminarz organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Sobolewie Terminarz: L.P. Czynność Termin 1 2 Umieszczenie na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO rok szkolny 2013/2014 Wewnątrzszkolna instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016 I Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. 1. Zabezpieczanie i przechowywanie materiałów egzaminacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku 1 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 I. Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2014 roku. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2014 roku. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2014 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Opracowano na podstawie Rozporządzenia z 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Ramowy kalendarz egzaminacyjny dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2013/2014

Ramowy kalendarz egzaminacyjny dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2013/2014 Ramowy kalendarz egzaminacyjny dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2013/2014 Opracowano na pstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26 / 2013 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 17 września 2013r.

Zarządzenie Nr 26 / 2013 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 17 września 2013r. Zarządzenie Nr 26 / 2013 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 17 września w sprawie: Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej Gimnazjum nr 2 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego rok szkolny 2013/2014 Załącznik do Procedur

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014r.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego 78-220 TYCHOWO w Tychowie ul. Parkowa 20 tel.( 094) 311 55 07, fax 78-220 Tychowo ul. Parkowa 20, tel/fax. (094) 3115506 e-mail : zs-t@wp.pl www.zsptychowo.pl

Bardziej szczegółowo

Ramowy kalendarz egzaminacyjny dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015

Ramowy kalendarz egzaminacyjny dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015 Ramowy kalendarz egzaminacyjny dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015 Opracowano na pstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w 2015 r. DLA OGÓLNOKSZTALCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓL MUZYCZNYCH IM. M. KARŁOWICZA W KRAKOWIE Skróty

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I RZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I RZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO 2014/2015 Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I RZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO 2014/2015 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2013/2014 Wstęp podstawa prawna Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 49

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 49 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 49 w WARSZAWIE w SESJI WIOSENNEJ 2017 (opracowana na podstawie Rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu w roku

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu w roku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu w roku szkolnym 2007/2008 SPIS TREŚCI WSTĘP...2 ROZDZIAŁ 1 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19 / 2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 23 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 19 / 2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 23 września 2014 r. Zarządzenie Nr 19 / 2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej Gimnazjum nr 2 im.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi... str. 2 II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19 / 2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 23 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 19 / 2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 23 września 2014 r. Zarządzenie Nr 19 / 2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej Gimnazjum nr 2 im.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Rok szkolny 2011/2012 1 SPIS TREŚCI I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu, ul. Obozowa 39 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Opracowano na podstawie : Rozporządzenia MEN w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO 2015. Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO 2015. Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO 2015 Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku (opracowana na podstawie Rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

MATURA I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

MATURA I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w LXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. T. Chałubińskiego w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 MATURA 2014 I.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO 2014/2015 Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO 2014/2015 Opracowano na podstawie: Rozporządzenia z 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach Chojnice, wrzesień 2010 Spis treści: I. Postępowanie z

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Kolbuszowa 2015 1 Opracowano na podstawie: rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w LXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. T. Chałubińskiego w Warszawie w roku szkolnym 2014/2015 MATURA 2015 I.

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Luzinie Załącznik do Procedur organizowania i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO 2014. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO 2014. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO 2014 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu (opracowana na podstawie Rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

A. POSTĘPOWANIE Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI.

A. POSTĘPOWANIE Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI. WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI OBJĘTYMI OCHRONĄ PRZED NIEUPRAWNIONYM UJAWNIENIEM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM A. POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

MATURA I. Instrukcja postępowania w sytuacjach szczególnych w trakcie egzaminu maturalnego

MATURA I. Instrukcja postępowania w sytuacjach szczególnych w trakcie egzaminu maturalnego WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w LXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. T. Chałubińskiego w Warszawie w roku szkolnym 2016/2017 MATURA 2017 I.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach Chojnice, wrzesień 2013 1 Spis treści: I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO 2014/2015 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO 2014/2015 Opracowano

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY

SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W I

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W I Instrukcja egzaminu maturalnego WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok szkolny 2012/2013 I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE Opracowano na podstawie: Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI DYREKTORA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM MATURALNYM W 2011 roku

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI DYREKTORA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM MATURALNYM W 2011 roku OKE w Warszawie HARMONOGRAM CZYNNOŚCI DYREKTORA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM MATURALNYM W 2011 roku Regulacja prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015 w CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w ŻORACH Wstęp 1) Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015/2016 Wstęp podstawa prawna Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W WAŁCZU Opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WYSZKOWIE 2

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WYSZKOWIE 2 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WYSZKOWIE 2 W instrukcji zastosowano następujące skróty: SZE Szkolny Zespół

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania. i organizacji egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania. i organizacji egzaminu maturalnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku 2012/2013 1 I. Procedury postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. 1.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2015

Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2015 Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2015 0 Spis treści Wstęp... 2 I. Przygotowanie i organizacja egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2015

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2015 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2015 w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie Opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z

Bardziej szczegółowo

TRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

TRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w 2008 r. DLA OGÓLNOKSZTALCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓL MUZYCZNYCH IM. M. KARŁOWICZA W KRAKOWIE Skróty

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2015

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2015 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2015 2014-2015 SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna II. Postępowanie z materiałami niejawnymi. III. Terminarz prac

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania. i organizacji egzaminu maturalnego. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach 2014/2015

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania. i organizacji egzaminu maturalnego. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach 2014/2015 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach 2014/2015 1 Instrukcja opracowana na podstawie: Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014r.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014r. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014r. W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. K.K. BACZYŃSKIEGO W RADOMIU Opracowano na podstawie Rozporządzenia z 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/ 2014 w ZSGiH w Bielsku - Białej

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/ 2014 w ZSGiH w Bielsku - Białej Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/ 2014 w ZSGiH w Bielsku - Białej 1 Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

Bardziej szczegółowo

I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi.

I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym nr XI w Salezjańskim Zespole Szkół w Tarnowskich Górach w roku szkolnym 2008/09 Wykaz skrótów: PZE

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W I

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W I Instrukcja egzaminu maturalnego WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego w roku szkolnym 2013/2014 Instrukcja opracowana na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2017

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2017 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2017 w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie Opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO rok szkolny 2010/2011 1 SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna II. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 (opracowana na podstawie: Informacji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/ 2015 w ZSGiH w Bielsku - Białej

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/ 2015 w ZSGiH w Bielsku - Białej Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/ 2015 w ZSGiH w Bielsku - Białej 1 Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku im. M. Skłodowskiej Curie

II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku im. M. Skłodowskiej Curie II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku im. M. Skłodowskiej Curie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO 2014/2015 Opracowano na podstawie: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM ZAWODOWE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM ZAWODOWE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM ZAWODOWE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w LO i TZ TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kalendarz dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej sesja 2012/2013

Kalendarz dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej sesja 2012/2013 Kalendarz dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej sesja / Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w OPOCZNIE w roku szkolnym 2014/2015 Instrukcja została opracowana na podstawie:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/17

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/17 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE W ROKU SZKOLNYM /17 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr./2013 Dyrektora Gimnazjum im. Agaty Mróz Olszewskiej W Bobolicach. SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU w Gimnazjum im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Bobolicach

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY część pisemna

EGZAMIN MATURALNY część pisemna EGZAMIN MATURALNY część pisemna 1. Harmonogram egzaminu: daty, godziny rozpoczęcia, czas trwania gablota. 2. Listy imienne, z podziałem na sale gablota, dodatkowo w dniu egzaminu na drzwiach każdej sali,

Bardziej szczegółowo

maturalnego w roku szkolnym 2015/2016

maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu Opracowano zgodnie z: - ustawą z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok szkolny 2016/2017 I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok szkolny 2014/2015 I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Spis treści: (rok szkolny 2014/2015) 1) Instrukcja postępowania z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie w roku szkolnym 2014/2015 Instrukcja opracowana na podstawie: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w VII LO im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w VII LO im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w VII LO im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie Rok szkolny 2014/2015 S P I S T R E Ś C I I. Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z WEWNĄTRZSZKOLNEJ INSTRUKCJI PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WYCIĄG Z WEWNĄTRZSZKOLNEJ INSTRUKCJI PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WYCIĄG Z WEWNĄTRZSZKOLNEJ INSTRUKCJI PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W RAWICZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w OPOCZNIE w roku szkolnym 2015/2016 MATURA 2016 Instrukcja została opracowana

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku- Białej III Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskigo

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku- Białej III Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskigo Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 1. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi a) Materiały egzaminacyjne oraz arkusze (zbiory zestawów zadań do części

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku Rok szkolny 2013/2014 1 Spis treści I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania i organizacji egzaminu. maturalnego w roku szkolnym 2016/2017. w Zespole Szkół Technicznych.

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania i organizacji egzaminu. maturalnego w roku szkolnym 2016/2017. w Zespole Szkół Technicznych. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu Opracowano zgodnie z: - ustawą z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015/2016 Opracowano na podstawie: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Sportowych im.

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Sportowych im. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁLCĄCYM FILOMATA W GLIWICACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁLCĄCYM FILOMATA W GLIWICACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁLCĄCYM FILOMATA W GLIWICACH Spis treści: I. Instrukcja postępowania z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Ramowy harmonogram przygotowania i organizacji matur 2015r. dla TTI stara formuła

Ramowy harmonogram przygotowania i organizacji matur 2015r. dla TTI stara formuła Ramowy harmonogram przygotowania i organizacji matur 2015r. dla TTI stara formuła Lp. Terminy Zadania 1 6.04.2014 Opracowanie tematów na egzamin ustny z języka polskiego 2 10.09.2014 Ogłoszenie szkolnej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego. w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie w roku szkolnym 2014/2015

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego. w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie w roku szkolnym 2014/2015 Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie w roku szkolnym 2014/2015 Instrukcja opracowana na podstawie: Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Słupsk 2009/2010 1 Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

W opracowaniu zastosowano następujące skróty:

W opracowaniu zastosowano następujące skróty: Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

38 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego dla liceum

38 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego dla liceum 38 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego dla liceum CZĘŚĆ III EGZAMIN MATURALNY DLA ABSOLWENTÓW LICEÓW Z LAT SZKOLNYCH 2004/2005 2013/2014 ORAZ OSÓB, KTÓRE W 2014/2015 UZYSKAJĄ

Bardziej szczegółowo