maturalnego w roku szkolnym 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "maturalnego w roku szkolnym 2014/2015"

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu Opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami. 1

2 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi... 3 II. Harmonogram realizacji zadań... 3 III. Zasady obiegu informacji...4 IV. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części ustnej...6 V. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej...7 VI. Komunikowanie wyników... 8 Załączniki 9 2

3 I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. 1.Materiały egzaminacyjne zabezpieczone i przechowywane są w metalowej szafie pancernej. 2.Dostęp do wyżej wymienionych materiałów ma przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego dyrektor szkoły oraz powołany przez niego zastępca. 3.Przewodniczacy SZE sprawdza w każdym dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem, czy pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w przypadku ich naruszenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE. 4.W dniu egzaminu przewodniczący PZE lub ZN (ten w obecności przedstawiciela zdających z każdej sali) odbiera od przewodniczącego SZE pakiet materiałów egzaminacyjnych i niezwłocznie przenosi go do sali egzaminacyjnej. 5.Do czasu rozdania arkuszy wszystkim zdającym nikt nie może mieć wglądu do ich treści. 6.Po zakończeniu egzaminu wyznaczeni członkowie ZN zbierają arkusze egzaminacyjne od zdających. Odebrane od zdających zestawy gromadzone są przez przewodniczącego ZN w jednym miejscu sali tak, aby nikt z obecnych nie miał do nich wglądu. 7.Przewodniczący ZN, w obecności przedstawicieli zdających, porządkuje, kompletuje, pakuje i zabezpiecza materiały egzaminacyjne, listy zdających, protokoły odbioru prac i zestawy według zaleceń OKE oraz niezwłocznie dostarcza je wraz z wypełnionymi i podpisanymi protokołami przewodniczącemu SZE po zakończeniu każdej części egzaminu. 8.Przewodniczący SZE po zakończeniu egzaminu przechowuje materiały egzaminacyjne w pomieszczeniu, gdzie podlegają nadzorowi do czasu przekazania ich kurierowi. 9.Osoby mające dostęp do niejawnych materiałów egzaminacyjnych zostaną przeszkolone w formie instruktażu do 30 kwietnia 2015r. 10.Członkowie SZE oraz inne osoby biorące udział w egzaminie maturalnym są zobowiązani do podpisania oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 11. W przypadku wystąpienia sytuacji szczególnych takich jak: 3

4 a/ stwierdzenie niekompletności lub naruszenia pakietów zawierających arkusze egzaminacyjne, b/ zaginięcie pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne, c/ stwierdzenie braku stron lub innych usterek w arkuszach egzaminacyjnych d/ wystąpienie usterki płyty CD podczas egzaminu z języka obcego nowożytnego e/ ujawnienie zadań egzaminacyjnych, f/ nagłe zakłócenie przebiegu egzaminu przewodniczący SZE postępuje zgodnie z poleceniami zawartymi w procedurach awaryjnych część V Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 ( załącznik 1). II. Harmonogram przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 ( załącznik 2). III. Zasady obiegu informacji. 1.Uczniowie klas maturalnych, rodzice ( prawni opiekunowie) i nauczyciele zostają poinformowani o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu maturalnego w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin. 2.Uczniowie mają możliwość korzystania w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły z biuletynów maturalnych i informatorów maturalnych wraz z aneksami do poszczególnych przedmiotów, jak również z różnych form ćwiczeń przeprowadzanych na lekcjach przedmiotów maturalnych i zajęciach dodatkowych. 3.Uczniowie korzystają z nieobowiązkowych konsultacji według ustaleń z nauczycielami, oraz przystępują do próbnego egzaminu maturalnego. 4. Terminy i tryb składania przez uczniów deklaracji i dokumentów dotyczących: a)deklaracji maturalnych - Zdający wypełnia i składa PSZE ( dyrektorowi szkoły ) wstępną deklarację maturalną najpóźniej do dnia 30 września 2014r. 4

5 b) zwolnienia z egzaminu na podstawie zaświadczenia laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej Zaświadczenie należy dostarczyć najpóźniej na 1 dzień przed danym egzaminem do przewodniczącego SZE, c) dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający składa do razem z deklaracją do 30 września 2014r. Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2015r. Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2015r. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym. d) zmian w deklaracji przystąpienia do egzaminu w części ustnej i (lub) pisemnej - Najpóźniej do 7 lutego roku szkolnego, w którym ma być zdawany egzamin, zdający składa deklarację ostateczną. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów. - Nie złożenie deklaracji ostatecznej jest równoznaczne z przystąpieniem absolwenta do egzaminu zgodnie z deklaracją wstępną. e)zgłoszenia do sesji poprawkowej - Należy złożyć pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu ( nie później niż 7 lipca 2015r.) do dyrektora szkoły. Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i nie zdał jedynie jednego egzaminu obowiązkowego oraz żaden jego egzamin nie został unieważniony. f) udziału w kolejnej sesji egzaminacyjnej - Zdający składa deklarację wstępną do 30 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego po raz kolejny, a ostateczną do 7 lutego tego roku. Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach może nie składać deklaracji wstępnej. 5

6 IV. Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu. 1. Uczniowie mogą zgłaszać swoje propozycje do listy tematów z języka polskiego do części ustnej do nauczyciela j. polskiego w terminie do 30 grudnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym odbywa się egzamin. 2. Nauczyciele j. polskiego przygotowują do części ustnej egzaminu maturalnego listę tematów z języka polskiego w terminie do 10 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny. 3. Uczniowie zostają zapoznani z obowiązującą w danym roku szkolnym listą tematów na ustny egzamin z języka polskiego do 10 września. lista udostępniona jest na tablicy ogłoszeń oraz w bibliotece szkolnej. 4. Uczniowie po ogłoszeniu harmonogramu części ustnej egzaminu przekazują przewodniczącemu SZE ( dyrektorowi szkoły) za pośrednictwem nauczyciela języka polskiego bibliografię wraz z wykazem niezbędnego sprzętu potrzebnego do wykorzystania podczas prezentacji w terminie do 4 kwietnia 2015 r. (nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu maturalnego z j. polskiego) 5.Przewodniczący SZE po zakończeniu egzaminu zabezpiecza i przechowuje bibliografie i plany prezentacji tematów. 6.Szczegółowy terminarz części ustnej egzaminu maturalnego zostaje opracowany i ogłoszony nie później niż na dwa miesiące przed terminem części ustnej egzaminu (do 4 marca 2015r.). 7.Przewodniczący SZE powołuje na podstawie porozumienia z dyrektorem innej szkoły członków PZE spoza szkoły nie później niż na dwa miesiące przed terminem części ustnej egzaminu. 8.Członkowie PZE zostają przeszkoleni i otrzymują przydział zadań do 30 kwietnia 2015r. 9. Na jeden dzień przed terminem egzaminu z języka obcego nowożytnego przewodniczący PZE pobiera od przewodniczącego SZE zestawy zadań do części ustnej egzaminu wraz z kryteriami oceniania w celu ich przeanalizowania przez zespół egzaminacyjny. 10. Przewodniczący SZE przygotowuje pakiet materiałów egzaminacyjnych na każdy dzień egzaminu dla każdego PZE. 11. Za przygotowanie sali egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu odpowiedzialny jest przewodniczący PZE. 6

7 12. Przewodniczący SZE przekazuje przewodniczącemu PZE w każdym dniu części ustnej egzaminu z języka obcego nowożytnego pakiet materiałów z liczbą zestawów zadań co najmniej o 5 większą od liczby zdających przydzielonych do jego sali w danym dniu. 13. Zdający przystępują do egzaminu w kolejności ustalonej w harmonogramie części ustnej egzaminu. Zdający obowiązani są stawić się na egzamin w takim czasie, aby przebiegał on bez zbędnych przerw. 14. Przewodniczący SZE odbiera od przewodniczącego PZE w każdym dniu kompletne zestawy (wykorzystane przez zdających i niewykorzystane) po zakończeniu egzaminu z języka obcego nowożytnego wraz z dokumentacją egzaminacyjną. 15. W przypadku przystąpienia zdającego do egzaminu ustnego z języka polskiego w sesji poprawkowej temat prezentacji musi być zgodny z tematem zawartym w deklaracji ostatecznej, natomiast bibliografia może ulec zmianie. V. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej. 1. Członkowie ZN zostają przeszkoleni i otrzymują przydział zadań do 30 kwietnia 2015r. 2. Za właściwe przygotowanie sali egzaminacyjnej na dany egzamin odpowiedzialny jest przewodniczący ZN. 3. Przewodniczący SZE otwiera w obecności przewodniczącego ZN i przedstawicieli zdających materiały egzaminacyjne, przekazuje przewodniczącemu ZN odpowiednią liczbę arkuszy do danej sali - czyni to bezpośrednio przed każdą częścią egzaminu. 4. Za przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do odtwarzania płyt na egzaminie z języka obcego nowożytnego odpowiedzialny jest p. Leszek Górski. 5. Przygotowaniem pracowni komputerowej, w której będzie się odbywał egzamin z informatyki zajmuje się administrator /opiekun/ pracowni komputerowej p. Marek Galewski i p. Marcin Kowalczyk. 6. Pomoce z których mogą korzystać zdający w czasie egzaminu z poszczególnych przedmiotów, zostają zgromadzone i zabezpieczone w gabinecie wicedyrektorów. 7. Podczas egzaminu pisemnego z j. polskiego pomoce w postaci słowników ortograficznych i słowników poprawnej polszczyzny (1 słownik dla 25 uczniów) znajdują się na wyznaczonym miejscu w sali 7

8 egzaminacyjnej a zdający sygnalizuje chęć skorzystania z nich przez podniesienie ręki i czeka na zezwolenie przewodniczącego ZN. 8. Uczniowie siadają przy stoliku odpowiednio oznaczonym, zgodnie z listą obecności (według rosnących numerów PESEL). 9. Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu (lub każdej części egzaminu z informatyki i języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym) osoby wchodzące w skład ZN zbierają od zdających wypełnione arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi i sprawdzają poprawność kodowania. Przewodniczący ZN wraz z członkami zespołu w obecności przedstawiciela zdających, pakuje (po przeliczeniu arkuszy i sprawdzeniu numerów PESEL) wypełnione arkusze egzaminacyjne w tym karty odpowiedzi, do bezpiecznych kopert, które zakleja a następnie niezwłocznie przekazuje je przewodniczącemu SZE. 10. W przypadku przeprowadzania w jednej sali egzaminu na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, uczniowie piszący na różnych poziomach powinni siedzieć w oddzielnych rzędach. Po zakończeniu pracy przed czasem lub po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań z arkusza, zdający podnoszą rękę i odkładają prace na brzeg stołu. Członkowie zespołu nadzorującego bez zakłócania spokoju odbierają prace od zdających, po czym zdający po cichu wychodzą z sali. 11. W przypadku wystąpienia sytuacji szczególnych /np. przerwanie egzaminu, awaria itp./ przewodniczący zespołu nadzorującego powierza swoje obowiązki członkowi zespołu nadzorującego i opuszcza salę w celu powiadomienia przewodniczącego SZE o zaistniałej sytuacji. VI. Komunikowanie wyników. 1. Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez przewodniczącego PZE w dniu egzaminu bezpośrednio po jego zakończeniu. 2. Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu następuje niezwłocznie po otrzymaniu ich z OKE (30 czerwca 2015r.) Zdający, który zdał egzamin maturalny odbiera w sekretariacie szkoły świadectwo dojrzałości i jego odpis, co potwierdza własnoręcznym podpisem. Zdający który podwyższył wynik egzaminu, w części ustnej lub pisemnej, albo przystąpił do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wraz z odpisem, które odbiera w sekretariacie szkoły za potwierdzeniem odbioru. 8

9 Załącznik 1 CZĘŚĆ V PROCEDURY AWARYJNE A. Postępowanie w przypadku stwierdzenia niekompletności lub naruszenia pakietów zawierających arkusze egzaminacyjne 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniona przez niego osoba, w obecności innego członka tego zespołu, bezpośrednio po otrzymaniu pakietu od dystrybutora sprawdza i przelicza zgodnie z instrukcją zawartą w przesyłce, czy liczba i rodzaj arkuszy egzaminacyjnych odpowiadają zapotrzebowaniu i wykazowi zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie zawiadamia w ustalony sposób dystrybutora materiałów egzaminacyjnych, a także zgłasza ten fakt do dyrektora OKE i dalej postępuje zgodnie z instrukcją zawartą w przesyłce i/lub zaleceniami dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 2. W przypadku stwierdzenia, że w wyniku uszkodzenia pakietu zaistniała możliwość ujawnienia arkuszy, dyrektor OKE powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora CKE, który podejmuje decyzję dotyczącą przebiegu i ustaleniu nowego terminu całości lub części egzaminu. W innych przypadkach decyzje co dalszego przebiegu lub zawieszenia egzaminu podejmuje dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE. 3. Zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej do momentu otrzymania od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego informacji o decyzji odpowiednio dyrektora OKE lub dyrektora CKE. 4. Decyzję dotyczącą egzaminu dyrektor OKE lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Do szkoły informacja musi dotrzeć obowiązkowo dwiema niezależnymi drogami. B. Postępowanie w przypadku zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego po stwierdzeniu zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne powiadamia o tym fakcie dyrektora OKE, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające. 2. Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję o ewentualnym zawieszeniu egzaminu lub jego części, a dyrektor CKE ustala nowy termin egzaminu. 9

10 3. O nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. 4. Informację o nowym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin. C. Postępowanie w przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszach egzaminacyjnych 1. W przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu egzaminu i podejmuje decyzję o wykorzystaniu arkuszy rezerwowych. 2. Jeżeli liczba zestawów rezerwowych jest niewystarczająca do przeprowadzenia egzaminu lub części egzaminu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powiadamia dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, który podejmuje decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu lub części egzaminu. Zdający czekają na decyzję, nie opuszczając sali egzaminacyjnej. Nie wykonuje się kserokopii arkuszy egzaminacyjnych. 3. Decyzję dotyczącą dalszego przebiegu egzaminu lub części egzaminu dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. D. Postępowanie w przypadku wystąpienia usterki płyty CD podczas egzaminu z języka obcego nowożytnego 1. Teksty do poszczególnych zadań są nagrane na płycie CD jako odrębne ścieżki: arkusz na poziomie podstawowym ścieżka 1. wstęp oraz zadanie 1. ścieżka 2. zadanie 2. ścieżka 3. zadanie 3. arkusz na poziomie rozszerzonym ścieżka 1. wstęp oraz zadanie 1. ścieżka 2. zadanie 2. ścieżka 3. zadanie 3. arkusz na poziomie dwujęzycznym ścieżka 1. wstęp oraz zadanie 1. ścieżka 2. zadanie 2. ścieżka 3. zadanie 3. Odtworzenie kolejnej ścieżki dźwiękowej w odtwarzaczu CD następuje automatycznie; podział nagrania na poszczególne ścieżki ma jedynie 10

11 ułatwić przejście do odpowiedniego zadania w przypadku wystąpienia usterki płyty CD. 2. W przypadku wystąpienia usterki płyty CD (płyta nie odtwarza się lub zacina się) i/lub odtwarzacza płyt CD przewodniczący zespołu nadzorującego, w porozumieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego, przerywa pracę z arkuszem, poleca zdającym zamknięcie arkuszy, a zespołowi nadzorującemu dopilnowanie, aby zdający zastosowali się do polecenia oraz podejmuje decyzję o wykorzystaniu płyty rezerwowej i/lub rezerwowego odtwarzacza płyt CD. 3. Jeżeli usterka płyty CD wystąpiła od momentu włączenia płyty do rozpoczęcia nagrania do zadania 1., po wymienieniu płyty CD przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, nowy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem. Po zapisaniu czasu na tablicy (planszy) włącza nową płytę. 4.Jeżeli usterka płyty CD wystąpiła po rozpoczęciu nagrania do zadania 1., przewodniczący zespołu nadzorującego a. zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia przerwy związanej z wymianą płyty CD b. wymienia płytę CD na rezerwową c. zapisuje na tablicy, w widocznym miejscu, czas zakończenia przerwy związanej z wymianą płyty CD oraz nowy czas zakończenia pracy z arkuszem, wydłużając go odpowiednio o czas przerwy związanej z wymianą płyty CD d. przechodzi do ścieżki odpowiadającej numerowi z zadania, podczas którego wystąpiła usterka płyty CD (por. pkt 1. powyżej), i odtwarza nagranie. 5. W przypadku stwierdzenia, że płyta CD nie odpowiada rodzajowi zestawu egzaminacyjnego przewodniczący zespołu nadzorującego postępuje w sposób analogiczny do tego, który opisano w pkt 3. powyżej. 6. Konieczność wymiany płyty CD/odtwarzacza płyt CD należy każdorazowo odnotować w protokole przebiegu egzaminu. E. Postępowanie w przypadku ujawnienia zadań egzaminacyjnych 1. W przypadku stwierdzenia, że zadania lub arkusze zostały nieprawnie ujawnione, decyzję o dalszym przebiegu egzaminu podejmuje dyrektor CKE. 2. W przypadku wstrzymania egzaminu lub jego części dyrektor CKE ustala nowy termin egzaminu. 11

12 3. O nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE przewodniczących ZE. 4. Informację o nowym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin. F. Postępowanie w przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu 1. W przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powiadamia dyrektora OKE. 2.Jeżeli zagrożenie zostało zażegnane przed otwarciem pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi, ale nie później niż godzinę po planowanym rozpoczęciu egzaminu, to egzamin może odbyć się, za zgodą dyrektora OKE, w tym samym dniu i w tym samym miejscu, przy czym kolejne części egzaminu rozpoczynają się w wyznaczonych terminach, a część, która się nie odbyła, pisana jest na końcu. Zdającym nie wolno kontaktować się w czasie przerw z osobami z zewnątrz. 3. Jeżeli zagrożenie nastąpiło po rozpieczętowaniu pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi na daną część egzaminu, po ustaniu zagrożenia zdający kontynuują pisanie. 4. Jeżeli zagrożenie nie zostało zażegnane, dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, zawiesza/unieważnia dany egzamin i zarządza jego ponowne przeprowadzenie w nowym terminie, ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 5.Dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE, jeżeli zachodzi taka potrzeba, podejmuje decyzję o zmianie miejsca przeprowadzania egzaminu. 6. W przypadku ustalenia nowego terminu egzaminu, o nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. 7. Informację o nowym terminie (ewentualnie miejscu) egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin. 12

13 załącznik 2 Harmonogram przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015. Lp. Zadania Termin Udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 przygotowanym i przeprowadzonym przez dyrektora OKE w Gdańsku Zorganizowanie spotkań z uczniami klas maturalnych, ich rodzicami i nauczycielami w celu przekazania informacji o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu maturalnego. Zapoznanie uczniów z listą tematów na część ustną egzaminu z języka polskiego Opracowanie wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu. Odbiór od uczniów klas maturalnych wstępnych deklaracji. Odbiór od uczniów klas maturalnych deklaracji ostatecznych oraz wniosku wraz z opinią lub orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej od ubiegających się o dostosowanie warunków i formy egzaminu do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych Przesłanie za pomocą aplikacji Hermes do OKE danych egzaminacyjnych zebranych na podstawie deklaracji. Przekazanie uczniom treści komunikatu dyrektora CKE dotyczącego materiałów i przyborów pomocniczych, z jakich mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu z poszczególnych przedmiotów. Powołanie zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole oraz pozostałych członków zespołu egzaminacyjnego. wrzesień/październik 2014r. do 30 września 2014r. do 10 września 2014r. wrzesień 2014r. do 30 września 2014r. do 7 lutego 2015r. do 15 lutego 2015r. do 4 marca 2015r. do 4 marca 2015r. 13

14 Powołanie, na podstawie pisemnego porozumienia z dyrektorem innej szkoły lub placówki, członków zespołu egzaminacyjnego spoza szkoły. Powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego i ustalenie ich składów. Opracowanie i ogłoszenie harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego. Przesłanie harmonogramu części ustnej egzaminu do dyrektora OKE Powołanie zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego. Zapoznanie członków zespołu egzaminacyjnego ze składem zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego. Odbiór od deklarujących przystąpienie do części ustnej egzaminu z języka polskiego bibliografii wykorzystanej do opracowania tematu. Po tym terminie bibliografii nie przyjmuje się. Odbiór informacji (wraz z bibliografią) o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zdający zamierza posłużyć się podczas prezentacji. Zapoznanie zdających z zasadami kodowania arkuszy egzaminacyjnych i przebiegiem egzaminu. Poinformowanie zdających o zasadach postępowania w przypadku niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn zdrowotnych lub losowych, terminie ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego oraz sposobie wydawania świadectw. Zgłoszenie do OKE informacji dotyczących usunięcia z listy zdających uczniów, którzy nie ukończyli szkoły. Zorganizowanie szkoleń dla członków zespołów przedmiotowych i zespołów nadzorujących oraz odebranie od nich oświadczeń o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych chronionych przed nieuprawnionym ujawnieniem. Przygotowanie szkoły do przeprowadzenia części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego zgodnie z procedurami. do 4 marca 2015r. do 4 marca 2015r. do 4 marca 2015r. do 5 marca 2015r. do 4 kwietnia 2015r. do 4 kwietnia 2015r. do 4 kwietnia 2015r. do 24 kwietnia 2015r. do 24 kwietnia 2015r. do 30 kwietnia 2015r. zgodnie z harmonogramem 14

15 Stwierdzenie uprawnień do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu na podstawie dostarczonego zaświadczenia laureata/finalisty odpowiedniej olimpiady. Po zakończeniu części ustnej wprowadzenie wyników do aplikacji Hermes i wyeksportowanie aplikacji do OKE. Zgłoszenie do dyrektora OKE zdających w terminie dodatkowym z przyczyn zdrowotnych lub losowych. Wypełnienie wniosku i dołączenie zaświadczenia lekarskiego. Przekazanie maturzystom świadectw dojrzałości i odpisów za potwierdzeniem odbioru. Odbiór pisemnych oświadczeń absolwentów o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Przekazanie do OKE informacji dotyczących zgłoszeń do egzaminu w sesji poprawkowej. Przeprowadzenie pisemnego egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Odbiór świadectw dojrzałości po terminie poprawkowym. najpóźniej na 1 dzień przed egzaminem z danego przedmiotu do 2 dni po zakończeniu części ustnej egzaminu w dniu egzaminu 30 czerwca 2015r. do 7 lipca 2015r. do 10 lipca 2015r. 25 sierpnia 2015r. od 24 sierpnia do 28 sierpnia 2015r. 11 września 2015r. 15

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2014/2015 w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE Spis treści I. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie Rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego 2014/2015 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w 2015 roku. 1 I. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego II LO w Pionkach

Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego II LO w Pionkach WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J. ŚNIADECKIEGO W PIONKACH I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015 oraz dla absolwentów liceów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku 1 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn - uzupełnienie procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 o informacje, zalecenia i instrukcje oraz wzory

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015 NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015 Szkolenie dla przewodniczących i członków zespołów nadzorujących Uwarunkowania prawne przeprowadzania EZ Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych.

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych. BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Załącznik nr I.3. Informacja dla zdającego egzamin INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego Informator maturalny od 2005 roku z języka francuskiego Warszawa 2003 Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. ISBN

Bardziej szczegółowo

Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny

Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny Przed egzaminem 1. Uczestniczenie w szkoleniu przeprowadzonym przez kierownika ośrodka egzaminacyjnego (KOE): a. w zakresie postępowania z

Bardziej szczegółowo

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik prac biurowych 411004 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART Załącznik nr 2 do Statutu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej REGULAMIN PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEJ MATURY W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH Misja Szkoły: Celem szkoły jest wykształcenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo